Software 2016 digitalisering av offentlig virksomhet kveles langsomt av teknisk gjeld

Sophus Lie-Nielsen
Sophus Lie-NielsenPartner à Devoteam daVinci
Sophus Lie-NielsenSophus Lie-Nielsen
Digitaliseringen av offentlig sektor kveles langsomt
…av Teknisk gjeld
Sophus Lie-Nielsen
COPYRIGHT©
Digitalisering av offentlig sektor
Jan Tore Sanner Digitaliseringskonferansen juni 2015
1. Det skal satses på digitalisering av offentlig sektor, men
2. «Tiden for de store IKT anskaffelsene er nå over, nå er det de
små og lønnsomme IT prosjektene som skal prioriteres»
Min påstand:
Digitaliseringssatsningen vil kveles av teknisk gjeld hvis ikke gamle
kjernesystemer skiftes ut eller moderniseres
Utskiftning innebærer
enten store og kompliserte prosjekter
eller en gradvis utskiftning over tid noe som gir kompleks
sameksistens mellom gamle og nye kjernesystemer
2 24/02/2016
Sophus Lie-Nielsen
COPYRIGHT©
Teknisk gjeld
Teknisk gjeld oppstår når det gjøres endringer
og påbygninger til et IT system på billigste og
raskeste måte på bekostning av systemets
tekniske kvalitet og fleksibilitet.
Mange IT systemer lever i flere tiår og
konsekvensen av all «lapping» på eksisterende
løsninger er gjerne at systemene blir tyngre og
tyngre å vedlikeholde og kostnadene til dette
øker. Denne kostnadsøkningen er i praksis
«rentene» av den tekniske gjelden.
Vi kan sammenligne dette med oppussing av et
gammelt bad. På kort sikt er nye fliser og nye
baderomsmøbler den rimeligste løsningen,
men for å utbedre grunnleggende svakheter
må badet bygges opp fra grunnen med støping
av gulv, membran, røropplegg etc.
3 24/02/2016
Sophus Lie-Nielsen
COPYRIGHT©
Teknisk gjeld i offentlig sektor
Offentlig sektor i Norge var tidlig ute med å etablere IT støtte for
saksbehandling og informasjonsutveksling. I perioden fra 1970-tallet til
1990-tallet etablerte de fleste offentlige virksomheter omfattende IT
systemer som støtte for kjernevirksomheten (saksbehandling og
tjenesteleveranser).
Det paradoksale er at tidlig etablering av IT systemer er en av de
viktigste årsakene til høy teknisk gjeld i offentlig sektor:
Svært mange av de systemene som ble etablert i forrige århundre utgjør fortsatt
kjernen i IT systemene
Systemene er endret og videreutviklet gjennom flere tiår
4 24/02/2016
Modernisering har skjedd
fra «utsiden», ikke fra
«innsiden»
Sophus Lie-Nielsen
COPYRIGHT©
Hvorfor er teknisk gjeld til hinder for digitalisering?
5 24/02/2016
Gamle kjerneløsninger
SAK1….
SAK2 ….
Database
Selv-
betjening
Elektronisk
samhandling
Elektronisk
samhandling
Automatisering
Hans Christian Holte:
Digitalt førstevalg vil avsløre at vi må starte en modernisering av de
offentlige IT-systemene. De gamle systemene er ikke laget for digitalt
førstevalg og de trenger en fornyelse i kjernen for å få det til.
Sophus Lie-Nielsen
COPYRIGHT©
Tre eksempler på etater som har prøvd å gjøre noe med
de gamle kjernesystemene
1. Moderniseringsprosjektet i NAV
2. Merverdiprogrammet i politiet
3. Modernisering av IT løsningene i utlendingsforvaltningen
(UDI)
6 24/02/2016
Sophus Lie-Nielsen
COPYRIGHT©
AETAT
Rikstrygdeverket
NAV
NAV - Moderniseringsprogrammet
7 24/02/2016
Sykeområdet
Uføreområdet
Familieområdet
Andreområder…
”Grunnmur” (fellestjenester)
Infotrygd
Arena
Bisys
Pesys
+ ca 310 andre systemløsninger
Tress-90
Tid
1990
2001
2006
2008
2010
2016
1980
?
?
En av målsettingene med Moderniseringsprogrammet var å etablere en ny
felles plattform for alle saksbehandlingssystemene og sanere en vesentlig del
av den tekniske gjelden.
Moderniseringsprogrammet
Sophus Lie-Nielsen
COPYRIGHT©
Merverdiprogrammet i politiet
Skulle fornye den samlede IKT støtten til politiets arbeid med
straffesaker og øvrig kriminalitetsbekjempelse.
En viktig målsetting å sanere teknisk gjeld og etablere en moderne og
mer fleksibel plattform for systemene.
Prosjektet ble stoppet i 2015 av frykt for at prosjektet vil koste mer enn
planlagt og bli levert senere enn planlagt
8 24/02/2016
«Det betyr at vi ikke vil bygge en helt
ny IKT-infrastruktur fra bunn av, men at
vi skal modernisere datasystemene vi
allerede bruker» slik at vi kan kjøre
nye tjenester på disse, sier
justisminister Anders Anundsen
I 1977 presenterte daværende politimester Rolf
