Johanna Vuolasto: Suosittelemme taidetta jokaiselle. Kulttuurin mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

THL
THLSenior Planning officer à THL
Suosittelemme taidetta
jokaiselle
Kulttuurin mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Johanna Vuolasto, FT, erityisasiantuntija,
Taiteen edistämiskeskus
22.11.2018/
Parannetaan
taiteen ja
kulttuurin
saavutettavuutta
19.11.2018
• Hallitusohjelman Osaaminen ja koulutus –
kokonaisuuden kärkihanke 4: Parannetaan
taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. 2:
Laajennetaan prosenttitaiteen periaatetta
yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon
kanssa taiteen hyvinvointivaikutusten
tukemiseksi 2016-2018
• Visio: Jokaisen ihmisen oikeus taiteeseen ja
kulttuuriin toteutuu riippumatta asuinpaikasta.
• Miksi: ihmisoikeus ja taide lisää hyvinvointia,
terveyttä ja sosiaalista osallisuutta (Sitran
tietokortit)
• Miten: Etsitään ja rahoitetaan hyviä malleja ja
rakennetaan niitä yhdessä toimijoiden kanssa.
/ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ / PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISEN
KÄRKIHANKE / 2
Taiteen avulla
• voidaan nopeuttaa esim. aivoinfarktista toipumista
• voidaan hidastaa muistisairauksien syntymistä
• voidaan ehkäistä masennusta ja yksinäisyyttä
• voidaan parantaa immuunivastetta
• Voidaan ehkäistä nuorten syrjäytymistä
Taidetta reseptillä toiminta Britanniassa: yleislääkärikäynnit vähenivät 37% ja
sairaalakäynnit 27%
/ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ / PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISEN KÄRKIHANKE / 19.11.2018 3
Esimerkkinä musiikki ja aivot
Musiikki (Taide) aktivoi useita aivojen alueita:
1. Otsalohko järkeilee, millaisesta musiikista on kyse.
2. Hippokampuksen muistialue yhdistää sen aiemmin
kuultuun,
3. kuuloalue analysoi äänen laatua ja voimakkuutta
4. pikkuaivot aktivoivat liiketoimintoja
5. Mantelitumakkeessa näkyy tunteiden herääminen,
kun musiikki tuo mieleen vaikkapa rakastumisen
tai surun
Tutkimuksissa on saatu yllättäviä tuloksia myös
ihmisillä, joilla aivot ovat tavalla tai toisella
vaurioituneet, kuten afaatikoilla, joilla puhuminen on
vaikeaa tai dementikoilla, jotka eivät enää kommunikoi.
Lähde: Sami Pirkola, sosiaalipsykiatrian prof. ; Särkämö 2011
19.11.2018
/ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ / PROSENTTIPERIAATTEEN
LAAJENTAMISEN KÄRKIHANKE / 4
19.11.2018 / OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ / PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISEN KÄRKIHANKE /
5
Kahdenlaisia motiiveja taiteen käytölle
1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (ennalta ehkäisy).
Syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja koherenssin vahvistaminen
→ säästyy rahaa
2. Tuki sairauksien hoidossa, toipumisessa ja saattohoidossa.
Hyvän elämän vahvistaminen vaikeissa tilanteissa →
inhimillisyys, kivun lievitys
19.11.2018 / OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ / PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISEN KÄRKIHANKE /
6
Case 1
Nuorten syrjäytymisen ehkäisy
11/19/2018 / OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ / PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISEN KÄRKIHANKE /
8
LÄHDE: THL Pekka Puska, OKM
KUVA: Jyri Keronen
• Joka päivä 6 alle 25-vuotiasta jää
työkyvyttömyyseläkkeelle.
He ovat eläkkeellä tulevat 60 vuotta
• Yhden syrjäytyneen nuoren kustannukset
1,2 milj. €
Case 1
Pääpainon tulisi olla:
Peruspalveluiden kehittämisessä
2000 kertaiset
säästöt
19.11.2018
• Yhden nuoren vuoden teatteriharrastus
maksaa yhteiskunnalle noin 600 €
• Nuorisoteatteriin sijoitetut taloudelliset
panokset tuloutuivat takaisin SROI-
mittareilla (social return of investment)
mitattuna 1,46 kertaisina.
