Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
การสร้างความสุขการสร้างความสุข
คุณภาพคุณภาพคุณภาพคุณภาพ
ในการทํางานในการทํางาน
สุรสุรเดช ศรีอังกูรเดช ศรีอังกูร
การสร้างคว...
บทเรียนบททีบทเรียนบทที 11บทเรียนบททีบทเรียนบทที 11
เป้ าหมายในการเป้ าหมายในการพัฒนาพัฒนา
ในการในการทํางานทํางาน
ต้องชัดเจ...
บทเรียนบททีบทเรียนบทที
หมันสร้างกําลังใจ ให้รางวัลหมันสร้างกําลังใจ ให้รางวัล
หัดผ่อนคลาย เปลียนบรรยากาศหัดผ่อนคลาย เปลียน...
บทเรียนบททีบทเรียนบทที 33
เราจะเป็ นนายของเวลาเราจะเป็ นนายของเวลา
เมือเรารู้จักใช้เวลาให้คุ้มค่าเมือเรารู้จักใช้เวลาให้คุ...
บทเรียนบททีบทเรียนบทที
เราคงไม่สามารถทําอะไรต่อมิอะไรเราคงไม่สามารถทําอะไรต่อมิอะไร
ได้ทังหมดได้ทังหมด
หัดปฏิเสธคนอืนบ้าง ...
จงทําวันนีจงทําวันนี
เวลานีเวลานี
ให้ดีทีสุดให้ดีทีสุด
บทเรียนบททีบทเรียนบทที 55
ทําวันนี เวลานีให้ดีทีสุดทําวันนี เวลานีใ...
บทเรียนบททีบทเรียนบทที 66
คนทีไม่ทําอะไรคือคนทีไม่ทําอะไรคือ
คนทีไม่เคยทําผิด ทําพลาดคนทีไม่เคยทําผิด ทําพลาดคนทีไม่เคยทํา...
บทเรียนบททีบทเรียนบทที
การทํางาน การพัฒนาคุณภาพการทํางาน การพัฒนาคุณภาพ
อย่ามุ่งผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิมากเกินไปอย่ามุ่งผลลัพธ์ ...
บทเรียนบททีบทเรียนบทที
เราไม่สามารถทําทุกอย่างเราไม่สามารถทําทุกอย่างเราไม่สามารถทําทุกอย่างเราไม่สามารถทําทุกอย่าง
ให้เสร...
บทเรียนบททีบทเรียนบทที
การเรียนรู้เป็ นปัจจัยทีสําคัญการเรียนรู้เป็ นปัจจัยทีสําคัญ
อย่างหนึงทีจะช่วยให้อย่างหนึงทีจะช่วยใ...
บทเรียนบททีบทเรียนบทที
การเปลียนแปลงคือสัจธรรมการเปลียนแปลงคือสัจธรรม
และการเปลียนแปลงนันมักจะสร้างและการเปลียนแปลงนันมักจ...
บทเรียนบททีบทเรียนบทที 1111
ความคาดหวังคือแรงกายความคาดหวังคือแรงกายความคาดหวังคือแรงกายความคาดหวังคือแรงกาย
คือกําลังใจให...
บทเรียนบททีบทเรียนบทที
จงมีความสุขจงมีความสุข
ในสิงทีเราทําในสิงทีเราทํา
ท่านมีความสุขในการทํางานท่านมีความสุขในการทํางาน
...
บทเรียนบททีบทเรียนบทที
จงคิดเสมอว่าผู้ร่วมงานจงคิดเสมอว่าผู้ร่วมงาน
จงคิดว่าจงคิดว่า
ผู้ร่วมงานคือผู้ร่วมงานคือ
กัลยาณมิตร...
บทเรียนบททีบทเรียนบทที
การกระทําเกิดจากความคิดการกระทําเกิดจากความคิด
ทีเราคิดขึนแล้วจึงลงมือทําทีเราคิดขึนแล้วจึงลงมือทํา...
บทเรียนบททีบทเรียนบทที
การทีเราจะรู้ว่าการทีเราจะรู้ว่า
เราเป็ นอย่างไรเราเป็ นอย่างไร
การทํางานเป็ นอย่างไรการทํางานเป็ น...
