Eeva Ketola: Tietojärjestelmätoimittajien tapaaminen

THL
THLSenior Planning officer à THL
Tietojärjestelmätoimittajien
tapaaminen 17.1.2018
Eeva Ketola, Projektijohtaja, LT, eMBA
15.1.2018 1
 Kentällä useita toimijoita
 Useita tiedon tuottajatahoja
 Paljon yhteistyötä eri toimijoiden kanssa
 Toissijainen tiedon käyttöoikeus
laajentaa rekisterien ja tilastojen
hyödyntämistä
 THL:n uusi arviointitehtävä laajentaa
tiedon hyödyntämistä
15.1.2018 2Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut / projektinjohtaja Eeva Ketola
Mikä muuttuu soteen valmistautuessa?
Mitä sote-tieto on?
 Väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä palvelujärjestelmän toimintaa sekä käyttöä
kuvaavaa tietoa
 Tietoa tarvitaan uudistuvan palvelujärjestelmän ohjaukseen ja seurantaan sekä
palvelujen kehittämiseen ja johtamiseen sekä kansalaisen valinnanvapauden
tukemiseen
 Uuden arviointitoiminnan tukemista
 Sote-tietoa tuottavat mm. THL, Kela, valvonta- ja rekisteriviranomaiset sekä
palveluita järjestävät ja tuottavat organisaatiot
 Tietoa saadaan myös palveluntuottajan omista järjestelmistä kuten potilas- ja
asiakastietojärjestelmistä ja talouden ja toiminnan seurantajärjestelmistä.
15.1.2018 Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut / projektinjohtaja Eeva Ketola 3
Mitä teemme?
15.1.2018 Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut / projektinjohtaja Eeva Ketola 4
ASIAKASLÄHTÖINEN
UUDISTUVA
TIETOSISÄLLÖT
TEHOKÄYTTÖÖN
Tietosisällöt
 tietosisältöjen ja raportointipohjien
laajennus sote-tietoon sopivaksi
 uudet tiedontuottajat mukaan
 tietojärjestelmätuottajayhteistyön
lisääminen
Tietotuotantoprosessi
 työprosessien kuvaus
 pullonkaulojen paikannus
 raportoinnin sujuvoittaminen ja
yhdenmukaistaminen
 yhteistyötahojen linkittäminen
Näkyvät lopputuotteet
 käytettävyys
 visuaalisuus
 interaktiivisuus
 ulos näkyvät raportointilopputuotteet
 maakuntien arviointimittarit
 raportit
 nettisivut
 indikaattorit
 prosessi-
kuvaukset
 Hilmot
 väestökyselyt
 uudet toimijat
Datanhallinnan prosessi – datasta hyötytiedoksi
15.1.2018 5
TIEDON LAADUN JATKUVA PARANTAMINEN
Kirjaamiskäytännöt
Datan prosessointi
THL:ssa
Raportointi
Data siirtyy THL:aan
eri organisaatioista
• valtio asiakkaana
• maakunta ja palveluntuottajat
asiakkaana
• kuluttaja-asiakas
TIEDON KERÄÄMINEN, EHEYS, PROSESSOINTI
> Varmistaa, että tieto on oikein ja riittävää
TIEDON HYÖDYNTÄMINEN
> tieto raportoidaan käytettävällä tavalla
• valtio tilaajana
• sote-ammattilainen
tiedon kirjaajana
Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut / projektijohtaja Eeva Ketola
15.1.2018 Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut / projektinjohtaja Eeva Ketola 6
TIETOALTAAT
KIRJAAMINEN
Suu vai koukku?
15.1.2018 Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut / projektinjohtaja Eeva Ketola 7
Mikä muuttuu soteen valmistautuessa?
THL
LUOVA
KELA
VK
VRK
TK
YHTEINEN
VIRANOMAIS-
ALLAS
ETK
taloustiedot
Htv
rekisteröintitiedot
väestötiedot
kuolinsyyt
LÄÄKKEET, KANTA, VALINNAVAPAUSASIOINTI
SYNTEESI,
MALLIT,
ARVIOINTI
(Maa)kuntien asiakastietojärjestelmät
(Maa)kuntien talous- ja henkilöstöjärjestelmät
(Maa)kuntien laatujärjestelmät + muut tilaus ym.
