Publicité

พื้นฐานชีวิต 8.pptx

28 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Similaire à พื้นฐานชีวิต 8.pptx(20)

Publicité

Dernier(20)

พื้นฐานชีวิต 8.pptx

 1. พื้นฐานชีวิต 8 ผู้เรียบเรียงรุ่นหลัง65 07/08/2565 09.30น.
 2. สารบัญ ปิ ตาธิปไตย 38 ปิ ตาธิปไตยในมัทนะพาธา: เมื่อชายเป็ นใหญ่ ผู้หญิงจะเลือกอะไรได้บ้าง ? 45 ตาราฝังเข็มฉบับสมบูรณ์ (針灸學) ภาคทฤษฎี บทที่ 4 ห้าอวัยวะอิน (ตอนที่ 4) 67 จะเข้ายุค 9 แล้วมันมีความสาคัญอย่างไรกับ เรา? 103 การทานายดวงจีนระบบ 3 หมวด 5 ธาตุ นักษัตรเถาะ (กระต่าย) 199
 3. หัวข ้อตามวิชาจีนโบราณ (ตามความเข ้าใจของผู้เรียบเรียงฯ) หยิน-หยาง 5ธาตุจีน ฤดูกาล ฟ้า คน ดิน ปฏิกิริยา5ธาตุกับดิถี ปฏิกิริยานักษัตรกับดิถี ปฏิกิริยาระหว่างนักษัตร
 4. ลักษณะการผันแปร 1
 5. https://medium.com/@QiMenAlchemy/tian-ren-di-aba89d25e551 ลักษณะการผันแปร 2
 6. ลักษณะการผันแปร 3 https://medium.com/@QiMenAlchemy/tian-ren-di-aba89d25e551
 7. จาแนกพลังตามลักษณะของการ ทางาน ๑. พลังงานศักย์ (Potential Energy) เป็นพลังงานที่เกิดขึ้น เมื่อวัตถุถูกวางอยู่ในตาแหน่งที่สามารถเคลื่อนที่ได ้ ไม่ว่าจากแรงโน้มถ่วง หรือแรงดึงดูดจากแม่เหล็ก เช่น ก ้อนหินที่วางอยู่บนขอบที่สูง
 8. ๒. พลังงานจลน์ (Kinetic Energy) เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ เช่น รถที่กาลังวิ่ง ธนูที่พุ่งออกจากแหล่ง จักรยานที่กาลังเคลื่อนที่ เป็นต ้น
 9. ๓. พลังงานสะสม (Stored Energy) เป็นพลังงานที่เก็บสะสมในวัสดุหรือสิ่งของต่างๆ เช่น พลังงานเคมีที่เก็บสะสมไว ้ในอาหาร ในก ้อนถ่านหิน น้ามัน หรือไม ้ฟืน ซึ่งพลังงานดังกล่าว จะถูกเก็บไว ้ในรูปขององค์ประกอบทางเคมีหรือของ วัสดุหรือ สิ่งของนั้น ๆ และจะถูกปล่อยออกมา เมื่อวัสดุหรือสิ่งของดังกล่าวมีการเปลี่ยนรูป เช่น การเผาไม ้ฟืนจะให ้พลังงานความร ้อน
 10. ลักษณะอาการของพลัง องค์ประกอบข ้างในพลังมีดังนี้ ๑. ถูกผลัก (ชง) ๒. ถูกดึง (ฮะ) ๓. ระเบิด ปะทะ เสียดสี (เฮ ้ง, ไห่, ผัวะ) ๔. กดดัน (คัก/ขัก/เก๋อ)
 11. ฤดูใบไม ้ผลิ ฤดูร ้อน ฤดูใบไม ้ร่วง ฤดูหนาว
 12. พลังงาน หมวด นักษัตรจีน นักษัตรไทย ศักย์ ความรัก,ของสวยงาม (แม่ ธาตุ) 子 午 卯 酉 ชวด มะเมีย เถาะ ระกา จลน์ อานาจ (พาหะ) 寅 申 巳 亥 ขาล วอก มะเส็ง กุน สะสม เงินทอง (คลังขุมทรัพย์) 辰 戌 丑 未 มะโรง จอ ฉลู มะแม
 13. แผนผังสี่สัตว์เทพ N
 14. https://bit.ly/3OC2Kjo ผังภาพจาลองท ้องฟ้าอย่างย่อ
 15. นาฬิกาจีนโบราณ https://bit.ly/3zrljm1
 16. • เมื่อถึงสมัยฉินและฮั่น สัตว์เทพทั้งสี่ ก็เป็ นที่ยอมรับ กันทั่วไป ในฐานะตัวแทนของฤดูกาลและสีสันทั้งสี่
 17. ฤดูกาลและสีสันทั้งสี่
 18. ฤดูกาลจีนทั้ง ๔
 19. เซียนเทียนปากว ้า (先天八卦) และโฮ่วเทียนปากว ้า (后天八卦) https://www.facebook.com/udeeland/posts/650998372005210/
 20. แผนภูมิกาเนิดปากว ้า ที่มา เครื่องหมาย และชื่อเรียก
 21. โฮ่วเทียนปากว ้า (后天八卦) ผังหลังฟ้า กับ บุคคล
 22. ภูมิสวรรค์ (60กะจื้อ)
 23. ดาว 10 จับซิ้ง
 24. กลุ่มว่านอนสอนง่าย หรูหรา ขยัน รับผิดชอบ ความรู ้ ดิถี https://www.facebook.com/modern.bazi/
 25. กลุ่มว่านอนสอนยาก กล ้าหาญ มองการณ์ ไกล นักรบ สัญชาตญาณ เพื่อนกิน https://www.facebook.com/modern.bazi/
 26. ซาฮะ • พื้นดวงที่มีถ่อฮวยและเป็นไตรภาคี และมีภาคีที่ราศีบน จะเป็นคนปากหวาน เข ้ากับคนง่าย พูดเก่ง มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข ้าม
 27. ไตรภาคี (ครึ่งไตรภาคี) http://tiantek.blogspot.com/p/blog-page_22.html
 28. วงจรไฟฟ้า (อุดมคติ)
 29. ต่อตรง หรื อ
 30. ไตรภาคี (ซาฮะ)
 31. ราศีบน http://tiantek.blogspot.com/p/blog-page_22.html
 32. ภาคีราศีบน http://tiantek.blogspot.com/p/blog-page_22.html
 33. ข ้อสังเกต • ในแต่ละคู่จะเป็นธาตุที่พิฆาตกัน ตัวหนึ่งจะเป็นพลัง เอี๊ยง และอีกตัวหนึ่งจะเป็น พลัง อิม อาจเรียกว่า เป็นคู่ ”พิฆาตต่างพลัง” • ผลจากการรวมธาตุในแต่ละคู่ เราจะไม่สนใจว่า ธาตุใหม่ นั้นเป็น อิม หรือ เอี๊ยง
 34. 1,2 3,4 5,6 7,8 9,10
 35. + = + = + = + = + = 1+ 2- 3+ 4- 5+ 6- 7+ 8- 9+ 10- ดิ น ท อง น้า ไม ้ ภาคีราศี บน
 36. ปิตาธิปไตย (อังกฤษ: patriarchy) เป็นระบบสังคมแบบหนึ่ง ที่ซึ่งเพศชายเป็นผู้กุมอานาจหลัก และครอบงาบทบาทในด ้านผู้นาการเมือง อานาจหน้าที่ทางศีลธรรม เอกสิทธิ์ทางสังคม และการ ควบคุมทรัพย์สิน https://bit.ly/3PZrnbj
 37. • สังคมปิตาธิปไตยบางแห่ง ยังเป็นสังคมแบบสืบทอดทางพ่อ (patrilineal) ด ้วย หมายความว่า ทรัพย์สินและยศถาบรรดาศักดิ์นั้น สืบทอดโดยสายสกุลเพศชาย
 38. • ปิตาธิปไตยนั้น มีความเกี่ยวข ้องกับชุดความคิดหนึ่ง อุดมการณ์ปิตาธิปไตยนั้น ใช ้เพื่ออธิบายและให ้เหตุผลกับสภาพครอบงาของ เพศชาย และถือว่าเป็นผลมาจาก ความแตกต่างตามธรรมชาติ ระหว่างชายและหญิง
 39. • นักสังคมวิทยา มักมองว่าปิตาธิปไตย เป็นผลผลิตทางสังคม และไม่ได ้เป็นผลจากความแตกต่างระหว่างเพศทั้ง สองในตัวเอง และมุ่งให ้ความสนใจกับ แนวทางที่บทบาทจากเพศในสังคมหนึ่งนั้น ส่งผลต่อความแตกต่างเชิงอานาจ ระหว่างชายกับหญิงอย่างไร
 40. • ในประวัติศาสตร์ ปิตาธิปไตย ปรากฏอยู่ในองค์กรทางสังคม กฎหมาย การเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจ แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม ในสังคมร่วมสมัย ถึงแม ้จะไม่มีการระบุว่า เป็นปิตาธิปไตยอย่างเปิดเผย แต่ในทางปฏิบัติพบว่า เป็นปิตาธิปไตย ยังคงมีอยู่
 41. • นักสังคมวิทยา มักปฏิเสธคาอธิบายเชิงชีววิทยา เกี่ยวกับปิตาธิปไตย ซึ่งถูกนามาใช ้อธิบายกาเนิดของปิตาธิปไตยอย่าง แพร่หลาย และยึดมั่นว่าเป็นที่กระบวนการทางสังคม ที่นาไปสู่บทบาทตามเพศ ที่ทาให ้เกิดปิตาธิปไตยขึ้น
