Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011

3 760 vues

Publié le


Last ned presentasjonen fra presse- og analytikerkonferansen 15. februar 2012. Presentasjonen ble holdt av adm. direktør i SpareBank 1 Gruppen, Kirsten Idebøen.

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011

 1. 1. Foreløpig regnskap 2011 øp g g p Q4Resultatfremleggelsefra SpareBank 1 GruppenKirsten Idebøen, konsernsjef 15. 15 februar 2012
 2. 2. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur natur- og storskader ga redusert inntjening Resultat f skatt konsern* ( l før k k * (MNOK), k O ) kvartalsvis l • Resultat før skatt i 2011: MNOK 389 (985) Resultat før skatt i 4. kvartal: MNOK 142 (343) 1. kvartal 374 358 347 2. kvartal 3. kvartal • Resultat etter skatt i 2011: MNOK 479 (832) 343 4. kvartal Resultat etter skatt i 4. kvartal: MNOK 235 (324) • Annualisert egenkapitalavkastning: 10,0 g p g , 177 164 162 145 (18,7) % 131 14287 • Kapitaldekning: 16,0 (16,1) % Kjernekapitaldekning: 14 4 (12,5) % 14,4 (12 5) -61 • Forvaltningskapitalen i konsernet var NOK 2009 2010 2011 42,0 mrd., mot NOK 40,7 mrd. ved årsskiftet * Sammenligningstall for 2009 er omarbeidet og vises eksklusive Bank 1 Oslo konsern2
 3. 3. Rekordresultat i Livselskapet. Skadeselskapets resultat er preget av naturskader og storskader Resultat før skatt per datterselskap (MNOK) • Betydelig forbedret administrasjonsresultat i livsforsikring. Selskapet har opprettholdt gode 641 buffere gjennom året b ff j å t 2010 2011 • God bestandsvekst ga økt premieinntekt i 414 skadeforsikring. Negativt forsikringsresultat350 og turbulente finansmarkeder bidro til resultatsvekkelse 188 • Svake k j S k aksjemarkeder bidro til reduksjon i k d bid d k j ODINs inntjening 65 22 27 • Resultatfremgang i SB1G Finans: Bedret 9 tapssituasjon i Factoring, sterk vekst i -58 -155 porteføljevolum i Portefølje og god omsetning i Conecto SB1G Finans s SB1 Skade e SB1 Markets s SB1 Liv v ODIN • Resultatet i SB1 Markets bærer preg av hhv. store og planlagte investeringer knyttet til oppbygging av et ledende kapital- pp ygg g p markedsmiljø, samt av svake markeder 3
 4. 4. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Høyt innslag av storskader, flom og uvær. Positiv bestandsutvikling4
 5. 5. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Høyt innslag av storskader, flom og uvær. Positiv bestandsutvikling Resultat fø skatt k a tals is Res ltat før skatt, kvartalsvis (MNOK) • Total bestandsvekst på MNOK 515, hvorav MNOK 230 308 1. kvartal fra Unison Forsikring. Bestand er per 31.12.2011 2. kvartal NOK 5,2 mrd. 254 3. kvartal 251 4. kvartal 4 k t l – Markedsandelen har økt fra 10,8 % i 2010 til 10 8 207 11,2 % per 3. kvartal 2011 171 • Resultat før skatt i 2011: MNOK 188 (641) og 115 MNOK 171 (308) i 4. kvartal 56 – Forsikringsresultat*: MNOK -35 (267) og48 50 36 43 MNOK -13 (123) i 4. kvartal – Netto finansinntekter: MNOK 260 (433) og MNOK 161 (201) i 4. kvartal -89 • Finansavkastning på 2,9 (4,9) % 2009 2010 2011 – Lavt rentenivå og negativ utvikling for norske aksjer* Forsikringsresultat i 2011 inkluderer Unison Forsikring ogbehandlingsforsikring 5
