Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

mRNA-vaccinerna

414 vues

Publié le

Svenskpråkig bildspel från den finskspråkiga webbutbildningen den 16. December 2020. Presentationen av Ulpu Elonsalo. Översättelse: Rosemarie Ölander.

Publié dans : Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

mRNA-vaccinerna

 1. 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos mRNA-vaccinerna - Och det första vaccinet som tas i bruk Överläkare Ulpu Elonsalo 16.12.2020 uppdaterat 23.12.20202 Institutet för hälsa och välfärd
 2. 2. I presentationen går vi igenom • Allmänt om mRNA vaccinerna • Hur funktionerar mRNA-vaccinerna? • Allmänna frågor • mRNA-vaccinet som kommer att användas först 16.12.2020Överläkare Ulpu Elonsalo
 3. 3. mRNA-vaccinerna • Ger skydd mot sjukdomen COVID-19 som förorsakats av SARS- CoV-2 viruset • Vaccinen förhindrar mycket effektivt symtomatisk sjukdom och allvarliga former av sjukdomen → förväntas även förhindra dödsfall • Man vet ännu inte hur länge skyddet varar • Om eventuelle boosterdoser informeras senare • Uppgifter om effekten och om vaccinationerna i de olika grupper samlas in och uppdateras på nätsidorna • Instruktionerna uppdateras efterhand då mera forskningsdata samlats in. 16.12.2020Överläkare Ulpu Elonsalo
 4. 4. mRNA-vaccinerna • Det är värt att notera då man organiserar vaccinationerna att vaccinationsserien skall kompletteras med ett och samma vaccinpreparat • Det lönar sig att reservera den andra dosen omedelbart • Distributionen styrs centralt från THL och samarbetet sker mellan sjukvårdsdistrikten och kommunerna/hälsostationerna • Instruktionerna kan preciseras, när det finns mera data att tillgå om användning av olika vaccinationspreparat 16.12.2020Överläkare Ulpu Elonsalo
 5. 5. mRNA-vaccinerna • Det finns ännu inte tillräckligt med information om man kan ge andra vacciner samtidigt med Covid-19 vaccinet • Det finns ingen orsak att anta att det skulle påverka Covid-19- vaccinets effekt ifall det ges samtidigt med ett annat vaccin • Det är fråga om ett nytt vaccin och tills vi får mera information lönar det sig att vaccinera vid annan tidpunkt än övriga vaccin • Det är då lättare att efter vaccinationen kombinera eventuella förväntade biverkningar med rätt vaccinering/vaccin 16.12.2020Överläkare Ulpu Elonsalo
 6. 6. mRNA-vaccinerna • Coronavirusvaccinernas kvalitet, säkerhet och effekt utvärderas på samma kriterier som övriga läkemedel • Läkemedelsmyndigheterna ger försäljningstillstånd enbart till vaccinpreparat som har tillräckligt forskningsresultat om effekten och säkerheten 16.12.2020Överläkare Ulpu Elonsalo
 7. 7. Infografer som stöd vid vaccinationstillfället kommer snart på finska och svenska 16.12.2020Överläkare Ulpu Elonsalo • Exempel på vaccinutveckling
 8. 8. Hur funktionerar mRNA-vaccinerna? • Vaccinet innehåller budbärar-RNA (mRNA) som innehåller koden, d.v.s. receptet för framställande av coronvirusets ytprotein • mRNA är inbäddat i en liten fettboll. Med hjälp av denna lilla fettboll kan mRNA komma in i muskelcellen • När vaccinet ges i muskeln börjar muskelcellerna producera coronavirusets ytprotein • Kroppens immunförsvar aktiveras då ytproteinet presenteras på cellerna yta 16.12.2020Överläkare Ulpu Elonsalo
 9. 9. Hur funktionerar mRNA-vaccinerna? • Kroppens immunförsvar identifierar coronavirusets ytprotein som främmande protein och B-cellerna börjar producera antikroppar mot det • Även T-cellerna aktiveras: CD4 (hjälparceller) och CD8 (cytotoxiska celler) • På så sätt lär sig kroppen att bekämpa det egentliga coronaviruset • Om den vaccinerade personen senare får coronavirussmitta startar immunförsvaret och börjar effektivt bekämpa viruset och den vaccinerad undgår på så sätt en svår sjukdom 16.12.2020Överläkare Ulpu Elonsalo
 10. 10. kan mRNA-vaccinet påverka människans DNA? • mRNA-vaccinerna påverkar inte människans DNA på något sätt • mRNA kan inte inkorporeras i cellens egen arvsmassa (DNA) • Dessutom nedbryts mRNA i vaccinet snabbt i kroppen 16.12.2020Överläkare Ulpu Elonsalo
