Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteen

THL
THLSenior Planning officer à THL
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
kannustin kuntien valtionosuuteen
Timo Ståhl & Vesa Saaristo , 23.3.2016
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö, TEAviisari-tiimi, THL
Miksi kannustava elementti?
q Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu sote-uudistuksen
jälkeenkin kunnille
Ø hyvinvointi ja terveys ovat yhteydessä koulutukseen, liikunta-,
ruoka- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin
sekä moniin muihin tehtäviin, jotka jäävät kuntien hoidettavaksi
q Kunta hyötyy vaikuttavista toimenpiteistään aikaviiveellä
Ø Kunnan aktiivisuutta painotettaessa kunta pystyy vaikuttamaan
kertoimeen nopeammin kuin tuloksia painottavassa mallissa.
q Koko sote-alue hyötyy, jos kunnat onnistuvat laajasti
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
Ø Alueen väestön palvelujen tarve, palvelujen käyttö ja sote-menot
kasvavat aiempaa hitaammin
Ø Tällä voi olla pitkällä aikavälillä merkitystä sekä kansanterveydelle
että kansantaloudelle
223.3.2016
Taustaa
”Suuressa osassa kuntien ja kuntayhtymien lausuntoja todettiin myös
tarve hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustimen
käyttöönotolle sekä riittävien resurssien turvaamiselle kunnissa.”
- Lausuntoyhteenveto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja
sote-uudistuksen askelmerkeiksi, STM, Raportteja ja muistioita 2016:10.
”Sote-uudistukseen liittyen tulee toteuttaa kannustinjärjestelmä, jonka
avulla tuetaan ja palkitaan niitä kuntia, jotka ovat onnistuneet
parantamaan tai ylläpitämään väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilaa.”
- STM:n ja VM:n asettama selvityshenkilötyöryhmä 14.8.2015
”Kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuvan valtion rahoituksen
perusteita tarkistetaan siten, että siinä otetaan huomioon myös kunnan
toimenpiteet asukkaiden terveyden edistämiseksi”
- VNpp Terveys 2015 -kansanterveysohjelmasta, toukokuu 2001
323.3.2016
Periaatteita kannustimen muodostamiselle
1) Laskennan perustana olevat tiedot päivittyvät
vuosittain
2) Tiedot on saatavissa kaikista kunnista
3) Kunta voi omalla toiminnallaan vaikuttaa
kannusteeseen (ei sote-indikaattori)!
4) Nykytilan ja muutoksen mittaaminen
§ Prosessi-indikaattorit ja tulosindikaattorit
• Prosessi-indikaattoreissa nykytilan mittaaminen
• Tulosindikaattoreissa muutoksen mittaaminen
423.3.2016
PROSESSSI-
INDIKAATTORIT
23.3.2016 5
Prosessi-indikaattorit – kuntien
toimintaan perustuva osio
qProsessi-indikaattorit mittaavat nykytilannetta.
qProsessi-indikaattoreiden määrän tulee olla
kohtalaisen suuri, jotta toimintaa voidaan arvioida
mahdollisimman laajasti.
qSuurehko indikaattorien määrä ehkäisee osa-
optimoinnin mahdollisuutta eli jos indikaattoreita
olisi vain muutama, toiminta voisi keskittyä vain
muutamaan asiaan.
623.3.2016
Prosessi-indikaattoreiden lähteet
• Rekisteri- tai tilastopohjaiset indikaattorit
– Kattavat kaikki tai lähes kaikki kunnat
– Usein yhteydessä sosiaali- ja terveyspalveluihin
• Erilliset tiedonkeruut
– Haasteena tietojen kattavuus ja tiedonkeruun
jatkuvuus
• Asiakastietojärjestelmät
– Haasteena
• tietosisältöjen vertailukelpoisuus
• kansallisen tiedonkerääjän puuttuminen esim. koulujen
oppilashallintojärjestelmät
723.3.2016
Prosessi-indikaattoreiden valinta
• Johdettu Terveyden edistämisen
vertailutietojärjestelmän kolmesta aineistosta
– Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
peruskouluissa
– Liikunnan edistäminen kunnissa
– Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
kuntajohdossa
• Saatavilla TEAviisarista kuntakohtaisesti
muokattu edelleen asiantuntijatyön ja tilastollisten
analyysien perusteella
823.3.2016
Peruskoulut (10 indikaattoria)
• Oppilaiden poissaolotuntien kokonaismäärää seurataan.
• Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön
hyvinvoinnin edistämisen tarkastus tehdään kolmen vuoden välein.