 6. 6. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Høyt innslag av storskader, flom, uvær og terror storskader flom Combined ratio for egen regning – kvartalsvis (%) Combined ratio for egen regning (%) 103,4 108,6 96,2 97,7 105,5 105,8 94,6 94,0 101,9 22,9 99,6 100,3 100,5 87,2 89,9 20,2 21,0 21,0 21,9 22,5 92,9 20,7 21,9 22,4 89,8 23,8 20,6 26,0 24,8 20,5 17,1 22,7 2 88,3 80,5 84,7 83,6 76,7 79,4 73,9 73,8 72,1 76,6 75,9 74,8 74,5 69,3 66,7 7,1 7 67 6 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 Skadeprosent Kostnadsprosent Skadeprosent Kostnadsprosent - Kostnadsføring av lønnsomhetsprovisjoner i 4. kvartal 2011 Høyt innslag av storskader innen sentrale med MNOK 32 utgjorde en betydelig andel av ø gj y g økningen i g produktgrupper i BM-porteføljen har medført kostnadsprosenten en betydelig økning i skadeprosent i 2011 - Kostnadsprosenten i 2010 var lav grunnet engangseffekt på pensjon og fravær av lønnsomhetsprovisjon • Det h påløpt skader for ca. MNOK 52 i forbindelse med terroranslaget 22. juli 2011. har ål k d f f b d l d l l6
 7. 7. SpareBank 1 p Livsforsikring Rekordresultat i et krevende marked7
 8. 8. SpareBank 1 Livsforsikring Rekordresultat i et krevende marked • Resultat før skatt i 2011: MNOK 414 (350) og MNOK 98 (73) i 4. kvartal Resultat f skatt (MNOK) kvartalsvis R lt t før k tt (MNOK), k t l i • Administrasjonsresultat i 2011: MNOK -66 (-187) og 206 1. kvartal MNOK -3 (-62) i 4. kvartal 2. kvartal - Lavere driftskostnader og økte gebyrinntekter 3. kvartal 4. kvartal • Renteresultatet i 2011: MNOK 369 (317) og MNOK 3 (49) i 4. kvartal 129 - MNOK 187 avsatt til styrking av reservene pga økt levealder 109 100 98 81 81 92 86 • Risikoresultat i 2011: MNOK 241 (325) og 72 78 MNOK 39 (65) i 4. kvartal - Høyere kostnader i forbindelse med uføreerstatninger24 • Skatteinntekt i 2011 på MNOK 98 (-60) - Kombinert effekt av fritaksmetoden og at avsetningen til kursreguleringsfondet kommer inn under skattelovens 2009 2010 2011 bestemmelse om fradragsrett for forsikringsmessige avsetninger b t l f d tt f f ik i i t i • Finansdepartementet har fremmet forslag om å begrense fritaksmetoden for aksjer mv. som eies av j livsforsikringsselskaper 8
 9. 9. SpareBank 1 Livsforsikring Gode buffere gjennom 2011 Utvikling ii bufferkapital, per kvartal (%) Utvikling bufferkapital, per kvartal (%) Kursreguleringsfond (MNOK) 14,6 % 15,2 % 14,0 % 14,1 % 617 10,8 % 327 185 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 2010 2011 2011 2011 2011 Kjernekap. utover minstekrav Delårsresultat 2009 2010 2011 Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond • Bufferkapitalen etter disponering av årets resultat: 10,8 (14,6) % - Hovedårsaken til endringen er nedgangen i kursreguleringsfondet fra MNOK 617 til MNOK 185 • Forvaltningskapital: NOK 26,5 (26,5) mrd. • Kapitaldekning: 18,3 (19,3) % • Selskapet vurderes å være godt kapitalisert i forhold til forventede krav under Solvency II9
 10. 10. SpareBank 1 Forsikring Aktivaallokering per portefølje per 31.12.11 (31.12.10) SB1 Livsforsikring SB1 Skadeforsikring konsern Investeringsvalgporteføljen Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen 0,0 (0,1) % 13,8 (14,8) % -4,5 (-1,6) % 10,4 (10,6) % , ( , ) 0,0 (0,1) % 37,4 (34,8) % -0,2 (0,9) % 18,8 (21,0) % 7,9 (9,4) % 12,7 (13,6) % 45,9 (61,0) % 54,2 (39,0) % 21,0 (21,5) % 60,9 (48,4) % 28,0 (28,0) % 24,8 (28,8) % -0,1 (0,0) % 69,0 (66,3) % , ( , ) Aksjer Annet Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Aksjer AnnetAksjer Annet Obligasjoner Obligasjoner-Markedsverdi Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi NOK 6 9 (6,7) mrd 6,9 (6 7) mrd. NOK 15 7 (16,0) mrd 15,7 (16 0) mrd. NOK 2 9 (2,8) mrd 2,9 (2 8) mrd. NOK 9 6 (8 9) mrd 9,6 (8,9) mrd.10
