SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  8
Télécharger pour lire hors ligne
Nieuwe ideeën
voor Jette De nouvelles idées
pour Jette
Plus de stationnement en soirée !
Meer parkeerplaats ‘s avonds !
Geoffrey Lepers
Door de aanzienlijke bevolkingsgroei, wordt het beheer van
parkeerplaatsen van de Jettenaren één van de grootste
uitdagingen van onze gemeente. We hebben al verschillende
maatregelen genomen om het bewonersparkeren (blauwe
zone of bewonerszone) overdag te verzekeren en om het
roteren van parkeerplaatsen in de handelszone te stimuleren
(betalende zones). Maar het parkeren ’s avonds, als de
bewoners na hun werkdag thuiskomen, blijft problematisch
in de verschillende wijken. Private ruimtes zoals garages en
parkings zouden voor de Jettenaren ’s avonds en ‘s nachts
opengesteld kunnen worden. De MR stelt voor een fiscale
stimulans te geven aan bedrijven en winkelketens die ’s nachts
hun parking ter beschikking stellen aan bewoners om hun auto
te parkeren.
Avec l’augmentation importante de la population, un des nombreux défis jettois est la gestion du
stationnement des voitures des Jettois. Nous avons déjà pris des mesures en journée pour protéger
le stationnement des habitants (zones bleues ou zones riverains) et pour assurer la rotation
dans les quartiers commerciaux (zones payantes). Mais le stationnement en soirée reste compliqué
dans de nombreux quartiers lorsque les habitants rentrent tous chez eux après leur journée de
travail. Il faut donc mobiliser les espaces privés (garages et parkings) afin de les utiliser pour le
stationnement durant la nuit. Le MR propose donc de donner un incitant fiscal aux sociétés et
grandes surfaces qui permettraient aux habitants de pouvoir utiliser leurs parkings la nuit.
Avec plus de 50.000 habitants, notre commune a un
rôle important à tenir sur le plan culturel et sportif
dans le Nord-Ouest de Bruxelles. La nouvelle salle
omnisport et l’augmentation de l’offre culturelle via le
Centre Armillaire et le GC Esseghem sont déjà de belles
réalisations, mais la population jettoise change et les
dernières études indiquent une augmentation importante
des familles avec jeunes enfants sur notre territoire.
Nous proposons d’établir un label "JETTE, COMMUNE
ACCUEILLANTE AUX ENFANTS ET AUX JEUNES" par lequel
nous renforcerons l’attention portée pour les enfants
dans tous les événements organisés par la commune.
Une commune culturelle et jeune
Een gemeente waar cultuur
en jeugd belangrijk zijn
Met meer dan 50.000 inwoners heeft onze gemeente,
in heel het noordwesten van Brussel, een belangrijke
rol te vervullen op sportief en cultureel vlak. De
renovatie van onze Jetse sporthal en de toename van
het culturele aanbod via, onder andere, “Le Centre
Armillaire” en “GC Esseghem” zijn al grote successen.
Maar recente studies wijzen op een significante
toename van gezinnen met jonge kinderen in Jette.
Meer aandacht voor kinderen en jongeren in al onze
gemeentelijke activiteiten is dan ook een must. Wij
stellen daarom voor om een label ‘JETTE, JEUGD-
EN KINDERGEMEENTE’ te creëren.
Steve Hendrick
De Jetse troeven beter uitspelen
Mettre les atouts jettois en évidence
De nombreux jettois le savent et le disent à
qui veut l’entendre: ‘Il fait bon vivre à Jette!’
Une commune verte, une dynamique culturelle et
sportive hors pair, un enseignement et des écoles
au top, un marché dominical unique, des magasins
et boutiques de qualité et un Horeca super
sympa, etc.
Mais est-ce que tous les habitants de Jette
le savent? Et fait-on assez la promo de notre
commune dans le reste de la région bruxelloise.
En tant que libéraux, nous proposons de
sensibiliser encore plus le public intéressé à
travers des petites vidéos sur les réseaux sociaux
réalisées et mises online par les Jettois. Faisons
ensemble de Jette une commune cool, quoi.
Veel Jettenaren weten en vinden het:
onze gemeente is er één waar het
goed leven is. Veel groen, verschillende
sportmogelijkheden, een mooi cultuur-
en schoolaanbod, een dynamische
markt, veel goede winkels en toffe
cafés, enz.
Maar weten alle Jettenaren dit wel?
En wordt Jette in de rest van Brussel
en zelfs nog verder wel voldoende
gepromoot?
Als liberalen stellen we daarom voor
onze gemeente samen met u beter
bekend te maken door op sociale
media filmpjes te verspreiden die u als
Jettenaar zelf kan maken en posten.
Olivier Corhay
Josiane De Kock
Brigitte Gooris
Geoffrey Lepers
Opleiding is een prioriteit