• Koulupsykologin/psykologin työpanos/100 oppilasta.
• Opettajien lukumäärä (väh. 16 h/vko)/100 oppilasta.
• Koulukuraattorin/sosiaalityöntekijän työpanos/100 oppilasta.
• Koulussa noudatetaan kouluruokailusuositusta koululounaan ja välipalojen
järjestämisessä.
• Koulussa on pitkät liikuntavälitunnit.
• Koulun opetussuunnitelmassa on kuvattu kouluruokailun järjestämisessä
tehtävä yhteistyö ruokailusta vastaavan keittiöhenkilökunnan kanssa.
• Oppilaita aktivoidaan koulumatkaliikuntaan.
• Koulussa on yhteisesti sovittu käytäntö tai menettelytapa koulutapaturmien
ennaltaehkäisemisestä.
923.3.2016
Liikunta (10 indikaattoria)
• Kunnassa on sovittu, mikä hallintokunta koordinoi terveyttä ja hyvinvointia edistävää
liikuntaa kokonaisuutena.
• Liikunnan edistämisestä vastaavat viranhaltijat osallistuvat valmisteilla olevien
lautakuntapäätösten vaikutusten ennakkoarviointiin (EVA).
• Kunta kutsuu säännöllisesti koolle liikuntaseurojen ja yhdistysten yhteiskokouksen.
• Viimeksi laadittuun kunnan hyvinvointikertomukseen tai muuhun vastaavaan sisältyy
kuvaus kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta.
• Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta raportoidaan vuosittain
hyvinvointikertomuksessa tai vastaavassa.
• Kunnassa kokoontuu säännöllisesti liikuntaseurojen ja yhdistysten sekä kunnan
yhteinen asiantuntijaelin.
• Kunta toteuttaa liikuntapaikkojen tai -palveluiden käyttäjille erillisiä
asiakaspalautekyselyjä vähintään joka toinen vuosi.
• Kunta seuraa lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta vähintään kahden vuoden välein.
• Kunnassa järjestetään kohdennettuja liikkumisryhmiä liikuntaseuratoiminnan
ulkopuolella oleville lapsille ja nuorille.
• Kunnassa toimii poikkihallinnollinen työryhmä, jossa käsitellään liikunnan edistämistä.
1023.3.2016
Kuntajohto (9 indikaattoria)
• Kunnan investointiohjelmassa otetaan huomioon kunnan hyvinvointi- ja
terveystavoitteiden toteutuminen.
• Tarkastuslautakunnan tekemässä arviointikertomuksessa arvioidaan
valtuustokausittain kunnan hyvinvointi- ja terveystavoitteiden toteutuminen.
• Kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään vuosittain mittarit, joilla
seurataan väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden toteutumista.
• Laaja hyvinvointikertomus laadittu kerran valtuustokaudessa
• Kunnassa toimii erikseen nimetty asiantuntija, suunnittelija tai vastaava, joka
koordinoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä.
• Kunnassa toimii hallituksen tai valtuuston asettama lapsiparlamentti tai vastaava
foorumi, jossa kuntalaiset voivat vaikuttaa kunnan hyvinvointia ja terveyden
edistämistä koskevaan päätöksentekoon.
• Kunnan palveluiden suunnittelussa/kehittämistyössä hyödynnetään
asiakasraateja/foorumeja.
• Valtuustolle raportoidaan vuosittain väestön elintapoja ja niissä tapahtuneita
muutoksia.
• Paikallisen turvallisuussuunnitelman perusteella on päätetty toimenpiteistä
kunnanhallituksessa tai kunnanvaltuustossa.