 11. 11. O ODIN Forvaltning o a g Svak utvikling i verdipapirmarkedene i 2011 ga redusert forvaltningskapital11
 12. 12. ODIN Forvaltning Svak utvikling i verdipapirmarkedene i 2011 ga redusert forvaltningskapital • Resultat før skatt i 2011: MNOK 22 (65) Resultat før skatt (MNOK), kvartalsvis – Forvaltningshonorar på MNOK 304, som er 1. kvartal MNOK 14 lavere enn i 2010 2. kvartal 3. kvartal 24 4. kvartal • Resultat i 4. kvartal MNOK -9 (16) 17 16 17 16 • NOK 23 4 mrd. i forvaltningskapital 23,4 d f lt i k it l 14 12 12 – Ned NOK 8,9 mrd. fra 2010 10 6 • 8,9 8 9 % markedsandel for aksjefond for 2011 sammenlignet med 10,7 % for 2010-7 7 -9 • 3,8 3 8 % markedsandel for kombinasjonsfond i 2011, opp fra 3,2 % per 1. kvartal 2011 2009 2010 201112
 13. 13. SpareBank 1 Gruppen p pp Finans konsern God vekst i alle forretningsområdene i 201113
 14. 14. SpareBank 1 Gruppen Finans konsern God vekst i alle forretningsområdene i 2011 Resultat før skatt hittil i år (MNOK) • Resultat før skatt i 2011: MNOK 27 (9)* og MNOK 5 (7) i 4. kvartal 4 k t l 27 2010 2011 ― Betydelig reduserte tap og tapsavsetninger i 24 Factoring, samt god vekst i klientomsetningen  Landets 3. største factoringvirksomhet med en 20 markedsandel i 2011 på 14,1 %, mot 11,6 % i 2010  Factoring vokser fremdeles raskest i markedet 15 ― Portefølje (langtidsovervåkning) hadde i 2011 et porteføljevolum på NOK 1,2 mrd., mot MNOK 620 forrige årsskifte 9  Tilsvarer en vekst i porteføljevolum på 86 %  God vekst i netto rente-/kredittprovisjonsinntekter rente /kredittprovisjonsinntekter 4 2 2 ― Conecto har hatt en god omsetningsutvikling på tross av salærreduksjoner Portefølje o) o* ** Factoring g (inkasso Conecto konsern* SB1G F *Inkassoselskapet Conecto ble kjøpt med regnskapsmessig virkning fra 10 september 2010 I konsernet er resultat frem til overtagelsestidspunkt ført mot egenkapitalen Inkassoselskapet 10. 2010. egenkapitalen.**Resultat før skatt for SpareBank 1 Gruppen Finans konsern inkluderer også ledelse og merverdiavskrivninger. 14
 15. 15. SpareBank 1 Markets Investeringer i 2011 – markedskraft i 2012 I t i k d k ft15
 16. 16. SpareBank 1 Markets Investeringer i 2011 – markedskraft i 2012 Operative forhold • Rekrutteringen og oppbyggingen av selskapet har i 2011 blitt gjennomført etter vedtatt strategier og planer, med én av de største humankapitalforflyttingene i bransjen noensinne • 2011 har i stor grad vært fokusert på investeringer, og i løpet av 1. kvartal 2012 er mennesker, infrastruktur og systemer på plass. SpareBank 1 Markets går inn i 2012 med solid markedskraft Resultater • Resultat før Res ltat fø skatt i 2011 MNOK -155 ( 58) 2011: 155 (-58) • Resultat før skatt i 4. kvartal: MNOK -77 (-24) • Total omsetning i 2011: MNOK 86 (83)16
