Η στρατηγική σημασία του HRM

Skywalker.gr
Skywalker.grSkywalker.gr
Η Στρατηγική Σημασία του HRM
¨Επιβίβαση¨
Εκπαιδευτική Ημερίδα HRM
21.04.2016
Μουσείο Αυτοκινήτου
Εισηγητής : Βασίλης Αϊβαζίδης MSc PhDc
Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Λειτουργός Επαγγ. Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ )
Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) ή Human Resources
Management (HRM), περιλαμβάνει την φιλοσοφία , τις πρακτικές και
τις πολιτικές τις οποίες χρησιμοποιεί ένας οργανισμός για να
επηρεάσει τις συμπεριφορές των εργαζομένων τόσο σε ατομικό, όσο
και συλλογικό επίπεδο
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ )
Η ΔΑΔ αποτελεί στρατηγικής σημασίας λειτουργία για τον οργανισμό ,
διότι η αποτελεσματική άσκηση των ρόλων και των δραστηριοτήτων
της , μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα και την κερδοφορία,
εξασφαλίζοντας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον οργανισμό /
επιχείρηση
ΔΑΔ & Μάνατζερ
Οι γνώσεις διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού από τους managers
είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αντιμετώπιση προβλημάτων
σχετικών με :
 Λανθασμένη επιλογή προσωπικού
 Συχνή εναλλαγή προσωπικού
 Μειωμένη απόδοση
 Εργασιακές σχέσεις
 Έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων
 Έλλειψη κινήτρων
 Διαχείριση της πολυτισμικότητας
 Πολλές απουσίες και ατυχήματα
Οι παραδοσιακοί ρόλοι της ΔΑΔ
 Επιτελικός
 Υποστηρικτικός
 Συμβουλευτικός
 Ελεγκτικός
 Εκτελεστικός
Οι 3 Ρόλοι της Σύγχρονης ΔΑΔ
 Στρατηγικός Εταίρος & Φορέας Αλλαγής (Strategic Business
Partner & Change Agent)
 Συνεργάτης με τα στελέχη πρώτης γραμμής και τα μεσαία
στελέχη (Partner with Frontline & Middle Managers)
 Δημιουργός κατάλληλου οργανωσιακού ¨κλίματος¨ και οπαδός
της παγκοσμιοποίησης ( Employee Advocate & Champion of
Globalization)
(Kapoor, 2013)
Δεξιότητες των Στελεχών ΔΑΔ
 Δημιουργία αποτελεσματικών σχέσεων με τα διάφορα τμήματα
 Αποτελεσματική γραπτή και προφορική επικοινωνία
 Δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων με τους διευθυντές των διαφόρων
τμημάτων
 Συμβολή στην ομαλή εφαρμογή της συστηματικής εκπαίδευσης, ανάπτυξης
καριέρας, βελτίωσης της απόδοσης και δημιουργίας πλάνου καριέρας
 Coaching, Mentoring, Counselling
 Εξασφάλιση ότι το σύστημα θέσπισης στόχων και αξιολόγησης της
απόδοσης, υποστηρίζει την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων
 Κατανόηση του κλάδου όπου δραστηριοποιείται ο οργανισμός / επιχείρηση
 Κατανόηση της επιχειρησιακής στρατηγικής
 Διαχείριση των συγκρούσεων μεταξύ των μελών του οργανισμού /
επιχείρησης
(Long, 2013)
Οι λειτουργίες της Δ Α Δ
Παράγοντες που επιδρούν στη ΔΑΔ
Εξωτερικό Περιβάλλον :
Ταχύτητα Αλλαγών
Παγκοσμιοποίηση
Νομοθεσία
Διαφορετικότητα εργαζομένων
Έλλειψη δεξιοτήτων
Ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας
Ανάπτυξη των μικρομεσαίων & start ups επιχειρήσεων
Συγχωνεύσεις & Εξαγορές
(Παπαλεξανδρή, Μπουραντάς, 2002)
Παράγοντες που επιδρούν στη ΔΑΔ
Εσωτερικό Περιβάλλον :
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Επανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών
Ενδυνάμωση εργαζομένων
Οργανωσιακή Κουλτούρα
Υπηρεσίες ΔΑΔ από εξωτερικούς φορείς
Μείωση προσωπικού
Ενδοεπιχειρηματικότητα
(Παπαλεξανδρή, Μπουραντάς, 2002)
ΔΑΔ & Ομάδες Ενδιαφέροντος
HRM
Management
Customers
Shareholders &
Investors
Society
Employees
Strategic
Alliances
Business Strategy & HRM
AlienationBusiness Strategy HR Strategy
AdaptationBusiness Strategy HR Strategy
Business Strategy & HRM
Business Strategy & HRM
DialogueBusiness Strategy HR Strategy
Business Strategy & HRM
LeadershipBusiness StrategyHR Strategy
Business Strategy & HRM
Holistic
Business
Strategy
HR Strategy
Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου
Δυναμικού(SHRM)
Η Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Strategic Human
Resource Management – SHRM ), αφορά την διαμόρφωση και
εκτέλεση πολιτικών και πρακτικών ΔΑΔ, οι οποίες διαμορφώνουν
εκείνες τις δεξιότητες και συμπεριφορές των εργαζομένων ,έτσι ώστε
εκείνοι να συνεισφέρουν τα μέγιστα στην επίτευξη των οργανωσιακών
στόχων
Προσεγγίσεις της στρατηγικής της ΔΑΔ
Need Driven- HR : αξιολόγηση και αντιμετώπιση της έλλειψης
δεξιοτήτων στο εσωτερικό του οργανισμού / επιχείρησης, όταν
προκύψει ανάγκη. Θεωρείται reactive προσέγγιση
Opportunity Driven- HR : εκπαίδευση των εργαζόμενων με στόχο την
απόκτηση δεξιοτήτων που θα χρειαστούν στο σύντομο μέλλον
Capability Driven- HR : Σύμφωνα με τον Ulrich, πρόκειται για
ανάπτυξη δεξιοτήτων που ένας οργανισμός διαθέτει σε μεγάλο βαθμό
και τον διαφοροποιεί από τους ανταγωνιστές του
Η ύπαρξη οργανωσιακών δεξιοτήτων, αποδεικνύεται με διάφορους
τρόπους από τα μέλη του οργανισμού, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν
εξαρτάται από κάποιο μέλος ξεχωριστά Ulrich et al., (2008: 22)
Οργανωσιακές Δεξιότητες
Ταλέντο ( talent )
Ταχύτητα ( speed )
Κοινή νοοτροπία (shared mind-set )
Ευθύνη (accountability )
Συνεργασία ( collaboration )
Μάθηση ( learning )
Ηγεσία ( leadership )
Εστίαση στον πελάτη ( customer connectivity )
Μοναδικότητα στρατηγικής (strategic unity )
Καινοτομία ( innovation )
Αποτελεσματικότητα ( efficiency )
Επιχειρησιακή Στρατηγική και
Στρατηγική ΔΑΔ
Στρατηγικό Σχέδιο της Επιχείρησης
 Κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται
 Πεδία ανταγωνισμού
 Σχέδια επέκτασης
oΠεριγραφές θέσεων εργασίας
oΠροσέλκυση και Επιλογή
oΕκπαίδευση & Ανάπτυξη
oΔιοίκηση Απόδοσης
Συμμόρφωση προς τα ηθικά πρότυπα & προς τη Νομοθεσία
Ανάλυση PESTLE
Η ανάλυση PESTLE είναι ένα στρατηγικό εργαλείο του Μάρκετινγκ ,
το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάλυση του Μακροπεριβάλλοντος