การทีเราจะมีความสุข และสนุกการทีเราจะมีความสุข และสนุก
ในการทํางาน การพัฒนาคุณภาพได้นันในการทํางาน การพัฒนาคุณภาพได้นัน
จํ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

บทเรียนความสุข คุณภาพในการทำงาน

1 475 vues

Publié le

บทเรียนความสุข คุณภาพในการทำงานเป็นข้อคิดเตือนใจให้หันกลับมามองว่าตลอดเส้นทางในการทำงาน และการพัฒนาคุณภาพ เราจะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้อย่างไร แท้จริงแล้วใครกันแน่ที่สร้างสิ่งที่เรียกว่า " ความสุข " ตัวเราหรือปัจจัยภายนอก มุมมองนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าคิดอย่างไร แต่ทว่าถ้าอยากมีความสุข อยากประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สิ่งสำคัญคือ " ตัวเรา " ว่าเราคิด เราเห็น และเราจะเป็นอย่างไรตลอดเส้นทางการพัฒนาคุณภาพ และการทำงาน ขอส่งกำลังใจให้กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกท่านที่จะสร้างความสุขบนเส้นทางการทำงาน และการพัฒนาคุณภาพครับ

Publié dans : Développement personnel
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

บทเรียนความสุข คุณภาพในการทำงาน

 1. 1. การสร้างความสุขการสร้างความสุข คุณภาพคุณภาพคุณภาพคุณภาพ ในการทํางานในการทํางาน สุรสุรเดช ศรีอังกูรเดช ศรีอังกูร การสร้างความสุขการสร้างความสุข คุณภาพคุณภาพคุณภาพคุณภาพ ในการทํางานในการทํางาน เดช ศรีอังกูรเดช ศรีอังกูร
 2. 2. บทเรียนบททีบทเรียนบทที 11บทเรียนบททีบทเรียนบทที 11 เป้ าหมายในการเป้ าหมายในการพัฒนาพัฒนา ในการในการทํางานทํางาน ต้องชัดเจน การทําต้องชัดเจน การทําโดยโดย ไร้เป้ าหมาย ไม่รู้ว่าทําไปเพืออะไรไร้เป้ าหมาย ไม่รู้ว่าทําไปเพืออะไร หรือทําไม่ตรงกับเป้ าหมายทีตังไว้หรือทําไม่ตรงกับเป้ าหมายทีตังไว้ คือความสูญเปล่า เปลืองทังคือความสูญเปล่า เปลืองทังคือความสูญเปล่า เปลืองทังคือความสูญเปล่า เปลืองทัง ทรัพยากร กําลังคนทรัพยากร กําลังคน และกําลังใจและกําลังใจ แล้วคุณภาพแล้วคุณภาพ ความสุขความสุข จะเกิดขึนได้อจะเกิดขึนได้อย่างไรย่างไร 11 จงกําหนดจงกําหนด เป้ าหมายเป้ าหมาย ให้ชัดให้ชัด จงกําหนดจงกําหนด เป้ าหมายเป้ าหมาย ให้ชัดให้ชัด11 พัฒนาพัฒนา โดยโดย ไร้เป้ าหมาย ไม่รู้ว่าทําไปเพืออะไรไร้เป้ าหมาย ไม่รู้ว่าทําไปเพืออะไร หรือทําไม่ตรงกับเป้ าหมายทีตังไว้หรือทําไม่ตรงกับเป้ าหมายทีตังไว้ คือความสูญเปล่า เปลืองทังคือความสูญเปล่า เปลืองทังคือความสูญเปล่า เปลืองทังคือความสูญเปล่า เปลืองทัง และกําลังใจและกําลังใจ ความสุขความสุข www.facebook.com/suradet.sriwww.facebook.com/suradet.sri
 3. 3. บทเรียนบททีบทเรียนบทที หมันสร้างกําลังใจ ให้รางวัลหมันสร้างกําลังใจ ให้รางวัล หัดผ่อนคลาย เปลียนบรรยากาศหัดผ่อนคลาย เปลียนบรรยากาศ บนเส้นทางของการทํางานบนเส้นทางของการทํางานบนเส้นทางของการทํางานบนเส้นทางของการทํางาน การพัฒนาคุณภาพการพัฒนาคุณภาพ เพือให้เกิดเพือให้เกิด แรงผลัก แรงดันอย่างต่อเนืองแรงผลัก แรงดันอย่างต่อเนือง จนบรรลุในสิงต้องการจนบรรลุในสิงต้องการ จงอย่าให้ตอนทีเราบรรลุเป้ าหมายแล้วจงอย่าให้ตอนทีเราบรรลุเป้ าหมายแล้ว เพราะเป็ นไปได้ว่าเพราะเป็ นไปได้ว่าเพราะเป็ นไปได้ว่าเพราะเป็ นไปได้ว่า แรงกายแรงกาย แรงใจของแรงใจของเราจะหมดก่อนถึงเราจะหมดก่อนถึง เป้ าหมายนันเป้ าหมายนัน บทเรียนบททีบทเรียนบทที 22 หมันสร้างกําลังใจ ให้รางวัลหมันสร้างกําลังใจ ให้รางวัล หัดผ่อนคลาย เปลียนบรรยากาศหัดผ่อนคลาย เปลียนบรรยากาศ บนเส้นทางของการทํางานบนเส้นทางของการทํางานบนเส้นทางของการทํางานบนเส้นทางของการทํางาน การพัฒนาคุณภาพการพัฒนาคุณภาพ แรงผลัก แรงดันอย่างต่อเนืองแรงผลัก แรงดันอย่างต่อเนือง จนบรรลุในสิงต้องการจนบรรลุในสิงต้องการ จงอย่าให้ตอนทีเราบรรลุเป้ าหมายแล้วจงอย่าให้ตอนทีเราบรรลุเป้ าหมายแล้ว เพราะเป็ นไปได้ว่าเพราะเป็ นไปได้ว่าเพราะเป็ นไปได้ว่าเพราะเป็ นไปได้ว่า เราจะหมดก่อนถึงเราจะหมดก่อนถึง เป้ าหมายนันเป้ าหมายนัน หมันให้รางวัลหมันให้รางวัล กับตนเองกับตนเอง บ่อยๆบ่อยๆ www.facebook.com/suradet.sriwww.facebook.com/suradet.sri