 17. 17. SpareBank 1 Markets Høy markedsaktivitet og lønnsom drift i løpet av 2012 • SpareBank 1 skal ha et sterkt, nasjonalt kapitalmarkedsmiljø, der bank- og Corporate Topp- kapitalmarkedsområdene spiller sammen i markedet rangert finance- team med analyse- betydelig • Gjennom en klar strategi, investeringsvilje og team erfaring utholdenhet er det lagt grunnlag for et ledende kapitalmarkedsmiljø Norge kapitalma kedsmiljø i No ge Sterk Balanse- og • 1. halvår 2012 vil bli preget av høy markedsaktivitet, plasserings- risiko- med full overgang fra investerings- til driftsfase kraft kapasitet • 2. halvår 2012 vil selskapet nærme seg full markedskraft, og tidligere signaler om lønnsom drift fra 4. kvartal i år ligger fast SpareBank 1 Markets kan levere hele kapitalstrukturen, fra banklån til obligasjoner og egenkapital17
 18. 18. Egenkapitalavkastning etter skatt mot utvalgt liga av blandede nordiske finanskonsern Gjennomsnitt 2011 0 2010 2009 2009-2011 2009 2011 Handelsbanken 13,5 % 12,9 % 12,6 % 13,0 % Gjensidige* 12,2 12 2 % 13,1 13 1 % 11,1 11 1 % 12,1 12 1 % DNB 11,4 % 13,6 % 10,6 % 11,9 % Nordea 10,6 % 11,5 % 11,3 % 11,1 % SpareBank 1 Gruppen 10,0 % 18,7 % 18,1 % 15,6 % Storebrand 6,0 % 10,8 % 8,2 % 8,3 % Danske Bank 1,4 14% 3,6 36% 1,7 17% 2,2 22% * Beregnet som resultat etter skatt delt på gjennomsnittlig EK. Kilde: Selskapenes Årsrapporter for 201118
 19. 19. Fremtidsutsikter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN • Volatile finansmarkeder vil gi usikkerhet knyttet til finansresultatene, som utgjør en finansresultatene betydelig del av SpareBank 1 Gruppens verdiskaping. Makrobildet vurderes dog å gi grunnlag for forsiktig optimisme. • SpareBank 1 Gruppen er godt rustet til å møte nye kapitalkrav i forhold til innføring av Solvency II. • Konkurransen vurderes som sterk og kontinuerlig forbedring er påkrevd sterk, • Økt samordning internt i alliansen, der produktselskapene er en del av verdikjeden. • Konsernet vil fortsette arbeidet med samhandling på tvers av selskapene for å ta ut effektiviseringsgevinster både kostnads-, inntekts- og kompetansemessig.19
 20. 20. Hele Norges sparebank 2020
 21. 21. Appendiks A dik21
 22. 22. SpareBank 1-alliansen SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 Sparebanken Samarbeidende LO/LO-forbund SR-Bank SMN Nord-Norge Hedmark Sparebanker (10 %) (19,5 %) (19,5 %) (19,5 %) (12 %) (19,5 %) SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 ODIN SpareBank 1 Markets Livsforsikring Forvaltning (97,2%) (100%) (100%) Alliansesamarbeidet SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 Medlemskort Gruppen Finans Skadeforsikring (100%) (100%) (100%) Bredt samarbeid - Teknologi - Merkevare/kommunikasjon - Kompetanse Unison Forsikring Conecto - Felles prosesser og utnyttelse av beste praksis (100%) - Innkjøp (100%) Regionale kompetansesentra (Bankeid virksomhet) - Betalingsområdet: Trondheim - Kreditt: Stavanger SpareBank 1 Boligkreditt EiendomsMegler 1 - Læring: Tromsø BNbank SpareBank 1 Oslo og Akershus22
 23. 23. SpareBank 1 Gruppen Nøkkeltall 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året 2011 2011 2011 2011 2010 2011 2010 Konsern Resultat etter skatt (MNOK) ( ) 235,7 , -4,8 , 97,2 , 151,9 , 324,0 , 480,0 , 831,6 , Egenkapitalavkastning (%) 19,2 % -0,3 % 7,8 % 12,4 % 28,3 % 10,0 % 18,7 % Kapitaldekning per kvartal (%) 16,0 % 16,3 % 16,2 % 16,1 % 16,1 % 16,0 % 16,1 % Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 14,4 % 14,0 % 13,9 % 12,6 % 12,5 % 14,4 % 12,5 % SB1 Livsforsikring Risikoresultat (MNOK) 38,5 63,5 70,1 69,4 65,3 241,4 325,4 Administrasjonsresultat (MNOK) -3,2 -19,8 -24,2 -18,7 -61,7 -65,9 -186,9 Renteresultat (MNOK) ( ) 3,1 , 51,6 , 108,0 , 