• Jos harrastus estää syrjäytymisen
kokonaan ovat säästöt 2000 kertaiset
/ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ / PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISEN
KÄRKIHANKE / 10
Lähde: Ikäläinen 2014
Peruskoulujen kulttuuripolku on kaikille
11/19/2018 / OPETUS- JAKULTTUURIMINISTERIÖ / PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISEN
KÄRKIHANKE / 11
Case 2
Hyvän elämän vahvistaminen hoivassa,
toipumisessa, saattohoidossa
Case 2
1
3
• Taide hoivalaitoksissa
parantaa asukkaiden ja
henkilökunnan
vuorovaikutusta ja mielialaa
• Taiteilija voi olla ainoa, jolle
potilas ei ole hoivan kohde
11/19/2018
/ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ / PROSENTTIPERIAATTEEN
LAAJENTAMISEN KÄRKIHANKE /
Kuva: Matti Häyrynen
Saattohoidossakin
saa olla hymyä
14
• Erityisesti saattohoidossa olevan lapsen
vanhemmat iloitsevat lapsensa hymystä
• Klovneria voi myös auttaa toimenpiteissä
Kuva:Jyri Keronen
19.11.2018
/ OPETUS- JAKULTTUURIMINISTERIÖ / PROSENTTIPERIAATTEEN
LAAJENTAMISENKÄRKIHANKE /
Taide toimii ja siksi
ministereiltä on tulossa
suositukset sen käytöstä
sotessa
Suositus maakunnille ja kunnille
STM ja OKM (Saarikko ja Terho)
• Suositus taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- ja
terveydenhuollossa, mukaan lukien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
• Sisältää suositukset maakunnille ja kunnille sekä ehdotukset konkreettisiksi toimenpiteiksi.
• Suunnattu maakuntien ja kuntien poliittiselle ja operatiiviselle johdolle sekä asiaa valmisteleville
virkamiehille.
• Huomioi maakunta- ja sote-uudistuksen myötä muuttuvan toimintakentän ja pohjautuu
hallituksen esitykseen maakuntalaista.
• Koskee koko sosiaali- ja terveydenhuollon kenttää sekä kaikkia väestöryhmiä.
• Valmisteltu laajalla joukolla (OKM, STM, Taike, Kuntaliitto, THL + muita asiantuntijoita)
/ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ / PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISEN KÄRKIHANKE / 16
Toimenpide-ehdotukset yhdyspintatyölle
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävä on kuntien ja maakunnan yhteinen.
Kulttuurihyvinvoinnin edistäminen
→ Kirjataan palvelusopimuksiin ja yhdyspintapalvelujen yhteistyösopimuksiin
(Sopimusten yhtenä laatukriteerinä taiteen tuominen ihmisten luo, esim. hoiva- ja
hoitokodit)
• Yhteistyössä huomioidaan kunnan vapaan sivistystyön, kulttuuritoimen ja taide- ja
kulttuurilaitosten lisäksi järjestö- ja kansalaisyhteiskunta ja yksityisen sektorin
toimijat.
• Alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistelu poikkihallinnollisessa yhteistyössä:
esimerkiksi monialainen kulttuurin toimielin tai muu yhteistyöfoorumi, jolla kytkös
maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön rakenteisiin.
/ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ / PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISEN KÄRKIHANKE /
17
Toimenpide-ehdotukset maakunnille
Hyvinvointia ja terveyttä edistävä kulttuuritoiminta:
• Resursoidaan käyttötalousmenoista. Sosiaali- ja terveydenhuollossa
varataan suunnitelmallisesti määrärahat taide- ja kulttuuritoimintaan.