της επιχείρησης / οργανισμού
Political (Πολιτικοί παράγοντες)
Economic (Οικονομικοί παράγοντες)
Social (Κοινωνικοί παράγοντες)
Technological (Τεχνολογικοί παράγοντες)
Legal (Νομικοί παράγοντες)
Environmental (Περιβαλλοντικοί παράγοντες)
Ανάλυση PESTLE & ΔΑΔ
Πολιτικοί Παράγοντες :
Σταθερότητα πολιτικού συστήματος, διαθεσιμότητα επιχορηγήσεων,
ομάδες ¨λόμπι¨, γεωπολιτικές εντάσεις με άλλες χώρες, συμμετοχή της
χώρας σε διακρατικές εμπορικές συμφωνίες…
Προσέλκυση εργαζομένων, κόστος αποζημιώσεων, κίνητρα για
προσλήψεις
Ανάλυση PESTLE & ΔΑΔ
Οικονομικοί Παράγοντες :
Ύψος επιτοκίων, ύφεση/πληθωρισμός, κόστος πρώτων υλών,
εμπιστοσύνη καταναλωτών στην επιχείρηση, ανεργία, επιδοτήσεις για
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες (πχ. Πράσινη ενέργεια), ύψος αμοιβών…
Επίπεδα αμοιβών, αδυναμία στελέχωσης λόγω κακής εταιρικής
εικόνας, απολύσεις-αποζημιώσεις προσωπικού
Ανάλυση PESTLE & ΔΑΔ
Κοινωνικοί Παράγοντες :
Γήρανση του πληθυσμού, αύξηση του ενδιαφέροντος για εξ
αποστάσεως εργασία, επιμήκυνση του ημερήσιου χρόνου της
εργασίας, επιρροές media, βελτίωση μορφωτικού επιπέδου
Πολιτικές υγείας και φροντίδας, πολιτικές προστασίας της οικογένειας ,
δημιουργία ¨στάσεων¨ ως προς την εργασία
Ανάλυση PESTLE & ΔΑΔ
Τεχνολογικοί Παράγοντες :
Αύξηση δυνατοτήτων ανταλλαγής δεδομένων, αύξηση της
¨πειρατείας¨ και κλοπή πληροφοριών από το διαδίκτυο, εξάπλωση της
κινητής τηλεφωνίας, ανάπτυξη της επικοινωνίας μέσω διαδικτύου
(skype)
Εκπαίδευση εργαζομένων για εργασία εξ αποστάσεως, διαχείριση του
στρες λόγω 24ωρης διαθεσιμότητας των εργαζόμενων, ασφάλεια
προσωπικών δεδομένων
Ανάλυση PESTLE & ΔΑΔ
Νομικοί Παράγοντες :
Υπάρχουσα νομοθεσία, ειδικοί κανονισμοί στη βιομηχανία, νόμοι περί
μετανάστευσης και πρόσληψης ντόπιων εργαζόμενων
Υποχρεωτική πρόσληψη συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων,
αυξημένο κόστος εκπαίδευσης, περιορισμοί στην έκδοση visa (για
αλλοδαπούς εργαζόμενους)
Ανάλυση PESTLE & ΔΑΔ
Περιβαλλοντικοί Παράγοντες :
Κλίμα, διαχείριση αποβλήτων, έμφαση στη διατήρηση των φυσικών
πόρων, φυσικές καταστροφές
Σχεδιασμός πολιτικών προστασίας των εργαζομένων (πολιτική
Υγιεινής & Ασφάλειας εργαζομένων), σχεδιασμός δράσεων Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, πολιτικές ταξιδιών των εργαζομένων
Οι προκλήσεις για τη σύγχρονη ΔΑΔ
 Επιστήμη vs Τέχνη
 Δεξιότητες Μετασχηματισμού vs Συναλλακτικές δεξιότητες
 Αντίληψη Ενδυνάμωσης vs Αντίληψη Εισαγγελέα
 Αυτόνομη ¨Διεύθυνση¨ vs ¨Τμήμα ¨στο οργανόγραμμα
Αλλά και…
 Προσέλκυση και επιλογή ταλέντων
 Συμβολή στην ανάπτυξη της εταιρείας ως προτιμητέου εργοδότη
 Εδραίωση κοινής οργανωσιακής κουλτούρας
 Διαχείριση της διαφορετικότητας των εργαζομένων
 Ανάπτυξη ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα
Το μοντέλο των 4 ρόλων και των 16
περιοχών ευθύνης του HR (Urlich,D., 2005)
,
Strategic Partner
Strategic HR Planning
HR as Business Partner
Culture & Image
Change Agent
Staffing &Talent Mgmt.
Organizational Design
Survey Action Planning
Performance Mgmt.
Training & Devel.Processes People
Employee Relations Expert
Employee Relations
Labor Relations
Safety
Diversity
Day-to-day operational focus
Future strategic focus
Administrative Expert
Compensation
Benefits
HR information systems
Compliance
Διεθνής Διοίκηση Ανθρώπινου
Δυναμικού (IHRM)
Η Διεθνής Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (International Human
Resource Management ), αφορά την παγκόσμια διαχείριση του
ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο να διευκολύνει και να συμβάλλει
στην ανάπτυξη και επιβίωση της επιχείρησης σε πολυεθνικό επίπεδο
Για να επιτύχει το στόχο της , θα πρέπει να :
είναι ανταγωνιστική
μπορεί να ανταποκριθεί σε τοπικό επίπεδο
είναι ευέλικτη και προσαρμόσιμη
είναι ικανή να μεταφέρει γνώση και εμπειρία στα σημεία που
δραστηριοποιείται
Βασικές διαφορές μεταξύ ΔΑΔ και
Διεθνούς ΔΑΔ
 Περισσότερες απαιτήσεις και λειτουργίες για τη Διεθνή ΔΑΔ, όπως
φορολογία αλλοδαπών, έκδοση βίζας, εγκατάσταση στελεχών, κλπ
 Βαθύτερη και πολύπλευρη γνώση σχετικά με την κουλτούρα των
άλλων χωρών, την εργατική τους νομοθεσία και τις πολιτισμικές τους
διαφορές
 Περισσότερη ενασχόληση με την προσωπική και οικογενειακή ζωή
των στελεχών της, από τη στιγμή που τους μετακινεί από χώρα σε
χώρα
 Διαχείριση πολυδιάστατου ανθρώπινου δυναμικού το οποίο απαιτεί
διαφορετικές προσεγγίσεις σε ζητήματα που το απασχολούν
 Περισσότεροι εξωτερικοί παράγοντες και επιρροές (κυβέρνηση,
συνάλλαγμα, γλώσσα, κουλτούρα)
 Υψηλότερα επίπεδα ρίσκου, λόγω της πολυπλοκότητας των
καταστάσεων
Βιβλιογραφία
 Θανόπουλος Γ.Ν. (2006), Διεθνής Επιχείρηση – Περιβάλλον, Δομή και Προκλήσεις. Εκδόσεις
Interbooks, Αθήνα
 Παπαδάκης Β. (2007) Στρατηγική των επιχειρήσεων, Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, Μπένος,
Αθήνα.
 Μπουραντάς, Δ. και Παπαλεξανδρή, Ν., (2003) Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Εκδόσεις Μπένος,
Αθήνα.
 Dessler G. (2012) Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού: Βασικές έννοιες και σύγχρονες τάσεις,
Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική
 Χυτήρης, Λ., (2001) Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα.
 Κανελλόπουλος, Χ., (2002) Διοίκηση Προσωπικού – Ανθρώπινου Δυναμικού, Έκδοση ιδίου,
Αθήνα.
 Harvard Business Review, (2001) Για τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκδόσεις Κλειδάριθμος,
Αθήνα.
 Ιορδάνογλου Δ. (2008) Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις σύγχρονες οργανώσεις: Νέες τάσεις
και πρακτικές, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
 Τερζίδης Κ. & Τζωρτζάκης Κ. (2004) Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Πρώτη έκδοση, Αθήνα,
Εκδοτικός οίκος Rosili
1 sur 32