 42. • ทฤษฎีทางสังคมวิทยามาตรฐาน เชื่อว่าปิตาธิปไตย เป็นผลมาจากการก่อร่างทางสังคมและส่งต่อจากรุ่นสู่ รุ่น • https://bit.ly/3PZrnbj
 43. ปิ ตาธิปไตยในมัทนะพาธา: เมื่อ ชายเป็ นใหญ่ ผู้หญิงจะเลือกอะไรได้บ้าง ? หากพี่จะกอดวธุและจุม- พิตะเจ ้าจะว่าไร? ฃ ้าบาทจะขัด ฤ ก็มิได ้ ผิพระองค์จะทรงปอง. ว่าแต่จะเต็มฤดิ ฤ หาก ดนุกอดและจูบน้อง? เต็มใจมิเต็มดนุก็ต ้อง ปฏิบัติระเบียบดี. • https://bit.ly/3dg35LT
 44. ฉันท์บทนี้คือตอนหนึ่งของบท ละครพูดคาฉันท์ เรื่อง มัทนะพาธา • พระราชนิพนธ์ชิ้นเอก ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล ้าเจ ้าอยู่หัว (รัชกาล ที่ ๖) จากบทสนทนาดังกล่าว จะเห็นว่า สุเทษณ์ ต ้องการ ‘กอดและจูบ’ มัทนา ที่ยังมึนงงอยู่ ด ้วยฤทธิ์มนต์สะกด ไม่ว่านางจะเต็มใจหรือไม่ หาก สุเทษณ์ ต ้องการ นางก็คงไม่สามารถปฏิเสธได ้
 45. นี่คือตัวอย่างหนึ่ง ของอานาจและอิทธิพลอันล ้น เหลือที่ สุเทษณ์ มี • และ สุเทษณ์ ยังใช ้อานาจนี้กาหนดชะตาชีวิตของนางมัทนา ในเวลาต่อมาด ้วย จึงอยากชวนเพื่อน ๆ มาวิเคราะห์ มัทนะพาธา กัน ในแง่มุมอื่น ๆ
 46. • เพราะนอกจากวรรณศิลป์ ที่งดงาม และเนื้อเรื่องที่แฝงข ้อคิด เกี่ยวกับความเจ็บปวดจากความรัก อย่างแยบคาย • ในอีกมุมหนึ่ง มัทนะพาธา ยังเป็นภาพจาลองของสังคมปิ ตาธิปไตย และถูกใช ้หล่อหลอม ภาพลักษณ์สตรี ในยุคต่อ ๆ มาอีกด ้วย
 47. ว่าแต่... สังคมแบบปิตาธิปไตยคือ อะไรกันล่ะ ? • ปิ ตาธิปไตยและชายเป็ นใหญ่ในสังคม • นายกรัฐมนตรี ก็ควรจะเป็นผู้ชาย คนที่เป็นหัวหน้าระดับสูง ๆ ก็ควรจะเป็นผู้ชายไม่ใช่ เหรอ ?
 48. หากเพื่อน ๆ รู้สึกว่า ตัวอย่างที่เรา ยกมานั้น เป็นแนวคิดที่ปกติ • เราอาจคุ้นชินกับสังคมที่มีผู้นาเพศชาย มากกว่าที่คิด ก็ได ้ เพราะปิตาธิปไตย (Patriarchy) หรือชายเป็นใหญ่ เป็ นสังคมรูปแบบหนึ่งที่เพศชายมีบทบาทสาคัญ มีอานาจ และมีอภิสิทธิ์ทางสังคม เหนือกว่าเพศหญิง ในหลาย ๆ ด้าน
 49. ไม่ว่าจะเป็นด ้านการเมืองการ ปกครอง การเป็นผู้นา และการครอบครองทรัพย์สินต่าง ๆ • สิ่งที่เกิดขึ้นตามมา คือ ความไม่เท่าเทียมทางเพศ ทาให ้ เพศหญิง (หรือเพศชายด ้วยกัน) ต ้องอยู่ใต ้อานาจของเพศชายที่มีอิทธิพลเหนือกว่า และถูกจากัดสิทธิในการเลือก การตัดสินใจ รวมถึงการใช ้ชีวิตในสังคม
 50. • ยกตัวอย่างเช่น สิทธิที่จะครองตัวเป็ นโสด รัก หรือไม่รักใครของนางมัทนา ในบทละครพูดคาฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา ที่เรายกมาให ้เพื่อน ๆ ได ้ศึกษากันในวันนี้
 51. ชีวิตสตรีที่กาหนดไม่ได้: ตัวอย่าง ของชายเป็ นใหญ่ใน มัทนะพาธา • จากเนื้อเรื่องของ มัทนะพาธา เราจะเห็นพฤติกรรมของ สุเทษณ์ ที่สะท ้อนอุดมการณ์ ชายเป็นใหญ่ ออกมา อยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการใช ้อานาจ การใช ้ข ้อแลกเปลี่ยน การใช ้มนตร์สะกดและวิธีการต่าง ๆ เพื่อให ้ได ้นางมัทนา มาครอบครอง
 52. • ยกตัวอย่างเช่น ในภพชาติก่อนที่จะมาจุติในสวรรค์ 'สุเทษณ์' กษัตริย์ผู้ปกครองแคว ้นปัญจาละ ได ้หลงรักนางมัทนา (ธิดาของท ้าวสุราษฎร์) จึงส่งทูตไปสู่ขอ แต่เมื่อท้าวสุราษฎร ์ไม่ยกนางมัทนาให ้ สุเทษณ์ ก็ยกทัพไปตี เมืองสุราษฎร ์จนแตกยับ พร ้อมขู่ว่าจะประหารชีวิตท ้าวสุราษฎร์ หาก นางมัทนา ไม่ยอมเป็นภรรยาของตน
 53. ครั้งนี้แหละสุดแสน จะประดักประเดิดนัก เพราะว่าบิดารัก จะบรอดพระชนมา จึ่งยอมถวายตัว และก็ไถ่พระโทษา ขององค์ชนกนา- ถะบต ้องมลายชนม์
 54. เหตุการณ์นี้ • แสดงให ้เห็นการใช ้อานาจของสุเทษณ์ เพื่อตอบสนองความต ้องการของตนเอง โดยจตุพร ชญาดา และจุไรรัตน์ ได ้แสดงความเห็นไว ้ใน มัทนะพาธา: สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงใน มุมมองสตรีนิยมเชิงนิเวศ ว่า “สถานภาพของสุเทษณ์ ที่ปรากฏในวรรณคดี เรื่อง มัทนะพาธา ข ้างต ้น ในฐานะของกษัตริย์นั้น แสดงให ้เห็นถึงความคิดของ ผู้ชาย ที่ใช ้อานาจของตนเองเพื่อให ้สมหวังในสิ่งที่ต ้องการ โดยเฉพาะในเรื่องของความรัก…”
 55. นอกจากนี้ ยังมีความคาดหวังด ้านภาพลักษณ์ ของสตรีด ้วย • โดย “ทัศนะในการเลือกผู้หญิงของผู้ชายนั้น มักจะให ้ความสาคัญกับ ความงดงามภายนอก เป็นอันดับแรก… ซึ่งทัศนะในส่วนนี้ เป็นการสะท ้อนให ้เห็นลักษณะของสังคมชายเป็น ใหญ่ ที่มีความคาดหวังให ้ผู้หญิงมีรูปร่างหน้าตาที่งดงาม กิริยามารยาทเรียบร ้อย และเป็นกุลสตรี เพื่อตอบสนองความต ้องการของเพศชาย”
 56. • เห็นได ้จากสุเทษณ์ที่หลงรักนางมัทนา เพราะความงามที่เทพธิดาอื่น ๆ ไม่สามารถเทียบเทียมได ้ และท ้าวชัยเสน ที่หลงใหลรูปลักษณ์ และกิริยามารยาทของนางมัท นา ตั้งแต่แรกพบ
 57. อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยน สาคัญของเรื่อง • คือ นางมัทนา ปฏิเสธไม่รับรัก สุเทษณ์ ทั้งที่นางก็ไม่ได ้มีใจผูกพันกับชายอื่นใด พฤติกรรมของมัทนานั้น สั่นคลอน อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ ที่ สุเทษณ์ มี
 58. • ทาให ้ สุเทษณ์ แสดงอานาจเหนือกว่า ด ้วยการสาป มัทนา ให ้กลายเป็นดอกกุหลาบ เพียงเพราะตนเองไม่สมหวังในความรักกับนาง และคิดว่าตนเองคงทนไม่ไหว หากต ้องทนเห็น นางมัทนา ไปรักกับคนอื่น
 59. ก็และเจ ้ามิเต็มจิต จะสดับดนูชวน, ผิวะให ้อนงค์นวล ชนะหล่อนทนงใจ. บ่ มิยอมจะร่วมรัก และสมัครสมรไซร ้ ก็ดะนูจะยอมให ้ วนิดานิวาสสวรรค์ ผิวะนางเผอิญชอบ มรุอื่นก็ฃ ้าพลัน จะทุรนทุรายศัล- ยะ บ่ อยากจะยินยล;
 60. • จากนั้น เมื่อ มัทนา จุติยังโลกมนุษย์ ได ้พบรักกับ ชัย เสน และเจ็บปวดจากความรัก จนต ้องอ ้อนวอนขอให ้ สุเทษณ์ ช่วยเหลือ แต่ สุเทษณ์ กลับอ ้อนวอนขอความรักจาก นางมัทนา อีกครั้ง
 61. และเมื่อนางปฏิเสธ • สุเทษณ์ ก็ใช ้อานาจของตน สาป นางมัทนา ให ้กลายเป็นดอกกุหลาบไปชั่วนิรันดร์ เพียงเพราะตนเองไม่สมหวังในสิ่งที่ต ้องการ
