Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Johanna Järvinen-Tassopoulos & Virve Marionneau: Rahapeliongelma perheenjäsenten näkökulmasta

 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Rahapeliongelma perheenjäsenten näkökulmasta Varjoista valoon – Riippuvuus yksilön ja läheisten näkökulmasta - webinaari Johanna Järvinen-Tassopoulos & Virve Marionneau 5.5.2022
 2. Johdanto 1/2 • Jim Orfordin (2013) mukaan koko maailmassa perheenjäsenen tai sukulaisen riippuvuus vaikuttaa yli 100 miljoonan henkilön elämään • Suomessa rahapelaajien läheisten määrä on arvioitu 790 000 henkilöksi, mutta mukaan lasketaan perheenjäsenten lisäksi ystävät ja työtoverit (Salonen ym., 2020) – monessa tutkimuksessa läheiset määritellään laajemmaksi ryhmäksi kuin perheenjäsenet ja sukulaiset (esim. Svensson ym., 2013) • On oletettavaa, että rahapeliongelman ja -riippuvuuden kanssa kipuilevia perheenjäseniä ja sukulaisia (eli puolisoita, vanhempia, lapsia, sisaruksia, isovanhempia, appivanhempia) on paljon enemmän kuin edes tiedetään • Läheisille on tarjolla palveluita, mutta ne eivät aina saavuta kaikkia avuntarvitsijoita eikä niitä ole valtakunnallisesti J. Järvinen-Tassopoulos & V. Marionneau 5.5.2022 2
 3. Johdanto 2/2 • Kansainvälistä ja suomalaista tutkimusta löytyy erityisesti rahapelaajien puolisoista – joitain tutkimuksia on tehty myös rahapelaajien lapsista ja vanhemmista (esim. Pajula, 2007; Marttinen, 2009; Darbyshire ym., 2001; Patford, 2007; Järvinen-Tassopoulos & Marionneau 2021a ja b) • Tässä esityksessä tarkastellaan rahapeliongelmaa lasten ja vanhempien näkökulmasta, selvitetään perheen avuntarpeita ja pohditaan politiikan merkitystä läheisten auttamisessa J. Järvinen-Tassopoulos & V. Marionneau 5.5.2022 3
 4. Esityksen sisällys Johdanto Esityksen sisällys 1. Rahapeliongelma ja lasten asema 2. Rahapelaaminen sukupolvien välisenä ongelmana 3. Minkälaista apua perheet tarvitsevat? Lopuksi – Läheisten auttamiseksi tarvitaan poliittisia linjauksia 5.5.2022 J. Järvinen-Tassopoulos & V. Marionneau 4
 5. Rahapeliongelma ja lasten asema 1/2 • Lapsen asema perheessä, jossa pelataan rahapelejä, on samankaltainen kuin perheessä, jossa käytetään päihteitä (vrt. Itäpuisto, 2005; Järvinen-Tassopoulos & Marionneau, 2021b) • Vanhemmat saattavat ajatella, että lapset eivät ole tietoisia rahapeliongelmasta, kun siitä ei puhuta heille, riitely aiheesta tapahtuu lasten ollessa poissa tilanteesta tai lapset ovat vielä kovin pieniä (Järvinen-Tassopoulos, 2020) • Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että vanhemman rahapeliongelma vaikuttaa lapseen ja hänen käyttäytymiseensä eri tavoin (Darbyshire ym., 2001) J. Järvinen-Tassopoulos & V. Marionneau 5.5.2022 5
 6. Rahapeliongelma ja lasten asema 2/2 • Vanhemman poissaolo ja poissaolevuus, vanhempien riitely, lähisuhdeväkivalta, taloudelliset ongelmat, kodin menetyksen uhka ja asunnottomuus sekä lapsen kaltoinkohtelu ovat vakavia asioita lapsen hyvinvoinnin kannalta (esim. Darbyshire ym., 2001) • Pelaamaton vanhempi voi myös hakea apua itselleen, jotta jaksaisi olla hyvä vanhempi lapselleen (Järvinen-Tassopoulos & Marionneau, 2021b) • Tarve suojella lapsia vanhempien ongelmilta ja lasten hyvinvoinnin takaaminen voivat painaa vaakakupissa, kun toinen vanhemmista miettiä eroamista (Järvinen-Tassopoulos & Marionneau, 2021b) • Koko perheen toipuminen rahapeliongelmasta vaatii erityistä sitoutumista perheenjäseniltä, mutta myös ammattilaisilta 5.5.2022 J. Järvinen-Tassopoulos & V. Marionneau 6