voor Open Vld Jette en
de MR. We werken niet alleen
aan de kwaliteit van het
onderwijs maar ook aan
de capaciteitsuitbreiding.
Zo werden sinds 2012 quasi
300 plaatsen gecreëerd,
waardoor het totaal
aantal leerlingen in de
Jetse gemeentescholen op
4.000 komt. We moeten de
bevolkingsgroei verder volgen
en nieuwe plaatsen in de
Franstalige en Nederlandstalige
scholen voorzien. Onze ambitie
is 500 nieuwe plaatsen creëren
via verschillende projecten.
La formation est une priorité pour le MR et
l’Open Vld de Jette. C’est ainsi qu’en plus de
travailler sur la qualité de l’enseignement,
nous avons aussi travaillé sur l’augmentation
du nombre de places. Environs 300 places ont
été créées depuis 2012, ce qui porte à 4.000
le nombre d’élèves dans les écoles communales
de Jette. Il faut continuer à suivre
l’évolution de la population et à proposer de
nouvelles places dans les écoles francophones
et néerlandophones. Notre ambition est de
développer différents projets pour créer
500 nouvelles places.
Het onderwijs, een prioriteit !
L’enseignement, une priorité !
Verlof nemen om een administratief
document op te halen aan de gemeente moet
een uitzondering worden. De goede service
van onze lokale overheid jegens burgers moet
maximaal gedigitaliseerd worden. Een plaats
reserveren voor een verhuizing of voor
containers, aanvraag van stedenbouwkundige
inlichtingen of een aangifte van overlijden
moet van thuis uit kunnen gebeuren via
computer, tablet of smartphone, en dit
24u/24.
MR en Open Vld stellen ook voor om
info-computers te installeren in diverse
gemeentelijke ruimten zoals bibliotheken of
het OCMW, dit om de digitale kloof bij de
burgers te verkleinen.
Jette, commune digitale
Jette, digitale gemeente
Prendre congé pour venir à la commune chercher un
document administratif doit devenir une exception.
Le bon service de notre administration communale
envers les citoyens doit être digitalisé au maximum.
Réservation d’emplacement pour container ou
déménagement, demande de renseignement
urbanistique ou déclaration de décès doit pouvoir
se faire de chez soi 24h/24 depuis son ordinateur,
sa tablette ou son smartphone.
Le MR et l’Open Vld proposent également d’installer
des bornes informatiques dans divers lieux
communaux comme les bibliothèques ou le CPAS pour
lutter contre la fracture numérique.
Olivier Corhay
Steve Hendrick
Een ‘burgerkabinet’ van 100 Jettenaren
voor een sterker beleid
Un ‘Cabinet Citoyen’ de 100 habitants Jettois
pour une politique forte et proche des gens.
La politique concerne les politiciens, mais cela
vous concerne aussi. Il est donc nécessaire que,
après les élections communales, les citoyens
jettois soient plus impliqués dans la politique
de leur commune. C’est déjà le cas avec des
contacts réguliers avec le Bourgmestre, les
échevins, conseillers et membres du conseil, les
associations et les habitants jettois socio-
culturellement actifs.
Mais il en faut plus.
Nous proposons donc que le MR et
l’Open Vld réunissent chaque année
un ‘Cabinet Citoyen Jettois’ où 100
habitants conseilleront la Commune et
les mandataires autour d’un thème
spécifique (la sécurité, le trafic, la
culture, les sports, etc). Après chaque
‘Cabinet Citoyen’ la Commune doit
régulièrement informer les membres de
l’évolution des dossiers, montrer le suivi
et les réalisations des propositions
traduites en actions concrètes et cela
en toute transparence.
De politiek is een zaak van politici, maar vooral
ook van u. Naast democratische verkiezingen
elke 6 jaar, is het daarom noodzakelijk dat
Jetse burgers meer bij het gemeentelijk
beleid betrokken worden. Dat kan nu al, door
regelmatige contacten van burgemeester,
schepenen, gemeenteraadsleden en OCMW-
raadsleden met wijkcomités, verenigingen en
individuele Jettenaars.
Maar er is meer nodig.
Daarom stellen wij als MR en Open Vld voor elk
jaar een ‘burgerkabinet’ van 100 Jetse burgers
bijeen te brengen dat de gemeente adviseert
rond een bepaald thema (veiligheid, verkeer,
cultuur, sport, enz.). Na elk burgerkabinet
is het aan de gemeente om regelmatig en
transparant naar alle Jettenaren terug te
koppelen over hoe de adviezen opgevolgd
worden en omgezet in concrete maatregelen.
Sven Gatz
Rejoignez notre équipe libérale
Vervoeg ons liberaal team
Contact: Olivier Corhay - Rue Decrée 12 à 1090 Jette - jette@mr.be
Contact: Stefan De Latte
Frédéric Mohrfeldstraat 69 - 1090 Jette - stefan.delatte@gmail.com
VU:OlivierCorhay-RueDecrée12à1090Jette-jette@mr.be

