Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à พื้นฐานชีวิต 19.pptx(20)

Publicité

Dernier(20)

พื้นฐานชีวิต 19.pptx

 1. พื้นฐานชีวิต 19 ผู้เรียบเรียงรุ่นหลัง65 09/09/2565 10.59น.
 2. สารบัญ 《太极图说》 คำอธิบำยภำพ ไทเก๊ก (ไท่จี๋ถู) 4 บทที่ 4: กำรฝึ กฝนบ่มเพำะพลังชีวิต (ตอน1) เกริ่นนำ 34 ตาราฝังเข็มฉบับสมบูรณ์ (針灸學) ภาคทฤษฎี บทที่ 4 หกอวัยวะหยาง (ตอน 4) ซันเจียว 44 อ่ำนปำจื้อ ดวงจีนจำกหยิน หยำง Yin Yang (ตอนที่4) ดิถีมีกำลัง มีมนุษยสัมพันธ ์และชื่อเสียง มีอำนำจ กล้ำตัดสินใจรวดเร็ว ไม่ คิดร้ำยผู้อื่น 69 รู ้หรือไม่ ? ตัวละครในเรื่อง หมีพูห์ อำจเป็ นตัวแทนของโรคบำงอย่ำง 87 อำรมณ์กับโรคทำงสูตินรีเวช 107 เมี่ยนเซียง โหงวเฮ ้งหน้าผากโหนกนูน 121 桃花煞ถ่อฮวยสัวะ ดาวเสน่ห์ความรัก 148 จะเกิดอะไรขึ้นต่อ หลังควีนเอลิซาเบธที่ 2 สวรรคต 234 ควำมรู ้เบื้องต้น ดำว 9 ดวง (ดำวเหินประจำปี )
 3. เนื้อหาในเล่ม 19 ฟ้า-คน-ดิน ชี่/ปราณ ดาว 9 ยุค (ดาวปี) หยิน-หยาง อี้จิง เต๋า เต็ก เก็ง 5 ธาตุ ปา-กว ้า 64ข่วย ฤดูกาล 4ทิศทาง 4สัตว์เทพ ฮวงจุ้ย ไฉ่โข่ว สุสาน / แซกี แพทย์จีน อวัยวะหยางนิจพิเศษ อวัยวะหยาง ดวงจีน ธาตุสาคัญ จับซิ้ง นักษัตร 12เชี่ยงแซ ดาวถ่อฮวย
 4. 《太极图说》 คาอธิบายภาพ ไท เก๊ก (ไท่จี๋ถู) https://bit.ly/3qtcymh
 5. โจว ตุน หยี https://hmong.in.th/wiki/Zhou_Dunyi ( จีน :周敦頤; 1017-1073)
 6. 《太极图说》 คาอธิบายภาพ ไทเก๊ก (ไท่จี๋ถู) โดยท่าน โจวตุนหยี ปราชญ์สมัยราชวงศ์ซ่ง ราวพันกว่าปีที่แล ้ว • เป็นทั้งนักอักษรศาสตร์และนักปรัชญา • เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดสาคัญหลายเรื่อง • ผลงานมากมาย เช่น ตารา《周元公集》 《爱莲说》 《太极图说》 《通书》
 7. 无极而太极。 ถ ้าอ่านแบบจับใจความ ก็คือ บ่เก็ก เกิด(แปรผัน) ไท ้เก็ก คือระหว่าง ความดับ กับ ความเกิด ระหว่าง ความว่าง无极 กับ ความเต็มสุดโต่ง 太极。
 8. มโนธาตุ (ก่อน อวิชชา)
 9. ลักษณะการผันแปร
 10. https://medium.com/@QiMenAlchemy/tian-ren-di-aba89d25e551 ลักษณะการผัน แปร
 11. 太极动而生阳,动极而静, 静而生阴,静极复动。 ไร ้นาม แล ้ว เกิด นามรูป • นามรูป กระทบ จึ่งเกิด หยาง (พลังความเคลื่อนไหว) กระทบถี่มากจนสงบ สงบก็เกิดยิน สงบนานไปก็แปรปรวนเปลี่ยนไปเป็นกระทบ • เป็นทุกข์ คือไม่เที่ยง เกิด ดับ สลับกันไป
 12. 一动一静,互为其根。 • เดี๋ยวไหว เดี๋ยวสงบ ต่างมีความเกื้อกูลสัมพันธ์กันเป็น บาทฐาน
 13. 分阴分阳,两仪立焉。 • แบ่งสงบ(ยิน) แบ่งไหว(หยาง) สองสภาพก่อร่างขึ้นมาแบบนี้แล
 14. 阳变阴合,而生水火木金土。 • ไหว(หยาง) แปร ผัน สงบ(ยิน) ประสาน รวม สลด สรุป เอาละ คู่กัน ทีนี้เลยก่อเกิดปราณ(气) น้า ไฟ ไม ้ ทอง ดิน
 15. 五气顺布,四时行焉。 五行一阴阳也,阴阳一太极也,太极本无极也。 ทั้งห ้าปราณ "เป็นไป"อย่างมีแบบแผน ฤดูกาลทั้งสี่ ก็เคลื่อนคล ้อยเปลี่ยนผันไป • ห ้าปราณ – ห ้าธาตุ(五行 ดิน ทอง น้า ไม ้ไฟ)ก็คือ ยินหยาง ยินหยางนั้นก็คือไท ้เก็ก(太极ตามที่อธิบายด ้านบน) • ที่แท ้แล ้ว ความเต็มสุดโต่ง หรือความมี ความเป็น ก็มาจากความว่าง ความไม่มี ไม่เป็น นั่นเอง
 16. 五行之生也,各一其性。 • นี้คือบ่อเกิดของห ้าธาตุ แต่ละอันล ้วนมีลักษณะประจา แต่ละตัว
 17. 无极之真,二五之精,妙合而凝。 乾道成男,坤道成女。 บ่เก็ก (无极ความไร ้ ความสิ้นไป ความว่าง) • ถ ้าพิเคราะห์ลงไป ก็คือ พลังของ ยินหยางห ้าธาตุที่ ทางานบริบูรณ์
 18. 二气交感,化生万物。 万物生生而变化无穷焉。 • สองปราณ แลกเปลี่ยน แปรสภาพเกิดสรรพสิ่ง สรรพสิ่ง(นาม/รูป)ก็เกิด • พอเกิดก็แปรปรวนเปลี่ยนแปรเป็น อื่นไป ไม่มีที่สิ้นสุด
 19. 唯人也得其秀而最灵。 • คนทั่วไป คนใดก็ได ้ เมื่อเข ้าถึง เข ้าใจ ก็จะเกิดความรู้รอบ ถึง จุดสูงสุดได ้
 20. 形既生矣,神发知矣。 • รูป(สิ่งที่ปรากฏ)ก็มาจาก "เกิด" วิญญาณ ทาให ้เกิดความรู้สึกขึ้นมา (จริงๆระหว่างคั่นของการเกิดนี้ ยังเกิดหลายอย่าง แต่คาอธิบายนี้ รวบรัด)
 21. 五性感动而善恶分,万事出矣。 ห ้าธาตุ ห ้าปราณ ห ้าลักษณะทางอารมณ์ นี้ • รับรู้กระทบ ไปมา บุญ บาป ดี เลว จึ่งแบ่งแยก • คราวนี้ละคือ การแสดงออกของสรรพสิ่ง
 22. 圣人定之以中正仁义而主静, 立人极焉。 • วิญญูชน เมื่อศรัทธาตั้งมั่น จึ่งไม่คลอน แคลน เข ้าถึงความบริสุทธิ์ ถึงความ กรุณา ลุถึงความสงบ สามารถถึงจุดสูงสุดได ้
 23. 故圣人“与天地合其德,日月合其明, 四时合其序,鬼神合其吉凶”, 君子修之吉,小人悖之凶。 ฉะนี้เอง วิญญูชน เข ้าใจ • ควำมสัมพันธ ์ของกาลเวลาและสถานที่(เข ้าใจโลก) จึ่งเข ้าใจธรรม • ฟ้าดินผสาน จึ่งเกิดคุณลักษณะนี้ • ตะวันจันทราผสาน จึ่งเกิดแสงสว่าง
 24. ฤดูการทั้งสี่ผสาน (คือมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องเกาะเกี่ยวกัน) จึ่งมีแบบแผน มีกฎเกณฑ์ออกมา
 25. มีผีมีเทพ ก็มีความเฮงความซวยออกมา • บัณฑิต บาเพ็ญ จึ่งพบสุข ทรชน กลับตรงข ้าม จึ่งได ้ทุกข์ร ้อน สูง สุด ต่าสุ ด
 26. https://medium.com/@QiMenAlchemy/tian-ren-di-aba89d25e551 ลักษณะการผัน แปร
 27. 故曰:“立天之道,曰阴与阳。 • ฉะนี้แล จึ่งกล่าวว่า เมื่อกล่าวถึงวิถีแห่งฟ ้ ำ ถึงสิ่งแวดล ้อม ที่จับต้อง ไม่ได้ ก็เอ่ยอ ้างบัญญัติว่ายินกับห ยาง
 28. 立地之道,曰柔与刚 • เมื่อกล่าวถึงวิถีแห่งดิน ถึงโลก ที่จับต้องได้ ก็เอ่ยอ ้างบัญญัติว่าความอ่อนกับความ กระด ้าง ความกระด ้าง ความอ่อน
 29. 立人之道,曰仁与义。 • เมื่อกล่าวถึงวิถีชีวิต ก็เอ่ยอ ้างบัญญัติว่าความผ่อนปรนกับ เคร่งครัด เอื้ออารีย์กับชัดเจน กรุณาและคุณธรรม ความผ่อนปรน เคร่งครัด เอื้ออารีย์ ชัดเจน กรุณา คุณธรรม
