พระไตรปิฎก

พัน พัน
พัน พันครูสอนคอมพิวเตอร์ à โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก
เรื่องน่ารู้ในพระไตรปิฎก
พุทธศาสนสุภาษิต
และคาศัพท์ทางพุทธศาสนา
นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พระไตรปิฎก
พระไตรปิ ฎก เป็ นคัมภีร์หลักของพระพุทธศาสนา
ที่รวบรวมคาสอนของพระพุทธเจ้า
คาว่าไตร แปลว่า สาม และคาว่าปิ ฎก
แปลว่า ตระกร้า
พระไตรปิ ฎก หมายถึง คัมภีร์ที่บรรจุหลักคา
สอนของพระพุทธศาสนา แบ่งเป็ น ๓ ส่วน คือ พระ
วินัยปิ ฎก พระสุตตันตปิ ฎก และพระอภิธรรมปิ ฎก
ความหมายของพระไตรปิ ฎก
นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ความสาคัญของพระไตรปิ ฎก
ความสาคัญของ พระไตรปิ ฎก คือ
เป็ นมาตรฐานในการตัดสินความรู้ที่ถูกต้อง
ทางพระพุทธศาสนา
จึงถือว่าคัมภีร์พระไตรปิ ฎกเป็ น“ธรรมเจดีย์”
เป็ นปูชนียวัตถุบรรจุธรรมของชาวพุทธ
จึงทาให้พระพุทธศาสนามีหลักและมาตรฐาน
ในการศึกษาและปฏิบัติอย่างเป็ นระบบและมี
เอกภาพมาจนถึงปัจจุบัน
นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คัมภีร์และโครงสร้างพระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก
นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คัมภีร์และโครงสร้างพระไตรปิฎก
• วิภังค์ คือ คัมภีร์ที่จาแนกศีลของภิกษุ-ภิกษุณีที่
มีโทษหนัก-โทษเบา มารยาทอันดีงาม และวิธี
ระงับปัญหาความยุ่งยากในหมู่ภิกษุ แบ่งเป็ น
มหาวิภังค์(ภิกขุวิภังค์) และภิกขุนีวิภังค์
• ขันธกะ คือ คัมภีร์ที่รวบรวมวินัยบัญญัติและ
สิกขาบทที่ปรากฏนอกปาฎิโมกข์ แบ่งเป็ น
มหาวรรคและจูฬวรรค
• ปริวาร คือ ส่วนที่สรุปข้อความ หรือคู่มือที่
ซักซ้อมความรู้ความเข้าใจในพระวินัยปิ ฎก
พระไตรปิ ฎก แบ่งเป็ น ๓ หมวด ดังนี้
๑. พระวินัยปิ ฎก คือ ส่วนที่ว่าด้วย
ศีลของภิกษุ ภิกษุณี รวบรวมขนบธรรมเนียม
ประเพณีและข้อปฏิบัติที่ดีงามในการอยู่ร่วมกัน
เป็ นหมู่คณะ แบ่งเป็ น ๓ หมวดย่อย ดังนี้
นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๒. พระสุตตันตปิฎก คือ ส่วน
ที่ ว่าด้วยพระธรรมเทศนาของ
พระพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงแก่บุคคลต่างๆ
แบ่งเป็น ๕ นิกาย ดังนี้
• ทีฆนิกาย คือ หมวดที่ประมูลสูตรขนาด
ยาว
• มัชฌิมนิกาย คือ หมวดที่ประมูลสูตร
ขนาดปานกลาง
• สังยุตตนิกาย คือ หมวดที่ประมูลสูตรโดย
จัดกลุ่มตามเนื้อหา
• อังคุตตรนิกาย คือ หมวดที่ประมวลหมวด
ธรรมจากน้อยไปหามาก
• ขุททกนิกาย คือ หมวดที่ประมวลเรื่อง
เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่มิได้รวบรวมไว้ใน ๔
นิกายข้างต้น
นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓. พระอภิธรรมปิ ฎก คือ ส่วนที่
ว่าด้วยการอธิบายหลักธรรมในรูปวิชาการ
ไม่เกี่ยวด้วยบุคคลและเหตุการณ์ แบ่งเป็น ๗
๗ คัมภีร์ ดังนี้
• ธัมมสังคณี คือ คัมภีร์ที่รวมข้อธรรมเป็น
หมวดๆ แล้วแยกอธิบายเป็นประเภทๆ
• วิภังค์ คือ คัมภีร์ที่แยกข้อธรรมในสังคณี
• ธาตุกถา คือ คัมภีร์ที่จัดข้อธรรมลงในขันธ์
ธาตุ อายตนะ
• ปุคคลบัญญัติ คือ คัมภีร์บัญญัติเรียก
บุคคล
• กถาวัตถุ คือ คัมภีร์ที่อธิบายทรรศนะที่
ขัดแย้งกัน โดยเน้นทรรศนะของเถรวาทที่
ถูกต้อง
• ยมก คือ คัมภีร์ที่ยกธรรมเป็นคู่ๆ
• ปัฏฐาน คือ คัมภีร์ที่อธิบายปัจจัยหรือเงื่อนไข
ทางธรรม ๒๔ ประการ
นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๒. เรื่องน่ารู้ในพระไตรปิฎก : จูฬกัมมวิภังคสูตร