Contenu connexe

Tendances

Programme du mandat 2014-2020
Programme du mandat 2014-2020Programme du mandat 2014-2020
Programme du mandat 2014-2020nogentenmouvement
 
Guide COS Hérault
Guide COS HéraultGuide COS Hérault
Guide COS HéraultAlvidis
 
Saint-Brieuc-Agglomeration - La plateforme projet pour 2014-2020
Saint-Brieuc-Agglomeration - La plateforme projet pour 2014-2020Saint-Brieuc-Agglomeration - La plateforme projet pour 2014-2020
Saint-Brieuc-Agglomeration - La plateforme projet pour 2014-2020Alain Dejour
 
MR Jette: Gemeenteraadsverkiezingen 2018
MR Jette: Gemeenteraadsverkiezingen 2018MR Jette: Gemeenteraadsverkiezingen 2018
MR Jette: Gemeenteraadsverkiezingen 2018Sven Gatz
 
Programme UPC mars 2014
Programme UPC mars 2014Programme UPC mars 2014
Programme UPC mars 2014UPC Châtillon
 
Saint-Brieuc-Agglomération - Le bilan 2008-2014
Saint-Brieuc-Agglomération - Le bilan 2008-2014Saint-Brieuc-Agglomération - Le bilan 2008-2014
Saint-Brieuc-Agglomération - Le bilan 2008-2014Alain Dejour
 
Plaquette
PlaquettePlaquette
Plaquetteazizkc
 
Val d'oust : Municipales: la liste Val d'Oust Nouvel Elan
Val d'oust : Municipales: la liste Val d'Oust Nouvel ElanVal d'oust : Municipales: la liste Val d'Oust Nouvel Elan
Val d'oust : Municipales: la liste Val d'Oust Nouvel ElanGuyon Jacky
 
Liste Union Pour Châtillon, mars 2014
Liste Union Pour Châtillon, mars 2014Liste Union Pour Châtillon, mars 2014
Liste Union Pour Châtillon, mars 2014UPC Châtillon
 
Les Informations dieppoises - Interview Stéphane Mauger (FN) Municipales 2
Les Informations dieppoises - Interview Stéphane Mauger (FN) Municipales 2Les Informations dieppoises - Interview Stéphane Mauger (FN) Municipales 2
Les Informations dieppoises - Interview Stéphane Mauger (FN) Municipales 2Informations dieppoises
 
Ville de Clermont - sur la brêche - 20120612
Ville de Clermont - sur la brêche - 20120612Ville de Clermont - sur la brêche - 20120612
Ville de Clermont - sur la brêche - 20120612Communication Clermont
 
Journal de campagne de Stéphane Balet, candidat à la Municipalité d'Yverdon-l...
Journal de campagne de Stéphane Balet, candidat à la Municipalité d'Yverdon-l...Journal de campagne de Stéphane Balet, candidat à la Municipalité d'Yverdon-l...
Journal de campagne de Stéphane Balet, candidat à la Municipalité d'Yverdon-l...Jean-Marc Sandoz
 
Profession de foi Coeur 92 Rive-Gauche 2015
Profession de foi Coeur 92 Rive-Gauche 2015Profession de foi Coeur 92 Rive-Gauche 2015
Profession de foi Coeur 92 Rive-Gauche 2015Saint-Cloud
 
le sport & la politique de la ville en france
le sport & la politique de la ville en france le sport & la politique de la ville en france
le sport & la politique de la ville en france askeur Islam
 
Tract de campagne - janvier 2014
Tract de campagne - janvier 2014Tract de campagne - janvier 2014
Tract de campagne - janvier 2014UPC Châtillon
 
Programme de Jean-Marie TETART - Législatives 2012
Programme de Jean-Marie TETART - Législatives 2012Programme de Jean-Marie TETART - Législatives 2012
Programme de Jean-Marie TETART - Législatives 2012jeanmarietetart
 

Tendances (20)

Programme du mandat 2014-2020
Programme du mandat 2014-2020Programme du mandat 2014-2020
Programme du mandat 2014-2020
 