1123.3.2016
TULOS-
INDIKAATTORIT
23.3.2016 12
Tulosindikaattorit – tuloksellisuuteen
väestötasolla perustuva osio
qJotta indikaattorit olisivat kuntaa kannustavia, on
tärkeää, ettei kuntaa rangaista siitä, millainen on
sen väestön hyvinvoinnin ja terveyden tila
(ikärakenne, sairastavuus)
qPalkitsemisen lähtökohtana tulee olla kunnan
väestön hyvinvoinnin ja terveydentilan muutos,
jonka kunta onnistuu omilla toimillaan
aikaansaamaan
1323.3.2016
Tulosindikaattoreiden lähteet
• Rekisteri- tai tilastopohjaiset indikaattorit
– Kattavat kaikki tai lähes kaikki kunnat
– SOTKAnetissä 2095 kpl
• Usein yhteydessä sosiaali- ja terveyspalveluihin
• Kyselypohjaiset indikaattorit
– Pienten kuntien kattaminen haastavaa
• Pienessä kunnassa pienetkin todelliset muutokset
voivat näyttäytyä suurina
– Kouluterveyskysely, Aikuisväestön terveys- ja
hyvinvointitutkimus ATH
v Väestön hyvinvointia ja terveyttä kuvaavat
indikaattorit perustuvat usein kyselyihin
1423.3.2016
Tulosindikaattoreiden valinta
• Johdettu talousarvioesityksessä käytetyistä
strategisten tavoitteiden seurantatunnusluvuista
– Hyvinvoinnille vahva perusta
– Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin
– Elinympäristö tukemaan terveyttä ja hyvinvointia
• Saatavilla SOTKAnetistä kuntakohtaisesti
muokattu edelleen asiantuntijatyön perusteella
täydennetty alkuperäisistä aineistoista
1523.3.2016
Tulosindikaattorit
Sotkanet
indikaat-
torin nro
Indikaattorit
189 Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta
234
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, %
vastaavanikäisestä väestöstä
286
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan
oppilaista
288 Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista
306
Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä
väestöstä
3219
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä
väestöstä
3906 Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista
3959
Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä / 10 000
vastaavanikäistä
1623.3.2016
HYTE-KERTOIMEN
LASKENTA
23.3.2016 17
Työkyvyttö-
myyseläke
Peruskoulut
(10)
PROSESSI
Kunnan toiminta väestön
hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseksi
Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiskerroin
TULOS
Kunnan väestön terveys ja
hyvinvointi
Koettu
terveys
Toimeen-
tulotuki
Liikunta (10)
Kuntajohto
(9)
Tupakointi
18
Nuoriso-
työttömät
Koulu-
pudokkaat
Ylipaino
Kaatumis-
hoitojaksot
23.3.2016
Lähtökohtia HYTE-kertoimen
laskentaan
• Ahvenanmaa pudotettu pois aineistoista
• Vuoden 2015 kuntarakenne = 301 kuntaa
– Keskimääräinen väkiluku 6616 (31.12.2014)
– Alle 5000 asukkaan kuntia 122 = 41 %
1923.3.2016
Tulosindikaattoreiden jakaumat
2023.3.2016
Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiskertoimen laskenta
• HYTE-kerroin = (PROSESSI+TULOS)/2
• PROSESSI = (TEA peruskoulut + TEA liikunta +
TEA kuntajohto)/3
• TULOS = (toimeentulotuki + koettu terveys +
tupakointi + työkyvyttömyyseläke + koulupudokkaat
+ nuorisotyöttömät + ylipaino +
tapaturmahoitojaksot)/8
2123.3.2016
Tuloskertoimen laskenta
• Indikaattoreista otettiin kahden viimeisimmän vuoden
erotus kuvaamaan tapahtunutta muutosta
• Jos kuitenkin indikaattorin arvo on jo tavoitetilanteessa,
otetaan tämä huomioon laskennassa siten, että kunta
saa kyseisen indikaattorin osalta maksimipisteet
• Saadut luvut vaihtelivat nollan molemmin puolin, mutta
vaihtelun suuruudessa oli indikaattoreiden välillä suuria
eroja
• Erojen poistamiseksi kaikki erotukset skaalattiin ja
keskistettiin niin, että vaihteluväliksi tuli 0–100
• Näin päästiin eroon negatiivisista arvoista ja saatiin
jotakuinkin prosessi-indikaattoreiden kanssa
vertailukelpoisia lukuja
• Lopuksi näistä luvuista otettiin keskiarvo
2223.3.2016
Viimeisimmät mittauskerrat ja tavoitteen
saavuttaneiden kuntien lukumäärä
Erotus
Tavoitetilassa
(taso 0/alle 5 %)
Toimeentulotuki 2013-2012 1
Koettu terveys 2013-2010/11 1
Tupakointi 2013-2010/11 22
Työkyvyttömyyseläke 2013-2012 6
Koulutuksen
ulkopuolelle jääneet 2013-2012 10
Nuorisotyöttömät 2014-2013 4
Ylipaino 2013-2010/11 1
Kaatumisiin ja
putoamisiin liittyvät
hoitojaksot 2013-2012 2
2323.3.2016
Muutos kahden viimeisimmän
mittauksen välillä
Minimi Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili Maksimi
Toimeentulotuki -2,3 -0,2 0,0 0,1 1,6
Koettu terveys -23,5 -2,4 0,0 2,7 22,1
Tupakointi -38,0 -2,1 1,4 4,9 31,8
Työkyvyttömyyseläke -1,1 0,1 0,2 0,4 1,9
Koulupudokkaat -8,3 0,3 1,3 2,1 7,2
Nuorisotyöttömyys -15,8 -3,3 -1,5 -0,1 13,9
Ylipaino -37,4 -3,7 -1,2 1,9 24,5
Kaatumishoitojaksot -143,9 -18,7 9,8 40,2 209,9
2423.3.2016
Yhteenveto
q Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu sote-uudistuksen
jälkeenkin kunnille
Ø Kannustava elementti osaltaan edistää riittävien voimavarojen
turvaamista kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
toimintoihin
q Kunta hyötyy vaikuttavista toimenpiteistään aikaviiveellä
Ø Kunnan aktiivisuutta painotettaessa kunta pystyy vaikuttamaan
kertoimeen nopeammin kuin tuloksia painottavassa mallissa.