205,8 , 48,7 , 368,5 , 317,3 , Resultat etter skatt (MNOK) 193,7 114,6 73,8 129,9 55,0 511,9 290,2 Bufferkapital inkl. årets resultat* per kvartal (%) 10,8 % 14,1 % 14,0 % 15,2 % 14,6 % 10,8 % 14,6 % Kapitaldekning per kvartal (%) 18,3 % 18,5 % 17,1 % 19,2 % 19,3 % 18,3 % 19,3 % Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 184,9 13,0 326,3 448,2 616,9 184,9 616,9 SB1 Skadeforsikring konsern Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) -12,8 0,0 8,2 -29,9 123,0 -34,5 266,9 Netto finansinntekter (MNOK) ( ) 160,8 , -62,3 , 66,8 , 95,1 , 201,1 , 260,3 , 432,8 , Resultat etter skatt (MNOK) 92,1 -81,7 41,8 39,8 308,2 92,0 581,1 Skadeprosent f.e.r (%) 74,5 % 84,7 % 79,4 % 83,6 % 76,6 % 80,5 % 76,7 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 26,0 % 21,1 % 22,4 % 21,9 % 23,8 % 22,9 % 21,0 % Combined ratio f.e.r (%) 100,5 % 105,8 % 101,9 % 105,5 % 100,3 % 103,4 % 97,7 % Bestandspremie (MNOK) 5 198 5 092 4 986 4 825 4 683 5 198 4 683 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) o at gs o o a ( O ) 6 ,8 61,8 69, 69,4 85,5 86,8 8 ,0 82,0 303,5 3 ,9 317,9 Resultat etter skatt (MNOK) -6,4 4,3 8,9 8,6 10,4 15,4 45,3 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 23 433 22 539 30 101 33 348 32 292 23 433 32 292 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 8,9 % 8,8 % 9,9 % 10,6 % 10,7 % 8,9 % 10,7 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 3,8 % 3,8 % 3,5 % 3,2 % 0,0 % 3,8 % 0,0 % SB1 Markets Driftsinntekter (MNOK) 15,3 12,6 23,5 34,8 18,4 86,3 83,3 Resultat etter skatt (MNOK) -57 4 57,4 -37 3 37,3 -15 9 15,9 -24 3 24,3 -16 6 16,6 -113 1 113,1 -40 8 40,8 SB1G Finans konsern Resultat etter Skatt SB1G Finans konsern (MNOK) 4,7 8,4 1,8 4,5 3,8 19,4 4,3 Resultat etter skatt SB1G Finans - morselskap (MNOK) 4,6 3,7 0,1 1,4 0,6 9,8 -4,1 Resultat etter skatt Conecto (MNOK) 2,1 6,7 3,7 5,1 4,5 17,5 13,7 *) For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat 423
 24. 24. SpareBank 1 Gruppen konsern Resultat for 2011 Året Beløp i m ill. kroner 2011 2010 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 414,1 350,4 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 188,1 641,1 - ODIN Forvaltning 21,8 64,6 - SpareBank 1 Markets -154 8 154,8 -57 6 57,6 - SpareBank 1 Medlemskort 12,1 11,1 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 27,5 8,6 - Konsernjusteringer 28,6 17,6 Sum resultat datterselskaper før skatt 537,4 1 036,0 Driftskostnader morselskap p -88,6 , -7,6* , Netto finans morselskap -59,4 -43,2 Resultat før skatt 389,4 985,1 Skattekostnad 89,7 -153,6 Resultat etter skatt 479,1 831,6 Majoritetens andel av resultat etter skatt 483,2 841,0 Minoritetens andel av resultat etter skatt -4,0 -9,5 Året Nøkkeltall 2011 2010 Egenkapitalavkastning 10,0 % 18,7 % De lave driftskostnader i 2010 skyldes betydelige inntektsføringer av engangskarakter. Det var i 1. halvår 2010 gjort en netto inntektsføring på MNOK 21,6 som følge av endringer i AFP ordningen og at selskapets pensjonsordning ikke lenger omfatter ektefelle- og barnepensjon. I tillegg ble det i 3. kvartal 2010 gjort en inntektsføring på MNOK 43,0 knyttet til arbeidsgiveravgift som SpareBank 1 Gruppen AS tidligere dekket på vegne av First Securities AS. å å24
