Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.

729 vues

Publié le

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.

 1. 1. SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016 1
 2. 2. Godt kvartalsresultat 443 653 393 580 2016201520142013 Resultat før skatt i 4. kvartal (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) Egenkapitalavkastning (%) 20,3 28,0 17,2 19,1 2016201520142013 Solvensmargin 31.12.16 (uten bruk av overgangsregler) * 2015 1.617 2014 2.406 2013 1.659 2016 2.019 SpareBank 1 Gruppen (konsolidert): 167 % SpareBank 1 Skadeforsikring AS: 196 % SpareBank 1 Forsikring AS: 171 % 2
 3. 3. God underliggende drift i alle selskaper 454 1 279 517 1 447 9096 101 FordringsadministrasjonODIN forvaltning 85 SkadeforsikringLivsforsikring 20162015 Resultat før skatt hittil i år (MNOK) 3
 4. 4. Forretningsområde Forsikring 4
 5. 5. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Resultatfremgang til tross for fullført oppreservering Økte avsetninger, som bidrar til svekket administrasjonsresultat. Full oppreservering av fripoliser. Hovedtall per 4. kvartal 2016 (2015) i MNOK Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 4. kvartal (MNOK) 175 145 164 333 0 50 100 150 200 4. kv 20163. kv 20162. kv 20161. kv 20164. kv 2015 479 638 506 454 517 0 200 400 600 800 20162015201420132012  Brutto premieinntekter: 4.987 (4.391)  Risikoresultat: 372 (360)  Administrasjonsresultat: -71 (24)  Renteresultat: 287 (-77)  Resultat før skatt: 517 (454)  Solvensmargin *) : 156 % *) Per 30. september 2016. Uten bruk av overgangsregler 5
 6. 6. Hovedtall per 4. kvartal 2016 (2015) i MNOK SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Lønnsom vekst og lave skadeprosenter Reduksjon i erstatninger, i hovedsak som følge av lavere naturskader. Økning på 208 mill. kroner i netto finansinntekter.  Brutto premieinntekter: 5.359 (5.379)  Forsikringsresultat: 1.047 (988)  Brutto avviklingsgevinster 453 (494)  Netto finansresultat: 403 (194)  Resultat før skatt: 1.447 (1.279)  Solvensmargin *) : 233 % Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 4. kvartal (MNOK) 382 207 234 346 660 0 200 400 600 800 4.kv 20163.kv 20162.kv 20161.kv 20164. kv 2015 0 500 1.000 1.500 2.000 1.829 2014 1.279 1.447 2015 20162013 1.244 *) Per 30. september 2016. Uten bruk av overgangsregler 6
 7. 7. Forsikringsresultatet • En gunstig værsituasjon har bidratt til at naturskadeerstatningene var 114 mill. kroner lavere sammenlignet med 2015. • Det ble inntektsført netto avviklingsgevinster på 401 (418) mill. kroner i 2016 (2015). Oppdaterte modeller indikerer konservative erstatningsnivåer for enkelte produktgrupper. Gitt at dette er en varig trend vil dette gradvis realiseres over en 5-års periode. Combined ratio, hittil i år • CR for egen regning: 79,0 % (81,0 %) SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) God underliggende forsikringsdrift Forsikringsresultat (MNOK) Combined ratio f.e.r. (%) 21,3 19,2 21,2 58,2 43,0 57,8 2016 79,0 4.kv 2016 62,2 4. kv 2015 79,5 Kostnadsprosent Skadeprosent 686 660 988 1.047 2015 2016 Forsikringsresultat eks. natur og avvikling Forsikringsresultat 7
 8. 8. ODIN Forvaltning AS 8
