Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Sosiale indikatorer – hvordan har 
vi det? 
• Tabellsett med lang tidsserie – finnes her: 
http://www.ssb.no/sosiale-forho...
Noen hovedresultater 
• Vi blir fortsatt flere i Norge 
• Mange tar høyere utdanning – foreldrenes bakgrunn er 
viktig 
• ...
Folkehelse 
i samhandlingas teikn 
Internasjonal suksess, nasjonale forskjellar 
Lanseringsseminar for Samfunnsspeilet 
Ty...
Me skal sjå på 
• Internasjonale samanlikningar 
– Er me godt stilte samanlikna med andre land? 
• Nasjonale helseforhold ...
Figur 1. Internasjonalt – Healthy Life Years 
(HLY) 
Datakjelde: Eurostat 2012 
6
Figur 2. Internasjonalt – sjølvmord per 
100 000 innbyggjar. 2012. 
0 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
Tyrkia 
Hellas 
Mexico 
...
Figur 3. Internasjonalt – delen med 
overvekt (BMI > 25) 
Datakjelde: OECD, 2012 
8
Figur 4. Delen vaksne med dårleg 
eigenvurdert helse. 2012. 
Datakjelde: Levekårundersøkinga, SSB 2012 
9
Figur 5. Delen vaksne med langvarig 
sjukdom. 2012. 
Datakjelde: Levekårundersøkinga, SSB 2012 
10
Figur 6. Delen røykarar i Noreg 
Datakjelde: Røykevaneundersøkinga, SSB 
11
Figur 7. Røykarar, etter utdanning 
Datakjelde: Røykevaneundersøkinga, SSB 
12
Figur 8. Helsetenester – Kommunale 
helseutgifter i mrd. Kroner 
Datakjelde: KOSTRA kommunerekneskapen, SSB 
13
Figur 9. Helsetenester – legedekning per 
1 000 innbyggjar 
Datakjelde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, SSB 
14
Figur 10. Helsetenester – 
sjukepleiardekning per 1000 innbyggjarar 
Datakjelde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, ...
Figur 11. Helsetenester – Delen kommunar i 
fylka som har etablert frisklivssentralar. 
2013. 
Datakjelde: KOSTRA, SSB 
16
Figur 12. Helsetenester – Delen kommunar 
som har etablert samhandlingsavtalar med 
spesialishelsetenesta 
Datakjelde: KOS...
Take home message 
• Internasjonalt: 
– Noreg kjem bra ut av samanlikningar med EU- 
/EFTA-land og OECD-land på fleire hel...
Takk for merksemda! 
Trond Ekornrud (eko@ssb.no) 
19
Uføretrygd og sosialhjelp-to 
ulike formål 
Lanseringsseminar for Samfunnsspeilet 
Tirsdag 9. desember 2014 
Unni Grebstad...
Arbeidslinja med sikkerhetsnett 
• Arbeidslinja er utformet slik at arbeid skal 
være førstevalget 
• Midlertidig behov fo...
Nye uføre 
22
Aldersfordeling på alle 
uføretrygdede 
• 6 prosent - 18 til 24 år 
• 12 prosent - 25 til 34 år 
• 27 prosent - 35 til 44 ...
Tapte arbeidsår og utbetalt 
uføretrygd 
• Utbetalt støtte over et «livsløp» varierer 
avhengig av når man får uføretrygd ...
Utbetalinger etter alder på 
uføretidspunkt 