 25. 25. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Beløp i m ill. kroner 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009Andel resultat fra datterselskapene før skatt - SpareBank 1 Livsforsikring 98,1 77,7 109,0 129,4 72,5 85,8 100,3 91,9 81,0 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 170,8 -89,3 56,2 50,3 307,5 253,9 43,4 36,3 115,3 - ODIN Forvaltning -8,5 6,3 12,2 11,9 16,5 17,0 16,7 14,4 24,0 - SpareBank 1 Markets -77,5 -51,8 -22,1 -3,4 -24,0 -29,0 -1,9 -2,7 -9,5 - SpareBank 1 Medlemskort 4,5 2,0 2,5 3,1 1,9 2,7 3,3 3,4 0,7 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 5,5 12,2 3,0 6,8 6,6 -4,9 7,0 -0,1 2,3 - Konsernjusteringer -1,9 16,4 15,1 -0,9 -6,3 -7,4 16,3 15,1 -8,6Sum resultat datterselskaper før skatt 190,9 - 26,6 175,9 197,1 374,6 318,1 185,1 158,2 205,2Driftskostnader morselskap -29,4 -16,0 -15,6 -27,7 -16,5 40,7 -11,9 -20,0 -15,5Netto finans morselskap -19,3 -18,0 -15,0 -7,1 -15,6 -11,4 -9,3 -6,9 -9,8Resultat før skatt 142,2 142 2 - 60 6 60,6 145,4 145 4 162,4 162 4 342,5 342 5 347,4 347 4 163,9 163 9 131,3 131 3 177,2 177 2Skattekostnad 92,6 55,8 -48,1 -10,5 -18,5 -88,4 -8,3 -38,5 -9,3Resultat etter skatt 234,8 - 4,8 97,2 151,9 324,0 259,1 155,6 92,8 167,9 Majoritetens andel av resultat etter skatt 236,4 -3,6 98,0 152,4 327,9 263,9 155,9 93,3 169,6 Minoritetens andel av resultat etter skatt -1,6 -1,1 -0,8 -0,5 -3,9 -4,8 -0,3 -0,5 -1,725
 26. 26. SpareBank 1 Livsforsikring Resultat for 2011 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill. kroner 2011 2011 2011 2011 2010 2011 2010 Risikoinntekter 348,4 321,6 333,0 335,8 328,3 1 338,7 1 292,6 Risikokostnader -303,6 303 6 -249,9 249 9 -252,6 252 6 -255,5 255 5 -266,2 266 2 -1 061 7 1 061,7 -939,0 939 0 Risikoresultat 44,8 71,7 80,4 80,2 62,1 277,0 353,6 Tekniske avsetninger -6,3 -8,2 -10,3 -10,8 3,2 -35,6 -28,2 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 38,5 63,5 70,1 69,4 65,3 241,4 325,4 Gebyrer 196,7 168,3 172,8 170,7 166,5 708,6 637,9 Driftskostnader ekskl. provisjoner -130,9 130,9 -128,0 128,0 -138,6 138,6 -129,7 129,7 -166,6 166,6 -527,2 527,2 -589,2 589,2 Provisjoner -69,0 -60,1 -58,5 -59,8 -61,6 -247,3 -235,6 Administrasjonsresultat -3,2 -19,8 -24,2 -18,7 -61,7 -65,9 -186,9 Netto finansinntekter 113,7 151,0 207,3 319,1 177,0 791,1 764,3 Garantert rente -110,6 -99,4 -99,2 -113,3 -128,2 -422,6 -447,0 Renteresultat 3,1 51,6 108,0 205,8 48,7 368,5 317,3 Oppreservering -154,3 0,0 0,0 -33,0 -9,3 -187,3 -45,3 Renteresultat etter oppreservering -151,2 51,6 108,0 172,8 39,5 181,2 272,0 Vederlag for rentegaranti 5,7 5,7 5,9 5,4 7,5 22,6 29,9 Samlet resultat før tilleggsavsetninger -110,2 101,0 159,8 228,8 50,6 379,4 440,4 Avsetning til tilleggsavsetninger 124,8 -10,0 -48,1 -66,6 -125,3 0,0 -125,3 Resultat til kunder R lt t k d 37,4 37 4 -34,7 34 7 -11,9 11 9 -52,3 52 3 124,7 124 7 -61,5 61 5 -36,3 36 3 Avkastning på selskapets midler 46,1 21,4 9,2 19,5 22,6 96,2 71,6 Resultat til eier før skatt 98,1 77,7 109,0 129,4 72,5 414,1 350,4 Skattekostnad 95,6 36,9 -35,3 0,5 -17,5 97,8 -60,2 Resultat til eier etter skatt 193,7 114,6 73,8 129,9 55,0 511,9 290,2 Nøkkeltall Året 2011 2010 Kapitaldekning 18,3 % 19,3 % Bufferkapital i % etter disponering av årets resultat p p g 10,8 % , 14,6 % ,26