q Koko sote-alue hyötyy, jos kunnat onnistuvat laajasti
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
Ø Alueen väestön palvelujen tarve, palvelujen käyttö ja sote-menot
kasvavat aiempaa hitaammin
Ø Tällä voi olla pitkällä aikavälillä merkitystä sekä kansanterveydelle
että kansantaloudelle
2523.3.2016
KIITOS!
26
TEA-tiimi:
Timo Ståhl
Pia Hakamäki
Sanna Kilpeläinen
Hanna Koskinen
Vesa Saaristo
Kirsi Wiss
23.3.2016
1 sur 26

Recommandé

Liikunnan edistämisen hankearviointi. Minna Aittasalo par
Liikunnan edistämisen hankearviointi. Minna AittasaloLiikunnan edistämisen hankearviointi. Minna Aittasalo
Liikunnan edistämisen hankearviointi. Minna AittasaloUKK-instituutti
840 vues27 diapositives
Mengenal Sistem Operasi Windows par
Mengenal Sistem Operasi WindowsMengenal Sistem Operasi Windows
Mengenal Sistem Operasi Windowsboyhokage
989 vues5 diapositives
HYTE-työ maakunnassa, tilausta vahvalle johtamiselle ja selkeille prosesseill... par
HYTE-työ maakunnassa, tilausta vahvalle johtamiselle ja selkeille prosesseill...HYTE-työ maakunnassa, tilausta vahvalle johtamiselle ja selkeille prosesseill...
HYTE-työ maakunnassa, tilausta vahvalle johtamiselle ja selkeille prosesseill...THL
396 vues15 diapositives
Kannustava elementti kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön_6.10.2016 par
Kannustava elementti kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön_6.10.2016Kannustava elementti kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön_6.10.2016
Kannustava elementti kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön_6.10.2016THL
285 vues14 diapositives
Te aperusthjahyvkertomus25.4.2017 par
Te aperusthjahyvkertomus25.4.2017Te aperusthjahyvkertomus25.4.2017
Te aperusthjahyvkertomus25.4.2017Kuopionkaupunki
114 vues37 diapositives
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä par
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenäHyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenäTHL
410 vues20 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteen

Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy kansallisen lihavuusohjelman painopisteenä par
Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy kansallisen lihavuusohjelman painopisteenäLasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy kansallisen lihavuusohjelman painopisteenä
Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy kansallisen lihavuusohjelman painopisteenäTHL
291 vues46 diapositives
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa par
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissaEriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissaTHL
472 vues32 diapositives
Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ... par
Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ...Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ...
Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ...THL
107 vues20 diapositives
Kansalliset laaturekisterit: Organisaatio ja rahoitus – ehdotukset par
Kansalliset laaturekisterit: Organisaatio ja rahoitus – ehdotuksetKansalliset laaturekisterit: Organisaatio ja rahoitus – ehdotukset
Kansalliset laaturekisterit: Organisaatio ja rahoitus – ehdotuksetTHL
84 vues14 diapositives
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi... par
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...THL
187 vues24 diapositives
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntajohdossa - TEA 2017 par
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntajohdossa - TEA 2017Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntajohdossa - TEA 2017
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntajohdossa - TEA 2017THL
1.2K vues28 diapositives

Similaire à Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteen(20)

Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy kansallisen lihavuusohjelman painopisteenä par THL
Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy kansallisen lihavuusohjelman painopisteenäLasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy kansallisen lihavuusohjelman painopisteenä
Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy kansallisen lihavuusohjelman painopisteenä
THL291 vues
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa par THL
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissaEriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
THL472 vues
Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ... par THL
Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ...Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ...
Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ...
THL107 vues
Kansalliset laaturekisterit: Organisaatio ja rahoitus – ehdotukset par THL
Kansalliset laaturekisterit: Organisaatio ja rahoitus – ehdotuksetKansalliset laaturekisterit: Organisaatio ja rahoitus – ehdotukset
Kansalliset laaturekisterit: Organisaatio ja rahoitus – ehdotukset
THL84 vues
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi... par THL
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
THL187 vues
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntajohdossa - TEA 2017 par THL
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntajohdossa - TEA 2017Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntajohdossa - TEA 2017
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntajohdossa - TEA 2017
THL1.2K vues
Päihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna Riippi par EHYT
Päihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna RiippiPäihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna Riippi
Päihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna Riippi
EHYT 69 vues
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu... par THL
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
THL314 vues
Vesa Saaristo: Hyte-kerroin - kannustin kunnille par THL
Vesa Saaristo: Hyte-kerroin - kannustin kunnilleVesa Saaristo: Hyte-kerroin - kannustin kunnille
Vesa Saaristo: Hyte-kerroin - kannustin kunnille
THL774 vues
Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma... par THL
Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...
Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...
THL525 vues
Timo Ståhl: Kuntien terveydenedistämisaktiivisuus TEAviisarin valossa - tulok... par THL
Timo Ståhl: Kuntien terveydenedistämisaktiivisuus TEAviisarin valossa - tulok...Timo Ståhl: Kuntien terveydenedistämisaktiivisuus TEAviisarin valossa - tulok...
Timo Ståhl: Kuntien terveydenedistämisaktiivisuus TEAviisarin valossa - tulok...
THL681 vues
Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä... par THL
Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä...Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä...
Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä...
THL777 vues
Uudet TEAviisarin tiedot kunnan hyvinvointijohtamisen työkaluna_6.10.2016 par THL
Uudet TEAviisarin tiedot kunnan hyvinvointijohtamisen työkaluna_6.10.2016Uudet TEAviisarin tiedot kunnan hyvinvointijohtamisen työkaluna_6.10.2016
Uudet TEAviisarin tiedot kunnan hyvinvointijohtamisen työkaluna_6.10.2016
THL121 vues
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena. par THL
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
THL141 vues
Mikä ihmeen VESOTE? Tommi Vasankari par UKK-instituutti
Mikä ihmeen VESOTE? Tommi VasankariMikä ihmeen VESOTE? Tommi Vasankari
Mikä ihmeen VESOTE? Tommi Vasankari
UKK-instituutti9.9K vues
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kuntien toiminnassa -esimerkkinä ravitsemus par THL
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kuntien toiminnassa -esimerkkinä ravitsemusTerveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kuntien toiminnassa -esimerkkinä ravitsemus
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kuntien toiminnassa -esimerkkinä ravitsemus
THL240 vues
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen säästöt 2016 2018 par Kela
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen säästöt 2016 2018Harkinnanvaraisen kuntoutuksen säästöt 2016 2018
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen säästöt 2016 2018
Kela1.7K vues

Plus de THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 par
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
220 vues12 diapositives
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf par
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
64 vues6 diapositives
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf par
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
11 vues5 diapositives
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf par
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
13 vues32 diapositives
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf par
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
35 vues17 diapositives
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... par
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
24 vues15 diapositives

Plus de THL(20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 par THL
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL220 vues
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf par THL
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL64 vues
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf par THL
