Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä

THL
THLSenior Planning officer à THL
8.9.2016 1
Hyvinvointikertomus
Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
kuntajohtamisen välineenä
Seinäjoki 8.9.2016
MAHDOLLISUUKSIEN ROSKIS
8.9.2016 2
Ruttaa paperi ja heitä roskikseen.
Saat nousta seisomaan, mutta älä liiku paikaltasi.
Kuinka kävi?
8.9.2016 3
Osuitko? Miksi?
Etkö osunut? Mikset?
Paperipalloja heitellään joka päivä
kunnassasi.
Ketkä sinun kunnassasi ovat takarivissä?
Miten autat takarivillä olevia
yrittämään/osumaan?
Löytämään apua/tukea/mahdollisuuksia?
Esityksen rakenne
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on valinta!
• Kunnilla säilyy vastuu ja tehtäviä – uudistuksista huolimatta
• HYTE rakenteet, vastuut ja voimavarat kunnissa: tilanne
Suomessa
• Hyvinvointikertomustyö tukee kunnan päätöksentekoa ja
poikkihallinnollista työtä
• Alueellinen hyvinvointikertomus avuksi
8.9.2016 4
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on
valinta!
• Kunnan elinvoimaisuuden turvaamiseksi kuntalaisten
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkeää,
lakisääteistä työtä.
• Hyvinvointi ja terveys syntyvät arjen ympäristöissä
• Työ on parhaimmillaan kiinteä osa kuntastrategiaa sekä
talouden ja toiminnan suunnittelua.
• Kunnan poliittinen tahto jäsentyy konkreettisiksi
toimintalinjoiksi kuntastrategiassa, joka sitouttaa
kuntajohdon ja kaikki toimialat suunnitelmien toteutukseen.
• Kunnassa asuvien hyvinvoinnin varmistamiseksi tarvitaan
kaikkien toimialojen osaamista.
• Kunnanjohtaja on ratkaisevassa asemassa vastaamassa
strategian toteutumisesta.
8.9.2016 5
Kunnilla säilyy vastuu – uudistuksista
huolimatta
• Sote-uudistuksen myötä kunnissa vapautuu energiaa miettiä
terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä: kunnilla säilyy tärkeä
tehtävä ja vastuu!
• Seinäjoen kehittämisjohtaja Erkki Välimäen mietteitä kunnan
uusista mahdollisuuksista. (Tesso 1/2016)
8.9.2016 6
Rakenteet, vastuut ja voimavarat kunnissa
• Vastuutahot nimetty 90 % kunnista
• Poikkihallinnollinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä 52 % kunnista,
alle kymmenyksellä ei ollenkaan ryhmää
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori joka toisessa kunnassa
– 60 % koordinaattoreista sijoitettu sosiaali- ja terveystoimeen
• Hyvinvointikertomus laadittu 79% kunnista
• Ennakkoarviointi harvinaista, tehdään 23% kunnista
• Väestön hyvinvointi - ja terveysteemojen käsittely johtoryhmässä ja valtuustossa
lisääntynyt vuodesta 2012
• LÄHDE TUTKIMUKSESTA TIIVIISTI 31/2015 –julkaisu, taustalla Kuntajohdon tiedonkeruu, kuntakohtaiset tulokset:
www.teaviisari.fi
• TEAviisari on kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden edistämisessä kuvaava verkkopalvelu. Palvelu tukee kuntien,
alueiden ja koulujen terveydenedistämistoiminnan suunnittelua ja johtamista. Mukana 7 toimialaa:
perusterveydenhuolto, perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, liikunta, kuntajohto, Ikääntyneiden palvelut
• TEA-tiedonkeruut: liikunta & perusterveydenhuollon tiedot kerättiin keväällä 2016 ja päivitetään syksyllä 2016
•
8.9.2016 7Tutkimuksesta tiiviisti 31/2015
Väestön terveys- ja hyvinvointitietojen
raportointi valtuustolle:
→ yleistynyt
22.9.2015 Tutkimuksesta tiiviisti 31/2015 8
33
33
44
46
50
79
67
44
51
59
59
61
71
72
0 20 40 60 80 100
Väestöryhmien väliset terveyserot
Elämänhallinta
Elinympäristön terveys
Elintavat
Sairastavuus
Kunnan palveluissa toteutetut toimenpiteet
Elinolot
2014
2012
%
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
kokonaisuus kunnassa
• Poikkihallinnollista toimintaa vahvistavat johtamiskäytännöt ja
johtamisen työvälineet
• Terveystietoa tuottava seuranta- ja raportointijärjestelmä
• Osaava henkilökunta
– Mm. koordinaattori keskushallinnossa!