TTL
Sote-tieto THL:ssä
15.1.2018 8Sote-tieto THL:ssä / projektinjohtaja Eeva Ketola
THL-DATA
Uudet tiedontuottajat
ANALYYSI
MALLIT
RAPORTIT
VISUALISOINTI
Muu viranomaisdata
VK, VRK, TK, LUOVA,
KELA, ETK, TTL,
potilasvakuutus…
STM, VM
Uudet tietosisällöt
Arviointi Tiedolla johtaminen
Maakunnat
• Viranomaiset
• Maakunnat
• Palveluntuottajat
• Asukas?
Asiakkaan käytössä täytyy olla riittävä tieto,
mistä valita ja vapaus valita
Asiakkaalla täytyy olla tiedot käytettävissään,
jotta häntä voidaan auttaa niin terveydenhuollon
eri portailla kuin sosiaalipalveluissa
Miten tieto ja kansalainen kohtaavat?
15.1.2018 Mallikappaleet – mitä visualisoinnilla haetaan / Eeva Ketola 9
Tietomallin rakentaminen asiakaslähtöisesti
THL:n ja muiden toimijoiden kanssa
tilasto- ja rekisteritiedosta, paikkasidonnaista
Palvelutuottajan täytyy voida saada yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti riittävä tieto
asiakkaastaan riippumatta palveluntarjoajasta, jolloin tiedon pitää siirtyä sujuvasti.
Miten tieto ja palvelutuottaja kohtaavat?
15.1.2018 Mallikappaleet – mitä visualisoinnilla haetaan / Eeva Ketola 10
Tieto saadaan omista kirjauksista ja tietomallin pohjalta tulevista
indikaattoreista ja palveluntuottajan omista järjestelmistä,
on sidottu paikkatietoon
Palveluntarjoaja tarvitsee oman toimintansa arviointiin ja kehittämiseen sote-tietoa
asiakaskunnastaan, alueellaan olevan väestön terveys- ja hyvinvointitietoa ja trendejä, sairastavuutta,
kustannustietoa jne. ja niitä pitää voida verrata maakuntien palveluntuottajien keskiarvoon
Palvelujen järjestäjän pitää voida turvata kaikille turvalliset, tasalaatuiset palvelut,
joten järjestäjän pitää saada sujuvasti riittävä määrä tietoa palvelutuottajilta ja
pystyä arvioimaan näiden toimintaa
Miten tieto ja palvelujen järjestäjä,
maakunta kohtaavat?
15.1.2018 Mallikappaleet – mitä visualisoinnilla haetaan / Eeva Ketola 11
Palvelujen järjestäjän tarvitsee oman toimintansa kehittämiseen ja arviointiin sote-tietoa palveluntarjoajien
asiakaskunnista, alueellaan olevan väestön terveys- ja hyvinvointitietoa ja trendejä, sairastavuutta,
kustannustietoa jne. ja niitä pitää voida verrata viereisiin maakuntiin tai maakuntien keskiarvoon
Tieto saadaan palveluntuottajan ammattilaisten omista kirjauksista ja tietomallin pohjalta
tulevista indikaattoreista ja palveluntuottajien omista järjestelmistä, maakunta on
oma rekisterinpitäjä, sidottu paikkatietoon
Iso osa arvioitavasta tiedosta saadaan tietopohjasta
Miten tieto ja arviointi kohtaavat?
