Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

News suwannee

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

News suwannee

  1. 1. สานักวิทยฯ มข. ร่ วมสื บสานประเพณีสงกรานต์ ม่วนซื่น สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน พร้ อมสืบสานประเพณีไทย ในงาน “สงกรานต์มวนซื่น” ที่จดขึ ้นเป็ นประจาทุกปี ณ ลานกิจกรรมหน้ าสานักวิทย ่ ับริการ โดยมีกิจกรรมการรดน ้าดาหัว การก่อกองทราย และการเล่นน ้าสงกรานต์ร่วมกัน เพื่อสืบสานประเพณีแบบไทย ๆ ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่ช่วยสานสัมพันธ์ให้ กบบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับได้ เป็ นอย่างดี ั ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของสานักวิทยบริการ ได้ ที่ http://www.library.kku.ac.th/ นางสาวสุวรรณี ห้ วยหงษ์ ทอง : ผู้เขียนข่าว

×