Recommandé

ΤΣΙΑΟΥΣΗ_Κ.- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ par
ΤΣΙΑΟΥΣΗ_Κ.- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΤΣΙΑΟΥΣΗ_Κ.- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΤΣΙΑΟΥΣΗ_Κ.- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥTsiaousi Kelly
9.4K vues15 diapositives
Τεστ στην ομοιότητα τριγώνων - Γεωμετρία Β Λυκείου par
Τεστ στην ομοιότητα τριγώνων - Γεωμετρία Β ΛυκείουΤεστ στην ομοιότητα τριγώνων - Γεωμετρία Β Λυκείου
Τεστ στην ομοιότητα τριγώνων - Γεωμετρία Β ΛυκείουΜάκης Χατζόπουλος
14.4K vues2 diapositives
Βιβλίο Β Λυκείου στην Πληροφορική par
Βιβλίο Β Λυκείου στην ΠληροφορικήΒιβλίο Β Λυκείου στην Πληροφορική
Βιβλίο Β Λυκείου στην ΠληροφορικήKaloussa Nafpaktitou
6.3K vues50 diapositives
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ - Μ.Κ.Δ. par
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ - Μ.Κ.Δ.ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ - Μ.Κ.Δ.
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ - Μ.Κ.Δ.nipapadim nipapadim
2.6K vues6 diapositives
Τα είδη των προτάσεων par
Τα είδη των προτάσεωνΤα είδη των προτάσεων
Τα είδη των προτάσεωνManiatis Kostas
270 vues3 diapositives
Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: Θέση-Μετατόπιση-Απόσταση-Μέση Ταχύτητα par
Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: Θέση-Μετατόπιση-Απόσταση-Μέση ΤαχύτηταΑσκήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: Θέση-Μετατόπιση-Απόσταση-Μέση Ταχύτητα
Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: Θέση-Μετατόπιση-Απόσταση-Μέση ΤαχύτηταHOME
35.3K vues3 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Μαθηματικά Δ΄ 5. 28. ΄΄Σχεδιάζω κάθετες μεταξύ τους ευθείες΄΄ par
Μαθηματικά Δ΄ 5. 28. ΄΄Σχεδιάζω κάθετες μεταξύ τους ευθείες΄΄Μαθηματικά Δ΄ 5. 28. ΄΄Σχεδιάζω κάθετες μεταξύ τους ευθείες΄΄
Μαθηματικά Δ΄ 5. 28. ΄΄Σχεδιάζω κάθετες μεταξύ τους ευθείες΄΄Χρήστος Χαρμπής
11K vues20 diapositives
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ par
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑMartha Gane
656 vues18 diapositives
Κανόνες τονισμού ουσιαστικών αρχαίας ελληνικής γλώσσας par
Κανόνες τονισμού ουσιαστικών αρχαίας ελληνικής γλώσσαςΚανόνες τονισμού ουσιαστικών αρχαίας ελληνικής γλώσσας
Κανόνες τονισμού ουσιαστικών αρχαίας ελληνικής γλώσσαςThanos Stavropoulos
16.7K vues3 diapositives
Γλώσσα Ε΄- Επαναληπτικό 7ης Ενότητας:΄΄Μουσική΄΄ par
Γλώσσα Ε΄- Επαναληπτικό 7ης Ενότητας:΄΄Μουσική΄΄Γλώσσα Ε΄- Επαναληπτικό 7ης Ενότητας:΄΄Μουσική΄΄
Γλώσσα Ε΄- Επαναληπτικό 7ης Ενότητας:΄΄Μουσική΄΄Χρήστος Χαρμπής
73.9K vues2 diapositives
Τα τέσσερα άκρα της Ελλάδας par
Τα τέσσερα άκρα της ΕλλάδαςΤα τέσσερα άκρα της Ελλάδας
Τα τέσσερα άκρα της Ελλάδαςavramaki
12.7K vues23 diapositives
1. ο φίλος μας το δάσος χρόνος, χρονικά επιρρήματα, χρονικές προτάσεις par
1. ο φίλος μας το δάσος χρόνος, χρονικά επιρρήματα, χρονικές προτάσεις1. ο φίλος μας το δάσος χρόνος, χρονικά επιρρήματα, χρονικές προτάσεις
1. ο φίλος μας το δάσος χρόνος, χρονικά επιρρήματα, χρονικές προτάσειςgeorge papadopoulos
186.7K vues14 diapositives

Tendances(20)