Guide COS Hérault
Guide COS HéraultGuide COS Hérault
Guide COS Hérault
 
Saint-Brieuc-Agglomeration - La plateforme projet pour 2014-2020
Saint-Brieuc-Agglomeration - La plateforme projet pour 2014-2020Saint-Brieuc-Agglomeration - La plateforme projet pour 2014-2020
Saint-Brieuc-Agglomeration - La plateforme projet pour 2014-2020
 
MR Jette: Gemeenteraadsverkiezingen 2018
MR Jette: Gemeenteraadsverkiezingen 2018MR Jette: Gemeenteraadsverkiezingen 2018
MR Jette: Gemeenteraadsverkiezingen 2018
 
Programme UPC mars 2014
Programme UPC mars 2014Programme UPC mars 2014
Programme UPC mars 2014
 
Bilan
Bilan Bilan
Bilan
 
Saint-Brieuc-Agglomération - Le bilan 2008-2014
Saint-Brieuc-Agglomération - Le bilan 2008-2014Saint-Brieuc-Agglomération - Le bilan 2008-2014
Saint-Brieuc-Agglomération - Le bilan 2008-2014
 
Notre programme
Notre programmeNotre programme
Notre programme
 
Plaquette
PlaquettePlaquette
Plaquette
 
Val d'oust : Municipales: la liste Val d'Oust Nouvel Elan
Val d'oust : Municipales: la liste Val d'Oust Nouvel ElanVal d'oust : Municipales: la liste Val d'Oust Nouvel Elan
Val d'oust : Municipales: la liste Val d'Oust Nouvel Elan
 
Liste Union Pour Châtillon, mars 2014
Liste Union Pour Châtillon, mars 2014Liste Union Pour Châtillon, mars 2014
Liste Union Pour Châtillon, mars 2014
 
Les Informations dieppoises - Interview Stéphane Mauger (FN) Municipales 2
Les Informations dieppoises - Interview Stéphane Mauger (FN) Municipales 2Les Informations dieppoises - Interview Stéphane Mauger (FN) Municipales 2
Les Informations dieppoises - Interview Stéphane Mauger (FN) Municipales 2
 
Ville de Clermont - sur la brêche - 20120612
Ville de Clermont - sur la brêche - 20120612Ville de Clermont - sur la brêche - 20120612
Ville de Clermont - sur la brêche - 20120612
 
Interview A. Gautier suite
Interview A. Gautier suiteInterview A. Gautier suite
Interview A. Gautier suite
 
Journal de campagne de Stéphane Balet, candidat à la Municipalité d'Yverdon-l...
Journal de campagne de Stéphane Balet, candidat à la Municipalité d'Yverdon-l...Journal de campagne de Stéphane Balet, candidat à la Municipalité d'Yverdon-l...
Journal de campagne de Stéphane Balet, candidat à la Municipalité d'Yverdon-l...
 
Lettre de Candidature
Lettre de CandidatureLettre de Candidature
Lettre de Candidature
 
Profession de foi Coeur 92 Rive-Gauche 2015
Profession de foi Coeur 92 Rive-Gauche 2015Profession de foi Coeur 92 Rive-Gauche 2015
Profession de foi Coeur 92 Rive-Gauche 2015
 
le sport & la politique de la ville en france
le sport & la politique de la ville en france le sport & la politique de la ville en france
le sport & la politique de la ville en france
 
Tract de campagne - janvier 2014
Tract de campagne - janvier 2014Tract de campagne - janvier 2014
Tract de campagne - janvier 2014
 
Programme de Jean-Marie TETART - Législatives 2012
Programme de Jean-Marie TETART - Législatives 2012Programme de Jean-Marie TETART - Législatives 2012
Programme de Jean-Marie TETART - Législatives 2012
 

Similaire à Nieuwe ideeën voor Jette - De nouvelles idées pour Jette

Le labo paris 18 (1)
Le labo  paris 18 (1)Le labo  paris 18 (1)
Le labo paris 18 (1)Pierre Le T
 
Les Jeunes Sétois d'un même élan
Les Jeunes Sétois d'un même élanLes Jeunes Sétois d'un même élan
Les Jeunes Sétois d'un même élancommeinhes
 
Présentation des voeux 2010 pour Cordes
Présentation des voeux 2010 pour CordesPrésentation des voeux 2010 pour Cordes
Présentation des voeux 2010 pour CordesPaul Quilès
 
Magazine du CNFPT : dossier relation usagers
Magazine du CNFPT : dossier relation usagersMagazine du CNFPT : dossier relation usagers
Magazine du CNFPT : dossier relation usagersFranck Confino
 