 7. Rahapelaaminen sukupolvien välisenä ongelmana • Monesti puhutaan ongelmien ylisukupolvisuudesta, mutta vähemmän sukupolvien edustajista ongelmien jakajina (Dowling ym., 2018; Järvinen-Tassopoulos & Marionneau, 2021z) • Hallitsematon rahapelaaminen ei ole aina vain ydinperheen ongelma, vaan sen kanssa voivat kipuilla myös muut sukulaiset (Patford, 2007) • Rahapelaaminen voi aiheuttaa huolta vanhemmille, vaikka oma lapsi olisi täysi- ikäistynyt, nuori aikuinen tai aikuinen (Patford, 2007; Larsen, 2021; Järvinen-Tassopoulos & Marionneau, 2021a) • Kuinka pitkälle vanhempien tulee mennä auttamisessa? (ks. velkojen maksaminen, henkinen tukemien, avun etsiminen aikuiselle lapselle) 5.5.2022 J. Järvinen-Tassopoulos & V. Marionneau 7
 8. Rahapelaaminen sukupolvien välisenä ongelmana 2/2 • Yhtä lailla ikääntyvien vanhempien rahapelaaminen voi huolestuttaa aikuisia lapsia – aikuiset lapset eivät oikein tiedä, miten ottaa ongelma puheeksi, mitä tehdä ongelmalle, ja miten auttaa omaa vanhempaa (Järvinen-Tassopoulos & Marionneau, 2021a) • Ikääntyvät rahapelaajat voivat olla myös moniongelmaisia – velkaantuminen, mielenterveyshäiriöt, terveysongelmat, sosiaalisten suhteiden väheneminen, päihteidenkäyttö, itsetuhoisuus (Guillou Landreat ym., 2019) • Ovatko aikuiset lapset velvollisia auttamaan rahapelaavia vanhempiaan ja etsimään heille tukea? 5.5.2022 J. Järvinen-Tassopoulos & V. Marionneau 8
 9. Minkälaista apua perheet tarvitsevat? • Rahapeliongelma voi olla pitkään pelaavan perheenjäsenen salaisuus: ongelman paljastuminen voi aiheuttaa shokkitilanteen perheeseen • Perheenjäsenet voivat olla valmiimpia muutokseen kuin rahapelaajat itse – riippuvuuteen liittyy monia lopettamisyrityksiä • Perheet voivat toipua rahapeliongelmasta ja perhe-elämä voi jatkua, mutta osa perheistä ei kestä yhdessä rahapeliongelman seurauksia • Rahapeliongelma ei ole pelkästään vanhempien ongelma: myös alaikäiset lapset tulisi huomioida, kun kartoitetaan perheen palvelutarpeita 5.5.2022 J. Järvinen-Tassopoulos & V. Marionneau 9
 10. Minkälaista apua perheet tarvitsevat 2/2 • Tarvitaan ammattilaisia, jotka ymmärtävät rahapelaamisen mahdolliset haitat, jotta kohtaaminen perheenjäsenten kanssa onnistuisi (Järvinen-Tassopoulos & Kesänen, 2021) • Perheissä ongelmallinen rahapelaaminen voi aiheuttaa esimerkiksi seuraavia suhtautumistapoja (Federman ym., 2000): a) Ongelman huomiotta jättäminen tai kieltäminen b) Läheisriippuvuus (rahapelaamisen mahdollistaminen, taloudellinen apu, velkojen maksaminen) c) Syyttäminen (perheenjäsenet syyttävät rahapelaajaa) d) Vetäytyminen ja eristäytyminen (perheenjäsenet keskenään tai suhteessa sukulaisiin ja ystäviin) • Rahapelaaminen ei ole yksilön vika: rahapelaaja läheisineen tarvitsevat tukea asiantuntijoilta ja ammattilaisilta rahapelaamisen lopettamiseen, erilaisten kielteisten seurauksien ratkaisemiseen ja rahapeliongelmasta toipumiseen 5.5.2022 J. Järvinen-Tassopoulos & V. Marionneau 10
 11. Lopuksi – Läheisten auttamiseksi tarvitaan poliittisia linjauksia 1/2 • Perheenjäsenet hakevat yleisemmin apua rahapelaajalle kuin itselleen. Omaa avun tarvetta ei ehkä tunnisteta, kun huoli rahapelaajasta on kova. • Läheisten palvelutarpeet ovat hyvin erilaisia: avuntarve riippuu esimerkiksi siitä, minkälainen perheenjäsenten välinen suhde on, asuvatko perheenjäsenet samassa taloudessa, ja miten auttamisen velvollisuus ymmärretään perheessä • Alueelliset erot palvelutarjonnassa: kaikkialla Suomessa ei ole tarjolla rahapelierityisiä palveluja, joten apua tulisi osata hakea terveys-, sosiaali-, päihde- ja mielenterveyspalveluista -> myös järjestöt auttavat rahapelaajia ja heidän läheisiään J. Järvinen-Tassopoulos & V. Marionneau 5.5.2022 11
 12. Läheisten auttamiseksi tarvitaan poliittisia linjauksia 2/2 • Suomalainen perhepolitiikka ei tunnista sukupolvien välisiä perhesuhteita eikä niiden mahdollisia solmu- tai kipukohtia; eri-ikäiset läheiset tarvitsevat heille räätälöityjä palveluita (Järvinen-Tassopoulos & Marionneau, 2021a) • Päihde- ja riippuvuusstrategia: ”Vahvistetaan päihteitä käyttävien, riippuvuushaittoja kokevien ja päihdepalveluiden piirissä olevien ihmisten sekä heidän läheistensä oikeuksien toteutumista” (Kotovirta ym., 2021) • Haavoittuvassa asemassa olevien lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien huomiointi (Lapsistrategia, Valtioneuvosto, 2021)! • Rahapelihaittojen ennalta ehkäisy tulisi kohdistaa myös läheisiin – päihdehaittojen ennalta ehkäisystä saisi varmasti hyviä vinkkejä siihen, kuinka tämän voisi parhaiten toteuttaa 5.5.2022 J. Järvinen-Tassopoulos & V. Marionneau 12