จูฬกัมมวิภังคสูตร เป็นพระสูตรที่ว่า
ด้วย กฎแห่งกรรม คนเรามีความแตกต่าง
แตกต่างกัน เพราะกรรม คือผลของการ
กระทาของตนนั่นเอง เป็นเครื่องจาแนก
ไม่ว่าจะเป็นกรรมในอดีตหรือปัจจุบันก็ดี
ดี ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ก็ดี กรรม
ย่อมจาแนกให้แตกต่างกันไป
ที่มา: จูฬกัมมวิภังคสูตร ๑๔[๕๗๙-๕๘๐]๒๘๗
นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุภมาณพ โตเทยยบุตร ได้กราบทูลถาม
พระพุทธเจ้า ซึ่งประะทับอยู่ ณ พระวิหารเชตะวัน ว่า
ว่า เหตุใด มนุษย์ที่เกิดมาจึงแตกต่างกันไป คือ มี
อายุสั้น มีอายุยืน มีโรคมาก มีโรคน้อย มี
ผิวพรรณทราม มีผิวพรรณงาม มีศักดาน้อย มี
ศักดามาก มีโภคะน้อย มีโภคะมาก เกิดในสกุลต่า
ต่า เกิดในสกุลสูง มีปัญญาทราม มีปัญญามาก
มาก ดังนี้
พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบว่า
สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาท
แห่งกรรม ฯ กรรมย่อมจาแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไป
ไป ทรงอธิบายในรายละเอียดดังนี้
นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
พระพุทธเจ้าได้ทรงอธิบายเพื่อตอบปัญหา 7 คู่ดังนี้
ผู้ฆ่าสัตว์
ผู้ไม่ฆ่าสัตว์
ผู้เบียดเบียนสัตว์
ผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์
ผู้มักโกรธ
ผู้ไม่มักโกรธ
ผู้มักริษยา
ผู้ไม่มักริษยา
ผู้ไม่ทาบุญให้ทาน
ผู้ทาบุญให้ทาน
ผู้ไม่สุภาพอ่อนน้อม
ผู้สุภาพอ่อนน้อม
ผู้ไม่แสวงธรรมจากพระ
ผู้แสวงธรรมจากพระ
ตายแล้วตกนรก หรือชาตินี้มีอายุสั้น
ตายแล้วขี้นสวรรค์ หรือชาตินี้มีอายุยืน
ตายแล้วตกนรก หรือชาตินี้มีโรคมาก
ตายแล้วขี้นสวรรค์ หรือชาตินี้มีโรคน้อย
ตายแล้วตกนรก หรือชาตินี้มีผิวพรรณทราม
ตายแล้วขี้นสวรรค์ หรือชาตินี้เป็นคนน่าเลื่อมใส(มีผิวงาม)
ตายแล้วตกนรก หรือชาตินี้มีศักดาน้อย
ตายแล้วขี้นสวรรค์ หรือชาตินี้มีศักดามาก
ตายแล้วตกนรก หรือชาตินี้มีโภคะ(โภคทรัพย์)น้อย
ตายแล้วขี้นสวรรค์ หรือชาตินี้มีโภคะ(โภคทรัพย์)มาก
ตายแล้วตกนรก หรือชาตินี้เกิดในสกุลต่า
ตายแล้วขี้นสวรรค์ หรือชาตินี้เกิดในสกุลสูง
ตายแล้วตกนรก หรือชาตินี้มีปัญญาน้อย
ตายแล้วขี้นสวรรค์ หรือชาตินี้มีปัญญามาก
นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓. พุทธศาสนสุภาษิต
• กมฺมุนา วตฺตตี โลโก : สัตวโลกย่อมเป็นไปตามกรรม
กรรม แปลว่า การกระทา และมักหมายรวมถึง
ผลแห่งการกระทา พระพุทธศาสนาสอนว่า คนเราจะมีชีวิต
เป็นไปอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับกรรมหรือการกระทาของเรา ดัง
พุทธดารัสที่ว่า
“ ควรพิจารณาโดยเนืองๆ ว่า เรามีกรรมเป็นของ
ตน เป็นผู้รับผลแห่งกรรม มีกรรมเป็นกาเนิด มีกรรม
เป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราทากรรมอันใดไว้ดีก็
ตาม ชั่วก็ตาม เราจักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้น”
นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
• กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ : ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว
พระพุทธศาสนามีหลักคาสอนที่สาคัญยิ่งข้อหนึ่งเรียกว่า “กฎแห่งกรรม”
มีความหมายว่า ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว
กรรม แปลว่า การกระทา และวิบาก แปลว่า ผล กรรมวิบาก จึงแปลว่า ผลแห่ง
กรรม มี ๓ ระดับ ดังนี้