Solem den første datamaskinen i Oslo-politiet.
Politiets straffesakssystem, som fortsatt er i
bruk, ble implementert knappe to år senere
Sophus Lie-Nielsen
COPYRIGHT©
Modernisering av IKT-løsningene i utlendingsforvaltningen
I 2012 avsluttet UDI et omfattende
program for å etablere digitale
tjenester (men liten grad av
automatisering og eSamhandling)
Kjernesystemene ble videreført
og integrert via et tjenestelag
Strukturen i kjernesystemene
hindrer videre modernisering og
det ble i 2013-14 utredet
alternative konsepter (KS1) for å
få midler til utskiftning
Satsningen ble for omfattende og
ikke anbefalt videreført
24/02/20169
Digitaliseringsløsninger etablert i EFFEKT
programmet
Gamle kjerneløsninger
DUF
NORVIS
UDB
Tjenestelag (SOA)
Søknad
på nett
eDialog eSak
Sophus Lie-Nielsen
COPYRIGHT©
Hva kan vi lære av dette?
Tre utredninger som alle har anbefalt full utskiftning/modernisering av
gamle kjernesystemer
Alle tre har fulgt Finansdepartementets retningslinjer for
konseptvalgutredning (KS1)
Alle tre har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse som viser at det
er lønnsomt å gjøre en omfattende modernisering av de gamle løsningene
Satsningen i politiet og UDI ble stoppet på utredningsstadiet.
Moderniseringsprogrammet i NAV ble stoppet ca. 1 år etter oppstart, men
vil videreføres etter et nedjustert konsept (forhåpentlig vis)
10 24/02/2016
Vil de gamle kjernesystemene
bli modernisert eller skiftet ut??
Vil den tekniske gjelden
fortsette å øke??
Sophus Lie-Nielsen
COPYRIGHT©
Hvor stor del av investeringen går til å bygge ned den
tekniske gjelden?
Felles for estimatene i de
tre utredningene:
Investeringsbehov 2-4 mrd
50 – 70% av den samlede
investeringen til utskiftning
av eksisterende teknologi
30 – 50% til å bygge ny
funksjonalitet
11 24/02/2016
Andel av investeringen til
nedbetaling av teknisk gjeld
Utskiftning av
gammel
kjerneløsning
Ny
funksjonalitet
Tre store og komplekse IT
prosjekter hvor minst
halvparten av
investeringsbehovet er knyttet
til reduksjon av teknisk gjeld
Sophus Lie-Nielsen
COPYRIGHT©
Renten av den tekniske gjelden =
økte forvaltningskostnader
12 24/02/2016
Anskaffelseskostnadene utgjør 8 -15
prosent, mens drifts- og
forvaltningskostnadene er 85 - 92
prosent av livstidskostnadene over et
livsløp på 15 år.
Det er et konservativt anslag at 30%
av forvaltningskostnadene er
merkostnader som følge av
strukturelle svakheter i IT porteføljen
(Teknisk gjeld)
De økte forvaltningskostnadene
tilsvarer 2 - 3 ganger
investeringen i en ny løsning i
et 15 års perspektiv
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Gammel kjerneløsning Modernisert løsning
Investering Forvaltning
Livstidskostnaden over 15 år
Sophus Lie-Nielsen
COPYRIGHT©
Andre konsekvenser av teknisk gjeld
Redusert fleksibilitet i IT systemene.
Politiske reformer, endringer i regelverk eller nye lover ikke blir
iverksatt eller blir kraftig forsinket som følge av mangelfull
fleksibilitet i IT systemene
Vanskelig å få til digitalisering og automatisering av
prosesser
Risiko for tekniske problemer og driftsstans
Uoversiktlige og mangelfulle løsninger for IT sikkerhet
Vanskelig å ta i bruk offentlige felleskomponenter eller
standardløsninger
Vanskelig å opprettholde kompetansen på løsningene
13 24/02/2016
Sophus Lie-Nielsen
COPYRIGHT©
Hva kan gjøres med Teknisk gjeld?
Den enkelte virksomhet bør ha en god oversikt over størrelsen på sin
tekniske gjeld og hvordan den vil utvikle seg fremover
Forstå konsekvenser for forvaltning av løsningene og tilpasning av
virksomheten til endrede krav
Ved større reformer eller endringer bør det utredes alternative konsepter
som viser konsekvensene av å sanere/ikke sanere teknisk gjeld
14 24/02/2016
Stegvis modernisering
av gamle
kjerneløsninger
Løpende vedlikehold
(Nullalternativet)
Ny funksjonalitet på
toppen av gamle
kjerneløsninger
Utskiftning av gamle
kjerneløsninger
Endring i
teknisk gjeld
0
+
-
0
Sophus Lie-Nielsen
COPYRIGHT©
Hva skjer med de «trofaste» gamle kjerneløsningene i
offentlig sektor?
I 1993 kom forfatteren Bertrand Besigye med en diktsamling som het:
«Og du dør så langsomt at du tror du lever»
15 24/02/2016
Om de gamle kjerneløsningene kan vi
kanskje si:
«de dør så langsomt at vi tror de
lever….»
Takk for oppmerksomheten
1 sur 15