 30. ”又曰:“原始反终,故知死生之说。 • ยังกล่าวได ้ว่า ด ้วยเพราะมีจุดเริ่ม ก็กลับกลายเป็นจุดจบ ณ ต่อมา ทาให ้เห็นความเกิด ความดับ ว่าอย่างนี้ๆ
 31. ”大哉易也,斯其至矣! • ทั้งหมดทั้งมวลก็คือความเปลี่ยนแปร (易) นี้แล ก็ เป็นมาแบบนี้นั่นเอย แปลโดย ซินแสหลัว https://bit.ly/3qtcymh
 32. บทที่ 4: กำรฝึ กฝนบ่มเพำะพลัง ชีวิต (ตอน1) การฝึกฝนบ่มเพาะพลังชีวิต หรือการฝึกชี่ หรือชี่กง • เพื่อให ้ได ้ผลด ้านสุขภาพอย่างแท ้จริง จะมีองค์ประกอบหลักที่ขาดไม่ได ้อยู่ 3 ประการ คือ 1.การปรับร่างกาย 2.การปรับลมหายใจ 3.การปรับจิตใจ http://www.nawachione.org/2012/10/28/life-energy-and-health-04/
 33. 1.การปรับร่างกาย (ธาตุพื้นฐานทั้ง 5 ตามหลักแพทย์แผนจีนโบราณ คือ ดิน ทองหรือโลหะ น้า ไม ้ และไฟ) • จะเป็นการหย่อนคลายร่างกาย และเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเป็นธรรมชาติ เคลื่อนไปอย่างสบายๆ สม่าเสมอ ไม่เกร็ง ไม่ตึงเครียด
 34. 2.การปรับลมหายใจ จะเป็นการหายใจให ้ยาวและลึกถึงท ้องน้อย • ซึ่งเป็นวิธีหายใจที่เป็นรากฐานของสุขภาพ • เมื่อฝึกจนชานาญ จะสามารถหายใจเข ้า-ออกได ้อย่างยาวๆ ช ้าๆ เบาๆ และสม่าเสมอเป็นธรรมชาติ โดยไม่อึดอัดหรือฝืน
 35. 3.การปรับจิตใจ • ซึ่งถือเป็นส่วนสาคัญที่สุด • จิตจะต ้องเป็นสมาธิ ไม่คุย ไม่วอกแวก และอาจสร ้างจินตภาพ หรือจินตนาการควบคู่ไปกับการฝึก
 36. การฝึกชี่ที่ถูกต ้องจะต ้องมีครบทั้ง 3 ส่วน เมื่อมีองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนครบถ ้วนและเกิดพลังชี่ขึ้น • โดยพลังชี่ที่เกิด มีความพอเหมาะ ก็จะส่งผลให ้ร่างกายแข็งแรงขึ้น เราจึงต ้องบ่มเพาะและสร ้างเสริมพลังชี่ เพื่อให ้มีความพอเหมาะ สาหรับการบาบัดอาการป่ วยและขจัดโรคต่างๆ
 37. แต่ทุกสรรพสิ่งในโลกย่อมเป็นไป ตามทางสายกลาง • พลังชี่ที่มากเกินไป จึงสามารถให ้ผลลบกับร่างกายได ้เช่นกัน • บางลักษณะ ก็ปรากฏเป็นอาการข ้างเคียงที่รุนแรง หลังการฝึกชี่ได ้ (อย่างในหนังจีนกาลังภายใน ที่มีการฝึกพลังจนเสียสมดุล เกิดอาการกระอักเลือด จากภาวะธาตุไฟตีกลับ เป็นต ้น)
 38. การฝึกชี่จึงต ้องระมัดระวัง และควรเริ่มฝึกฝนกับผู้ที่รู้จริง เพื่อความปลอดภัยกับตัวเอง และให ้ได ้รับผลดีจากการ ฝึกอย่างเต็มที่
 39. ในการฝึกชี่โดยทั่วไป • การปรับร่างกายและลมหายใจ มีความสาคัญอย่างละราว 10-15% • สาหรับการปรับจิตใจ (การกาหนดจิต) มีความสาคัญถึง 70-80% การปรับจิตใจ 70-80%
 40. ถ ้าทาได ้ไม่ถูกต ้อง ก็จะมีผลเป็นเพียงการออกกาลังกาย ธรรมดาๆ เท่านั้น คือไม่ได ้ชี่ ซึ่งเป็นหัวใจและเป้าหมายของการฝึก • ดังเช่น การฝึกรามวยไทเก๊ก ส่วนใหญ่ในสมัยนี้ ที่มักเห็นได ้ว่าเป็นการออกกาลังกาย เท่านั้น
 41. ทั้งนี้อาจเป็น เพราะการถ่ายทอดวิชาความรู้จาก รุ่นสู่รุ่น ไม่ได ้สอนหลักวิธีการฝึกที่ถูกต ้อง • ทาให ้การฝึกกลายเป็นเพียงการออกกาลังกาย ธรรมดา • ไม่ได ้รับผลดีจากพลังของชี่ • เพราะไม่มีพลังชี่เกิดขึ้นจากการฝึก บางครั้งก็ไม่ได ้แม ้แต่ประโยชน์ที่ควรได ้ จากการออกกาลังกายธรรมดาด ้วยซ้า ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง
 42. ตาราฝังเข็มฉบับสมบูรณ์ (針灸學) ภาคทฤษฎี บทที่ 4 หกอวัยวะหยาง (ตอน 4) ซันเจียว • ซันเจียวหรือไตรเดโช (Triple Energizer) https://www.blockdit.com/posts/5db800211fb81c46f46fe3aa?series=5d7d9c0b39d205 0cb25c3378
 43. ซันเจียว หมายถึง ตาแหน่งในส่วนลาตัว ทั้งหมด โดย ซัน แปลว่าสาม เจียว แปลว่า เผาไหม ้ • มีลักษณะคล ้ายเตาอบ ที่ทาหน้าที่อบอุ่นอวัยวะให ้เกิดกระบวนการเผาผลาญ อย่างสะดวก ดังนั้นจึงเรียกว่าการเผาไหม ้ทั้งสาม ด ้วยเพราะเหตุนี้ จึงขอแปลเป็นไทยว่า “ไตรเดโช”
 44. ซัน แปลว่าสาม เจียว แปลว่า เผา ไหม ้
 45. ซันเจียว แบ่งเป็นส่วนบน กลาง ล่าง • มีเส ้นลมปราณที่เชื่อมกับเส ้นเยื่อ หุ้มหัวใจ ในลักษณะนอก-ใน
 46. มีหน้าที่หลักคือการบงการเหล่า ลมปราณทั้งหลาย (主持諸氣) ซันเจียว • ทาหน้าที่ในการควบคุมกระบวนการแปรสภาพ (氣化) ของร่างกาย • เป็นช่องทางของพลังต้นกำเนิด หรือ เอวี๋ยนชี่ (元 氣) และน้า
 47. เป็นช่องทางของพลังต้นกำเนิด หรือ เอวี๋ยนชี่ (元氣) และน้า
 48. พลังต ้นกาเนิด มีต ้นกาเนิดที่ไต แต่จาเป็นต ้องอาศัยช่องทางของ ซัน เจียว จึงจะสามารถกระจายไปทั่วร่างกาย • เพื่อทาหน้าที่ในการกระตุ้นการทางานต่าง ๆ ของ อวัยวะภายในต่อไป
 49. การลาเลียงและการขับถ่าย จาเป็นต ้องอาศัยกำรผลักดันของหลายอวัยวะร่วมกัน ทางาน • แต่ที่จะขาดเสียไม่ได ้ ก็คือ การทางานของซันเจียว นั่นเอง
 50. ซันเจียว แบ่งเป็นส่วนบน ส่วนกลาง และ ส่วนล่าง โดยแต่ละส่วน ต่างมีการเชื่อมโยงกับอวัยวะแต่ละอวัยวะ • ทาให ้เกิดกระบวนการย่อยและการดูดซึม การลาเลียง การขับถ่าย • และทาให ้เกิดกระบวนการแปรสภาพ (氣化) ของน้าและอาหารที่แตกต่างกันออกไป ล่าง กลาง บน
 51. โดยหน้าที่หลักของซันเจียวส่วนบน หรือที่เรียกว่า ซั่งเจียว (เดโชบน) นั้น จะมีหน้าที่ในกำรแพร่กระจำย (宣發敷布) ซึ่งก็คือการอาศัยกระบวนการลาเลียงและการกระจาย ของปอดและหัวใจ ในการกระจายสารอาหาร ที่ผ่านกระบวนการย่อยไปทั่วร่างกาย การส่งกระจายนี้ จะทาให ้เกิดการหล่อเลี้ยงผิวหนัง กระดูกเอ็น ปรับสภาพของกล ้ามเนื้อ
 52. ใน หลิงซู ได ้อธิบายกระบวนการทางานของ ซั่ง เจียว (เดโชบน) ว่า “ซั่งเจียวดุจดังหมอก (上焦如霧)” คาว่า หมอก ในที่นี้ เป็นคาพรรณนาเชิงจินตนาการ ที่พยายามอธิบายการทางานของสำรจิง หรือสารอาหารที่เป็นส่วนใส ที่แพร่กระจายไปทั่วร่างกายนั่นเอง
