آموزش برق ساختمان؛ مدرک بین المللی⚡ + 30% تخفیف (درجه 1 و 2) - دارالفنون

we are a vocational school in Tehran, Iran that offers different courses and training. and this page belongs to Building electrician training.https://darr.ir/

‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬

‫بالگ‬
‫ما‬ ‫درباره‬
‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬

‫با‬
‫ری‬ ‫دارالفنون‬
‫مهارت‬ ‫و‬ ‫تخصص‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫پیش‬
‫دارالفنون‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫فنی‬ ‫مجتمع‬
‫به‬ ‫و‬ ‫تخصصی‬ ‫آموزش‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫با‬ ‫مهاجرت‬ ‫و‬ ‫بازارکار‬ ‫به‬ ‫ورود‬
‫المللی‬ ‫بین‬ ‫مدرک‬ ‫همراه‬
‫؟‬ ... ‫هستید‬ ‫چی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬
‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫تخصصی‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬
‫‌ای‬
‫ه‬‫حرف‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫مدرک‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫چرا‬
‫از‬ ‫برخورداری‬
‫اختصاصی‬ ‫خوابگاه‬
‫در‬ ‫صد‬ ‫های‬ ‫آموزش‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫نکردن‬ ‫شلوغ‬
‫خودرو‬ ‫مکانیکی‬ ‫آموزش‬
3 :‫مانده‬ ‫ظرفیت‬
1401/02/27 :‫دوره‬ ‫شروع‬
‫محدود‬ ‫ظرفیت‬





‫اتومکانیک‬
‫برق‬
‫آرایشگری‬
‫دیپلم‬
‫کامپیوتر‬
‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫بهترین‬ ‫ری‬ ‫دارالفنون‬ ‫که‬ ‫معتقدند‬ ‫ما‬ ‫مراجعین‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
‫شهر‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫آموزشگاه‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫است‬ ‫تهران‬ ‫استان‬
:‫هستند‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫شامل‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫متفاوت‬ ‫تهران‬
‫خودرو‬ ‫برق‬ ‫آموزش‬
‫صنعتی‬ ‫برق‬
‫از‬ ‫اعم‬ ‫مختلف‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫الکتریکی‬ ‫تاسیسات‬
‫اعالم‬ ‫سیستم‬ ،‫صنعتی‬ ‫برق‬ ،‫مسکونی‬ ‫برق‬ ‫سیستم‬
...‫سیستمهای‬ ،‫حریق‬
91401/03/10 :‫دوره‬ ‫شروع‬
‫نفر‬ 5 :‫مانده‬ ‫ظرفیت‬
‫ساختمان‬ ‫برق‬
‫برق‬ ‫آموزشگاه‬ ‫های‬ ‫کالس‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬
‫توسط‬ ‫دارالفنون‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫فنی‬ ‫مجتمع‬ ‫ساختمان‬
...‫اساتید‬ ‫بهترین‬
1401/02/17 :‫دوره‬ ‫شروع‬
‫نفر‬ 3 :‫مانده‬ ‫ظرفیت‬
‫ال‬ ‫دی‬ ‫سی‬ ‫آی‬ ‫آموزش‬
‫دوره‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫ای‬ ‫نکته‬
،‫بدانید‬ ‫دارالفنون‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫مجتمع‬ ICDL
...‫آن‬
1400/11/19 :‫دوره‬ ‫شروع‬
‫نفر‬ 3 :‫مانده‬ ‫ظرفیت‬
‫کنید؟‬ ‫مراجعه‬ ‫ری‬ ‫دارالفنون‬ ‫به‬
‫عملی‬ ‫صد‬
‫ها‬ ‫کالس‬ ‫حد‬
‫تخصصی‬ ‫مشاوره‬
‫مدرس‬ ‫توسط‬
‫از‬ ‫برخورداری‬
‫اختصاصی‬ ‫تعمیرگاه‬
‫از‬ ‫آسان‬ ‫دسترسی‬
‫مختلف‬ ‫مسیر‬ ‫چند‬
‫المللی‬ ‫بین‬ ‫مدرک‬ ‫دریافت‬
‫با‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫برگذار‬ ‫ری‬ ‫دارالفنون‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫مجتمع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫دوره‬ ‫تمامی‬ ‫ًا‬‫تقریب‬
.‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫همراه‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫رسمی‬ ‫مدرک‬ ‫دریافت‬
‫تماس‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫را‬
‫نام‬ ‫ثبت‬
‫‌ای‬
‫ه‬‫حرف‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫دور‬ ‫ترین‬ ‫طرفدار‬ ‫پر‬
‫بیشتر‬ ‫مشاهده‬
‫منتخب‬ ‫های‬ ‫پست‬
‫ها‬ ‫پست‬ ‫جدیدترین‬
‫فنی‬ ‫رایگان‬ ‫های‬ ‫آموزش‬ ‫مشاهده‬
‫اتومکانیک‬ ‫دپارتمان‬
‫‌ای‬
‫ه‬‫حرف‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫رایگان‬ ‫های‬ ‫آموزش‬
‫آرایشگری‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬
‫اتومکانیک‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬
‫سئو‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬
‫کامپیوتر‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬
‫الکترونیک‬ ‫و‬ ‫برق‬
‫تکنولوژی‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫دانستنی‬
‫معرفی‬
‫ساختمان‬ ‫برقکاری‬ ‫درآمد‬
‫است؟‬ ‫چقدر‬
‫فرهاد‬ 
‫غالمی‬
‫بدون‬ 
‫دیدگاه‬