• 13 prosent av de totale utbetalingene over 
«et livsløp» går til aldersgrup...
Sosialhjelp 
26
Utbetalinger av sosialhjelp 
27
Sosialhjelp sett i forhold til 
uføretrygd 
• Hvordan har sosialhjelpen, som ikke er 
tenkt å være en varig inntektssikrin...
Utbetalt sosialhjelp som 
andel av 1G 
29
Tallene bak figur 4 
Antall 
Sosial-hjelps 
mottagere 
Gjennom-snittlig 
utbetalt 
(andel G) 
Median 
utbetalt 
(andel G) ...
Oppsummering 
Uføretrygd 
• Flest mottakere i alderen 35- 61 år, 78 prosent 
• Den største andelen av de totale utbetaling...
Sosial og politisk 
deltakelse 
Internett – viktig arena for deltakelse 
Lanseringsseminar for Samfunnsspeilet 
Tirsdag 9....
Sosial og politisk deltakelse 
• Valgdeltakelse 
• Organisasjonsmedlemskap og aktivitet 
• Politisk deltakelse 
• Sosial k...
Høy valgdeltakelse i Norge 
• Økt valgoppslutning 
ved stortingsvalget 
• Veksten mest 
merkbar blant 
kvinner og yngre 
•...
Organisasjoner, foreninger, 
politiske partier 
• Syv av ti nordmenn er medlem i en 
organisasjon og nær 50 prosent er akt...
Kjønnsforskjeller i valg av frivillig 
organisasjon 
• Like høy organisasjonsgrad og 
aktivitetsnivå blant kvinner og menn...
Politisk deltakelse 
Vi har spurt om man har benyttet seg av 
følgende kanaler for å påvirke i bestemte saker: 
• deltatt ...
Kanaler for politisk påvirkning 
• Den vanligste formen for 
politisk deltakelse er 
direkte kontakt med 
politiker eller ...
Internett – 
en viktig påvirkningskanal 
• Dess høyere utdanning, 
dess mer politisk aktiv 
• Ingen 
utdanningsforskjell i...
Nære relasjoner 
Venner fremfor familie? 
• Lite samvær: å treffe venn/familiemedlem 
sjeldnere enn en gang i måneden 
– M...
• Lavere utdanning 
mindre samvær 
med venner 
• Høyere utdanning 
mindre samvær 
med foreldre 
• Høyere utdannede 
har me...
Sosiale relasjoner 
Man opplever at 
• andre viser liten eller ingen interesse for 
det man gjør 
• man har vanskelig for ...
Svakere sosial kontakt blant eldre 
• Eldre har svakere 
sosiale relasjoner 
• 35 prosent av eldre har 
få eller ingen ven...
Sosial kontakt avhenger av 
yrkesstatus 
• Lite vennekontakt 
• 11prosent arbeidsledige 
• 5 prosent yrkesaktive 
• Mangle...
Sosial kontakt og kjønn 
• Ingen kjønnsforskjell i samvær med venner 
• Større andel menn enn kvinner som har lite 
kontak...
Kort fortalt… 
• Høy organisasjonsmedlemskap og deltakelse i 
befolkningen 
• Organisasjonsengasjement avhenger av 
kjønn,...
Lanseringsseminar Samfunnsspeilet 5/2014: Sosiale indikatorer
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Lanseringsseminar Samfunnsspeilet 5/2014: Sosiale indikatorer

