Katri Kilpeläinen: Minimitietosisältö kunnan ja maakunnan hyvinvointikertomuksiin

THL
THLSenior Planning officer à THL
MINIMITIETOSISÄLTÖ
Kunnan ja maakunnan
hyvinvointikertomuksiin
1
Katri Kilpeläinen &
Tapani Kauppinen
HYVINVOINTIKERTOMUS
 Tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja
terveydestä sekä niiden edistämisestä
kunnassa/maakunnassa
 HYTEn suunnittelun, seurannan,
arvioinnin ja raportoinnin työväline
kunnassa/maakunnassa
 Kerran 4.vuodessa tehdään laaja
hyvinvointikertomus, jonka tavoitteita ja
toimenpiteitä päivitetään vuosittain
osana kunta-/maakuntasuunnittelua
22.11.2018 2
LISÄTIETOA:
• KUNTA: https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-
johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/kunnan-hyvinvointikertomus
• MAAKUNTA: https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-
johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-maakunnassa/alueellinen-hyvinvointikertomus
MIKSI MINIMITIETOSISÄLTÖ? LAKI
22.11.2018 3
Nykyinen Terveydenhuoltolaki 12 §
 ”Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin
sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten
terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi
valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.”
Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 32 §
 ”Maakunnan on seurattava alueensa väestön hyvinvointia ja terveyttä, järjestämänsä sosiaali- ja terveydenhuollon
laatua ja vaikuttavuutta, kustannuksia ja tuottavuutta sekä sitä, miten asiakkaiden palvelujen yhteensovittaminen
on toteutunut. Lisäksi maakunnan on seurattava oman palvelutuotannon toimintaa ja taloutta sekä verrattava sitä
muiden tuottamien palvelujen laatuun….”
 ”Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittelee 1 momentin mukaisen seurannan vähimmäistietosisällön, mukaan
lukien 7 ja 8 §:ien mukaiset hyvinvointikertomukset. Maakuntien on toimitettava seurantatiedot Terveyden ja
hyvinvoinnin laitokselle sen määrittelemällä tavalla.”
MIKSI MINIMITIETOSISÄLTÖ?
YHDENMUKAISTAMINEN
 Lähes kaikki maakunnat/alueet/shp:t ovat jo tehneet ensimmäiset alueelliset
hyvinvointikertomuksensa
 Lähes kaikissa kunnissa on tehty valtuuston hyväksymä kertomus
 Haaste: Kertomusten rakenne, tietosisällöt ja yhteys
kuntien/maakuntien/organisaatioiden strategisiin tavoitteisiin vaihtelee
https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-
maakunnassa/alueellinen-hyvinvointikertomus
https://www.teaviisari.fi/teaviisari/fi/kartta?&category=KUNTA&view=KESSeuB001&q=hyvinvointike
22.11.2018 4
MIKÄ ON KERTOMUSTEN ERO?
Kunnan hyvinvointikertomus
 Kunta (monialainen hyvinvointiryhmä) tekee
 Kuvaa kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa,
tehtyjä toimia ja tavoitteita
 Esitetään kuntavaltuustolle hyväksyttäväksi
 Tavoitteet ja toimet kuntatoimijoiden
toteutettavissa
 Toimitettava maakunnalle ja julkaistava
julkisessa tietoverkossa
Alueellinen hyvinvointikertomus
 Maakunta (monialainen hyvinvointiryhmä)
tekee yhdessä kuntien kanssa
 Hyödyntää kuntien kertomuksia +
täydentää tietoa esim. eriarvoisuudesta
 Kuvaa maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin
tilaa, tehtyjä toimia ja tavoitteita
 Esitetään maakuntavaltuustolle
hyväksyttäväksi
 Tavoitteet ja toimet
maakuntakuntatoimijoiden (sote + muut
toimijat) toteutettavissa ja tukee/ohjaa
kuntia
 Julkaistava julkisessa tietoverkossa
22.11.2018 5
HYVINVOINTIKERTOMUS PROSESSINA
1. Kerätään monialainen ryhmä (hyvinvointiryhmä).
2. Kirjataan mikä teitä huolettaa.
3. Tarkistetaan indikaattoreista onko huoli aiheellinen.
4. Katsotaan muut indikaattorit, joita ei tullut mieleen (minimitieto).
5. Lisätään aiemmin seuratut asiat ja muutenkin seurattavat ohjelmien tms. indikaattorit.
6. Päivitetään huolilista, josta tulee hyvinvointikertomuksenne runko.
7. Mietitään mitä kukin voi tehdä osaltaan huolille &
mitä voidaan tehdä yhdessä.
 eri toimialojen edustajat Hyte-ryhmässä, muut ryhmät ja verkostot,
järjestöt, yhdistykset, poliisi, seurakunnat, asukkaat, yritykset jne.
22.11.2018 6
MINIMITIETOSISÄLTÖJEN TULISI OLLA
 Samaan aikaan lyhyt ja kattava
 Kaikista kunnista/maakunnista löytyvää tietoa
 Pienillekin kunnille merkityksellisiä ja mahdollisia
 Luotettavia
 Olemassa olevista säännöllisistä tiedonkeruista saatavia
 Maksuttomia
 Kokoavasti ilmiötä kuvaavia, joita tarvittaessa tarkennetaan
 hyte-työn rakenteita ja toimintaa kuvaavia indikaattoreita
 eri toimialojen indikaattoreita
 ehkäisevien ja korjaavien palveluiden indikaattoreita
 väestön hyvinvoinnin tilaa kuvaavia indikaattoreita
 väestöryhmittäin: sp, ikä, syntyperä, sosioekonominen asema, toimintarajoitteisuus…
22.11.2018 7
Omat
välipalat?