MR powered by Open Vld Jette: Onze ambitie voor Jette
MR powered by Open Vld Jette: Onze ambitie voor JetteMR powered by Open Vld Jette: Onze ambitie voor Jette
MR powered by Open Vld Jette: Onze ambitie voor JetteSven Gatz
 
Guy Lafite : ma vision pour Biarritz
Guy Lafite : ma vision pour BiarritzGuy Lafite : ma vision pour Biarritz
Guy Lafite : ma vision pour BiarritzGuy Lafite
 
Déclaration de politique générale du collège communal 2012 2018
Déclaration de politique générale du collège communal 2012 2018Déclaration de politique générale du collège communal 2012 2018
Déclaration de politique générale du collège communal 2012 2018LeSoir.be
 
Projet Saint Jean de Luz 2014 2020
Projet Saint Jean de Luz 2014 2020Projet Saint Jean de Luz 2014 2020
Projet Saint Jean de Luz 2014 2020EmileAmaro
 
Bat journal n°1 v4
Bat journal n°1 v4Bat journal n°1 v4
Bat journal n°1 v4Sebvad
 
Liste Réunir Venelles Réunion Publique du13 février 2013
Liste Réunir Venelles Réunion Publique du13 février 2013Liste Réunir Venelles Réunion Publique du13 février 2013
Liste Réunir Venelles Réunion Publique du13 février 2013reunirvenelles
 

Similaire à Nieuwe ideeën voor Jette - De nouvelles idées pour Jette (20)

Le labo paris 18 (1)
Le labo  paris 18 (1)Le labo  paris 18 (1)
Le labo paris 18 (1)
 
Saint-Seb' le mag 131 novembre-décembre 2014
Saint-Seb' le mag 131 novembre-décembre 2014Saint-Seb' le mag 131 novembre-décembre 2014
Saint-Seb' le mag 131 novembre-décembre 2014
 
Bulletin 2014
Bulletin 2014Bulletin 2014
Bulletin 2014
 
Argentré infos novembre/décembre 2017
Argentré infos novembre/décembre 2017Argentré infos novembre/décembre 2017
Argentré infos novembre/décembre 2017
 
Les Jeunes Sétois d'un même élan
Les Jeunes Sétois d'un même élanLes Jeunes Sétois d'un même élan
Les Jeunes Sétois d'un même élan
 
Présentation des voeux 2010 pour Cordes
Présentation des voeux 2010 pour CordesPrésentation des voeux 2010 pour Cordes
Présentation des voeux 2010 pour Cordes
 
Bat validé
Bat validéBat validé
Bat validé
 
Bat valide
Bat valideBat valide
Bat valide
 
Magazine du CNFPT : dossier relation usagers
Magazine du CNFPT : dossier relation usagersMagazine du CNFPT : dossier relation usagers
Magazine du CNFPT : dossier relation usagers
 
Compte-rendu Ivry Port
Compte-rendu Ivry PortCompte-rendu Ivry Port
Compte-rendu Ivry Port
 
Les editos du tome 10
Les editos du tome 10Les editos du tome 10
Les editos du tome 10
 
MR powered by Open Vld Jette: Onze ambitie voor Jette
MR powered by Open Vld Jette: Onze ambitie voor JetteMR powered by Open Vld Jette: Onze ambitie voor Jette
MR powered by Open Vld Jette: Onze ambitie voor Jette
 
Plate forme gauche 2015
Plate forme gauche 2015Plate forme gauche 2015
Plate forme gauche 2015
 
Saint-Seb' Le Mag 132 janvier-février 2015
Saint-Seb' Le Mag 132 janvier-février 2015Saint-Seb' Le Mag 132 janvier-février 2015
Saint-Seb' Le Mag 132 janvier-février 2015
 
Guy Lafite : ma vision pour Biarritz
Guy Lafite : ma vision pour BiarritzGuy Lafite : ma vision pour Biarritz
Guy Lafite : ma vision pour Biarritz
 
Déclaration de politique générale du collège communal 2012 2018
Déclaration de politique générale du collège communal 2012 2018Déclaration de politique générale du collège communal 2012 2018
Déclaration de politique générale du collège communal 2012 2018
 
Projet Saint Jean de Luz 2014 2020
Projet Saint Jean de Luz 2014 2020Projet Saint Jean de Luz 2014 2020
Projet Saint Jean de Luz 2014 2020
 
Bat journal n°1 v4
Bat journal n°1 v4Bat journal n°1 v4
Bat journal n°1 v4
 
Domag#77 ok
Domag#77 okDomag#77 ok
Domag#77 ok
 
Liste Réunir Venelles Réunion Publique du13 février 2013
Liste Réunir Venelles Réunion Publique du13 février 2013Liste Réunir Venelles Réunion Publique du13 février 2013
Liste Réunir Venelles Réunion Publique du13 février 2013
 