• Kirjataan keskeisiin ohjausdokumentteihin →Tavoitteet sisällytetään
osaksi suunnittelua, toimintaa ja seurantaa
Lisäksi suositellaan:
• Vastuuhenkilöä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteisiin
• Kulttuurihyvinvoinnin kirjaamista osana hyvinvoinnin raportointia
/ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ / PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISEN KÄRKIHANKE /
18
Toimenpide-ehdotukset kunnille
Hyvinvointia ja terveyttä edistävä kulttuuritoiminta
• resursoidaan kunnan käyttötalousmenoista
• kirjataan kuntastrategiaan, hyvinvoinnin ja kulttuurin suunnitelmiin sekä
elinympäristöjen kehittämissuunnitelmiin
• varmistetaan poikkihallinnollinen yhteistyö nimeämällä työryhmät ja
vastuuhenkilöt
• raportoidaan kulttuurihyvinvointisuunnitelman tai
hyvinvointikertomuksen osana
• mitataan tuottamalla tietoa TEAviisarin kulttuurikyselyyn
/ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ / PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISEN KÄRKIHANKE /
19
Kulttuurin TEAviisari
Kulttuuri kunnan toiminnassa
TEAviisari
• Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamistyössä on esitetty tarve
tietopohjan ja arvioinnin kehittämiselle (Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain
uudistamisesitys, OKM 2018:23)
• Taustalla tarve kulttuuripolitiikan vaikuttavuus- ja indikaattoritiedolle sekä kuntien
kulttuuritoiminnan kehittämiselle
• Tiedontuotanto ja tietovarannon kehittäminen liittyy Opetus- ja kulttuuriministeriön
kulttuuripolitiikan strategiaan 2025
• Liittyy ” Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta” -kärkihankkeen
toimeenpanoon
22.11.2018 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivä
21
Aikataulu
• Asiantuntijatyöryhmä aloittanut työskentelyn opetus- ja
kulttuuriministeriön toimeksiannosta elokuussa
• Lomakeluonnos työstetään valmiiksi syksyn 2018 aikana
• Joulu-tammikuussa toteutetaan lomakkeen pilotointi kunnissa
• Tiedonkeruu käynnistyy huhtikuussa 2019
• Tiedonkeruun tulokset julkaistaan TEAviisari-
verkkopalvelussa loka-marraskuussa 2019
22.11.2018 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivä
22
#100minuuttiataidetta
• Jokaisella on oikeus osallistua taiteeseen
ja kulttuuriin vähintään 100 minuuttia
viikossa
• Taide lisää elämänlaatua ja hyvinvointia
• Valtakunnallinen kampanja alkaa
9.1.2019
• Kampanja on suunnattu sote- ja hyte-
organisaatioille
• Tervetuloa mukaan!
19.11.2018
/ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ / PROSENTTIPERIAATTEEN
LAAJENTAMISEN KÄRKIHANKE / 23
19.11.2018 / OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ / PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISEN KÄRKIHANKE /
24
Huomioitko sinä omassa työssäsi
tämän asian jatkossa?
#tuleluotaide
Kiitos!
1 sur 25

Recommandé

Kirsi Moisander alueverkostot 20.9.2017 par
Kirsi Moisander alueverkostot 20.9.2017Kirsi Moisander alueverkostot 20.9.2017
Kirsi Moisander alueverkostot 20.9.2017Taiteen edistämiskeskus (Taike)
52 vues9 diapositives
Arttu Haapalainen alueverkostot 200917 par
Arttu Haapalainen alueverkostot 200917Arttu Haapalainen alueverkostot 200917
Arttu Haapalainen alueverkostot 200917Taiteen edistämiskeskus (Taike)
72 vues16 diapositives
Vuolasto, hyte ja kulttuurihyvinvointi2,10,2020 par
Vuolasto, hyte ja kulttuurihyvinvointi2,10,2020Vuolasto, hyte ja kulttuurihyvinvointi2,10,2020
Vuolasto, hyte ja kulttuurihyvinvointi2,10,2020Johanna Vuolasto
30 vues12 diapositives
Anni Vilkko. Omais- ja läheisauttajasta omaishoitajaksi. par
Anni Vilkko. Omais- ja läheisauttajasta omaishoitajaksi.Anni Vilkko. Omais- ja läheisauttajasta omaishoitajaksi.
Anni Vilkko. Omais- ja läheisauttajasta omaishoitajaksi.Kelan tutkimus / Research at Kela
645 vues25 diapositives
Taideneuvoston näkemys taiteen edistämisen ensisijaisista toimenpiteistä par
Taideneuvoston näkemys taiteen edistämisen ensisijaisista toimenpiteistäTaideneuvoston näkemys taiteen edistämisen ensisijaisista toimenpiteistä
Taideneuvoston näkemys taiteen edistämisen ensisijaisista toimenpiteistäTaiteen edistämiskeskus (Taike)
42 vues9 diapositives
Riitta Ratia-Nummelin. Yhdenvertaisuutta ja osallisuutta monikulttuurisille o... par
Riitta Ratia-Nummelin. Yhdenvertaisuutta ja osallisuutta monikulttuurisille o...Riitta Ratia-Nummelin. Yhdenvertaisuutta ja osallisuutta monikulttuurisille o...