 4. 4. บทเรียนบททีบทเรียนบทที 33 เราจะเป็ นนายของเวลาเราจะเป็ นนายของเวลา เมือเรารู้จักใช้เวลาให้คุ้มค่าเมือเรารู้จักใช้เวลาให้คุ้มค่าเมือเรารู้จักใช้เวลาให้คุ้มค่าเมือเรารู้จักใช้เวลาให้คุ้มค่า และรู้จักใช้เวลาให้เป็ นคือและรู้จักใช้เวลาให้เป็ นคือ เวลานีคือเวลาทํางานเวลานีคือเวลาทํางาน เวลานีคือครอบครัวเวลานีคือครอบครัว เวลานีคือส่วนตัวเวลานีคือส่วนตัว ถ้าใช้ไม่เป็ นถ้าใช้ไม่เป็ น เวลาจะเป็ นนายของเราเวลาจะเป็ นนายของเราเวลาจะเป็ นนายของเราเวลาจะเป็ นนายของเรา ทีคอยบีบรัดตัวเราทีคอยบีบรัดตัวเรา ทําให้ไม่มีความสุขทําให้ไม่มีความสุข จงใช้เวลาจงใช้เวลา ให้เป็นให้เป็น www.facebook.com/suradet.sriwww.facebook.com/suradet.sri
 5. 5. บทเรียนบททีบทเรียนบทที เราคงไม่สามารถทําอะไรต่อมิอะไรเราคงไม่สามารถทําอะไรต่อมิอะไร ได้ทังหมดได้ทังหมด หัดปฏิเสธคนอืนบ้าง การทีหัดปฏิเสธหัดปฏิเสธคนอืนบ้าง การทีหัดปฏิเสธ มิใช่ว่าเราจะแล้งนําใจ เพียงแต่มิใช่ว่าเราจะแล้งนําใจ เพียงแต่ เราต้องรับผิดชอบงานทีตนเองเราต้องรับผิดชอบงานทีตนเองเราต้องรับผิดชอบงานทีตนเองเราต้องรับผิดชอบงานทีตนเอง ได้รับมอบหมายให้ดีทีสุดได้รับมอบหมายให้ดีทีสุด แต่เมือเรามีเวลา มีโอกาสแต่เมือเรามีเวลา มีโอกาส ก็ควรทีจะเข้าไปช่วยเหลือผู้อืนก็ควรทีจะเข้าไปช่วยเหลือผู้อืน โดยมิต้องลังเลโดยมิต้องลังเล บทเรียนบททีบทเรียนบทที 44 จงหัดปฏิเสธจงหัดปฏิเสธ คนอืนไว้บ้างคนอืนไว้บ้าง เราคงไม่สามารถทําอะไรต่อมิอะไรเราคงไม่สามารถทําอะไรต่อมิอะไร ได้ทังหมดได้ทังหมด หัดปฏิเสธคนอืนบ้าง การทีหัดปฏิเสธหัดปฏิเสธคนอืนบ้าง การทีหัดปฏิเสธ มิใช่ว่าเราจะแล้งนําใจ เพียงแต่มิใช่ว่าเราจะแล้งนําใจ เพียงแต่ เราต้องรับผิดชอบงานทีตนเองเราต้องรับผิดชอบงานทีตนเองเราต้องรับผิดชอบงานทีตนเองเราต้องรับผิดชอบงานทีตนเอง ได้รับมอบหมายให้ดีทีสุดได้รับมอบหมายให้ดีทีสุด แต่เมือเรามีเวลา มีโอกาสแต่เมือเรามีเวลา มีโอกาส ก็ควรทีจะเข้าไปช่วยเหลือผู้อืนก็ควรทีจะเข้าไปช่วยเหลือผู้อืน โดยมิต้องลังเลโดยมิต้องลังเล www.facebook.com/suradet.sriwww.facebook.com/suradet.sri
 6. 6. จงทําวันนีจงทําวันนี เวลานีเวลานี ให้ดีทีสุดให้ดีทีสุด บทเรียนบททีบทเรียนบทที 55 ทําวันนี เวลานีให้ดีทีสุดทําวันนี เวลานีให้ดีทีสุดทําวันนี เวลานีให้ดีทีสุดทําวันนี เวลานีให้ดีทีสุด อดีตคือบทเรียนอดีตคือบทเรียน ทีเรานํามาเรียนรู้ทีเรานํามาเรียนรู้ อนาคตคือสิงทีมุ่งหวังไว้อนาคตคือสิงทีมุ่งหวังไว้ แต่ยังมาไม่ถึงแต่ยังมาไม่ถึง เพียงเวลาปัจจุบันเท่านันเพียงเวลาปัจจุบันเท่านัน ทีเราสามารถควบคุมทีเราสามารถควบคุมทีเราสามารถควบคุมทีเราสามารถควบคุม และเป็ นเวลาของเราและเป็ นเวลาของเรา www.facebook.com/suradet.sriwww.facebook.com/suradet.sri