Presentasjon av utvalgte artikler fra temanummer av Samfunnsspeilet om sosiale indikatorer. Presentasjonene handlet om sosial og politisk deltakelse, trygd og sosialhjelp og helse. Seminaert fant sted hos SSB 9. desember 2014. Man kan lese hele tidsskriftet på ssb.no.

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Lanseringsseminar Samfunnsspeilet 5/2014: Sosiale indikatorer

 1. 1. Sosiale indikatorer – hvordan har vi det? • Tabellsett med lang tidsserie – finnes her: http://www.ssb.no/sosiale-forhold-ogkriminalitet/ artikler-og-publikasjoner/sosiale-indikatorer 2
 2. 2. Noen hovedresultater • Vi blir fortsatt flere i Norge • Mange tar høyere utdanning – foreldrenes bakgrunn er viktig • Vekst i inntekt og formue – særlig for eldre • Flere kvinner jobber – og de jobber mer • Midlertidig ansettelser – mest vanlig blant ungdom • Mange tar med jobben hjem • Vi kjøper mer – og kjøper andre ting • Mindre kriminalitet 3
 3. 3. Folkehelse i samhandlingas teikn Internasjonal suksess, nasjonale forskjellar Lanseringsseminar for Samfunnsspeilet Tysdag 9. desember 2014 Trond Ekornrud, Seksjon for helsestatistikk
 4. 4. Me skal sjå på • Internasjonale samanlikningar – Er me godt stilte samanlikna med andre land? • Nasjonale helseforhold – Er me meir like enn ulike innafor landegrensene våre? • Helsetenester i utvikling – Er me kjend med effektane av samhandlingsreforma? 5
 5. 5. Figur 1. Internasjonalt – Healthy Life Years (HLY) Datakjelde: Eurostat 2012 6
 6. 6. Figur 2. Internasjonalt – sjølvmord per 100 000 innbyggjar. 2012. 0 5 10 15 20 25 30 35 Tyrkia Hellas Mexico Italia Israel UK Spania Portugal Luxembourg Nederland Australia Noreg Canada Tyskland Irland Danmark Slovakia Sverige Island Sveits Chile New Zealand USA Østerrike Tsjekkia Finland Polen Frankrike Estland Belgia Slovenia Japan Ungarn Sør-Korea 7
 7. 7. Figur 3. Internasjonalt – delen med overvekt (BMI > 25) Datakjelde: OECD, 2012 8
 8. 8. Figur 4. Delen vaksne med dårleg eigenvurdert helse. 2012. Datakjelde: Levekårundersøkinga, SSB 2012 9
 9. 9. Figur 5. Delen vaksne med langvarig sjukdom. 2012. Datakjelde: Levekårundersøkinga, SSB 2012 10
 10. 10. Figur 6. Delen røykarar i Noreg Datakjelde: Røykevaneundersøkinga, SSB 11
 11. 11. Figur 7. Røykarar, etter utdanning Datakjelde: Røykevaneundersøkinga, SSB 12
 12. 12. Figur 8. Helsetenester – Kommunale helseutgifter i mrd. Kroner Datakjelde: KOSTRA kommunerekneskapen, SSB 13
 13. 13. Figur 9. Helsetenester – legedekning per 1 000 innbyggjar Datakjelde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, SSB 14
 14. 14. Figur 10. Helsetenester – sjukepleiardekning per 1000 innbyggjarar Datakjelde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, SSB 15
 15. 15. Figur 11. Helsetenester – Delen kommunar i fylka som har etablert frisklivssentralar. 2013. Datakjelde: KOSTRA, SSB 16
 16. 16. Figur 12. Helsetenester – Delen kommunar som har etablert samhandlingsavtalar med spesialishelsetenesta Datakjelde: KOSTRA, SSB 17
 17. 17. Take home message • Internasjonalt: – Noreg kjem bra ut av samanlikningar med EU- /EFTA-land og OECD-land på fleire helse- og levekårområde • Nasjonalt: – Det er forskjellar i den norske befolkninga som har samanheng med demografiske, sosioøkonomiske og geografiske bakgrunnsfaktorar • Samhandlingsreforma: – Kommunane har auka utgifter, men for tidleg å sjå effekt av reforma på økonomi, lege- /sjukepleiardekning, tenesteorganisering osv.? 18
 18. 18. Takk for merksemda! Trond Ekornrud (eko@ssb.no) 19
 19. 19. Uføretrygd og sosialhjelp-to ulike formål Lanseringsseminar for Samfunnsspeilet Tirsdag 9. desember 2014 Unni Grebstad og Arve Hetland Seksjon for levekårsstatistikk