ESIMERKKI INDIKAATTORISTA
22.11.2018 8
Kiusaaminen?
Ryhmäkuri?
Voi vaikuttaa
ruokaan ja
ruokailuun?
Tupakointi?
Lihomisen
pelko?
Kehonkuva?
Kotona opitut
ruokatottumuk-
set?
”Ei syö koululounasta %” on
meillä paljon suurempi kuin
naapurikunnassa!
Käytöstavat?
Ruuan
maku?
Liian lyhyt
lounastauko?
Rauhaton
ruokailuhetki?
Perheen
yhteinen ilta-
ateria?
Alkoholin
käyttö?
Aamiaisen
syöminen
kotona?
ESIMERKKI INDIKAATTORISTA
22.11.2018 9
Diagnoosit
kohdallaan?
Tarpeenmukainen
hoitopaikka?
Yksinäisyys?
Harrastukset?
Päihteet?
Väkivalta?
Ravitsemus
kotona?
Asuntojen
esteettömyys?
Pihojen
liukkaus,
lumet?
”Lonkkamurtumat 65 vuotta
täyttäneillä, %
vastaavanikäisestä
väestöstä” on meillä paljon
suurempi kuin naapureilla!
Toimintakyky?
Liikunta?
Ravitsemus
laitoksissa?
Katujen
kunto, lumet?
Raput vai
hissi?
Lääkitys
kohdallaan?
MILLAINEN MINIMITIETOLISTA ON?
Kunnan HYTE-rakenteet 14
Tehdyt HYTE-toimet kunnassa 17
Tekninen 6
Kulttuuri 5
Sivistys 4
Liikunta 1
Muu 1
Hyvinvoinnin tila 36
Hv/terveyden tila 7
Elintavat 6
Tapaturma/väkivalta/turvallisuus 6
Työttömyys 5
Ympäristöterveys 5
Osallisuus 4
Elinolot 3
yht 67
22.11.2018 10
Sisällysluettelona
Maakunnan HYTE-rakenteet 4
Kuntien HYTE-rakenteet 7
Kunnissa tehdyt HYTE-toimet 10
Tehdyt HYTE-toimet maakunnassa 6
Ympäristöterveys 5
Liikenne 1
Tehdyt toimet SOTE-palveluissa 14
Hyvinvoinnin tila 47
Elintavat 11
Hyvinvoinnin/terveyden tila 10
Osallisuus 7
Tapaturma/väkivalta 6
Elinolot/elämänlaatu 10
Toiminta/työkyky 6
Työttömyys 1
Digipalvelujen käyttö 1
yht 88
MILLAINEN MINIMITIETOLISTA ON?
22.11.2018 11
Kuntien minimitieto
 Lapset/nuoret 23
 Työikäiset 6
 Iäkkäät 6
 Kaikkia 32
Yhteensä 67
Ikäryhmittäin (”mikäli mahdollista, tarkastele ilmiötä ikäryhmittäin”)
Maakuntien minimitieto
 Lapset/nuoret 31
 Työikäiset 10
 Iäkkäät 7
 Työikäiset + iäkkäät 13
 Kaikkia 27
Yhteensä 88Lakivelvoite: ”kunnan
on seurattava….
väestöryhmittäin”.
PROSESSI JA KOMMENTIT
 Vastuuhenkilöt: Tapani Kauppinen, Katri Kilpeläinen, Suvi Parikka, THL
 3 kaikille THL:n asiantuntijoille avointa työpajaa + THL:n sisältöasiantuntijoiden työskentely
 Versiot THL:n julkisilla nettisivuilla 4/2018-10/2018
 Kohdennetut maakunta-, kuntakommenttipyynnöt, henkilökohtaisia tietopyyntöjä, esittelyjä
tilaisuuksissa, twiittauksia
 Työskentely THL:n HYVI-yksikön tiiminvetäjien kokouksessa
 Avoin kommentointi päättyi 30.10.2018
 THL:n Sote-tietopohjan Ohjausryhmä hyväksyi ehdotuksen 14.11.2018
 Kommentoijia eri vaiheissa mm: Suomen Kuntaliitto, FCG, Suomen ympäristökeskus, STM, SM,
LVM, VM, Kulttuurin aluetietoperusta -hanke, Soste ry, Likes, UEF, Sydänliitto, Järjestötalo, Sisäisen
turvallisuuden neuvottelukunta, Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan toimikunnan työryhmä,
LAPE-hankejohto, PROMEQ-hanke, Maakuntavalmistelijat: Lappi, Pohjois-Savo, Päijät-Häme,
Satakunta, Pirkanmaa, Eksote, Pori, Kemi, Kuopio, Tampere, Oulu, Kouvola.
22.11.2018 12
MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?
 Minimitietosisällöt on julkaistu ehdotuksena THL:n nettisivuilla*, ja lain
voimaanastumisen myötä niistä tulee velvoittavia
 Tämä on 1.versio, jota kehitetään. Ei vielä lakisääteinen, mahdollista muuttaa jos se
havaitaan tarpeelliseksi. Lista tarkistetaan valtuustokausittain palautteiden pohjalta.
 Jatkokehitystyön virallinen toimintatapa vielä työn alla
 Kommentteja käsitellään seuraavan kerran 9/2019: tapani.kauppinen@thl.fi ja
katri.kilpelainen@thl.fi
22.11.2018 13
* https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-
kunnassa/kunnan-hyvinvointikertomus/tietolahteet
PS.