 7. 7. บทเรียนบททีบทเรียนบทที 66 คนทีไม่ทําอะไรคือคนทีไม่ทําอะไรคือ คนทีไม่เคยทําผิด ทําพลาดคนทีไม่เคยทําผิด ทําพลาดคนทีไม่เคยทําผิด ทําพลาดคนทีไม่เคยทําผิด ทําพลาด เพราะความเป็ นจริงของเพราะความเป็ นจริงของ การพัฒนาคุณภาพการพัฒนาคุณภาพ และการทํางานมีโอกาสทีจะและการทํางานมีโอกาสทีจะ เกิดความผิดพลาดขึนได้เกิดความผิดพลาดขึนได้ อย่าท้อใจ อย่าหมดหวังอย่าท้อใจ อย่าหมดหวังอย่าท้อใจ อย่าหมดหวังอย่าท้อใจ อย่าหมดหวัง จงลุกขึนสู้ใหม่ และเรียนรู้จงลุกขึนสู้ใหม่ และเรียนรู้ ความผิดพลาดทีเกิดขึนความผิดพลาดทีเกิดขึน เพือก้าวต่อไปเพือก้าวต่อไป คนทีไม่เคยทําผิด ทําพลาดคนทีไม่เคยทําผิด ทําพลาดคนทีไม่เคยทําผิด ทําพลาดคนทีไม่เคยทําผิด ทําพลาด เพราะความเป็ นจริงของเพราะความเป็ นจริงของ และการทํางานมีโอกาสทีจะและการทํางานมีโอกาสทีจะ จงให้จงให้ ความผิดพลาดความผิดพลาด เป็นครู มิใช่ศัตรูเป็นครู มิใช่ศัตรู www.facebook.com/suradet.sriwww.facebook.com/suradet.sri
 8. 8. บทเรียนบททีบทเรียนบทที การทํางาน การพัฒนาคุณภาพการทํางาน การพัฒนาคุณภาพ อย่ามุ่งผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิมากเกินไปอย่ามุ่งผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิมากเกินไปอย่ามุ่งผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิมากเกินไปอย่ามุ่งผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิมากเกินไป เพราะนันคือการสร้างแรงกดดันเพราะนันคือการสร้างแรงกดดัน ความเครียดความเครียด แต่จงให้นึกเสมอว่าสิงทีทําลงไปคือแต่จงให้นึกเสมอว่าสิงทีทําลงไปคือ การทีเราทุกคนได้เรียนรู้ การฝึ กฝนตนเองการทีเราทุกคนได้เรียนรู้ การฝึ กฝนตนเอง การได้เรียนรู้คนอืน ช่วยเหลือผู้อืนการได้เรียนรู้คนอืน ช่วยเหลือผู้อืน ให้มีความสุข ไม่ดีกว่าหรือให้มีความสุข ไม่ดีกว่าหรือให้มีความสุข ไม่ดีกว่าหรือให้มีความสุข ไม่ดีกว่าหรือ จงให้การทํางานจงให้การทํางาน การพัฒนาคือการพัฒนาคือ การเรียนรู้การเรียนรู้ บทเรียนบททีบทเรียนบทที 77 การทํางาน การพัฒนาคุณภาพการทํางาน การพัฒนาคุณภาพ อย่ามุ่งผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิมากเกินไปอย่ามุ่งผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิมากเกินไปอย่ามุ่งผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิมากเกินไปอย่ามุ่งผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิมากเกินไป เพราะนันคือการสร้างแรงกดดันเพราะนันคือการสร้างแรงกดดัน ความเครียดความเครียด แต่จงให้นึกเสมอว่าสิงทีทําลงไปคือแต่จงให้นึกเสมอว่าสิงทีทําลงไปคือ การทีเราทุกคนได้เรียนรู้ การฝึ กฝนตนเองการทีเราทุกคนได้เรียนรู้ การฝึ กฝนตนเอง การได้เรียนรู้คนอืน ช่วยเหลือผู้อืนการได้เรียนรู้คนอืน ช่วยเหลือผู้อืน ให้มีความสุข ไม่ดีกว่าหรือให้มีความสุข ไม่ดีกว่าหรือให้มีความสุข ไม่ดีกว่าหรือให้มีความสุข ไม่ดีกว่าหรือ www.facebook.com/suradet.sriwww.facebook.com/suradet.sri
 9. 9. บทเรียนบททีบทเรียนบทที เราไม่สามารถทําทุกอย่างเราไม่สามารถทําทุกอย่างเราไม่สามารถทําทุกอย่างเราไม่สามารถทําทุกอย่าง ให้เสร็จพร้อมกันได้ ไม่ว่าจะเป็ นให้เสร็จพร้อมกันได้ ไม่ว่าจะเป็ น การทํางาน การพัฒนาคุณภาพการทํางาน การพัฒนาคุณภาพ การจัดการความเสียง หรืออืนๆการจัดการความเสียง หรืออืนๆ เราจําเป็ นต้องมีเราจําเป็ นต้องมี การจัดลําดับความสําคัญการจัดลําดับความสําคัญ ในการดําเนินการในการดําเนินการในการดําเนินการในการดําเนินการ เพือให้การทํางานนันราบรืนเพือให้การทํางานนันราบรืน ไม่เครียด ไม่เหนือยเกินไปไม่เครียด ไม่เหนือยเกินไป และตรงเป้ าหมายมากทีสุดและตรงเป้ าหมายมากทีสุด บทเรียนบททีบทเรียนบทที 88 เราไม่สามารถทําทุกอย่างเราไม่สามารถทําทุกอย่าง จงจัดลําดับจงจัดลําดับ ความสําคัญความสําคัญ ในการในการ ทํางานทํางาน เราไม่สามารถทําทุกอย่างเราไม่สามารถทําทุกอย่าง ให้เสร็จพร้อมกันได้ ไม่ว่าจะเป็ นให้เสร็จพร้อมกันได้ ไม่ว่าจะเป็ น การทํางาน การพัฒนาคุณภาพการทํางาน การพัฒนาคุณภาพ การจัดการความเสียง หรืออืนๆการจัดการความเสียง หรืออืนๆ เราจําเป็ นต้องมีเราจําเป็ นต้องมี การจัดลําดับความสําคัญการจัดลําดับความสําคัญ เพือให้การทํางานนันราบรืนเพือให้การทํางานนันราบรืน ไม่เครียด ไม่เหนือยเกินไปไม่เครียด ไม่เหนือยเกินไป และตรงเป้ าหมายมากทีสุดและตรงเป้ าหมายมากทีสุด www.facebook.com/suradet.sriwww.facebook.com/suradet.sri