 9. 9. 22 26 28 9 3. kv 20162. kv 20161. kv 2016 4. kv 2016 Hovedtall per 4. kvartal 2016 (2015) i MNOK ODIN Forvaltning Noe lavere resultat i 2016 enn i 2015. Netto nytegning i både aksje- og kombinasjonsfond. Reduksjon i forvaltningshonorarer. Nedskriving av aksjer i datterselskap i 4. kvartal.  Driftsinntekter: 338 (355)  Driftskostnader: 247 (259)  Resultat før skatt: 85 (96)  Forvaltningskapital: 44.447 (40.932) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 9
 10. 10. Fordringsadministrasjon 10
 11. 11. • SpareBank 1 Gruppen Finans har sin virksomhet innen factoring, porteføljekjøp og portefølje- forvaltning. Selskapet samarbeider med Conecto som driver inkassovirksomhet. Områdene factoring, porteføljeforvaltning og inkasso (fordringsadministrasjon) samarbeider for å tilby markedet et komplett sett av tjenester innen fordringsadministrasjon Fordringsadministrasjon Fortsatt vekst i alle forretningsområdene Resultat før skatt hittil (MNOK) 83 90 82 19 101 6 SpareBank 1 Gruppen Finans TotaltConecto 2015 2016 11
 12. 12. 12
 13. 13. Vedlegg 13
 14. 14. SpareBank 1 Gruppen AS (SB1G) SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring SpareBank 1 Skadeforsikring AS ODIN Forvaltning AS Fondsforvaltning SpareBank 1 Medlemskort AS Forvaltning av LOfavør Conecto AS Inkasso SpareBank 1 Gruppen Finans AS Factoring - Portefølje Banksamarbeidet DA (BS) EiendomsMegler 1 Norge AS SpareBank 1 Kundesenter AS SpareBank 1 Verdipapirservice AS SpareBank 1 ID AS SpareBank 1 Axept AS SpareBank 1 Næringskreditt AS BN Bank ASA SpareBank 1 Kredittkort AS SpareBank 1 Mobilbetaling AS (mCASH) SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Markets AS SAMSPAR SpareBank 1-alliansen Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne - med ulike eierandeler Felleseid konsern med heleide produktselskaper Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 Gruppen Banksamarbeidet skal utvikle og levere felles IT- og mobilløsninger, merkevare- og markedsførings- konsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste praksis og innkjøp. 14
 15. 15. SpareBank 1 Gruppen konsern 15 4. kv Beløp i mill. kroner 2016 2016 2015 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 32,7 516,7 454,1 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 660,1 1 447,1 1 279,4 - ODIN Forvaltning 9,0 84,6 96,0 - SpareBank 1 Medlemskort -0,9 5,4 6,2 - SpareBank 1 Gruppen Finans AS 22,5 81,7 83,4 - Conecto AS 4,0 19,2 6,3 - Konsernjusteringer -114,7 -11,8 -157,5 Sum resultat datterselskaper før skatt 612,7 2 142,8 1 767,8 Driftskostnader morselskap -17,5 -74,4 -84,3 Netto finans morselskap -15,7 -49,7 -47,5 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,7 0,7 3,5 Merverdiavskrivninger 0,0 0,0 -22,1 RESULTAT FØR SKATT 580,2 2 019,4 1 617,5 Skattekostnad -98,5 -444,0 -301,5 RESULTAT ETTER SKATT 481,7 1 575,4 1 316,0 Majoritetens andel av resultat etter skatt 482,1 1 573,4 1 313,8 Minoritetens andel av resultatet etter skatt -0,3 2,0 2,2 Året