Μαθηματικά Δ΄ 5. 28. ΄΄Σχεδιάζω κάθετες μεταξύ τους ευθείες΄΄ par Χρήστος Χαρμπής
Μαθηματικά Δ΄ 5. 28. ΄΄Σχεδιάζω κάθετες μεταξύ τους ευθείες΄΄Μαθηματικά Δ΄ 5. 28. ΄΄Σχεδιάζω κάθετες μεταξύ τους ευθείες΄΄
Μαθηματικά Δ΄ 5. 28. ΄΄Σχεδιάζω κάθετες μεταξύ τους ευθείες΄΄
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ par Martha Gane
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ
Martha Gane656 vues
Κανόνες τονισμού ουσιαστικών αρχαίας ελληνικής γλώσσας par Thanos Stavropoulos
Κανόνες τονισμού ουσιαστικών αρχαίας ελληνικής γλώσσαςΚανόνες τονισμού ουσιαστικών αρχαίας ελληνικής γλώσσας
Κανόνες τονισμού ουσιαστικών αρχαίας ελληνικής γλώσσας
Thanos Stavropoulos16.7K vues
Γλώσσα Ε΄- Επαναληπτικό 7ης Ενότητας:΄΄Μουσική΄΄ par Χρήστος Χαρμπής
Γλώσσα Ε΄- Επαναληπτικό 7ης Ενότητας:΄΄Μουσική΄΄Γλώσσα Ε΄- Επαναληπτικό 7ης Ενότητας:΄΄Μουσική΄΄
Γλώσσα Ε΄- Επαναληπτικό 7ης Ενότητας:΄΄Μουσική΄΄
Τα τέσσερα άκρα της Ελλάδας par avramaki
Τα τέσσερα άκρα της ΕλλάδαςΤα τέσσερα άκρα της Ελλάδας
Τα τέσσερα άκρα της Ελλάδας
avramaki12.7K vues
1. ο φίλος μας το δάσος χρόνος, χρονικά επιρρήματα, χρονικές προτάσεις par george papadopoulos
1. ο φίλος μας το δάσος χρόνος, χρονικά επιρρήματα, χρονικές προτάσεις1. ο φίλος μας το δάσος χρόνος, χρονικά επιρρήματα, χρονικές προτάσεις
1. ο φίλος μας το δάσος χρόνος, χρονικά επιρρήματα, χρονικές προτάσεις
george papadopoulos186.7K vues
Μαθηματικά ΣΤ΄. Επανάληψη 6ης ενότητας: ΄΄Γεωμετρία, κεφ. 56 - 71΄΄ par Χρήστος Χαρμπής
Μαθηματικά ΣΤ΄. Επανάληψη 6ης ενότητας: ΄΄Γεωμετρία, κεφ. 56 - 71΄΄Μαθηματικά ΣΤ΄. Επανάληψη 6ης ενότητας: ΄΄Γεωμετρία, κεφ. 56 - 71΄΄
Μαθηματικά ΣΤ΄. Επανάληψη 6ης ενότητας: ΄΄Γεωμετρία, κεφ. 56 - 71΄΄
Η Ανακαλυτπική Θεωρία Μάθησης του J. Bruner par Smaragda Papadopoulou
Η Ανακαλυτπική Θεωρία Μάθησης του J. BrunerΗ Ανακαλυτπική Θεωρία Μάθησης του J. Bruner
Η Ανακαλυτπική Θεωρία Μάθησης του J. Bruner
Π. Δέλτα,Πρώτες ενθυμήσεις, ερμηνευτικό σχεδιάγραμμα par Georgia Dimitropoulou
Π. Δέλτα,Πρώτες ενθυμήσεις, ερμηνευτικό σχεδιάγραμμαΠ. Δέλτα,Πρώτες ενθυμήσεις, ερμηνευτικό σχεδιάγραμμα
Π. Δέλτα,Πρώτες ενθυμήσεις, ερμηνευτικό σχεδιάγραμμα
Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 2ης ενότητας: ΄΄Ρώτα το νερό…τι τρέχει΄΄ par Χρήστος Χαρμπής
Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 2ης ενότητας: ΄΄Ρώτα το νερό…τι τρέχει΄΄Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 2ης ενότητας: ΄΄Ρώτα το νερό…τι τρέχει΄΄
Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 2ης ενότητας: ΄΄Ρώτα το νερό…τι τρέχει΄΄
Ενοτητα 1η, παράγοντες επικοινωνίας par Georgia Dimitropoulou
Ενοτητα 1η, παράγοντες επικοινωνίαςΕνοτητα 1η, παράγοντες επικοινωνίας
Ενοτητα 1η, παράγοντες επικοινωνίας
Φυσική ΣΤ΄, επανάληψη 1ης ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄ par Χρήστος Χαρμπής
Φυσική ΣΤ΄, επανάληψη 1ης ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄ Φυσική ΣΤ΄, επανάληψη 1ης ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄
Φυσική ΣΤ΄, επανάληψη 1ης ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄
Κριτήρια Διαιρετότητας par theodora tz
Κριτήρια ΔιαιρετότηταςΚριτήρια Διαιρετότητας
Κριτήρια Διαιρετότητας
theodora tz1.6K vues
κεφ.15 δεκαδικοι μαθηματικα δ ενότητα 3η par Maria Koufopoulou
κεφ.15 δεκαδικοι  μαθηματικα δ ενότητα 3η κεφ.15 δεκαδικοι  μαθηματικα δ ενότητα 3η
κεφ.15 δεκαδικοι μαθηματικα δ ενότητα 3η
Maria Koufopoulou1.9K vues
Φυσική Ε΄ - Επαναληπτικό 3ης Ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄ par Χρήστος Χαρμπής
Φυσική Ε΄ - Επαναληπτικό 3ης Ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄Φυσική Ε΄ - Επαναληπτικό 3ης Ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄
Φυσική Ε΄ - Επαναληπτικό 3ης Ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄
Μαθηματικά Ε΄ 6.39. ΄΄ Πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων ΄΄ par Χρήστος Χαρμπής
Μαθηματικά Ε΄ 6.39. ΄΄ Πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων ΄΄Μαθηματικά Ε΄ 6.39. ΄΄ Πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων ΄΄
Μαθηματικά Ε΄ 6.39. ΄΄ Πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων ΄΄
Ευκλείδεια διαίρεση par chrisplev
Ευκλείδεια διαίρεσηΕυκλείδεια διαίρεση
Ευκλείδεια διαίρεση
chrisplev50.7K vues
Φυσική ΣΤ΄ - Επανάληψη 3ης ενότητας:΄΄Έμβια - Άβια΄΄ par Χρήστος Χαρμπής
Φυσική ΣΤ΄ - Επανάληψη 3ης ενότητας:΄΄Έμβια - Άβια΄΄Φυσική ΣΤ΄ - Επανάληψη 3ης ενότητας:΄΄Έμβια - Άβια΄΄
Φυσική ΣΤ΄ - Επανάληψη 3ης ενότητας:΄΄Έμβια - Άβια΄΄

En vedette

Ergatiko dikaio par
Ergatiko dikaioErgatiko dikaio
Ergatiko dikaioIoanna Voudouri
1.6K vues163 diapositives
Αρχές Μανατζεμέντ - Κώτης, Μέλος ΚΕΜΕΛ par
Αρχές Μανατζεμέντ - Κώτης, Μέλος ΚΕΜΕΛΑρχές Μανατζεμέντ - Κώτης, Μέλος ΚΕΜΕΛ
Αρχές Μανατζεμέντ - Κώτης, Μέλος ΚΕΜΕΛSkywalker.gr
558 vues50 diapositives
Βία στον εργασιακό χώρο - Workplace Bullying par
Βία στον εργασιακό χώρο - Workplace Bullying Βία στον εργασιακό χώρο - Workplace Bullying
Βία στον εργασιακό χώρο - Workplace Bullying Skywalker.gr
2.7K vues57 diapositives
παιδικη εργασια par
παιδικη εργασιαπαιδικη εργασια
παιδικη εργασιαΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
1.2K vues5 diapositives
H παιδικη εργασια στην ιστορια1 par
H παιδικη εργασια στην ιστορια1H παιδικη εργασια στην ιστορια1
H παιδικη εργασια στην ιστορια1lixourioti
1.5K vues23 diapositives
οδηγός χρήσης των Google docs par
οδηγός χρήσης των Google docsοδηγός χρήσης των Google docs
οδηγός χρήσης των Google docsΜεταξούλα Μανικάρου
4.5K vues56 diapositives