Recommandé

Inf international organizations_1 par
Inf international organizations_1Inf international organizations_1
Inf international organizations_1Olga Barna
303 vues8 diapositives
Творчість par
Творчість Творчість
Творчість Людмила Трифонова
233 vues12 diapositives
Cogitate Design Portfolio par
Cogitate Design PortfolioCogitate Design Portfolio
Cogitate Design Portfoliocogitatedesign
639 vues42 diapositives
Suresh resume (2) (1) (2) par
Suresh resume (2) (1) (2)Suresh resume (2) (1) (2)
Suresh resume (2) (1) (2)suresh korimella
104 vues3 diapositives
Planeación.ana renovato par
Planeación.ana renovatoPlaneación.ana renovato
Planeación.ana renovatoLibia Esther
133 vues14 diapositives
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ par
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่สุนิตา กิริยาดี
306 vues6 diapositives

Contenu connexe

En vedette

5° básico par
5° básico5° básico
5° básiconelly hurtado aspé
427 vues2 diapositives
Farrell: Questioning orthodontics par
Farrell: Questioning orthodonticsFarrell: Questioning orthodontics
Farrell: Questioning orthodonticsThe Raphael Center for Integrative Education
769 vues3 diapositives
Memoria inmanente consciente par
Memoria inmanente conscienteMemoria inmanente consciente
Memoria inmanente conscienteFederico Faustino González
1.3K vues16 diapositives
Sailing Lightning Class par
Sailing Lightning ClassSailing Lightning Class
Sailing Lightning ClassJohn Sulzbach Killingworth CT
355 vues3 diapositives
A luz 3.2 A arte de amar par
A luz 3.2 A arte de amarA luz 3.2 A arte de amar
A luz 3.2 A arte de amaravellanacova
466 vues5 diapositives
CMMI par
CMMICMMI
CMMIzhylz Zevallos
2K vues91 diapositives