 62. • นี่คือตัวอย่างส่วนหนึ่งที่เรายกมาเท่านั้น เพราะหากวิเคราะห์โดยละเอียด ผู้ชายที่มีอานาจในการกาหนดชะตาชีวิตของมัทนา ไม่ได ้มีเพียงสุเทษณ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึง ท้าวชัยเสน ด ้วย ที่ฟังความข ้างเดียว และสั่งประหารชีวิต มัทนา ด ้วย • https://bit.ly/3dg35LT
 63. ตาราฝังเข็มฉบับสมบูรณ์ (針灸學) ภาคทฤษฎี บทที่ 4 ห ้าอวัยวะอิน (ตอนที่ 4) ตับ • ตับมีตาแหน่งอยู่ที่ชายโครง เส ้นตับจะเชื่อมกับเส ้นถุงน้าดีในลักษณะนอกใน (表 裡) เป็นธาตุไม ้ • https://www.blockdit.com/posts/5d9b24b3ca4b5704c4eaaa9a?id=5d9b24b3ca4b5704c4eaaa9a&series=5d7d9c0b39d2050cb25c3378
 64. ตับ • มีหน้าที่ในการสะสมโลหิต (主藏血) คุมเรื่องการระบาย (主疏泄) ดูแลเส ้นเอ็น (主筋) ความสมบูรณ์ปรากฏที่เล็บ (其華在爪) และมีทวารเปิดที่ดวงตา (開竅於目)
 65. 1. หน้าที่ในการสะสมโลหิต (主藏 血) • หมายถึง ตับมีหน้าที่ในการสะสม และปรับปริมาณการหมุนเวียนของโลหิต • เนื่องจากปริมาณโลหิตในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย มักจะมีการขึ้นลง ตามแต่สภาวะทางชีวภาพของร่างกาย
 66. • ยกตัวอย่างเช่น หาก ร่างกาย มีการเคลื่อนไหวที่รุนแรง หรือมีกิจกรรมอย่างใดอย่าง หนึ่ง ร่างกาย ก็จะเรียกร ้องให ้มีปริมาณโลหิตหมุนเวียนในร่างกาย เพิ่มมากขึ้น และตับ ก็จะต ้องปล่อยโลหิตที่สะสมอยู่ ออกมาหมุนเวียนในระบบร่างกายเพิ่มมากขึ้น
 67. • แต่เมื่อร่างกาย เข ้าสู่ภาวะการพักผ่อนหรือนอนหลับ ปริมาณความต ้องการโลหิตในร่างกาย ก็จะลดน้อยลง โลหิตส่วนที่เหลือก็จะถูกเก็บสะสมไว ้ในตับ ดังนั้น ตับ จึงมีหน้าที่เป็นโกดังของโลหิต นั่นเอง
 68. https://www.blockdit.com/posts/5d9b24b3ca4b5704c4eaaa9a?id=5d9b24b3ca4b5704c4eaaa9a&series=5d7d9c0b39d2050cb25c3378
 69. ผังก่อนฟ้า
 70. หนึ่ง กว ้า มี สาม เหยา หนึ่ง กว ้า หนึ่ง เหยา หนึ่ง เหยา หนึ่ง เหยา
 71. กว ้า เจิ้น • โดยที่ เหยาแรกของ กว ้า เจิ้น เป็นเส ้นเต็มไม่มีแหว่งกลาง หรือ เรียกว่า หยางเหยา เหยาที่สองและสาม เป็นหยิน 3 2 1
 72. https://medium.com/@QiMenAlchemy/feng-shui-basic-gua-432a0b11564b
 73. • อนึ่ง เนื่องจาก ตับ มีหน้าที่ในการปรับปริมาณการหมุนเวียนของโลหิต ดังนั้นการทางานของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย จึงมีความเกี่ยวพันกับตับอย่างแนบแน่น
 74. เมื่อตับป่ วย • การทาหน้าที่ในการสะสมโลหิตของตับ ก็จะเริ่มเกิดปัญหา เมื่อนั้นย่อมกระทบต่อการทางานปกติของร่างกาย และจะมีอาการป่ วยในทางโลหิตเกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเลือดในตับไม่เพียงพอ ก็จะมีอาการตาลาย ตะคริว แขนขาชา หรือปัญหาเรื่องประจาเดือนที่น้อยลง หรือไร ้ประจาเดือนในสตรี เป็นต ้น
 75. 2.คุมเรื่องของการระบาย (主疏泄) • คาว่า ระบาย มีความหมายว่า การทะลุทะลวง ให ้เกิดความลื่นไหล เนื่องจากตับ คุมเรื่องของการระบาย ดังนั้น ตับ นอกจากจะมีหน้าที่ในการทาให ้ตัวตับ มี ลมปราณที่ลื่นไหลแล ้ว ตับ ยังมีหน้าที่ในการทาให ้การหมุนเวียนแห่ง ลมปราณของอวัยวะอื่น ๆ เกิดความลื่นไหลอีกด ้วย
 76. • ดังนั้น หาก ตับทาหน้าที่ปกติ ตับก็จะมีความสาคัญ ในการปรับสภาพการทางานของอวัยวะอื่น ๆ ให ้ทางานอย่างเป็นปกติ
 77. แต่ตับเป็นอวัยวะที่ชอบความ ปลอดโปร่ง เกลียดความอุดอั้น • ดังนั้น หากเรามีสภาพจิตใจที่ไม่ปกติ จนทาให ้ตับเกิดอาการอุดอั้นแล ้ว ก็จะทาให ้ตับ ไม่สามารถทาหน้าที่ในการระบายได ้ตามปกติ เมื่อนั้น ก็จะทาให ้เกิดอาการสามด้าน ด ้วยกันคือ
 78. หนึ่ง อาการทางด ้านจิตใจ • สภาพจิตใจของร่างกาย นอกจากจะมีความเกี่ยวข ้องกับหัวใจแล ้ว ความจริงก็ยังมีความเกี่ยวข ้องกับตับอีกด ้วย
 79. • หาก ตับ ที่ทาหน้าที่ในการระบาย มีสภาพการหมุนเวียนของลมปราณ ที่ปลอดโปร่งโล่งสบาย ก็จะทาให ้สภาพของเลือดลม มีความเรียบสงบ สภาพจิตใจมีความปลอดโปร่งไม่อุดอู้
 80. แต่หาก ตับ มีสภาพที่อุดอู้ • เราก็จะมีสภาพจิตใจที่หงุดหงิด ขี้สงสัยและคิดมาก หรือกระทั่ง อาจจะมีอาการเศร ้าโศกอยากร ้องไห ้
 81. หาก ตับ มีลักษณะร ้อนแรง เราก็จะมีอาการใจร ้อนขี้โมโห • ในทางตรงกันข ้าม หากเรามีสภาพจิตใจที่ไม่ปกติ สุดท ้ายก็จะกระทบต่อการทางานของร่างกาย จนผิดปกติ ไปด ้วยเช่นกัน
 82. สอง อาการทางด ้านการย่อย • ในการทาหน้าที่ด ้านการระบายของตับนั้น ไม่เพียงแต่จะทาหน้าที่ในการปรับสภาพของเลือดลม ให ้ปกติราบเรียบ และช่วยปรับการขึ้นลง แห่งลมปราณของกระเพาะม ้ามให ้ปกติเท่านั้น
 83. • หาก ตับ ยังมีความเกี่ยวข ้องกับการหลั่งน้าดีอีกด ้วย ดังนั้น ตับ จึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล ้ชิด กับระบบการย่อยอาหาร อย่างขาดมิได ้
 84. สาม อาการทางด ้านเลือดลม • การหมุนเวียนของโลหิต จาเป็นต ้องอาศัยลมปราณในการผลักดัน ดังนั้นโบราณจึงกล่าวว่า ลมปราณเป็นแม่ทัพแห่งโลหิต (氣為血之帥)
 85. • อันการหมุนเวียนของเลือดลมนั้น จะมีหัวใจและปอดทาหน้าที่ในการควบคุมหลัก แต่ทั้งนี้ก็จะมี ตับ เป็นผู้ช่วยสาคัญในการระบาย
 86. • สามส่วนที่ผสานกันอย่างลงตัวเช่นนี้ จึงจะทาให ้เลือดลมมีการหมุนเวียนปกติไม่อุดอั้น แต่หาก ตับ ทาหน้าที่ที่ผิดปกติแล ้ว เมื่อนั้นก็จะทาให ้การระบายแห่งเลือดลม ไม่คล่อง โปร่ง ซึ่งจะกระทบต่อการโคจรของโลหิต และทาให ้เกิดอาการลมอุดอั้นเลือดอุดตันขึ้น
 87. • ผู้ป่ วย จะเกิดอาการแน่นหน้าอก ปวดสีข ้างและชายโครง ปวดประจาเดือน และยังจะมีอาการก ้อนเลือดแข็ง หรือ ก ้อนลมแข็ง ตามหน้าท ้อง อีกด ้วย
 88. 3.ดูแลเส ้นเอ็น (主筋) ความสมบูรณ์ปรากฏที่เล็บ (其華 在爪) • เส ้นเอ็น จะเป็นตัวยึดเหนี่ยวข ้อต่อและกล ้ามเนื้อไว ้ด ้วยกัน จึงเป็นอวัยวะที่มีส่วนในการทาให ้การเคลื่อนไหว มีความเป็นปกติ • ดังนั้นความเป็ นปกติแห่งตับ จึงมีความเกี่ยวข ้องกับความเป็ นปกติแห่งเส้นเอ็น ทั้งร่างกาย