 53. ลักษณะการผันแปร https://medium.com/@QiMenAlchemy/tian-ren-di-aba89d25e551
 54. ด ้าน ซันเจียว ส่วนกลาง หรือที่เรียกว่า จงเจียว (เดโชกลาง ; 中 焦) นั้น จะทาหน้าที่ในการดูแลกระบวนการ ที่ทาให ้น้าอาหารสุกละเอียด (腐熟)
 55. ซึ่งหมายถึง กระบวนการทางานของ กระเพาะและ ม ้าม ในด ้านการย่อยสลาย ดูดซึมสิ่งละเอียด ระเหิด สำรจิน เยี่ย • เพื่อให ้สารอาหารที่ได ้เหล่านี้ นาไปสู่กระบวนการสร ้างสารจาเป็น หรือโลหิตของร่างกายต่อไป
 56. ใน หลิงซู ได ้อธิบายกระบวนการในส่วนนี้ว่า “จงเจียวดุจฟองน้า (中焦如漚)” คาว่า ฟองน้า ในที่นี้ เป็นคาพรรณนาเชิงจินตนาการ ที่พยายามอธิบายกระบวนการย่อยสลายน้าและอาหาร จนมีลักษณะสุกเละ เหมือนเช่นน้านมที่ขุ่นข ้นนั่นเอง
 57. ทางด ้าน เซี่ยเจียว (เดโชล่าง ; 下焦) นั้น จะทาหน้าที่ในการแยกขุ่นใสออก จากกัน • อีกทั้งยังทาการนาน้าและกาก ที่ผ่านการย่อยเหล่านี้ ขับออกนอกร่างกาย
 58. หน้าที่ในส่วนนี้จะต ้องอาศัยความสามารถในการ กลั่นปัสสาวะของไตและกระเพาะ ปัสสาวะเป็นหลัก • ขณะเดียวกัน ก็ยังต ้องอาศัยช่องทางของลำไส้ใหญ่ และลำไส้เล็ก เป็นตัวช่วยอีกด ้วย
 59. ใน หลิงซู ได ้อธิบายกระบวนการในส่วนนี้ว่า “เซี่ยเจียวดุจทางน้า (下焦 如瀆)” คาว่าทางน้าในที่นี้ เป็นคาพรรณนาเชิงจินตนาการ ที่พยายามอธิบาย กระบวนการขับน้าขุ่น ให ้ไหลลงสู่ด ้านล่าง อย่างต่อเนื่องนั่นเอง
 60. หากช่องทางน้าของซันเจียว ไม่ลื่นไหล • ก็จะทาให ้มีน้าตกค ้างในร่างกาย และมีอาการปัสสาวะขัดและตัวบวมน้าเกิดขึ้น
 61. ซันเจียว แบ่งเป็นส่วนบน กลาง ล่าง “ซั่งเจียวดุจดังหมอก (上焦如霧)” “จงเจียวดุจฟองน้า (中焦如漚)” “เซี่ยเจียวดุจทางน้า (下焦如瀆)”
 62. ในทางคลินิกนั้น มักจะมีการแบ่งอวัยวะซั่งเจียว จงเจียว และเซี่ยเจียว ตามลักษณะการทางานของอวัยวะ ภายใน กล่าวคือ • ซั่งเจียว จะเป็นส่วนที่อยู่เหนือกระบังลมขึ้นไป ภายในประกอบด ้วยปอดและหัวใจ • ในส่วนของใต ้กระบังลมจนถึงส่วนเหนือสะดือ นั้นคือ จงเจียว ภายในประกอบด ้วยกระเพาะอาหารและม ้าม • ส่วนสุดท ้ายที่เป็น เซี่ยเจียว นั้น จะเป็นส่วนที่อยู่ใต ้สะดือลงมาทั้งหมด ภายในประกอบด ้วยไต กระเพาะปัสสาวะ ลาไส ้ใหญ่และลาไส ้เล็กนั่นเอง
 63. ซันเจียว แบ่งเป็นส่วนบน กลาง ล่าง ซั่งเจียว จงเจียว เซี่ยเจียว
 64. https://www.blockdit.com/posts/5db800211fb81c46f46fe3aa?series=5d7d9c0b39d205 0cb25c3378
 65. อ่านปาจื้อ ดวงจีนจากหยิน หยาง Yin Yang (ตอนที่4) ดิถีมีกำลัง มีมนุษยสัมพันธ ์และชื่อเสียง มีอำนำจ กล้ำ ตัดสินใจรวดเร็ว ไม่คิดร้ำยผู้อื่น https://www.fengshuix.com/fengshui-content/bazi-reading-yin-yang
 66. ธาตุทองมากเกิน • ทนงตน แกล ้วกล ้า • รักเพื่อนฝูง • ถือคุณธรรม • ทาสิ่งใดไม่คิดหน้าคิดหลัง อาจเกิดความผิดพลาด เสียหาย
 67. ตัวอย่างดิถีน้ามีกาลัง-ธาตุทองแข็งแรง ทอง ดิน ไม ้ ดิน ไฟ ทอง น้า น้า
 68. ดิถีอ่อน-แข็ง ฤดูกาล นับ 2 พวกพ ้อง นับ 1 2 0 0 1 0 1 0 1
 69. ธาตุทองอ่อนแอ • จิตใจเป็นกุศล • แต่ตรึกตรองสิ่งต่างๆ มาก เกินไป จึงเสียโอกาสที่ผ่านมา ทาให ้งานสาเร็จยาก
 70. ตัวอย่างดิถีน้ามีกาลัง-ธาตุทองอ่อนแอ น้า ดิน ไม ้ ไฟ ทอง น้า น้า น้า
 71. ดิถีอ่อน-แข็ง ฤดูกาล นับ 2 พวกพ ้อง นับ 1 2 0 0 1 1.5 1 0 1
 72. ธาตุไม ้มากเกิน • ถือทิฐิเรื่องเงินทอง • แม ้รู้จักแยกแยะความซื่อตรง-คดงอ สิ่งดี-สิ่งร ้ายได ้ แต่ถูกยั่วยวน ให ้โอนเอียงได ้ง่าย ชอบเล่นงานผู้อื่น
 73. ตัวอย่างดิถีน้ามีกาลัง-ธาตุไม ้แข็งแรง ทอง ไม ้ ไม ้ ไม ้ ไฟ ทอง น้า น้า
 74. ดิถีอ่อน-แข็ง ฤดูกาล นับ 2 พวกพ ้อง นับ 1 2 0 1 1 0 0 0 1
 75. ธาตุไฟมากเกิน • ค่อนข ้างฉลาด แต่ใจร ้อน • แม ้รู้จักแยกแยะความดี ความชั่ว แต่ส่วนลึกยังมีกิเลส ทางานบางครั้งขาดความ อดทน
 76. ตัวอย่างดิถีน้ามีกาลัง-ธาตุไฟแข็งแรง ทอง ไม ้ ไฟ ไฟ ไฟ ทอง น้า น้า
 77. ดิถีอ่อน-แข็ง ฤดูกาล นับ 2 พวกพ ้อง นับ 1 2 0 0 1 1 0 0 1
 78. ธาตุดินมากเกิน • จุดยืนไม่ชัดเจน • สิ่งที่คิดและ สิ่งที่พูด แตกต่างกัน • เห็นแก่ประโยชน์เฉพาะตน เมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่สามารถตัดสินใจได ้
 79. ตัวอย่างดิถีน้ามีกาลัง-ธาตุดินแข็งแรง ทอง ดิน ไม ้ ดิน ไฟ ทอง น้า น้า
 80. ดิถีอ่อน-แข็ง ฤดูกาล นับ 2 พวกพ ้อง นับ 1 2 1 1 1 0 0 0 0
 81. ธาตุน้ามากเกิน • สติปัญญาเฉลียวฉลาด • เชื่อมั่นตัวเองจนเกินไป จนอาจเกิด ความเสียหาย ไม่ใส่ใจตอบแทนผู้ที่เคยช่วยเหลือ ทางานรีบร ้อน เปลี่ยนแปลงง่าย
 82. ตัวอย่างดิถีทองมีกาลัง-ธาตุน้าแข็งแรง ทอง ดิน ไม ้ ดิน ไฟ ทอง น้า น้า
 83. ดิถีอ่อน-แข็ง ฤดูกาล นับ 2 พวกพ ้อง นับ 1 2 1 0 1 0 0 1 0
 84. รู ้หรือไม่ ? ตัวละครในเรื่อง หมีพูห์ อำจเป็ นตัวแทนของโรคบำงอย่ำง ไหนแถวนี้มีใครที่ชื่นชอบ Winnie The Pooh บ ้าง ? เชื่อว่าเด็กส่วนใหญ่จะต ้องรู้จักและชื่นชอบอย่าง แน่นอน • แต่ใครจะเชื่อว่าตัวละครสุดแสนน่ารักจากการ์ตูนเรื่อง นี้ จะแฝงไปด ้วยความผิดปกติทางจิตอยู่ โดยแต่ละตัวจะมีอะไรบ ้างเรามาดูไปพร ้อม ๆ กันเลยค่ะ https://bit.ly/3LaFIQz
 85. หมีพูห์ สาหรับตัวแรกคงหนีไม่พ ้น “หมีพูห์” เรียกได ้ว่าเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนเลยทีเดียว แต่รู้หรือไม่ว่าเจ ้าหมีพูห์ เป็นตัวแทนของโรคกินไม่หยุด (Binge-Eating Disorder) • จะสังเกตได ้ว่าตัวละครนี้ มีนิสัยกินไม่หยุดและต ้องหาน้าผึ้งมากักตุนไว ้อยู่ ตลอดเวลา นอกจากนี้ เจ ้าหมีพูห์จะรู้สึกหงุดหงิดทุกครั้ง ถ ้าหากไม่สามารถจัดการกับความหิวของตัวเองได ้
