Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa

THL
THLSenior Planning officer à THL
24.8.2017 1
Hyvinvointityö Varsinais-Suomen
kunnissa
Hyvinvointikertomus strategisen johtamisen välineenä
Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
MAHDOLLISUUKSIEN ROSKIS
24.8.2017 2
Ruttaa paperi tolloksi ja heitä roskikseen.
Saat nousta seisomaan, mutta älä liiku paikaltasi.
Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
Kuinka kävi?
24.8.2017 3
Osuitko? Miksi?
Etkö osunut? Mikset?
Tolloja heitetään joka päivä kunnassasi.
Ketkä sinun kunnassasi ovat takarivissä?
Miten autat takarivillä olevia
yrittämään/osumaan?
Löytämään apua/tukea/mahdollisuuksia?
Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
Esityksen rakenne
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on valinta!
• Kunnilla säilyy vastuu ja tehtäviä – uudistuksista huolimatta
• HYTE rakenteet, vastuut ja voimavarat kunnissa: tilanne
Suomessa
• Miten Varsinais-Suomi näyttäytyy? Esimerkkejä haasteista
• Hyvinvointikertomustyö tukee kunnan päätöksentekoa ja
poikkihallinnollista työtä
24.8.2017 4Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on
valinta!
• Kunnan elinvoimaisuuden turvaamiseksi kuntalaisten
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkeää,
lakisääteistä työtä.
• Hyvinvointi ja terveys syntyvät arjen ympäristöissä
• Työ on parhaimmillaan kiinteä osa kuntastrategiaa sekä
talouden ja toiminnan suunnittelua.
• Kunnan poliittinen tahto jäsentyy konkreettisiksi
toimintalinjoiksi kuntastrategiassa, joka sitouttaa
kuntajohdon ja kaikki toimialat suunnitelmien toteutukseen.
• Kunnassa asuvien hyvinvoinnin varmistamiseksi tarvitaan
kaikkien toimialojen osaamista.
• Kunnanjohtaja on ratkaisevassa asemassa vastaamassa
strategian toteutumisesta.
24.8.2017 5Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
Kunnilla säilyy vastuu – uudistuksista
huolimatta
• Sote-uudistuksen myötä kunnissa vapautuu energiaa miettiä
terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä: kunnilla säilyy tärkeä
tehtävä ja vastuu!
• Seinäjoen kaupunginjohtajan Erkki Välimäen mietteitä kunnan
uusista mahdollisuuksista. (Tesso 1/2016)
24.8.2017 6Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
Rakenteet, vastuut ja voimavarat kunnissa
• Vastuutahot nimetty 90 % kunnista
• Poikkihallinnollinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä 52 % kunnista,
alle kymmenyksellä ei ollenkaan ryhmää
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori joka toisessa kunnassa
– 60 % koordinaattoreista sijoitettu sosiaali- ja terveystoimeen
• Hyvinvointikertomus laadittu 79% kunnista
• Ennakkoarviointi harvinaista, tehdään 23% kunnista
• Väestön hyvinvointi - ja terveysteemojen käsittely johtoryhmässä ja valtuustossa
lisääntynyt vuodesta 2012
• LÄHDE TUTKIMUKSESTA TIIVIISTI 31/2015 –julkaisu, taustalla Kuntajohdon tiedonkeruu, tulokset www.teaviisari.fi
• TEAviisari on kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden edistämisessä kuvaava verkkopalvelu.Palvelu tukee kuntien, alueiden
ja koulujen terveydenedistämistoiminnan suunnittelua ja johtamista. Mukana 7 toimialaa:
perusterveydenhuolto, perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, liikunta, kuntajohto, Ikääntyneiden palvelut
• TEA-tiedonkeruut: liikunta & perusterveydenhuollon tiedot kerätään keväällä 2016 ja päivitetään syksyllä 2016
•
24.8.2017 7Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
Miten Varsinais-Suomi näyttäytyy?
Keskeisiä haasteita alueella mm. liikkumattomuus, lihavuus,
päihteet, yksinäisyys, vanhemmuuden puute….
24.8.2017 8Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
Lihavuuden sosioekonomiset erot Varsinais-
Suomi vs. koko Suomi
24.8.2017 9Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista
24.8.2017 10
Indikaattori ilmaisee
painoindeksiin
perustuen ylipainoisten
peruskoulun 8. ja 9.
luokkalaisten osuuden
prosentteina kyselyyn
vastanneista ko.
ikäluokassa.