 89. เพราะเส ้นเอ็นทั้งหมด จาเป็นต ้องอาศัยการหล่อเลี้ยงจาก ตับ • ดังนั้น เมื่อ ตับ เกิดอาการบาดเจ็บ เส ้นเอ็น ขาดการหล่อเลี้ยง ยามนั้น จะเกิดอาการเส ้นเอ็น หย่อนอ่อนแรง แขนขา ชา การยืดหดแห่งข ้อต่อต่าง ๆ มีการติดขัด
 90. • หาก ตับ มีอาการร้อน และทาร้ายเอ็นแล ้ว ก็จะพบอาการแขนขาเป็นตะคริว เส ้นเอ็นยึด จนร่างกายโค ้งเป็นรูป คันธนู และกราม หุบแน่น จนมิอาจอ ้าปาก ได ้
 91. ส่วนความสมบูรณ์ที่จะปรากฏที่ เล็บนั้น • หมายถึงว่า เมื่อโลหิตในตับ มีความเพียงพอหรือขาดพร่อง • ไม่เพียงแต่จะกระทบต่อการเคลื่อนไหวของร่างกาย แล ้ว หากยังจะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของเล็บมือเล็บเท ้า อีกด ้วย
 92. • หากเลือดในตับเพียงพอ เส ้นเอ็นจะมีพลัง เล็บจะมีความแข็งแรง หากเลือดในตับพร่อง เส ้นเอ็น จะอ่อนแรง ส่วน เล็บ ก็จะเปราะบาง เสียรูป สีสันดูเหี่ยวแห ้ง หรือกระทั่ง มีอาการเล็บแตกได ้
 93. ลักษณะการผันแปร https://medium.com/@QiMenAlchemy/tian-ren-di-aba89d25e551
 94. 4.มีทวารเปิดที่ดวงตา (開竅於目) • ใน หลิงซู (靈疏) ได ้กล่าวไว ้ว่า “พลังจิงของห ้าอวัยวะอินและหกอวัยวะหยาง ล ้วนพุ่ง ไปที่ดวงตา และเป็นจิงให ้กับดวงตา (五臟六腑之精氣,皆上注於目而為之精.)” จึงทราบว่า สาร จิง ของอวัยวะทั้งหมด ล ้วนไหลไปที่ ดวงตา ทั้งสิ้น
 95. • ดังนั้นอวัยวะทั้งหลาย จึงมีความเกี่ยวพันกับ ดวงตา อย่างขาดมิได ้ แต่ที่สาคัญที่สุดจะเป็น ตับ เนื่องจาก ตับ ทาหน้าที่เก็บสะสมโลหิต ทั้งยังมีเส ้นลมปราณที่โยงไปที่ ดวงตา ดังนั้นการทาหน้าที่ของตับจะปกติหรือไม่ ก็มักจะสะท้อนไปที่ดวงตา
 96. • ยกตัวอย่างเช่น เมื่อโลหิตของตับ ไม่เพียงพอ ดวงตาทั้งสองก็จะแห ้งขัด หรือมองไม่ชัด หรือกระทั่งมีอาการตาฟาง สาหรับ เส ้นตับ ที่ถูกลมร ้อนเข ้ากระทา ก็จะทาให ้ดวงตาปวดบวมแดงได ้
 97. จะเข ้ายุค 9 แล ้วมันมีความสาคัญ อย่างไรกับเรา? • ในวิชาเฟิงสุ่ยสายเสวี่ยนคง (玄空) ถือว่าพลังงานดินจะเปลี่ยนยุคทุก 20 ปี ซึ่งก็จะเปลี่ยนเข ้าสู่ยุค 9 ในปีค.ศ. 2024 (พ.ศ. 2567) หรือก็คืออีกประมาณ 4 ปีนั้นเอง • https://www.facebook.com/QiMenAlchemy/posts/pfbid037hfqciaqjmD4XKB7QnJaHLga7qwToc94uKwgp3HBqHgZhqkwHzEveEdWvgD74HN2l
 98. เหตุที่การเปลี่ยนยุค 9 ในรอบนี้ สาคัญกว่ารอบอื่น • ก็ตรงที่ มันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจักรวาล ตามดาราศาสตร์สากล เสริมเข ้าไปอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดทุก 2,160 ปี โดยเป็นการเปลี่ยนจากราศีมีน ไปเป็นราศีกุมภ์ หรือเราเรียก ยุคราศีกุมภ์ หรือ กุมภกาล (Age of Aquarius)
 99. • โดยมากเราจะเชื่อว่า มันเริ่มก ้าวเข ้าสู่ กุมภกาล แล ้ว ตั้งแต่ปลายปี 2012 แต่พลังงานจะเริ่มส่งผลต่อโลกของเราอย่างมี นัยสาคัญ ก็ประมาณปลายปี ค.ศ. 2020 ซึ่งเราก็จะเห็นว่า ช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมานี้ โลกเปลี่ยนแปลงแบบก ้าวกระโดดอย่างมาก วิถีชีวิตของเราแทบจะเปลี่ยนไปเยอะมาก
 100. • ดังนั้นเมื่อพิจารณาดูแล ้วก็จะพบว่า ช่วงเวลา 5 ปี ตั้งแต่นี้ไป คงเป็ นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างชุดใหญ่ ของเราทุกคนก็ว่าได ้
 101. ก่อนจะเข ้าสู่ความหมายว่ายุค 9 หรือ กุมภกาล จะหมายถึงอะไรและกระทบด ้าน ไหน • เราลองมาเข ้าใจมุมมอง ต่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงพลังงานและยุค ของคนทั่วไปในสายพลังงาน และอภิปรัชญาจีนที่ต่างประเทศกันก่อน เนื่องจากในสายพลังงานและอภิปรัชญาจีนที่ ต่างประเทศ (ต่อไปผมจะเรียกสั้น ๆ ว่า "สายพลังงาน") ค่อนข ้างมอง ในมุมมองที่ต่างจากที่มองกันตามปกติ ในประเทศไทยอย่างมาก
 102. • ในสายพลังงาน เราจะมองว่าสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตของเรา เป็ นการทาปฏิกิริยากัน ระหว่างพลังงานภายในร่างกาย กับพลังงานภายนอกร่างกาย
 103. https://medium.com/@QiMenAlchemy/tian-ren-di-aba89d25e551
 104. • พลังภายใน ก็มีได ้จากหลายส่วน เช่น พลังจากวันเวลาที่เราเกิด หรือ ที่เราเรียกว่า ดวง เกิด พลังที่เกิดจากการที่เราใช ้ชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ, การกิน, การคิด, ความรู้สึก, อารมณ์ จนถึงการฝึกวิชาต่าง ๆ เช่น ชี่กง, โยคะ เป็นต ้น
 105. พลังงานภายนอกนั้น มีหลากหลายกว่ามาก • ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากฟ้าที่เปลี่ยนไปตามวันเวลา ต่าง ๆ ที่เรารู้จักกันในรูปแบบ โชคชะตา, ปีจร, เดือนจน, ฤกษ์ยามต่าง ๆ หรือพลังงานจากสภาพแวดล ้อมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย หรือ ที่ทางาน ซึ่งเรารู้จักกันในรูปแบบของ เฟิงสุ่ย
 106. พลังงานภายนอก ยังรวมถึงพลังงานจากคนอื่น ๆ อีก ด ้วย • เช่น พลังงานจากความคิด จากอารมณ์ของคนอื่น ใครที่สัมผัสพลังงานได ้คงทราบดีว่า คนที่เครียด, กังวล, ขี่โมโห หรือ คิดลบ ก็จะปล่อยพลังงานที่ไม่ค่อยดีออกมารอบตัว อยู่ใกล ้แล ้ว ก็จะรู้สึกพลังงานปั่นป่ วนหนัก ๆ แน่น ๆ บางทีถึงขั้นคลื่นไส ้เลยก็มี
 107. • ในขณะที่คนที่คนที่คิดดี, คิดบวก, อารมณ์ดี, มีเมตตา , ใจเย็น เมื่ออยู่ใกล ้ ก็จะรู้สึกพลังรอบตัวเขาเบาสบายอบอุ่น เย็นสบายกว่ามาก เป็นต ้น
 108. จากจุดนี้ (มองตามหลักฟ้าคนดิน) • เราก็จะพบอีกว่า สิ่งต่าง ๆ ที่เราเจอและเรารู ้สึกนั้น เราจะรู ้สึกว่ามันดีหรือไม่ดี อยู่ที่ว่าพลังงานภายในและภายนอก มันสอดคล้องกันหรือไม่
 109. • ถ้าพลังงานภายในของเรา สอดคล้องกับพลังงานภายนอก ก็จะอยู่อย่างสมดุล ปกติสุข มีความสุข ไม่มีเรื่องยากลาบากมากนัก ทุกอย่างไปตามกระแสของมัน