๑. ระดับภายในจิตใจหรือคุณภาพของจิต
๒. ระดับบุคลิกภาพและอุปนิสัย
๓. ระดับภายนอกหรือผลทางสังคม
นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
• สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย : การสั่งสมบุญนาสุขมาให้
บุญ แปลว่า ความดีงาม การทาบุญทาได้๑๐ วิธี เรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ มีดังนี้
ดังนี้
โดยทั่วไปคนมักให้ความสาคัญกับ ๓ ข้อแรก คือ การให้ทาน การรักษาศีล และการเจริญ
ภาวนาเรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ ๓
การทาบุญย่อมให้ความสุข การให้ (หรือทาน) เป็นการขัดเกลากิเลส ทาให้จิตผ่องใส การรักษา
รักษา
ศีลทาให้เป็นคนดีมีศีลธรรม มีคนรักใคร่นับถือ และไว้วางใจ การเจริญภาวนาช่วยให้จิตใจแน่วแน่
มีสติ
๑. ทาบุญด้วยการให้ ๖. ทาบุญด้วยการเกลี่ยความดีให้ผู้อื่น
๒. ทาบุญด้วยการรักษาศีล ๗. ทาบุญด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่น
๓. ทาบุญด้วยการเจริญภาวนา ๘. ทาบุญด้วยการฟังธรรมหาความรู้
๔. ทาบุญด้วยการอ่อนน้อม ๙. ทาบุญด้วยการสั่งสอนธรรมให้ความรู้
๕. ทาบุญด้วยการรับใช้ ๑๐. ทาบุญด้วยการทาความเห็นให้ตรง
นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
• ปูชโก ลภเต ปูชํ วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ : ผู้บูชาย่อมได้รับการบุชาตอบ ผู้ไหว้ย่อมได้รับการ
ไหว้ตอบ
บูชา หมายถึง การแสดงความเคารพบุคคลหรือสิ่งที่นับถือ รวมตลอดไปถึงการยกย่อง
เทิดทูนด้วยความเคารพนับถือ อย่างไรก็ตาม การให้เกียรติ การยอมรับ การนับถือนี้เราควร
เดินสายกลาง ไม่แสดงอาการพินอบพิเทาจนเกินควร ไม่กล่าววาจายกย่องสรรเสริญ
เกินงาม จนกลายเป็นการประจบสอพลอ
การบูชาเป็นการแสดงความรู้สึกออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม
การบูชาด้วยวิธีต่างๆ ถือเป็นการแสดงออกซึ่งไมตรีจิต เป็นการเปิด
โอกาสความรู้สึกที่ดี นาไปสู่ความสาเร็จในหน้าที่การงานได้
นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๔. ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา: ฌาน-ญาณ
ฌาน หมายถึง ภาวะจิตที่สงบแน่วแน่เนื่องมาจากการเพ่งอารมณ์ ฌานมี ๒ ประเภท
คือ รูปฌาน(ผู้ปฏิบัติกาหนดจิตเพ่งสิ่งที่มีรูปร่างลักษณะ เช่น ไฟ) และอรูปฌาน(ผู้ปฏิบัติ
กาหนดจิตเพ่งสิ่งที่ไม่มีรูปร่าง เช่น อากาศ)
ฌาน แบ่งย่อยออกเป็นอีก ๔ ระดับ เรียกกันว่า ฌาน ๔ คือ
๑. ปฐมฌาน มีองค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
๒. ทุติยฌาน มีองค์ ๓ ปีติ สุข เอกัคคตา
๓. ตติยฌาน มีองค์ ๒ สุข เอกัคคตา
๔. จตุตถฌาน มีองค์ ๒ อุเบกขา เอกัคคตา
นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ญาณ หมายถึง การหยั่งรู้หรือกาหนดรู้ คือ การเห็นแจ้ง รู้ชัดในสิ่งทั้งหลายตรงตามความเป็น
จริง เป็นความรู้ความสามารถพิเศษ ญาณ ๓ ได้แก่
๑. ปุพเพนิวาสานุสติญาณ คือ หยั่งรู้อดีต (ระลึกชาติได้)
๒. จุตูปปาตญาณ คือ หยั่งรู้ปัจจุบัน (เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลาย)
๓. อาสวักขยญาฌ คือ หยั่งรู้อนาคต (รู้สูงสุด เป็นความรู้ที่ทาให้สิ้นไปแห่งอาสวกิเลสทั้งหลาย)
ฌาน เป็ นเพียงสมถะกรรมฐาน คือ ทาจิตให้เป็ นสมาธิ
ญาณ จัดเป็ นวิปัสสนา คือ การเห็นแจ้ง รู้จริงตรงตามสภาวะของสิ่งต่างๆ
นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1 sur 16