Riitta Ratia-Nummelin. Yhdenvertaisuutta ja osallisuutta monikulttuurisille o...Kelan tutkimus / Research at Kela
397 vues21 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Piia Astila: Kulttuurihyte Satakunnassa par
Piia Astila: Kulttuurihyte SatakunnassaPiia Astila: Kulttuurihyte Satakunnassa
Piia Astila: Kulttuurihyte SatakunnassaTHL
68 vues28 diapositives
Luovien alojen rahoituspv Turun kulttuurilautakunta_03092019 par
Luovien alojen rahoituspv Turun kulttuurilautakunta_03092019Luovien alojen rahoituspv Turun kulttuurilautakunta_03092019
Luovien alojen rahoituspv Turun kulttuurilautakunta_03092019Taiteen edistämiskeskus (Taike)
43 vues14 diapositives
Sari Kehusmaa. Omaishoito osana palveluja Oulussa. par
Sari Kehusmaa. Omaishoito osana palveluja Oulussa.Sari Kehusmaa. Omaishoito osana palveluja Oulussa.
Sari Kehusmaa. Omaishoito osana palveluja Oulussa.Kelan tutkimus / Research at Kela
381 vues21 diapositives
Anne-Mari Raassina. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikeni... par
Anne-Mari Raassina. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikeni...Anne-Mari Raassina. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikeni...
Anne-Mari Raassina. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikeni...Kelan tutkimus / Research at Kela
712 vues15 diapositives
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta par
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta THL
101 vues10 diapositives
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Arttu Haapalainen par
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Arttu Haapalainen#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Arttu Haapalainen
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Arttu HaapalainenTaiteen edistämiskeskus (Taike)
54 vues21 diapositives

Tendances(14)

Piia Astila: Kulttuurihyte Satakunnassa par THL
Piia Astila: Kulttuurihyte SatakunnassaPiia Astila: Kulttuurihyte Satakunnassa
Piia Astila: Kulttuurihyte Satakunnassa
THL68 vues
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta par THL
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta
THL101 vues
Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt... par THL
Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt...Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt...
Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt...
THL84 vues
Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma... par THL
Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...
Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...
THL525 vues
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa par THL
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissaPekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa
THL435 vues
Alueellinen hyvinvointikertomus lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden e... par THL
Alueellinen hyvinvointikertomus lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden e...Alueellinen hyvinvointikertomus lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden e...
Alueellinen hyvinvointikertomus lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden e...
THL95 vues
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ... par THL
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
THL739 vues

Similaire à Johanna Vuolasto: Suosittelemme taidetta jokaiselle. Kulttuurin mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Mervi Lehmusaho - Aluekumppanuuksien päivä 20.9.2018 par
Mervi Lehmusaho - Aluekumppanuuksien päivä 20.9.2018Mervi Lehmusaho - Aluekumppanuuksien päivä 20.9.2018
Mervi Lehmusaho - Aluekumppanuuksien päivä 20.9.2018Taiteen edistämiskeskus (Taike)
50 vues25 diapositives
Taike, Henri Terho - Rahoitusinfo 11.9.2018 par
Taike, Henri Terho - Rahoitusinfo 11.9.2018Taike, Henri Terho - Rahoitusinfo 11.9.2018
Taike, Henri Terho - Rahoitusinfo 11.9.2018Taiteen edistämiskeskus (Taike)
42 vues9 diapositives
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Lempäälän Kotokampus par
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Lempäälän Kotokampus #taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Lempäälän Kotokampus
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Lempäälän Kotokampus Taiteen edistämiskeskus (Taike)
185 vues24 diapositives
Johanna Vuolasto 20.11.2019 avauspuheenvuoro par
Johanna Vuolasto 20.11.2019 avauspuheenvuoro Johanna Vuolasto 20.11.2019 avauspuheenvuoro
Johanna Vuolasto 20.11.2019 avauspuheenvuoro Taiteen edistämiskeskus (Taike)
101 vues52 diapositives
Piia Astila: Kulttuurihyte Satakunnassa par
Piia Astila: Kulttuurihyte SatakunnassaPiia Astila: Kulttuurihyte Satakunnassa
Piia Astila: Kulttuurihyte SatakunnassaTHL
123 vues28 diapositives
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä par
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenäHyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenäTHL
410 vues20 diapositives

Similaire à Johanna Vuolasto: Suosittelemme taidetta jokaiselle. Kulttuurin mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä(20)