Asukkaiden hyvinvoinnin edistymisen
kannalta olennaista on, millainen painoarvo
mitatuille tuloksille laitetaan, mitä
johtopäätöksiä niistä tehdään, ja mitä
toimintaa se synnyttää tai ei synnytä.
22.11.2018 14
USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET
22.11.2018 15
USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET JÄRJESTÖT
 Miten järjestöjen rooli näkyy minimitietosisällöissä?
1. Itsearviointi seurojen, yhdistysten ja kunnan yhteistyöstä hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseksi:
a) Onko kunta nimennyt henkilön joka vastaa yhdistysyhteistyöstä?
b) Resurssit: a. avustukset sote-järjestöille ja yhdistyksille euromääräisinä, b. kunnan tilojen
käytön maksuton hyödyntäminen järjestö-/yhdistystoimintaan
2. Itsearviointi maakunnan hyte-työn rakenteesta, resursseista ja prosessista:
Järjestöjen osallistuminen ja voimavarat
3. Itsearviointi kunnan/maakunnan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman
valmistelusta ja hyödyntämisestä: Järjestöjen osallistuminen
22.11.2018 16
USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET MÄÄRÄ
 Miksi indikaattoreita on niin vähän?
– Kertomuksia tehtäessä jostain lähdetään liikkeelle, indikaattoreita voi ja pitää
täydentää paikallisilla ja ajankohtaisilla asioilla.
 Miksi minun indikaattorini puuttuu vaikka se on tärkeä?
– Indikaattoreiden vähäisyyden vuoksi on pyritty löytämään kokoavasti tärkeimpiä
ilmiötä kuvaavat indikaattorit, joiden kautta voi pureutua yksityiskohtaisempaan
tietoon ja josta eri toimijat voivat löytää yhteyden omaan työhönsä.
 Minua huolettaa ilmiö, jolle ei ole osoitettu indikaattoria, mitä teen?
– Kunta/maakunta täydentää hyvinvointikertomuksen mittaristoa itse tärkeäksi
kokemillaan asioilla. Kaikkia tärkeitä ja huolestuttavia ilmiöitä ei ole
minimitietolistalla.
22.11.2018 tapani.kauppinen@thl.fi @TapaniKa 17
USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET JATKUVUUS
 Listalla ei ole indikaattoria, jota olemme seuranneet pitkään, eikö sitä enää seurata?
– Jos minimilistalta puuttuu indikaattori, se ei tarkoita etteikö sitä tarvitsisi seurata.
Pitkään seurattuja ilmiöitä kannattaa seurata jatkossakin. Alueen oma
asiantuntemus ja arvot täydentävät hyvinvointikertomuksen tietosisältöä.
 Miksi jo seurattuja ATH/FinSote/terveytemme.fi –mittareita ei ole mukana kuntien
minimitietosisällöissä?
– Resurssien rajallisuuden vuoksi otoskoot eivät riitä, jotta tuloksia voisi julkaista
kunnittain vuonna 2018. Suurempi otos on toki mahdollista ostaa.
 Miksi kaikkia minimi-indikaattoreita ei saa Sotkanetistä?
– Koska tieto organisaation omasta toiminnasta ja muiden alojen tiedot ovat muualla
kuin Sotkanetissä.
22.11.2018 18
USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET YHTEYS
 Miksi mukana ei ole kaikkia jo olemassa olevia indikaattoripankkien, sähköisen
hyvinvointikertomuksen tai Hyvinvointikompassin indikaattoreita?
– Minimitietolista on niin lyhyt, jokaisesta tärkeimmästä ilmiöalueesta on kuitenkin indikaattori,
vaikka ei yhtä kattavasti kuin laajoissa indikaattoripankeissa.
 Mikä on yhteys erilaisiin kannustavan elementin, arvioinnin ja KuVa-indikaattoreihin?
– Hyvinvointikertomuksia voidaan hyödyntää erilaisten arviointien ja ohjauksen
taustamateriaalina, mutta erityisesti ne ovat kunnan/maakunnan oman strategisen johtamisen
väline.
 Kunnat joutuvat jo nyt seuraamaan montaa valtakunnallista ohjelmaa ja suositusta,
miksi näitä kaikkia mittareita ei ole valmiiksi mukana?
– Kertomukseen kannattaa liittää erillisselvitysten sijaan myös muut joka tapauksessa seurattavat
mittarit. Nyt niitä ei ole, koska ohjelmat tms vaihtuvat.
22.11.2018 19
USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET SOVELTAMINEN
 Koskeeko minimitieto sekä laajoja valtuustokausittaisia että suppeampia vuosittain
tarkentuvia?
– Minimitietosisällöt kuvaavat laajan, valtuustokausittaisen, kertomuksen sisältöä
minimissään.
 Entä jos tietoa ei ole, ilmiön määrä on vähäinen tai sitä ei pidetä oleellisena?
– Se todetaan esimerkiksi kertomuksen liitteessä, jotta lukija tietää, että ko. mittaria
on tarkasteltu ja tieto on todettu epärelevantiksi. Mittaria ei voi kuitenkaan jättää
pois vain siksi, ettei sitä saada suoraan esimerkiksi Sotkanetistä/sähköisestä
hyvinvointikertomustyökalusta.
– Esimerkiksi suurille kaupungeille osoitettuja mittareita ei välttämättä ole tarpeen
tarkastella pienessä kunnassa.