Lähde
Hyvinvointikompassi,
(Kouluterveyskysely)
www.hyvinvointikompassi.fi
Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
Lihavuuden merkitys
• Lihavuus maksaa valtiolle ja kunnille yhteensä yli 300 miljoonaa euroa vuodessa.
• Lihavuus keskeisimpänä kroonisten kansansairauksien aiheuttajana aiheuttaa vuodessa jopa liki
350 000 poissaolopäivää töistä.
• Lihavien kuntoutukseen vastaavasti käytetään vuosittain hieman alle miljoona euroa.
Lihavuudesta kertyvät kustannukset ovat jopa suuremmat kuin tupakasta aiheutuvat.
Mitä kunnassa/alueilla tulisi tehdä
• Terveydenhuollon toiminta, lihavuuden tunnistaminen ja varhainen puuttuminen.
• Ravitsemukseen ja arkiliikuntaan liittyvä terveyttä edistävä elintapaneuvonta ja tiedottaminen.
• Liikuntamahdollisuuksien kattava tarjonta kaikille väestöryhmille.
• Työpaikkaruokailun tarjonta aikuisväestölle ja terveellisen koulu- ja opiskelijaruokailun
mahdollistaminen lapsille ja nuorille.
• Kansallisen lihavuusohjelman tarkistuslistat löytyvät täältä www.thl.fi/lihavuusohjelma
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin810173&SID=631
39171-851d-404e-8086-357411986f41&dy=962508263
Lähde: http://www.terveytemme.fi/ath/2013-2015/notes/ath_obesity_bmi30_cr.htm
24.8.2017 Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL 11
Yksinäisyys ikäryhmittäin vuosina 2013-2015
Varsinais-Suomi vs. koko Suomi
24.8.2017 12Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
Yksinäisyyden merkitys
24.8.2017 13
• Sosiaalinen eristäytyneisyys altistaa ihmisen monille vakaville
sairauksille.
• Sen terveysriskit ovat samassa suuruusluokassa kuin tupakoiminen -
ja kolme kertaa suuremmat kuin ylipainon.
• Yksinäiset käyttävätkin sosiaali- ja terveyspalveluita huomattavasti
enemmän kuin muut ikäisensä.
Mitä kunnassa/alueilla tulisi tehdä
• Päätösten vaikutukset yksinäisyyteen
arvioitava
• Elämän taitekohdissa riski
yksinäisyyteen: on luotava
kuntalaisille kohtaamispaikkoja
• Osallistumisen tukeminen
lähde:http://www.terveytemme.fi/ath/2013-2015/notes/ath_mentalht_lonely_cr.htm
Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
24.8.2017 14
Kuntajohto > Johtaminen > Johtamisvastuu terveyden
edistämisessä : Varsinais-Suomen maakunta 2015
Vastuullinen viranhaltija nimetty
Poikkihallinnollinen terveyden edistämisen työryhmä nimetty
Terveyden edistämisen suunnittelija tai koordinaattori
Kirjallinen päätös vastuutahon nimeämisestä
Kirjallinen päätös työryhmän tehtävistä
Kirjallinen päätös suunnittelijan tai koordinaattorin tehtävistä
Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
Esimerkki Varsinais-Suomesta (TEAviisari,
2014 ): Liikunta > Voimavarat :
Lasten ja nuorten harjoitusvuorot
Aikuisten harjoitusvuorot
Kevyen liikenteen väyliä
Lähiliikuntapaikat
Liikunnan ja ulkoilun kustannukset
Liikuntapaikat
Henkilöstö
24.8.2017 Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL 15
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
kokonaisuus kunnassa
• Poikkihallinnollista toimintaa vahvistavat johtamiskäytännöt ja
johtamisen työvälineet
• Terveystietoa tuottava seuranta- ja raportointijärjestelmä
• Osaava henkilökunta
– Mm. koordinaattori keskushallinnossa!
• Kaikki toimialat kattava toimeenpano-organisaatio, josta kukin
toimiala tunnistaa oman toimintansa hyvinvointi- ja
terveysvaikutuksia
• Hyvät toimintakäytännöt
24.8.2017 16Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
MIKSI hyvinvointikertomus?
