Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf(20)

Publicité

Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf

 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mitä on vaikuttava ehkäisevä päihdetyö? Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Ehkäisevä päihdetyö lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukijana kouluissa ja oppilaitoksissa -verkkoaineisto sujuvamman työn tueksi -webinaari, 10.10.2022
 2. Esityksen sisältö • Perusteet kunnassa ja eri yhteisöissä tehtävälle ehkäisevälle päihdetyölle • Tutkimusten mukaan - Miksi ja miten ehkäisevää päihdetyötä kannattaa tehdä oppilaitoksissa? 10.10.2022 Markkula, THL
 3. Ei yksin, vaan yhdessä – toimivin menetelmin. Perusteet kunnassa ja eri yhteisöissä tehtävälle ehkäisevälle päihdetyölle Markkula, THL 10.10.2022
 4. 1) huolehtia alueensa päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta; 2) huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko väestölle; 3) lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa tehtävissään; 4) esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia hallinnossaan, kunnassa erityisesti sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa; 5) huolehtia siitä, että 1–4 kohdassa tarkoitetut toimet sovitetaan yhteen kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyössä sekä poliisin, alkoholilain (1102/2017) ja tupakkalain (549/2016) noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän ja erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa. ➢ Yhteys hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja sitä koskevaan suunnitteluun ja raportointiin (612/2021) ➢ Sekä kunta että hyvinvointialue huolehtivat asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista päihteiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi Kunnan toimielimen JA hyvinvointialueen tehtävänä on (523/2015, 5 ja 6 §): Lähde: 523/2015, ns. SOTE100-lakipaketti). 10.10.2022 Markkula, THL
 5. Ehkäisevä päihdetyö (EPT) voi olla kattavaa, vaikuttavaa ja kustannustehokasta vain… jos huolehditaan myös jatkossa kunnissa ja hyvinvointialueilla ohjelman painopisteistä 10.10.2022 Markkula, THL
 6. Ehkäisevä päihdetyö vahvasti yhdyspinta- työtä yhteisten tavoitteiden eteen 10.10.2022 Markkula, THL ➢ Toimivuus jatkossa!
 7. Yhdessä myös lasten ja nuorten tukena Markkula, THL 10.10.2022
 8. Ehkäisevän päihdetyön rakenteet laadukkaan työn pohjana Toimielin Monialainen toimeenpaneva työryhmä Suunnitelma Koordinoiva taho Markkula, THL 10.10.2022
 9. Markkula, THL
 10. Ehkäisevää päihdetyötä toimeenpanevien monialaisten työryhmien jäsenten hallinnonalat / taustaorganisaatiot (v. 2020) Markkula, THL 10.10.2022
 11. Kohti vaikuttavaa työtä Tutkimusten mukaan - Miksi ja miten ehkäisevää päihdetyötä kannattaa tehdä oppilaitoksissa? Markkula, THL 10.10.2022
 12. Markkula, THL 10.10.2022
 13. Miksi koulut ja oppilaitokset? • Kun tavoitteena on päihteiden ja tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä rahapelaamisen kokeilujen ja käytön aloittamisen ehkäisy (& myöhentäminen), on nuorten kasvuympäristöt aktivoitava 1. Perheet: vanhemmuuden tuessa usein riskiryhmään kuuluvat tai haavoittuvassa asemassa olevat yksilöt (esim. käytöshäiriöt, vanhempien päihteiden käyttö), mutta myös universaalia 2. Kouluympäristö: koko ikäluokka (ns. universaali lähestymistapa) ➢ Koko ikäluokan tavoittaminen ➢ Leimaamattomuus: riskiryhmiä ei tarvitse tunnistaa ja lähestyä erikseen Markkula, THL 10.10.2022