• Kaikki toimialat kattava toimeenpano-organisaatio, josta kukin
toimiala tunnistaa oman toimintansa hyvinvointi- ja
terveysvaikutuksia
• Hyvät toimintakäytännöt
8.9.2016 9
MIKSI hyvinvointikertomus?
• Hyvinvointikertomus
– On johtamisen työväline
– On keskeinen osa kunnan strategiatyötä, vuotuisen toiminnan ja talouden
suunnittelua ja seurantaa.
– Kokoaa tietoa kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niihin vaikuttavista
seikoista poikkihallinnollisesti
– Tukee kunnassa tehtävää toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa
poikkihallinnollisesti.
– Toimii pohjana myös eriarvoisuuden kaventamiselle alueellisessa työssä.
• Kertomuksessa valitut painopisteet toimivat osana talousarviota ja
toimialojen käyttösuunnitelmaa, joita arvioidaan talousarvion
toteutumisen yhteydessä
• www.thl.fi/hyvinvointikertomus
8.9.2016 10
Minkälainen on hyvä hyvinvointikertomus?
Aluehallintoviranomaiset tekivät koosteen kunkin alueen hyvinvointikertomusten laadusta
syksyllä 2015. Tästä työstä syntyi seuraava tarkistuslista. Laadukas hyvinvointikertomus :
• Osa kunnan strategista johtamista
 Tukee päätöksentekoa
 Auttaa priorisoimaan toimintaa
 Tukee toiminnan arviointia
 Varmistaa toiminnan resurssit
• Kuvaa monipuolisesti kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia
 Kerää eri hallinnonalojen hyvinvointiin liittyvät indikaattorit (myös muiden kuin sote-sektorin)
 Tunnistaa väestöryhmien tarpeita (mm. sosioekonomiset, sukupuolien väliset erot, ikä- ja erityisryhmät)
 Mukana sekä laadullista että määrällistä tietoa, parhaimmillaan myös kustannuksista
 Varmistaa kuntalaisten äänen kuulumisen (esimerkiksi hyödyntää kokemustietoa)
• Kokoaa ja linjaa selkeästi kunnan edistävän ja ehkäisevän työn
 Sisältää riittävän konkreettisia toimenpiteitä,
 Sisältää toimenpiteitä kaikilla kunnan sektoreilla poikkihallinnollisesti
 Ottaa mukaan seurakunnat, järjestöt ja yritykset suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa
 Hyödyntää hyviä käytäntöjä
 Kansalliset linjaukset ja ohjelmat näkyvät indikaattoreissa ja toimenpidetasolla
8.9.2016 11
• Milloin: Laaja kerran valtuustokaudessa, raportointi vuosittain
• Kuka: Usein hyvinvointikoordinaattori tai joku vastaava, jolle tehtävä on osoitettu
kunnassa vastaa työn käynnistämisestä ja kokoamisesta, yhteistyössä eri sektorien
kanssa
• Miten: siirtyminen virkamiesten valmistelemasta strategisesta asiakirjasta kohti
yhteisöllistä työskentelyä, jossa hyödynnetään laajasti koko kuntayhteisön
voimavaroja?
• Sähköinen hyvinvointikertomus https://www.hyvinvointikertomus.fi/#/welcome
• Tilastoja ja indikaattoreita työn tueksi:
https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/johtaminen/tilastoja-ja-indikaattoreita-
suunnittelun-ja-arvioinnin-tueksi
Huom! Avoimen datan ATH-aineistot nyt myös SOTKAnetistä!