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL11 vues
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf par THL
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL13 vues
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf par THL
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL35 vues
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... par THL
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL24 vues
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf par THL
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL19 vues
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf par THL
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL28 vues
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022 par THL
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL272 vues
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto par THL
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL282 vues
Synthetic Opioid Preparedness in Europe par THL
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL239 vues
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 par THL
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL329 vues
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022 par THL
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL397 vues
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf par THL
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL69 vues
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer par THL
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL81 vues
Förvaring av vacciner par THL
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL147 vues
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon... par THL
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL129 vues
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu par THL
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL151 vues
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022 par THL
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL182 vues
Tietoisku eri rokotteista par THL
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL189 vues

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteen

 • 1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteen Timo Ståhl & Vesa Saaristo , 23.3.2016 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö, TEAviisari-tiimi, THL
 • 2. Miksi kannustava elementti? q Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu sote-uudistuksen jälkeenkin kunnille Ø hyvinvointi ja terveys ovat yhteydessä koulutukseen, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin sekä moniin muihin tehtäviin, jotka jäävät kuntien hoidettavaksi q Kunta hyötyy vaikuttavista toimenpiteistään aikaviiveellä Ø Kunnan aktiivisuutta painotettaessa kunta pystyy vaikuttamaan kertoimeen nopeammin kuin tuloksia painottavassa mallissa. q Koko sote-alue hyötyy, jos kunnat onnistuvat laajasti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Ø Alueen väestön palvelujen tarve, palvelujen käyttö ja sote-menot kasvavat aiempaa hitaammin Ø Tällä voi olla pitkällä aikavälillä merkitystä sekä kansanterveydelle että kansantaloudelle 223.3.2016
 • 3. Taustaa ”Suuressa osassa kuntien ja kuntayhtymien lausuntoja todettiin myös tarve hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustimen käyttöönotolle sekä riittävien resurssien turvaamiselle kunnissa.” - Lausuntoyhteenveto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, STM, Raportteja ja muistioita 2016:10. ”Sote-uudistukseen liittyen tulee toteuttaa kannustinjärjestelmä, jonka avulla tuetaan ja palkitaan niitä kuntia, jotka ovat onnistuneet parantamaan tai ylläpitämään väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilaa.” - STM:n ja VM:n asettama selvityshenkilötyöryhmä 14.8.2015 ”Kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuvan valtion rahoituksen perusteita tarkistetaan siten, että siinä otetaan huomioon myös kunnan toimenpiteet asukkaiden terveyden edistämiseksi” - VNpp Terveys 2015 -kansanterveysohjelmasta, toukokuu 2001 323.3.2016
 • 4. Periaatteita kannustimen muodostamiselle 1) Laskennan perustana olevat tiedot päivittyvät vuosittain 2) Tiedot on saatavissa kaikista kunnista 3) Kunta voi omalla toiminnallaan vaikuttaa kannusteeseen (ei sote-indikaattori)! 4) Nykytilan ja muutoksen mittaaminen § Prosessi-indikaattorit ja tulosindikaattorit • Prosessi-indikaattoreissa nykytilan mittaaminen • Tulosindikaattoreissa muutoksen mittaaminen 423.3.2016
 • 6. Prosessi-indikaattorit – kuntien toimintaan perustuva osio qProsessi-indikaattorit mittaavat nykytilannetta. qProsessi-indikaattoreiden määrän tulee olla kohtalaisen suuri, jotta toimintaa voidaan arvioida mahdollisimman laajasti. qSuurehko indikaattorien määrä ehkäisee osa- optimoinnin mahdollisuutta eli jos indikaattoreita olisi vain muutama, toiminta voisi keskittyä vain muutamaan asiaan. 623.3.2016