 86. โรคกินไม่หยุด (Binge-Eating Disorder)
 87. พิกเล็ต เจ ้าหมูพิกเล็ตสีชมพูที่แสนสดใสตัวนี้ ใครจะรู้ว่าแท ้จริงแล ้วเป็นตัวแทนของโรควิตกกังวล เราจะเห็นได ้ว่าพิกเล็ตจะค่อนข ้างคิดมากและกังวลไป ซะทุกเรื่อง แม ้แต่ในเรื่องที่ยังมาไม่ถึง หรือกลัวที่จะไปในสถานที่แปลกใหม่ ทุกครั้ง • เวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้น พิกเล็ต จะหนีไปหลบอยู่ในมุมของตัวเองแทบทุกครั้ง
 88. โรควิตกกังวล
 89. ทิกเกอร ์ เสือน้อยจอมร่าเริงตัวนี้ เป็นตัวแทนของโรคสมำธิสั้น (ADHD) หลายครั้งที่เขามีอาการสับสน ไม่สามารถจัดการอะไรในชีวิตได ้ มักจะหลงลืมในสิ่งที่ตัวเองพูดหรือทาลงไป ไม่สามารถจดจ่อกับบางสิ่งบางอย่างได ้เป็นเวลานาน และที่สาคัญทิกเกอร์จะดูวุ่นวายตื่นเต ้นอยู่ตลอดเวลา ดูภายนอกเหมือนจะเป็นคนที่สนุกสนาน แต่แท ้จริงแล ้วนั้นเป็นตัวแทนของโรคสมาธิสั้นนั่นเอง
 90. โรคสมำธิสั้น (ADHD)
 91. อียอร ์ เชื่อว่าใครก็ต ้องรู้จักอียอร์อย่างแน่นอน ตัวละครลาที่ดูภายนอกเซื่องซึมและเชื่องช ้าอยู่แทบ ตลอดเวลา จริง ๆ แล ้วนั้น เป็นตัวแทนของโรคซึมเศร้ำเรื้อรัง ถ ้าเราสังเกตให ้ดี จะรู้ว่าอียอร์จะเป็นตัวแรกเสมอที่สามารถมองเห็นเรื่อง ร ้าย ๆ ได ้ก่อนใครเพื่อน • ที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่า ในความคิดของเขามักจะไม่ มีความสุข หดหู่อยู่ตลอดเวลา และที่สาคัญชอบมองโลกในแง่
 92. โรคซึมเศร้ำเรื้อรัง
 93. คริสโตเฟอร ์โรบิน มนุษย์เพียงคนเดียวในป่ าร ้อยเอเคอร์ ดูภายนอกเหมือนว่าเขาจะปกติดีทุกอย่าง แต่ความจริงแล ้วนั้น เขาเป็นตัวแทนของโรคจิตเภท (Schizophrenia) คืออาการของผู้ป่ วยที่ “หลุด” ออกจากโลกของความเป็น จริง เข ้าไปอยู่ในโลกของจินตนาการ โดยไม่สามารถแยกได ้ว่าสิ่งที่กาลังคิดอยู่เป็นเรื่องจริง หรือเป็นเพียงแค่จินตนาการ เราจะเห็นได ้ว่าโรบิน มักจะชอบอยู่กับบรรดาสัตว์ในป่ ามากกว่าเข ้าไปใช ้ชีวิตอยู่ ในสังคมพบปะกับมนุษย์
 94. โรคจิตเภท (Schizophrenia)
 95. แคงก้ำ แม่จิงโจ ้“แคงก ้า” หรือที่บางคนรู้จักว่าเป็นแม่ของหนู น้อยรู ใครจะรู้ว่าเธอเอง ก็เป็นตัวแทนของ โรคกังวลต่อกำรเข้ำสังคม (Social Anxiety Disorder) เราจะเห็นแคงก ้าชอบอยู่บ ้านเลี้ยงลูกอยู่คนเดียว • ไม่ยอมออกไปพบเจอใครที่ไหน และยังมีความกังวลทุกครั้ง เมื่อต ้องออกไปทากิจกรรมต่าง ๆ กับเพื่อนภายนอก บ ้าน
 96. โรคกังวลต่อกำรเข้ำสังคม (Social Anxiety Disorder)
 97. รู ลูกจิงโจ ้น้อยแสนน่ารักของคุณแม่แคงก ้า เห็นรูสดใสร่างเริงแบบนี้ แต่ความจริงแล ้วเป็นตัวแทนของโรคออทิสติก (ASD) • มีหลายครั้งที่รูชอบหนีออกไปไหนมาไหนคนเดียว โดยไม่ค่อยระมัดระวังและสนใจสิ่งรอบข ้าง จนทาให ้รูต ้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายอยู่ บ่อยครั้ง แต่บางครั้ง รูก็ชอบซ่อนตัวอยู่แต่ในกระเป๋ าหน้าท ้อง ของแคงก ้า โดยที่ไม่สนใจโลกภายนอกอะไรเลย
 98. โรคออทิสติก (ASD)
 99. แรบบิท กระต่ายจอมวุ่นวายที่ดูแล ้วเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม จริง ๆ แล ้ว แรบบิท เข ้าข่ายโรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-Compulsive Disorder) ดูเหมือนว่าชีวิตของแรทบิทจะดูวุ่นวายไปเสียหมด จนไม่สามารถจัดการอะไรได ้ • แถมยังชอบทาอะไรเดิม ๆ ซ้า ๆ เช่น การนับจานวนสิ่งของต่าง ๆ วนไปวนมา และเอาออกมาจัดเรียงใหม่ซ้าแล ้วซ้าเล่าอีกด ้วย
 100. โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-Compulsive Disorder)
 101. อำวล์ มาถึงตัวละครสุดท ้าย “อาวล์” นกฮูกที่ดูฉลาดเฉลียว แต่ความจริงแล ้วคือสัญลักษณ์ของโรคอ่ำนเขียน บกพร่อง (Dyslexia) ซึ่งเขาเองจะเป็นสัตว์ตัวเดียวในป่ าที่มีความสามารถ อ่านได ้เขียนออก แต่ในการอ่านและเขียนของเขา มักมีข ้อผิดพลาดอยู่เสมอ
 102. โรคอ่ำนเขียนบกพร่อง (Dyslexia)
 103. ถึงแม ้ว่าทุกตัวละครจะแฝงไปด ้วยโรคบางอย่าง • แต่เราเชื่อว่าคนแต่งเรื่องนี้ ก็ยังสอดแทรกความรู้ ความสนุกสนาน และแง่คิดต่าง ๆ ลงไปด ้วยกันอย่างลงตัว และถ ้าเพื่อน ๆ คนไหนมีข ้อคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ การ์ตูนเรื่องนี้ ที่อยากแบ่งปันก็สามารถเข ้ามาพูดคุยกันได ้ https://bit.ly/3LaFIQz
 104. อำรมณ์กับโรคทำงสูตินรีเวช อารมณ์ทั้ง 7 มีผลต่อการหมุนเวียนของชี่ในอวัยวะต่าง ๆ ของ ร่างกาย จึงส่งผลให ้ชี่ ขึ้นลงหมุนเวียนไม่ปกติ • เลือดและชี่จึงทางานไม่ผสานกัน และกระทบต่อการทางานของเส้นลมปรำณชงและ เหริน (เส ้นลมปราณที่ควบคุมการมีประจาเดือน) และมดลูก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให ้เกิดโรคทางสูตินรีเวช โดยมีอำรมณ์โกรธ ครุ่นคิด และ อำรมณ์กลัวเป็ น https://bit.ly/3jQPFXA
 105. อำรมณ์โกรธส่งผลต่อตับ • ในทางสูตินรีเวช ตับมีหน้าที่เก็บเลือด
 106. เมื่อมีอารมณ์โกรธจะกระทบต่อตับ จึงส่งผลให ้ชี่ของตับติดขัด เสียสมดุลของการระบาย • ส่งผลให ้ประจาเดือนมาไม่ปกติ • ไม่มีประจาเดือน หรือประจาเดือนขาด • ปวดท ้องประจาเดือน • แท ้งเป็นอาจิณ • น้านมน้อย หรือ • เกิดก ้อนเนื้องอกในมดลูกได ้ เป็นต ้น
 107. เมื่อมีอารมณ์โกรธจะกระทบต่อตับ จึงส่งผลให ้ชี่ของตับติดขัด เสีย สมดุลของการระบาย