 14. Yhteisöprevention ideaa toteuttaen Opetussuunnitelma & oppitunnit (school curricula) Koulun ja oppilaitoksen ilmapiiri ja toimintakulttuuri (school climate) Koulun ja oppilaitoksen yhteisesti sovitut toimintatavat (school policy) Lähde: EMCDDA (2019). European Prevention Curriculum (EUPC): a handbook for decision- makers, opinion-makers and policy-makers in science-based prevention of substance use. Opetussuunnitelma & oppitunnit Yhteisöllinen opiskeluhuolto Yksilöllinen opiskeluhuolto Opintojen tuki Kodin ja koulun yhteistyö & lasten ja nuorten osallisuus Markkula, THL 10.10.2022
 15. Kansainväliset tutkimukset: Mikä toimii? 1/3 − Päihdekasvatuksen perusperiaatteet • Laajasti oppilaitoksen arjessa ➢ vs. vain tietty oppitunti • Vuorovaikutteisuus: lasten ja nuorten aktiivinen rooli, mahdollisuus taitojen harjoitteluun ja pohdintaan ➢ vs. tiedon yksisuuntainen jakaminen, luennointi • Jatkuvuus: riittävä kesto / määrä toistoa, nivominen osaksi kokonaisuutta ➢ vs. pistemäisyys (yksittäinen tapahtuma / tunti) • Ikä- ja kehityskauteen sopivuus & aloitus varhain: liikkeelle riskikäyttäytymiseltä suojaavista valmiuksista ➢ vs. liian varhain annettu päihdespesifi tieto Markkula, THL 10.10.2022
 16. Kansainväliset tutkimukset: Mikä toimii? 2/3 − Päihdekasvatuksen sisällöt • ymmärryksen lisääminen päihteistä, tupakka- ja nikotiinituotteista sekä rahapelaamisesta, niiden vaikutuksista ja riskeistä • päihteiden, tupakka-, nikotiini- ja rahapelituotteiden käyttöön liittyvien uskomusten ja sosiaalisten normien pohtiminen ja purkaminen arvoja käsittelevä keskustelu • sosiaalisen paineensietokyvyn harjoitteleminen • muiden sosiaalisten taitojen ja valmiuksien, kuten vertaistoimintaa ja osallisuutta tukevien valmiuksien, harjoittelu 10.10.2022 Markkula, THL
 17. Kansainväliset tutkimukset: Mikä toimii? 3/3 − Päihdekasvatuksen sisällöt • tunnetaitojen vahvistaminen, esimerkiksi tunteiden tunnistaminen, nimeäminen, ilmaisu ja säätelyn keinot • ongelmanratkaisukyvyn ja päätöksentekotaitojen harjoittelu • itsetunnon ja kriittisen ajattelun vahvistaminen • medialukutaidon ja kriittisen lukutaidon harjoittelu • päihteettömien, nikotiinittomien ja rahapelittömien toimintatapojen, kuten päihteistä kieltäytymisen, vahvistaminen • muu elämänhallinnan valmiuksien ja erityisesti haastavissa elämäntilanteissa rakentavasti toimimisen tuki, valmiudet hakea tukea itselle ja tovereille tarpeen vaatiessa. 10.10.2022 Markkula, THL
 18. Toiminta on yhteydessä myös parempaan koulumenestykseen ja opintojen keskeytymisen vähenemiseen. Lähde: EMCDDA (2019). European Prevention Curriculum (EUPC): a handbook for decision- makers, opinion-makers and policy-makers in science-based prevention of substance use. 10.10.2022 Markkula, THL
 19. Pysy kartalla: Tilaa EPT-uutiskirje • Ajankohtaista tietoa alueilla, kunnissa ja järjestöissä toimiville ammattilaisille ja asiantuntijoille • Valtakunnallisia ja alueellisia uutisia • Tietoa tulevista tapahtumista, kehittämis- ja tutkimustyöstä sekä tuoreimmista julkaisuista. • Kirje ilmestyy kerran kuukaudessa. • Tilaa täältä: https://uutiskirje.thl.fi/ 10.10.2022 Markkula, THL
 20. Kiitos! ➢ Ota verkkosivut seurantaan! Lisätiedot (etunimi.sukunimi@thl.fi): • Jaana Markkula (ehkäisevä päihdetyö) • Nina Karlsson (rahapelit) • Hanna Ollila (tupakka- ja nikotiinituotteet) 10.10.2022 Markkula, THL
Publicité