15.1.2018 Mallikappaleet – mitä visualisoinnilla haetaan / Eeva Ketola 12
 Indikaattoritieto
 Muu viranomaistieto
 Maakunnan omat tietovarannot
 Haastattelut
Indikaattorit ja maakuntien arviointi
15.1.2018 Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut / projektinjohtaja Eeva Ketola 13
Sote-tietopohja
 Kerää tiedon arviointia varten
 Tuottaa tietopohjaa myös valtakunnalliseen ohjaukseen
 Tuottaa tietopohjaa maakunnan järjestäjien ja
palvelutuottajien tiedolla johtamiseen apuneuvoja
visualisoimalla dataa, mallintamalla ja analysoimalla sitä
sopivaksi ennustamiseen
15.1.2018 Esityksen nimi / Tekijä 14
Maakuntien soten seuranta- ja arviointitoiminto
15.1.2018 Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut / arviointijohtaja Pekka Rissanen 15
Arvioidaan maakuntien
suoriutumista järjestämistehtävästä
15.1.2018 Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut / arviointijohtaja Pekka Rissanen 16
Eri toimijoiden
tiedontarve
sotessa
15.1.2018 Esityksen nimi / Tekijä 17
VIRANOMAINEN
MAAKUNTA
PALVELUNTUOTTAJA
AMMATTILAINEN
HEBU: kuinka moni ja ketkä saavat, paljonko allokoidaan €, onko
palvelut tasapuolisia, saatavissa, yhdenvertaisia, laadukkaita, vertailutieto
Asiakasseteli: %-osuudet, budjetista,vertailu
Asiakassuunnitelma: toteutuneet
ASUKAS
TIEDONTARVE
HEBU: kuinka moni ja ketkä saavat, paljonko allokoidaan €,
keitä palveluntuottajia käytetään, miten palvelutuotanto kirjataan
Asiaskasseteli: %-osuudet, budjetista
Asiakassuunnitelmien %-osuus asiakaskunnasta,
tarvittavat erityispalvelut -suunnittelu
HEBU: ketkä saavat, mitä minun pitää täyttää, minne lähetetään
Asiakasseteli: kuka myöntää, minne myönnetään, miten kirjataan,
miten lähetetään
Asiakassuunnitelma: kenelle tehdään, mitä kirjataan, ketkä kirjavat
Henkilökohtainen budjetti (HEBU): paljonko minulla on käytössäni €
Asiakasseteli: mistä saan palvelun
Asiakassuunnitelma: mitä minulle tehdään
TIETOJÄRJESTELMÄTOIMITTAJAT
VISIO 2020
15.1.2018 Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut / projektinjohtaja Eeva Ketola 18
Tavoite:
Tieto vielä enemmän
läpinäkyväksi
2018-2019
 Maakuntakartat
 Indikaattoritietoa esim. väestöpohja,
sosioekonomia
 Tilastotietoa yhdistettynä uuteen
väestödataan, morbiditeettiin, mortaliteettiin
 Sotkanet-, Terveytemme-, TEA-viisari-,
hyvinvointikompassi-portaalit…
15.1.2018 Mallikappaleet – mitä visualisoinnilla haetaan / Eeva Ketola 19
Visio 2020: interaktiivinen karttamalli
15.1.2018 Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut / projektinjohtaja Eeva Ketola 20
2.
Google
3.
THL.fi
4.
Klikkaa
karttaa
5.
Löytää alueen
ja ilmiön avain-
indikaattorit
6.
Saa vertailtavaa
tietoa alueestaan
1.
Syiden
etsiminen
Google THL.fi
Ratkaisu
15.1.2018 Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut / projektinjohtaja Eeva Ketola 21
THL.fi:
 Valitse näkymä
 Vertaile
15.1.2018 Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut / projektinjohtaja Eeva Ketola 22
Ratkaisu
THL.fi:
 Valitse näkymä
 Vertaile
 Ennusta
 Simuloi
Lisätietoja:
 Sote-tietopohja-hankkeen projektijohtaja Eeva Ketola
puh. 029 524 7096, eeva.ketola(at)thl.fi, @KetolaEev
15.1.2018 Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut / projektinjohtaja Eeva Ketola 23
1 sur 23

Recommandé

Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano par
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpanoVaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpanoSitra / Hyvinvointi
496 vues20 diapositives
Maakuntien kuulumiset: HUS par
Maakuntien kuulumiset: HUSMaakuntien kuulumiset: HUS
Maakuntien kuulumiset: HUSSitra / Hyvinvointi
502 vues27 diapositives
Menestyksen elementtejä etsimässä - yhdessä par
Menestyksen elementtejä etsimässä - yhdessäMenestyksen elementtejä etsimässä - yhdessä
Menestyksen elementtejä etsimässä - yhdessäSitra / Hyvinvointi
414 vues12 diapositives
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessa par
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessaEU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessa
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessaSitra / Hyvinvointi
406 vues11 diapositives
Sote-tietopaketit maakuntien ohjauksen ja johtamisen työkaluna par
Sote-tietopaketit maakuntien ohjauksen ja johtamisen työkalunaSote-tietopaketit maakuntien ohjauksen ja johtamisen työkaluna
Sote-tietopaketit maakuntien ohjauksen ja johtamisen työkalunaSitra / Hyvinvointi
1.9K vues21 diapositives
Sote-tietopaketit – kansallisen käyttöönoton eteneminen par
Sote-tietopaketit – kansallisen käyttöönoton eteneminenSote-tietopaketit – kansallisen käyttöönoton eteneminen
Sote-tietopaketit – kansallisen käyttöönoton eteneminenSitra / Hyvinvointi
523 vues24 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Ohjauksen suunta vuoden 2020 alusta eteenpäin par
Ohjauksen suunta vuoden 2020 alusta eteenpäinOhjauksen suunta vuoden 2020 alusta eteenpäin
Ohjauksen suunta vuoden 2020 alusta eteenpäinTHL
270 vues13 diapositives
Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri par
Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuriSote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuriSitra / Hyvinvointi
525 vues23 diapositives
Asiakkaan kommenttipuheenvuoro yhteistyon tueksi par
Asiakkaan kommenttipuheenvuoro yhteistyon tueksiAsiakkaan kommenttipuheenvuoro yhteistyon tueksi
Asiakkaan kommenttipuheenvuoro yhteistyon tueksiTHL
417 vues10 diapositives
Soten digitalisaation kansallinen pohja kuntoon yhteistyöllä Tiedonhallinnan ... par
Soten digitalisaation kansallinen pohja kuntoon yhteistyöllä Tiedonhallinnan ...Soten digitalisaation kansallinen pohja kuntoon yhteistyöllä Tiedonhallinnan ...
Soten digitalisaation kansallinen pohja kuntoon yhteistyöllä Tiedonhallinnan ...THL
326 vues6 diapositives
Vvtiedonhallintapalvelut17012019 par
Vvtiedonhallintapalvelut17012019Vvtiedonhallintapalvelut17012019
Vvtiedonhallintapalvelut17012019Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
64 vues19 diapositives
Kansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsaus par
Kansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsausKansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsaus
Kansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsausKela
2.2K vues49 diapositives

Tendances(20)

Ohjauksen suunta vuoden 2020 alusta eteenpäin par THL
Ohjauksen suunta vuoden 2020 alusta eteenpäinOhjauksen suunta vuoden 2020 alusta eteenpäin
Ohjauksen suunta vuoden 2020 alusta eteenpäin
THL270 vues
Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri par Sitra / Hyvinvointi
Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuriSote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
Asiakkaan kommenttipuheenvuoro yhteistyon tueksi par THL
Asiakkaan kommenttipuheenvuoro yhteistyon tueksiAsiakkaan kommenttipuheenvuoro yhteistyon tueksi
Asiakkaan kommenttipuheenvuoro yhteistyon tueksi
THL417 vues
Soten digitalisaation kansallinen pohja kuntoon yhteistyöllä Tiedonhallinnan ... par THL
Soten digitalisaation kansallinen pohja kuntoon yhteistyöllä Tiedonhallinnan ...Soten digitalisaation kansallinen pohja kuntoon yhteistyöllä Tiedonhallinnan ...
Soten digitalisaation kansallinen pohja kuntoon yhteistyöllä Tiedonhallinnan ...
THL326 vues
Kansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsaus par Kela
Kansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsausKansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsaus
Kansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsaus
Kela2.2K vues
Palvelupaketit raportoinnin ja ohjauksen työkaluina par Sitra / Hyvinvointi
Palvelupaketit raportoinnin ja ohjauksen työkaluinaPalvelupaketit raportoinnin ja ohjauksen työkaluina
Palvelupaketit raportoinnin ja ohjauksen työkaluina
Luottamuksen vuoropuhelua THL:n rooli ja tehtävät sote-tiedonhallinnan ja Kan... par THL
Luottamuksen vuoropuhelua THL:n rooli ja tehtävät sote-tiedonhallinnan ja Kan...Luottamuksen vuoropuhelua THL:n rooli ja tehtävät sote-tiedonhallinnan ja Kan...
Luottamuksen vuoropuhelua THL:n rooli ja tehtävät sote-tiedonhallinnan ja Kan...