 16. 16. SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 16 4. kv 2016 3. kv 2016 2. kv 2016 1. kv 2016 4. kv 2015 Året 2016 Konsern Resultat etter skatt (MNOK) 481,7 399,8 409,8 284,1 377,1 1 575,4 Egenkapitalavkastning (%) 19,1 % 17,8 % 18,1 % 12,8 % 17,2 % 19,1 % SB1 Forsikring Risikoresultat (MNOK) 98,4 81,9 69,4 108,4 78,8 358,1 Administrasjonsresultat (MNOK) -82,0 8,4 -17,4 19,6 -1,4 -71,3 Renteresultat (MNOK) 48,2 93,2 175,3 -30,0 -216,6 -286,6 Resultat etter skatt (MNOK) 32,2 131,1 115,2 125,3 66,7 403,8 SB1 Skadeforsikring Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 478,0 218,6 203,7 146,5 253,5 1 046,9 Netto finansinntekter (MNOK) 111,0 121,8 108,9 60,9 122,9 402,6 Resultat etter skatt (MNOK) 540,6 260,2 179,0 159,0 281,1 1 138,8 Skadeprosent f.e.r (%) i kvartalet 43,0 % 61,8 % 60,8 % 66,1 % 58,2 % 57,8 % Kostnadsprosent f.e.r (%) i kvartalet 19,2 % 21,8 % 22,1 % 21,6 % 21,2 % 21,2 % Combined ratio f.e.r (%) i kvartalet 62,2 % 83,6 % 82,9 % 87,8 % 79,4 % 79,0 % Bestandspremie (MNOK) 5 283 5 274 5 238 5 222 5 203 5 283 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 87,5 88,4 82,6 79,5 90,0 338,1 Resultat etter skatt (MNOK) 3,6 20,8 19,8 16,4 8,2 60,6 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 44 447 41 189 39 288 39 377 40 932 44 447 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 7,9 8,0 % 7,5 % 8,0 % 8,1 % 7,9 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 7,8 7,7 % 7,6 % 7,1 % 6,6 % 7,8 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 20,0 16,7 24,5 14,5 30,4 75,8
 17. 17. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 17 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Beløp i mill. kroner 2016 2016 2016 2016 2015 2016 2015 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 32,7 163,7 145,3 175,0 3,0 516,7 454,1 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 660,1 345,7 233,9 207,4 382,2 1 447,1 1 279,4 - ODIN Forvaltning 9,0 27,6 25,6 22,4 13,6 84,6 96,0 - SpareBank 1 Medlemskort -0,9 1,0 1,8 3,5 -0,4 5,4 6,2 - SpareBank 1 Gruppen Finans AS 22,5 19,8 23,9 15,5 43,5 81,7 83,4 - Conecto AS 4,0 2,4 9,0 3,8 2,4 19,2 6,3 - Konsernjusteringer -114,7 -10,2 114,8 -1,8 2,0 -11,8 -157,5 Sum resultat datterselskaper før skatt 612,7 550,0 554,4 425,8 446,3 2 142,8 1 767,8 Driftskostnader morselskap -17,5 -11,6 -19,9 -25,4 -21,1 -74,4 -84,3 Netto finans morselskap -15,7 -10,9 -7,4 -15,7 -14,8 -49,7 -47,5 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,7 0,0 0,0 0,0 1,9 0,7 3,5 Merverdiavskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,4 0,0 -22,1 RESULTAT FØR SKATT 580,2 527,5 527,1 384,6 393,0 2 019,4 1 617,5 Skattekostnad -98,5 -127,7 -117,2 -100,6 -15,9 -444,0 -301,5 RESULTAT ETTER SKATT 481,7 399,8 409,8 284,1 377,1 1 575,4 1 316,0 Året
 18. 18. SpareBank 1 Forsikring AS Kvartalsvise resultater 18 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Beløp i mill. kroner 2016 2016 2016 2016 2015 2016 2015 Risikoinntekter 524,4 518,0 527,1 510,4 506,8 2 079,9 1 994,4 Risikokostnader -425,6 -419,9 -448,7 -386,0 -423,1 -1 680,1 -1 617,4 Risikoresultat brutto 98,8 98,1 78,4 124,4 83,7 399,8 377,0 Reassuranse 13,1 -16,1 -9,0 -15,9 -1,8 -28,0 -17,1 Risikoresultat netto 111,9 82,1 69,4 108,5 82,0 371,9 359,9 Oppreservering fra risikoresultat -13,5 -0,2 0,0 -0,1 -3,1 -13,7 -3,3 Risikoresultat netto etter oppreservering 98,4 81,9 69,4 108,4 78,8 358,1 356,6 Gebyrer 250,2 237,6 241,2 238,3 231,6 967,3 913,0 Driftskostnader ekskl. provisjoner -171,3 -150,5 -172,8 -139,5 -155,9 -634,1 -590,4 Provisjoner -90,5 -88,5 -91,9 -86,1 -85,6 -357,0 -327,3 Administrasjonsresultat brutto -84,7 -1,4 -23,5 12,7 -9,9 -96,9 -4,8 Reassuransens effekt på admin. resultatet 2,8 9,8 6,1 6,9 8,5 25,6 28,6 Administrasjonsresultat netto -82,0 