 20. 20. Arbeidslinja med sikkerhetsnett • Arbeidslinja er utformet slik at arbeid skal være førstevalget • Midlertidig behov for inntekter (sosialhjelp) • Arbeidsavklaringspenger (attføringsløp avklaring mot arbeid eller uføretrygd) • Mer varig behov for inntekter (uføretrygd) 21
 21. 21. Nye uføre 22
 22. 22. Aldersfordeling på alle uføretrygdede • 6 prosent - 18 til 24 år • 12 prosent - 25 til 34 år • 27 prosent - 35 til 44 år • 31 prosent - 45 til 54 år • 20 prosent - 55 til 61 år • 4 prosent - 62 til 67 år • 35-61 åringer utgjør 78 prosent av de uføre 23
 23. 23. Tapte arbeidsår og utbetalt uføretrygd • Utbetalt støtte over et «livsløp» varierer avhengig av når man får uføretrygd første gang • Beregner uføreutbetalinger frem til fylte 67 år 24
 24. 24. Utbetalinger etter alder på uføretidspunkt • 13 prosent av de totale utbetalingene over «et livsløp» går til aldersgruppen 18-24 år • 21 prosent går til aldersgruppen 25-34 år • 65 prosent går til aldersgruppen 35-61 år • 1 prosent går til aldersgruppen 62-67 år 25
 25. 25. Sosialhjelp 26
 26. 26. Utbetalinger av sosialhjelp 27
 27. 27. Sosialhjelp sett i forhold til uføretrygd • Hvordan har sosialhjelpen, som ikke er tenkt å være en varig inntektssikring, utviklet seg i forhold til grunnbeløpet i perioden 1992-2013? • Grunnbeløpet (1G) per 1. mai 2014 var på 88 370 kroner • Uføretrygden reguleres gjennom grunnbeløpet 28
 28. 28. Utbetalt sosialhjelp som andel av 1G 29
 29. 29. Tallene bak figur 4 Antall Sosial-hjelps mottagere Gjennom-snittlig utbetalt (andel G) Median utbetalt (andel G) 75. persentil utbetalt (andel G) Grunnbeløpet 1992 160 653 0,59 0,31 0,81 36 167 1993 165 111 0,61 0,32 0,82 37 033 1994 166 075 0,63 0,33 0,87 37 820 1995 160 187 0,66 0,34 0,92 38 847 1996 153 611 0,66 0,33 0,92 40 410 1997 146 404 0,65 0,33 0,92 42 000 1998 132 407 0,63 0,31 0,90 44 413 1999 126 029 0,65 0,32 0,93 46 423 2000 127 123 0,65 0,32 0,93 48 377 2001 127 888 0,67 0,34 0,97 50 603 2002 128 791 0,67 0,34 0,97 53 233 2003 135 373 0,66 0,35 0,97 55 964 2004 132 061 0,65 0,35 0,95 58 139 2005 128 964 0,63 0,34 0,92 60 059 2006 122 396 0,60 0,33 0,88 62 161 2007 109 577 0,59 0,32 0,87 65 505 2008 108 979 0,58 0,31 0,83 69 108 2009 117 652 0,55 0,29 0,78 72 006 2010 119 437 0,51 0,27 0,71 74 721 2011 118 005 0,49 0,26 0,67 78 024 2012 114 796 0,48 0,25 0,66 81 153 2013 120 775 0,50 0,26 0,70 84 204 30
 30. 30. Oppsummering Uføretrygd • Flest mottakere i alderen 35- 61 år, 78 prosent • Den største andelen av de totale utbetalingene (65 prosent) går til samme aldersgruppe Sosialhjelp • Flest unge sosialhjelpsmottakere (18-44 år) • 75 prosent av alle mottakere fikk mindre enn 0,7 G i løpet av 2013 31
 31. 31. Sosial og politisk deltakelse Internett – viktig arena for deltakelse Lanseringsseminar for Samfunnsspeilet Tirsdag 9. desember 2014 Lene Sandvik, Seksjon for levekårsstatistikk
 32. 32. Sosial og politisk deltakelse • Valgdeltakelse • Organisasjonsmedlemskap og aktivitet • Politisk deltakelse • Sosial kontakt • Nylig publiserte tall for 2014 bekrefter konklusjonen i artikkelen, se ssb.no/orgakt Valgundersøkelsen 2009 og 2013, Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2011, Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2012 33
 33. 33. Høy valgdeltakelse i Norge • Økt valgoppslutning ved stortingsvalget • Veksten mest merkbar blant kvinner og yngre • Valgdeltakelse følger utdanningsnivå 34
 34. 34. Organisasjoner, foreninger, politiske partier • Syv av ti nordmenn er medlem i en organisasjon og nær 50 prosent er aktive medlemmer • Fagforeninger høyest andel medlemmer av sysselsatte • Idrettsorganisasjoner høyest andel aktive medlemmer • Organisasjonsengasjement høyest blant yrkesaktive og øker med utdanningsnivå • 8 prosent partipolitiske medlemmer, liten variasjon mellom grupper 35