 110. • แต่ถ ้าเมื่อไหร่ที่พลังงานในของเรา ไม่สอดคล ้องกับพลังภายนอก เราก็จะทาอะไรผิดจังหวะ ผิดโอกาส ผิดวิธี จนนาไปสู่อุปสรรค, ปัญหา และความล ้มเหลว เสียหายต่าง ๆ
 111. เพื่อให ้เข ้าใจง่ายขึ้น • ผมขอยกตัวอย่างเรื่องนี้ ในมุมมองที่เป็นกายภาพหน่อย เช่น คุณอาจจะมีความสามารถในการทาธุรกิจสูงมาก หัวคิดก ้าวหน้า ชอบความท ้าทาย
 112. • แต่คุณดันไปทางานราชการ ความสามารถต่าง ๆ ที่คุณมี ก็ไม่ได ้เกิดประโยชน์แต่อย่างไร แถมสิ่งที่คุณคิดหรือทาไป ก็ยังขัดแย ้งกับองค์กรที่ คุณทางานอยู่ แบบนี้นอกจากจะทางานไม่ค่อยมีความก ้าวหน้าแล ้ว ยังพบกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการทางานอีก มาก และลงท ้ายด ้วยการทางานอย่างไม่มีความสุข
 113. ในแง่ของพลังงานก็เช่นเดียวกัน • ถ ้าพลังงานคุณเป็นแบบหนึ่ง แต่คุณไปอยู่ในพลังงานอีกแบบหนึ่ง ก็ทาให ้เวลาทาอะไรต่าง ๆ มันก็มักจะผิดที่ ผิดเวลา ผิดคน ผิดวิธีไปหมด ทาให ้เกิดความเสียหาย จนบางครั้งนาไปสู่อุบัติเหตุ ได ้
 114. สิ่งที่เรียกว่า ชง ในปาจื้อ ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในเรื่องนี้ • โดย การชง หมายถึงว่า พลังงานภายนอกที่เกิดจากวันเวลา มันมีพลังงานตรงข ้ามกับพลังงานที่อยู่ในตัวเรา ทาให ้เวลาเราคิดอะไรทาอะไร เราก็มักจะทาตรงข ้ามหรือสวนทางกับภายนอก ซึ่งถ ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนตามภายนอก ก็จะกลายเป็นต ้องปะทะกับภายนอกไป
 115. • การชง ก็ทาให้เราคิดอะไรตรงข้ามกับภายนอก ตรงข้ามกับสภาพแวดล้อม ก็เลยเป็นผลให ้เกิดปัญหา เกิดอุปสรรค เกิดอุบัติเหตุ เกิดการเปลี่ยนแปลง ได ้โดยง่าย ลงทุนหรือตัดสินใจอะไร ก็อาจจะผิดพลาดได ้ง่าย
 116. • ตัวอย่างเรื่องชงนี้ ปราชญ์สมัยโบราณ ก็พยายามหาทางแก ้ไข โดยพยายามปรับพลังงานภายในของเรา ให ้สอดคล ้องกับภายนอก เช่น การทาพิธีทางเต๋า หรือ การใช ้ฮู้(ยันต์จีน) เข ้ามาช่วยปรับพลังงานเป็นต ้น
 117. กลับมาที่เรื่อง เปลี่ยนยุค ของเรา กันต่อ • ด ้วยความเข ้าใจอันนี้ การเปลี่ยนยุคก็เช่นเดียวกัน คือ ถ ้าเรามีพลังงาน, ความคิด, การกระทาสอดคล ้อง กับยุค เราก็จะมีปัญหาและอุปสรรคน้อยกว่าคนอื่น แต่ถ ้าเรามีความคิดและการกระทา ที่ไม่สอดคล ้องกับยุคหรือตรงข ้ามกับยุค ชีวิตเราก็จะเจอปัญหาและอุปสรรคมากกว่าคนที่ สอดคล ้องมาก
 118. • เมื่อพลังงานภายนอกเปลี่ยน คุณก็มี 2 ทางให้เลือก คือ หนึ่ง ต่อต ้านมันแล ้วปล่อยให ้ภายนอกมาบีบ บังคับคุณ หรือ สอง เตรียมพร ้อมแล ้วไปตามกระแสของ พลังงาน เหมือนดังเช่น เรือที่ล่องตามกระแสลม ตามกระแสน้า ซึ่งตรงนี้คุณเลือกได ้
 119. ดังนั้นมุมมองต่อการเปลี่ยนยุค สาหรับสายพลังงาน • ก็คือ พลังงานภายนอก มันทาให ้เกิดกระแสของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทาง หนึ่ง ถ ้าคุณปรับความคิด ปรับการกระทา ปรับการประกอบ อาชีพ ไปทางเดียวกับพลังงานภายนอก คุณก็จะใช ้ชีวิตง่าย อยู่ถูกกระแส ไม่ตกเทรนด์ ถ ้าคุณยังทาแบบเดิม มันก็ไม่สอดคล ้องกับพลังงานภายนอก คุณก็จะตกยุค ตกเทรนด์ ชีวิตมันก็จะยากลาบากกว่า คนอื่น
 120. กระแสรักสุขภาพ
 121. พลังงานของยุค • ถ ้าเปรียบเทียบกับ หนัง(ภาพยนตร์) ก็เหมือนกับ ธีมของหนัง (theme) ว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวไหน หนังผจญภัย, หนัง ต่อสู้ เป็นต ้น แต่ละยุค ก็จะมีแนวของหนังไม่เหมือนกัน
 122. ถ ้าถามว่ายุคหน้าเป็นหนังแนวไหน • มันก็จะมี พล็อตเรื่อง (Plot) ประมาณว่า พระเอกมาจากอดีตแล ้วหลุดไปอยู่ในอีกโลกหนึ่ง เป็นโลกที่พระเอกไม่รู้จัก มีความเป็นไซไฟสูง (Sci-Fi) มีแต่สิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ เต็มเป็นหมด แล ้วก็ต ้องหาทางปรับตัวให ้เข ้ากลับโลกใหม่ให ้ได ้
 123. เรามาดูที่กุมภกาล หรือ ยุคราศี กุมภ์ กันก่อน • นักพลังงานทั้งหลาย ได ้พยายามศึกษาพลังงานของยุคราศีกุมภ์ที่เข ้ามานี้ ได ้กล่าวไปในแนวทางเดียวกันว่า พลังงานของยุคราศีกุมภ์ จะเน้น คุณสมบัติหลัก คือ ก ้าวพ ้นเรื่องส่วนตัว, ความต ้องการของตัวเอง
 124. • ก ้าวพ ้นความรู้สึกของตัวเอง และสังคมของตัวเอง • เข ้าสู่ความคิดระดับส่วนรวม, มวลมนุษย์ • มองทั้งโลกและสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเป็นพวกเดียวกัน • มองทั้งโลกมีเป้าหมายเดียวกัน ต ้องช่วยกันทั้งโลก เพื่อเป้าหมายนั้น • ต ้องการสร ้างความเปลี่ยนแปลงในระดับโลก • ขับเคลื่อนด ้วยความเปลกใหม่ไม่เหมือนใคร ไม่มีใคร เหมือน
 125. เป็นผู้มาก่อนกาล ไม่สนใจอดีต และประวัติศาสตร์
 126. • เรื่องเกี่ยวกับพลังงานในร่างกาย, กระแสไฟฟ้าใน ร่างกาย • เน้นไปที่ปัญญาระดับจิตวิญญาณ และการแบ่งปัน • เชื่อว่ามนุษย์ไม่ได ้เป็นเพียงแค่เหยื่อของโชคชะตา/ พระเจ ้า • เชื่อว่ามนุษย์สามารถร่วมมือกันเพื่อก ้าวพ ้นโชคชะตา ได ้ • สนใจเรื่องมนุษยธรรมมากกว่าเรื่องวัฒนธรรม, ประเพณี
 127. เหนือโลก เหนือธรรม
 128. • ซึ่งก็อย่างที่กล่าวไป คือ ถ ้าคุณเป็นไปตามนี้ คุณก็จะสอดคล ้องกับพลังงานของยุคใหม่ได ้ ชีวิตก็ไม่ลาบากมาก แต่ถ ้าไม่เป็นไปตามพลังงาน ก็อาจจะสร ้างความลาบากให ้เรานิดหน่อย เหมือนเราพยายามพายเรือสวนกระแสน้า นั่นเองครับ
 129. ยุคอวกาศ
 130. เมื่อมามองในทางอภิปรัชญาจีน ยุค 9 ก็จะตรงกับ หลี่ กว้า หรือซึ่งเป็น ธาตุไฟ ซึ่งลักษณะของหลี่กว ้าโดยภาพรวม ก็เช่น • มองเห็นแต่จับต ้องไม่ได ้ • จิตวิญญาณ, พลังงานของร่างกาย • แสงสว่างภายในจิตใจ
 131. • แรงบันดาลใจ, แรงขับดันของจิตใจ • ความสุข, รื่นเริง, สิ่งบันเทิง • ฉาบฉวย, เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา • ดูสวยงาม แต่ไม่ใช่ของจริง (เช่นการแสดง, จัดฉาก) • ธุรกิจบันเทิง, การตลาด, การสร ้างแบรนด์ • ธุรกิจพลังงาน เช่น น้ามัน, พลังงานธรรมชาติ
 132. ผังก่อนฟ้า