Similaire à Software 2016 digitalisering av offentlig virksomhet kveles langsomt av teknisk gjeld

Presentasjon på IKT Agder uka 2015 par
Presentasjon på IKT Agder uka 2015Presentasjon på IKT Agder uka 2015
Presentasjon på IKT Agder uka 2015Espen Sjøvoll
1K vues33 diapositives
Bedre nasjonal styring i norge par
Bedre nasjonal styring i norgeBedre nasjonal styring i norge
Bedre nasjonal styring i norgeEllen Stralberg
396 vues39 diapositives
Spor 1 arkitekturelle rammeverk i offentlig sektor par
Spor 1  arkitekturelle rammeverk i offentlig sektorSpor 1  arkitekturelle rammeverk i offentlig sektor
Spor 1 arkitekturelle rammeverk i offentlig sektorSteria Norway
381 vues26 diapositives
Fri Programvare Og Morgendagens LøSninger Software11feb par
Fri Programvare Og Morgendagens LøSninger Software11febFri Programvare Og Morgendagens LøSninger Software11feb
Fri Programvare Og Morgendagens LøSninger Software11febEspen Sjøvoll
944 vues26 diapositives
Microsoft par
MicrosoftMicrosoft
MicrosoftSoftware Innovation Norge
626 vues12 diapositives
Ikt samarbeid i Indre Østfold 1999-2007 par
Ikt samarbeid i Indre Østfold 1999-2007Ikt samarbeid i Indre Østfold 1999-2007
Ikt samarbeid i Indre Østfold 1999-2007 Ulf Harry Evensen
515 vues49 diapositives

Similaire à Software 2016 digitalisering av offentlig virksomhet kveles langsomt av teknisk gjeld(20)

Spor 1 arkitekturelle rammeverk i offentlig sektor par Steria Norway
Spor 1  arkitekturelle rammeverk i offentlig sektorSpor 1  arkitekturelle rammeverk i offentlig sektor
Spor 1 arkitekturelle rammeverk i offentlig sektor
Steria Norway381 vues
Fri Programvare Og Morgendagens LøSninger Software11feb par Espen Sjøvoll
Fri Programvare Og Morgendagens LøSninger Software11febFri Programvare Og Morgendagens LøSninger Software11feb
Fri Programvare Og Morgendagens LøSninger Software11feb
Espen Sjøvoll944 vues
Svein Erik Wilthil: eKommune - lokale strategier og mulige veivalg par Friprogsenteret
Svein Erik Wilthil: eKommune - lokale strategier og mulige veivalgSvein Erik Wilthil: eKommune - lokale strategier og mulige veivalg
Svein Erik Wilthil: eKommune - lokale strategier og mulige veivalg
Friprogsenteret468 vues
Lederutfordringer i en digital verden par Petter Løken
Lederutfordringer i en digital verdenLederutfordringer i en digital verden
Lederutfordringer i en digital verden
Petter Løken322 vues
BI - Ny helseledelse med Disruptiv Innovasjon i norsk helsesektor (http://tGo... par Hans A. Kielland Aanesen
BI - Ny helseledelse med Disruptiv Innovasjon i norsk helsesektor (http://tGo...BI - Ny helseledelse med Disruptiv Innovasjon i norsk helsesektor (http://tGo...
BI - Ny helseledelse med Disruptiv Innovasjon i norsk helsesektor (http://tGo...
Åpne Standarder - hvor er vi og hvor går vi? par Heidi Austlid
Åpne Standarder - hvor er vi og hvor går vi?Åpne Standarder - hvor er vi og hvor går vi?
Åpne Standarder - hvor er vi og hvor går vi?
Heidi Austlid430 vues
Telecom World vårkonferansen 2015 Utfordringer for norsk telepolitikk par David Hansen
Telecom World vårkonferansen 2015 Utfordringer for norsk telepolitikkTelecom World vårkonferansen 2015 Utfordringer for norsk telepolitikk
Telecom World vårkonferansen 2015 Utfordringer for norsk telepolitikk
David Hansen530 vues
tGov:Bærekraftig infrastruktur for bærekraftige helse- og omsorgstjenester par Hans A. Kielland Aanesen
tGov:Bærekraftig infrastruktur for bærekraftige helse- og omsorgstjenestertGov:Bærekraftig infrastruktur for bærekraftige helse- og omsorgstjenester
tGov:Bærekraftig infrastruktur for bærekraftige helse- og omsorgstjenester
Fa 2013 10-07 s25 og 25 par Eltek
Fa 2013 10-07 s25 og 25Fa 2013 10-07 s25 og 25
Fa 2013 10-07 s25 og 25
Eltek548 vues