THL148 vues
Pekka Kahri: Kansallisen tietotuotannon ja tietopalvelujen kehityssuunnista par THL
Pekka Kahri: Kansallisen tietotuotannon ja tietopalvelujen kehityssuunnistaPekka Kahri: Kansallisen tietotuotannon ja tietopalvelujen kehityssuunnista
Pekka Kahri: Kansallisen tietotuotannon ja tietopalvelujen kehityssuunnista
THL97 vues
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut 2018 par Kela
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut 2018Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut 2018
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut 2018
Kela87 vues
sote-palveluhakemistoPTV_info par THL
sote-palveluhakemistoPTV_infosote-palveluhakemistoPTV_info
sote-palveluhakemistoPTV_info
THL2.5K vues
Sotesanastot -sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan sanastot par THL
Sotesanastot -sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan sanastotSotesanastot -sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan sanastot
Sotesanastot -sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan sanastot
THL130 vues
Asiakasyhteistyolla kohti parempia Kanta-palveluja par THL
Asiakasyhteistyolla kohti parempia Kanta-palvelujaAsiakasyhteistyolla kohti parempia Kanta-palveluja
Asiakasyhteistyolla kohti parempia Kanta-palveluja
THL154 vues
Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminen par THL
Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminenSosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminen
Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminen
THL174 vues

Similaire à Eeva Ketola: Tietojärjestelmätoimittajien tapaaminen

KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen par
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.HämäläinenKUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.HämäläinenTHL
588 vues21 diapositives
SOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet par
SOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeetSOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet
SOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeetAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
123 vues21 diapositives
1 vv ka_tyopaja jari porrasmaa_2018-12-13 par
1 vv ka_tyopaja jari porrasmaa_2018-12-131 vv ka_tyopaja jari porrasmaa_2018-12-13
1 vv ka_tyopaja jari porrasmaa_2018-12-13Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
92 vues27 diapositives
STM:n ajankohtaiskatsaus par
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
40 vues9 diapositives
Jukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoro par
Jukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoroJukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoro
Jukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoroTHL
169 vues27 diapositives
Palveluarkkitehtuuri Sote-sektorilla par
Palveluarkkitehtuuri Sote-sektorillaPalveluarkkitehtuuri Sote-sektorilla
Palveluarkkitehtuuri Sote-sektorillaKarri Vainio
531 vues19 diapositives

Similaire à Eeva Ketola: Tietojärjestelmätoimittajien tapaaminen(20)

KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen par THL
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.HämäläinenKUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
THL588 vues
Jukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoro par THL
Jukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoroJukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoro
Jukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoro
THL169 vues
Palveluarkkitehtuuri Sote-sektorilla par Karri Vainio
Palveluarkkitehtuuri Sote-sektorillaPalveluarkkitehtuuri Sote-sektorilla
Palveluarkkitehtuuri Sote-sektorilla
Karri Vainio531 vues
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut 2018 par Kela
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut 2018Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut 2018
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut 2018
Kela905 vues
Riitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto par THL
Riitta Konttinen, THL, TerveydenhuoltoRiitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
Riitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
THL943 vues
Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ... par THL
Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ...Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ...
Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ...
THL107 vues
Ensihoidon tietovarannon raporttimäärittely par THL
Ensihoidon tietovarannon raporttimäärittelyEnsihoidon tietovarannon raporttimäärittely
Ensihoidon tietovarannon raporttimäärittely
THL74 vues
Liisa Penttinen ja Heli Valkeinen: Kohti kuntoutuksen tietopohjaa - Tuloksia ... par THL
Liisa Penttinen ja Heli Valkeinen: Kohti kuntoutuksen tietopohjaa - Tuloksia ...Liisa Penttinen ja Heli Valkeinen: Kohti kuntoutuksen tietopohjaa - Tuloksia ...
Liisa Penttinen ja Heli Valkeinen: Kohti kuntoutuksen tietopohjaa - Tuloksia ...
THL557 vues
Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ... par THL
Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...
Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...
THL299 vues
Kehittyvä raportointi -tiedolla johtamiseen par THL
Kehittyvä raportointi -tiedolla johtamiseenKehittyvä raportointi -tiedolla johtamiseen
Kehittyvä raportointi -tiedolla johtamiseen
THL355 vues
STePS 3.0 – Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seurant... par THL
STePS 3.0 – Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seurant...STePS 3.0 – Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seurant...