2022/04/27
‫برق‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫جامع‬ ‫آموزش‬
‫ساختمان‬
‫برق‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫جامع‬ ‫آموزش‬
‫ساختمان‬
‫فرهاد‬ 
‫غالمی‬
‫بدون‬ 
‫دیدگاه‬

2022/04/24
‫اجرای‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫روش‬
‫ارت‬ ‫سیستم‬
‫داود‬ 
‫پری‬ ‫ترکمان‬
‫بدون‬ 
‫دیدگاه‬

2022/04/20
‫خودرو‬ ‫نقاشی‬
:‫شروع‬
‫نفر‬ :‫ظرفیت‬

next

1401 ‫سال‬ ‫در‬ ‫خودرو؛‬ ‫مکانیک‬ ‫درآمد‬
‫شهرها‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫تهران‬ ‫در‬
‫فرهاد‬ 
‫غالمی‬
‫بدون‬ 
‫دیدگاه‬

2022/01/23

next

‫دارالفنون‬ ‫درباره‬
‫معتبرترین‬ ‫و‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫دارالفنون‬ ‫فنی‬ ‫مجتمع‬
‫هایی‬ ‫رشته‬ ‫در‬ 1386 ‫سال‬ ‫در‬ ‫کشور‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫مجتمع‬
‫دوربین‬ ‫آموزش‬ ,ICDL ‫آموزش‬ ,‫مردانه‬ ‫آرایشگری‬ ‫آموزش‬  ‫چون‬
‫آموزش‬ ,‫خودرو‬ ‫برق‬ ‫آموزش‬ ,‫ساختمان‬ ‫برق‬ ‫آموزش‬  ,‫مداربسته‬
،‫کشور‬ ‫سراسر‬ ‫از‬ ‫التحصیل‬ ‫فارغ‬ ‫هزار‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫با‬ ‫خودرو‬ ‫مکانیکی‬
‫توازن‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تالش‬ ‫همواره‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫مهارت‬ ‫پیشروی‬
‫جهت‬ ‫متقاضیان‬ ‫فنی‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫نیازهای‬ ‫بین‬ ‫منطقی‬
‫بخوانید‬ ‫بیشتر‬ … ‫مجرب‬ ‫کادر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬



021-۵۵۹۶۵۶۶۶ :‫مشاوره‬
‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫لینک‬
‫حرفه‬ ‫فنی‬ ‫سواالت‬ ‫نمونه‬
‫ای‬
‫مدرک‬ ‫دریافت‬
‫دیپلم‬ ‫صدور‬ ‫هزینه‬ ‫واریز‬
‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دپارتمان‬
‫آرایشگری‬ ‫آموزشگاه‬
‫مردانه‬
‫اتومکانیک‬ ‫آموزشگاه‬
‫کامپیوتر‬ ‫آموزشگاه‬
‫مقاالت‬ ‫آخرین‬
‫ساختمان‬ ‫برقکاری‬ ‫درآمد‬
‫است؟‬ ‫چقدر‬
‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫جامع‬ ‫آموزش‬
‫ساختمان‬ ‫برق‬
‫مختلف‬ ‫های‬ ‫روش‬
‫ارت‬ ‫سیستم‬ ‫اجرای‬
‫چه‬ ‫و‬ ‫چیست‬ ‫فتوشاپ‬
‫دارد‬ ‫کاربردهایی‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫محفوظ‬ ‫ری‬ ‫دارالفنون‬ ‫برای‬ ‫حقوق‬ ‫تمامی‬ ©

Recommandé

TUKWILA COMMERCIAL EXTERMINATION par
TUKWILA COMMERCIAL EXTERMINATIONTUKWILA COMMERCIAL EXTERMINATION
TUKWILA COMMERCIAL EXTERMINATIONSurgicaltechniciance
4 vues2 diapositives
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd par
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
22.6K vues69 diapositives
Getting into the tech field. what next par
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
5.5K vues22 diapositives
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent par
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.2K vues99 diapositives
How to have difficult conversations par
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
4.7K vues19 diapositives
Introduction to Data Science par
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.2K vues51 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... par
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
12.6K vues21 diapositives
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... par
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
55.5K vues138 diapositives
12 Ways to Increase Your Influence at Work par
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
401.6K vues64 diapositives
ChatGPT webinar slides par
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesAlireza Esmikhani
30.3K vues36 diapositives
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes par
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesProject for Public Spaces & National Center for Biking and Walking
6.9K vues51 diapositives
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... par
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...DevGAMM Conference
3.6K vues12 diapositives

En vedette(20)

Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... par RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.6K vues
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... par Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K vues
12 Ways to Increase Your Influence at Work par GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.6K vues
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... par DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K vues
Barbie - Brand Strategy Presentation par Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K vues
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well par Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K vues
Introduction to C Programming Language par Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K vues
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... par Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K vues
9 Tips for a Work-free Vacation par Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K vues
How to Map Your Future par SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K vues
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -... par AccuraCast
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
AccuraCast3.4K vues
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx par Stan Skrabut, Ed.D.
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptxExploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Stan Skrabut, Ed.D.57.7K vues
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning) par Lucas García, PhD
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
Lucas García, PhD42.5K vues
4 Strategies to Renew Your Career Passion par Daniel Goleman
4 Strategies to Renew Your Career Passion4 Strategies to Renew Your Career Passion
4 Strategies to Renew Your Career Passion
Daniel Goleman122K vues
The Student's Guide to LinkedIn par LinkedIn
The Student's Guide to LinkedInThe Student's Guide to LinkedIn
The Student's Guide to LinkedIn
LinkedIn87.9K vues
Different Roles in Machine Learning Career par Intellipaat
Different Roles in Machine Learning CareerDifferent Roles in Machine Learning Career
Different Roles in Machine Learning Career
Intellipaat12.4K vues