 108. อำรมณ์ครุ่นคิดส่งผลต่อม้ำม ในทางสูตินรีเวช ม ้ามมีหน้าที่หมุนเวียน ควบคุมเลือดและชี่ ให ้ไปหล่อเลี้ยงมดลูก
 109. เมื่อมีการครุ่นคิดเป็นเวลานาน ๆ จะส่งผลให ้ม ้ามทางานไม่ดี เสียการควบคุมเลือดและชี่ • ประจาเดือนจึงมามาก • ประจาเดือนมาก่อนกาหนด • แท ้งเป็นอาจิณ แต่ถ ้าม ้าม ไม่สามารถหมุนเวียนเลือดให ้ไปเลี้ยงมดลูก ได ้ • จะส่งผลทาให ้ประจาเดือนมาน้อย หรือขาดประจาเดือนได ้
 110. อำรมณ์กลัวมีผลต่อไต โดยไตมีหน้าที่เก็บและปิด (司封藏)
 111. เมื่อมีอารมณ์กลัว จะส่งผลให ้ชี่ของไตทางาน แปรปรวนเสียสมดุล • จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการขาดประจาเดือน แท ้งเป็นอาจิณ หรือส่งผลถึงภาวะมีบุตรยาก ดังนั้น ผู้หญิงต ้องควบคุมรักษาอารมณ์ให ้แจ่มใสอย่าง สม่าเสมอ จึงจะส่งผลให ้ประจาเดือนมาปกติ ผิวพรรณจึงสดใสเปล่งปลั่งอ่อนกว่าวัย
 112. กำรป้ องกัน • ฝึ กบริหำรอำรมณ์ กำรปล่อยวำงจิตใจให้เบำ รักษำ สมดุลทำงอำรมณ์ • ฝึ กมองโลกแบบอ่อนโยนแต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำ อ่อนแอ • ฝึ กกำรหำยใจ ฝึ กสมำธิช่วยได้เยอะ
 113. 1.ฝึ กบริหำรอำรมณ์ กำรปล่อยวำงจิตใจให้เบำ รักษำ สมดุลทำงอำรมณ์ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่กระทบกระเทือน จิตใจ ต ้องเผชิญอย่างเหมาะสม บริหารอารมณ์ให ้อยู่ในสภาวะสมดุล
 114. 2.ฝึ กมองโลกแบบอ่อนโยน แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำอ่อนแอ ในบางสถานการณ์ที่ทาให ้รู้สึกไม่ดีนั้น การมองหาแง่มุม ที่ช่วยประคองความรู้สึกของตนเองบ ้าง แม ้เพียงเล็กน้อย ก็ช่วยได ้มาก ไม่ยึดติดไปกับทุกเรื่อง หรือ เก็บทุกอย่างไปคิด มีแต่จะเปลืองสมองและใช ้พลังงานมากโดยไม่จาเป็น สิ้นเปลืองพลังงานที่ดีในร่างกาย ปล่อยวางในเรื่องที่ตัว เราไม่สามารถควบคุมได ้
 115. 3.ฝึ กกำรหำยใจ ฝึ กสมำธิช่วยได้ เยอะ การใช ้เวลาไปกับการออกกาลังกาย เพื่อบริหารเลือดลมและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ต่อมฮอร์โมนในร่างกาย จะช่วยปรับสมดุลในร่างกายทั้งเซลล์ประสาทสมอง เนื้อเยื่อต่างๆในร่างกาย ให ้ทางานได ้เป็นปกติ
 116. เมี่ยนเซียง โหงวเฮ ้งหน้าผากโหนกนูน • https://bit.ly/3qrswx8
 117. https://bit.ly/3qrswx8
 118. • พิศพักตร์หน้าผากเจ ้านูนสูงอิ่ม เจ ้าชะตาได ้ชิมยศศักดิ์เสริมเลื่อน หากพักตร์ผากซ ้ายแลขวาเจ ้าบิดเบือน ผัน/เผือน/เบี้ยว/บ่อ ชะตาจน • เหตุด ้วยชีวิต ณ วัยเยาว์ ปิตุ มาตา จะพรากจากเจ ้าให ้ฉงน หน้าผากสูง ตีนผมสูง สุดวิมล จักเป็นคนช่างเจียรจา ภาษา วิเทศน์ เพศห ้าวหาญ
 119. • เทียนชาง เขตคิ้วข ้างขมับ หากนูนรับแด่รูปหน้าหนาเต็มเด่น โชคชูช่วยวาสนาจะพาเป็น ยศลอยเด่น เกณฑ์ชีวิตพิชิตชัย • เนินสูรย์จันทร์ นูนขึ้น ขุนนางได ้ แนวเหนือนลาฎได ้กระดูกดันสูง บรรดาบุตรธิดาทารก-ริกาในพุง คงหมายมุ่งอันตรายแท ้แก่แม่ตน
 120. • หากนลาฏสตรีเพศเภทดั่งนี้ ทั้งชีวีต ้องวิวาห์พรากหลายหน หากเป็นชายคล ้ายได ้ดีท ้ายอับจน กระเสือกสนถอยทรัพย์ดับยศพลัน • ณ เสกหน้า นิ่มนวล เนื้ออวล อิ่ม เยาว์ได ้ยิ้ม ปริ่มท ้อง ปองสูงสม
 121. • หากปรากฎพักตร์ผ่องเชิด ความรู้เพริศอ่านเขียน เพียร ชีวิตใหญ่ หน้าอิ่ม/มน/เต็ม/เอิบ ราศีดี ปรากฏนัย จะสมดั่งที่ปณิธานใฝ่ ในสักวัน • นี้แปลกลบทจีนเก่าเขาเล่าสอน อุทาหรณ์หน้าผากเจ ้า ..อารักษ์ เฝ้าชีวิต พิศ ปัญญา-จริยา-เยาว์-จริต กรรม +แลสกุลนี้ในยุวสมัย ได ้ส่วนลิขิต ชีวิตเรา ซินแสหลัว ถอดภาษาแลรจนากลอน 17 พค 2561
 122. สรุป หน้าผาก ที่วิชาโหงวเฮ ้งให ้ ความสาคัญ ก็เพราะว่า หน้าผาก บอกวัยเด็ก • วัยที่เราเก็บเกี่ยวข ้อมูล การศึกษา การอบรมบ่มนิสัย และคุณธรรมต่างๆ หากว่าหน้าผากได ้รูปร่างดี ไม่มีร่อง อิ่ม นูน เต็ม • ก็แสดงว่าครอบครัวพื้นฐานดี ได ้รับการอบรมมาดี ตรงตามกับที่ท่านเข ้าใจกันอย่างกว ้างขวางว่า ทาให ้เจ ้าชะตามียศ มีลาภ มีความเจริญก ้าวหน้า
 123. ถ ้าหน้าผากสวย แต่หาได ้มีใครอธิบายเหตุผลว่า ทาไมหน้าผากสวยถึง วาสนาดี ตรงนี้จึงอธิบายให ้ลึกลงไปว่า • เพราะเป็นส่วนบอกวัยเด็กคนเรา
 124. ทั้งนี้มีเส ้นลมปราณสาคัญใหญ่ ที่ทาหน้าที่ควบคุมเส ้นลมปราณอื่นๆของร่างกายพาด ผ่าน • อันสาคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันและการทางานของ ประสาทสมอง
 125. หาก..ว่า ลมปราณ เดินสะดวก คล่อง • เนื้อตรงนี้จะมีราษี เอิบอิ่ม ไม่มีร่องร ้อยหรือเส ้นขีดขวางตลอดจนรอยด่างดา • สังเกตหน้าของคนที่มีบารมี ต่อให ้อายุมาก หน้าผากก็ยังเรียบ เอิบ อิ่ม ไม่มีรอยเส ้น รอยขีด อาจมีเพียงย่นนิดๆตามวัย หรือตกกระแค่นั้นเอง
 126. ทั้งนี้ เมื่อบอกวัยเด็ก ไม่ได ้บอกลาภยศโดยตรง ก็แปลว่าการพิจารณาชีวิตหรือโหงวเฮ ้งคน เราไม่อาจยึดเพียงหน้าผากแล ้วมาบอกว่าคนนั้นเจริญ ได ้ • แต่บอกได ้แน่ชัดว่าวัยเด็กมีครอบครัวดี ได ้รับการอบรมสั่งสอนมาดีเท่านั้น ที่ชี้ชัดๆได ้ https://bit.ly/3qrswx8
 127. ผมจึงอยากให ้ผู้ศึกษาเข ้าใจตรงนี้ว่า วิชาโหงวเฮ ้งไม่ใช่สูตรสมการตายตัว ตรงนี้หนึ่ง ได ้เท่ากับ ชีวิตแบบนี้ๆ
 128. แต่มีกลไกที่ต ้องดูประกอบ ดูไล่ตาม ต่อ หรือดูราษีรวมๆโดยรอบประกอบกิริยา วาจา ท่วงท่าด ้วย https://bit.ly/3qrswx8
 129. ตรงนี้เลยตอบคาถามที่ท่านมักถาม ผมมา..มาก..ว่า ศัลยกรรม เปลี่ยน ดวงได ้ไหม ก็ขอตอบว่า • เขาเปลี่ยนกายกิริยาด ้วยไหม • วาจา การแสดงออกเขาเปลี่ยนด ้วยไหม https://bit.ly/3qrswx8