En vedette(8)

Αρχές Μανατζεμέντ - Κώτης, Μέλος ΚΕΜΕΛ par Skywalker.gr
Αρχές Μανατζεμέντ - Κώτης, Μέλος ΚΕΜΕΛΑρχές Μανατζεμέντ - Κώτης, Μέλος ΚΕΜΕΛ
Αρχές Μανατζεμέντ - Κώτης, Μέλος ΚΕΜΕΛ
Skywalker.gr558 vues
Βία στον εργασιακό χώρο - Workplace Bullying par Skywalker.gr
Βία στον εργασιακό χώρο - Workplace Bullying Βία στον εργασιακό χώρο - Workplace Bullying
Βία στον εργασιακό χώρο - Workplace Bullying
Skywalker.gr2.7K vues
H παιδικη εργασια στην ιστορια1 par lixourioti
H παιδικη εργασια στην ιστορια1H παιδικη εργασια στην ιστορια1
H παιδικη εργασια στην ιστορια1
lixourioti1.5K vues
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 2011 par hagar18
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 2011ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 2011
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 2011
hagar182.2K vues
ερευνητική εργασία υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας par gouvou
ερευνητική εργασία υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίαςερευνητική εργασία υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας
ερευνητική εργασία υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας
gouvou9.7K vues

Similaire à Η στρατηγική σημασία του HRM

HRM IN BRIEF par
HRM IN BRIEFHRM IN BRIEF
HRM IN BRIEFathgouras
1.5K vues34 diapositives
Hrm In Brief (1) par
Hrm In Brief (1)Hrm In Brief (1)
Hrm In Brief (1)athgouras
311 vues34 diapositives
Human recourseskeakinnovathens [compatibility mode] par
Human recourseskeakinnovathens [compatibility mode]Human recourseskeakinnovathens [compatibility mode]
Human recourseskeakinnovathens [compatibility mode]Gerasimos Tzamarelos
639 vues42 diapositives
HR professional article_Psychometrics_July 14 par
HR professional article_Psychometrics_July 14HR professional article_Psychometrics_July 14
HR professional article_Psychometrics_July 14Nikoleta Petikidou
242 vues1 diapositive
Leading Employers in Greece - What companies can do for brain gain par
Leading Employers in Greece - What companies can do for brain gainLeading Employers in Greece - What companies can do for brain gain
Leading Employers in Greece - What companies can do for brain gainGalini Iliopoulou
53 vues2 diapositives
Corporate Affairs Excellence Awards 1482 par
Corporate Affairs Excellence Awards 1482Corporate Affairs Excellence Awards 1482
Corporate Affairs Excellence Awards 1482Fotini Babanara
53 vues2 diapositives

Similaire à Η στρατηγική σημασία του HRM(20)

HRM IN BRIEF par athgouras
HRM IN BRIEFHRM IN BRIEF
HRM IN BRIEF
athgouras1.5K vues
Hrm In Brief (1) par athgouras
Hrm In Brief (1)Hrm In Brief (1)
Hrm In Brief (1)
athgouras311 vues
Leading Employers in Greece - What companies can do for brain gain par Galini Iliopoulou
Leading Employers in Greece - What companies can do for brain gainLeading Employers in Greece - What companies can do for brain gain
Leading Employers in Greece - What companies can do for brain gain
Corporate Affairs Excellence Awards 1482 par Fotini Babanara
Corporate Affairs Excellence Awards 1482Corporate Affairs Excellence Awards 1482
Corporate Affairs Excellence Awards 1482
Fotini Babanara53 vues
Σημειώσεις θεωρίας ΑΟΔΕ par Georgia Kazakou
Σημειώσεις θεωρίας ΑΟΔΕΣημειώσεις θεωρίας ΑΟΔΕ
Σημειώσεις θεωρίας ΑΟΔΕ
Georgia Kazakou5.6K vues
ομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασης par FutureleadersGR
ομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασηςομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασης
ομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασης
FutureleadersGR439 vues
Αρκούν μόνο οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας; Η σημασία της επαγγελματ... par Constantinos8
Αρκούν μόνο οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας; Η σημασία της επαγγελματ...Αρκούν μόνο οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας; Η σημασία της επαγγελματ...
Αρκούν μόνο οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας; Η σημασία της επαγγελματ...
Constantinos8410 vues
PROBOTEK - Profile par PROBOTEK
PROBOTEK - ProfilePROBOTEK - Profile
PROBOTEK - Profile
PROBOTEK491 vues
Innovator Consulting Services project for HRM par chris zlatis
Innovator Consulting Services project for HRMInnovator Consulting Services project for HRM
Innovator Consulting Services project for HRM
chris zlatis655 vues
μαρινοσ πεσυπ par marinos897
μαρινοσ πεσυπμαρινοσ πεσυπ
μαρινοσ πεσυπ
marinos8972.1K vues
διοίκηση προσωπικού Sap par ssuser5cde4d
διοίκηση προσωπικού Sapδιοίκηση προσωπικού Sap
διοίκηση προσωπικού Sap
ssuser5cde4d246 vues
ΣΕΠ Γ' γυμνασίου (σελ.31, Δρ.2) par KLazaros
ΣΕΠ Γ' γυμνασίου (σελ.31, Δρ.2)ΣΕΠ Γ' γυμνασίου (σελ.31, Δρ.2)
ΣΕΠ Γ' γυμνασίου (σελ.31, Δρ.2)
KLazaros1K vues
6 η επιχειρηματική ιδέα - 2010-11 [compatibility mode] par moke_uth
6 η επιχειρηματική ιδέα - 2010-11 [compatibility mode]6 η επιχειρηματική ιδέα - 2010-11 [compatibility mode]
6 η επιχειρηματική ιδέα - 2010-11 [compatibility mode]
moke_uth641 vues