 10. 10. บทเรียนบททีบทเรียนบทที การเรียนรู้เป็ นปัจจัยทีสําคัญการเรียนรู้เป็ นปัจจัยทีสําคัญ อย่างหนึงทีจะช่วยให้อย่างหนึงทีจะช่วยให้ การทํางาน การพัฒนาคุณภาพการทํางาน การพัฒนาคุณภาพการทํางาน การพัฒนาคุณภาพการทํางาน การพัฒนาคุณภาพ เกิดการพัฒนา และปรับปรุงอยู่เสมอเกิดการพัฒนา และปรับปรุงอยู่เสมอ การขาดซึงการเรียนรู้การขาดซึงการเรียนรู้ หรือไม่ขวนขวายเรียนรู้หรือไม่ขวนขวายเรียนรู้ ก็เท่ากับว่าเราได้ปิ ดโอกาสดีๆก็เท่ากับว่าเราได้ปิ ดโอกาสดีๆ ทีจะเกิดขึนในอนาคต และทีสําคัญทีจะเกิดขึนในอนาคต และทีสําคัญ เมือเราไม่เรียนรู้เมือเราไม่เรียนรู้เมือเราไม่เรียนรู้เมือเราไม่เรียนรู้ เราก็จะตามความเปลียนแปลงต่างๆเราก็จะตามความเปลียนแปลงต่างๆ ไม่ทัน และเราจะทํางาน พัฒนาไม่ทัน และเราจะทํางาน พัฒนา ให้ดีขึนได้อย่างไรให้ดีขึนได้อย่างไร บทเรียนบททีบทเรียนบทที 99 การเรียนรู้เป็ นปัจจัยทีสําคัญการเรียนรู้เป็ นปัจจัยทีสําคัญ อย่างหนึงทีจะช่วยให้อย่างหนึงทีจะช่วยให้ การทํางาน การพัฒนาคุณภาพการทํางาน การพัฒนาคุณภาพ จงหมันเรียน รู้อยู่เสมอ การทํางาน การพัฒนาคุณภาพการทํางาน การพัฒนาคุณภาพ เกิดการพัฒนา และปรับปรุงอยู่เสมอเกิดการพัฒนา และปรับปรุงอยู่เสมอ การขาดซึงการเรียนรู้การขาดซึงการเรียนรู้ หรือไม่ขวนขวายเรียนรู้หรือไม่ขวนขวายเรียนรู้ ก็เท่ากับว่าเราได้ปิ ดโอกาสดีๆก็เท่ากับว่าเราได้ปิ ดโอกาสดีๆ ทีจะเกิดขึนในอนาคต และทีสําคัญทีจะเกิดขึนในอนาคต และทีสําคัญ เราก็จะตามความเปลียนแปลงต่างๆเราก็จะตามความเปลียนแปลงต่างๆ ไม่ทัน และเราจะทํางาน พัฒนาไม่ทัน และเราจะทํางาน พัฒนา www.facebook.com/suradet.sriwww.facebook.com/suradet.sri
 11. 11. บทเรียนบททีบทเรียนบทที การเปลียนแปลงคือสัจธรรมการเปลียนแปลงคือสัจธรรม และการเปลียนแปลงนันมักจะสร้างและการเปลียนแปลงนันมักจะสร้าง ความสําเร็จ และก้าวหน้าเสมอความสําเร็จ และก้าวหน้าเสมอ ดังนันจงอย่ายึดติดกับรูปแบบดังนันจงอย่ายึดติดกับรูปแบบ จงอย่าจงอย่า ยึดติดยึดติด ดังนันจงอย่ายึดติดกับรูปแบบดังนันจงอย่ายึดติดกับรูปแบบ เครืองมือ แนวความคิดอย่างใดอย่างหนึงเครืองมือ แนวความคิดอย่างใดอย่างหนึง หรือความเคยชิน มากเกินไปหรือความเคยชิน มากเกินไป การทํางาน การพัฒนาคุณภาพการทํางาน การพัฒนาคุณภาพ ควรผันแปรไปตามบริบทควรผันแปรไปตามบริบท ความเป็ นจริงทีเราเผชิญอยู่ความเป็ นจริงทีเราเผชิญอยู่ความเป็ นจริงทีเราเผชิญอยู่ความเป็ นจริงทีเราเผชิญอยู่ หมันทบทวน หมันเรียนรู้หมันทบทวน หมันเรียนรู้ เพือค้นหาแนวทางดีๆเพือค้นหาแนวทางดีๆ แนวทางใหม่ๆ เพือตอบโจทย์แนวทางใหม่ๆ เพือตอบโจทย์ บทเรียนบททีบทเรียนบทที 1010 การเปลียนแปลงคือสัจธรรมการเปลียนแปลงคือสัจธรรม และการเปลียนแปลงนันมักจะสร้างและการเปลียนแปลงนันมักจะสร้าง ความสําเร็จ และก้าวหน้าเสมอความสําเร็จ และก้าวหน้าเสมอ ดังนันจงอย่ายึดติดกับรูปแบบดังนันจงอย่ายึดติดกับรูปแบบดังนันจงอย่ายึดติดกับรูปแบบดังนันจงอย่ายึดติดกับรูปแบบ เครืองมือ แนวความคิดอย่างใดอย่างหนึงเครืองมือ แนวความคิดอย่างใดอย่างหนึง หรือความเคยชิน มากเกินไปหรือความเคยชิน มากเกินไป การทํางาน การพัฒนาคุณภาพการทํางาน การพัฒนาคุณภาพ ควรผันแปรไปตามบริบทควรผันแปรไปตามบริบท ความเป็ นจริงทีเราเผชิญอยู่ความเป็ นจริงทีเราเผชิญอยู่ความเป็ นจริงทีเราเผชิญอยู่ความเป็ นจริงทีเราเผชิญอยู่ หมันทบทวน หมันเรียนรู้หมันทบทวน หมันเรียนรู้ เพือค้นหาแนวทางดีๆเพือค้นหาแนวทางดีๆ แนวทางใหม่ๆ เพือตอบโจทย์แนวทางใหม่ๆ เพือตอบโจทย์ บริบทของเราบริบทของเรา www.facebook.com/suradet.sriwww.facebook.com/suradet.sri