Tapaturmista:
https://www.thl.fi/fi/web/tapaturmat/tapaturmat-suomessa/tapaturmakatsaukset-
alueittain
Miten hyvinvointikertomus tehdään?
8.9.2016 12
Alueellinen hyvinvointikertomus avuksi
• Maakunnille on ehdotettu hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen tehtäviä, jotka tulee rakentaa osaksi maakunnan
johtamisjärjestelmää.
– tavoitteiden asettamista, toimenpiteiden ja vastuutahojen
määrittelyä sekä päätösten vaikutusten ennakkoarviointia
• Yksi työkalu strategiseen johtamiseen voisi olla alueellinen
hyvinvointikertomus
– Kokoaa maakunnan eri toimialat, sekä alueen kunnat, järjestöt
sekä muut julkiset ja yksityiset toimijat suuntaamaan toimintaa
yhteistä tavoitetta kohden
– Hyviä kokemuksia on jo, myös kritiikkiä esitetty (tietopohja ja
seuranta)
8.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 13
8.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 14
Mitä lisäarvoa?
Mitä lisäarvoa?
• Alueellisen hyvinvointikertomuksen tietopohja riittää väestöryhmien
välisten hyvinvointi- ja terveyserojen tunnistamiseen ja seurantaan
• Erityisesti pienissä kunnissa väestöpohja ei riitä näiden erojen
tunnistamiseen nykyisin käytettävissä olevien aineistojen avulla.
• Rajapintapalvelujen (esim. lasten, nuorten ja perheiden palvelut,
työllisyyden hoitoon ja kotouttamiseen liittyvät palvelut) hoitaminen
edellyttää yhteistyötä
• STM/Heli Hätösen
blogikirjoitus
• Lisätietoa
8.9.2016 15
Lopuksi
• Kuntavaalit lähestyvät, ja vaalityötä tehdään entistä enemmän
somessa
• Tule mukaan twitteriin, painostetaan päättäjiä hyte-asioista
yhdessä!
• #hyte #eriarvoisuus #terveydenedistäminen #kuntavaalit
8.9.2016 16
8.9.2016 17
Hyvinvointiklinikka pidetään
Tampereella 6.10; katso
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
päivän ohjelma
Terve Kunta -verkosto tukee kuntia
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
• Toiminnan tavoitteena on väestön hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen sekä sairauksien ehkäisy. Tavoitteeseen pyritään
kehittämällä verkostokuntien terveyden edistämisen strategista
johtamista, toimintamuotoja ja toiminnan arviointia.
• Toiminnassa on keskeistä tuottaa ja välittää kokemuksellista
tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
mahdollisuuksista, keinoista ja työtavoista.
• Verkosto toteuttaa WHO:n Healthy Cities -ohjelman tavoitteita.
• Verkostoon voivat liittyä kaikki Suomen kunnat ja seutukunnat,
jotka täyttävät liittymisen kriteerit. Verkostoa koordinoi THL.
• Lisätietoa: Terve Kunta -verkosto
8.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 18
Terve Kunta -verkoston seminaari 28.9.2016
Ohjelma ja ilmoittautuminen
8.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 19
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivä
6.10.2016
Ohjelma ja ilmoittautuminen
8.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 20
1 sur 20

Recommandé

Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma... par
Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...
Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...THL
525 vues20 diapositives
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet par
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteetLapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteetTHL
219 vues13 diapositives
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman suunta - Sopivaa tukea oikeaan aikaan! par
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman suunta - Sopivaa tukea oikeaan aikaan!Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman suunta - Sopivaa tukea oikeaan aikaan!
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman suunta - Sopivaa tukea oikeaan aikaan!THL
327 vues18 diapositives
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet par
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteetLapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteetTHL
214 vues18 diapositives
Lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet 2020-luvulla: Millais... par
Lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet 2020-luvulla:Millais...Lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet 2020-luvulla:Millais...
Lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet 2020-luvulla: Millais...Satakunnan sairaanhoitopiiri
2.3K vues57 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist... par
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...THL
1.4K vues17 diapositives
Sari Kehusmaa: Lapin alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par
Sari Kehusmaa: Lapin alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Lapin alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Lapin alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosTHL
678 vues29 diapositives
Uuden TEAviisarin tulokset kunnan hyvinvointijohtamisen tukena par
Uuden TEAviisarin tulokset kunnan hyvinvointijohtamisen tukenaUuden TEAviisarin tulokset kunnan hyvinvointijohtamisen tukena
Uuden TEAviisarin tulokset kunnan hyvinvointijohtamisen tukenaTHL
361 vues40 diapositives
Sari Kehusmaa: Uudenmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par
Sari Kehusmaa: Uudenmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Uudenmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Uudenmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosTHL
652 vues29 diapositives
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminen par
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminenAvaus ja muutosagenttien esittäytyminen
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminenTHL
206 vues18 diapositives
Maria Kaisa Aula: Ajankohtaista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (... par
Maria Kaisa Aula: Ajankohtaista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (...Maria Kaisa Aula: Ajankohtaista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (...
Maria Kaisa Aula: Ajankohtaista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (...Lastensuojelun Keskusliitto
185 vues19 diapositives

Tendances(20)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist... par THL
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
THL1.4K vues
Sari Kehusmaa: Lapin alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par THL
Sari Kehusmaa: Lapin alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Lapin alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Lapin alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
THL678 vues
Uuden TEAviisarin tulokset kunnan hyvinvointijohtamisen tukena par THL
Uuden TEAviisarin tulokset kunnan hyvinvointijohtamisen tukenaUuden TEAviisarin tulokset kunnan hyvinvointijohtamisen tukena
Uuden TEAviisarin tulokset kunnan hyvinvointijohtamisen tukena
THL361 vues
Sari Kehusmaa: Uudenmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par THL
Sari Kehusmaa: Uudenmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Uudenmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Uudenmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
THL652 vues
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminen par THL
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminenAvaus ja muutosagenttien esittäytyminen
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminen
THL206 vues
Sari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par THL
Sari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
THL594 vues
Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät: työvälineitä hyvinvointiin, tukeen j... par THL
Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät: työvälineitä hyvinvointiin, tukeen j...Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät: työvälineitä hyvinvointiin, tukeen j...
Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät: työvälineitä hyvinvointiin, tukeen j...
THL174 vues
Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma kunnan ja maakunnan - sivistyksen ja ... par THL
Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma kunnan ja maakunnan - sivistyksen ja ...Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma kunnan ja maakunnan - sivistyksen ja ...
Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma kunnan ja maakunnan - sivistyksen ja ...
THL267 vues
Päivi Tikkanen: Miten tästä eteenpäin? Nyt on toiminnan aika. par THL
Päivi Tikkanen: Miten tästä eteenpäin? Nyt on toiminnan aika. Päivi Tikkanen: Miten tästä eteenpäin? Nyt on toiminnan aika.
Päivi Tikkanen: Miten tästä eteenpäin? Nyt on toiminnan aika.
THL988 vues
Räinä Riitta: Meidän Iin hyvinvointimalli. Kunnan hyvinvointisuunnitelma osak... par THL
Räinä Riitta: Meidän Iin hyvinvointimalli. Kunnan hyvinvointisuunnitelma osak...Räinä Riitta: Meidän Iin hyvinvointimalli. Kunnan hyvinvointisuunnitelma osak...
Räinä Riitta: Meidän Iin hyvinvointimalli. Kunnan hyvinvointisuunnitelma osak...
THL213 vues
Sari Kehusmaa: Satakunnan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par THL
Sari Kehusmaa: Satakunnan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Satakunnan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Satakunnan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
THL567 vues
Soili Partanen: Miten tästä eteenpäin? par THL
Soili Partanen: Miten tästä eteenpäin?Soili Partanen: Miten tästä eteenpäin?
Soili Partanen: Miten tästä eteenpäin?