 130. ถ ้าสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนด ้วย รับรองว่าดวงเปลี่ยนไปด ้วย ผู้ที่มักถามคาถามเช่นนี้ เพราะมีความรู้พื้นฐานว่า โหงวเฮ ้ง หรือเมี่ยนเซียง คือวิชาดูใบหน้าคน • ซึ่งในความเป็นจริง วิชาดังกล่าวไม่ใช่สูตรสาเร็จใน ตัว เป็นเพียงหัวข ้อหนึ่งใน วิชา เซียงฝ่ า 相法
 131. หรือนรลักษณ์ศาสตร์ วิชาว่าด ้วยการดูลักษณะนรชน หรือมนุษย์ ที่เราพิจารณาหลายองค์ประกอบมากกว่า ใบหน้าอย่างเดียว ไม่เหมือนวิชาโหราศาสตร์ภาคคานวน ที่วันเดือนปีเกิดนามาคานวนลงตามผังก็บอกได ้ • ท่านต ้องเข ้าใจจุดนี้ให ้แจ ้งชัด
 132. https://medium.com/@QiMenAlchemy/tian-ren-di-aba89d25e551
 133. https://medium.com/@QiMenAlchemy/tian-ren-di-aba89d25e551
 134. https://medium.com/@QiMenAlchemy/tian-ren-di-aba89d25e551
 135. อนึ่ง ผมได ้กล่าวหลายคราแล ้ว ว่า อย่าได ้กล่าววิชาใดด ้อยค่ากว่า วิชาใด แต่ละวิชามีจุดแข็ง • วิชาตรงนี้ (โหงวเฮ ้ง) มีจุดแข็งที่การใช ้กับคนไม่รู้จัก ไม่รู้ดวง หรือคนที่ไม่อาจขอวันเดือนปี เกิดมาได ้
 136. ตลอดจนใช ้ดูปัจจุบันทันด่วนเฉพาะ หน้า มีคุณค่ามากหากท่านใช ้ให ้ถูก เหมาะ ควร และมีธรรมเป็นกรอบในการใช ้
 137. หน้าผาก มี https://bit.ly/3qrswx8 1.เส ้นลมปราณ ตูม่าย 2.เส ้นลมปราณ ผังกวง (กระเพาะปัสสาวะ) 3.เส ้นลมปราณ เว่ย (กระเพาะ อาหาร)
 138. สามเส ้นนี้ที่บอกว่า เกี่ยวข ้องกับ • ความฉลาด สติปัญญา ความสงบ ความมีสมาธิ และภูมิคุ้มกัน ศักยภาพและความแข็งแรงของร่างกายจิตใจ ยกตัวอย่างสั้นๆให ้เห็นภาพ เช่น การขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายคนเรา • ขับผ่านทางปัสสาวะ ซึ่งเป็นสารที่กลั่นกรองมาจากเลือดอันไปหล่อเลี้ยง ทั่วร่างกาย เส ้นลมปราณผังกวง จึงมีความสาคัญเช่นนี้
 139. เส ้นลมปราณผังกวง
 140. อีกทั้ง 胃為後天之根 เส ้นลมปราณกระเพาะอาหาร มีความสาคัญ บ่งบอกถึงสภำพหลังกำเนิด (โฮ่วเทียน/ อ่าวที) ของชีวิต หมายความว่า ก่อนแรกเกิด เราบริโภคทุกอย่างผ่านแม่ • แต่พอหลังเราหายใจได ้ทานอาหารได ้คลอดออกมา มีชีวิตแล ้ว • กระเพาะอาหาร เป็นด่านแรกรับที่สาคัญ ในการได ้สารสาคัญไปเลี้ยงร่างกายให ้เจริญเติบโต อธิบายสั้นๆพอสังเขปอย่างนี้ก่อน
 141. เส ้นลมปราณของแพทย์แผนจีน • มีความหมายลึกซึ้งและทางานอย่างเป็นระบบที่ ซับซ ้อน • ไม่อาจอธิบายได ้หมดถ ้วนกระบวนความ ในบทความเดียว https://bit.ly/3qrswx8
 142. 桃花煞ถ่อฮวยสัวะ ดาวเสน่ห์ความ รัก 桃花 ถ่อฮวยคือดาวดอกท ้อ • เป็นคนมีเสน่ห์ • มีความสาพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว • มีคนรักใคร่ เชื่อถือ ไม่ว่าชายหรือหญิง ปีจรเข ้ามาก็มีผลเช่นกัน https://www.facebook.com/Wattanaheng59/posts/2471834763066107
 143. หากให ้คุณ แปลว่า • ได ้คู่ครองดี • มีเพื่อนร่วมงานที่ดี • มีชื่อเสียง เป็นที่นิยมของผู้คน เหมาะกับงานพิธีกร งานแสดง
 144. ดวงชะตาที่พื้นดวงมีดาวถ่อฮว ยมาก • เจ ้าชะตาจะมีเสน่ห์ • มีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจต่อเพศตรงข ้าม • เป็นคนเจ ้าชู้ เพราะดาวถ่อฮวยมีกาลัง
 145. ดวงหญิงควรมีถ่อฮวยตัวเดียวก็พอ แปลว่า • เป็นคนธรรมดาทั่วไป มีเสน่ห์พองาม
 146. ราศีที่เป็นถ่อฮวย คือ กลุ่มแม่ธาตุ 四正 สี่เจี่ย พลังหยิน • ตัวแทนประจาทิศทั้งสี่ 子午卯酉 • ที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์และแข็งแกร่ง แสดงถึงความประพฤติที่ไม่มีข ้อจากัด หรือความมีสติ และยังเป็น พลังถ่อฮวยสัวะ ดังนั้นจึงเป็ นเรื่องปกติที่จะมีข่ำวครำวเรื่องทำงเพศ ตำมมำ
 147. การหาดาวถ่อฮวย 桃花 • จะใช ้ราศีล่างฐานวันและปีเทียบไปยังราศีล่างในพื้น ดวงและวัยจร ปีจร เช่น - ฐานวันเป็น 申子辰 จะมีทองอิ้ว 酉 เป็น 桃花 - ฐานวันเป็น 亥卯未 จะมีน้าจื้อ 子 เป็น 桃花 - ฐานวันเป็น 寅午戌 จะมีไม ้เบ ้า 卯 เป็น 桃花 - ฐานวันเป็น 巳酉丑 จะมีไฟโง่ว 午 เป็น 桃花
 148. เดือนจีน http://tiantek.blogspot.com/p/60-5-30.html
 149. เดือน มกราคม – นักษัตร ฉลู ม ค.
 150. สูตร桃花 = พาหะไตรภาคี + 1 ตามเข็มนาฬิกา ตาแหน่ง “มกยก”ใน “12เชี่ยงแซ” ตัวอย่างการหาดาวถ่อฮวยของ
 151. การอ่านดวงหมวดความรัก • หลักปีเกิดและหลักเดือนเกิด หมายถึงเรื่องส่วนรวม หลักวันเกิดและหลักเวลาเกิด หมายถึงเรื่องส่วนตัว
 152. จื้อ (ชวด) นักษัตรหนู ธาตุน้าเล็ก หมายถึง อยู่ในหมวดของควำมรัก (ควำมสุข, ควำมทุกข์) พลังงำน หมวด นักษัตรจีน นักษัตรไทย ศักย์ ความรัก,ของสวยงาม (แม่ ธาตุ) 子 午 卯 酉 ชวด มะเมีย เถาะ ระกา จลน์ อานาจ (พาหะ) 寅 申 巳 亥 ขาล วอก มะเส็ง กุน สะสม เงินทอง (คลังขุมทรัพย์) 辰 戌 丑 未 มะโรง จอ ฉลู มะแม
 153. จื้อ (ชวด) นักษัตรหนู ธาตุน้าเล็ก ชงกับ โง้ว (มะเมีย) นักษัตรม ้าธาตุไฟ เล็ก (ธาตุน้า ชนะ ธาตุไฟ)
 154. ฤดูกาล
 155. ซาฮะ • พื้นดวงที่มีถ่อฮวยและเป็นไตรภาคี และมีภำคีที่รำศีบน จะเป็นคนปากหวาน เข ้ากับคนง่าย พูดเก่ง มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข ้าม
 156. ไตรภาคี (ครึ่งไตรภาคี) http://tiantek.blogspot.com/p/blog-page_22.html
 157. วงจรไฟฟ้า (อุดมคติ)
 158. ต่อตรง หรื อ
 159. ไตรภาคี (ซาฮะ)
 160. ไตรภาคีไฟ
 161. ไตรภาคีไม ้
 162. ไตรภาคีทอง
 163. ไตรภาคีน้า • ฮะกันเป็ นซำฮะ ธำตุน้ำใหญ่ แต่เล็กกว่ำซำหวย เพรำะว่ำธำตุน้ำมี 1 ตัว สค. ธค. เมย .