 35. 35. Kjønnsforskjeller i valg av frivillig organisasjon • Like høy organisasjonsgrad og aktivitetsnivå blant kvinner og menn • Menn er medlem i turlag, jegerforening, fiskerforening og i idrettsforening • Kvinner er medlem i kulturelle organisasjoner og i ideelle organisasjoner (miljø, menneskerettigheter og humanitære spørsmål) 36
 36. 36. Politisk deltakelse Vi har spurt om man har benyttet seg av følgende kanaler for å påvirke i bestemte saker: • deltatt i offentlige demonstrasjoner • kontaktet en politiker eller offentlig tjenestemann • skrevet innlegg på internett • skrevet innlegg i avis eller tidsskrift • ytt frivillig innsats i et parti, en gruppe eller organisasjon 37
 37. 37. Kanaler for politisk påvirkning • Den vanligste formen for politisk deltakelse er direkte kontakt med politiker eller offentlig tjenestemann • Menn mer politisk deltakende • Kjønnsforskjellen forsvinner ikke når vi ser på kvinner og menn med like høy utdanning 38
 38. 38. Internett – en viktig påvirkningskanal • Dess høyere utdanning, dess mer politisk aktiv • Ingen utdanningsforskjell i bruken av Internett som påvirkningskanal 39
 39. 39. Nære relasjoner Venner fremfor familie? • Lite samvær: å treffe venn/familiemedlem sjeldnere enn en gang i måneden – Mindre samvær med foreldre enn venner • Lite kontakt: kontakt via telefon og Internett med venn/familie sjeldnere enn en gang i måneden – Rundt 95% av befolkningen har kontakt med foreldre og venner minst en gang i måneden 40
 40. 40. • Lavere utdanning mindre samvær med venner • Høyere utdanning mindre samvær med foreldre • Høyere utdannede har mer kontakt med foreldre 41
 41. 41. Sosiale relasjoner Man opplever at • andre viser liten eller ingen interesse for det man gjør • man har vanskelig for å få hjelp fra naboer • man har få personer man kan regne med • man mangler en fortrolig venn 42
 42. 42. Svakere sosial kontakt blant eldre • Eldre har svakere sosiale relasjoner • 35 prosent av eldre har få eller ingen venner å gå til ved personlige problemer • 7 prosent av eldre opplever at andre viser liten interesse for det en gjør 43
 43. 43. Sosial kontakt avhenger av yrkesstatus • Lite vennekontakt • 11prosent arbeidsledige • 5 prosent yrkesaktive • Mangler anerkjennelse • 8 prosent arbeidsledige • 2 prosent yrkesaktive • Mangler en fortrolig venn • 14 prosent arbeidsledige • 4 prosent yrkesaktive 44
 44. 44. Sosial kontakt og kjønn • Ingen kjønnsforskjell i samvær med venner • Større andel menn enn kvinner som har lite kontakt med sine voksne barn • Større andel menn som mangler en fortrolig venn 45
 45. 45. Kort fortalt… • Høy organisasjonsmedlemskap og deltakelse i befolkningen • Organisasjonsengasjement avhenger av kjønn, yrkesaktivitet og utdanningsnivå • Ikke- yrkesaktive og lavt utdannede skårer generelt dårligere på de ulike indikatorene for politisk og sosial deltakelse. – Foruten politisk deltakelse gjennom innlegg på internett • Sosial kontakt via internett og telefon • Eldre og ikke-yrkesaktive har svakere sosiale relasjoner 46

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

Presentasjon av utvalgte artikler fra temanummer av Samfunnsspeilet om sosiale indikatorer. Presentasjonene handlet om sosial og politisk deltakelse, trygd og sosialhjelp og helse. Seminaert fant sted hos SSB 9. desember 2014. Man kan lese hele tidsskriftet på ssb.no.

Vues

Nombre de vues

895

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

2

Actions

Téléchargements

3

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×