Piia Astila: Kulttuurihyte Satakunnassa par THL
Piia Astila: Kulttuurihyte SatakunnassaPiia Astila: Kulttuurihyte Satakunnassa
Piia Astila: Kulttuurihyte Satakunnassa
THL123 vues
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä par THL
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenäHyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
THL410 vues
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa par THL
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissaNella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
THL491 vues
Kulttuuriyhdistys Kuvion strategia 2014-2024 par Kuvio
Kulttuuriyhdistys Kuvion strategia 2014-2024Kulttuuriyhdistys Kuvion strategia 2014-2024
Kulttuuriyhdistys Kuvion strategia 2014-2024
Kuvio142 vues
Päihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna Riippi par EHYT
Päihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna RiippiPäihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna Riippi
Päihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna Riippi
EHYT 69 vues
Ajankohtaista kulttuuri TEAhankkeesta par THL
Ajankohtaista kulttuuri TEAhankkeestaAjankohtaista kulttuuri TEAhankkeesta
Ajankohtaista kulttuuri TEAhankkeesta
THL452 vues
Säästöpankki vaikuttaa vastuullisesti sosiaalisessa mediassa PowerPoint_esitys par Säästöpankki Sparbanken
Säästöpankki vaikuttaa vastuullisesti sosiaalisessa mediassa PowerPoint_esitysSäästöpankki vaikuttaa vastuullisesti sosiaalisessa mediassa PowerPoint_esitys
Säästöpankki vaikuttaa vastuullisesti sosiaalisessa mediassa PowerPoint_esitys
Taide ja kulttuuri osana palveluja, Mari Jalkanen par THL
Taide ja kulttuuri osana palveluja, Mari JalkanenTaide ja kulttuuri osana palveluja, Mari Jalkanen
Taide ja kulttuuri osana palveluja, Mari Jalkanen
THL338 vues
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio par EHYT
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: TainioPäihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio
EHYT 172 vues

Plus de THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 par
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
220 vues12 diapositives
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf par
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
64 vues6 diapositives
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf par
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
11 vues5 diapositives
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf par
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
13 vues32 diapositives
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf par
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
35 vues17 diapositives
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... par
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
24 vues15 diapositives

Plus de THL(20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 par THL
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL220 vues
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf par THL
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL64 vues
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf par THL
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL11 vues
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf par THL
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL13 vues
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf par THL
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL35 vues
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... par THL
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL24 vues
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf par THL
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL19 vues
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf par THL
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL28 vues
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022 par THL
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL272 vues
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto par THL
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL282 vues
Synthetic Opioid Preparedness in Europe par THL
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL239 vues
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 par THL
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL329 vues
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022 par THL
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL397 vues
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf par THL
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL69 vues
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer par THL
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL81 vues
Förvaring av vacciner par THL
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL147 vues
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon... par THL
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL129 vues