 • 7. Prosessi-indikaattoreiden lähteet • Rekisteri- tai tilastopohjaiset indikaattorit – Kattavat kaikki tai lähes kaikki kunnat – Usein yhteydessä sosiaali- ja terveyspalveluihin • Erilliset tiedonkeruut – Haasteena tietojen kattavuus ja tiedonkeruun jatkuvuus • Asiakastietojärjestelmät – Haasteena • tietosisältöjen vertailukelpoisuus • kansallisen tiedonkerääjän puuttuminen esim. koulujen oppilashallintojärjestelmät 723.3.2016
 • 8. Prosessi-indikaattoreiden valinta • Johdettu Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmän kolmesta aineistosta – Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa – Liikunnan edistäminen kunnissa – Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntajohdossa • Saatavilla TEAviisarista kuntakohtaisesti muokattu edelleen asiantuntijatyön ja tilastollisten analyysien perusteella 823.3.2016
 • 9. Peruskoulut (10 indikaattoria) • Oppilaiden poissaolotuntien kokonaismäärää seurataan. • Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisen tarkastus tehdään kolmen vuoden välein. • Koulupsykologin/psykologin työpanos/100 oppilasta. • Opettajien lukumäärä (väh. 16 h/vko)/100 oppilasta. • Koulukuraattorin/sosiaalityöntekijän työpanos/100 oppilasta. • Koulussa noudatetaan kouluruokailusuositusta koululounaan ja välipalojen järjestämisessä. • Koulussa on pitkät liikuntavälitunnit. • Koulun opetussuunnitelmassa on kuvattu kouluruokailun järjestämisessä tehtävä yhteistyö ruokailusta vastaavan keittiöhenkilökunnan kanssa. • Oppilaita aktivoidaan koulumatkaliikuntaan. • Koulussa on yhteisesti sovittu käytäntö tai menettelytapa koulutapaturmien ennaltaehkäisemisestä. 923.3.2016
 • 10. Liikunta (10 indikaattoria) • Kunnassa on sovittu, mikä hallintokunta koordinoi terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa kokonaisuutena. • Liikunnan edistämisestä vastaavat viranhaltijat osallistuvat valmisteilla olevien lautakuntapäätösten vaikutusten ennakkoarviointiin (EVA). • Kunta kutsuu säännöllisesti koolle liikuntaseurojen ja yhdistysten yhteiskokouksen. • Viimeksi laadittuun kunnan hyvinvointikertomukseen tai muuhun vastaavaan sisältyy kuvaus kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta. • Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta raportoidaan vuosittain hyvinvointikertomuksessa tai vastaavassa. • Kunnassa kokoontuu säännöllisesti liikuntaseurojen ja yhdistysten sekä kunnan yhteinen asiantuntijaelin. • Kunta toteuttaa liikuntapaikkojen tai -palveluiden käyttäjille erillisiä asiakaspalautekyselyjä vähintään joka toinen vuosi. • Kunta seuraa lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta vähintään kahden vuoden välein. • Kunnassa järjestetään kohdennettuja liikkumisryhmiä liikuntaseuratoiminnan ulkopuolella oleville lapsille ja nuorille. • Kunnassa toimii poikkihallinnollinen työryhmä, jossa käsitellään liikunnan edistämistä. 1023.3.2016
 • 11. Kuntajohto (9 indikaattoria) • Kunnan investointiohjelmassa otetaan huomioon kunnan hyvinvointi- ja terveystavoitteiden toteutuminen. • Tarkastuslautakunnan tekemässä arviointikertomuksessa arvioidaan valtuustokausittain kunnan hyvinvointi- ja terveystavoitteiden toteutuminen. • Kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään vuosittain mittarit, joilla seurataan väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden toteutumista. • Laaja hyvinvointikertomus laadittu kerran valtuustokaudessa • Kunnassa toimii erikseen nimetty asiantuntija, suunnittelija tai vastaava, joka koordinoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. • Kunnassa toimii hallituksen tai valtuuston asettama lapsiparlamentti tai vastaava foorumi, jossa kuntalaiset voivat vaikuttaa kunnan hyvinvointia ja terveyden edistämistä koskevaan päätöksentekoon. • Kunnan palveluiden suunnittelussa/kehittämistyössä hyödynnetään asiakasraateja/foorumeja. • Valtuustolle raportoidaan vuosittain väestön elintapoja ja niissä tapahtuneita muutoksia. • Paikallisen turvallisuussuunnitelman perusteella on päätetty toimenpiteistä kunnanhallituksessa tai kunnanvaltuustossa. 1123.3.2016
 • 13. Tulosindikaattorit – tuloksellisuuteen väestötasolla perustuva osio qJotta indikaattorit olisivat kuntaa kannustavia, on tärkeää, ettei kuntaa rangaista siitä, millainen on sen väestön hyvinvoinnin ja terveyden tila (ikärakenne, sairastavuus) qPalkitsemisen lähtökohtana tulee olla kunnan väestön hyvinvoinnin ja terveydentilan muutos, jonka kunta onnistuu omilla toimillaan aikaansaamaan 1323.3.2016