Recommandé

ศาสนาซิกข์ par
ศาสนาซิกข์ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์Padvee Academy
36.2K vues34 diapositives
การปกครองคณะสงฆ์ par
การปกครองคณะสงฆ์การปกครองคณะสงฆ์
การปกครองคณะสงฆ์พระอภิชัช ธมฺมโชโต
22.5K vues48 diapositives
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน par
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เพ็ญลักษณ์ สุวรรณาโชติ
6.4K vues36 diapositives
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา par
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาPadvee Academy
26.1K vues56 diapositives
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3 par
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3O'Orh ChatmaNee
92.2K vues276 diapositives
ศาสนาเปรียบเทียบ par
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบthnaporn999
16.3K vues5 diapositives

Contenu connexe

Tendances

ใบงาน อเมริกาเหนือ par
ใบงาน อเมริกาเหนือใบงาน อเมริกาเหนือ
ใบงาน อเมริกาเหนือไพบููลย์ หัดรัดชัย
53.6K vues2 diapositives
พุทธประวัติ ส16101 ป.6 par
พุทธประวัติ ส16101 ป.6พุทธประวัติ ส16101 ป.6
พุทธประวัติ ส16101 ป.6Thanawut Rattanadon
12.8K vues14 diapositives
ประวัติศาสตร์สุโขทัย par
ประวัติศาสตร์สุโขทัยประวัติศาสตร์สุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัยchatsawat265
8.9K vues67 diapositives
พระพุทธศาสนา par
พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนานายวินิตย์ ศรีทวี
8.6K vues72 diapositives
หลักฐานทางประวัติศาสตร์1 par
หลักฐานทางประวัติศาสตร์1หลักฐานทางประวัติศาสตร์1
หลักฐานทางประวัติศาสตร์1montira
48.6K vues25 diapositives
ไตรสิกขา par
ไตรสิกขาไตรสิกขา
ไตรสิกขาThanawut Rattanadon
6.6K vues14 diapositives

Tendances(20)

พุทธประวัติ ส16101 ป.6 par Thanawut Rattanadon
พุทธประวัติ ส16101 ป.6พุทธประวัติ ส16101 ป.6
พุทธประวัติ ส16101 ป.6
Thanawut Rattanadon12.8K vues
ประวัติศาสตร์สุโขทัย par chatsawat265
ประวัติศาสตร์สุโขทัยประวัติศาสตร์สุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
chatsawat2658.9K vues
หลักฐานทางประวัติศาสตร์1 par montira
หลักฐานทางประวัติศาสตร์1หลักฐานทางประวัติศาสตร์1
หลักฐานทางประวัติศาสตร์1
montira48.6K vues
ศาสนาเปรียบเทียบ 1 par thnaporn999
ศาสนาเปรียบเทียบ 1ศาสนาเปรียบเทียบ 1
ศาสนาเปรียบเทียบ 1
thnaporn99939.5K vues
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา par Thongsawan Seeha
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
Thongsawan Seeha28.1K vues
Ptt อาณาจักรสูโขทัย par Yim Wiphawan
Ptt อาณาจักรสูโขทัยPtt อาณาจักรสูโขทัย
Ptt อาณาจักรสูโขทัย
Yim Wiphawan15.3K vues
พระพุทธศาสนา par Padvee Academy
พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
Padvee Academy20.6K vues
พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6 par Thanawut Rattanadon
พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6
พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6
Thanawut Rattanadon21.3K vues
ใบงาน วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1 par prayut2516
ใบงาน วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1ใบงาน วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1
ใบงาน วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1
prayut251618K vues
ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย par Bom Anuchit
ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย
ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย
Bom Anuchit11.4K vues
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา par magicgirl123
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
magicgirl12311.2K vues

En vedette

โครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก par
โครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎกโครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก
โครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎกAnchalee BuddhaBucha
29.2K vues57 diapositives
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๖ วินัยปิฎกที่ ๐๖ จุลวรรค ภาค ๑ par
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๖ วินัยปิฎกที่ ๐๖ จุลวรรค ภาค ๑พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๖ วินัยปิฎกที่ ๐๖ จุลวรรค ภาค ๑
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๖ วินัยปิฎกที่ ๐๖ จุลวรรค ภาค ๑Tongsamut vorasan
341 vues238 diapositives
อารยธรรมอินเดียโบราณ par
อารยธรรมอินเดียโบราณอารยธรรมอินเดียโบราณ
อารยธรรมอินเดียโบราณPikcolo Pik
9.8K vues14 diapositives
อารยธรรมอียิปต์ par
อารยธรรมอียิปต์ อารยธรรมอียิปต์
อารยธรรมอียิปต์ Pikcolo Pik
4.1K vues49 diapositives
สไลด์ พระไตรปิฎก ป.3+449+dltvp3+55t2soc p03 f21-1page par
สไลด์ พระไตรปิฎก ป.3+449+dltvp3+55t2soc p03 f21-1pageสไลด์ พระไตรปิฎก ป.3+449+dltvp3+55t2soc p03 f21-1page
สไลด์ พระไตรปิฎก ป.3+449+dltvp3+55t2soc p03 f21-1pagePrachoom Rangkasikorn
542 vues22 diapositives
พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ par
พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์
พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์Nhui Srr
4.2K vues4 diapositives

En vedette(10)

โครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก par Anchalee BuddhaBucha
โครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎกโครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก
โครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๖ วินัยปิฎกที่ ๐๖ จุลวรรค ภาค ๑ par Tongsamut vorasan
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๖ วินัยปิฎกที่ ๐๖ จุลวรรค ภาค ๑พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๖ วินัยปิฎกที่ ๐๖ จุลวรรค ภาค ๑
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๖ วินัยปิฎกที่ ๐๖ จุลวรรค ภาค ๑
อารยธรรมอินเดียโบราณ par Pikcolo Pik
อารยธรรมอินเดียโบราณอารยธรรมอินเดียโบราณ
อารยธรรมอินเดียโบราณ
Pikcolo Pik9.8K vues
อารยธรรมอียิปต์ par Pikcolo Pik
อารยธรรมอียิปต์ อารยธรรมอียิปต์
อารยธรรมอียิปต์
Pikcolo Pik4.1K vues
สไลด์ พระไตรปิฎก ป.3+449+dltvp3+55t2soc p03 f21-1page par Prachoom Rangkasikorn
สไลด์ พระไตรปิฎก ป.3+449+dltvp3+55t2soc p03 f21-1pageสไลด์ พระไตรปิฎก ป.3+449+dltvp3+55t2soc p03 f21-1page
สไลด์ พระไตรปิฎก ป.3+449+dltvp3+55t2soc p03 f21-1page
พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ par Nhui Srr
พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์
พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์
Nhui Srr4.2K vues
อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ(อินเดีย) par พัน พัน
อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ(อินเดีย)อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ(อินเดีย)
อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ(อินเดีย)
พัน พัน11.8K vues