 133. ตุ้ย ปาก ลิ้น ซ่างเจียว หลี นัยตา หัวใจ เจิ้น เท ้า ตับ ผม ซวิ่น มือ ชี่ ขั่น หู เลือด ไต เกิ้น จมูก นิ้วชี้ หลัง คุน ท ้อง พุง
 134. ปา กว ้า - หลี • หลี เป็นกว ้าตัวแทนของ ดวงตา หรือ พระอาทิตย์ ที่ส่องแสงสว่างให ้แก่โลก เปรียบดั่งตาคนที่คอยฉายภาพสอดส่องตรวจตรา สรรพสิ่ง (แต่ส่องไม่เห็นดวงตาตัวเอง) ดังนั้น หลี กว้า นี้ เลยแทนด ้วย ดวงตา
 135. https://medium.com/@QiMenAlchemy/feng-shui-basic-gua-432a0b11564b
 136. • จากที่กล่าวมาแล ้ว ผมจะขอพูดรวม ๆ ทั้งยุค 9 และยุคราศีกุมภ์ไปพร ้อม กันเลย ซึ่งเราก็จะเริ่มเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นของยุคใหม่ เริ่มเข ้ามามีบทบาทสาคัญในชีวิตขึ้นเรื่อย ๆ เช่น ความจริงเสมือนต่าง ๆ เช่น AR, VR, MR เป็นต ้น
 137. ดังที่เราเห็นภาพที่เครื่อง คอมพิวเตอร์และมือถือ สร ้างซ ้อนทับไปกับภาพจริง ๆ เลย • หรือ บางทีก็สร ้างขึ้นมาใหม่ เช่น การเล่นเกมส์โดยใส่แว่นสามมิติ แม ้ตอนนี้ภาพที่ได ้จะยังไม่สมจริงมากนัก แต่ในอีกไม่กี่ปีข ้างหน้า ภาพเหล่านี้คงสมจริงจนแยกออกลาบาก ลองนึกถึงภาพกราฟฟิกเมื่อ 10 ปีที่แล ้ว เทียบกับตอนนี้ดู
 138. สิ่งที่มองเห็นแต่จับต ้องไม่ได ้ หลายอย่าง • ในปัจจุบันนี้ มีอยู่อย่างเด่นชัดก็คือ สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต เช่นทุกวันนี้บริษัท Facebook ซึ่งถ ้าว่ากันจริง ๆ แล ้วไม่ได ้มีทรัพย์สินอะไรเป็นทาง กายภาพเท่าไหร่ แต่มีมูลค่ามากกว่าบริษัทที่มีทรัพย์สินทางกายภาพ เสียอีก สิ่งที่ Facebook มีก็คือเว็บเพจ facebook.com ซึ่งจับต ้องอะไรไม่ได ้ แต่ใช ้งานได ้
 139. แม ้แต่เงินเรา ก็เริ่มเข ้าสู่ยุคที่ไม่ จาเป็นต ้องพกเงินไปไหนมาก เราใช ้เงิน อิเล็กทรอนิกส์แทนในหลายจุดได ้ แล ้ว • การประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ถ ้าคุณสร ้างตัวเองเป็นแบรนด์ได ้เป็นเน็ตไอดอลได ้ ก็จะทาให ้คุณประกอบอาชีพได ้ง่ายกว่าชาวบ ้าน ลองนึกถึงอาบังขายอาหารทะเล และแม่ค ้าต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต ที่หลายคนรายได ้มากกว่าการทางานประจา หรือ ขายของตามสถานที่ทางกายภาพเยอะ
 140. • และที่สาคัญ คุณกาลังทาธุรกิจกับคนทั้งประเทศ หรือ ทั้งโลก ไม่ใช่แค่ทากันแค่ในระดับพื้นที่แถว ๆ บ ้านอย่าง สมัยก่อน คุณสามารถขายของกับคนทั้งประเทศหรือทั้งโลกก็ ได ้ ดังนั้นคนในยุคใหม่ จะมองทั้งโลกเป็นของที่เกี่ยวข ้องกันได ้ไม่ยาก ขายของให ้คนในประเทศกับต่างประเทศ ไม่ได ้มีความแตกต่างกันมากนัก
 141. • เรียกว่าการไปต่างประเทศในยุคหน้า ก็เหมือนกับเราไปต่างจังหวัดในปัจจุบัน เอาเข ้าจริง ๆ แล ้ว 3-4 ปีมานี้ผมไปทาธุระที่ ต่างประเทศ มากกว่าไปทาที่ต่างจังหวัดเสียอีก https://www.facebook.com/QiMenAlchemy/posts/pfbid037hfqciaqjmD4XKB7QnJaHLga7qwToc94uKwgp3HBqHgZhqkwHzEveEdWvgD74HN2l
 142. เมื่อมองในแง่ของธุรกิจ มันกลายเป็นระดับโลกแล ้ว • ปัญหาหลาย ๆ อย่างก็กลายเป็นปัญหาระดับโลกไป ด ้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพอากาศ, สภาพเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันเราเห็นแล ้วว่ามันเกี่ยวข ้องกันทั้งโลก ไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งจะจัดการได ้ และเวลามีปัญหามันก็ส่งผลกระทบไปทั้งโลกได ้ง่าย ๆ เช่น โดนัลด์ทรัมป์ ทวิตแค่ครั้งเดียว ส่งผลต่อเงินหลายพันล ้านบาททั่วโลกได ้สบาย ๆ
 143. • ซึ่งเรื่องนี้เราจะเห็นในอีกหลายแง่มุม เช่น ถ ้ามีระบบ (Platform) อะไรสักอย่างเกิดขึ้น พฤติกรรมการบริโภคของคนเกือบทั้งโลกก็อาจจะ เปลี่ยนไปได ้ เช่น Uber, Grab, Facebook, Airbnb, Lazada, Amazon, AliExpress เป็นต ้น
 144. เราจะเห็นว่าระบบต่าง ๆ ที่มันเกิด มานี้ • มันก็เปลี่ยนพฤติกรรม, เปลี่ยนธุรกิจ, เปลี่ยนเศษฐกิจของคนในระดับโลก ได ้อย่างมีนัยยะสาคัญเลยทีเดียว และระบบเหล่านี้ ก็เป็ นสิ่งที่เชื่อมคนทั้งโลกไว ้ด ้วยกัน ต่างจากสมัยก่อนที่ประเทศใครประเทศมันอย่างมาก
 145. • ดังนั้นในแง่ธุรกิจ อีกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได ้ชัดก็คือ การทาธุรกิจสมัยใหม่ สิ่งแรกที่ต ้องคิด ก็คือ “เราจะสร ้างประโยชน์ให ้กับคนในโลกนี้ได ้ยังไง” ถ ้าธุรกิจไหนสามารถตอบคาถามข ้อนี้ได ้ชัด ๆ ธุรกิจนั้นก็จะประสบความสาเร็จอย่างดี ถ ้าธุรกิจไหนสร ้างประโยชน์ให ้กับผู้คนไม่ได ้ ธุรกิจนั้นก็ไม่อาจอยู่รอดได ้ต่อไป
 146. • ซึ่งกล่าวได ้ว่า คนทาธุรกิจสมัยใหม่ ไม่ใช่เกิดจากความคิด แค่ประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตัวเองได ้อีกต่อไปแล ้ว แต่ต ้องเกิดจากคนที่มีแรงขับดัน มีความฝัน ที่จะช่วยสร ้างประโยชน์ให ้กับคนอื่น ช่วยสร ้างประโยชน์ให ้กับคนหมู่มาก เป็นต ้น
 147. • ธุรกิจในยุคหน้า เงินไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เพราะว่ามีเงินพร ้อมจะให ้คุณเป็นจานวนมาก ถ ้าคุณดูมีแววว่าจะเปลี่ยนแปลงโลกได ้ ถ ้าคุณยังไม่เคยอยู่ในวงการธุรกิจสมัยใหม่ หรือ ที่เรียกว่า Startup แล ้ว คุณอาจจะยังไม่เข ้าใจเรื่องนี้เท่าไหร่นัก
 148. • สิ่งที่คุณต ้องรู้ ก็คือ ปัจจุบันมีมหาเศรษฐีที่มีเงินเหลือกินเหลือใช ้ จานวนมาก รวมตัวกันทาเป็นสารพัดกองทุน ที่พร ้อมจะเสี่ยงลงทุนมอบเงินให ้คุณไปทาธุรกิจของ คุณ ถ ้าคุณแสดงให ้เห็นได ้ว่า คุณแก ้ปัญหาให ้คนอื่นได ้
 149. • เพราะว่าคุณจะเอาเงินไปฝากธนาคาร มันก็ไม่ได ้ดอกเบี้ยอะไรมาก, เอาไปตลาดหุ้น ก็ผันผวน วิธีการที่จะเพิ่มมูลค่าเงินได ้ ก็คือเอามาลงทุน กับบริษัทที่ดูแล ้วมีแนวโน้มที่ดีเหล่านี้
 150. • สิ่งที่เราควรเปลี่ยนแนวคิดของเรา ก็คือ จริง ๆ แล ้วเงินมีอยู่เป็นปริมาณมาก แต่เรามีศักยภาพ เพียงพอจะไปเอาเงินเหล่านั้น มาไหม ต่างหาก