STePS 3.0 – Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seurant...
THL1.5K vues

Plus de THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 par
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
220 vues12 diapositives
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf par
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
64 vues6 diapositives
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf par
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
11 vues5 diapositives
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf par
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
13 vues32 diapositives
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf par
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
35 vues17 diapositives
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... par
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
24 vues15 diapositives

Plus de THL(20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 par THL
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL220 vues
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf par THL
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL64 vues
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf par THL
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL11 vues
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf par THL
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL13 vues
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf par THL
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL35 vues
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... par THL
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL24 vues
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf par THL
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL19 vues
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf par THL
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL28 vues
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022 par THL
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL272 vues
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto par THL
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL282 vues
Synthetic Opioid Preparedness in Europe par THL
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL238 vues
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 par THL
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL329 vues
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022 par THL
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL397 vues
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf par THL
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL69 vues
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer par THL
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL81 vues
Förvaring av vacciner par THL
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL147 vues
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon... par THL
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL129 vues
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu par THL
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL151 vues
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022 par THL
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL182 vues
Tietoisku eri rokotteista par THL
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL189 vues

Eeva Ketola: Tietojärjestelmätoimittajien tapaaminen

 • 2.  Kentällä useita toimijoita  Useita tiedon tuottajatahoja  Paljon yhteistyötä eri toimijoiden kanssa  Toissijainen tiedon käyttöoikeus laajentaa rekisterien ja tilastojen hyödyntämistä  THL:n uusi arviointitehtävä laajentaa tiedon hyödyntämistä 15.1.2018 2Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut / projektinjohtaja Eeva Ketola Mikä muuttuu soteen valmistautuessa?
 • 3. Mitä sote-tieto on?  Väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä palvelujärjestelmän toimintaa sekä käyttöä kuvaavaa tietoa  Tietoa tarvitaan uudistuvan palvelujärjestelmän ohjaukseen ja seurantaan sekä palvelujen kehittämiseen ja johtamiseen sekä kansalaisen valinnanvapauden tukemiseen  Uuden arviointitoiminnan tukemista  Sote-tietoa tuottavat mm. THL, Kela, valvonta- ja rekisteriviranomaiset sekä palveluita järjestävät ja tuottavat organisaatiot  Tietoa saadaan myös palveluntuottajan omista järjestelmistä kuten potilas- ja asiakastietojärjestelmistä ja talouden ja toiminnan seurantajärjestelmistä. 15.1.2018 Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut / projektinjohtaja Eeva Ketola 3
 • 4. Mitä teemme? 15.1.2018 Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut / projektinjohtaja Eeva Ketola 4 ASIAKASLÄHTÖINEN UUDISTUVA TIETOSISÄLLÖT TEHOKÄYTTÖÖN Tietosisällöt  tietosisältöjen ja raportointipohjien laajennus sote-tietoon sopivaksi  uudet tiedontuottajat mukaan  tietojärjestelmätuottajayhteistyön lisääminen Tietotuotantoprosessi  työprosessien kuvaus  pullonkaulojen paikannus  raportoinnin sujuvoittaminen ja yhdenmukaistaminen  yhteistyötahojen linkittäminen Näkyvät lopputuotteet  käytettävyys  visuaalisuus  interaktiivisuus  ulos näkyvät raportointilopputuotteet  maakuntien arviointimittarit  raportit  nettisivut  indikaattorit  prosessi- kuvaukset  Hilmot  väestökyselyt  uudet toimijat
 • 5. Datanhallinnan prosessi – datasta hyötytiedoksi 15.1.2018 5 TIEDON LAADUN JATKUVA PARANTAMINEN Kirjaamiskäytännöt Datan prosessointi THL:ssa Raportointi Data siirtyy THL:aan eri organisaatioista • valtio asiakkaana • maakunta ja palveluntuottajat asiakkaana • kuluttaja-asiakas TIEDON KERÄÄMINEN, EHEYS, PROSESSOINTI > Varmistaa, että tieto on oikein ja riittävää TIEDON HYÖDYNTÄMINEN > tieto raportoidaan käytettävällä tavalla • valtio tilaajana • sote-ammattilainen tiedon kirjaajana Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut / projektijohtaja Eeva Ketola
 • 6. 15.1.2018 Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut / projektinjohtaja Eeva Ketola 6 TIETOALTAAT KIRJAAMINEN Suu vai koukku?