 27. 27. SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per portefølje for 2011 Kollektiv- Gamle individuelle Investeringsvalgs- Selskaps- Beløp i mill. kroner porteføljen produkter porteføljen porteføljen Totalt Risikoresultat 247,3 -3,7 -2,1 0,0 241,4 Administrasjonsresultat 67,0 67 0 -37 7 37,7 -95 2 95,2 0,0 00 -65 9 65,9 Renteresultat 285,0 77,0 4,5 2,1 368,5 Oppreservering -154,3 -33,0 0,0 0,0 -187,3 Vederlag for rentegaranti 22,6 0,0 0,0 0,0 22,6 Resultat til kunde -53,9 -7,2 -0,4 0,0 -61,5 Avkastning på selskapets midler 0,0 , 0,0 , 0,0 , 96,2 , 96,2 , Sum 413,7 -4,5 -93,2 98,2 414,127
 28. 28. SpareBank 1 Livsforsikring Utvikling i premieinntekter 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill kroner mill. 2011 2011 2011 2011 2010 2011 2010 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 72,1 68,7 71,1 73,1 79,8 284,9 306,7 Individuelle kapitalforsikringer 147,7 143,3 141,1 138,5 133,7 570,6 519,1 Kollektive pensjonsforsikringer 94,4 73,3 55,2 242,7 120,0 465,6 549,5 Ulykkesforsikringer 52,0 50,0 49,0 48,0 47,1 199,0 183,1 Gruppelivsforsikringer 125,0 130,5 131,5 217,5 122,0 604,4 587,7 Unit Link - Renteforsikringer 10,6 8,3 9,5 10,7 11,6 39,0 46,6 Unit Link - Kapitalforsikringer 44,6 38,4 46,6 51,6 68,8 181,1 237,0 Innskuddstjenestepensjon 252,3 256,6 235,6 236,2 223,0 980,7 864,2 Sum brutto forfalte premieinntekter 798,7 769,0 739,5 1 018,2 805,9 3 325,5 3 293,8 Overførte premiereserver fra andre selskaper 216,3 189,1 113,5 142,0 126,4 660,8 352,5 Avgitt gjenforsikringspremie -36,4 -42,9 -40,8 -40,2 -32,3 -160,4 -152,0 Premieinntekter for egen regning 978,5 915,2 812,1 1 120,0 900,0 3 825,9 3 494,228
 29. 29. SpareBank 1 Livsforsikring Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning ekskl. verdiendring anlegg: k kl di d i l Bokført avkastning: 3. kv 4. kv 3. kv 4. kv 3. kv 4. kv 3. kv 4. kv 3. kv 4. kv 3. kv 4. kv 3. kv 4. kv 3. kv 4. kv 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 5,4 54 3,4 4,6 4,6 4,0 2,5Pro sent 2,1 21 3,2 32 Prosent t 2,0 3,0 3,0 1,7 1,7 1,0 0,6 0,4 SpareBank 1 Storebrand DNB Livsforsikring Nordea SpareBank 1 Storebrand DNB Livsforsikring Nordea29 Kilde: selskapspresentasjoner
 30. 30. SpareBank 1 LivsforsikringAvkastning ordinær k dA k t i di kundeportefølje med garanti per 31 12 2011 t f lj d ti 31.12.2011 Prosent Aksjer Norge -20,0 Aksjer utland -7,6 Pengemarked 3,5 Obligasjon Norge 4,6 Obligasjon utland 8,6 86 Hold til forfall 5,1 Eiendom 5,130
 31. 31. SpareBank 1 Livsforsikring Balanse for 2011 Året Beløp i mill. kroner 2011 2010 Immaterielle eiendeler 107 42 Investeringer 2 881 2 862 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser Gj f ik i d l f ik i f likt l 223 221 Fordringer 225 153 Andre eiendeler 281 335 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 Investeringer i kollektivporteføljen 15 909 16 169 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 6 896 6 701 SUM EIENDELER 26 521 26 483 Innskutt egenkapital 1 825 1 602 Opptjent egenkapital 825 386 Ansvarlig lånekapital 200 400 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 15 812 16 127 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 6 993 6 805 Avsetning for forpliktelser 118 144 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 139 134 Forpliktelser F likt l 535 764 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 73 120 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 26 521 26 48331