8,4 -17,4 19,6 -1,4 -71,3 23,8 Netto finansinntekter 172,6 218,9 303,6 90,6 -16,5 785,8 460,7 Garantert rente -115,6 -115,1 -119,9 -112,6 -125,0 -463,1 -463,0 Renteresultat 48,2 93,2 175,3 -30,0 -216,6 286,6 -77,3 Oppreservering fra renteresultat -28,2 -0,9 -1,5 0,0 0,4 -30,6 -0,2 Renteresultat etter oppreservering 20,0 92,2 173,9 -30,1 -216,2 256,0 -77,4 Eiers bidrag til oppreservering -80,8 -0,8 -0,1 -0,9 -0,7 -82,7 -24,9 Vederlag for rentegaranti 15,0 2,1 9,6 10,2 7,9 36,8 33,5 RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER -29,4 183,8 235,3 107,2 -131,5 496,9 311,6 Avsetning til tilleggsavsetninger -18,0 -21,3 -77,1 33,0 138,2 -83,4 77,0 Resultat til kunder 23,1 -52,8 -59,8 -19,1 -14,0 -108,7 -73,8 Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 21,6 51,1 64,9 55,5 13,9 193,1 87,4 Andre inntekter og kostnader til selskapet 35,5 2,9 -18,0 -1,6 -3,6 18,8 51,8 RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 32,7 163,7 145,3 175,0 3,0 516,7 454,1 Skattekostnad -0,5 -32,6 -30,2 -49,7 63,7 -112,9 -35,7 RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 32,2 131,1 115,2 125,3 66,7 403,8 418,4 Året
 19. 19. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje 19 Beløp i mill. kroner 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 Risikoresultat 403,1 377,0 -3,3 -0,1 0,0 0,0 399,8 377,0 Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjonsresultat -96,1 -5,9 -0,9 1,2 0,0 -0,1 -96,9 -4,8 Renteresultat 277,6 -80,5 8,8 2,0 0,3 1,2 286,6 -77,3 Tekniske avsetninger -2,4 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 11,5 Oppreservering -44,4 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -44,4 -3,4 Eiers bidrag til oppreservering -82,7 -24,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -82,7 -24,9 Vederlag for rentegaranti 36,8 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 36,8 33,5 Resultat til kunde -192,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -192,1 3,3 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 0,0 211,9 139,2 211,9 139,2 Sum 299,9 310,5 4,6 3,2 212,2 140,3 516,7 454,1 Kollektiv- porteføljen Investeringsvalgs- porteføljen Selskaps- porteføljen Totalt
 20. 20. SpareBank 1 Forsikring AS Premieinntekter 20 Mill. kroner 2016 2015 2016 2015 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 119,2 105,6 449,9 406,6 Individuelle kapitalforsikringer 191,9 183,5 753,3 721,3 Kollektive pensjonsforsikringer 97,3 88,3 550,8 571,6 Ulykkesforsikringer 78,8 71,9 304,1 279,9 Gruppelivsforsikringer 163,5 167,6 751,6 749,6 Unit Link - Renteforsikringer 6,3 6,3 23,9 23,8 Unit Link - Kapitalforsikringer 62,7 37,1 176,0 162,4 Innskuddstjenestepensjon 572,3 364,1 1 977,2 1 476,1 Sum brutto forfalte premieinntekter 1 291,9 1 024,4 4 986,8 4 391,3 Overførte premiereserver fra andre selskaper 469,6 116,3 1 658,8 546,8 Avgitt gjenforsikringspremie -43,2 -54,5 -202,0 -200,4 Premieinntekter for egen regning 1 718,3 1 086,2 6 443,6 4 737,7 Året4. kvartal
 21. 21. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti Verdijustert avkastning kollektivporteføljer (%): Bokført avkastning (%): 3,6 4,9 2015 2016 2,5 4,0 2015 2016
 22. 22. 6,6 3,3 7,6 4,1 Aksjer Omløpsrenter Eiendom Hold til forfall SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen. 2016. Prosent