THL667 vues
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä par THL
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessäKuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
THL841 vues
Sari Kehusmaa: Kainuun alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par THL
Sari Kehusmaa: Kainuun alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Kainuun alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Kainuun alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
THL388 vues
Sari Kehusmaa: Etelä-Savon alueprofiili – I&O-kärkihankkeen aluekierros par THL
Sari Kehusmaa: Etelä-Savon alueprofiili – I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Etelä-Savon alueprofiili – I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Etelä-Savon alueprofiili – I&O-kärkihankkeen aluekierros
THL722 vues
Asta Niskala: Lapin kokeiluhanke par THL
Asta Niskala: Lapin kokeiluhankeAsta Niskala: Lapin kokeiluhanke
Asta Niskala: Lapin kokeiluhanke
THL408 vues
Irma Ahokas-Kukkonen: Miten tästä eteenpäin? par THL
Irma Ahokas-Kukkonen: Miten tästä eteenpäin?Irma Ahokas-Kukkonen: Miten tästä eteenpäin?
Irma Ahokas-Kukkonen: Miten tästä eteenpäin?
THL521 vues

Similaire à Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä

Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa par
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissaNella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissaTHL
491 vues19 diapositives
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa par
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissaEriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissaTHL
472 vues32 diapositives
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h... par
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...THL
114 vues11 diapositives
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n... par
 Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n... Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...THL
89 vues11 diapositives
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteen par
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteenHyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteenTHL
3.8K vues26 diapositives
Alueellinen hyvinvointikertomus lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden e... par
Alueellinen hyvinvointikertomus lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden e...Alueellinen hyvinvointikertomus lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden e...
Alueellinen hyvinvointikertomus lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden e...THL
95 vues13 diapositives

Similaire à Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä(20)

Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa par THL
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissaNella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
THL491 vues
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa par THL
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissaEriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
THL472 vues
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h... par THL
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
THL114 vues
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n... par THL
 Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n... Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
THL89 vues
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteen par THL
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteenHyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteen
THL3.8K vues
Alueellinen hyvinvointikertomus lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden e... par THL
Alueellinen hyvinvointikertomus lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden e...Alueellinen hyvinvointikertomus lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden e...
Alueellinen hyvinvointikertomus lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden e...
THL95 vues
Päihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna Riippi par EHYT
Päihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna RiippiPäihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna Riippi
Päihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna Riippi
EHYT 69 vues
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU par MS SOSTE
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULUJärjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
MS SOSTE243 vues
Terveyden edistäminen - kainuun sote ja kunnat 2016 par THL
Terveyden edistäminen - kainuun sote ja kunnat 2016Terveyden edistäminen - kainuun sote ja kunnat 2016
Terveyden edistäminen - kainuun sote ja kunnat 2016
THL496 vues
Heidi Hagman: Hyvinvointitiedon hyödyntäminen - käytännön esimerkki pienestä ... par THL
Heidi Hagman: Hyvinvointitiedon hyödyntäminen - käytännön esimerkki pienestä ...Heidi Hagman: Hyvinvointitiedon hyödyntäminen - käytännön esimerkki pienestä ...
Heidi Hagman: Hyvinvointitiedon hyödyntäminen - käytännön esimerkki pienestä ...
THL121 vues
Tuula Kiviniemi: AVOT-hankkeen esittely par THL
Tuula Kiviniemi: AVOT-hankkeen esittelyTuula Kiviniemi: AVOT-hankkeen esittely
Tuula Kiviniemi: AVOT-hankkeen esittely
THL873 vues
Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy kansallisen lihavuusohjelman painopisteenä par THL
Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy kansallisen lihavuusohjelman painopisteenäLasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy kansallisen lihavuusohjelman painopisteenä
Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy kansallisen lihavuusohjelman painopisteenä
THL291 vues
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais... par THL
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
THL191 vues
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena. par THL
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
THL141 vues
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kuntien toiminnassa -esimerkkinä ravitsemus par THL
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kuntien toiminnassa -esimerkkinä ravitsemusTerveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kuntien toiminnassa -esimerkkinä ravitsemus
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kuntien toiminnassa -esimerkkinä ravitsemus
THL240 vues
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa? par Minna Kivipelto
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?