 • 14. Tulosindikaattoreiden lähteet • Rekisteri- tai tilastopohjaiset indikaattorit – Kattavat kaikki tai lähes kaikki kunnat – SOTKAnetissä 2095 kpl • Usein yhteydessä sosiaali- ja terveyspalveluihin • Kyselypohjaiset indikaattorit – Pienten kuntien kattaminen haastavaa • Pienessä kunnassa pienetkin todelliset muutokset voivat näyttäytyä suurina – Kouluterveyskysely, Aikuisväestön terveys- ja hyvinvointitutkimus ATH v Väestön hyvinvointia ja terveyttä kuvaavat indikaattorit perustuvat usein kyselyihin 1423.3.2016
 • 15. Tulosindikaattoreiden valinta • Johdettu talousarvioesityksessä käytetyistä strategisten tavoitteiden seurantatunnusluvuista – Hyvinvoinnille vahva perusta – Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin – Elinympäristö tukemaan terveyttä ja hyvinvointia • Saatavilla SOTKAnetistä kuntakohtaisesti muokattu edelleen asiantuntijatyön perusteella täydennetty alkuperäisistä aineistoista 1523.3.2016
 • 16. Tulosindikaattorit Sotkanet indikaat- torin nro Indikaattorit 189 Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta 234 Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 286 Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista 288 Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista 306 Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 3219 Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 3906 Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista 3959 Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavanikäistä 1623.3.2016
 • 18. Työkyvyttö- myyseläke Peruskoulut (10) PROSESSI Kunnan toiminta väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiskerroin TULOS Kunnan väestön terveys ja hyvinvointi Koettu terveys Toimeen- tulotuki Liikunta (10) Kuntajohto (9) Tupakointi 18 Nuoriso- työttömät Koulu- pudokkaat Ylipaino Kaatumis- hoitojaksot 23.3.2016
 • 19. Lähtökohtia HYTE-kertoimen laskentaan • Ahvenanmaa pudotettu pois aineistoista • Vuoden 2015 kuntarakenne = 301 kuntaa – Keskimääräinen väkiluku 6616 (31.12.2014) – Alle 5000 asukkaan kuntia 122 = 41 % 1923.3.2016
 • 21. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiskertoimen laskenta • HYTE-kerroin = (PROSESSI+TULOS)/2 • PROSESSI = (TEA peruskoulut + TEA liikunta + TEA kuntajohto)/3 • TULOS = (toimeentulotuki + koettu terveys + tupakointi + työkyvyttömyyseläke + koulupudokkaat + nuorisotyöttömät + ylipaino + tapaturmahoitojaksot)/8 2123.3.2016
 • 22. Tuloskertoimen laskenta • Indikaattoreista otettiin kahden viimeisimmän vuoden erotus kuvaamaan tapahtunutta muutosta • Jos kuitenkin indikaattorin arvo on jo tavoitetilanteessa, otetaan tämä huomioon laskennassa siten, että kunta saa kyseisen indikaattorin osalta maksimipisteet • Saadut luvut vaihtelivat nollan molemmin puolin, mutta vaihtelun suuruudessa oli indikaattoreiden välillä suuria eroja • Erojen poistamiseksi kaikki erotukset skaalattiin ja keskistettiin niin, että vaihteluväliksi tuli 0–100 • Näin päästiin eroon negatiivisista arvoista ja saatiin jotakuinkin prosessi-indikaattoreiden kanssa vertailukelpoisia lukuja • Lopuksi näistä luvuista otettiin keskiarvo 2223.3.2016
 • 23. Viimeisimmät mittauskerrat ja tavoitteen saavuttaneiden kuntien lukumäärä Erotus Tavoitetilassa (taso 0/alle 5 %) Toimeentulotuki 2013-2012 1 Koettu terveys 2013-2010/11 1 Tupakointi 2013-2010/11 22 Työkyvyttömyyseläke 2013-2012 6 Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 2013-2012 10 Nuorisotyöttömät 2014-2013 4 Ylipaino 2013-2010/11 1 Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 2013-2012 2 2323.3.2016
 • 24. Muutos kahden viimeisimmän mittauksen välillä Minimi Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili Maksimi Toimeentulotuki -2,3 -0,2 0,0 0,1 1,6 Koettu terveys -23,5 -2,4 0,0 2,7 22,1 Tupakointi -38,0 -2,1 1,4 4,9 31,8 Työkyvyttömyyseläke -1,1 0,1 0,2 0,4 1,9 Koulupudokkaat -8,3 0,3 1,3 2,1 7,2 Nuorisotyöttömyys -15,8 -3,3 -1,5 -0,1 13,9 Ylipaino -37,4 -3,7 -1,2 1,9 24,5 Kaatumishoitojaksot -143,9 -18,7 9,8 40,2 209,9 2423.3.2016
 • 25. Yhteenveto q Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu sote-uudistuksen jälkeenkin kunnille Ø Kannustava elementti osaltaan edistää riittävien voimavarojen turvaamista kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintoihin q Kunta hyötyy vaikuttavista toimenpiteistään aikaviiveellä Ø Kunnan aktiivisuutta painotettaessa kunta pystyy vaikuttamaan kertoimeen nopeammin kuin tuloksia painottavassa mallissa. q Koko sote-alue hyötyy, jos kunnat onnistuvat laajasti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Ø Alueen väestön palvelujen tarve, palvelujen käyttö ja sote-menot kasvavat aiempaa hitaammin Ø Tällä voi olla pitkällä aikavälillä merkitystä sekä kansanterveydelle että kansantaloudelle 2523.3.2016
 • 26. KIITOS! 26 TEA-tiimi: Timo Ståhl Pia Hakamäki Sanna Kilpeläinen Hanna Koskinen Vesa Saaristo Kirsi Wiss 23.3.2016