22.11.2018 20
USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET JATKO
 Muuttuuko minimitietosisältö?
– Muuttuu. Tämä on 1.versio, jota kehitetään. Lista tarkistetaan valtuustokausittain
palautteiden pohjalta. Vaihdetaan kun saadaan parempia indikaattoreita
– Valtakunnalliset linjaukset ja painopisteet otetaan huomioon
– Suosituksesta saatuja palautteita tarkastellaan seuraavan kerran 9/2019
– Lain astuessa voimaan suositus muuttuu velvoittavaksi
22.11.2018 21
1 sur 21

Recommandé

Terveyden edistäminen Taru Koivisto 150410 par
Terveyden edistäminen Taru Koivisto 150410 Terveyden edistäminen Taru Koivisto 150410
Terveyden edistäminen Taru Koivisto 150410 Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
316 vues24 diapositives
Siun soten ja kunnan yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä par
Siun soten ja kunnan yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessäSiun soten ja kunnan yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä
Siun soten ja kunnan yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessäTHL
898 vues12 diapositives
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteen par
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteenHyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteenTHL
3.8K vues26 diapositives
Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 3.2.2016 Tuomas Pöystin esitys par
Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 3.2.2016 Tuomas Pöystin esitysSosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 3.2.2016 Tuomas Pöystin esitys
Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 3.2.2016 Tuomas Pöystin esitysSosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
1.8K vues31 diapositives
Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt... par
Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt...Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt...
Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt...THL
84 vues8 diapositives
Hyvinvointijohtaminen ja sote uudistus_6.10.2016 par
Hyvinvointijohtaminen ja sote uudistus_6.10.2016Hyvinvointijohtaminen ja sote uudistus_6.10.2016
Hyvinvointijohtaminen ja sote uudistus_6.10.2016THL
466 vues19 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Heli Hätönen: Valtion ja kuntien hyvinvointityö par
Heli Hätönen: Valtion ja kuntien hyvinvointityöHeli Hätönen: Valtion ja kuntien hyvinvointityö
Heli Hätönen: Valtion ja kuntien hyvinvointityöTHL
1.1K vues13 diapositives
Sote- ja aluehallintouudistuksen yleiskatsaus 20.1.2016 par
Sote- ja aluehallintouudistuksen yleiskatsaus 20.1.2016Sote- ja aluehallintouudistuksen yleiskatsaus 20.1.2016
Sote- ja aluehallintouudistuksen yleiskatsaus 20.1.2016Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
3.2K vues25 diapositives
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus par
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuusTerveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuusTHL
3.8K vues15 diapositives
Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016 par
Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016
Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
1.5K vues36 diapositives
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta par
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta THL
101 vues10 diapositives
Kannustava elementti kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön_6.10.2016 par
Kannustava elementti kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön_6.10.2016Kannustava elementti kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön_6.10.2016
Kannustava elementti kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön_6.10.2016THL
285 vues14 diapositives

Tendances(19)

Heli Hätönen: Valtion ja kuntien hyvinvointityö par THL
Heli Hätönen: Valtion ja kuntien hyvinvointityöHeli Hätönen: Valtion ja kuntien hyvinvointityö
Heli Hätönen: Valtion ja kuntien hyvinvointityö
THL1.1K vues
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus par THL
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuusTerveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
THL3.8K vues
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta par THL
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta
THL101 vues
Kannustava elementti kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön_6.10.2016 par THL
Kannustava elementti kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön_6.10.2016Kannustava elementti kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön_6.10.2016
Kannustava elementti kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön_6.10.2016
THL285 vues
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa par THL
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissaPekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa
THL435 vues
Myrskyä vai tyyntä sote-aallokossa? Sosiaalilainsäädännön sovittaminen soteen... par THL
Myrskyä vai tyyntä sote-aallokossa? Sosiaalilainsäädännön sovittaminen soteen...Myrskyä vai tyyntä sote-aallokossa? Sosiaalilainsäädännön sovittaminen soteen...
Myrskyä vai tyyntä sote-aallokossa? Sosiaalilainsäädännön sovittaminen soteen...
THL520 vues
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Keski-Pohjanmaalla par THL
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Keski-PohjanmaallaHyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Keski-Pohjanmaalla
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Keski-Pohjanmaalla
THL284 vues
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa par THL
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissaNella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
THL491 vues
Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi par THL
Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointiSote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi
Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi
THL4.2K vues
Uudet TEAviisarin tiedot kunnan hyvinvointijohtamisen työkaluna_6.10.2016 par THL
Uudet TEAviisarin tiedot kunnan hyvinvointijohtamisen työkaluna_6.10.2016Uudet TEAviisarin tiedot kunnan hyvinvointijohtamisen työkaluna_6.10.2016
Uudet TEAviisarin tiedot kunnan hyvinvointijohtamisen työkaluna_6.10.2016
THL121 vues
Palvelupaketit ihmiselle sopivan soten työkaluna par THL
Palvelupaketit ihmiselle sopivan soten työkalunaPalvelupaketit ihmiselle sopivan soten työkaluna
Palvelupaketit ihmiselle sopivan soten työkaluna
THL423 vues

Similaire à Katri Kilpeläinen: Minimitietosisältö kunnan ja maakunnan hyvinvointikertomuksiin

KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen par
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.HämäläinenKUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.HämäläinenTHL
588 vues21 diapositives
Pekka Kahri: Kansallisen tietotuotannon ja tietopalvelujen kehityssuunnista par
Pekka Kahri: Kansallisen tietotuotannon ja tietopalvelujen kehityssuunnistaPekka Kahri: Kansallisen tietotuotannon ja tietopalvelujen kehityssuunnista
Pekka Kahri: Kansallisen tietotuotannon ja tietopalvelujen kehityssuunnistaTHL
97 vues12 diapositives
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h... par
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...THL
114 vues11 diapositives
Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ... par
Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ...Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ...
Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ...THL
107 vues20 diapositives
Taloudellinen ja sosiaalinen tasapaino sote-arvioinnissa TERVE-SOS 2018 par
Taloudellinen ja sosiaalinen tasapaino sote-arvioinnissa TERVE-SOS 2018Taloudellinen ja sosiaalinen tasapaino sote-arvioinnissa TERVE-SOS 2018
Taloudellinen ja sosiaalinen tasapaino sote-arvioinnissa TERVE-SOS 2018THL
108 vues20 diapositives
Kainuu - kohti maakunnallista sotea ja vammaispalvelua par
Kainuu - kohti maakunnallista sotea ja vammaispalveluaKainuu - kohti maakunnallista sotea ja vammaispalvelua
Kainuu - kohti maakunnallista sotea ja vammaispalveluaMatti Heikkinen
165 vues12 diapositives

Similaire à Katri Kilpeläinen: Minimitietosisältö kunnan ja maakunnan hyvinvointikertomuksiin(20)

KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen par THL
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.HämäläinenKUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
THL588 vues
Pekka Kahri: Kansallisen tietotuotannon ja tietopalvelujen kehityssuunnista par THL
Pekka Kahri: Kansallisen tietotuotannon ja tietopalvelujen kehityssuunnistaPekka Kahri: Kansallisen tietotuotannon ja tietopalvelujen kehityssuunnista
Pekka Kahri: Kansallisen tietotuotannon ja tietopalvelujen kehityssuunnista
THL97 vues
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h... par THL
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
THL114 vues
Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ... par THL
Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ...Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ...
Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ...
THL107 vues
Taloudellinen ja sosiaalinen tasapaino sote-arvioinnissa TERVE-SOS 2018 par THL
Taloudellinen ja sosiaalinen tasapaino sote-arvioinnissa TERVE-SOS 2018Taloudellinen ja sosiaalinen tasapaino sote-arvioinnissa TERVE-SOS 2018
Taloudellinen ja sosiaalinen tasapaino sote-arvioinnissa TERVE-SOS 2018
THL108 vues
Kainuu - kohti maakunnallista sotea ja vammaispalvelua par Matti Heikkinen
Kainuu - kohti maakunnallista sotea ja vammaispalveluaKainuu - kohti maakunnallista sotea ja vammaispalvelua
Kainuu - kohti maakunnallista sotea ja vammaispalvelua
Matti Heikkinen165 vues
Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollossa – esi... par Karri Vainio
Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollossa – esi...Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollossa – esi...
Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollossa – esi...
Karri Vainio399 vues
HYTE-työ maakunnassa, tilausta vahvalle johtamiselle ja selkeille prosesseill... par THL
HYTE-työ maakunnassa, tilausta vahvalle johtamiselle ja selkeille prosesseill...HYTE-työ maakunnassa, tilausta vahvalle johtamiselle ja selkeille prosesseill...
HYTE-työ maakunnassa, tilausta vahvalle johtamiselle ja selkeille prosesseill...
THL396 vues
Jukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoro par THL
Jukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoroJukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoro
Jukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoro
THL169 vues
Alueellinen hyvinvointikertomus lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden e... par THL
Alueellinen hyvinvointikertomus lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden e...Alueellinen hyvinvointikertomus lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden e...
Alueellinen hyvinvointikertomus lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden e...
THL95 vues
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä par THL
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenäHyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
THL410 vues
Sotesipuli-seminaari 25.10.18 Rovaniemi par EHYT
Sotesipuli-seminaari 25.10.18 RovaniemiSotesipuli-seminaari 25.10.18 Rovaniemi
Sotesipuli-seminaari 25.10.18 Rovaniemi
EHYT 131 vues
Päihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna Riippi par EHYT
Päihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna RiippiPäihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna Riippi
Päihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna Riippi
EHYT 69 vues
Kansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuus par Karri Vainio
Kansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuusKansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuus
Kansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuus
Karri Vainio806 vues
Maakuntien valmistelun tilanne - Uudenmaan maakunta, Timo Aronkytö par THL
Maakuntien valmistelun tilanne - Uudenmaan maakunta, Timo AronkytöMaakuntien valmistelun tilanne - Uudenmaan maakunta, Timo Aronkytö
Maakuntien valmistelun tilanne - Uudenmaan maakunta, Timo Aronkytö
THL280 vues
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu... par THL
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
THL314 vues
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio par EHYT
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: TainioPäihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio
EHYT 172 vues
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio par STM DigiOpen
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatioSTM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio
STM DigiOpen192 vues

Plus de THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 par
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
220 vues12 diapositives
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf par
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
64 vues6 diapositives
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf par
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
11 vues5 diapositives
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf par
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
13 vues32 diapositives
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf par
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
35 vues17 diapositives
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... par
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
24 vues15 diapositives

Plus de THL(20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 par THL
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL220 vues
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf par THL
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL64 vues
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf par THL
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL11 vues
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf par THL
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL13 vues