Minna Kivipelto240 vues
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu... par THL
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
THL314 vues

Plus de THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 par
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
220 vues12 diapositives
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf par
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
64 vues6 diapositives
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf par
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
11 vues5 diapositives
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf par
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
13 vues32 diapositives
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf par
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
35 vues17 diapositives
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... par
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
24 vues15 diapositives

Plus de THL(20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 par THL
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL220 vues
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf par THL
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL64 vues
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf par THL
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL11 vues
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf par THL
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL13 vues
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf par THL
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL35 vues
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... par THL
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL24 vues
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf par THL
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL19 vues
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf par THL
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL28 vues
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022 par THL
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL272 vues
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto par THL
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL282 vues
Synthetic Opioid Preparedness in Europe par THL
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL239 vues
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 par THL
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL329 vues
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022 par THL
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL397 vues
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf par THL
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL69 vues
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer par THL
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL81 vues
Förvaring av vacciner par THL
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL147 vues
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon... par THL
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL129 vues
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu par THL
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL151 vues
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022 par THL
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL182 vues
Tietoisku eri rokotteista par THL
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL189 vues

Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä

 • 1. 8.9.2016 1 Hyvinvointikertomus Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL kuntajohtamisen välineenä Seinäjoki 8.9.2016
 • 2. MAHDOLLISUUKSIEN ROSKIS 8.9.2016 2 Ruttaa paperi ja heitä roskikseen. Saat nousta seisomaan, mutta älä liiku paikaltasi.
 • 3. Kuinka kävi? 8.9.2016 3 Osuitko? Miksi? Etkö osunut? Mikset? Paperipalloja heitellään joka päivä kunnassasi. Ketkä sinun kunnassasi ovat takarivissä? Miten autat takarivillä olevia yrittämään/osumaan? Löytämään apua/tukea/mahdollisuuksia?
 • 4. Esityksen rakenne • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on valinta! • Kunnilla säilyy vastuu ja tehtäviä – uudistuksista huolimatta • HYTE rakenteet, vastuut ja voimavarat kunnissa: tilanne Suomessa • Hyvinvointikertomustyö tukee kunnan päätöksentekoa ja poikkihallinnollista työtä • Alueellinen hyvinvointikertomus avuksi 8.9.2016 4