• Hyvinvointikertomus
– On johtamisen työväline
– On keskeinen osa kunnan strategiatyötä, vuotuisen toiminnan ja talouden
suunnittelua ja seurantaa.
– Kokoaa tietoa kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niihin vaikuttavista
seikoista poikkihallinnollisesti
– Tukee kunnassa tehtävää toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa
poikkihallinnollisesti.
– Toimii pohjana myös eriarvoisuuden kaventamiselle alueellisessa työssä.
• Kertomuksessa valitut painopisteet toimivat osana talousarviota ja
toimialojen käyttösuunnitelmaa, joita arvioidaan talousarvion
toteutumisen yhteydessä
• www.thl./hyvinvointikertomus
24.8.2017 17Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
Minkälainen on hyvä hyvinvointikertomus?
Aluehallintoviranomaiset tekivät koosteen kunkin alueen hyvinvointikertomusten laadusta
syksyllä 2015. Tästä työstä syntyi seuraava tarkistuslista. Laadukas hyvinvointikertomus :
• Osa kunnan strategista johtamista
ü tukee päätöksentekoa
ü auttaa priorisoimaan toimintaa
ü tukee toiminnan arviointia
ü varmistaa toiminnan resurssit
• Kuvaa monipuolisesti kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia
ü Kerää eri hallinnonalojen hyvinvointiin liittyvät indikaattorit (myös muiden kuin sote-sektorin)
ü Tunnistaa väestöryhmien tarpeita (mm. sosioekonomiset, sukupuolien väliset erot, ikä- ja erityisryhmät)
ü Varmistaa kuntalaisten äänen kuulumisen
• Kokoaa ja linjaa selkeästi kunnan edistävän ja ehkäisevän työn
ü sisältää riittävän konkreettisia toimenpiteitä,
ü sisältää toimenpiteitä kaikilla kunnan sektoreilla poikkihallinnollisesti
ü hyödyntää hyviä käytäntöjä
ü kansalliset linjaukset ja ohjelmat näkyvät indikaattoreissa ja toimenpidetasolla
24.8.2017 18Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
Miten hyvinvointikertomus tehdään?
• Milloin: Laaja kerran valtuustokaudessa, raportointi vuosittain
• Kuka: Usein hyvinvointikoordinaattori tai joku vastaava, jolle tehtävä on osoitettu
kunnassa vastaa työn kokoamisesta, yhteistyössä eri sektorien kanssa
• Miten: siirtyminen virkamiesten valmistelemasta strategisesta asiakirjasta kohti
yhteisöllistä työskentelyä, jossa hyödynnetään laajasti koko kuntayhteisön
voimavaroja?
• Sähköinen hyvinvointikertomus https://www.hyvinvointikertomus.fi/#/welcome
• Tilastoja ja indikaattoreita työn tueksi:
– https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/johtaminen/tilastoja-ja-
indikaattoreita-suunnittelun-ja-arvioinnin-tueksi
– Huom. Kaikki uusin tietosisältö ATH:n sivuilta suoraan poimittavissa nyt, vielä ei
Sotka.netissä eikä sitä kautta sähköisessä hv-kertomuksessa. Nyt lähikuukausina
tilanne korjaantuu.
– Tapaturmista:
http://www.thl.fi/tilastoliite/tapaturmat/alueraportit/2015/pelastusalue/Varsinais-
Suomi.pdf
24.8.2017 19Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
1 sur 19

Recommandé

Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus par
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuusTerveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuusTHL
3.8K vues15 diapositives
Hyvinvointijohtaminen ja sote uudistus_6.10.2016 par
Hyvinvointijohtaminen ja sote uudistus_6.10.2016Hyvinvointijohtaminen ja sote uudistus_6.10.2016
Hyvinvointijohtaminen ja sote uudistus_6.10.2016THL
466 vues19 diapositives
Siun soten ja kunnan yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä par
Siun soten ja kunnan yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessäSiun soten ja kunnan yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä
Siun soten ja kunnan yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessäTHL
897 vues12 diapositives
Heli Hätönen: Valtion ja kuntien hyvinvointityö par
Heli Hätönen: Valtion ja kuntien hyvinvointityöHeli Hätönen: Valtion ja kuntien hyvinvointityö
Heli Hätönen: Valtion ja kuntien hyvinvointityöTHL
1.1K vues13 diapositives
HYTE-työ maakunnassa, tilausta vahvalle johtamiselle ja selkeille prosesseill... par
HYTE-työ maakunnassa, tilausta vahvalle johtamiselle ja selkeille prosesseill...HYTE-työ maakunnassa, tilausta vahvalle johtamiselle ja selkeille prosesseill...