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf par THL
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL35 vues
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... par THL
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL24 vues
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf par THL
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL19 vues
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf par THL
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL28 vues
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022 par THL
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL272 vues
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto par THL
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL282 vues
Synthetic Opioid Preparedness in Europe par THL
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL239 vues
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 par THL
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL329 vues
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022 par THL
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL397 vues
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf par THL
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL69 vues
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer par THL
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL81 vues
Förvaring av vacciner par THL
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL147 vues
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon... par THL
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL129 vues
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu par THL
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL151 vues
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022 par THL
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL182 vues
Tietoisku eri rokotteista par THL
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL189 vues

Katri Kilpeläinen: Minimitietosisältö kunnan ja maakunnan hyvinvointikertomuksiin

 • 2. HYVINVOINTIKERTOMUS  Tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä kunnassa/maakunnassa  HYTEn suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline kunnassa/maakunnassa  Kerran 4.vuodessa tehdään laaja hyvinvointikertomus, jonka tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana kunta-/maakuntasuunnittelua 22.11.2018 2 LISÄTIETOA: • KUNTA: https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen- johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/kunnan-hyvinvointikertomus • MAAKUNTA: https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen- johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-maakunnassa/alueellinen-hyvinvointikertomus
 • 3. MIKSI MINIMITIETOSISÄLTÖ? LAKI 22.11.2018 3 Nykyinen Terveydenhuoltolaki 12 §  ”Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.” Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 32 §  ”Maakunnan on seurattava alueensa väestön hyvinvointia ja terveyttä, järjestämänsä sosiaali- ja terveydenhuollon laatua ja vaikuttavuutta, kustannuksia ja tuottavuutta sekä sitä, miten asiakkaiden palvelujen yhteensovittaminen on toteutunut. Lisäksi maakunnan on seurattava oman palvelutuotannon toimintaa ja taloutta sekä verrattava sitä muiden tuottamien palvelujen laatuun….”  ”Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittelee 1 momentin mukaisen seurannan vähimmäistietosisällön, mukaan lukien 7 ja 8 §:ien mukaiset hyvinvointikertomukset. Maakuntien on toimitettava seurantatiedot Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle sen määrittelemällä tavalla.”
 • 4. MIKSI MINIMITIETOSISÄLTÖ? YHDENMUKAISTAMINEN  Lähes kaikki maakunnat/alueet/shp:t ovat jo tehneet ensimmäiset alueelliset hyvinvointikertomuksensa  Lähes kaikissa kunnissa on tehty valtuuston hyväksymä kertomus  Haaste: Kertomusten rakenne, tietosisällöt ja yhteys kuntien/maakuntien/organisaatioiden strategisiin tavoitteisiin vaihtelee https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen- maakunnassa/alueellinen-hyvinvointikertomus https://www.teaviisari.fi/teaviisari/fi/kartta?&category=KUNTA&view=KESSeuB001&q=hyvinvointike 22.11.2018 4
 • 5. MIKÄ ON KERTOMUSTEN ERO? Kunnan hyvinvointikertomus  Kunta (monialainen hyvinvointiryhmä) tekee  Kuvaa kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa, tehtyjä toimia ja tavoitteita  Esitetään kuntavaltuustolle hyväksyttäväksi  Tavoitteet ja toimet kuntatoimijoiden toteutettavissa  Toimitettava maakunnalle ja julkaistava julkisessa tietoverkossa Alueellinen hyvinvointikertomus  Maakunta (monialainen hyvinvointiryhmä) tekee yhdessä kuntien kanssa  Hyödyntää kuntien kertomuksia + täydentää tietoa esim. eriarvoisuudesta  Kuvaa maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin tilaa, tehtyjä toimia ja tavoitteita  Esitetään maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi  Tavoitteet ja toimet maakuntakuntatoimijoiden (sote + muut toimijat) toteutettavissa ja tukee/ohjaa kuntia  Julkaistava julkisessa tietoverkossa 22.11.2018 5
 • 6. HYVINVOINTIKERTOMUS PROSESSINA 1. Kerätään monialainen ryhmä (hyvinvointiryhmä). 2. Kirjataan mikä teitä huolettaa. 3. Tarkistetaan indikaattoreista onko huoli aiheellinen. 4. Katsotaan muut indikaattorit, joita ei tullut mieleen (minimitieto). 5. Lisätään aiemmin seuratut asiat ja muutenkin seurattavat ohjelmien tms. indikaattorit. 6. Päivitetään huolilista, josta tulee hyvinvointikertomuksenne runko. 7. Mietitään mitä kukin voi tehdä osaltaan huolille & mitä voidaan tehdä yhdessä.  eri toimialojen edustajat Hyte-ryhmässä, muut ryhmät ja verkostot, järjestöt, yhdistykset, poliisi, seurakunnat, asukkaat, yritykset jne. 22.11.2018 6
 • 7. MINIMITIETOSISÄLTÖJEN TULISI OLLA  Samaan aikaan lyhyt ja kattava  Kaikista kunnista/maakunnista löytyvää tietoa  Pienillekin kunnille merkityksellisiä ja mahdollisia  Luotettavia  Olemassa olevista säännöllisistä tiedonkeruista saatavia  Maksuttomia  Kokoavasti ilmiötä kuvaavia, joita tarvittaessa tarkennetaan  hyte-työn rakenteita ja toimintaa kuvaavia indikaattoreita  eri toimialojen indikaattoreita  ehkäisevien ja korjaavien palveluiden indikaattoreita  väestön hyvinvoinnin tilaa kuvaavia indikaattoreita  väestöryhmittäin: sp, ikä, syntyperä, sosioekonominen asema, toimintarajoitteisuus… 22.11.2018 7
 • 8. Omat välipalat? ESIMERKKI INDIKAATTORISTA 22.11.2018 8 Kiusaaminen? Ryhmäkuri? Voi vaikuttaa ruokaan ja ruokailuun? Tupakointi? Lihomisen pelko? Kehonkuva? Kotona opitut ruokatottumuk- set? ”Ei syö koululounasta %” on meillä paljon suurempi kuin naapurikunnassa! Käytöstavat? Ruuan maku? Liian lyhyt lounastauko? Rauhaton ruokailuhetki? Perheen yhteinen ilta- ateria? Alkoholin käyttö? Aamiaisen syöminen kotona?