 164. ผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค, หลากหลาย ธุรกิจธาตุน้า
 165. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 166. ไตรภาคีน้า
 167. อิทธิพลของธาตุน้า (ตามลาดับ) ธาตุ ตรีโกณมิติ ฤดูกาล
 168. อิทธิพลของธาตุน้า (ตามลาดับ) หนู ธาตุน้า ลิง หนู มังกร ไตรภาคีน้า หมู หนู วัว ไตรทิศน้า
 169. ฤดูกาลจีนทั้ง ๔
 170. ฤดูกาลจีน ทั้ง ๔
 171. พื้นดวง ที่ถ่อฮวย ตก “คงบ ้วง” 空亡 ดิถีอาจเปลี่ยนพฤติกรรมจากร ้ายกลายเป็นดี
 172. พื้นดวงที่มีแม่ธาตุ ครบสี่ตัว ชงกัน 子 午卯酉 เรียกว่า มารดอกท ้อชนสี่ทิศ • จะเที่ยวเตร่ ตามใจตนเอง ชอบใช ้ชีวิตนอกบ ้าน ควบคุมตนเองไม่ได ้
 173. ชายคนนี้หนีออกจากเมืองเข ้าไปใช ้ชีวิตอยู่ ในป่ า ออกเดินทางตามหาความสุขที่แท ้จริงของ ชีวิต
 174. https://www.youtube.com/watch?v=mkBiFHZubcw
 175. พลังมกยก沐浴 • เป็นถ่อฮวยตามฤดูกาล • เป็นช่วงชีวิตเข ้าสู่วัยรุ่น • เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ง่ายต่อการหลงผิด ปล่อยตัวปล่อยใจ • มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต
 176. ดวงชะตาที่มีพลังมกยก อยู่ฐานวัน ฐานยาม ถือว่า มี “ถ่อฮวย อยู่ในดวง” • มักมีปัญหาชีวิตคู่ มีแฟนหลายคน • ดวงหญิงจะมีแฟนเร็ว เปลี่ยนใจง่าย
 177. ตัวอย่างดวงชะตาที่มีพลังมกยก อยู่ฐานวัน ฐานยาม
 178. ตัวอย่าง ดวงถ่อฮวย桃花 丁 亥 庚 戌 戊 子 乙 卯
 179. การหาดาวถ่อฮวย 桃花 • จะใช ้ราศีล่างฐานวันและปี เทียบไปยังราศีล่างในพื้นดวงและวัยจร ปีจร เช่น - ฐานวันเป็น 申子辰 จะมีทองอิ้ว 酉 เป็น 桃花 - ฐานวันเป็น 亥卯未 จะมีน้าจื้อ 子 เป็น 桃花 - ฐานวันเป็น 寅午戌 จะมีไม ้เบ ้า 卯 เป็น 桃花 - ฐานวันเป็น 巳酉丑 จะมีไฟโง่ว 午 เป็น 桃花
 180. สูตร桃花 = พาหะไตรภาคี + 1 ตามเข็มนาฬิกา ตาแหน่ง “มกยก”ใน “12เชี่ยงแซ” ตัวอย่างการหาดาวถ่อฮวยของ
 181. ตัวอย่าง ดวงถ่อฮวย桃花 戌 卯 ฐานวันเป็น 寅午戌 จะมีไม ้ เบ ้า 卯 เป็น 桃花
 182. วัยจร 壬 癸 甲 乙 丙 丁 午 未 申 酉 戌 亥 • ดิถีทองแก 庚 เกิดในเดือน 子 ฤดูหนาว • ทองเกิดน้า 子 เป็น เซียกัว ธาตุถ่ายเท • ฤดูหนาวมีน้ามาก ทองน้าต่างหนาวเย็น • เป็นดวง 金水伤官喜見官 (กิมจุ้ย เซียกัว-ฮี่เกี้ยง- กัว) จะชอบพบดาวไช ้ พบดาว กัว • เอ่งซิ้งใช ้ไฟเต็งมาปรับอุณหภูมิ และดินแห ้ง 戌 เริ่มต ้ น
 183. ดิถีทองแก 庚 เกิดในเดือน 子 ฤดู หนาว 庚 子 ตัวอย่าง ดวงถ่อฮวย桃花
 184. ฤดูกาลจีน ทั้ง ๔
 185. วันเฉลิม
 186. ดิถีทองแก 庚 เกิดในเดือน 子 ฤดู หนาว ทองเกิดน้า 子 เป็น เซียกัว ธาตุถ่ายเท 庚 子 ตัวอย่าง ดวงถ่อฮวย桃花
 187. เซียกัว “ถ่ายเทต่างพลัง” ถ่ายเท ต่างพลัง 庚 ทองหยาง 子 น้าหยิน
 188. ฤดูหนาว มีน้ามาก ธาตุทองและธาตุน้า ต่างหนาวเย็น
 189. เป็นดวง 金水伤官喜見官 (กิมจุ้ย เซียกัว-ฮี่เกี้ยง-กัว) จะชอบพบดาวไช ้ พบดาว กัว ดิถีทอง หยาง ดาว ไช ้ ดาว กัว
 190. เอ่งซิ้ง ใช ้ไฟเต็ง丁มาปรับอุณหภูมิ และ ดินแห ้ง 戌 ดินแห ้ง 戌
 191. ดิถีทองแก 庚 เกิดในเดือน 子 ฤดูหนาว เอ่งซิ้ง ใช ้ไฟเต็ง丁มาปรับอุณหภูมิ และดินแห ้ง 戌 庚 子 ตัวอย่าง ดวงถ่อฮวย 桃花 丁 戌
 192. พื้นดวง ดินโบ่ว 戊 มีกาลัง คือดาวแม่ให ้กาเนิด • ดาว อิ่งคือสติปัญญา ชื่อเสียง เซียกัว 子 แข็งแรง มีดาว อิ่ง มาคุม • การงานจะประสบความสาเร็จ
 193. เซียกัว 子 แข็งแรง มีดาว อิ่ง มาคุม ดิถีทอง หยาง เซียกัว 子 แข็งแรง 戊
 194. เซียกัว 子 แข็งแรง มีดาว อิ่ง มาคุม 亥 庚 戌 戊 子 ตัวอย่าง ดวงถ่อฮวย 桃花
 195. วัยจร 壬 癸 甲 乙 丙 丁 午 未 申 酉 戌 亥 • ดิถีทองแก 庚 เกิดในเดือน 子 ฤดูหนาว • ทองเกิดน้า 子 เป็น เซียกัว ธาตุถ่ายเท • ฤดูหนาวมีน้ามาก ทองน้าต่างหนาวเย็น • เป็นดวง 金水伤官喜見官 (กิมจุ้ย เซียกัว-ฮี่เกี้ยง- กัว) จะชอบพบดาวไช ้ พบดาว กัว • เอ่งซิ้งใช ้ไฟเต็งมาปรับอุณหภูมิ และดินแห ้ง 戌 เริ่มต ้ น
 196. ตัวอย่าง ดวงถ่อฮวย桃花 丁 亥 庚 戌 戊 子 乙 卯
 197. วัยจร 壬 癸 甲 乙 丙 丁 午 未 申 酉 戌 亥 วัยจรเดินไฟเปี้ย 丙 • ชีวิตเริ่มดีตั้งแต่อายุ 22 เซียกัวอยู่หลักเดือน ดิถีถ่ายเทได ้ • เป็นคนฉลาด มีพรสวรรค์กล ้า แสดงออก ทางานคล่องแคล่ว เป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียง เริ่มต ้ น
 198. เซียกัวอยู่หลักเดือน ดิถีถ่ายเทได ้ 亥 庚 戌 戊 子 ตัวอย่าง ดวงถ่อฮวย 桃花
 199. วัยจร 壬 癸 甲 乙 丙 丁 午 未 申 酉 戌 亥 ไม ้อิก乙คือภรรยา • วัยจรอายุ 30 ปี เดินไม ้อิก 乙เข ้ามาฮะทองแก 庚 • เจ ้าชะตาได ้แต่งงานตรงนี้ เริ่มต ้ น
 200. ดาว 10 จับซิ้ง
 201. 庚 乙 วัยจรอายุ 30 ปี เดินไม ้อิก 乙เข ้ามาฮะ ทองแก 庚
 202. + = + = + = + = + = 1+ 2- 3+ 4- 5+ 6- 7+ 8- 9+ 10- ดิ น ท อง น้า ไม ้ ภาคีราศี บน
 203. ภาคีราศี บน
 204. ข ้อสังเกต • ในแต่ละคู่จะเป็นธาตุที่พิฆาตกัน ตัวหนึ่งจะเป็นพลัง เอี๊ยง และอีกตัวหนึ่งจะเป็น พลัง อิม อาจเรียกว่า เป็นคู่ ”พิฆาตต่างพลัง” • ผลจากการรวมธาตุในแต่ละคู่ เราจะไม่สนใจว่า ธาตุใหม่ นั้นเป็น อิม หรือ เอี๊ยง ภาคีราศี บน
 205. เจ ้าชะตาเป็นคนเจ ้าชู้ไม่เลือก เพราะเป็นทองเกิดหน้าหนาว และมีไม ้卯 และน้า 子 เป็นถ่อฮวย 桃花 • เป็นคนมีเสน่ห์ ถ่อฮวยมีพลัง • มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของคนทั่วไปและเพศตรงข ้าม
 206. ฤดูหนาว มีน้ามาก ธาตุทองและธาตุน้า ต่างหนาวเย็น
 207. มีฐานยาม亥 เป็น อั่งเอี่ยมสัวะ 红艳煞 • เป็นคนใจง่าย ไม่สามารถยับยั้งชั่งใจ จึงมีแฟนหลาย คน 庚 亥
 208. อั่งเอี่ยมสัวะ 红艳煞
 209. วัยจร 壬 癸 甲 乙 丙 丁 午 未 申 酉 戌 亥 เมื่ออายุ 34 ปี วัยจรเดิน 酉 เป็นดาวเอี่ยยิ่ม 羊刃 • เข ้ามาชง 卯 ชงดาวดี ถ่อฮวยไช ้ 桃花財 • ถูกฟ้องหย่า สูญเสียเงินและ ชื่อเสียง เริ่มต ้ น
 210. ดาวเอี่ยยิ่ม 羊刃
 211. แต่จุดเปลี่ยนของเขา เริ่มต ้นขึ้นเมื่อปี 2009 • เมื่อไทเกอร์ขับรถพุ่งชนหัวฉีดดับเพลิงและต ้นไม ้ของ เพื่อนบ ้าน ซึ่งอยู่ในชุมชนวินเดอร์เมียร์ เมืองออร์แลนโด รัฐ ฟลอริดา ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น 2 วันหลังจากที่มีรายงานข่าว เรื่องชู้สาวของเขา หลังจากเหตุการณ์นั้นไทเกอร์ก็เข ้าสู่ช่วงขาลง • โดยในเดือนธันวาคม ปี 2009 ถึงเมษายน ปี 2010 เขาไม่ได ้ลงแข่งขันกอล์ฟ และบริษัท AT&T Gatorade และ GM หรือเจเนอรัล มอเตอร์ส ก็หยุดให ้การสนับสนุนกับไทเกอร์
 212. https://www.youtube.com/watch?v=LfEDtBNL6Vw
 213. https://www.youtube.com/watch?v=LfEDtBNL6Vw
 214. ในช่วงปลายปี 2010 เขาก็ได ้ออกมาสารภาพว่า เขายอมรับกับข ้อกล่าวหาชู้สาวที่ เกิดขึ้น โดยให ้เหตุผลว่า “ผมคิดว่าผมสามารถทาอะไรก็ได ้ ผมรู้สึกว่าตัวเองทางานหนักมาตลอดชีวิต และสมควรได ้รับความสุขจากสิ่งยั่วยวนใจรอบตัว ผมคิดว่าผมมีสิทธิ และต ้องขอบคุณชื่อเสียงเงินทองที่ทาให ้ผมได ้สิ่ง เหล่านั้น มาอย่างง่ายดาย” https://thestandard.co/news-sport-what-happened-tiger-woods