 12. 12. บทเรียนบททีบทเรียนบทที 1111 ความคาดหวังคือแรงกายความคาดหวังคือแรงกายความคาดหวังคือแรงกายความคาดหวังคือแรงกาย คือกําลังใจให้ก้าวเดินต่อไปคือกําลังใจให้ก้าวเดินต่อไป เพียงแต่อย่าคาดหวังให้มากเกินไปเพียงแต่อย่าคาดหวังให้มากเกินไป เพราะเมือยามเราผิดหวังเพราะเมือยามเราผิดหวัง จะได้เหลือใจ เหลือกําลังไว้จะได้เหลือใจ เหลือกําลังไว้ สู้ต่อไปสู้ต่อไปสู้ต่อไปสู้ต่อไป เพียงทําวันนีให้ดีทีสุดเพียงทําวันนีให้ดีทีสุด สิงทีเกิดขึนจะดีหรือร้ายนันสิงทีเกิดขึนจะดีหรือร้ายนัน ให้เรานํามาเป็ นบทเรียนให้เรานํามาเป็ นบทเรียน เพือก้าวต่อไปเพือก้าวต่อไป 1111 ความคาดหวังคือแรงกายความคาดหวังคือแรงกาย จงอย่าจงอย่า คาดหวังคาดหวัง มากเกินไปมากเกินไป ความคาดหวังคือแรงกายความคาดหวังคือแรงกาย คือกําลังใจให้ก้าวเดินต่อไปคือกําลังใจให้ก้าวเดินต่อไป เพียงแต่อย่าคาดหวังให้มากเกินไปเพียงแต่อย่าคาดหวังให้มากเกินไป เพราะเมือยามเราผิดหวังเพราะเมือยามเราผิดหวัง จะได้เหลือใจ เหลือกําลังไว้จะได้เหลือใจ เหลือกําลังไว้ เพียงทําวันนีให้ดีทีสุดเพียงทําวันนีให้ดีทีสุด สิงทีเกิดขึนจะดีหรือร้ายนันสิงทีเกิดขึนจะดีหรือร้ายนัน ให้เรานํามาเป็ นบทเรียนให้เรานํามาเป็ นบทเรียน www.facebook.com/suradet.sriwww.facebook.com/suradet.sri
 13. 13. บทเรียนบททีบทเรียนบทที จงมีความสุขจงมีความสุข ในสิงทีเราทําในสิงทีเราทํา ท่านมีความสุขในการทํางานท่านมีความสุขในการทํางาน การพัฒนาหรือไม่ ไม่ต้องตอบการพัฒนาหรือไม่ ไม่ต้องตอบ แต่อยากบอกว่าแต่อยากบอกว่า ในสิงทีเราลงมือทํา ความสุขจะเกิดขึนได้ในสิงทีเราลงมือทํา ความสุขจะเกิดขึนได้ คือเรารักในสิงทีเราทําคือเรารักในสิงทีเราทํา คือทําให้เกิดความรักในสิงทีเราทําคือทําให้เกิดความรักในสิงทีเราทําคือทําให้เกิดความรักในสิงทีเราทําคือทําให้เกิดความรักในสิงทีเราทํา ถ้าไม่สามารถทําได้ถ้าไม่สามารถทําได้ อย่างน้อยหนึงในสามเวลาแห่งชีวิตอย่างน้อยหนึงในสามเวลาแห่งชีวิต บทเรียนบททีบทเรียนบทที 1212 ท่านมีความสุขในการทํางานท่านมีความสุขในการทํางาน การพัฒนาหรือไม่ ไม่ต้องตอบการพัฒนาหรือไม่ ไม่ต้องตอบ แต่อยากบอกว่าแต่อยากบอกว่า จงมีความสุขจงมีความสุข ในสิงทีเราลงมือทํา ความสุขจะเกิดขึนได้ในสิงทีเราลงมือทํา ความสุขจะเกิดขึนได้ คือเรารักในสิงทีเราทําคือเรารักในสิงทีเราทํา คือทําให้เกิดความรักในสิงทีเราทําคือทําให้เกิดความรักในสิงทีเราทําคือทําให้เกิดความรักในสิงทีเราทําคือทําให้เกิดความรักในสิงทีเราทํา ถ้าไม่สามารถทําได้ถ้าไม่สามารถทําได้ อย่างน้อยหนึงในสามเวลาแห่งชีวิตอย่างน้อยหนึงในสามเวลาแห่งชีวิต ก็ไม่พบความสุขก็ไม่พบความสุข www.facebook.com/suradet.sriwww.facebook.com/suradet.sri
 14. 14. บทเรียนบททีบทเรียนบทที จงคิดเสมอว่าผู้ร่วมงานจงคิดเสมอว่าผู้ร่วมงาน จงคิดว่าจงคิดว่า ผู้ร่วมงานคือผู้ร่วมงานคือ กัลยาณมิตรกัลยาณมิตร ของเราของเรา จงคิดเสมอว่าผู้ร่วมงานจงคิดเสมอว่าผู้ร่วมงาน คือมิตร คือกัลยาณมิตรคือมิตร คือกัลยาณมิตร ทีร่วมกันสร้างความสุขทีร่วมกันสร้างความสุข ในการทํางาน ในการพัฒนาในการทํางาน ในการพัฒนา มิใช่ศัตรูทีคอยปัดแข้ง ปัดขากันมิใช่ศัตรูทีคอยปัดแข้ง ปัดขากัน ดังนันหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันดังนันหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกัน พูดคุยกัน ร่วมมือกัน