Plus de Skywalker.gr

Οι Λειτουργίες του HRM -Ερατώ Παρασχάκη, Head of Talent and Career Management... par
Οι Λειτουργίες του HRM -Ερατώ Παρασχάκη, Head of Talent and Career Management...Οι Λειτουργίες του HRM -Ερατώ Παρασχάκη, Head of Talent and Career Management...
Οι Λειτουργίες του HRM -Ερατώ Παρασχάκη, Head of Talent and Career Management...Skywalker.gr
1.6K vues24 diapositives
Η υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο par
Η υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στον εργασιακό χώροΗ υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο
Η υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στον εργασιακό χώροSkywalker.gr
557 vues3 diapositives
Πρόληψη φαινομένων παρενόχλησης και εκφοβισμού: Η ευθύνη του εργοδότη. par
Πρόληψη φαινομένων παρενόχλησης και εκφοβισμού: Η ευθύνη του εργοδότη.Πρόληψη φαινομένων παρενόχλησης και εκφοβισμού: Η ευθύνη του εργοδότη.
Πρόληψη φαινομένων παρενόχλησης και εκφοβισμού: Η ευθύνη του εργοδότη.Skywalker.gr
719 vues3 diapositives
Λάθος βιογραφικά και παράξενες συμπεριφορές σε συνεντεύξεις: Μερικά πραγματικ... par
Λάθος βιογραφικά και παράξενες συμπεριφορές σε συνεντεύξεις: Μερικά πραγματικ...Λάθος βιογραφικά και παράξενες συμπεριφορές σε συνεντεύξεις: Μερικά πραγματικ...
Λάθος βιογραφικά και παράξενες συμπεριφορές σε συνεντεύξεις: Μερικά πραγματικ...Skywalker.gr
2K vues3 diapositives
Το προφίλ του Digital Marketer, όπως σκιαγραφείται από τις αγγελίες εργασίας ... par
Το προφίλ του Digital Marketer, όπως σκιαγραφείται από τις αγγελίες εργασίας ...Το προφίλ του Digital Marketer, όπως σκιαγραφείται από τις αγγελίες εργασίας ...
Το προφίλ του Digital Marketer, όπως σκιαγραφείται από τις αγγελίες εργασίας ...Skywalker.gr
703 vues18 diapositives
Διοίκηση Επιχειρήσεων par
Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνΔιοίκηση Επιχειρήσεων
Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνSkywalker.gr
656 vues36 diapositives

Plus de Skywalker.gr(20)

Οι Λειτουργίες του HRM -Ερατώ Παρασχάκη, Head of Talent and Career Management... par Skywalker.gr
Οι Λειτουργίες του HRM -Ερατώ Παρασχάκη, Head of Talent and Career Management...Οι Λειτουργίες του HRM -Ερατώ Παρασχάκη, Head of Talent and Career Management...
Οι Λειτουργίες του HRM -Ερατώ Παρασχάκη, Head of Talent and Career Management...
Skywalker.gr1.6K vues
Η υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο par Skywalker.gr
Η υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στον εργασιακό χώροΗ υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο
Η υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο
Skywalker.gr557 vues
Πρόληψη φαινομένων παρενόχλησης και εκφοβισμού: Η ευθύνη του εργοδότη. par Skywalker.gr
Πρόληψη φαινομένων παρενόχλησης και εκφοβισμού: Η ευθύνη του εργοδότη.Πρόληψη φαινομένων παρενόχλησης και εκφοβισμού: Η ευθύνη του εργοδότη.
Πρόληψη φαινομένων παρενόχλησης και εκφοβισμού: Η ευθύνη του εργοδότη.
Skywalker.gr719 vues
Λάθος βιογραφικά και παράξενες συμπεριφορές σε συνεντεύξεις: Μερικά πραγματικ... par Skywalker.gr
Λάθος βιογραφικά και παράξενες συμπεριφορές σε συνεντεύξεις: Μερικά πραγματικ...Λάθος βιογραφικά και παράξενες συμπεριφορές σε συνεντεύξεις: Μερικά πραγματικ...
Λάθος βιογραφικά και παράξενες συμπεριφορές σε συνεντεύξεις: Μερικά πραγματικ...
Skywalker.gr2K vues
Το προφίλ του Digital Marketer, όπως σκιαγραφείται από τις αγγελίες εργασίας ... par Skywalker.gr
Το προφίλ του Digital Marketer, όπως σκιαγραφείται από τις αγγελίες εργασίας ...Το προφίλ του Digital Marketer, όπως σκιαγραφείται από τις αγγελίες εργασίας ...
Το προφίλ του Digital Marketer, όπως σκιαγραφείται από τις αγγελίες εργασίας ...
Skywalker.gr703 vues
Διοίκηση Επιχειρήσεων par Skywalker.gr
Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνΔιοίκηση Επιχειρήσεων
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Skywalker.gr656 vues
Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας par Skywalker.gr
Τεχνικές Αναζήτησης ΕργασίαςΤεχνικές Αναζήτησης Εργασίας
Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας
Skywalker.gr1.1K vues
Social Media-Aνάπτυξη επιχείρησης par Skywalker.gr
Social Media-Aνάπτυξη επιχείρησηςSocial Media-Aνάπτυξη επιχείρησης
Social Media-Aνάπτυξη επιχείρησης
Skywalker.gr837 vues
ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΟΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑ... par Skywalker.gr
ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΟΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑ...ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΟΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑ...
ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΟΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑ...
Skywalker.gr1K vues
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Η’ BULLYING ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ par Skywalker.gr
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Η’ BULLYING ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Η’ BULLYING ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Η’ BULLYING ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
Skywalker.gr573 vues
H ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ! par Skywalker.gr
H ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ!H ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ!
H ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ!
Skywalker.gr454 vues
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ par Skywalker.gr
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ
Skywalker.gr402 vues
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ‘’ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ’’; par Skywalker.gr
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ‘’ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ’’;ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ‘’ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ’’;
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ‘’ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ’’;
Skywalker.gr383 vues
“FAMILY FIRST, PRODUCT SECOND”: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ… par Skywalker.gr
“FAMILY FIRST, PRODUCT SECOND”: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ…“FAMILY FIRST, PRODUCT SECOND”: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ…
“FAMILY FIRST, PRODUCT SECOND”: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ…
Skywalker.gr287 vues
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ par Skywalker.gr
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
Skywalker.gr613 vues
Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ par Skywalker.gr
Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
Skywalker.gr388 vues
Ψηφιακή τεχνολογία, κοινωνία και αγορά εργασίας. par Skywalker.gr
Ψηφιακή τεχνολογία, κοινωνία και αγορά εργασίας.Ψηφιακή τεχνολογία, κοινωνία και αγορά εργασίας.
Ψηφιακή τεχνολογία, κοινωνία και αγορά εργασίας.
Skywalker.gr331 vues
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ! par Skywalker.gr
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ!Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ!
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ!
Skywalker.gr517 vues
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ! par Skywalker.gr
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!
Skywalker.gr345 vues
ΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΟΥΝ ΠΟΤΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ; par Skywalker.gr
ΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΟΥΝ ΠΟΤΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;ΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΟΥΝ ΠΟΤΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;
ΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΟΥΝ ΠΟΤΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;
Skywalker.gr272 vues