آموزش برق ساختمان؛ مدرک بین المللی⚡ + 30% تخفیف (درجه 1 و 2) - دارالفنون

  • 1. ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬  ‫بالگ‬ ‫ما‬ ‫درباره‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬  ‫با‬ ‫ری‬ ‫دارالفنون‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫تخصص‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫پیش‬ ‫دارالفنون‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫فنی‬ ‫مجتمع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫تخصصی‬ ‫آموزش‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫با‬ ‫مهاجرت‬ ‫و‬ ‫بازارکار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫مدرک‬ ‫همراه‬ ‫؟‬ ... ‫هستید‬ ‫چی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫تخصصی‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫حرف‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫مدرک‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫چرا‬ ‫از‬ ‫برخورداری‬ ‫اختصاصی‬ ‫خوابگاه‬ ‫در‬ ‫صد‬ ‫های‬ ‫آموزش‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫نکردن‬ ‫شلوغ‬ ‫خودرو‬ ‫مکانیکی‬ ‫آموزش‬ 3 :‫مانده‬ ‫ظرفیت‬ 1401/02/27 :‫دوره‬ ‫شروع‬ ‫محدود‬ ‫ظرفیت‬      ‫اتومکانیک‬ ‫برق‬ ‫آرایشگری‬ ‫دیپلم‬ ‫کامپیوتر‬
  • 2. ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫بهترین‬ ‫ری‬ ‫دارالفنون‬ ‫که‬ ‫معتقدند‬ ‫ما‬ ‫مراجعین‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫شهر‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫آموزشگاه‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫است‬ ‫تهران‬ ‫استان‬ :‫هستند‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫شامل‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫متفاوت‬ ‫تهران‬ ‫خودرو‬ ‫برق‬ ‫آموزش‬ ‫صنعتی‬ ‫برق‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫مختلف‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫الکتریکی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اعالم‬ ‫سیستم‬ ،‫صنعتی‬ ‫برق‬ ،‫مسکونی‬ ‫برق‬ ‫سیستم‬ ...‫سیستمهای‬ ،‫حریق‬ 91401/03/10 :‫دوره‬ ‫شروع‬ ‫نفر‬ 5 :‫مانده‬ ‫ظرفیت‬ ‫ساختمان‬ ‫برق‬ ‫برق‬ ‫آموزشگاه‬ ‫های‬ ‫کالس‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫توسط‬ ‫دارالفنون‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫فنی‬ ‫مجتمع‬ ‫ساختمان‬ ...‫اساتید‬ ‫بهترین‬ 1401/02/17 :‫دوره‬ ‫شروع‬ ‫نفر‬ 3 :‫مانده‬ ‫ظرفیت‬ ‫ال‬ ‫دی‬ ‫سی‬ ‫آی‬ ‫آموزش‬ ‫دوره‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫ای‬ ‫نکته‬ ،‫بدانید‬ ‫دارالفنون‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫مجتمع‬ ICDL ...‫آن‬ 1400/11/19 :‫دوره‬ ‫شروع‬ ‫نفر‬ 3 :‫مانده‬ ‫ظرفیت‬ ‫کنید؟‬ ‫مراجعه‬ ‫ری‬ ‫دارالفنون‬ ‫به‬ ‫عملی‬ ‫صد‬ ‫ها‬ ‫کالس‬ ‫حد‬ ‫تخصصی‬ ‫مشاوره‬ ‫مدرس‬ ‫توسط‬ ‫از‬ ‫برخورداری‬ ‫اختصاصی‬ ‫تعمیرگاه‬ ‫از‬ ‫آسان‬ ‫دسترسی‬ ‫مختلف‬ ‫مسیر‬ ‫چند‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫مدرک‬ ‫دریافت‬ ‫با‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫برگذار‬ ‫ری‬ ‫دارالفنون‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫مجتمع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫دوره‬ ‫تمامی‬ ‫ًا‬‫تقریب‬ .‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫همراه‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫رسمی‬ ‫مدرک‬ ‫دریافت‬ ‫تماس‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫را‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫حرف‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫دور‬ ‫ترین‬ ‫طرفدار‬ ‫پر‬