 23. 23. Aktivaallokering per portefølje per 4. kvartal 2016 SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring NOK 19,1 (15,6) mrd. NOK 20,9 (19,8) mrd. NOK 5,8 (4,3) mrd. NOK 10,3 (11,5) mrd. Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern 1,8% 43,9% 54,3% Annet Rentefond Aksjefond 0,6% 17,4% 34,8% 34,3% 12,9% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 16,7% 19,6% 61,6% 0,0% 2,1% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 0,0% 12,8% 17,0% 59,9% 10,3% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 23
 24. 24. SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per 31.12. 24 Beløp i mill. kroner 2016 2015 Immaterielle eiendeler 154 165 Investeringer 5 822 4 285 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 415 367 Fordringer 107 100 Andre eiendeler 340 285 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 7 5 Investeringer i kollektivporteføljen 20 925 19 927 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 19 263 15 567 SUM EIENDELER 47 033 40 701 Innskutt egenkapital 2 491 2 073 Opptjent egenkapital 1 083 1 463 Ansvarlig lånekapital 1 000 200 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 21 253 19 980 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 19 156 15 767 Avsetning for forpliktelser 715 575 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 251 223 Forpliktelser 939 285 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 145 135 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 47 033 40 701 Året
 25. 25. SpareBank 1 Skadeforsikring Kvartalsvise resultater 25 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Beløp i mill. kroner 2016 2016 2016 2016 2015 2016 2015 Forfalt brutto premie 1 311,6 1 166,8 1 353,7 1 568,6 1 279,0 5 400,7 5 329,9 Opptjente premier f.e.r. 1 346,8 1 341,0 1 311,1 1 303,4 1 300,5 5 302,4 5 188,3 Påløpne erstatninger f.e.r. -578,6 -828,3 -797,7 -862,1 -756,3 -3 066,7 -3 102,7 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -258,8 -292,4 -289,3 -281,8 -275,9 -1 122,3 -1 094,4 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 2,1 0,2 0,9 0,2 0,0 3,4 4,0 Andre tekniske avsetninger -33,4 -1,9 -21,3 -13,2 -14,9 -69,8 -7,4 Forsikringsresultat 478,0 218,6 203,7 146,5 253,5 1 046,9 987,8 Netto finansinntekter 111,0 121,8 108,9 60,9 122,9 402,6 194,2 Andre kostnader 71,1 5,3 -78,7 0,0 -4,1 -2,4 87,4 Resultat før skatt 660,1 345,7 233,9 207,4 382,2 1 447,1 1 279,4 Skattekostnad -119,5 -85,4 -55,0 -48,4 -101,1 -308,2 -339,9 Resultat etter skatt 540,6 260,2 179,0 159,0 281,1 1 138,8 939,5 Året
 26. 26. ODIN Forvaltning Kvartalsvise resultater 26 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Beløp i mill. kroner 2016 2016 2016 2016 2015 2016 2015 Forvaltningshonorarer 87,5 88,4 82,6 79,5 90,0 338,1 354,7 Sum driftsinntekter 87,5 88,4 82,6 79,5 90,0 338,1 354,7 Lønnskostnader -43,6 -33,8 -28,9 -28,7 -37,3 -134,9 -134,2 Avskrivninger -3,4 -3,6 -3,8 -3,2 -3,2 -14,0 -13,2 Andre driftskostnader -23,3 -23,9 -25,2 -26,1 -34,7 -98,4 -112,1 Sum driftskostnader -70,2 -61,2 -57,8 -58,0 -75,3 -247,3 -259,4 Driftsresultat 17,3 27,2 24,8 21,5 14,8 90,8 95,3 Finanskostnader -8,3 0,4 0,8 0,9 -1,2 -6,2 0,7 Resultat før skatt 9,0 27,6 25,6 22,4 13,6 84,6 96,0 Skattekostnad -5,3 -6,8 -5,8 -6,0 -5,4 -24,0 -27,4 Resultat etter skatt 3,6 20,8 19,8 16,4 8,2 60,6 68,6 Året

×