 215. แต่ความสาเร็จครั้งนั้น กลับเป็นจุดเริ่มต ้นของจุดจบอย่าง แท ้จริง เมื่อไทเกอร์ ซึ่งตลอดมาใช ้ร่างกายในการลงเล่นกอล์ฟอย่างหนัก โดยเขาใส่พลังอย่างเต็มที่ในทุกวงสวิง ด ้วยความมุ่งมั่นที่จะเก็บทุกความสาเร็จที่เปิดโอกาส ให ้กับเขา • แต่ในความมุ่งมั่นนั้น เขาได ้ทาร ้ายร่างกายของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ
 216. “ผมทาผิด และมันเป็นอะไรที่โง่ เขลา” สุดท ้ายไทเกอร์และเอลินก็หย่ากันในปีนั้น ซึ่งนี่เป็นจุดสาคัญที่ทาให ้ไทเกอร์มีสภาพจิตใจที่ย่าแย่ ตลอดมา • แต่เขาสามารถกลับมาได ้อีกครั้งในปี 2013 หลังจากคว ้าแชมป์ รายการ Arnold Palmer Invitational • ในปีนั้น เขาก็กลับขึ้นสู่มือหนึ่งของโลกอีกครั้ง
 217. อำกำรบำดเจ็บและวงสวิงที่ไม่ เหมือนเดิม ในปี 2014 แฮงค์ เฮนีย์ อดีตโค ้ชของไทเกอร์ • ได ้ออกมาให ้สัมภาษณ์กับ SB Nation เปิดเผยว่า ไทเกอร์มีวงสวิงที่ไม่เป็นธรรมชาติมากขึ้น เรื่อยๆ
 218. “ในมุมมองของผม ไทเกอร์กาลังทุ่มเทมากเกินไป เขาเข ้ายิมมากขึ้น ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีสาหรับการพัฒนากล ้ามเนื้อและ ป้องกันอาการบาดเจ็บ • แต่ไทเกอร์กาลังก ้าวข ้ามจุดพอดี • เขาเริ่มมีกล ้ามเนื้อเยอะขึ้น ซึ่งเมื่อตอนที่เขาผอม เขามีความเร็วมากกว่านี้”
 219. ขณะที่แบรนเดล แชมบลี นักวิเคราะห์ของ Golf Channel เผยว่า ไทเกอร์ทาลายเกมที่ยิ่งใหญ่ ของเขาเอง “ไทเกอร์ แลกเปลี่ยนความอัจฉริยะของเขากับผู้อื่น เขาเปลี่ยนร่างกายให ้ใหญ่ขึ้นจากการเข ้ายิม • ทุกอย่างที่เราเห็นในวันนี้ คือสิ่งที่ไทเกอร์ทากับตัวเองทั้งนั้น
 220. “ไทเกอร์เชื่อมั่นในคนอื่น และยอมทิ้งฟอร์มการเล่นที่เยี่ยม ของเขา เพราะอะไรผมก็ไม่ทราบ • ไทเกอร์ ต ้องการที่จะสร ้างกอล์ฟที่ดีที่สุด • แต่สุดท ้าย เขากลับทาลายมันลง ระหว่างที่เขากาลังพยายามสร ้างมันขึ้นมา”
 221. ชีวิตของไทเกอร์ วูดส์ คือบทเรียนที่สอนเราว่า • ไม่ว่าคุณจะประสบความสาเร็จ มีเงินทองและชื่อเสียง มากแค่ไหน • ไม่ได ้แปลว่าคุณจะสามารถทาอะไรก็ได ้ • และความมุ่งมั่น (ที่เกินพอดี) เพื่อสร ้างทุกอย่างให ้ออกมาเพอร์เฟกต์ทุกครั้ง อาจไม่ให ้ผลดีในระยะยาวเสมอไป
 222. ขณะที่ เออร์นี เอลส์ นักกอล์ฟชาว แอฟริกาใต ้ วัย 47 ปีนั้น เหมือนเป็นขั้วตรงข ้ามของไทเกอร์ เพราะเขาสามารถยืนระยะได ้ดีควบคู่ไปกับความสาเร็จ • และมีวงสวิงที่ผ่อนคลาย จนได ้ฉายาว่า ‘The Big Easy’ ที่พาเขาคว ้าแชมป์ เมเจอร์ ไปถึง 4 รายการ • และยังสามารถเล่นในระดับสูงได ้ด ้วยวัย 47 ปี
 223. เออร์นี เอลส์ นักกอล์ฟชาวแอฟริกาใต ้
 224. แต่ในขณะเดียวกัน เขาก็ไม่สามารถสร ้างชื่อเสียงได ้เท่ากับไทเกอร์ วูดส์ อย่างแน่นอน เพราะความสาเร็จจาเป็นต ้องมีการเสียสละอะไร บางอย่าง • แต่ ไทเกอร์ ได ้ทิ้งมันไปหมดในปี 2009 https://thestandard.co/news-sport-what-happened-tiger-woods
 225. https://thestandard.co/news-sport-what-happened-tiger-woods
 226. จะเกิดอะไรขึ้นต่อ หลังควีนเอลิซาเบธที่ 2 สวรรคต https://thestandard.co/britains-plan-for-when-queen-elizabeth-ii-dies/
 227. ช่วงค่าวันที่ 8 กันยายนตามเวลา ไทย สานักพระราชวังอังกฤษ • ได ้ออกแถลงการณ์ ถึงพระอาการประชวรของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิ ซาเบธที่ 2 โดยระบุว่า คณะแพทย์มีความกังวลเกี่ยวกับพระ พลานามัยของพระองค์ และทรงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล ้ชิด • ซึ่งสร ้างความตกใจและกังวลแก่ประชาชนในอังกฤษ และทั่วทั้งโลก
 228. ขณะที่บรรดาสมาชิกพระราชวงศ์ ระดับสูง • ไม่ว่าจะเป็นเจ ้าชายชาร์ลส์ มกุฎราชกุมาร พร ้อมด ้วยดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์ พระชายา, เจ ้าชายวิลเลียม และเจ ้าชายแฮร์รี พระราชนัดดา • รวมถึงพระราชวงศ์พระองค์อื่นๆ ต่างเสด็จอย่าง เร่งด่วน ไปยังปราสาทบัลมอรัล ที่ประทับของสมเด็จพระ ราชินีนาถ • ทาให ้เกิดความกังวลเป็นอย่างยิ่งถึงพระอาการ ประชวรที่แท ้จริงของพระองค์ และมีหลายฝ่ ายที่ คาดการณ์ว่า “The end of her era is near.” หรือรัชสมัยของพระองค์กาลังจะสิ้นสุด
 229. ในวันเดียวกัน พระราชวังบักกิงแฮม ได ้ออกแถลงการณ์ว่า • สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เสด็จสวรรคต • เมื่อช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน ตามเวลาท ้องถิ่น ณ พระตาหนักบัลมอรัล ประเทศสกอตแลนด์ • ขณะทรงมีพระชนมพรรษา 96 พรรษา • ทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี
 230. สำยลมแห่งควำมเปลี่ยนผ่ำน ของสถำบันกษัตริย์อังกฤษ ในช่วงรอบปีที่ผ่านมา • ผู้ที่ติดตามข่าวเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษ จะสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะมาถึง จากปัญหาพระพลานามัย ที่ทาให ้สมเด็จพระราชินีนาถ ทรงต ้องงดการปฏิบัติพระราชภารกิจหลายประการ โดยจะทรงมอบหมายให ้เจ ้าชายชาร์ลส์และพระ ราชวงศ์ เป็นผู้แทนพระองค์
 231. รวมไปถึง การที่ทรงมีพระราชดารัสต่อ สาธารณชน • เพื่อยืนยันถึงสถานะของเจ ้าชายชาร์ลส์ ในการสืบทอดราชบัลลังก์ และการขึ้นเป็นพระราชินีอังกฤษของ คามิลลา ดัชเช สแห่งคอร์นวอลล์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
 232. นอกจากนั้นแล ้ว ปฏิเสธไม่ได ้ว่าการจากไปของเจ ้าชายฟิลิป • พระราชสวามีที่อยู่เคียงข ้าง และเป็นกาลังสาคัญให ้แก่พระองค์มายาวนานกว่า 74 ปีเมื่อปีที่ผ่านมา ย่อมส่งผลกระทบสาคัญต่อพระองค์อย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได ้
 233. • อย่างไรก็ตาม แม ้จะมีการดาเนินการหรือกาหนดแผนต่างๆ ขึ้นอย่าง รัดกุม เพื่อการเปลี่ยนผ่านราชบัลลังก์ที่ราบรื่นมากเพียงใด • แต่ความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย และการยอมรับของประชาชนต่อสถาบันกษัตริย์ • ตลอดจนกระแสเรียกร ้องสาธารณรัฐในประเทศ อังกฤษเอง จะเป็นสิ่งที่ท ้าทายเจ ้าชายชาร์ลส์ ผู้ที่กาลังจะขึ้นมาเป็นผู้นาสถาบันกษัตริย์อังกฤษใน ระยะเวลาอันใกล ้นี้
 234. ควำมรู ้เบื้องต้น ดำว 9 ดวง http://www.sumnakcharang.com/etc_7_1.php
 235. ทาความรู้จักกับชื่อของดาวทั้ง 9 ดวง • ชื่อของดวงดาว ทั้ง 9 ดวงตามหลักของจีน ในหลัก วิชาฮวงจุ้ย หรือที่เรารู้จักและมักจะได ้ยินได ้เห็นเป็นประจาใน เรื่องของวิชาดาวเหิร และดาว 9 ยุคนั้น เกิดจากการที่ ( ในแง่หลักทาง วิทยาศาสตร์ ) อิทธิพลของดวงดาว ที่ส่งผลดึงดูดต่อกัน • โดยที่ดำวพฤหัสและดำวเสำร ์ต่อ ดวงอาทิตย์ โดยปรากฎการณ์นี้ จะเกิดขึ้นซ้าๆ ทุกๆ 20 ปี
Publicité