Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

การใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปี

การใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปี

  1. 1. การใช้ข้อสอบกลางในการ สอบปลายปี ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1
  2. 2. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในระดับสถานศึกษา โดยมีข้อสอบกลางร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 2 สพฐ. ทบทวนและ ปรับปรุงมาตรฐาน เพื่อการประกัน คุณภาพการศึกษาให้ ครอบคลุมมาตรฐาน ผู้เรียน 8 มาตรฐาน ข้อ 1 แผนการดาเนินงาน 1. คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 9 ประการ 2. สุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพ 3. ความรู้ที่จาเป็นในการดารงชีวิตและการศึกษาต่อในระดับสูง 4. คิด - เป็นระบบ มีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ 5. ทักษะการเรียนรู้ รักการอ่าน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 6. การรู้หนังสือ 7. รู้เท่าทันสื่อ 8. ทักษะชีวิตและการทางาน ทาการประกาศมาตรฐานเพื่อ การประกันคุณภาพการศึกษา
  3. 3. 3 ศธ.ประกาศการใช้ผล การทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในการตัดสินผลการ เรียนผู้เรียนที่จบ การศึกษา ข้อ 2 แผนการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2557 GPAX : O-NET 70 : 30 ปีการศึกษา 2558 GPAX : O-NET 50 : 50 ปีการศึกษา 2556 GPAX : O-NET 80 : 20 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในระดับสถานศึกษา โดยมีข้อสอบกลางร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
  4. 4. 4 สพฐ. กาหนดแนวทางการวัดและประเมินผล โดยใช้ข้อสอบกลางเป็น ส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน ข้อ 3 แผนการดาเนินงาน ใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนาโดย สพฐ. ในการสอบปลายปี ร้อยละ 20 ของคะแนนสอบทั้งหมด พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในระดับสถานศึกษา โดยมีข้อสอบกลางร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
  5. 5. 5 กรณีที่ 1 โรงเรียนกาหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนสอบปลายปีเป็น 70:30 คะแนนจากการวัดและประเมินผล ระหว่างภาคเรียน (ร้อยละ 70) คะแนนสอบปลายภาค (ร้อยละ 30) - คะแนนจิตพิสัย - คะแนนสอบท้ายบท/กลางภาค - คะแนนตรวจงาน/โครงการ - คะแนนสอบภาคปฏิบัติ ฯลฯ ข้อสอบของ ส่วนกลาง (สพฐ.) (ร้อยละ 20) ข้อสอบของ สถานศึกษา (ร้อยละ 80) กรณีที่ 2 โรงเรียนกาหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนสอบปลายปีเป็น 60:40 คะแนนจากการวัดและประเมินผล ระหว่างภาคเรียน (ร้อยละ 60) คะแนนสอบปลายภาค (ร้อยละ 40) - คะแนนจิตพิสัย - คะแนนสอบท้ายบท/กลางภาค - คะแนนตรวจงาน/โครงการ - คะแนนสอบภาคปฏิบัติ ฯลฯ ข้อสอบของ ส่วนกลาง (สพฐ.) (ร้อยละ 20) ข้อสอบของ สถานศึกษา (ร้อยละ 80)
  6. 6. ข้อสอบกลางที่ใช้เป็นข้อสอบปลายภาค 6 ระดับชั้น กลุ่มสาระ เนื้อหา ป.2, 4-5 และ ม.1-2 ป.2 ป.4-5 ภาษาไทย ภาษาไทย / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ ป.2 ป.4-5 ม.1-2 การอ่านรู้เรื่อง / การเขียน จากกลุ่มสาระที่หลากหลาย สมรรถนะที่จาเป็น ในแต่ละกลุ่มสาระ ม.1-2 ภาษาไทย / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / สังคมศึกษาฯ / ภาษาต่างประเทศ
  7. 7. 7 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชี้แจงหรือประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาต่าง ๆ รับทราบ แนวทางการข้อสอบกลางไปใช้ในการวัดและประเมินผลปลายปีของสถานศึกษา ข้อ 4 แผนการดาเนินงาน พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในระดับสถานศึกษา โดยมีข้อสอบกลางร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
  8. 8. 8 จัดทาต้นฉบับข้อสอบกลาง และดาเนินการจัดสอบร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาในสถานศึกษา ตามแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ ข้อ 5 แผนการดาเนินงาน พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในระดับสถานศึกษา โดยมีข้อสอบกลางร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

×