Software 2016 digitalisering av offentlig virksomhet kveles langsomt av teknisk gjeld

 • 1. Sophus Lie-NielsenSophus Lie-Nielsen Digitaliseringen av offentlig sektor kveles langsomt …av Teknisk gjeld
 • 2. Sophus Lie-Nielsen COPYRIGHT© Digitalisering av offentlig sektor Jan Tore Sanner Digitaliseringskonferansen juni 2015 1. Det skal satses på digitalisering av offentlig sektor, men 2. «Tiden for de store IKT anskaffelsene er nå over, nå er det de små og lønnsomme IT prosjektene som skal prioriteres» Min påstand: Digitaliseringssatsningen vil kveles av teknisk gjeld hvis ikke gamle kjernesystemer skiftes ut eller moderniseres Utskiftning innebærer enten store og kompliserte prosjekter eller en gradvis utskiftning over tid noe som gir kompleks sameksistens mellom gamle og nye kjernesystemer 2 24/02/2016
 • 3. Sophus Lie-Nielsen COPYRIGHT© Teknisk gjeld Teknisk gjeld oppstår når det gjøres endringer og påbygninger til et IT system på billigste og raskeste måte på bekostning av systemets tekniske kvalitet og fleksibilitet. Mange IT systemer lever i flere tiår og konsekvensen av all «lapping» på eksisterende løsninger er gjerne at systemene blir tyngre og tyngre å vedlikeholde og kostnadene til dette øker. Denne kostnadsøkningen er i praksis «rentene» av den tekniske gjelden. Vi kan sammenligne dette med oppussing av et gammelt bad. På kort sikt er nye fliser og nye baderomsmøbler den rimeligste løsningen, men for å utbedre grunnleggende svakheter må badet bygges opp fra grunnen med støping av gulv, membran, røropplegg etc. 3 24/02/2016
 • 4. Sophus Lie-Nielsen COPYRIGHT© Teknisk gjeld i offentlig sektor Offentlig sektor i Norge var tidlig ute med å etablere IT støtte for saksbehandling og informasjonsutveksling. I perioden fra 1970-tallet til 1990-tallet etablerte de fleste offentlige virksomheter omfattende IT systemer som støtte for kjernevirksomheten (saksbehandling og tjenesteleveranser). Det paradoksale er at tidlig etablering av IT systemer er en av de viktigste årsakene til høy teknisk gjeld i offentlig sektor: Svært mange av de systemene som ble etablert i forrige århundre utgjør fortsatt kjernen i IT systemene Systemene er endret og videreutviklet gjennom flere tiår 4 24/02/2016 Modernisering har skjedd fra «utsiden», ikke fra «innsiden»
 • 5. Sophus Lie-Nielsen COPYRIGHT© Hvorfor er teknisk gjeld til hinder for digitalisering? 5 24/02/2016 Gamle kjerneløsninger SAK1…. SAK2 …. Database Selv- betjening Elektronisk samhandling Elektronisk samhandling Automatisering Hans Christian Holte: Digitalt førstevalg vil avsløre at vi må starte en modernisering av de offentlige IT-systemene. De gamle systemene er ikke laget for digitalt førstevalg og de trenger en fornyelse i kjernen for å få det til.
 • 6. Sophus Lie-Nielsen COPYRIGHT© Tre eksempler på etater som har prøvd å gjøre noe med de gamle kjernesystemene 1. Moderniseringsprosjektet i NAV 2. Merverdiprogrammet i politiet 3. Modernisering av IT løsningene i utlendingsforvaltningen (UDI) 6 24/02/2016