HYTE-työ maakunnassa, tilausta vahvalle johtamiselle ja selkeille prosesseill...THL
396 vues15 diapositives
Terveyden edistäminen - kainuun sote ja kunnat 2016 par
Terveyden edistäminen - kainuun sote ja kunnat 2016Terveyden edistäminen - kainuun sote ja kunnat 2016
Terveyden edistäminen - kainuun sote ja kunnat 2016THL
496 vues15 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen järjestämissuunnitelmassa ja SoTe-uudis... par
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen järjestämissuunnitelmassa ja SoTe-uudis...Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen järjestämissuunnitelmassa ja SoTe-uudis...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen järjestämissuunnitelmassa ja SoTe-uudis...THL
262 vues7 diapositives
Uudet TEAviisarin tiedot kunnan hyvinvointijohtamisen työkaluna_6.10.2016 par
Uudet TEAviisarin tiedot kunnan hyvinvointijohtamisen työkaluna_6.10.2016Uudet TEAviisarin tiedot kunnan hyvinvointijohtamisen työkaluna_6.10.2016
Uudet TEAviisarin tiedot kunnan hyvinvointijohtamisen työkaluna_6.10.2016THL
121 vues30 diapositives
Timo Ståhl: Kannustava elementti kuntien ja maakuntien rahoitukseen. Hyte-ker... par
Timo Ståhl: Kannustava elementti kuntien ja maakuntien rahoitukseen. Hyte-ker...Timo Ståhl: Kannustava elementti kuntien ja maakuntien rahoitukseen. Hyte-ker...
Timo Ståhl: Kannustava elementti kuntien ja maakuntien rahoitukseen. Hyte-ker...THL
145 vues21 diapositives
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta par
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksestaAjankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksestaTHL
1.3K vues19 diapositives
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa par
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissaPekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissaTHL
435 vues26 diapositives
Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides. par
Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.
Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.Eero Siljander
803 vues16 diapositives

Tendances(20)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen järjestämissuunnitelmassa ja SoTe-uudis... par THL
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen järjestämissuunnitelmassa ja SoTe-uudis...Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen järjestämissuunnitelmassa ja SoTe-uudis...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen järjestämissuunnitelmassa ja SoTe-uudis...
THL262 vues
Uudet TEAviisarin tiedot kunnan hyvinvointijohtamisen työkaluna_6.10.2016 par THL
Uudet TEAviisarin tiedot kunnan hyvinvointijohtamisen työkaluna_6.10.2016Uudet TEAviisarin tiedot kunnan hyvinvointijohtamisen työkaluna_6.10.2016
Uudet TEAviisarin tiedot kunnan hyvinvointijohtamisen työkaluna_6.10.2016
THL121 vues
Timo Ståhl: Kannustava elementti kuntien ja maakuntien rahoitukseen. Hyte-ker... par THL
Timo Ståhl: Kannustava elementti kuntien ja maakuntien rahoitukseen. Hyte-ker...Timo Ståhl: Kannustava elementti kuntien ja maakuntien rahoitukseen. Hyte-ker...
Timo Ståhl: Kannustava elementti kuntien ja maakuntien rahoitukseen. Hyte-ker...
THL145 vues
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta par THL
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksestaAjankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
THL1.3K vues
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa par THL
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissaPekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa
THL435 vues
Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides. par Eero Siljander
Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.
Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.
Eero Siljander803 vues
Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt... par THL
Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt...Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt...
Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt...
THL84 vues
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta par THL
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta
THL101 vues
Päijät-Häme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alatyöryhmä 151216 (2) par THL
Päijät-Häme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alatyöryhmä 151216 (2)Päijät-Häme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alatyöryhmä 151216 (2)
Päijät-Häme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alatyöryhmä 151216 (2)
THL494 vues
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi... par THL
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
THL187 vues
Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä... par THL
Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä...Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä...
Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä...
THL777 vues
Anu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa par THL
Anu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessaAnu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa
Anu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa
THL1.7K vues
Harju-Kivinen, Raija: Teemoittaiset toiminnan suunnittelukortit sekä vaikutus... par THL
Harju-Kivinen, Raija: Teemoittaiset toiminnan suunnittelukortit sekä vaikutus...Harju-Kivinen, Raija: Teemoittaiset toiminnan suunnittelukortit sekä vaikutus...
Harju-Kivinen, Raija: Teemoittaiset toiminnan suunnittelukortit sekä vaikutus...
THL228 vues
Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa? par THL
Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa? Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa?
Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa?
THL1.3K vues
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa par THL
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessaElina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
THL655 vues
Pekka Rajala: Hyvinvointijohtaminen Limingan kunnassa par THL
Pekka Rajala: Hyvinvointijohtaminen Limingan kunnassaPekka Rajala: Hyvinvointijohtaminen Limingan kunnassa
Pekka Rajala: Hyvinvointijohtaminen Limingan kunnassa
THL796 vues
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist... par THL
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
THL1.4K vues
Tiiles-Trikkonen Tanja & Nykky Tiina: Näin meillä on puhallettu ehkäisevä pä... par THL
Tiiles-Trikkonen Tanja & Nykky Tiina: Näin meillä on puhallettu ehkäisevä pä...Tiiles-Trikkonen Tanja & Nykky Tiina: Näin meillä on puhallettu ehkäisevä pä...
Tiiles-Trikkonen Tanja & Nykky Tiina: Näin meillä on puhallettu ehkäisevä pä...
THL197 vues

Similaire à Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa

Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä par
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenäHyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenäTHL
410 vues20 diapositives
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa par
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissaEriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissaTHL
472 vues32 diapositives
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä par
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessäKuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessäTHL
841 vues14 diapositives
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n... par
 Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n... Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...THL
89 vues11 diapositives
Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma... par
Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...
Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...THL
525 vues20 diapositives
Päihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna Riippi par
Päihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna RiippiPäihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna Riippi
Päihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna RiippiEHYT
69 vues10 diapositives

Similaire à Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa(20)

Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä par THL
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenäHyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
THL410 vues
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa par THL
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissaEriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
THL472 vues
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä par THL
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessäKuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
THL841 vues
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n... par THL
 Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n... Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
THL89 vues
Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma... par THL
Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...
Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...
THL525 vues
Päihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna Riippi par EHYT
Päihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna RiippiPäihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna Riippi
Päihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna Riippi
EHYT 69 vues
Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy kansallisen lihavuusohjelman painopisteenä par THL
Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy kansallisen lihavuusohjelman painopisteenäLasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy kansallisen lihavuusohjelman painopisteenä
Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy kansallisen lihavuusohjelman painopisteenä
THL291 vues
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko par MS SOSTE
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 RotkoTerveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
MS SOSTE471 vues
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kuntien toiminnassa -esimerkkinä ravitsemus par THL
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kuntien toiminnassa -esimerkkinä ravitsemusTerveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kuntien toiminnassa -esimerkkinä ravitsemus
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kuntien toiminnassa -esimerkkinä ravitsemus
THL240 vues
Heidi Hagman: Hyvinvointitiedon hyödyntäminen - käytännön esimerkki pienestä ... par THL
Heidi Hagman: Hyvinvointitiedon hyödyntäminen - käytännön esimerkki pienestä ...Heidi Hagman: Hyvinvointitiedon hyödyntäminen - käytännön esimerkki pienestä ...
Heidi Hagman: Hyvinvointitiedon hyödyntäminen - käytännön esimerkki pienestä ...
THL121 vues
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais... par THL
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
THL191 vues
Timo Ståhl: Miten kunnan HYTE-työtä johdetaan? Uusia tuloksia TEAviisarin kun... par THL
Timo Ståhl: Miten kunnan HYTE-työtä johdetaan? Uusia tuloksia TEAviisarin kun...Timo Ståhl: Miten kunnan HYTE-työtä johdetaan? Uusia tuloksia TEAviisarin kun...
Timo Ståhl: Miten kunnan HYTE-työtä johdetaan? Uusia tuloksia TEAviisarin kun...