Η στρατηγική σημασία του HRM

 • 1. Η Στρατηγική Σημασία του HRM ¨Επιβίβαση¨ Εκπαιδευτική Ημερίδα HRM 21.04.2016 Μουσείο Αυτοκινήτου Εισηγητής : Βασίλης Αϊβαζίδης MSc PhDc Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Λειτουργός Επαγγ. Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας
 • 2. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ ) Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) ή Human Resources Management (HRM), περιλαμβάνει την φιλοσοφία , τις πρακτικές και τις πολιτικές τις οποίες χρησιμοποιεί ένας οργανισμός για να επηρεάσει τις συμπεριφορές των εργαζομένων τόσο σε ατομικό, όσο και συλλογικό επίπεδο
 • 3. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ ) Η ΔΑΔ αποτελεί στρατηγικής σημασίας λειτουργία για τον οργανισμό , διότι η αποτελεσματική άσκηση των ρόλων και των δραστηριοτήτων της , μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα και την κερδοφορία, εξασφαλίζοντας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον οργανισμό / επιχείρηση
 • 4. ΔΑΔ & Μάνατζερ Οι γνώσεις διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού από τους managers είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με :  Λανθασμένη επιλογή προσωπικού  Συχνή εναλλαγή προσωπικού  Μειωμένη απόδοση  Εργασιακές σχέσεις  Έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων  Έλλειψη κινήτρων  Διαχείριση της πολυτισμικότητας  Πολλές απουσίες και ατυχήματα
 • 5. Οι παραδοσιακοί ρόλοι της ΔΑΔ  Επιτελικός  Υποστηρικτικός  Συμβουλευτικός  Ελεγκτικός  Εκτελεστικός
 • 6. Οι 3 Ρόλοι της Σύγχρονης ΔΑΔ  Στρατηγικός Εταίρος & Φορέας Αλλαγής (Strategic Business Partner & Change Agent)  Συνεργάτης με τα στελέχη πρώτης γραμμής και τα μεσαία στελέχη (Partner with Frontline & Middle Managers)  Δημιουργός κατάλληλου οργανωσιακού ¨κλίματος¨ και οπαδός της παγκοσμιοποίησης ( Employee Advocate & Champion of Globalization) (Kapoor, 2013)
 • 7. Δεξιότητες των Στελεχών ΔΑΔ  Δημιουργία αποτελεσματικών σχέσεων με τα διάφορα τμήματα  Αποτελεσματική γραπτή και προφορική επικοινωνία  Δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων με τους διευθυντές των διαφόρων τμημάτων  Συμβολή στην ομαλή εφαρμογή της συστηματικής εκπαίδευσης, ανάπτυξης καριέρας, βελτίωσης της απόδοσης και δημιουργίας πλάνου καριέρας  Coaching, Mentoring, Counselling  Εξασφάλιση ότι το σύστημα θέσπισης στόχων και αξιολόγησης της απόδοσης, υποστηρίζει την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων  Κατανόηση του κλάδου όπου δραστηριοποιείται ο οργανισμός / επιχείρηση  Κατανόηση της επιχειρησιακής στρατηγικής  Διαχείριση των συγκρούσεων μεταξύ των μελών του οργανισμού / επιχείρησης (Long, 2013)
 • 9. Παράγοντες που επιδρούν στη ΔΑΔ Εξωτερικό Περιβάλλον : Ταχύτητα Αλλαγών Παγκοσμιοποίηση Νομοθεσία Διαφορετικότητα εργαζομένων Έλλειψη δεξιοτήτων Ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας Ανάπτυξη των μικρομεσαίων & start ups επιχειρήσεων Συγχωνεύσεις & Εξαγορές (Παπαλεξανδρή, Μπουραντάς, 2002)
 • 10. Παράγοντες που επιδρούν στη ΔΑΔ Εσωτερικό Περιβάλλον : Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Επανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών Ενδυνάμωση εργαζομένων Οργανωσιακή Κουλτούρα Υπηρεσίες ΔΑΔ από εξωτερικούς φορείς Μείωση προσωπικού Ενδοεπιχειρηματικότητα (Παπαλεξανδρή, Μπουραντάς, 2002)
 • 11. ΔΑΔ & Ομάδες Ενδιαφέροντος HRM Management Customers Shareholders & Investors Society Employees Strategic Alliances
 • 12. Business Strategy & HRM AlienationBusiness Strategy HR Strategy
 • 13. AdaptationBusiness Strategy HR Strategy Business Strategy & HRM
 • 14. Business Strategy & HRM DialogueBusiness Strategy HR Strategy
 • 15. Business Strategy & HRM LeadershipBusiness StrategyHR Strategy
 • 16. Business Strategy & HRM Holistic Business Strategy HR Strategy
 • 17. Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού(SHRM) Η Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Strategic Human Resource Management – SHRM ), αφορά την διαμόρφωση και εκτέλεση πολιτικών και πρακτικών ΔΑΔ, οι οποίες διαμορφώνουν εκείνες τις δεξιότητες και συμπεριφορές των εργαζομένων ,έτσι ώστε εκείνοι να συνεισφέρουν τα μέγιστα στην επίτευξη των οργανωσιακών στόχων
 • 18. Προσεγγίσεις της στρατηγικής της ΔΑΔ Need Driven- HR : αξιολόγηση και αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων στο εσωτερικό του οργανισμού / επιχείρησης, όταν προκύψει ανάγκη. Θεωρείται reactive προσέγγιση Opportunity Driven- HR : εκπαίδευση των εργαζόμενων με στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων που θα χρειαστούν στο σύντομο μέλλον Capability Driven- HR : Σύμφωνα με τον Ulrich, πρόκειται για ανάπτυξη δεξιοτήτων που ένας οργανισμός διαθέτει σε μεγάλο βαθμό και τον διαφοροποιεί από τους ανταγωνιστές του Η ύπαρξη οργανωσιακών δεξιοτήτων, αποδεικνύεται με διάφορους τρόπους από τα μέλη του οργανισμού, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν εξαρτάται από κάποιο μέλος ξεχωριστά Ulrich et al., (2008: 22)
 • 19. Οργανωσιακές Δεξιότητες Ταλέντο ( talent ) Ταχύτητα ( speed ) Κοινή νοοτροπία (shared mind-set ) Ευθύνη (accountability ) Συνεργασία ( collaboration ) Μάθηση ( learning ) Ηγεσία ( leadership ) Εστίαση στον πελάτη ( customer connectivity ) Μοναδικότητα στρατηγικής (strategic unity ) Καινοτομία ( innovation ) Αποτελεσματικότητα ( efficiency )
 • 20. Επιχειρησιακή Στρατηγική και Στρατηγική ΔΑΔ Στρατηγικό Σχέδιο της Επιχείρησης  Κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται  Πεδία ανταγωνισμού  Σχέδια επέκτασης oΠεριγραφές θέσεων εργασίας oΠροσέλκυση και Επιλογή oΕκπαίδευση & Ανάπτυξη oΔιοίκηση Απόδοσης Συμμόρφωση προς τα ηθικά πρότυπα & προς τη Νομοθεσία