 11. 11. Frågor om mRNA-vaccinet • Vad är RNA ? • RNA är ribonukleinsyra • Våra celler innehåller olika ribonukleinsyror, med olika uppgifter. • Med t.ex. koden eller receptet som budbärar (messenger)-RNA (mRNA) innehåller, kan cellen producera de proteiner som kroppen behöver. • Varifrån kommer vaccinets mRNA? • Det mRNA som vaccinet innehåller produceras syntetiskt i ett laboratorium. • Det behövs t.ex. inga djur- eller människoceller för att producera det • Det är en så kallat halal och kosher produkt • . 16.12.2020Överläkare Ulpu Elonsalo
 12. 12. Frågor om mRNA-vaccinet • Har mRNA-vaccin använts tidigare? • Nej, mRNA vaccin har inte använts tidigare. Utvecklingen av vaccin, som baserar sig på RNA startade i samband med ebolaepidemierna. • mRNA-vaccin har tidigare studerats och utvecklats mot rabies • Kan man ge mRNA-vaccin till en person som har nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller vård ? • Jo, det kan man, RNA-vaccinen innehåller inga hela `levande´ virus • De kan således inte förorsaka själva sjukdomen trots att den vaccinerade personens immunförsvar eventuellt är nedsatt 16.12.2020Överläkare Ulpu Elonsalo
 13. 13. 16.12.2020Överläkare Ulpu Elonsalo mRNA-vaccinet som kommer att användas först
 14. 14. Vem får BNT162b2-coronavirusvaccin? • Det gäller Pfizer ja och BioNTech:s preparatet • I försäljningstillståndet nämns följande: vaccinet är avsätt för 16 år fyllda och äldre • Då vaccinstudierna utvidgas att gälla yngre barn är det möjligt att vaccinet även kommer att ges till dem 16.12.2020Överläkare Ulpu Elonsalo
 15. 15. Vad innehåller BNT162b2-vaccinet? • Vaccinet innehåller inte levande sjukdomsalstrare • Det verksamma ämnet i vaccinet är budbärar-RNA (mRNA), med andra ord en ribonukleinsyra som innehåller receptet, d.v.s. koden för produktion av SARS-CoV-2 virusets ytprotein • Vaccinet innehåller en liten del polyetylenglykol (P.E.G.) • Som hjälpsubstanser finns salter, socker, fetter och vatten • Vaccinet innehåller varken konserveringsmedel eller adjuvant 16.12.2020Överläkare Ulpu Elonsalo
 16. 16. Vaccinets uppbevaring och hållbarhet • Utmanande logistikkedja • Uppbevaringen i sjukhusapoteken och läkemedelscentralerna sker i - 70 °C • I kylskåpstemperaturen 2-8 °C håller vaccinet outspätt i 5 dygn (120 timmar) • Utspätt håller vaccinet i rumstemperatur 6 timmar • Allt detta bör man beakta vid planering och förverkligande av vaccinationerna • Mera om detta i en annan presentation 16.12.2020Överläkare Ulpu Elonsalo
 17. 17. Att noteran vid vaccinationstillfället • Vaccinet är i pulverform i en flerdosflaska/ampull och bör förberedas före administration • Eftersom mRNA sönderfaller mycket lätt bör du arbeta aseptiskt och följa givna instruktioner när du späder ut vaccinet, före det tas i bruk • Engångsdosen för vaccinet är 0,3 ml • Till grundserien hör 2 doser: de ges på dagarna 0 och 21 • Om vaccinationen senareläggs skall man ge andra dosen så snabbt som möjligt 16.12.2020Överläkare Ulpu Elonsalo
 18. 18. Vem kan ta BNT162b2-vaccinet? • BNT162b2-vaccinet passar nästa alla • En tidigare genomgången coronavirussjukdom är inget hinder för vaccination. Det gör heller ingenting om den som skall vaccineras har en symtomfri infektion, eller vaccineras under sjukdomens inkubationstid • En person med utdragna COIVD-19 symtom kan också vaccineras • Det lönar sig dock att skjuta upp vaccinationen om personen i fråga är i dåligt skick , om aktiva undersökningar pågår, eller sjukdomsbilden nyligen försvagats • Orsaken är att symptomen av utdragen COVID-19 sjukdom inte då kan förväxlas med symptomen som kommer efter vaccinationen • Man kan även vaccinera en person med kraftig allergi 16.12.2020Överläkare Ulpu Elonsalo
 19. 19. Vem kan ta BNT162b-vaccinet? • Amning är inget hinder mot vaccination • Vaccinet innehåller inte celler från djur eller människoceller, inte heller celler från djurriket • Tidigare anafylaktisk reaktion mot något annat vaccin är inget hinder mot vaccination 16.12.2020Överläkare Ulpu Elonsalo