 151. สิ่งที่น่ากลัวตามมา ก็คือ มันจะมีคนเป็นจานวนมาก ที่ยังไม่สามารถปรับตัวกับการ เปลี่ยนแปลงแบบนี้ได ้ • ผลก็คือจะเริ่มมีปัญหา ในการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมาก แต่ก็มีเฉพาะคนบางกลุ่ม ที่ยังสามารถประกอบอาชีพรอดต่อไป และบริษัทที่สามารถเริ่มทางาน ตามพลังงานยุคใหม่ ได ้ ก็จะกระจายไประดับโลกง่ายขึ้น
 152. • เรียกได ้ว่า คนจนก็จะยิ่งจนลง คนรวยก็จะยิ่งรวย คนชั้นกลางก็จะลดลงจนหายไป เป็นดังสัญลักษณ์ของ หลี กว้า ที่เส ้นด ้านบนและด ้านล่างเป็นหยาง แต่เส ้นตรงกลางเป็นหยิน คือ มีแต่คนด ้านบนและด ้านล่าง ไม่มีตรงกลาง หรือ ไม่รวยก็จนไปเลย
 153. • อีกมุมหนึ่งที่เราต ้องพิจารณา ก็คือ เมื่อการทาธุรกิจมันเป็นระหว่างคนปกติ กับ กลุ่ม คนที่มีเงินมหาศาล ดังนั้นถ ้าเราทาอะไรแล ้วไม่ดี ไม่ โดดเด่น ไม่เฉพาะทาง ไม่แตกต่างแล ้ว ก็ยากจะหาอะไรไปเสนอกลุ่มคนที่มีเงินมหาศาลได ้ • ดังนั้นธุรกิจแบบทั่ว ๆ ไปในยุคนี้ ก็ยากที่จะอยู่รอดได ้ในยุคหน้า เพราะว่าถ ้าอะไรดีแล ้วบริษัทใหญ่ ๆ สามารถ ลอกเลียนแบบได ้ เราก็จะโดนบริษัทใหญ่ ๆ ลอกเลียนแบบไปในที่สุด และเราก็สู้กาลังเงินไม่ได ้
 154. ดังนั้นโดยภาพรวมแล ้ว • จิตใจข้างในลึก ๆ ของยุค 9 ก็จะเป็นยุคที่คนไม่มีความสุขเท่าไหร่ เนื่องจากไม่สามารถปรับตัว เข ้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ได ้ เป็นยุคที่จิตใจของคนว่างเปล่า ดังสัญลักษณ์ที่ตรงกลางว่างเปล่า ของ หลี กว้า
 155. • ก็เลยเป็นอีกเหตุให ้ยุค 9 นั้น เรื่องที่เกี่ยวกับความสุข ความรื่นเริง ความบันเทิงต่าง ๆ จะมีความสาคัญยิ่งขึ้น เพราะจะเป็นสิ่งที่คอยบรรเทาความเครียดและทุกข์ ลงได ้ชั่วคราว เรียกได ้ว่า เป็นความสุขแค่ผิวเผินก็ได ้
 156. อีกสิ่งหนึ่งที่จะได ้รับประโยชน์ ทั้งด ้วยจากพลังงานของยุคเองที่เสริม อยู่แล ้ว และจากสภาพแวดล ้อมอื่น ๆ • คือ สิ่งที่เกี่ยวข ้องกับ ความคิด, ความสุข, การสร ้างแรงบันดาลใจ, จิตวิญญาณ และพลังงาน เนื่องจากพลังของยุคเองก็เสริมอยู่แล ้ว แต่เมื่อคนเราเจอสภาพแวดล ้อมที่ทาให ้ตัวเองทุกข์ มากขึ้น ก็จะเริ่มหาหนทางในการจัดการกับความทุกข์เหล่านั้น
 157. ดังนั้นคนก็จะเริ่มศึกษาศาสตร์เหล่านี้ มากขึ้น คนที่ทาอาชีพเกี่ยวกับด ้านนี้ ก็จะเริ่มมีบทบาทสาคัญ • มีคนให ้ความสนใจมากขึ้นอย่างเห็นได ้ชัด เพราะเป็นวิธีการแก ้ปัญหาจิตใจของตัวเองได ้ โดยเฉพาะศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข ้องกับพลังงาน เพราะว่าเป็นพลังของยุค 9 และพลังของกุมภกาล โดยตรง
 158. • อีกสาเหตุหนึ่ง ที่จะทาให ้ศาสตร์เรื่องพลังงาน จะเป็นที่แพร่หลายกว่าแต่ก่อน ก็คือ ในกุมภกาล พลังงานต่าง ๆ จะสามารถเข ้าถึงได ้ง่ายกว่าเดิม ทาให ้มีหลายคนที่เริ่มมาฝึกสัมผัสได ้ สามารถนาไปใช้งานในชีวิตประจาวัน ได้อย่างเห็นผลลัพธ ์ในเวลาอันรวดเร็ว
 159. เมื่อสัมผัสได ้ เห็นผลลัพธ์ คนก็เริ่มยอมรับกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อน เป็นอย่างมาก • จากแต่ก่อนคิดว่าเป็นเรื่องปาหี่ บ ้าบอ แต่เมื่อเริ่มสัมผัสได ้จริง ก็รู้ว่ามีอยู่จริง ไม่ได ้ปาหี่ บ ้าบอ อีกต่อไป
 160. เรื่องเข ้าถึงพลังงานได ้ง่ายกว่า สมัยก่อน นี่ผมว่าเป็นเรื่องจริงมากทีเดียว • สมัยก่อน ต ้องเรียกว่าผมฝึกแต่ละอย่าง ต ้องใช ้เวลาหลักปีถึงหลายปี กว่าผมจะเริ่มสัมผัสพลังงานที่ละเอียด เช่น พลังงานจากฮู้และของขลังต่าง ๆ ได ้ก็ต ้องฝึก กัน 4-5 ปี แต่ปัจจุบันฝึกกันไม่กี่เดือน ก็สัมผัสกันได ้แล ้ว https://www.facebook.com/QiMenAlchemy/posts/pfbid037hfqciaqjmD4XKB7QnJaHLga7qwToc94uKwgp3HBqHgZhqkwHzEveEdWvgD74HN2l
 161. มาดูธุรกิจและอาชีพ ที่น่าจะมีปัญหา เพราะตกยุคกัน บ ้าง • ธุรกิจหรืออาชีพ ที่เริ่มจะมีปัญหา เนื่องจากตกยุคแล ้ว หรือ เลยยุคนั้นไปแล ้ว ก็จะเป็น ธุรกิจหรืออาชีพ ที่เกี่ยวข ้องกับยุค 8 หรือ เกิ้นกว้า เช่น พนักงานออฟฟิศ, อสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจ SME, ธนาคาร, ซินแสเฟิงสุ่ย เป็นต ้น https://www.facebook.com/QiMenAlchemy/posts/pfbid037hfqciaqjmD4XKB7QnJaHLga7qwToc94uKwgp3HBqHgZhqkwHzEveEdWvgD74HN2l
 162. https://medium.com/@QiMenAlchemy/feng-shui-basic-gua-432a0b11564b
 163. ปา กว ้า - เกิ้น • เกิ้น เป็นตัวแทนของ มือ จาง่ายๆว่า กว ้านี้ คล ้ายลักษณะคนกาลังใช ้แขนสองข ้าง ดันพื้น เพราะด ้านบนสุด เป็น หยางเหยา สองเหยาล่าง เป็น ยินเหยา
 164. พลังงานของยุค 8 ยังเป็นแนวค่อย ๆ เติมโตอย่างช ้า ๆ อย่างมั่นคง • ค่อย ๆ สร ้างสาขาไปทีละ 1 สาขาเพิ่มไปเรื่อย เหมือนการทาธุรกิจสมัยก่อน ที่เราตั้งเป้าหมายว่าให ้มันอยู่กัน 50-100 ปี ส่งต่อให ้รุ่นหลานได ้ ทามา 20 ปี อาจจะพึ่งมี 3 สาขาเป็นต ้น
 165. แต่ด ้วยพลังงานของยุคใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เหมือนไฟลามทุ่ง • คุณก็จะเห็นบริษัทที่เปิดแล ้วเพียง 2-3 ปี ก็มีเป็น 20-30 สาขา ดูเหมือนจะรุ่ง แล ้วสักพัก 5 ปี ก็ปิดตัวลงเป็นอย่างมาก
 166. • ดังนั้นการทาธุรกิจสมัยใหม่ จึงเน้นเริ่มต ้นให ้เร็วที่สุด ขยายตัวให ้เร็วที่สุด และหาทางออกจากธรุกิจนั้น หรือไม่ก็ปฏิวัติบริษัทตัวเอง ไปสู่ธุรกิจใหม่ ๆ เรื่อย ๆ
 167. • แต่ถึงแม้ว่าจะตกยุคไปแล้ว แต่ยุค 8 เราถือเป็ นธาตุดิน ตามวิชาเสวียนคง และยุค 9 เป็ นธาตุไฟ ตามวิชาเสวี่ยนคง ดังนั้นพลังยุค 9 ก็ยังพอส่งเสริมยุค 8 อยู่บ้าง (ไฟ ก่อเกิดดิน) การตกยุคจึงไม่รุนแรงมากนัก
 168. • สาหรับเรื่อง AI นั้น, ถ ้าว่ากันตามความหมายแล ้ว น่าจะเป็น ข่าน กว้า หรือ ยุค 1 ดังนั้นถ ้าว่ากันตามวิชา (เสวียนคง) ต้องรออีก 24 ปี ได้ กว่า AI จะเข ้ามามีบทบาทถึงขั้นเปลี่ยนชีวิตเราอย่าง มาก ดังนั้นก็ปล่อยมันไปก่อน