Plus de Sven Gatz

Presentation of the vision text on Multilingualism in Brussels
Presentation of the vision text on Multilingualism in BrusselsPresentation of the vision text on Multilingualism in Brussels
Presentation of the vision text on Multilingualism in BrusselsSven Gatz
 
Note de politique Promotion du Multilinguisme
Note de politique Promotion du MultilinguismeNote de politique Promotion du Multilinguisme
Note de politique Promotion du MultilinguismeSven Gatz
 
Presentatie Meertaligheid
Presentatie MeertaligheidPresentatie Meertaligheid
Presentatie MeertaligheidSven Gatz
 
100% Jette - Kandidaten Open VLD lijst MR
100% Jette - Kandidaten Open VLD lijst MR100% Jette - Kandidaten Open VLD lijst MR
100% Jette - Kandidaten Open VLD lijst MRSven Gatz
 
Programma MR Jette 2018
Programma MR Jette 2018 Programma MR Jette 2018
Programma MR Jette 2018 Sven Gatz
 
Seb en Sven
Seb en Sven Seb en Sven
Seb en Sven Sven Gatz
 
MR powered by Open Vld: Je suis pour!
MR powered by Open Vld: Je suis pour! MR powered by Open Vld: Je suis pour!
MR powered by Open Vld: Je suis pour! Sven Gatz
 
Persconferentie - Conférence de presse: MR powered by Open Vld Jette
Persconferentie - Conférence de presse: MR powered by Open Vld JettePersconferentie - Conférence de presse: MR powered by Open Vld Jette
Persconferentie - Conférence de presse: MR powered by Open Vld JetteSven Gatz
 
Citytrip à Jette
Citytrip à JetteCitytrip à Jette
Citytrip à JetteSven Gatz
 
Citytrip door Jette
Citytrip door JetteCitytrip door Jette
Citytrip door JetteSven Gatz
 
Sven Gatz, een minister voor Jette
Sven Gatz, een minister voor JetteSven Gatz, een minister voor Jette
Sven Gatz, een minister voor JetteSven Gatz
 
Sven Gatz, un ministre pour Jette
Sven Gatz, un ministre pour JetteSven Gatz, un ministre pour Jette
Sven Gatz, un ministre pour JetteSven Gatz
 

Plus de Sven Gatz (13)

Presentation of the vision text on Multilingualism in Brussels
Presentation of the vision text on Multilingualism in BrusselsPresentation of the vision text on Multilingualism in Brussels
Presentation of the vision text on Multilingualism in Brussels
 
Note de politique Promotion du Multilinguisme
Note de politique Promotion du MultilinguismeNote de politique Promotion du Multilinguisme
Note de politique Promotion du Multilinguisme
 
Presentatie Meertaligheid
Presentatie MeertaligheidPresentatie Meertaligheid
Presentatie Meertaligheid
 
100% Jette - Kandidaten Open VLD lijst MR
100% Jette - Kandidaten Open VLD lijst MR100% Jette - Kandidaten Open VLD lijst MR
100% Jette - Kandidaten Open VLD lijst MR
 
Programma MR Jette 2018
Programma MR Jette 2018 Programma MR Jette 2018
Programma MR Jette 2018
 
Seb en Sven
Seb en Sven Seb en Sven
Seb en Sven
 
MR powered by Open Vld: Je suis pour!
MR powered by Open Vld: Je suis pour! MR powered by Open Vld: Je suis pour!
MR powered by Open Vld: Je suis pour!
 
Persconferentie - Conférence de presse: MR powered by Open Vld Jette
Persconferentie - Conférence de presse: MR powered by Open Vld JettePersconferentie - Conférence de presse: MR powered by Open Vld Jette
Persconferentie - Conférence de presse: MR powered by Open Vld Jette
 
Citytrip à Jette
Citytrip à JetteCitytrip à Jette
Citytrip à Jette
 
Citytrip door Jette
Citytrip door JetteCitytrip door Jette
Citytrip door Jette
 
Ultimas
UltimasUltimas
Ultimas
 
Sven Gatz, een minister voor Jette
Sven Gatz, een minister voor JetteSven Gatz, een minister voor Jette
Sven Gatz, een minister voor Jette
 
Sven Gatz, un ministre pour Jette
Sven Gatz, un ministre pour JetteSven Gatz, un ministre pour Jette
Sven Gatz, un ministre pour Jette
 