 20. 20. Kontraindikationer och säkerhetsåtgärder • BNT162b2-vaccinet skall inte ges till personer som har fått en anafylaktisk reaktion efter föregående vaccindos, eller av något av vaccinets beståndsdelar • Vaccinet skall inte ges åt barn under 16 år, eftersom det inte finns tillräckligt med forskningsdata gällande vaccinering av yngre barn • Vaccinet innehåller mycket små mängder av polyetylenglykol (PEG) • Finns t.ex. även i andra mediciner och näringstillskott • Allergiska reaktioner mot PEG är mycket ovanliga • Möjliga biverkningar av PEG har rapporterats bl.a. då läkemedel innehållande ämnet har används vid ingrepp i tarmen 16.12.2020Överläkare Ulpu Elonsalo
 21. 21. • Enligt försiktighetsprincipen ges inte vaccinet till gravida. Man kan överväga vaccinering av en gravid, ifall den gravida är i stor risk att insjukna i en allvarlig coronavirusinfektion • Tillverkaren uppmanar kvinnor i fertil ålder att skydda sig mot graviditet två månader efter vaccinationen. Ifall den vaccinerade blir gravid, tror man inte att vaccinet påverkar fostrets utveckling eller förloppet på graviditeten negativt • Dessa anvisningar uppdateras när det finns tillräckligt insamlat forskningsdata och erfarenhet av vaccinationerna att tillgå • Senarelägg vaccinationen om den som skall vaccineras har feber eller en infektion med feber 16.12.2020Överläkare Ulpu Elonsalo Kontraindikationer och säkerhetsåtgärder
 22. 22. Vad är nyttan med BNT162b2-vaccinet? • Vaccinet ger det bästa skyddet mot coronaviruset, förebygger mycket effektivt sjukdom med symtom, och svår COVID-19 sjukdom • En vaccinationsserie med två doser har i effektstudier givit en skyddsprocent på ca. 95% • Effekten har även visat sig vara ypperlig bland seniorer • En dos ger en klart sämre skyddseffekt (ca. 52 %) vilket betyder att vaccinationsserien är mycket viktig för att uppnå ett gott skydd 16.12.2020Överläkare Ulpu Elonsalo
 23. 23. • Det finns ännu inte exakta uppgifter om hur länge skyddet varar, men informationen sätts in på THL:s webbsidor så fort det kommer in ny data. • Det finns ännu inga uppgifter om coronavirusvaccinen kan förhindra att virusets smittar • Vanligtvis brukar en symtomfri virusbärare sprida viruset mindre än en som har symtom 16.12.2020Överläkare Ulpu Elonsalo Vad är nyttan med BNT162b2-vaccinet?
 24. 24. Vilka biverkningarna kan BNT162b2 vaccinet eventuellt ge? • Det är vanligt att det uppstår lokala symptom så som smärta, rodnad, värme och svullnad på vaccinationsstället • Mycket vanliga är även allmänna övergående symptom så som feberreaktioner, muskelvärk, huvudvärk, trötthet, irritation, och frossbrytningar • De förväntade symptomen är vanligare efter den andra vaccindosen • Det lönar sig att informera om symptomen så att de inte kommer som en överraskning, och för att den vaccinerade sedan vid behov kan sköta symptomen 16.12.2020Överläkare Ulpu Elonsalo
 25. 25. • Lokala och allmänna biverkningar uppträder vanligtvis inom ett par dagar efter vaccinationen och de går över på ett par timmar eller några dagar • De kan behandlas med febernedsättande medicin eller värkmedicin t.ex. ibuprofen, naproxen eller paracetamol • De lokala och allmänna biverkningarna utgör inget hinder för följande vaccination • Det är inte nödvändigt att gå på COVID-provtagning om febern går ner på ett par dagar 16.12.2020Överläkare Ulpu Elonsalo Vilka biverkningarna kan BNT162b2 vaccinet eventuellt ge?
 26. 26. • De flesta av vaccinets biverkningar uppkommer inom sex veckor efter vaccinationen • I förstudierna till försäljningstillståndet har tills vidare inte uppkommit allvarliga biverkningar orsakade av vaccinet 16.12.2020Överläkare Ulpu Elonsalo Vilka biverkningarna kan BNT162b2 vaccinet eventuellt ge?
 27. 27. Tack! • Följ med skolningskalendern (och webinaarat på finska) och THL:s och THL:s Infektionssjukdomar och vaccinationer-webbplatser • Vi sänder information om uppdateringar via kontaktpersonerna 16.12.2020Överläkare Ulpu Elonsalo

×