Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ใบงานที่ 1 สำรวจตนเอง

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

ใบงานที่ 1 สำรวจตนเอง

  1. 1. ใบงาน แบบสํารวจและประวัติของ น.ส. ธนภรณ์ สมฝั้น ชั้น ม 6/2. เลขที่ 19. 1. ชื่อ-สกุล น.ส. ธนภรณ์ สมฝั้น เลขประจําตัว 46117 เลขที่ 19 ชื่อเล่น แทททู กรุ๊ปเลือด โอ ที่อยู่ 33 ถนนจ่าบ้าน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 0883728151 ภูมิลําเนาเดิม (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา) จังหวัด เชียงใหม่ ชื่อ Gmail ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) tatlovefang@gmail.com ชื่อ facebook ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) Thanaporn Somfan ชื่อ Blog ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) Com602_19_Thanaporn ชื่อ Slideshare ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) TATThanaporn แผนที่ไปบ้านเริ่มจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  2. 2. รูปภาพบ้านของนักเรียนที่ค้นหาจาก Google Map หอสตรีนวลภักดิ์ 2. ชื่อบิดา นาย ดวงคํา สมฝั้น โทรศัพท์ 0810267520
  3. 3. ชื่อมารดา นางรัชนี สมฝั้น โทรศัพท์ 0890567541 3. ชื่อผู้ปกครอง นางรัชนี สมฝั้น โทรศัพท์ 0890567541 ความเกี่ยวพันธ์กับนักเรียน เป็น มารดา อาชีพ เกษตรกร 4. จบชั้น ม.3 มาจากโรงเรียน ดอยเต่าวิทยาคม เนื้อหา/วิชาคอมพิวเตอร์ ที่เคยเรียนมา ได้แก่ / Microsoft Word / Microsoft Excel / Microsoft Powerpoint อื่น ๆ photoshop โปรแกรมที่ถนัด Microsoft Word โปรแกรมที่อยากให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ทําเว็บ สร้างบล็อก 5. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตัว มี ถ้ามีคอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยหรือไม่ ใช้ 6. ความใฝ่ฝันในอนาคต อยากเป็นเภสัชกร คติธรรมประจําใจ การตั้งใจทําอะไรตั้งแต่ตอนเริ่มต้นย่อมคุ้มค่าเสมอ สิ่งที่ต้องการให้ทางโรงเรียนจัดให้กับนักเรียน การทําให้สถาพห้องเรียนไม่ร้อนอบอ้าว ข้อมูลเพิ่มเติม 7. คะแนนเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนต้น 3.80 จากโรงเรียน..ดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 8. คะแนนเฉลี่ย ม.5 3.28 9. ทักษะ/ความสามารถพิเศษ การพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย 10. การได้รับรางวัลเกียรติบัตร เกียรติบัตรการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับประเทศ อันดับ 5 ระดับเหรียญทอง 11คณะที่อยากเรียนและอาชีพที่ตั้งใจไว้ คณะเภสัชศาสตร์ อาชีพเภสัชกร

×