THL151 vues
Alueellinen hyvinvointikertomus lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden e... par THL
Alueellinen hyvinvointikertomus lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden e...Alueellinen hyvinvointikertomus lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden e...
Alueellinen hyvinvointikertomus lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden e...
THL95 vues
Soili Partanen: Miten tästä eteenpäin? par THL
Soili Partanen: Miten tästä eteenpäin?Soili Partanen: Miten tästä eteenpäin?
Soili Partanen: Miten tästä eteenpäin?
THL667 vues
Merja Mäkisalo-Ropponen: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen päätök... par THL
Merja Mäkisalo-Ropponen: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen päätök...Merja Mäkisalo-Ropponen: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen päätök...
Merja Mäkisalo-Ropponen: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen päätök...
THL247 vues
Tarkistuslista hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi par Tuulia Rotko
Tarkistuslista hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksiTarkistuslista hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi
Tarkistuslista hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi
Tuulia Rotko161 vues
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h... par THL
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
THL112 vues
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena. par THL
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
THL141 vues
Uuden TEAviisarin tulokset kunnan hyvinvointijohtamisen tukena par THL
Uuden TEAviisarin tulokset kunnan hyvinvointijohtamisen tukenaUuden TEAviisarin tulokset kunnan hyvinvointijohtamisen tukena
Uuden TEAviisarin tulokset kunnan hyvinvointijohtamisen tukena
THL361 vues

Plus de THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 par
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
220 vues12 diapositives
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf par
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
64 vues6 diapositives
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf par
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
11 vues5 diapositives
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf par
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
13 vues32 diapositives
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf par
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
35 vues17 diapositives
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... par
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
24 vues15 diapositives

Plus de THL(20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 par THL
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL220 vues
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf par THL
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL64 vues
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf par THL
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL11 vues
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf par THL
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL13 vues
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf par THL
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL35 vues
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... par THL
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL24 vues
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf par THL
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL19 vues
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf par THL
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL28 vues
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022 par THL
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL272 vues
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto par THL
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL282 vues
Synthetic Opioid Preparedness in Europe par THL
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL234 vues
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 par THL
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL329 vues
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022 par THL
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL397 vues
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf par THL
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL69 vues
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer par THL
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL81 vues
Förvaring av vacciner par THL
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL147 vues
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon... par THL
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL129 vues
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu par THL
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL151 vues
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022 par THL
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL182 vues
Tietoisku eri rokotteista par THL
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL187 vues

Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa

 • 1. 24.8.2017 1 Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa Hyvinvointikertomus strategisen johtamisen välineenä Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
 • 2. MAHDOLLISUUKSIEN ROSKIS 24.8.2017 2 Ruttaa paperi tolloksi ja heitä roskikseen. Saat nousta seisomaan, mutta älä liiku paikaltasi. Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
 • 3. Kuinka kävi? 24.8.2017 3 Osuitko? Miksi? Etkö osunut? Mikset? Tolloja heitetään joka päivä kunnassasi. Ketkä sinun kunnassasi ovat takarivissä? Miten autat takarivillä olevia yrittämään/osumaan? Löytämään apua/tukea/mahdollisuuksia? Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
 • 4. Esityksen rakenne • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on valinta! • Kunnilla säilyy vastuu ja tehtäviä – uudistuksista huolimatta • HYTE rakenteet, vastuut ja voimavarat kunnissa: tilanne Suomessa • Miten Varsinais-Suomi näyttäytyy? Esimerkkejä haasteista • Hyvinvointikertomustyö tukee kunnan päätöksentekoa ja poikkihallinnollista työtä 24.8.2017 4Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
 • 5. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on valinta! • Kunnan elinvoimaisuuden turvaamiseksi kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkeää, lakisääteistä työtä. • Hyvinvointi ja terveys syntyvät arjen ympäristöissä • Työ on parhaimmillaan kiinteä osa kuntastrategiaa sekä talouden ja toiminnan suunnittelua. • Kunnan poliittinen tahto jäsentyy konkreettisiksi toimintalinjoiksi kuntastrategiassa, joka sitouttaa kuntajohdon ja kaikki toimialat suunnitelmien toteutukseen. • Kunnassa asuvien hyvinvoinnin varmistamiseksi tarvitaan kaikkien toimialojen osaamista. • Kunnanjohtaja on ratkaisevassa asemassa vastaamassa strategian toteutumisesta. 24.8.2017 5Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
 • 6. Kunnilla säilyy vastuu – uudistuksista huolimatta • Sote-uudistuksen myötä kunnissa vapautuu energiaa miettiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä: kunnilla säilyy tärkeä tehtävä ja vastuu! • Seinäjoen kaupunginjohtajan Erkki Välimäen mietteitä kunnan uusista mahdollisuuksista. (Tesso 1/2016) 24.8.2017 6Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
 • 7. Rakenteet, vastuut ja voimavarat kunnissa • Vastuutahot nimetty 90 % kunnista • Poikkihallinnollinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä 52 % kunnista, alle kymmenyksellä ei ollenkaan ryhmää • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori joka toisessa kunnassa – 60 % koordinaattoreista sijoitettu sosiaali- ja terveystoimeen • Hyvinvointikertomus laadittu 79% kunnista • Ennakkoarviointi harvinaista, tehdään 23% kunnista • Väestön hyvinvointi - ja terveysteemojen käsittely johtoryhmässä ja valtuustossa lisääntynyt vuodesta 2012 • LÄHDE TUTKIMUKSESTA TIIVIISTI 31/2015 –julkaisu, taustalla Kuntajohdon tiedonkeruu, tulokset www.teaviisari.fi • TEAviisari on kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden edistämisessä kuvaava verkkopalvelu.Palvelu tukee kuntien, alueiden ja koulujen terveydenedistämistoiminnan suunnittelua ja johtamista. Mukana 7 toimialaa: perusterveydenhuolto, perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, liikunta, kuntajohto, Ikääntyneiden palvelut • TEA-tiedonkeruut: liikunta & perusterveydenhuollon tiedot kerätään keväällä 2016 ja päivitetään syksyllä 2016 • 24.8.2017 7Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
 • 8. Miten Varsinais-Suomi näyttäytyy? Keskeisiä haasteita alueella mm. liikkumattomuus, lihavuus, päihteet, yksinäisyys, vanhemmuuden puute…. 24.8.2017 8Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
 • 9. Lihavuuden sosioekonomiset erot Varsinais- Suomi vs. koko Suomi 24.8.2017 9Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
 • 10. Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista 24.8.2017 10 Indikaattori ilmaisee painoindeksiin perustuen ylipainoisten peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa. Lähde Hyvinvointikompassi, (Kouluterveyskysely) www.hyvinvointikompassi.fi Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