 • 7. Sophus Lie-Nielsen COPYRIGHT© AETAT Rikstrygdeverket NAV NAV - Moderniseringsprogrammet 7 24/02/2016 Sykeområdet Uføreområdet Familieområdet Andreområder… ”Grunnmur” (fellestjenester) Infotrygd Arena Bisys Pesys + ca 310 andre systemløsninger Tress-90 Tid 1990 2001 2006 2008 2010 2016 1980 ? ? En av målsettingene med Moderniseringsprogrammet var å etablere en ny felles plattform for alle saksbehandlingssystemene og sanere en vesentlig del av den tekniske gjelden. Moderniseringsprogrammet
 • 8. Sophus Lie-Nielsen COPYRIGHT© Merverdiprogrammet i politiet Skulle fornye den samlede IKT støtten til politiets arbeid med straffesaker og øvrig kriminalitetsbekjempelse. En viktig målsetting å sanere teknisk gjeld og etablere en moderne og mer fleksibel plattform for systemene. Prosjektet ble stoppet i 2015 av frykt for at prosjektet vil koste mer enn planlagt og bli levert senere enn planlagt 8 24/02/2016 «Det betyr at vi ikke vil bygge en helt ny IKT-infrastruktur fra bunn av, men at vi skal modernisere datasystemene vi allerede bruker» slik at vi kan kjøre nye tjenester på disse, sier justisminister Anders Anundsen I 1977 presenterte daværende politimester Rolf Solem den første datamaskinen i Oslo-politiet. Politiets straffesakssystem, som fortsatt er i bruk, ble implementert knappe to år senere
 • 9. Sophus Lie-Nielsen COPYRIGHT© Modernisering av IKT-løsningene i utlendingsforvaltningen I 2012 avsluttet UDI et omfattende program for å etablere digitale tjenester (men liten grad av automatisering og eSamhandling) Kjernesystemene ble videreført og integrert via et tjenestelag Strukturen i kjernesystemene hindrer videre modernisering og det ble i 2013-14 utredet alternative konsepter (KS1) for å få midler til utskiftning Satsningen ble for omfattende og ikke anbefalt videreført 24/02/20169 Digitaliseringsløsninger etablert i EFFEKT programmet Gamle kjerneløsninger DUF NORVIS UDB Tjenestelag (SOA) Søknad på nett eDialog eSak
 • 10. Sophus Lie-Nielsen COPYRIGHT© Hva kan vi lære av dette? Tre utredninger som alle har anbefalt full utskiftning/modernisering av gamle kjernesystemer Alle tre har fulgt Finansdepartementets retningslinjer for konseptvalgutredning (KS1) Alle tre har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse som viser at det er lønnsomt å gjøre en omfattende modernisering av de gamle løsningene Satsningen i politiet og UDI ble stoppet på utredningsstadiet. Moderniseringsprogrammet i NAV ble stoppet ca. 1 år etter oppstart, men vil videreføres etter et nedjustert konsept (forhåpentlig vis) 10 24/02/2016 Vil de gamle kjernesystemene bli modernisert eller skiftet ut?? Vil den tekniske gjelden fortsette å øke??
 • 11. Sophus Lie-Nielsen COPYRIGHT© Hvor stor del av investeringen går til å bygge ned den tekniske gjelden? Felles for estimatene i de tre utredningene: Investeringsbehov 2-4 mrd 50 – 70% av den samlede investeringen til utskiftning av eksisterende teknologi 30 – 50% til å bygge ny funksjonalitet 11 24/02/2016 Andel av investeringen til nedbetaling av teknisk gjeld Utskiftning av gammel kjerneløsning Ny funksjonalitet Tre store og komplekse IT prosjekter hvor minst halvparten av investeringsbehovet er knyttet til reduksjon av teknisk gjeld