เพราะเราไม่สามารถพูดคุยกัน ร่วมมือกัน เพราะเราไม่สามารถ เปลียนความคิดของคนอืนได้เปลียนความคิดของคนอืนได้ แต่ตัวของเราเปลียนความคิดได้แต่ตัวของเราเปลียนความคิดได้ บทเรียนบททีบทเรียนบทที 1313 จงคิดเสมอว่าผู้ร่วมงานจงคิดเสมอว่าผู้ร่วมงานจงคิดเสมอว่าผู้ร่วมงานจงคิดเสมอว่าผู้ร่วมงาน คือมิตร คือกัลยาณมิตรคือมิตร คือกัลยาณมิตร ทีร่วมกันสร้างความสุขทีร่วมกันสร้างความสุข ในการทํางาน ในการพัฒนาในการทํางาน ในการพัฒนา มิใช่ศัตรูทีคอยปัดแข้ง ปัดขากันมิใช่ศัตรูทีคอยปัดแข้ง ปัดขากัน ดังนันหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันดังนันหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกัน พูดคุยกัน ร่วมมือกัน เพราะเราไม่สามารถพูดคุยกัน ร่วมมือกัน เพราะเราไม่สามารถ เปลียนความคิดของคนอืนได้เปลียนความคิดของคนอืนได้ แต่ตัวของเราเปลียนความคิดได้แต่ตัวของเราเปลียนความคิดได้ www.facebook.com/suradet.sriwww.facebook.com/suradet.sri
 15. 15. บทเรียนบททีบทเรียนบทที การกระทําเกิดจากความคิดการกระทําเกิดจากความคิด ทีเราคิดขึนแล้วจึงลงมือทําทีเราคิดขึนแล้วจึงลงมือทํา ดังนันจงหมันใส่ความคิดว่าดังนันจงหมันใส่ความคิดว่า ““ ฉันทําได้ เช้านีฉันมีความสุขฉันทําได้ เช้านีฉันมีความสุข จงใส่ความคิดดีๆจงใส่ความคิดดีๆ เข้าสู่ตัวเราเข้าสู่ตัวเรา ““ ฉันทําได้ เช้านีฉันมีความสุขฉันทําได้ เช้านีฉันมีความสุข เช้านีฉันจะประสบความสําเร็จในการทํางานเช้านีฉันจะประสบความสําเร็จในการทํางาน วันนีฉันมีโอกาสสร้างความความสุขวันนีฉันมีโอกาสสร้างความความสุข ให้กับผู้ร่วมงาน และผู้รับริการของฉันให้กับผู้ร่วมงาน และผู้รับริการของฉัน วันนีแม้ว่าจะเกิดปัญหาใดๆ ฉันจะผ่านพ้นไปได้วันนีแม้ว่าจะเกิดปัญหาใดๆ ฉันจะผ่านพ้นไปได้ เหล่านีคือความคิดบวก ความคิดดีๆเหล่านีคือความคิดบวก ความคิดดีๆ ทีเราควรใส่เข้าไปในตัวเราทีเราควรใส่เข้าไปในตัวเราทีเราควรใส่เข้าไปในตัวเราทีเราควรใส่เข้าไปในตัวเรา เพือให้เกิดแรง เกิดพลังใจเพือให้เกิดแรง เกิดพลังใจ ในการทํางาน และการพัฒนาในการทํางาน และการพัฒนา เพราะเมือเราคิดบ่อยๆเพราะเมือเราคิดบ่อยๆ เราจะเป็ นเช่นนันเราจะเป็ นเช่นนัน บทเรียนบททีบทเรียนบทที 1414 การกระทําเกิดจากความคิดการกระทําเกิดจากความคิด ทีเราคิดขึนแล้วจึงลงมือทําทีเราคิดขึนแล้วจึงลงมือทํา ดังนันจงหมันใส่ความคิดว่าดังนันจงหมันใส่ความคิดว่า ฉันทําได้ เช้านีฉันมีความสุขฉันทําได้ เช้านีฉันมีความสุขฉันทําได้ เช้านีฉันมีความสุขฉันทําได้ เช้านีฉันมีความสุข เช้านีฉันจะประสบความสําเร็จในการทํางานเช้านีฉันจะประสบความสําเร็จในการทํางาน วันนีฉันมีโอกาสสร้างความความสุขวันนีฉันมีโอกาสสร้างความความสุข ให้กับผู้ร่วมงาน และผู้รับริการของฉันให้กับผู้ร่วมงาน และผู้รับริการของฉัน วันนีแม้ว่าจะเกิดปัญหาใดๆ ฉันจะผ่านพ้นไปได้วันนีแม้ว่าจะเกิดปัญหาใดๆ ฉันจะผ่านพ้นไปได้”” เหล่านีคือความคิดบวก ความคิดดีๆเหล่านีคือความคิดบวก ความคิดดีๆ ทีเราควรใส่เข้าไปในตัวเราทีเราควรใส่เข้าไปในตัวเราทีเราควรใส่เข้าไปในตัวเราทีเราควรใส่เข้าไปในตัวเรา เพือให้เกิดแรง เกิดพลังใจเพือให้เกิดแรง เกิดพลังใจ ในการทํางาน และการพัฒนาในการทํางาน และการพัฒนา เพราะเมือเราคิดบ่อยๆเพราะเมือเราคิดบ่อยๆ เราจะเป็ นเช่นนันเราจะเป็ นเช่นนัน www.facebook.com/suradet.sriwww.facebook.com/suradet.sri