 32. 32. SpareBank 1 Livsforsikring Begrensning av fritaksmetoden for aksjer mv. som eies av livsforsikringsselskap Forslag l Konsekvenser k • Departementet foreslår at fritaksmetoden • Konsernet vil kunne oppleve skatteøkning i år ikke k l j ld ikk skal gjelde aksjer mv. i k j med god avkastning og redusert skatt i år d d k i d k å livsforsikringsselskap som inngår i kollektiv- med negativ avkastning i aksjemarket og investeringsvalgporteføljen fra og med 1.1.2012 • Vil det komme overgangsregler ved overgangen i f h ld til skattemessig forhold il k i • Inntekter fra slike aksjer skal skattlegges inngangsverdi – historisk kostpris eller verdi som alminnelig inntekt. Aksjeinntekten vil per 31.12.2011? Forslaget vil, uten fortsatt inngå i fradraget for avsetninger til overgangsregler, i noen grad kunne øke forsikringsfond f ik i f d selskapets utfordringer k tt t til å oppfylle l k t tf d i knyttet f ll kravene i Solvens II • Fritaksmetoden vil fortsatt gjelde aksjer som inngår i selskapsporteføljen • Selskapets skattekostnad fremover vil nærme seg en normal skattekostnad på 28 % l k tt k t d å32
 33. 33. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Resultat for 2011 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill kroner mill. 2011 2011 2011 2011 2010 2011 2010 Forfalt brutto premie 1 281,4 1 142,9 1 380,6 1 553,3 1 175,6 5 358,2 4 731,8 Opptjente premier f.e.r. 1 226,8 1 230,6 1 137,7 1 100,8 1 135,1 4 695,9 4 184,4 Påløpne erstatninger f.e.r. -913,9 -1 042,8 -903,9 -920,7 -869,2 -3 781,2 -3 208,5 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -318,8 -259,2 -255,2 -241,1 -269,6 -1 074,2 -880,6 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 1,5 17,6 8,2 4,5 115,4 31,8 132,0 Andre tekniske avsetninger -8,4 53,8 21,4 26,5 11,4 93,2 39,6 Forsikringsresultat -12,8 0,0 8,2 -29,9 123,0 -34,5 266,9 Netto finansinntekter 160,8 -62,3 66,8 95,1 201,1 260,3 432,8 Andre kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 Resultat før sikkerhetsavsetninger 148,0 -62,3 75,0 65,1 324,1 225,8 697,0 Endring av sikkerhetsavsetning 22,9 -27,0 -18,8 -14,8 -16,5 -37,7 -55,8 Resultat før skatt 170,8 -89,3 56,2 50,3 307,5 188,1 641,2 Skattekostnad -78,7 7,6 -14,4 -10,5 0,7 -96,1 -60,2 Resultat etter skatt 92,1 -81,7 41,8 39,8 308,2 92,0 581,1 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Nøkkeltall 2011 2011 2011 2011 2010 2011 2010 Skadeprosent f.e.r. 74,5 % 84,7 % 79,4 % 83,6 % 76,6 % 80,5 % 76,7 % Kostnadsprosent f.e.r. 26,0 % 21,1 % 22,4 % 21,9 % 23,8 % 22,9 % 21,0 % Combined ratio f e r f.e.r. 100,5 100 5 % 105,8 105 8 % 101,9 101 9 % 105,5 105 5 % 100,3 100 3 % 103,4 103 4 % 97,7 97 7 % Kapitaldekning 31,0 % 32,5 %33
 34. 34. ODIN Forvaltning Resultat for 2011 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill. kroner 2011 2011 2011 2011 2010 2011 2010 Forvaltningshonorar 61,8 69,4 85,5 86,8 82,0 303,5 317,9 Sum driftsinntekter 61,8 69,4 85,5 86,8 82,0 303,5 317,9 Lønnskostnader 25,5 26,4 27,5 29,2 27,3 108,5 104,2 Avskrivninger 10,2 5,1 4,4 3,9 3,6 23,5 14,8 Andre driftskostnader 34,9 32,5 41,2 42,5 36,3 151,1 137,8 Sum driftskostnader 70,5 64,0 73,1 75,6 67,2 283,1 256,8 Driftsresultat -8,7 5,4 12,4 11,2 14,8 20,3 61,1 Finanskostnader 0,2 0,9 -0,2 0,7 1,7 1,5 3,6 Resultat før skatt -8,5 6,3 12,2 11,9 16,5 21,8 64,6 Skattekostnad -2,2 22 2,0 20 3,3 33 3,3 33 6,1 61 6,4 64 19,3 19 3 Resultat etter skatt -6,4 4,3 8,9 8,6 10,4 15,4 45,334

×