 • 7. 15.1.2018 Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut / projektinjohtaja Eeva Ketola 7 Mikä muuttuu soteen valmistautuessa? THL LUOVA KELA VK VRK TK YHTEINEN VIRANOMAIS- ALLAS ETK taloustiedot Htv rekisteröintitiedot väestötiedot kuolinsyyt LÄÄKKEET, KANTA, VALINNAVAPAUSASIOINTI SYNTEESI, MALLIT, ARVIOINTI (Maa)kuntien asiakastietojärjestelmät (Maa)kuntien talous- ja henkilöstöjärjestelmät (Maa)kuntien laatujärjestelmät + muut tilaus ym. TTL
 • 8. Sote-tieto THL:ssä 15.1.2018 8Sote-tieto THL:ssä / projektinjohtaja Eeva Ketola THL-DATA Uudet tiedontuottajat ANALYYSI MALLIT RAPORTIT VISUALISOINTI Muu viranomaisdata VK, VRK, TK, LUOVA, KELA, ETK, TTL, potilasvakuutus… STM, VM Uudet tietosisällöt Arviointi Tiedolla johtaminen Maakunnat • Viranomaiset • Maakunnat • Palveluntuottajat • Asukas?
 • 9. Asiakkaan käytössä täytyy olla riittävä tieto, mistä valita ja vapaus valita Asiakkaalla täytyy olla tiedot käytettävissään, jotta häntä voidaan auttaa niin terveydenhuollon eri portailla kuin sosiaalipalveluissa Miten tieto ja kansalainen kohtaavat? 15.1.2018 Mallikappaleet – mitä visualisoinnilla haetaan / Eeva Ketola 9 Tietomallin rakentaminen asiakaslähtöisesti THL:n ja muiden toimijoiden kanssa tilasto- ja rekisteritiedosta, paikkasidonnaista
 • 10. Palvelutuottajan täytyy voida saada yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti riittävä tieto asiakkaastaan riippumatta palveluntarjoajasta, jolloin tiedon pitää siirtyä sujuvasti. Miten tieto ja palvelutuottaja kohtaavat? 15.1.2018 Mallikappaleet – mitä visualisoinnilla haetaan / Eeva Ketola 10 Tieto saadaan omista kirjauksista ja tietomallin pohjalta tulevista indikaattoreista ja palveluntuottajan omista järjestelmistä, on sidottu paikkatietoon Palveluntarjoaja tarvitsee oman toimintansa arviointiin ja kehittämiseen sote-tietoa asiakaskunnastaan, alueellaan olevan väestön terveys- ja hyvinvointitietoa ja trendejä, sairastavuutta, kustannustietoa jne. ja niitä pitää voida verrata maakuntien palveluntuottajien keskiarvoon
 • 11. Palvelujen järjestäjän pitää voida turvata kaikille turvalliset, tasalaatuiset palvelut, joten järjestäjän pitää saada sujuvasti riittävä määrä tietoa palvelutuottajilta ja pystyä arvioimaan näiden toimintaa Miten tieto ja palvelujen järjestäjä, maakunta kohtaavat? 15.1.2018 Mallikappaleet – mitä visualisoinnilla haetaan / Eeva Ketola 11 Palvelujen järjestäjän tarvitsee oman toimintansa kehittämiseen ja arviointiin sote-tietoa palveluntarjoajien asiakaskunnista, alueellaan olevan väestön terveys- ja hyvinvointitietoa ja trendejä, sairastavuutta, kustannustietoa jne. ja niitä pitää voida verrata viereisiin maakuntiin tai maakuntien keskiarvoon Tieto saadaan palveluntuottajan ammattilaisten omista kirjauksista ja tietomallin pohjalta tulevista indikaattoreista ja palveluntuottajien omista järjestelmistä, maakunta on oma rekisterinpitäjä, sidottu paikkatietoon
 • 12. Iso osa arvioitavasta tiedosta saadaan tietopohjasta Miten tieto ja arviointi kohtaavat? 15.1.2018 Mallikappaleet – mitä visualisoinnilla haetaan / Eeva Ketola 12  Indikaattoritieto  Muu viranomaistieto  Maakunnan omat tietovarannot  Haastattelut