 16. 16. บทเรียนบททีบทเรียนบทที การทีเราจะรู้ว่าการทีเราจะรู้ว่า เราเป็ นอย่างไรเราเป็ นอย่างไร การทํางานเป็ นอย่างไรการทํางานเป็ นอย่างไร การพัฒนาคุณภาพเป็ นอย่างไรนันการพัฒนาคุณภาพเป็ นอย่างไรนัน จงหมันจงหมัน ทบทวนทบทวน ปรับปรุงปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพเป็ นอย่างไรนันการพัฒนาคุณภาพเป็ นอย่างไรนัน ต้องเกิดจากการทีเรารู้จักต้องเกิดจากการทีเรารู้จัก หมันทบทวน หมันเรียนรู้หมันทบทวน หมันเรียนรู้ ในสิงทีเกิดขึนในสิงทีเกิดขึน เพือนํามาสู่การปรับปรุงตนเองเพือนํามาสู่การปรับปรุงตนเอง การทํางาน การพัฒนาการทํางาน การพัฒนาการทํางาน การพัฒนาการทํางาน การพัฒนา ถ้าเราไม่ทบทวนถ้าเราไม่ทบทวน เราจะทราบได้อย่างไรเราจะทราบได้อย่างไร ว่าเราทําได้ดีหรือไม่ดีว่าเราทําได้ดีหรือไม่ดี บทเรียนบททีบทเรียนบทที 1515 การทีเราจะรู้ว่าการทีเราจะรู้ว่า เราเป็ นอย่างไรเราเป็ นอย่างไร การทํางานเป็ นอย่างไรการทํางานเป็ นอย่างไร การพัฒนาคุณภาพเป็ นอย่างไรนันการพัฒนาคุณภาพเป็ นอย่างไรนันการพัฒนาคุณภาพเป็ นอย่างไรนันการพัฒนาคุณภาพเป็ นอย่างไรนัน ต้องเกิดจากการทีเรารู้จักต้องเกิดจากการทีเรารู้จัก หมันทบทวน หมันเรียนรู้หมันทบทวน หมันเรียนรู้ ในสิงทีเกิดขึนในสิงทีเกิดขึน เพือนํามาสู่การปรับปรุงตนเองเพือนํามาสู่การปรับปรุงตนเอง การทํางาน การพัฒนาการทํางาน การพัฒนาการทํางาน การพัฒนาการทํางาน การพัฒนา ถ้าเราไม่ทบทวนถ้าเราไม่ทบทวน เราจะทราบได้อย่างไรเราจะทราบได้อย่างไร ว่าเราทําได้ดีหรือไม่ดีว่าเราทําได้ดีหรือไม่ดี www.facebook.com/suradet.sriwww.facebook.com/suradet.sri
 17. 17. การทีเราจะมีความสุข และสนุกการทีเราจะมีความสุข และสนุก ในการทํางาน การพัฒนาคุณภาพได้นันในการทํางาน การพัฒนาคุณภาพได้นัน จําเป็ นทีต้องมีเป้ าหมาย แนวทางการทํางานจําเป็ นทีต้องมีเป้ าหมาย แนวทางการทํางาน และประเมินผล อีกทังต้องมีความคิดดีๆและประเมินผล อีกทังต้องมีความคิดดีๆและประเมินผล อีกทังต้องมีความคิดดีๆและประเมินผล อีกทังต้องมีความคิดดีๆ ความคิดบวก และมีการสร้างความสัมพันธ์ทีดีความคิดบวก และมีการสร้างความสัมพันธ์ทีดี เป็ นกัลยาณมิตร แก่ผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการเป็ นกัลยาณมิตร แก่ผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการ เพืออะไร ก็เพือให้มีความสุข สนุกทุกอย่างก้าวเพืออะไร ก็เพือให้มีความสุข สนุกทุกอย่างก้าว ของการทํางาน และพัฒนาคุณภาพของการทํางาน และพัฒนาคุณภาพ และเพือจะสร้างประโยชน์และเพือจะสร้างประโยชน์และเพือจะสร้างประโยชน์และเพือจะสร้างประโยชน์ ให้กับตนเอง คนรอบข้างให้กับตนเอง คนรอบข้าง สังคม และประเทศของเราต่อไปสังคม และประเทศของเราต่อไป สวัสดีประเทศไทยครับสวัสดีประเทศไทยครับ การทีเราจะมีความสุข และสนุกการทีเราจะมีความสุข และสนุก ในการทํางาน การพัฒนาคุณภาพได้นันในการทํางาน การพัฒนาคุณภาพได้นัน จําเป็ นทีต้องมีเป้ าหมาย แนวทางการทํางานจําเป็ นทีต้องมีเป้ าหมาย แนวทางการทํางาน และประเมินผล อีกทังต้องมีความคิดดีๆและประเมินผล อีกทังต้องมีความคิดดีๆและประเมินผล อีกทังต้องมีความคิดดีๆและประเมินผล อีกทังต้องมีความคิดดีๆ ความคิดบวก และมีการสร้างความสัมพันธ์ทีดีความคิดบวก และมีการสร้างความสัมพันธ์ทีดี เป็ นกัลยาณมิตร แก่ผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการเป็ นกัลยาณมิตร แก่ผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการ เพืออะไร ก็เพือให้มีความสุข สนุกทุกอย่างก้าวเพืออะไร ก็เพือให้มีความสุข สนุกทุกอย่างก้าว ของการทํางาน และพัฒนาคุณภาพของการทํางาน และพัฒนาคุณภาพ และเพือจะสร้างประโยชน์และเพือจะสร้างประโยชน์และเพือจะสร้างประโยชน์และเพือจะสร้างประโยชน์ ให้กับตนเอง คนรอบข้างให้กับตนเอง คนรอบข้าง สังคม และประเทศของเราต่อไปสังคม และประเทศของเราต่อไป สวัสดีประเทศไทยครับสวัสดีประเทศไทยครับ www.facebook.com/suradet.sriwww.facebook.com/suradet.sri

×