 • 12. Sophus Lie-Nielsen COPYRIGHT© Renten av den tekniske gjelden = økte forvaltningskostnader 12 24/02/2016 Anskaffelseskostnadene utgjør 8 -15 prosent, mens drifts- og forvaltningskostnadene er 85 - 92 prosent av livstidskostnadene over et livsløp på 15 år. Det er et konservativt anslag at 30% av forvaltningskostnadene er merkostnader som følge av strukturelle svakheter i IT porteføljen (Teknisk gjeld) De økte forvaltningskostnadene tilsvarer 2 - 3 ganger investeringen i en ny løsning i et 15 års perspektiv 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Gammel kjerneløsning Modernisert løsning Investering Forvaltning Livstidskostnaden over 15 år
 • 13. Sophus Lie-Nielsen COPYRIGHT© Andre konsekvenser av teknisk gjeld Redusert fleksibilitet i IT systemene. Politiske reformer, endringer i regelverk eller nye lover ikke blir iverksatt eller blir kraftig forsinket som følge av mangelfull fleksibilitet i IT systemene Vanskelig å få til digitalisering og automatisering av prosesser Risiko for tekniske problemer og driftsstans Uoversiktlige og mangelfulle løsninger for IT sikkerhet Vanskelig å ta i bruk offentlige felleskomponenter eller standardløsninger Vanskelig å opprettholde kompetansen på løsningene 13 24/02/2016
 • 14. Sophus Lie-Nielsen COPYRIGHT© Hva kan gjøres med Teknisk gjeld? Den enkelte virksomhet bør ha en god oversikt over størrelsen på sin tekniske gjeld og hvordan den vil utvikle seg fremover Forstå konsekvenser for forvaltning av løsningene og tilpasning av virksomheten til endrede krav Ved større reformer eller endringer bør det utredes alternative konsepter som viser konsekvensene av å sanere/ikke sanere teknisk gjeld 14 24/02/2016 Stegvis modernisering av gamle kjerneløsninger Løpende vedlikehold (Nullalternativet) Ny funksjonalitet på toppen av gamle kjerneløsninger Utskiftning av gamle kjerneløsninger Endring i teknisk gjeld 0 + - 0
 • 15. Sophus Lie-Nielsen COPYRIGHT© Hva skjer med de «trofaste» gamle kjerneløsningene i offentlig sektor? I 1993 kom forfatteren Bertrand Besigye med en diktsamling som het: «Og du dør så langsomt at du tror du lever» 15 24/02/2016 Om de gamle kjerneløsningene kan vi kanskje si: «de dør så langsomt at vi tror de lever….» Takk for oppmerksomheten

Notes de l'éditeur

 1. Kjernen i saksbehandlingsløsningene er fortsatt basert på et system som ble utviklet i Rikstrygdeverket for mer enn 40 år siden (Infotrygd) og som ble forsøkt skiftet ut første gang i første halvdel av 1990 tallet (TRESS 90) Da RTV og AETAT ble slått sammen i 2006 fikk man i tillegg AETATS saksbehandlingsløsning (Arena) som var bygget på helt annen teknologi og struktur I 2010-2011 ble det gjennomført en utredning av alternative konsepter (KS1) for modernisering av løsningene. Det ble anbefalt en omfattende modernisering gjennomført i 3 sekvensielle faser med mulighet for å stoppe mellom hver fase. Totalramme på 3,3 MRDNOK og en varighet til ca. 6 år En av målsettingene med Moderniseringsprogrammet var å etablere en ny felles plattform for alle saksbehandlingssystemene og sanere en vesentlig del av den tekniske gjelden. Prosjektet ble reorganisert og endret i 2013 som følge av forsinkelser og overskridelser.