 • 13. Indikaattorit ja maakuntien arviointi 15.1.2018 Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut / projektinjohtaja Eeva Ketola 13
 • 14. Sote-tietopohja  Kerää tiedon arviointia varten  Tuottaa tietopohjaa myös valtakunnalliseen ohjaukseen  Tuottaa tietopohjaa maakunnan järjestäjien ja palvelutuottajien tiedolla johtamiseen apuneuvoja visualisoimalla dataa, mallintamalla ja analysoimalla sitä sopivaksi ennustamiseen 15.1.2018 Esityksen nimi / Tekijä 14
 • 15. Maakuntien soten seuranta- ja arviointitoiminto 15.1.2018 Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut / arviointijohtaja Pekka Rissanen 15
 • 16. Arvioidaan maakuntien suoriutumista järjestämistehtävästä 15.1.2018 Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut / arviointijohtaja Pekka Rissanen 16
 • 17. Eri toimijoiden tiedontarve sotessa 15.1.2018 Esityksen nimi / Tekijä 17 VIRANOMAINEN MAAKUNTA PALVELUNTUOTTAJA AMMATTILAINEN HEBU: kuinka moni ja ketkä saavat, paljonko allokoidaan €, onko palvelut tasapuolisia, saatavissa, yhdenvertaisia, laadukkaita, vertailutieto Asiakasseteli: %-osuudet, budjetista,vertailu Asiakassuunnitelma: toteutuneet ASUKAS TIEDONTARVE HEBU: kuinka moni ja ketkä saavat, paljonko allokoidaan €, keitä palveluntuottajia käytetään, miten palvelutuotanto kirjataan Asiaskasseteli: %-osuudet, budjetista Asiakassuunnitelmien %-osuus asiakaskunnasta, tarvittavat erityispalvelut -suunnittelu HEBU: ketkä saavat, mitä minun pitää täyttää, minne lähetetään Asiakasseteli: kuka myöntää, minne myönnetään, miten kirjataan, miten lähetetään Asiakassuunnitelma: kenelle tehdään, mitä kirjataan, ketkä kirjavat Henkilökohtainen budjetti (HEBU): paljonko minulla on käytössäni € Asiakasseteli: mistä saan palvelun Asiakassuunnitelma: mitä minulle tehdään TIETOJÄRJESTELMÄTOIMITTAJAT
 • 18. VISIO 2020 15.1.2018 Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut / projektinjohtaja Eeva Ketola 18
 • 19. Tavoite: Tieto vielä enemmän läpinäkyväksi 2018-2019  Maakuntakartat  Indikaattoritietoa esim. väestöpohja, sosioekonomia  Tilastotietoa yhdistettynä uuteen väestödataan, morbiditeettiin, mortaliteettiin  Sotkanet-, Terveytemme-, TEA-viisari-, hyvinvointikompassi-portaalit… 15.1.2018 Mallikappaleet – mitä visualisoinnilla haetaan / Eeva Ketola 19
 • 20. Visio 2020: interaktiivinen karttamalli 15.1.2018 Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut / projektinjohtaja Eeva Ketola 20 2. Google 3. THL.fi 4. Klikkaa karttaa 5. Löytää alueen ja ilmiön avain- indikaattorit 6. Saa vertailtavaa tietoa alueestaan 1. Syiden etsiminen Google THL.fi
 • 21. Ratkaisu 15.1.2018 Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut / projektinjohtaja Eeva Ketola 21 THL.fi:  Valitse näkymä  Vertaile
 • 22. 15.1.2018 Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut / projektinjohtaja Eeva Ketola 22 Ratkaisu THL.fi:  Valitse näkymä  Vertaile  Ennusta  Simuloi
 • 23. Lisätietoja:  Sote-tietopohja-hankkeen projektijohtaja Eeva Ketola puh. 029 524 7096, eeva.ketola(at)thl.fi, @KetolaEev 15.1.2018 Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut / projektinjohtaja Eeva Ketola 23