Similaire à พระไตรปิฎก

02life par
02life02life
02lifeetcenterrbru
693 vues117 diapositives
What is life par
What is lifeWhat is life
What is lifechangnoi2518
1.1K vues117 diapositives
ม.2 ภาคเรียนที่ 1 par
ม.2 ภาคเรียนที่ 1ม.2 ภาคเรียนที่ 1
ม.2 ภาคเรียนที่ 1นายสมหมาย ฉิมมาลี
29.5K vues135 diapositives
2 แก้กรรม แนวพุทธ cancelkarma par
2 แก้กรรม แนวพุทธ cancelkarma2 แก้กรรม แนวพุทธ cancelkarma
2 แก้กรรม แนวพุทธ cancelkarmaTongsamut vorasan
57 vues178 diapositives
2 แก้กรรม แนวพุทธ cancelkarma par
2 แก้กรรม แนวพุทธ cancelkarma2 แก้กรรม แนวพุทธ cancelkarma
2 แก้กรรม แนวพุทธ cancelkarmaTongsamut vorasan
313 vues202 diapositives
บทที่ 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรม par
บทที่ 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรม บทที่ 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรม
บทที่ 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรม บรรพต แคไธสง
6.2K vues41 diapositives

Similaire à พระไตรปิฎก(20)

2 แก้กรรม แนวพุทธ cancelkarma par Tongsamut vorasan
2 แก้กรรม แนวพุทธ cancelkarma2 แก้กรรม แนวพุทธ cancelkarma
2 แก้กรรม แนวพุทธ cancelkarma
2 แก้กรรม แนวพุทธ cancelkarma par Tongsamut vorasan
2 แก้กรรม แนวพุทธ cancelkarma2 แก้กรรม แนวพุทธ cancelkarma
2 แก้กรรม แนวพุทธ cancelkarma
บทที่ 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรม par บรรพต แคไธสง
บทที่ 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรม บทที่ 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรม
บทที่ 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรม
สายธารปรัชญาคือที่มาของสรรพศาสตร์ par pentanino
สายธารปรัชญาคือที่มาของสรรพศาสตร์สายธารปรัชญาคือที่มาของสรรพศาสตร์
สายธารปรัชญาคือที่มาของสรรพศาสตร์
pentanino1.6K vues
วัฒนธรรมไทย par babyoam
วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทย
babyoam663 vues
อาณาจักรตามพรลิงค์ par sangworn
อาณาจักรตามพรลิงค์อาณาจักรตามพรลิงค์
อาณาจักรตามพรลิงค์
sangworn3.3K vues
ภาษากับการสื่อสาร par Jack Like
ภาษากับการสื่อสารภาษากับการสื่อสาร
ภาษากับการสื่อสาร
Jack Like3.8K vues
แนวคิดเรื่องกรรมและความจริงสูงสุดของศาสนาเชน par Tongsamut vorasan
แนวคิดเรื่องกรรมและความจริงสูงสุดของศาสนาเชนแนวคิดเรื่องกรรมและความจริงสูงสุดของศาสนาเชน
แนวคิดเรื่องกรรมและความจริงสูงสุดของศาสนาเชน
ศาสนาเปรียบเทียบ par thnaporn999
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบ
thnaporn99954.5K vues
หลวงพ่อทูล วัฏฏะสงสาร par guestf16531
หลวงพ่อทูล วัฏฏะสงสารหลวงพ่อทูล วัฏฏะสงสาร
หลวงพ่อทูล วัฏฏะสงสาร
guestf16531767 vues
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law) par Padvee Academy
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)
Padvee Academy20.9K vues
พระพุทธศาสนากับการสื่อสาร par Jack Like
พระพุทธศาสนากับการสื่อสารพระพุทธศาสนากับการสื่อสาร
พระพุทธศาสนากับการสื่อสาร
Jack Like5K vues

Plus de พัน พัน

เรื่องระบบปฏิบัติการ par
เรื่องระบบปฏิบัติการเรื่องระบบปฏิบัติการ
เรื่องระบบปฏิบัติการพัน พัน
10K vues26 diapositives
เรื่องภาษาซี par
เรื่องภาษาซีเรื่องภาษาซี
เรื่องภาษาซีพัน พัน
14.8K vues18 diapositives
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ par
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์พัน พัน
3.5K vues22 diapositives
การเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวอักษร par
การเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวอักษรการเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวอักษร
การเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวอักษรพัน พัน
1.5K vues2 diapositives
หลักการทำงาน บทบาทและอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ par
หลักการทำงาน บทบาทและอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์หลักการทำงาน บทบาทและอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์
หลักการทำงาน บทบาทและอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์พัน พัน
2K vues30 diapositives
รายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ par
รายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พัน พัน
27.3K vues14 diapositives

Plus de พัน พัน(20)