 • 5. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on valinta! • Kunnan elinvoimaisuuden turvaamiseksi kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkeää, lakisääteistä työtä. • Hyvinvointi ja terveys syntyvät arjen ympäristöissä • Työ on parhaimmillaan kiinteä osa kuntastrategiaa sekä talouden ja toiminnan suunnittelua. • Kunnan poliittinen tahto jäsentyy konkreettisiksi toimintalinjoiksi kuntastrategiassa, joka sitouttaa kuntajohdon ja kaikki toimialat suunnitelmien toteutukseen. • Kunnassa asuvien hyvinvoinnin varmistamiseksi tarvitaan kaikkien toimialojen osaamista. • Kunnanjohtaja on ratkaisevassa asemassa vastaamassa strategian toteutumisesta. 8.9.2016 5
 • 6. Kunnilla säilyy vastuu – uudistuksista huolimatta • Sote-uudistuksen myötä kunnissa vapautuu energiaa miettiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä: kunnilla säilyy tärkeä tehtävä ja vastuu! • Seinäjoen kehittämisjohtaja Erkki Välimäen mietteitä kunnan uusista mahdollisuuksista. (Tesso 1/2016) 8.9.2016 6
 • 7. Rakenteet, vastuut ja voimavarat kunnissa • Vastuutahot nimetty 90 % kunnista • Poikkihallinnollinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä 52 % kunnista, alle kymmenyksellä ei ollenkaan ryhmää • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori joka toisessa kunnassa – 60 % koordinaattoreista sijoitettu sosiaali- ja terveystoimeen • Hyvinvointikertomus laadittu 79% kunnista • Ennakkoarviointi harvinaista, tehdään 23% kunnista • Väestön hyvinvointi - ja terveysteemojen käsittely johtoryhmässä ja valtuustossa lisääntynyt vuodesta 2012 • LÄHDE TUTKIMUKSESTA TIIVIISTI 31/2015 –julkaisu, taustalla Kuntajohdon tiedonkeruu, kuntakohtaiset tulokset: www.teaviisari.fi • TEAviisari on kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden edistämisessä kuvaava verkkopalvelu. Palvelu tukee kuntien, alueiden ja koulujen terveydenedistämistoiminnan suunnittelua ja johtamista. Mukana 7 toimialaa: perusterveydenhuolto, perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, liikunta, kuntajohto, Ikääntyneiden palvelut • TEA-tiedonkeruut: liikunta & perusterveydenhuollon tiedot kerättiin keväällä 2016 ja päivitetään syksyllä 2016 • 8.9.2016 7Tutkimuksesta tiiviisti 31/2015
 • 8. Väestön terveys- ja hyvinvointitietojen raportointi valtuustolle: → yleistynyt 22.9.2015 Tutkimuksesta tiiviisti 31/2015 8 33 33 44 46 50 79 67 44 51 59 59 61 71 72 0 20 40 60 80 100 Väestöryhmien väliset terveyserot Elämänhallinta Elinympäristön terveys Elintavat Sairastavuus Kunnan palveluissa toteutetut toimenpiteet Elinolot 2014 2012 %
 • 9. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuus kunnassa • Poikkihallinnollista toimintaa vahvistavat johtamiskäytännöt ja johtamisen työvälineet • Terveystietoa tuottava seuranta- ja raportointijärjestelmä • Osaava henkilökunta – Mm. koordinaattori keskushallinnossa! • Kaikki toimialat kattava toimeenpano-organisaatio, josta kukin toimiala tunnistaa oman toimintansa hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia • Hyvät toimintakäytännöt 8.9.2016 9
 • 10. MIKSI hyvinvointikertomus? • Hyvinvointikertomus – On johtamisen työväline – On keskeinen osa kunnan strategiatyötä, vuotuisen toiminnan ja talouden suunnittelua ja seurantaa. – Kokoaa tietoa kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niihin vaikuttavista seikoista poikkihallinnollisesti – Tukee kunnassa tehtävää toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa poikkihallinnollisesti. – Toimii pohjana myös eriarvoisuuden kaventamiselle alueellisessa työssä. • Kertomuksessa valitut painopisteet toimivat osana talousarviota ja toimialojen käyttösuunnitelmaa, joita arvioidaan talousarvion toteutumisen yhteydessä • www.thl.fi/hyvinvointikertomus 8.9.2016 10