 • 21. Ανάλυση PESTLE Η ανάλυση PESTLE είναι ένα στρατηγικό εργαλείο του Μάρκετινγκ , το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάλυση του Μακροπεριβάλλοντος της επιχείρησης / οργανισμού Political (Πολιτικοί παράγοντες) Economic (Οικονομικοί παράγοντες) Social (Κοινωνικοί παράγοντες) Technological (Τεχνολογικοί παράγοντες) Legal (Νομικοί παράγοντες) Environmental (Περιβαλλοντικοί παράγοντες)
 • 22. Ανάλυση PESTLE & ΔΑΔ Πολιτικοί Παράγοντες : Σταθερότητα πολιτικού συστήματος, διαθεσιμότητα επιχορηγήσεων, ομάδες ¨λόμπι¨, γεωπολιτικές εντάσεις με άλλες χώρες, συμμετοχή της χώρας σε διακρατικές εμπορικές συμφωνίες… Προσέλκυση εργαζομένων, κόστος αποζημιώσεων, κίνητρα για προσλήψεις
 • 23. Ανάλυση PESTLE & ΔΑΔ Οικονομικοί Παράγοντες : Ύψος επιτοκίων, ύφεση/πληθωρισμός, κόστος πρώτων υλών, εμπιστοσύνη καταναλωτών στην επιχείρηση, ανεργία, επιδοτήσεις για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες (πχ. Πράσινη ενέργεια), ύψος αμοιβών… Επίπεδα αμοιβών, αδυναμία στελέχωσης λόγω κακής εταιρικής εικόνας, απολύσεις-αποζημιώσεις προσωπικού
 • 24. Ανάλυση PESTLE & ΔΑΔ Κοινωνικοί Παράγοντες : Γήρανση του πληθυσμού, αύξηση του ενδιαφέροντος για εξ αποστάσεως εργασία, επιμήκυνση του ημερήσιου χρόνου της εργασίας, επιρροές media, βελτίωση μορφωτικού επιπέδου Πολιτικές υγείας και φροντίδας, πολιτικές προστασίας της οικογένειας , δημιουργία ¨στάσεων¨ ως προς την εργασία
 • 25. Ανάλυση PESTLE & ΔΑΔ Τεχνολογικοί Παράγοντες : Αύξηση δυνατοτήτων ανταλλαγής δεδομένων, αύξηση της ¨πειρατείας¨ και κλοπή πληροφοριών από το διαδίκτυο, εξάπλωση της κινητής τηλεφωνίας, ανάπτυξη της επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (skype) Εκπαίδευση εργαζομένων για εργασία εξ αποστάσεως, διαχείριση του στρες λόγω 24ωρης διαθεσιμότητας των εργαζόμενων, ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
 • 26. Ανάλυση PESTLE & ΔΑΔ Νομικοί Παράγοντες : Υπάρχουσα νομοθεσία, ειδικοί κανονισμοί στη βιομηχανία, νόμοι περί μετανάστευσης και πρόσληψης ντόπιων εργαζόμενων Υποχρεωτική πρόσληψη συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων, αυξημένο κόστος εκπαίδευσης, περιορισμοί στην έκδοση visa (για αλλοδαπούς εργαζόμενους)
 • 27. Ανάλυση PESTLE & ΔΑΔ Περιβαλλοντικοί Παράγοντες : Κλίμα, διαχείριση αποβλήτων, έμφαση στη διατήρηση των φυσικών πόρων, φυσικές καταστροφές Σχεδιασμός πολιτικών προστασίας των εργαζομένων (πολιτική Υγιεινής & Ασφάλειας εργαζομένων), σχεδιασμός δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, πολιτικές ταξιδιών των εργαζομένων
 • 28. Οι προκλήσεις για τη σύγχρονη ΔΑΔ  Επιστήμη vs Τέχνη  Δεξιότητες Μετασχηματισμού vs Συναλλακτικές δεξιότητες  Αντίληψη Ενδυνάμωσης vs Αντίληψη Εισαγγελέα  Αυτόνομη ¨Διεύθυνση¨ vs ¨Τμήμα ¨στο οργανόγραμμα Αλλά και…  Προσέλκυση και επιλογή ταλέντων  Συμβολή στην ανάπτυξη της εταιρείας ως προτιμητέου εργοδότη  Εδραίωση κοινής οργανωσιακής κουλτούρας  Διαχείριση της διαφορετικότητας των εργαζομένων  Ανάπτυξη ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα
 • 29. Το μοντέλο των 4 ρόλων και των 16 περιοχών ευθύνης του HR (Urlich,D., 2005) , Strategic Partner Strategic HR Planning HR as Business Partner Culture & Image Change Agent Staffing &Talent Mgmt. Organizational Design Survey Action Planning Performance Mgmt. Training & Devel.Processes People Employee Relations Expert Employee Relations Labor Relations Safety Diversity Day-to-day operational focus Future strategic focus Administrative Expert Compensation Benefits HR information systems Compliance
 • 30. Διεθνής Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (IHRM) Η Διεθνής Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (International Human Resource Management ), αφορά την παγκόσμια διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο να διευκολύνει και να συμβάλλει στην ανάπτυξη και επιβίωση της επιχείρησης σε πολυεθνικό επίπεδο Για να επιτύχει το στόχο της , θα πρέπει να : είναι ανταγωνιστική μπορεί να ανταποκριθεί σε τοπικό επίπεδο είναι ευέλικτη και προσαρμόσιμη είναι ικανή να μεταφέρει γνώση και εμπειρία στα σημεία που δραστηριοποιείται
 • 31. Βασικές διαφορές μεταξύ ΔΑΔ και Διεθνούς ΔΑΔ  Περισσότερες απαιτήσεις και λειτουργίες για τη Διεθνή ΔΑΔ, όπως φορολογία αλλοδαπών, έκδοση βίζας, εγκατάσταση στελεχών, κλπ  Βαθύτερη και πολύπλευρη γνώση σχετικά με την κουλτούρα των άλλων χωρών, την εργατική τους νομοθεσία και τις πολιτισμικές τους διαφορές  Περισσότερη ενασχόληση με την προσωπική και οικογενειακή ζωή των στελεχών της, από τη στιγμή που τους μετακινεί από χώρα σε χώρα  Διαχείριση πολυδιάστατου ανθρώπινου δυναμικού το οποίο απαιτεί διαφορετικές προσεγγίσεις σε ζητήματα που το απασχολούν  Περισσότεροι εξωτερικοί παράγοντες και επιρροές (κυβέρνηση, συνάλλαγμα, γλώσσα, κουλτούρα)  Υψηλότερα επίπεδα ρίσκου, λόγω της πολυπλοκότητας των καταστάσεων
 • 32. Βιβλιογραφία  Θανόπουλος Γ.Ν. (2006), Διεθνής Επιχείρηση – Περιβάλλον, Δομή και Προκλήσεις. Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα  Παπαδάκης Β. (2007) Στρατηγική των επιχειρήσεων, Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, Μπένος, Αθήνα.  Μπουραντάς, Δ. και Παπαλεξανδρή, Ν., (2003) Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Εκδόσεις Μπένος, Αθήνα.  Dessler G. (2012) Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού: Βασικές έννοιες και σύγχρονες τάσεις, Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική  Χυτήρης, Λ., (2001) Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα.  Κανελλόπουλος, Χ., (2002) Διοίκηση Προσωπικού – Ανθρώπινου Δυναμικού, Έκδοση ιδίου, Αθήνα.  Harvard Business Review, (2001) Για τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.  Ιορδάνογλου Δ. (2008) Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις σύγχρονες οργανώσεις: Νέες τάσεις και πρακτικές, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.  Τερζίδης Κ. & Τζωρτζάκης Κ. (2004) Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Πρώτη έκδοση, Αθήνα, Εκδοτικός οίκος Rosili