เรื่องระบบปฏิบัติการ par พัน พัน
เรื่องระบบปฏิบัติการเรื่องระบบปฏิบัติการ
เรื่องระบบปฏิบัติการ
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ par พัน พัน
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
การเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวอักษร par พัน พัน
การเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวอักษรการเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวอักษร
การเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวอักษร
หลักการทำงาน บทบาทและอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ par พัน พัน
หลักการทำงาน บทบาทและอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์หลักการทำงาน บทบาทและอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์
หลักการทำงาน บทบาทและอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์
รายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ par พัน พัน
รายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
พัน พัน27.3K vues
การทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ par พัน พัน
การทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์การทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
การทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
การทำงานของคอมพิวเตอร์ par พัน พัน
การทำงานของคอมพิวเตอร์การทำงานของคอมพิวเตอร์
การทำงานของคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์และยุคสมัย par พัน พัน
ระบบคอมพิวเตอร์และยุคสมัยระบบคอมพิวเตอร์และยุคสมัย
ระบบคอมพิวเตอร์และยุคสมัย
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ par พัน พัน
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัน พัน19.7K vues
ประเภทของคอมพิวเตอร์ par พัน พัน
ประเภทของคอมพิวเตอร์ประเภทของคอมพิวเตอร์
ประเภทของคอมพิวเตอร์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น par พัน พัน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น par พัน พัน
เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เรื่องด้านคอมพิวเตอร์ par พัน พัน
เรื่องด้านคอมพิวเตอร์เรื่องด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องคอมพิวเตอร์ par พัน พัน
เรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องคอมพิวเตอร์
เรื่องคอมพิวเตอร์
ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ par พัน พัน
ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้
ปัญหาทรัพยากรป่าไม้
พัน พัน15.4K vues