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu par THL
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL151 vues
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022 par THL
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL182 vues
Tietoisku eri rokotteista par THL
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL189 vues

Johanna Vuolasto: Suosittelemme taidetta jokaiselle. Kulttuurin mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

 • 1. Suosittelemme taidetta jokaiselle Kulttuurin mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Johanna Vuolasto, FT, erityisasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus 22.11.2018/
 • 2. Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta 19.11.2018 • Hallitusohjelman Osaaminen ja koulutus – kokonaisuuden kärkihanke 4: Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. 2: Laajennetaan prosenttitaiteen periaatetta yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi 2016-2018 • Visio: Jokaisen ihmisen oikeus taiteeseen ja kulttuuriin toteutuu riippumatta asuinpaikasta. • Miksi: ihmisoikeus ja taide lisää hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista osallisuutta (Sitran tietokortit) • Miten: Etsitään ja rahoitetaan hyviä malleja ja rakennetaan niitä yhdessä toimijoiden kanssa. / OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ / PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISEN KÄRKIHANKE / 2
 • 3. Taiteen avulla • voidaan nopeuttaa esim. aivoinfarktista toipumista • voidaan hidastaa muistisairauksien syntymistä • voidaan ehkäistä masennusta ja yksinäisyyttä • voidaan parantaa immuunivastetta • Voidaan ehkäistä nuorten syrjäytymistä Taidetta reseptillä toiminta Britanniassa: yleislääkärikäynnit vähenivät 37% ja sairaalakäynnit 27% / OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ / PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISEN KÄRKIHANKE / 19.11.2018 3
 • 4. Esimerkkinä musiikki ja aivot Musiikki (Taide) aktivoi useita aivojen alueita: 1. Otsalohko järkeilee, millaisesta musiikista on kyse. 2. Hippokampuksen muistialue yhdistää sen aiemmin kuultuun, 3. kuuloalue analysoi äänen laatua ja voimakkuutta 4. pikkuaivot aktivoivat liiketoimintoja 5. Mantelitumakkeessa näkyy tunteiden herääminen, kun musiikki tuo mieleen vaikkapa rakastumisen tai surun Tutkimuksissa on saatu yllättäviä tuloksia myös ihmisillä, joilla aivot ovat tavalla tai toisella vaurioituneet, kuten afaatikoilla, joilla puhuminen on vaikeaa tai dementikoilla, jotka eivät enää kommunikoi. Lähde: Sami Pirkola, sosiaalipsykiatrian prof. ; Särkämö 2011 19.11.2018 / OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ / PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISEN KÄRKIHANKE / 4
 • 5. 19.11.2018 / OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ / PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISEN KÄRKIHANKE / 5
 • 6. Kahdenlaisia motiiveja taiteen käytölle 1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (ennalta ehkäisy). Syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja koherenssin vahvistaminen → säästyy rahaa 2. Tuki sairauksien hoidossa, toipumisessa ja saattohoidossa. Hyvän elämän vahvistaminen vaikeissa tilanteissa → inhimillisyys, kivun lievitys 19.11.2018 / OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ / PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISEN KÄRKIHANKE / 6
 • 8. 11/19/2018 / OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ / PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISEN KÄRKIHANKE / 8 LÄHDE: THL Pekka Puska, OKM KUVA: Jyri Keronen • Joka päivä 6 alle 25-vuotiasta jää työkyvyttömyyseläkkeelle. He ovat eläkkeellä tulevat 60 vuotta • Yhden syrjäytyneen nuoren kustannukset 1,2 milj. € Case 1
 • 10. 2000 kertaiset säästöt 19.11.2018 • Yhden nuoren vuoden teatteriharrastus maksaa yhteiskunnalle noin 600 € • Nuorisoteatteriin sijoitetut taloudelliset panokset tuloutuivat takaisin SROI- mittareilla (social return of investment) mitattuna 1,46 kertaisina. • Jos harrastus estää syrjäytymisen kokonaan ovat säästöt 2000 kertaiset / OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ / PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISEN KÄRKIHANKE / 10 Lähde: Ikäläinen 2014
 • 11. Peruskoulujen kulttuuripolku on kaikille 11/19/2018 / OPETUS- JAKULTTUURIMINISTERIÖ / PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISEN KÄRKIHANKE / 11
 • 12. Case 2 Hyvän elämän vahvistaminen hoivassa, toipumisessa, saattohoidossa
 • 13. Case 2 1 3 • Taide hoivalaitoksissa parantaa asukkaiden ja henkilökunnan vuorovaikutusta ja mielialaa • Taiteilija voi olla ainoa, jolle potilas ei ole hoivan kohde 11/19/2018 / OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ / PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISEN KÄRKIHANKE / Kuva: Matti Häyrynen
 • 14. Saattohoidossakin saa olla hymyä 14 • Erityisesti saattohoidossa olevan lapsen vanhemmat iloitsevat lapsensa hymystä • Klovneria voi myös auttaa toimenpiteissä Kuva:Jyri Keronen 19.11.2018 / OPETUS- JAKULTTUURIMINISTERIÖ / PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISENKÄRKIHANKE /
 • 15. Taide toimii ja siksi ministereiltä on tulossa suositukset sen käytöstä sotessa
 • 16. Suositus maakunnille ja kunnille STM ja OKM (Saarikko ja Terho) • Suositus taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa, mukaan lukien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen • Sisältää suositukset maakunnille ja kunnille sekä ehdotukset konkreettisiksi toimenpiteiksi. • Suunnattu maakuntien ja kuntien poliittiselle ja operatiiviselle johdolle sekä asiaa valmisteleville virkamiehille. • Huomioi maakunta- ja sote-uudistuksen myötä muuttuvan toimintakentän ja pohjautuu hallituksen esitykseen maakuntalaista. • Koskee koko sosiaali- ja terveydenhuollon kenttää sekä kaikkia väestöryhmiä. • Valmisteltu laajalla joukolla (OKM, STM, Taike, Kuntaliitto, THL + muita asiantuntijoita) / OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ / PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISEN KÄRKIHANKE / 16
 • 17. Toimenpide-ehdotukset yhdyspintatyölle • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävä on kuntien ja maakunnan yhteinen. Kulttuurihyvinvoinnin edistäminen → Kirjataan palvelusopimuksiin ja yhdyspintapalvelujen yhteistyösopimuksiin (Sopimusten yhtenä laatukriteerinä taiteen tuominen ihmisten luo, esim. hoiva- ja hoitokodit) • Yhteistyössä huomioidaan kunnan vapaan sivistystyön, kulttuuritoimen ja taide- ja kulttuurilaitosten lisäksi järjestö- ja kansalaisyhteiskunta ja yksityisen sektorin toimijat. • Alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistelu poikkihallinnollisessa yhteistyössä: esimerkiksi monialainen kulttuurin toimielin tai muu yhteistyöfoorumi, jolla kytkös maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön rakenteisiin. / OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ / PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISEN KÄRKIHANKE / 17
 • 18. Toimenpide-ehdotukset maakunnille Hyvinvointia ja terveyttä edistävä kulttuuritoiminta: • Resursoidaan käyttötalousmenoista. Sosiaali- ja terveydenhuollossa varataan suunnitelmallisesti määrärahat taide- ja kulttuuritoimintaan. • Kirjataan keskeisiin ohjausdokumentteihin →Tavoitteet sisällytetään osaksi suunnittelua, toimintaa ja seurantaa Lisäksi suositellaan: • Vastuuhenkilöä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteisiin • Kulttuurihyvinvoinnin kirjaamista osana hyvinvoinnin raportointia / OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ / PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISEN KÄRKIHANKE / 18
 • 19. Toimenpide-ehdotukset kunnille Hyvinvointia ja terveyttä edistävä kulttuuritoiminta • resursoidaan kunnan käyttötalousmenoista • kirjataan kuntastrategiaan, hyvinvoinnin ja kulttuurin suunnitelmiin sekä elinympäristöjen kehittämissuunnitelmiin • varmistetaan poikkihallinnollinen yhteistyö nimeämällä työryhmät ja vastuuhenkilöt • raportoidaan kulttuurihyvinvointisuunnitelman tai hyvinvointikertomuksen osana • mitataan tuottamalla tietoa TEAviisarin kulttuurikyselyyn / OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ / PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISEN KÄRKIHANKE / 19
 • 21. Kulttuuri kunnan toiminnassa TEAviisari • Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamistyössä on esitetty tarve tietopohjan ja arvioinnin kehittämiselle (Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamisesitys, OKM 2018:23) • Taustalla tarve kulttuuripolitiikan vaikuttavuus- ja indikaattoritiedolle sekä kuntien kulttuuritoiminnan kehittämiselle • Tiedontuotanto ja tietovarannon kehittäminen liittyy Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategiaan 2025 • Liittyy ” Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta” -kärkihankkeen toimeenpanoon 22.11.2018 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivä 21
 • 22. Aikataulu • Asiantuntijatyöryhmä aloittanut työskentelyn opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta elokuussa • Lomakeluonnos työstetään valmiiksi syksyn 2018 aikana • Joulu-tammikuussa toteutetaan lomakkeen pilotointi kunnissa • Tiedonkeruu käynnistyy huhtikuussa 2019 • Tiedonkeruun tulokset julkaistaan TEAviisari- verkkopalvelussa loka-marraskuussa 2019 22.11.2018 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivä 22
 • 23. #100minuuttiataidetta • Jokaisella on oikeus osallistua taiteeseen ja kulttuuriin vähintään 100 minuuttia viikossa • Taide lisää elämänlaatua ja hyvinvointia • Valtakunnallinen kampanja alkaa 9.1.2019 • Kampanja on suunnattu sote- ja hyte- organisaatioille • Tervetuloa mukaan! 19.11.2018 / OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ / PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISEN KÄRKIHANKE / 23
 • 24. 19.11.2018 / OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ / PROSENTTIPERIAATTEEN LAAJENTAMISEN KÄRKIHANKE / 24 Huomioitko sinä omassa työssäsi tämän asian jatkossa?