 • 9. ESIMERKKI INDIKAATTORISTA 22.11.2018 9 Diagnoosit kohdallaan? Tarpeenmukainen hoitopaikka? Yksinäisyys? Harrastukset? Päihteet? Väkivalta? Ravitsemus kotona? Asuntojen esteettömyys? Pihojen liukkaus, lumet? ”Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, % vastaavanikäisestä väestöstä” on meillä paljon suurempi kuin naapureilla! Toimintakyky? Liikunta? Ravitsemus laitoksissa? Katujen kunto, lumet? Raput vai hissi? Lääkitys kohdallaan?
 • 10. MILLAINEN MINIMITIETOLISTA ON? Kunnan HYTE-rakenteet 14 Tehdyt HYTE-toimet kunnassa 17 Tekninen 6 Kulttuuri 5 Sivistys 4 Liikunta 1 Muu 1 Hyvinvoinnin tila 36 Hv/terveyden tila 7 Elintavat 6 Tapaturma/väkivalta/turvallisuus 6 Työttömyys 5 Ympäristöterveys 5 Osallisuus 4 Elinolot 3 yht 67 22.11.2018 10 Sisällysluettelona Maakunnan HYTE-rakenteet 4 Kuntien HYTE-rakenteet 7 Kunnissa tehdyt HYTE-toimet 10 Tehdyt HYTE-toimet maakunnassa 6 Ympäristöterveys 5 Liikenne 1 Tehdyt toimet SOTE-palveluissa 14 Hyvinvoinnin tila 47 Elintavat 11 Hyvinvoinnin/terveyden tila 10 Osallisuus 7 Tapaturma/väkivalta 6 Elinolot/elämänlaatu 10 Toiminta/työkyky 6 Työttömyys 1 Digipalvelujen käyttö 1 yht 88
 • 11. MILLAINEN MINIMITIETOLISTA ON? 22.11.2018 11 Kuntien minimitieto  Lapset/nuoret 23  Työikäiset 6  Iäkkäät 6  Kaikkia 32 Yhteensä 67 Ikäryhmittäin (”mikäli mahdollista, tarkastele ilmiötä ikäryhmittäin”) Maakuntien minimitieto  Lapset/nuoret 31  Työikäiset 10  Iäkkäät 7  Työikäiset + iäkkäät 13  Kaikkia 27 Yhteensä 88Lakivelvoite: ”kunnan on seurattava…. väestöryhmittäin”.
 • 12. PROSESSI JA KOMMENTIT  Vastuuhenkilöt: Tapani Kauppinen, Katri Kilpeläinen, Suvi Parikka, THL  3 kaikille THL:n asiantuntijoille avointa työpajaa + THL:n sisältöasiantuntijoiden työskentely  Versiot THL:n julkisilla nettisivuilla 4/2018-10/2018  Kohdennetut maakunta-, kuntakommenttipyynnöt, henkilökohtaisia tietopyyntöjä, esittelyjä tilaisuuksissa, twiittauksia  Työskentely THL:n HYVI-yksikön tiiminvetäjien kokouksessa  Avoin kommentointi päättyi 30.10.2018  THL:n Sote-tietopohjan Ohjausryhmä hyväksyi ehdotuksen 14.11.2018  Kommentoijia eri vaiheissa mm: Suomen Kuntaliitto, FCG, Suomen ympäristökeskus, STM, SM, LVM, VM, Kulttuurin aluetietoperusta -hanke, Soste ry, Likes, UEF, Sydänliitto, Järjestötalo, Sisäisen turvallisuuden neuvottelukunta, Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan toimikunnan työryhmä, LAPE-hankejohto, PROMEQ-hanke, Maakuntavalmistelijat: Lappi, Pohjois-Savo, Päijät-Häme, Satakunta, Pirkanmaa, Eksote, Pori, Kemi, Kuopio, Tampere, Oulu, Kouvola. 22.11.2018 12
 • 13. MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?  Minimitietosisällöt on julkaistu ehdotuksena THL:n nettisivuilla*, ja lain voimaanastumisen myötä niistä tulee velvoittavia  Tämä on 1.versio, jota kehitetään. Ei vielä lakisääteinen, mahdollista muuttaa jos se havaitaan tarpeelliseksi. Lista tarkistetaan valtuustokausittain palautteiden pohjalta.  Jatkokehitystyön virallinen toimintatapa vielä työn alla  Kommentteja käsitellään seuraavan kerran 9/2019: tapani.kauppinen@thl.fi ja katri.kilpelainen@thl.fi 22.11.2018 13 * https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen- kunnassa/kunnan-hyvinvointikertomus/tietolahteet
 • 14. PS. Asukkaiden hyvinvoinnin edistymisen kannalta olennaista on, millainen painoarvo mitatuille tuloksille laitetaan, mitä johtopäätöksiä niistä tehdään, ja mitä toimintaa se synnyttää tai ei synnytä. 22.11.2018 14
 • 16. USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET JÄRJESTÖT  Miten järjestöjen rooli näkyy minimitietosisällöissä? 1. Itsearviointi seurojen, yhdistysten ja kunnan yhteistyöstä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi: a) Onko kunta nimennyt henkilön joka vastaa yhdistysyhteistyöstä? b) Resurssit: a. avustukset sote-järjestöille ja yhdistyksille euromääräisinä, b. kunnan tilojen käytön maksuton hyödyntäminen järjestö-/yhdistystoimintaan 2. Itsearviointi maakunnan hyte-työn rakenteesta, resursseista ja prosessista: Järjestöjen osallistuminen ja voimavarat 3. Itsearviointi kunnan/maakunnan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelusta ja hyödyntämisestä: Järjestöjen osallistuminen 22.11.2018 16
