Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Erfaringar frå Feide i Nordfjord

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Parveer mahal
Parveer mahal
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 44 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Erfaringar frå Feide i Nordfjord (20)

Plus récents (20)

Publicité

Erfaringar frå Feide i Nordfjord

 1. 1. Erfaringer fra innføringen av Feide i et kommunesamarbeid Nordfjordregionen Gardermoen 27.11.2013 Frode Vik – IKT koordinator
 2. 2. Erfaringar/tilbakeblikk • • • • • • • • Bakgrunn/målsetning Forankring Organisering av arbeidet Informasjon Gjennomføring av arbeidet Regelverk og rutinar Konklusjon Gevinstar
 3. 3. Bakgrunn • IKT – samarbeidet i Nordfjordregionen er godt etablert og har tradisjon over tid. Det er utarbeidd strategisk IKT – plan for utvikling i heile kommuneorganisasjonen. • Gjennom ei grundig regional undersøking av kvaliteten på IKT i skulane, kom regionen fram til nokre felles regionale satsingsområde. M.a: – Felles IKT – plan – Felles skuleadministrativ programvare • Det er lagt opp til felles drifting av skuleadministrativt system (SAS) Oppad og kommunane i regionen hadde same LMS -løysing (Fronter). • Behov for eit felles domene for oppvekstsektoren i kommunane (skulane og barnehagane)
 4. 4. Premissar • Det skuleadministrative systemet (SAS) Oppad skulle danne grunnlag for dei krava Feide stilte til kvalitet. • Med bakgrunn i kompetanse i regionen vart Buddyløysinga valt som teknisk plattform for Feide. • Tildeling av eksterne midlar var grunnleggjande for å gjennomføre prosjektet. • Kvar kommune måtte kalkulere inn ein eigeninnsats tilsvarande 50 % av totalkostnaden i prosjektet. Slik prosjektet var skissert, ville ein stor del av denne eigeninnsatsen vere knytt til eige arbeid med gjennomføringa.
 5. 5. Forankring • Kunnskapsdepartementet sine planar for heilskapleg identitetsforvalting i utdanningssektoren • Prosjektet vart solid forankra – Fylkesnivå – Regionsnivå – I kvar kommune • Politisk behandla i alle kommunane
 6. 6. Forankring • Erfaringar: – Andre delar av kommuneforvaltninga – Leiargruppene – forståing av kva som er bestemt/ kven bestemmer? – Makt og mynde i høve gjennomføring – Oppslutning gjennom heile prosjektet
 7. 7. Organisering av arbeidet • Prosjektet vart organisert som eit samarbeidsprosjekt i regionen. Regionen sjølv hadde totalansvar for prosjektleiing og gjennomføring. • Prosjektet har vore organisert med: – Referansegruppe: skulefagleg ansvarlege i regionen. – Styringsgruppe: IKT –leiargruppa i regionen. – Prosjektgruppe, IKT –driftspersonale frå dei 7 kommunane. • Fylkeskommunen har delteke i prosjektet som rettleiar, og har delteke i møte og synfaringar. • Ekstern leverandør som part i prosjektet
 8. 8. Organisering av arbeidet • Erfaringar: – – – – – For mykje fokus på teknisk løysing? Fungerar gruppene i praksis? Kva med tid og ressursar inn i prosjektet? For omfattande? Kompetansekrav til dei som styrer og dei som utfører prosessane?
 9. 9. Informasjon • Arbeidet starta opp med innleiande informasjon hausten 2007. – I det innleiande arbeidet vart det lagt grunnlag for samarbeidet om prosjektet • Regionen hadde eksterne informantar frå Uninett ABC og fylkesmannen • Regionen følgde sjølv opp med informasjon utover i systemet. • Skulefagleg ansvarlege har heile tida vore orientert om framdrift i prosjektet både i faste møte i regionen og gjennom formidling av skriftleg informasjon. • Ikt- leiargruppa informert gjennom leiar og prosjektleiar for prosjektet • Representantar frå prosjektgruppa har gjennomført ein informasjonsrunde i alle kommunar. På desse samlingar har skulenivået i kvar kommune vore representert.
 10. 10. Informasjon • Erfaringar: – Gjennom arbeidet med prosjektet har ein likevel opplevd å kome ut på skular der kjennskapen til Feide har vore minimal – Det kan opplevast som om informasjonsflyten stoggar heilt opp nokre stader – Feil informasjon til rette personar eller rett informasjon til feil personar? – Kva får du? Meir fokus undervegs i prosjektet