พระไตรปิฎก

 • 2. พระไตรปิฎก พระไตรปิ ฎก เป็ นคัมภีร์หลักของพระพุทธศาสนา ที่รวบรวมคาสอนของพระพุทธเจ้า คาว่าไตร แปลว่า สาม และคาว่าปิ ฎก แปลว่า ตระกร้า พระไตรปิ ฎก หมายถึง คัมภีร์ที่บรรจุหลักคา สอนของพระพุทธศาสนา แบ่งเป็ น ๓ ส่วน คือ พระ วินัยปิ ฎก พระสุตตันตปิ ฎก และพระอภิธรรมปิ ฎก ความหมายของพระไตรปิ ฎก นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • 3. ความสาคัญของพระไตรปิ ฎก ความสาคัญของ พระไตรปิ ฎก คือ เป็ นมาตรฐานในการตัดสินความรู้ที่ถูกต้อง ทางพระพุทธศาสนา จึงถือว่าคัมภีร์พระไตรปิ ฎกเป็ น“ธรรมเจดีย์” เป็ นปูชนียวัตถุบรรจุธรรมของชาวพุทธ จึงทาให้พระพุทธศาสนามีหลักและมาตรฐาน ในการศึกษาและปฏิบัติอย่างเป็ นระบบและมี เอกภาพมาจนถึงปัจจุบัน นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • 5. คัมภีร์และโครงสร้างพระไตรปิฎก • วิภังค์ คือ คัมภีร์ที่จาแนกศีลของภิกษุ-ภิกษุณีที่ มีโทษหนัก-โทษเบา มารยาทอันดีงาม และวิธี ระงับปัญหาความยุ่งยากในหมู่ภิกษุ แบ่งเป็ น มหาวิภังค์(ภิกขุวิภังค์) และภิกขุนีวิภังค์ • ขันธกะ คือ คัมภีร์ที่รวบรวมวินัยบัญญัติและ สิกขาบทที่ปรากฏนอกปาฎิโมกข์ แบ่งเป็ น มหาวรรคและจูฬวรรค • ปริวาร คือ ส่วนที่สรุปข้อความ หรือคู่มือที่ ซักซ้อมความรู้ความเข้าใจในพระวินัยปิ ฎก พระไตรปิ ฎก แบ่งเป็ น ๓ หมวด ดังนี้ ๑. พระวินัยปิ ฎก คือ ส่วนที่ว่าด้วย ศีลของภิกษุ ภิกษุณี รวบรวมขนบธรรมเนียม ประเพณีและข้อปฏิบัติที่ดีงามในการอยู่ร่วมกัน เป็ นหมู่คณะ แบ่งเป็ น ๓ หมวดย่อย ดังนี้ นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • 6. ๒. พระสุตตันตปิฎก คือ ส่วน ที่ ว่าด้วยพระธรรมเทศนาของ พระพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงแก่บุคคลต่างๆ แบ่งเป็น ๕ นิกาย ดังนี้ • ทีฆนิกาย คือ หมวดที่ประมูลสูตรขนาด ยาว • มัชฌิมนิกาย คือ หมวดที่ประมูลสูตร ขนาดปานกลาง • สังยุตตนิกาย คือ หมวดที่ประมูลสูตรโดย จัดกลุ่มตามเนื้อหา • อังคุตตรนิกาย คือ หมวดที่ประมวลหมวด ธรรมจากน้อยไปหามาก • ขุททกนิกาย คือ หมวดที่ประมวลเรื่อง เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่มิได้รวบรวมไว้ใน ๔ นิกายข้างต้น นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • 7. ๓. พระอภิธรรมปิ ฎก คือ ส่วนที่ ว่าด้วยการอธิบายหลักธรรมในรูปวิชาการ ไม่เกี่ยวด้วยบุคคลและเหตุการณ์ แบ่งเป็น ๗ ๗ คัมภีร์ ดังนี้ • ธัมมสังคณี คือ คัมภีร์ที่รวมข้อธรรมเป็น หมวดๆ แล้วแยกอธิบายเป็นประเภทๆ • วิภังค์ คือ คัมภีร์ที่แยกข้อธรรมในสังคณี • ธาตุกถา คือ คัมภีร์ที่จัดข้อธรรมลงในขันธ์ ธาตุ อายตนะ • ปุคคลบัญญัติ คือ คัมภีร์บัญญัติเรียก บุคคล • กถาวัตถุ คือ คัมภีร์ที่อธิบายทรรศนะที่ ขัดแย้งกัน โดยเน้นทรรศนะของเถรวาทที่ ถูกต้อง • ยมก คือ คัมภีร์ที่ยกธรรมเป็นคู่ๆ • ปัฏฐาน คือ คัมภีร์ที่อธิบายปัจจัยหรือเงื่อนไข ทางธรรม ๒๔ ประการ นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • 8. ๒. เรื่องน่ารู้ในพระไตรปิฎก : จูฬกัมมวิภังคสูตร จูฬกัมมวิภังคสูตร เป็นพระสูตรที่ว่า ด้วย กฎแห่งกรรม คนเรามีความแตกต่าง แตกต่างกัน เพราะกรรม คือผลของการ กระทาของตนนั่นเอง เป็นเครื่องจาแนก ไม่ว่าจะเป็นกรรมในอดีตหรือปัจจุบันก็ดี ดี ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ก็ดี กรรม ย่อมจาแนกให้แตกต่างกันไป ที่มา: จูฬกัมมวิภังคสูตร ๑๔[๕๗๙-๕๘๐]๒๘๗ นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • 9. สุภมาณพ โตเทยยบุตร ได้กราบทูลถาม พระพุทธเจ้า ซึ่งประะทับอยู่ ณ พระวิหารเชตะวัน ว่า ว่า เหตุใด มนุษย์ที่เกิดมาจึงแตกต่างกันไป คือ มี อายุสั้น มีอายุยืน มีโรคมาก มีโรคน้อย มี ผิวพรรณทราม มีผิวพรรณงาม มีศักดาน้อย มี ศักดามาก มีโภคะน้อย มีโภคะมาก เกิดในสกุลต่า ต่า เกิดในสกุลสูง มีปัญญาทราม มีปัญญามาก มาก ดังนี้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาท แห่งกรรม ฯ กรรมย่อมจาแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไป ไป ทรงอธิบายในรายละเอียดดังนี้ นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
 • 10. พระพุทธเจ้าได้ทรงอธิบายเพื่อตอบปัญหา 7 คู่ดังนี้ ผู้ฆ่าสัตว์ ผู้ไม่ฆ่าสัตว์ ผู้เบียดเบียนสัตว์ ผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ ผู้มักโกรธ ผู้ไม่มักโกรธ ผู้มักริษยา ผู้ไม่มักริษยา ผู้ไม่ทาบุญให้ทาน ผู้ทาบุญให้ทาน ผู้ไม่สุภาพอ่อนน้อม ผู้สุภาพอ่อนน้อม ผู้ไม่แสวงธรรมจากพระ ผู้แสวงธรรมจากพระ ตายแล้วตกนรก หรือชาตินี้มีอายุสั้น ตายแล้วขี้นสวรรค์ หรือชาตินี้มีอายุยืน ตายแล้วตกนรก หรือชาตินี้มีโรคมาก ตายแล้วขี้นสวรรค์ หรือชาตินี้มีโรคน้อย ตายแล้วตกนรก หรือชาตินี้มีผิวพรรณทราม ตายแล้วขี้นสวรรค์ หรือชาตินี้เป็นคนน่าเลื่อมใส(มีผิวงาม) ตายแล้วตกนรก หรือชาตินี้มีศักดาน้อย ตายแล้วขี้นสวรรค์ หรือชาตินี้มีศักดามาก ตายแล้วตกนรก หรือชาตินี้มีโภคะ(โภคทรัพย์)น้อย ตายแล้วขี้นสวรรค์ หรือชาตินี้มีโภคะ(โภคทรัพย์)มาก ตายแล้วตกนรก หรือชาตินี้เกิดในสกุลต่า ตายแล้วขี้นสวรรค์ หรือชาตินี้เกิดในสกุลสูง ตายแล้วตกนรก หรือชาตินี้มีปัญญาน้อย ตายแล้วขี้นสวรรค์ หรือชาตินี้มีปัญญามาก นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • 11. ๓. พุทธศาสนสุภาษิต • กมฺมุนา วตฺตตี โลโก : สัตวโลกย่อมเป็นไปตามกรรม กรรม แปลว่า การกระทา และมักหมายรวมถึง ผลแห่งการกระทา พระพุทธศาสนาสอนว่า คนเราจะมีชีวิต เป็นไปอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับกรรมหรือการกระทาของเรา ดัง พุทธดารัสที่ว่า “ ควรพิจารณาโดยเนืองๆ ว่า เรามีกรรมเป็นของ ตน เป็นผู้รับผลแห่งกรรม มีกรรมเป็นกาเนิด มีกรรม เป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราทากรรมอันใดไว้ดีก็ ตาม ชั่วก็ตาม เราจักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้น” นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • 12. • กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ : ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว พระพุทธศาสนามีหลักคาสอนที่สาคัญยิ่งข้อหนึ่งเรียกว่า “กฎแห่งกรรม” มีความหมายว่า ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว กรรม แปลว่า การกระทา และวิบาก แปลว่า ผล กรรมวิบาก จึงแปลว่า ผลแห่ง กรรม มี ๓ ระดับ ดังนี้ ๑. ระดับภายในจิตใจหรือคุณภาพของจิต ๒. ระดับบุคลิกภาพและอุปนิสัย ๓. ระดับภายนอกหรือผลทางสังคม นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • 13. • สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย : การสั่งสมบุญนาสุขมาให้ บุญ แปลว่า ความดีงาม การทาบุญทาได้๑๐ วิธี เรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ มีดังนี้ ดังนี้ โดยทั่วไปคนมักให้ความสาคัญกับ ๓ ข้อแรก คือ การให้ทาน การรักษาศีล และการเจริญ ภาวนาเรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ ๓ การทาบุญย่อมให้ความสุข การให้ (หรือทาน) เป็นการขัดเกลากิเลส ทาให้จิตผ่องใส การรักษา รักษา ศีลทาให้เป็นคนดีมีศีลธรรม มีคนรักใคร่นับถือ และไว้วางใจ การเจริญภาวนาช่วยให้จิตใจแน่วแน่ มีสติ ๑. ทาบุญด้วยการให้ ๖. ทาบุญด้วยการเกลี่ยความดีให้ผู้อื่น ๒. ทาบุญด้วยการรักษาศีล ๗. ทาบุญด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่น ๓. ทาบุญด้วยการเจริญภาวนา ๘. ทาบุญด้วยการฟังธรรมหาความรู้ ๔. ทาบุญด้วยการอ่อนน้อม ๙. ทาบุญด้วยการสั่งสอนธรรมให้ความรู้ ๕. ทาบุญด้วยการรับใช้ ๑๐. ทาบุญด้วยการทาความเห็นให้ตรง นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • 14. • ปูชโก ลภเต ปูชํ วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ : ผู้บูชาย่อมได้รับการบุชาตอบ ผู้ไหว้ย่อมได้รับการ ไหว้ตอบ บูชา หมายถึง การแสดงความเคารพบุคคลหรือสิ่งที่นับถือ รวมตลอดไปถึงการยกย่อง เทิดทูนด้วยความเคารพนับถือ อย่างไรก็ตาม การให้เกียรติ การยอมรับ การนับถือนี้เราควร เดินสายกลาง ไม่แสดงอาการพินอบพิเทาจนเกินควร ไม่กล่าววาจายกย่องสรรเสริญ เกินงาม จนกลายเป็นการประจบสอพลอ การบูชาเป็นการแสดงความรู้สึกออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม การบูชาด้วยวิธีต่างๆ ถือเป็นการแสดงออกซึ่งไมตรีจิต เป็นการเปิด โอกาสความรู้สึกที่ดี นาไปสู่ความสาเร็จในหน้าที่การงานได้ นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • 15. ๔. ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา: ฌาน-ญาณ ฌาน หมายถึง ภาวะจิตที่สงบแน่วแน่เนื่องมาจากการเพ่งอารมณ์ ฌานมี ๒ ประเภท คือ รูปฌาน(ผู้ปฏิบัติกาหนดจิตเพ่งสิ่งที่มีรูปร่างลักษณะ เช่น ไฟ) และอรูปฌาน(ผู้ปฏิบัติ กาหนดจิตเพ่งสิ่งที่ไม่มีรูปร่าง เช่น อากาศ) ฌาน แบ่งย่อยออกเป็นอีก ๔ ระดับ เรียกกันว่า ฌาน ๔ คือ ๑. ปฐมฌาน มีองค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา ๒. ทุติยฌาน มีองค์ ๓ ปีติ สุข เอกัคคตา ๓. ตติยฌาน มีองค์ ๒ สุข เอกัคคตา ๔. จตุตถฌาน มีองค์ ๒ อุเบกขา เอกัคคตา นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • 16. ญาณ หมายถึง การหยั่งรู้หรือกาหนดรู้ คือ การเห็นแจ้ง รู้ชัดในสิ่งทั้งหลายตรงตามความเป็น จริง เป็นความรู้ความสามารถพิเศษ ญาณ ๓ ได้แก่ ๑. ปุพเพนิวาสานุสติญาณ คือ หยั่งรู้อดีต (ระลึกชาติได้) ๒. จุตูปปาตญาณ คือ หยั่งรู้ปัจจุบัน (เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลาย) ๓. อาสวักขยญาฌ คือ หยั่งรู้อนาคต (รู้สูงสุด เป็นความรู้ที่ทาให้สิ้นไปแห่งอาสวกิเลสทั้งหลาย) ฌาน เป็ นเพียงสมถะกรรมฐาน คือ ทาจิตให้เป็ นสมาธิ ญาณ จัดเป็ นวิปัสสนา คือ การเห็นแจ้ง รู้จริงตรงตามสภาวะของสิ่งต่างๆ นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม