Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kodeks Etyki Marketingu Szeptanego

14 967 vues

Publié le

Agencja Marketingu Rekomendacji Konsumenckich Streetcom zainicjowała w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce stworzenie Kodeksu Etyki Marketingu Szeptanego. Celem Kodeksu jest stworzenie jasnych zasad działania i promocja dobrych praktyk marketingu szeptanego w Polsce.

Publié dans : Business
 • Soyez le premier à commenter

Kodeks Etyki Marketingu Szeptanego

 1. 1. Kodeks Etyki Marketingu Szeptanego Warszawa 30.03.2009 All rights reserved to Streetcom Sp.z o.o.
 2. 2. Idea i cel projektu <ul><li>Rozwój rynku wymaga budowania przez marki relacji z konsumentami </li></ul><ul><li>opartych na uczciwości i zaufaniu . </li></ul><ul><li>Cele Kodeksu </li></ul><ul><li>wyznaczenie standardów i najlepszych praktyk </li></ul><ul><li>ochrona konsumenta przed nieetycznymi działaniami </li></ul><ul><li>edukacja i promowanie postaw etycznych wszystkich uczestników rynku </li></ul>Pomysł na stworzenie KEMS powstał w wyniku obserwacji rozwoju marketingu szeptanego na rynku polskim. Marketing szeptany jest w Polsce coraz bardziej popularny. Brakuje jednak standardów i norm działania. Pojawia się w związku w tym sporo działań nieetycznych i naruszających prawa konsumentów. Takie działania są szkodliwe dla całej branży. Chcemy edukować rynek i promować dobre zasady. Do tego potrzebny jest Kodeks.
 3. 3. Prace nad Kodeksem zainicjowała Agencja Streetcom , która koordynuje projekt pod względem merytorycznym. Kodeks jest tworzony w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy IAA.
 4. 4. Pojęcie i zakres marketingu szeptanego jest często źle rozumiane, dlatego istotne jest przyjęcie jednolitej definicji. <ul><li>Najważniejsze cechy </li></ul><ul><li>Komunikacja „ konsument do konsumenta” </li></ul><ul><li>Dobrowolne rozmowy </li></ul><ul><li>Nieopłacone opinie i rekomendacje </li></ul><ul><li>Jawność relacji z marketerem </li></ul>Word of Mouth Marketing to działania marketingowe zarówno offline jak i online wpływające na konsumentów tak, aby tworzyli i przekazywali innym (kolejnym) potencjalnym konsumentom informacje istotne marketingowo na temat produktów lub usług.
 5. 5. Regulacje prawne <ul><li>Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym , Ustawa uchwalona przez Sejm 23 sierpnia 2007 </li></ul><ul><li>NIEUCZCIWE PRAKTYKI - Sprzeczność z dobrymi obyczajami /w sposób istotny zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta poprzez wprowadzenie w błąd </li></ul><ul><li>wprowadzenie w błąd = nieujawnienie handlowego celu praktyki , </li></ul><ul><li>( Art. 6.  1.3. pkt. 2) </li></ul><ul><ul><li>nie wynika on jednoznacznie z okoliczności </li></ul></ul><ul><ul><li>powoduje lub może spowodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dot. produktu, której inaczej by nie podjął </li></ul></ul>Istnieją już pewne regulacje prawne, zakazujące nieuczciwych działań, które są wykorzystywane w marketingu szeptanym. Jednym z głównych problemów jest „podszywanie się pod konsumenta”, co reguluje:
 6. 6. Do kogo kierujemy projekt <ul><li>1. Praktycy marketingu - firmy oferujące niestandardowe narzędzia marketingowe: agencje marketingowe, reklamowe, interaktywne, domy mediowe </li></ul><ul><li>2. Klienci – marki wykorzystujące WOM i „nowe media” </li></ul><ul><li>3. Media - głównie on-line </li></ul>Kodeksem chcemy zainteresować 3 grupy odbiorców:
 7. 7. Draft kodeksu. <ul><li>1. Ochrona i poszanowanie praw konsumenta </li></ul><ul><li>2. Jawność i uczciwość (relacji, opinii, tożsamości) </li></ul><ul><li>3. Negatywne opinie </li></ul><ul><li>4. Kwestie finansowe </li></ul><ul><li>5. Zasady miejsca </li></ul><ul><li>6. Edukacja </li></ul>
 8. 8. <ul><li>1. Ochrona i poszanowanie praw konsumenta </li></ul><ul><li>Kampanie Marketingu Szeptanego muszą być prowadzone z zachowaniem wszystkich przepisów prawa i Kodeksu Etyki Reklamy odnoszących się do ochrony praw konsumenta (najważniejsze z nich to naruszanie dóbr osobistych, ingerencja w sferę prywatności, wykorzystywanie danych osobowych) </li></ul>Najważniejsze założenia wstępnej wersji Kodeksu Etyki Marketingu Szeptanego
 9. 9. <ul><li>2. Jawność i uczciwość </li></ul><ul><li>Odniesienie do 3 podstawowych zasad Kodeksu WOMMA – uczciwość relacji, opinii i tożsamości. </li></ul><ul><li>Uczciwość relacji : </li></ul><ul><li>Zawsze, gdy istnieje jakikolwiek związek pomiędzy osobą rozpowszechniającą informacje o produkcie a promującym/reklamodawcą, który może mieć wpływ na ocenę wiarygodności przez odbiorcę (odbiorca nie spodziewa się żadnego związku) musi on być w pełni ujawniony. Wyjątek stanowią kampanie teaserowe, o czym stanowi osobny przepis. </li></ul><ul><li>Uczciwość opinii : </li></ul><ul><li>Uczestnik kampanii wypowiada swoje własne, szczere opinie i sam decyduje czy chce przekazywać je innym odbiorcom. Promujący/reklamodawca może dostarczać informacje na temat produktu/usługi, zachęcać do dzielenia się nimi i ułatwiać ten proces – ale komunikacja musi być oparta na osobistym przekonaniu uczestnika kampanii, jego opinii lub doświadczeniu. </li></ul><ul><li>Uczciwość tożsamości : </li></ul><ul><li>Uczestnicy kampanii muszą wypowiadać się pod swoją prawdziwą tożsamością (jedna osoba nie może zakładać fałszywych kont na forach, na potrzeby kampanii ) </li></ul><ul><li>Żadna osoba nie może wypowiadać się jako prawdziwy konsument produktu/usługi jeżeli faktycznie nim nie jest. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>3. Negatywne opinie </li></ul><ul><li>Nie można tworzyć i rozprzestrzeniać celowo negatywnych opinii na temat produktów/usług konkurencji w celu zepsucia wizerunku konkurenta. </li></ul><ul><li>4. Kwestie finansowe </li></ul><ul><li>Promujący nie może płacić nikomu za rozprzestrzenianie informacji o produkcie/usłudze, wystawianie pozytywnych komentarzy i ocen w Internecie bez ujawniania swojej relacji z promującym. </li></ul><ul><li>Za dostarczane produkty nie można pobierać opłaty, otrzymanych produktów nie można sprzedawać </li></ul>
 11. 11. <ul><li>5. Zasady miejsca </li></ul><ul><li>W kampaniach marketingu szeptanego należy przestrzegać zasad miejsca, w których prowadzone są rozmowy (offline i online) </li></ul><ul><li>Miejscami offline wyłączonymi z działań kampanii marketingu szeptanego są: szkoły (podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne), inne placówki oświatowe zajmujące się kształceniem dzieci oraz miejsca kultu religijnego. </li></ul><ul><li>Miejscami online wyłączonymi z działań kampanii marketingu szeptanego są czaty, blogi oraz strony internetowe kierowane do dzieci poniżej 13 roku życia. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>6. Edukacja </li></ul><ul><li>Głównym celem stworzenia Kodeksu jest edukacja rynku – zarówno reklamodawców jak i uczestników kampanii marketingu szeptanego. Chcemy zachęcać do tego wszystkich marketerów. </li></ul><ul><li>Promujący ma obowiązek promować zasady marketingu szeptanego i uczciwej komunikacji. </li></ul><ul><li>W ramach każdej kampanii promujący powinien szkolić i informować uczestników kampanii o zasadach etycznych w rozmowach, nigdy nie powinien zachęcać do angażowania się w jakiekolwiek działania łamiące zasady marketingu szeptanego. </li></ul>
 13. 13. Plan prac nad Kodeksem <ul><li>1. Streetcom stworzył projekt Kodeksu uwzględniając zasady kodeksu WOMMA. </li></ul><ul><li>(The WOMMA Ethics Code). </li></ul><ul><li>2. W pierwszej kolejności do dyskusji nad Kodeksem zostali zaproszeni członkowie IAA. </li></ul><ul><li>3. Obecnie trwają konsultacje z innymi firmami – w szczególności z agencjami zajmującymi się marketingiem szeptanym i wszystkimi stowarzyszeniami należącymi do Rady Reklamy. </li></ul><ul><li>4. Gdy Kodeks będzie już gotowy w ostatecznej wersji będziemy promować dobre praktyki marketingu szeptanego i zachęcać firmy do poparcia go. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Osoby zainteresowane Kodeksem Etyki Marketingu Szeptanego </li></ul><ul><li>zapraszamy na stronę </li></ul><ul><li>www.kems.com.pl </li></ul>Dziękujemy za uwagę!

×