 • 11. Minkälainen on hyvä hyvinvointikertomus? Aluehallintoviranomaiset tekivät koosteen kunkin alueen hyvinvointikertomusten laadusta syksyllä 2015. Tästä työstä syntyi seuraava tarkistuslista. Laadukas hyvinvointikertomus : • Osa kunnan strategista johtamista  Tukee päätöksentekoa  Auttaa priorisoimaan toimintaa  Tukee toiminnan arviointia  Varmistaa toiminnan resurssit • Kuvaa monipuolisesti kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia  Kerää eri hallinnonalojen hyvinvointiin liittyvät indikaattorit (myös muiden kuin sote-sektorin)  Tunnistaa väestöryhmien tarpeita (mm. sosioekonomiset, sukupuolien väliset erot, ikä- ja erityisryhmät)  Mukana sekä laadullista että määrällistä tietoa, parhaimmillaan myös kustannuksista  Varmistaa kuntalaisten äänen kuulumisen (esimerkiksi hyödyntää kokemustietoa) • Kokoaa ja linjaa selkeästi kunnan edistävän ja ehkäisevän työn  Sisältää riittävän konkreettisia toimenpiteitä,  Sisältää toimenpiteitä kaikilla kunnan sektoreilla poikkihallinnollisesti  Ottaa mukaan seurakunnat, järjestöt ja yritykset suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa  Hyödyntää hyviä käytäntöjä  Kansalliset linjaukset ja ohjelmat näkyvät indikaattoreissa ja toimenpidetasolla 8.9.2016 11
 • 12. • Milloin: Laaja kerran valtuustokaudessa, raportointi vuosittain • Kuka: Usein hyvinvointikoordinaattori tai joku vastaava, jolle tehtävä on osoitettu kunnassa vastaa työn käynnistämisestä ja kokoamisesta, yhteistyössä eri sektorien kanssa • Miten: siirtyminen virkamiesten valmistelemasta strategisesta asiakirjasta kohti yhteisöllistä työskentelyä, jossa hyödynnetään laajasti koko kuntayhteisön voimavaroja? • Sähköinen hyvinvointikertomus https://www.hyvinvointikertomus.fi/#/welcome • Tilastoja ja indikaattoreita työn tueksi: https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/johtaminen/tilastoja-ja-indikaattoreita- suunnittelun-ja-arvioinnin-tueksi Huom! Avoimen datan ATH-aineistot nyt myös SOTKAnetistä! Tapaturmista: https://www.thl.fi/fi/web/tapaturmat/tapaturmat-suomessa/tapaturmakatsaukset- alueittain Miten hyvinvointikertomus tehdään? 8.9.2016 12
 • 13. Alueellinen hyvinvointikertomus avuksi • Maakunnille on ehdotettu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäviä, jotka tulee rakentaa osaksi maakunnan johtamisjärjestelmää. – tavoitteiden asettamista, toimenpiteiden ja vastuutahojen määrittelyä sekä päätösten vaikutusten ennakkoarviointia • Yksi työkalu strategiseen johtamiseen voisi olla alueellinen hyvinvointikertomus – Kokoaa maakunnan eri toimialat, sekä alueen kunnat, järjestöt sekä muut julkiset ja yksityiset toimijat suuntaamaan toimintaa yhteistä tavoitetta kohden – Hyviä kokemuksia on jo, myös kritiikkiä esitetty (tietopohja ja seuranta) 8.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 13
 • 14. 8.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 14 Mitä lisäarvoa?
 • 15. Mitä lisäarvoa? • Alueellisen hyvinvointikertomuksen tietopohja riittää väestöryhmien välisten hyvinvointi- ja terveyserojen tunnistamiseen ja seurantaan • Erityisesti pienissä kunnissa väestöpohja ei riitä näiden erojen tunnistamiseen nykyisin käytettävissä olevien aineistojen avulla. • Rajapintapalvelujen (esim. lasten, nuorten ja perheiden palvelut, työllisyyden hoitoon ja kotouttamiseen liittyvät palvelut) hoitaminen edellyttää yhteistyötä • STM/Heli Hätösen blogikirjoitus • Lisätietoa 8.9.2016 15
 • 16. Lopuksi • Kuntavaalit lähestyvät, ja vaalityötä tehdään entistä enemmän somessa • Tule mukaan twitteriin, painostetaan päättäjiä hyte-asioista yhdessä! • #hyte #eriarvoisuus #terveydenedistäminen #kuntavaalit 8.9.2016 16
 • 17. 8.9.2016 17 Hyvinvointiklinikka pidetään Tampereella 6.10; katso Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivän ohjelma
 • 18. Terve Kunta -verkosto tukee kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä • Toiminnan tavoitteena on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä sairauksien ehkäisy. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä verkostokuntien terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintamuotoja ja toiminnan arviointia. • Toiminnassa on keskeistä tuottaa ja välittää kokemuksellista tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mahdollisuuksista, keinoista ja työtavoista. • Verkosto toteuttaa WHO:n Healthy Cities -ohjelman tavoitteita. • Verkostoon voivat liittyä kaikki Suomen kunnat ja seutukunnat, jotka täyttävät liittymisen kriteerit. Verkostoa koordinoi THL. • Lisätietoa: Terve Kunta -verkosto 8.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 18
 • 19. Terve Kunta -verkoston seminaari 28.9.2016 Ohjelma ja ilmoittautuminen 8.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 19
 • 20. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivä 6.10.2016 Ohjelma ja ilmoittautuminen 8.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 20