  • 3. ‫بیشتر‬ ‫مشاهده‬ ‫منتخب‬ ‫های‬ ‫پست‬ ‫ها‬ ‫پست‬ ‫جدیدترین‬ ‫فنی‬ ‫رایگان‬ ‫های‬ ‫آموزش‬ ‫مشاهده‬ ‫اتومکانیک‬ ‫دپارتمان‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫حرف‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫رایگان‬ ‫های‬ ‫آموزش‬ ‫آرایشگری‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬ ‫اتومکانیک‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬ ‫سئو‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬ ‫کامپیوتر‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬ ‫الکترونیک‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫تکنولوژی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫دانستنی‬ ‫معرفی‬ ‫ساختمان‬ ‫برقکاری‬ ‫درآمد‬ ‫است؟‬ ‫چقدر‬ ‫فرهاد‬  ‫غالمی‬ ‫بدون‬  ‫دیدگاه‬  2022/04/27 ‫برق‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫جامع‬ ‫آموزش‬ ‫ساختمان‬ ‫برق‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫جامع‬ ‫آموزش‬ ‫ساختمان‬ ‫فرهاد‬  ‫غالمی‬ ‫بدون‬  ‫دیدگاه‬  2022/04/24 ‫اجرای‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫ارت‬ ‫سیستم‬ ‫داود‬  ‫پری‬ ‫ترکمان‬ ‫بدون‬  ‫دیدگاه‬  2022/04/20 ‫خودرو‬ ‫نقاشی‬ :‫شروع‬ ‫نفر‬ :‫ظرفیت‬  next  1401 ‫سال‬ ‫در‬ ‫خودرو؛‬ ‫مکانیک‬ ‫درآمد‬ ‫شهرها‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫تهران‬ ‫در‬ ‫فرهاد‬  ‫غالمی‬ ‫بدون‬  ‫دیدگاه‬  2022/01/23  next 
  • 4. ‫دارالفنون‬ ‫درباره‬ ‫معتبرترین‬ ‫و‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫دارالفنون‬ ‫فنی‬ ‫مجتمع‬ ‫هایی‬ ‫رشته‬ ‫در‬ 1386 ‫سال‬ ‫در‬ ‫کشور‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫مجتمع‬ ‫دوربین‬ ‫آموزش‬ ,ICDL ‫آموزش‬ ,‫مردانه‬ ‫آرایشگری‬ ‫آموزش‬  ‫چون‬ ‫آموزش‬ ,‫خودرو‬ ‫برق‬ ‫آموزش‬ ,‫ساختمان‬ ‫برق‬ ‫آموزش‬  ,‫مداربسته‬ ،‫کشور‬ ‫سراسر‬ ‫از‬ ‫التحصیل‬ ‫فارغ‬ ‫هزار‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫با‬ ‫خودرو‬ ‫مکانیکی‬ ‫توازن‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تالش‬ ‫همواره‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫مهارت‬ ‫پیشروی‬ ‫جهت‬ ‫متقاضیان‬ ‫فنی‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫نیازهای‬ ‫بین‬ ‫منطقی‬ ‫بخوانید‬ ‫بیشتر‬ … ‫مجرب‬ ‫کادر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬    021-۵۵۹۶۵۶۶۶ :‫مشاوره‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫حرفه‬ ‫فنی‬ ‫سواالت‬ ‫نمونه‬ ‫ای‬ ‫مدرک‬ ‫دریافت‬ ‫دیپلم‬ ‫صدور‬ ‫هزینه‬ ‫واریز‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دپارتمان‬ ‫آرایشگری‬ ‫آموزشگاه‬ ‫مردانه‬ ‫اتومکانیک‬ ‫آموزشگاه‬ ‫کامپیوتر‬ ‫آموزشگاه‬ ‫مقاالت‬ ‫آخرین‬ ‫ساختمان‬ ‫برقکاری‬ ‫درآمد‬ ‫است؟‬ ‫چقدر‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫جامع‬ ‫آموزش‬ ‫ساختمان‬ ‫برق‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫ارت‬ ‫سیستم‬ ‫اجرای‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫چیست‬ ‫فتوشاپ‬ ‫دارد‬ ‫کاربردهایی‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫محفوظ‬ ‫ری‬ ‫دارالفنون‬ ‫برای‬ ‫حقوق‬ ‫تمامی‬ ©