 169. ปา กว ้า - ขั่น • ขั่น หมายถึงสายน้า หรือ ธาตุน้า ธาตุน้าในร่างกายคนเราหมายถึง ไต และ หู สองอวัยวะนี้มีความสัมพันธ์กัน จากันง่ายๆว่า ลักษณะของ กว ้า นี้ เหยา ตรงกลางเป็นหยาง ขนาบบนล่างเป็น หยิน เปรียบเหมือนความเคลื่อนไหวในที่สงบนิ่ง (ริมตลิ่ง) ดังนั้น กว ้านี้จึงเปรียบได ้กับ ความฉลาดของธาตุน้า
 170. https://medium.com/@QiMenAlchemy/feng-shui-basic-gua-432a0b11564b
 171. สรุป ในมุมมองของผมและจากที่คุย ๆ กับหลายท่าน รวมถึง หลายอาจารย์ ทั้งทางด ้านเฟิงสุ่ยและพลังงาน ผมสรุปได ้ว่า • ธุรกิจต่อไปจะอยู่กับสิ่งที่จับต ้องไม่ได ้ทั้งหลาย เช่น อินเทอร์เน็ต, คอมพิวเตอร์, AR, VR, MR • สิ่งที่ไม่ได ้เป็นความจริงที่แท ้จริงแต่จัดฉากขึ้นมา, สร ้างภาพขึ้นมา เช่น เน็ตไอดอล, วงการบันเทิง
 172. • มองภาพรวมในระดับโลก หรือ อย่างน้อยก็ ระดับประเทศ • ระบบที่ใช ้ร่วมกันระดับโลก เช่น Facebook, Google, Uber • เน้นการช่วยแก ้ปัญหาและอานวยความสะดวกให ้คน ในวงกว ้าง • มีความแตกต่าง เฉพาะเจาะจง ไม่เหมือนใคร
 173. • ผู้คนจะเริ่มมีปัญหาจากความเครียดและการปรับตัว ไม่ได ้ • อาชีพที่เกี่ยวข ้องกับการสร ้างแรงบันดาลใจ, คลาย เครียดจะเริ่มสาคัญ • การพัฒนาจิตวิญญาณจะเป็นที่ยอมรับและมี ความสาคัญ • พลังงานชนิดต่าง ๆ จะเริ่มเข ้าถึงได ้ง่ายขึ้น • ศาสตร ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานจะมี ความสาคัญขึ้น
 174. • จะว่าไป ต่อให ้ไม่รู้อภิปรัชญาจีน หรือ ดาราศาสตร์ ก็พอจะเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได ้ไม่ ยาก • บางทีจุดที่สาคัญ อาจจะไม่ใช่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปทางไหนกันแน่ แต่สาคัญว่าเรามีศักยภาพพอหรือยัง เราพร ้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่
 175. • เมื่อเรามีความสามารถเพียงพอ โอกาสและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เราก็มีศักยภาพที่จะรับมือมันได ้ ถ ้าเราพร ้อมจะไปตามกระแส • สิ่งหนึ่งที่ อภิปรัญชาจีน เน้นกว่าศาสตร์อื่นก็คือ "การคล ้อยตามธรรมชาติ และ วัฐจักรของมัน" https://www.facebook.com/QiMenAlchemy/posts/pfbid037hfqciaqjmD4XKB7QnJaHLga7qwToc94uKwgp3HBqHgZhqkwHzEveEdWvgD74HN2l
 176. การเปลี่ยนแปลงเริ่มต ้นแล ้ว ตอนนี้คุณกาลังว่ายตามน้า หรือ ว่ายทวนน้าอยู่
 177. การทานายดวงจีนระบบ 3 หมวด 5 ธาตุ นักษัตรเถาะ (กระต่าย) http://www.henghengheng.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539721306&Ntype=29
 178. ดวงจีน 5 ธาตุ มีธาตุน้า ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุทอง
 179. เบ ้า (กระต่าย) นักษัตรเถาะธาตุไม ้ เล็ก • เบ ้า (กระต่าย) นักษัตรเถาะธาตุไม ้เล็ก เป็นธาตุที่ให ้ กาเนิดธาตุไฟ เบ ้า (กระต่าย) นักษัตรเถาะธาตุไม ้เล็ก หมายถึงความ สงบ ธรรมชาติ สิ่งเร ้นลับ เบ ้า (กระต่าย) นักษัตรเถาะธาตุไม ้เล็ก หมายถึงสิ่ง เร ้นลับ ความศักดิ์สิทธิ์ • เบ ้า (กระต่าย) นักษัตรเถาะธาตุไม ้เล็ก หมายถึงคน เบ ้า (กระต่าย) นักษัตรเถาะธาตุไม ้เล็ก คุณสมบัติของ ธาตุไม ้คือความสงบ • เบ ้า (กระต่าย) นักษัตรเถาะธาตุไม ้เล็ก หมายถึงการเข ้าสังคม การคบหาสมาคมกับคน
 180. เบ้า (กระต่าย) นักษัตรเถาะธาตุไม้ เล็ก ถ้าทานายเกี่ยวกับศาสนา คือ ธาตุไม ้
 181. เบ ้า (กระต่าย) นักษัตรเถาะธาตุไม ้ เล็ก หมายถึงคุณธรรม ความศรัทธา
 182. เบ ้า (กระต่าย) นักษัตรเถาะธาตุไม ้ เล็ก หมายถึงทิศตะวันออก
 183. • เบ ้า (กระต่าย) นักษัตรเถาะ ธาตุไม ้เล็ก หมายถึงความอบอุ่น (เดือนมีนาคม) ฤดูใบไม ้ผลิ เบ ้า (กระต่าย) นักษัตรเถาะ ธาตุไม ้เล็ก หมายถึงช่วงเช ้า (เวลา05.00น.---06.59น.)
 184. • เบ้า (กระต่าย) นักษัตรเถาะ ธาตุไม้เล็ก หมายถึงมี ความสุข เบ ้า (กระต่าย) นักษัตรเถาะ ธาตุไม ้เล็ก อยู่ในหมวด ของความรัก (สุข, ทุกข์)
 185. เบ ้า (กระต่าย) นักษัตรเถาะธาตุไม ้เล็ก กระต่ายคบกับหมา (ฮะ) หมาก็คบกระต่าย (ผลประโยชน์ ร่วมกัน)
 186. + = ธาตุไฟ
 187. ท่องอาขยานดวงจีน • ธาตุให้คุณ ธาตุน้า คิดดี ธาตุไฟ พูดดี ธาตุทอง ทาดี ธาตุไม้ คบคนดี ธาตุดิน ไปสู่สถานที่ดี • ถ้าเป็ นธาตุให้โทษหมายความว่าไม่ดี ธาตุน้า คิดไม่ดี ธาตุไฟ พูดไม่ดี ธาตุทอง ทาไม่ดี ธาตุไม้ คบคนไม่ดี ธาตุดิน ไปสู่สถานที่ไม่ดี
 188. • สุก (จอ) ธาตุดิน ธาตุดิน (หมวดทรัพย์สิน) หมายถึง(รวย-จน) สถานที่ ถ้าเป็ นธาตุให้คุณ หมายถึงสถานที่ดีอยู่แล้วรวย (มี ทรัพย์สิน) ถ้าเป็ นธาตุให้โทษ หมายถึงสถานที่ไม่ดีอยู่แล้วจน (มีหนี้สิน)
 189. • เบ้า (เถาะ) ธาตุไม้เล็ก (หมวดความรัก) ผลลัพธ ์คือความสุข-ทุกข์ หมายถึงบุคคล ถ้าเป็ นธาตุให้คุณ หมายถึงคนดี ถ้าเป็ นธาตุให้โทษ หมายถึงคนไม่ดี • ฮะ หมายถึงร่วมกัน การทานายดวงต้องอ่านร่วมกัน ความหมายคือไปอยู่กับใคร แล้วเป็ นอย่างไร
 190. ตัวอย่างภาคีราศีล่าง (นักษัตร) เวลาเกิดบน ดิถี เดือนเกิดบน ปีเกิดบน เวลาเกิดล่าง ลูก-บริวาร วันเกิดล่าง คู่ครอง เดือนเกิด ล่าง เถ ้าแก่ ปีเกิดล่าง พ่อ-แม่ + = ธาตุไฟ
 191. ลักษณะอาการของพลัง องค์ประกอบข ้างในพลังมีดังนี้ ๑. ถูกผลัก (ชง) ๒. ถูกดึง (ฮะ) ๓. ระเบิด ปะทะ เสียดสี (เฮ ้ง, ไห่, ผัวะ) ๔. กดดัน (คัก/ขัก/เก๋อ)
 192. ฤดูใบไม ้ผลิ ฤดูร ้อน ฤดูใบไม ้ร่วง ฤดูหนาว
 193. พลังงาน หมวด นักษัตรจีน นักษัตรไทย ศักย์ ความรัก,ของ สวยงาม (แม่ ธาตุ) 子 午 卯 酉 ชวด มะเมีย เถาะ ระกา จลน์ อานาจ (พาหะ) 寅 申 巳 亥 ขาล วอก มะเส็ง กุน สะสม เงินทอง (คลัง ขุมทรัพย์) 辰 戌 丑 未 มะโรง จอ ฉลู มะแม
 194. • หลักปีเกิด, เดือนเกิด, วันเกิด, เวลาเกิด เป็น สุก (จอ) ธาตุดิน (หมายถึงสถานที่) • วัยจร, ปีจร, เดือนจร, หรือวันจรเดิน เบ ้า (เถาะ) ธาตุ ไม ้(หมายถึงบุคคล) • ฮะกันแล ้วเป็นธาตุไฟ หมายเหตุ ต ้องดูที่ฐานวัยจรด ้วยว่าถ ้าเป็นธาตุไม ้ หรือ ธาตุไฟ จึงจะฮะติด
Publicité