 13. Lähteet Darbyshire P., Oster C. & Carrig H. (2001) Children of parent(s) who have a gambling problem: a review of the literature and commentary on research approaches. Health and Social Care in the Community 9(4), 185–193. Dowling N. ym. (2018) The intergenerational transmission of problem gambling: The mediating role of offspring gambling expectancies and motives. Addictive Behaviors 77, 16-20. Federman, E.J., Drebing, C.E. & Krebs, C. (2000) Don’t Leave It to Chance. A Guide for Families of Problem Gamblers. Oakland: New Harbinger Publications, Inc. Guillou Landreat M. ym. (2019) Determinants of Gambling Disorders in Elderly People—A Systematic Review. Frontiers in Psychiatry, https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00837 Itäpuisto M. (2005) Kokemuksia alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa eletystä lapsuudesta. Väitöskirja. Kuopion yliopisto. Järvinen-Tassopoulos J. (2020) The impact of problem gambling: are there enough services available for families with children? Public Health 184, 28-32. Järvinen-Tassopoulos J. & Kesänen M. (2020) Mistä asiantuntijuus muodostuu? Ongelmapelaajien kohtaaminen sosiaalityössä. Janus 28(2), 150-167. Järvinen-Tassopoulos J. & Marionneau V. (2021a) Ongelmallinen rahapelaaminen sukupolvien välisenä kokemuksena ja huolenaiheena. J. Järvinen-Tassopoulos & H. Pirskanen (toim.) Riippuvuus perheessä. Helsinki: Gaudeamus, 31-54. Järvinen-Tassopoulos J. & Marionneau V. (2021b) Lasten asema rahapeliongelman varjossa. J. Järvinen-Tassopoulos & H. Pirskanen (toim.) Riippuvuus perheessä. Helsinki: Gaudeamus, 83-101. 5.5.2022 J. Järvinen-Tassopoulos & V. Marionneau 13
 14. Kotovirta E. ym. (2021) Päihde- ja riippuvuusstrategia. Yhteiset suuntaviivat vuoteen 2030. Helsinki: STM. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163002/STM_2021_17.pdf?sequence=1&isAllowed=y Larsén S. (2021) Veikkauskratia – kuinka Suomesta tuli riippuvainen peliriippuvaisista. (sisältää Leena Pihanurmen elämäntarinan ongelmallisen rahapelaajan äitinä). Seinäjoki: Kirjapaino Bookcover Oy. Marttinen J. (2009) Puolison kokemuksia peliongelmasta. Pro gradu-tutkielma. Kuopion yliopisto. https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/9351/urn_nbn_fi_uef-20090093.pdf?sequence=-1&isAllowed=y Orford J. (2013) Power, Powerlessness and Addiction. Cambridge University Press. Pajula M. (2007) Ongelmapelaajan läheinen: sairas vai selviytyjä? Selvitys rahapeliongelman vaikutuksista läheisiin. Työpapereita 27. Helsinki: STAKES. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/75653/T26-2007- VERKKO.pdf?sequence=1&isAllowed=y Patford J. (2007) The Yoke of Care: How Parents and Parents-in-law Experience, Understand and Respond to Adult Children's Gambling Problems. Australian Journal of Primary Health. Salonen A. ym. (2020) Rahapelaaminen, peliongelmat ja rahapelaamiseen liittyvät asenteet ja mielipiteet vuosina 2007-2019. Suomalainen rahapelaaminen 2019. Raportti 18: Helsinki: THL. Svensson J., Romild U. & Shepherdson E. (2013) The concerned significant others of people with gambling problems in a national representative sample in Sweden – a 1 year follow-up study. BMC Public Health 13, http://www.biomedcentral.com/1471-2458/13/1087 Valtioneuvosto (2021) Kansallinen lapsitrategia: Komiteamietintö. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162864/VN_2021_8.pdf?sequence=4&isAllowed=y 5.5.2022 J. Järvinen-Tassopoulos & V. Marionneau 14
Publicité