Nieuwe ideeën voor Jette - De nouvelles idées pour Jette

 • 1. Nieuwe ideeën voor Jette De nouvelles idées pour Jette
 • 2. Plus de stationnement en soirée ! Meer parkeerplaats ‘s avonds ! Geoffrey Lepers Door de aanzienlijke bevolkingsgroei, wordt het beheer van parkeerplaatsen van de Jettenaren één van de grootste uitdagingen van onze gemeente. We hebben al verschillende maatregelen genomen om het bewonersparkeren (blauwe zone of bewonerszone) overdag te verzekeren en om het roteren van parkeerplaatsen in de handelszone te stimuleren (betalende zones). Maar het parkeren ’s avonds, als de bewoners na hun werkdag thuiskomen, blijft problematisch in de verschillende wijken. Private ruimtes zoals garages en parkings zouden voor de Jettenaren ’s avonds en ‘s nachts opengesteld kunnen worden. De MR stelt voor een fiscale stimulans te geven aan bedrijven en winkelketens die ’s nachts hun parking ter beschikking stellen aan bewoners om hun auto te parkeren. Avec l’augmentation importante de la population, un des nombreux défis jettois est la gestion du stationnement des voitures des Jettois. Nous avons déjà pris des mesures en journée pour protéger le stationnement des habitants (zones bleues ou zones riverains) et pour assurer la rotation dans les quartiers commerciaux (zones payantes). Mais le stationnement en soirée reste compliqué dans de nombreux quartiers lorsque les habitants rentrent tous chez eux après leur journée de travail. Il faut donc mobiliser les espaces privés (garages et parkings) afin de les utiliser pour le stationnement durant la nuit. Le MR propose donc de donner un incitant fiscal aux sociétés et grandes surfaces qui permettraient aux habitants de pouvoir utiliser leurs parkings la nuit.
 • 3. Avec plus de 50.000 habitants, notre commune a un rôle important à tenir sur le plan culturel et sportif dans le Nord-Ouest de Bruxelles. La nouvelle salle omnisport et l’augmentation de l’offre culturelle via le Centre Armillaire et le GC Esseghem sont déjà de belles réalisations, mais la population jettoise change et les dernières études indiquent une augmentation importante des familles avec jeunes enfants sur notre territoire. Nous proposons d’établir un label "JETTE, COMMUNE ACCUEILLANTE AUX ENFANTS ET AUX JEUNES" par lequel nous renforcerons l’attention portée pour les enfants dans tous les événements organisés par la commune. Une commune culturelle et jeune Een gemeente waar cultuur en jeugd belangrijk zijn Met meer dan 50.000 inwoners heeft onze gemeente, in heel het noordwesten van Brussel, een belangrijke rol te vervullen op sportief en cultureel vlak. De renovatie van onze Jetse sporthal en de toename van het culturele aanbod via, onder andere, “Le Centre Armillaire” en “GC Esseghem” zijn al grote successen. Maar recente studies wijzen op een significante toename van gezinnen met jonge kinderen in Jette. Meer aandacht voor kinderen en jongeren in al onze gemeentelijke activiteiten is dan ook een must. Wij stellen daarom voor om een label ‘JETTE, JEUGD- EN KINDERGEMEENTE’ te creëren. Steve Hendrick
 • 4. De Jetse troeven beter uitspelen Mettre les atouts jettois en évidence De nombreux jettois le savent et le disent à qui veut l’entendre: ‘Il fait bon vivre à Jette!’ Une commune verte, une dynamique culturelle et sportive hors pair, un enseignement et des écoles au top, un marché dominical unique, des magasins et boutiques de qualité et un Horeca super sympa, etc. Mais est-ce que tous les habitants de Jette le savent? Et fait-on assez la promo de notre commune dans le reste de la région bruxelloise. En tant que libéraux, nous proposons de sensibiliser encore plus le public intéressé à travers des petites vidéos sur les réseaux sociaux réalisées et mises online par les Jettois. Faisons ensemble de Jette une commune cool, quoi. Veel Jettenaren weten en vinden het: onze gemeente is er één waar het goed leven is. Veel groen, verschillende sportmogelijkheden, een mooi cultuur- en schoolaanbod, een dynamische markt, veel goede winkels en toffe cafés, enz. Maar weten alle Jettenaren dit wel? En wordt Jette in de rest van Brussel en zelfs nog verder wel voldoende gepromoot? Als liberalen stellen we daarom voor onze gemeente samen met u beter bekend te maken door op sociale media filmpjes te verspreiden die u als Jettenaar zelf kan maken en posten. Olivier Corhay Josiane De Kock