 11. 11. Gjennomføring av arbeidet • Bygger på andre satsingar (reglement og SAS innføring) • Grunnleggjande gjennomgang av datasystema i kommunane • Mange kommunar fann manglar med infrastrukturar som maskinutstyr og for dårleg kapasitet for lagring og overføring av data. • Viktig med pilotering (prøv ut før utrulling) • Gjennomgang og kvalitetssikring av innlagde data i Oppad (skuleadministrativt system). – Utarbeiding av reglement for registrering av persondata. • Avtalt ein utrullingsplan • Teknisk personale har fått god kjennskap til løysinga og opplevd kompetanse heving i gruppa• Stor «dugnad»
 12. 12. Gjennomføring av arbeidet • Erfaringar: – Rutinar og datasikkerheit i alle kommunar • Fokus på endring av kultur? – Kompetanse på SAS – Feide -innføring separat i små, einskildkommunar blir ei for tung oppgåve for dei fleste å handtere. Dette gjeld både personellmessige tilhøve og økonomi. – Gjennom samarbeid og kontakt mellom kommunane har ein prøvd å finne samanhengar, og i fellesskap finne løysingar på desse problema etter kvart. – Mange av dei problema som har dukka opp kunne ikkje tilskrivast Feideprosjektet.
 13. 13. FEIDE løysing - Nordfjord
 14. 14. Kommunenett Nordfjord
 15. 15. BAS  FIM 2010  Buddy 4.0  Data overførast dagleg  Eigen installasjon  Drift/support hjelp – Atea  Datanav for heile kommuneadministrasjonen
 16. 16. Kommunenett Nordfjord
 17. 17. Digital SFO søknad Sikkersone barnehage Lærarweb BHGopptak Barnehage web Betaling BHG/SFO Variabel lønn Sophus portalen Oppad (Skule, BHG og SFO) Sikker sone Skule CLG Vurderings verktøy. Integrasjon Arkiv, Økonomi, Vigo, GSI, Nasjonaleprøv er. O2 Private BHG Feide Rutinar
 18. 18. Kommunenett Nordfjord
 19. 19. Kommunenett Nordfjord
 20. 20. Kommunenett Nordfjord
 21. 21. Kommunenett Nordfjord
 22. 22. Kommunenett Nordfjord
 23. 23. Kommunenett Nordfjord
 24. 24. Kommunenett Nordfjord
 25. 25. Kommunenett Nordfjord
 26. 26. Kommunenett Nordfjord
 27. 27. Kommunenett Nordfjord
 28. 28. Kommunenett Nordfjord
 29. 29. Kommunenett Nordfjord
 30. 30. Kommunenett Nordfjord
 31. 31. Kommunenett Nordfjord
 32. 32. Kommunenett Nordfjord
 33. 33. Kommunenett Nordfjord
 34. 34. Kommunenett Nordfjord
 35. 35. Kommunenett Nordfjord
 36. 36. Kommunenett Nordfjord
 37. 37. Kommunenett Nordfjord
 38. 38. Kommunenett Nordfjord
 39. 39. Kommunenett Nordfjord
 40. 40. Kommunenett Nordfjord
 41. 41. Regelverk og rutinar • Handtering av personinformasjon • IKT –reglement • Rettleiing – Rutinar for handtering av personinformasjon – Kvalitetssikring av innlagde data vart gjort før Feide – utrullinga tok til i kommunane. – Rutineheftet vart utarbeidd basert på eigne arbeid og erfaringar og innspel frå arbeidet som var gjort i Uninett ABC og mellom anna SÅTE -kommunane. – Det er utarbeidd eit overordna IKT –reglement. – Dette reglementet vil bli vedteke politisk som ei forskrift for kvar kommune og dannar grunnlag for underliggande reglement. – Reglar og informasjon til elevar, foreldre og lærarar. – Reglementet blir delt i to delar: 1. – 7. trinn og 8. – 10. trinn. – Reglementet for 1. – 7. trinn er også lagt opp med kort informasjon til foreldre. – Det er lagt opp til at desse formulara skal skrivast under. Årsaka til dette er både på grunn av formaliteten og tanken om å få fokus på innhaldet. – Tilleggsdokument til bruk både for lærarar og foreldre. Rettleiinga som blir brukt er stort sett utarbeidd av Uninett ABC, oversett til nynorsk og litt tilpassa til lokal bruk.
 42. 42. Regelverk og rutinar • Erfaringar: – – – – – – Reglar/kontrakt for utlån av maskiner (berbare) Samtykkeskjema Rutinar for internkontroll (registrering av avvik) Nye informasjons- og undervisningsopplegg Blir dei brukt i praksis? Informasjon til foreldre og elevar?
 43. 43. Feide - Utfordringar • Ein kode – sikkerheit – – – – Kvalitetssikring Sikkerheitsvurderingar av tenester Bevistgjering Singel sign on (nja ) • Tenestar – lokalt/eksternt – Tilgang – Samarbeid? • Stabilitet – Diskusjonar internt om bruk av ID-teknologi • Kostnad/ressursbruk

×