 • 17. USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET MÄÄRÄ  Miksi indikaattoreita on niin vähän? – Kertomuksia tehtäessä jostain lähdetään liikkeelle, indikaattoreita voi ja pitää täydentää paikallisilla ja ajankohtaisilla asioilla.  Miksi minun indikaattorini puuttuu vaikka se on tärkeä? – Indikaattoreiden vähäisyyden vuoksi on pyritty löytämään kokoavasti tärkeimpiä ilmiötä kuvaavat indikaattorit, joiden kautta voi pureutua yksityiskohtaisempaan tietoon ja josta eri toimijat voivat löytää yhteyden omaan työhönsä.  Minua huolettaa ilmiö, jolle ei ole osoitettu indikaattoria, mitä teen? – Kunta/maakunta täydentää hyvinvointikertomuksen mittaristoa itse tärkeäksi kokemillaan asioilla. Kaikkia tärkeitä ja huolestuttavia ilmiöitä ei ole minimitietolistalla. 22.11.2018 tapani.kauppinen@thl.fi @TapaniKa 17
 • 18. USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET JATKUVUUS  Listalla ei ole indikaattoria, jota olemme seuranneet pitkään, eikö sitä enää seurata? – Jos minimilistalta puuttuu indikaattori, se ei tarkoita etteikö sitä tarvitsisi seurata. Pitkään seurattuja ilmiöitä kannattaa seurata jatkossakin. Alueen oma asiantuntemus ja arvot täydentävät hyvinvointikertomuksen tietosisältöä.  Miksi jo seurattuja ATH/FinSote/terveytemme.fi –mittareita ei ole mukana kuntien minimitietosisällöissä? – Resurssien rajallisuuden vuoksi otoskoot eivät riitä, jotta tuloksia voisi julkaista kunnittain vuonna 2018. Suurempi otos on toki mahdollista ostaa.  Miksi kaikkia minimi-indikaattoreita ei saa Sotkanetistä? – Koska tieto organisaation omasta toiminnasta ja muiden alojen tiedot ovat muualla kuin Sotkanetissä. 22.11.2018 18
 • 19. USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET YHTEYS  Miksi mukana ei ole kaikkia jo olemassa olevia indikaattoripankkien, sähköisen hyvinvointikertomuksen tai Hyvinvointikompassin indikaattoreita? – Minimitietolista on niin lyhyt, jokaisesta tärkeimmästä ilmiöalueesta on kuitenkin indikaattori, vaikka ei yhtä kattavasti kuin laajoissa indikaattoripankeissa.  Mikä on yhteys erilaisiin kannustavan elementin, arvioinnin ja KuVa-indikaattoreihin? – Hyvinvointikertomuksia voidaan hyödyntää erilaisten arviointien ja ohjauksen taustamateriaalina, mutta erityisesti ne ovat kunnan/maakunnan oman strategisen johtamisen väline.  Kunnat joutuvat jo nyt seuraamaan montaa valtakunnallista ohjelmaa ja suositusta, miksi näitä kaikkia mittareita ei ole valmiiksi mukana? – Kertomukseen kannattaa liittää erillisselvitysten sijaan myös muut joka tapauksessa seurattavat mittarit. Nyt niitä ei ole, koska ohjelmat tms vaihtuvat. 22.11.2018 19
 • 20. USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET SOVELTAMINEN  Koskeeko minimitieto sekä laajoja valtuustokausittaisia että suppeampia vuosittain tarkentuvia? – Minimitietosisällöt kuvaavat laajan, valtuustokausittaisen, kertomuksen sisältöä minimissään.  Entä jos tietoa ei ole, ilmiön määrä on vähäinen tai sitä ei pidetä oleellisena? – Se todetaan esimerkiksi kertomuksen liitteessä, jotta lukija tietää, että ko. mittaria on tarkasteltu ja tieto on todettu epärelevantiksi. Mittaria ei voi kuitenkaan jättää pois vain siksi, ettei sitä saada suoraan esimerkiksi Sotkanetistä/sähköisestä hyvinvointikertomustyökalusta. – Esimerkiksi suurille kaupungeille osoitettuja mittareita ei välttämättä ole tarpeen tarkastella pienessä kunnassa. 22.11.2018 20
 • 21. USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET JATKO  Muuttuuko minimitietosisältö? – Muuttuu. Tämä on 1.versio, jota kehitetään. Lista tarkistetaan valtuustokausittain palautteiden pohjalta. Vaihdetaan kun saadaan parempia indikaattoreita – Valtakunnalliset linjaukset ja painopisteet otetaan huomioon – Suosituksesta saatuja palautteita tarkastellaan seuraavan kerran 9/2019 – Lain astuessa voimaan suositus muuttuu velvoittavaksi 22.11.2018 21