 • 5. Brigitte Gooris Geoffrey Lepers Opleiding is een prioriteit voor Open Vld Jette en de MR. We werken niet alleen aan de kwaliteit van het onderwijs maar ook aan de capaciteitsuitbreiding. Zo werden sinds 2012 quasi 300 plaatsen gecreëerd, waardoor het totaal aantal leerlingen in de Jetse gemeentescholen op 4.000 komt. We moeten de bevolkingsgroei verder volgen en nieuwe plaatsen in de Franstalige en Nederlandstalige scholen voorzien. Onze ambitie is 500 nieuwe plaatsen creëren via verschillende projecten. La formation est une priorité pour le MR et l’Open Vld de Jette. C’est ainsi qu’en plus de travailler sur la qualité de l’enseignement, nous avons aussi travaillé sur l’augmentation du nombre de places. Environs 300 places ont été créées depuis 2012, ce qui porte à 4.000 le nombre d’élèves dans les écoles communales de Jette. Il faut continuer à suivre l’évolution de la population et à proposer de nouvelles places dans les écoles francophones et néerlandophones. Notre ambition est de développer différents projets pour créer 500 nouvelles places. Het onderwijs, een prioriteit ! L’enseignement, une priorité !
 • 6. Verlof nemen om een administratief document op te halen aan de gemeente moet een uitzondering worden. De goede service van onze lokale overheid jegens burgers moet maximaal gedigitaliseerd worden. Een plaats reserveren voor een verhuizing of voor containers, aanvraag van stedenbouwkundige inlichtingen of een aangifte van overlijden moet van thuis uit kunnen gebeuren via computer, tablet of smartphone, en dit 24u/24. MR en Open Vld stellen ook voor om info-computers te installeren in diverse gemeentelijke ruimten zoals bibliotheken of het OCMW, dit om de digitale kloof bij de burgers te verkleinen. Jette, commune digitale Jette, digitale gemeente Prendre congé pour venir à la commune chercher un document administratif doit devenir une exception. Le bon service de notre administration communale envers les citoyens doit être digitalisé au maximum. Réservation d’emplacement pour container ou déménagement, demande de renseignement urbanistique ou déclaration de décès doit pouvoir se faire de chez soi 24h/24 depuis son ordinateur, sa tablette ou son smartphone. Le MR et l’Open Vld proposent également d’installer des bornes informatiques dans divers lieux communaux comme les bibliothèques ou le CPAS pour lutter contre la fracture numérique. Olivier Corhay Steve Hendrick
 • 7. Een ‘burgerkabinet’ van 100 Jettenaren voor een sterker beleid Un ‘Cabinet Citoyen’ de 100 habitants Jettois pour une politique forte et proche des gens. La politique concerne les politiciens, mais cela vous concerne aussi. Il est donc nécessaire que, après les élections communales, les citoyens jettois soient plus impliqués dans la politique de leur commune. C’est déjà le cas avec des contacts réguliers avec le Bourgmestre, les échevins, conseillers et membres du conseil, les associations et les habitants jettois socio- culturellement actifs. Mais il en faut plus. Nous proposons donc que le MR et l’Open Vld réunissent chaque année un ‘Cabinet Citoyen Jettois’ où 100 habitants conseilleront la Commune et les mandataires autour d’un thème spécifique (la sécurité, le trafic, la culture, les sports, etc). Après chaque ‘Cabinet Citoyen’ la Commune doit régulièrement informer les membres de l’évolution des dossiers, montrer le suivi et les réalisations des propositions traduites en actions concrètes et cela en toute transparence. De politiek is een zaak van politici, maar vooral ook van u. Naast democratische verkiezingen elke 6 jaar, is het daarom noodzakelijk dat Jetse burgers meer bij het gemeentelijk beleid betrokken worden. Dat kan nu al, door regelmatige contacten van burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden en OCMW- raadsleden met wijkcomités, verenigingen en individuele Jettenaars. Maar er is meer nodig. Daarom stellen wij als MR en Open Vld voor elk jaar een ‘burgerkabinet’ van 100 Jetse burgers bijeen te brengen dat de gemeente adviseert rond een bepaald thema (veiligheid, verkeer, cultuur, sport, enz.). Na elk burgerkabinet is het aan de gemeente om regelmatig en transparant naar alle Jettenaren terug te koppelen over hoe de adviezen opgevolgd worden en omgezet in concrete maatregelen. Sven Gatz
 • 8. Rejoignez notre équipe libérale Vervoeg ons liberaal team Contact: Olivier Corhay - Rue Decrée 12 à 1090 Jette - jette@mr.be Contact: Stefan De Latte Frédéric Mohrfeldstraat 69 - 1090 Jette - stefan.delatte@gmail.com VU:OlivierCorhay-RueDecrée12à1090Jette-jette@mr.be