 • 11. Lihavuuden merkitys • Lihavuus maksaa valtiolle ja kunnille yhteensä yli 300 miljoonaa euroa vuodessa. • Lihavuus keskeisimpänä kroonisten kansansairauksien aiheuttajana aiheuttaa vuodessa jopa liki 350 000 poissaolopäivää töistä. • Lihavien kuntoutukseen vastaavasti käytetään vuosittain hieman alle miljoona euroa. Lihavuudesta kertyvät kustannukset ovat jopa suuremmat kuin tupakasta aiheutuvat. Mitä kunnassa/alueilla tulisi tehdä • Terveydenhuollon toiminta, lihavuuden tunnistaminen ja varhainen puuttuminen. • Ravitsemukseen ja arkiliikuntaan liittyvä terveyttä edistävä elintapaneuvonta ja tiedottaminen. • Liikuntamahdollisuuksien kattava tarjonta kaikille väestöryhmille. • Työpaikkaruokailun tarjonta aikuisväestölle ja terveellisen koulu- ja opiskelijaruokailun mahdollistaminen lapsille ja nuorille. • Kansallisen lihavuusohjelman tarkistuslistat löytyvät täältä www.thl.fi/lihavuusohjelma https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin810173&SID=631 39171-851d-404e-8086-357411986f41&dy=962508263 Lähde: http://www.terveytemme.fi/ath/2013-2015/notes/ath_obesity_bmi30_cr.htm 24.8.2017 Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL 11
 • 12. Yksinäisyys ikäryhmittäin vuosina 2013-2015 Varsinais-Suomi vs. koko Suomi 24.8.2017 12Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
 • 13. Yksinäisyyden merkitys 24.8.2017 13 • Sosiaalinen eristäytyneisyys altistaa ihmisen monille vakaville sairauksille. • Sen terveysriskit ovat samassa suuruusluokassa kuin tupakoiminen - ja kolme kertaa suuremmat kuin ylipainon. • Yksinäiset käyttävätkin sosiaali- ja terveyspalveluita huomattavasti enemmän kuin muut ikäisensä. Mitä kunnassa/alueilla tulisi tehdä • Päätösten vaikutukset yksinäisyyteen arvioitava • Elämän taitekohdissa riski yksinäisyyteen: on luotava kuntalaisille kohtaamispaikkoja • Osallistumisen tukeminen lähde:http://www.terveytemme.fi/ath/2013-2015/notes/ath_mentalht_lonely_cr.htm Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
 • 14. 24.8.2017 14 Kuntajohto > Johtaminen > Johtamisvastuu terveyden edistämisessä : Varsinais-Suomen maakunta 2015 Vastuullinen viranhaltija nimetty Poikkihallinnollinen terveyden edistämisen työryhmä nimetty Terveyden edistämisen suunnittelija tai koordinaattori Kirjallinen päätös vastuutahon nimeämisestä Kirjallinen päätös työryhmän tehtävistä Kirjallinen päätös suunnittelijan tai koordinaattorin tehtävistä Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
 • 15. Esimerkki Varsinais-Suomesta (TEAviisari, 2014 ): Liikunta > Voimavarat : Lasten ja nuorten harjoitusvuorot Aikuisten harjoitusvuorot Kevyen liikenteen väyliä Lähiliikuntapaikat Liikunnan ja ulkoilun kustannukset Liikuntapaikat Henkilöstö 24.8.2017 Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL 15
 • 16. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuus kunnassa • Poikkihallinnollista toimintaa vahvistavat johtamiskäytännöt ja johtamisen työvälineet • Terveystietoa tuottava seuranta- ja raportointijärjestelmä • Osaava henkilökunta – Mm. koordinaattori keskushallinnossa! • Kaikki toimialat kattava toimeenpano-organisaatio, josta kukin toimiala tunnistaa oman toimintansa hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia • Hyvät toimintakäytännöt 24.8.2017 16Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
 • 17. MIKSI hyvinvointikertomus? • Hyvinvointikertomus – On johtamisen työväline – On keskeinen osa kunnan strategiatyötä, vuotuisen toiminnan ja talouden suunnittelua ja seurantaa. – Kokoaa tietoa kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niihin vaikuttavista seikoista poikkihallinnollisesti – Tukee kunnassa tehtävää toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa poikkihallinnollisesti. – Toimii pohjana myös eriarvoisuuden kaventamiselle alueellisessa työssä. • Kertomuksessa valitut painopisteet toimivat osana talousarviota ja toimialojen käyttösuunnitelmaa, joita arvioidaan talousarvion toteutumisen yhteydessä • www.thl./hyvinvointikertomus 24.8.2017 17Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
 • 18. Minkälainen on hyvä hyvinvointikertomus? Aluehallintoviranomaiset tekivät koosteen kunkin alueen hyvinvointikertomusten laadusta syksyllä 2015. Tästä työstä syntyi seuraava tarkistuslista. Laadukas hyvinvointikertomus : • Osa kunnan strategista johtamista ü tukee päätöksentekoa ü auttaa priorisoimaan toimintaa ü tukee toiminnan arviointia ü varmistaa toiminnan resurssit • Kuvaa monipuolisesti kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ü Kerää eri hallinnonalojen hyvinvointiin liittyvät indikaattorit (myös muiden kuin sote-sektorin) ü Tunnistaa väestöryhmien tarpeita (mm. sosioekonomiset, sukupuolien väliset erot, ikä- ja erityisryhmät) ü Varmistaa kuntalaisten äänen kuulumisen • Kokoaa ja linjaa selkeästi kunnan edistävän ja ehkäisevän työn ü sisältää riittävän konkreettisia toimenpiteitä, ü sisältää toimenpiteitä kaikilla kunnan sektoreilla poikkihallinnollisesti ü hyödyntää hyviä käytäntöjä ü kansalliset linjaukset ja ohjelmat näkyvät indikaattoreissa ja toimenpidetasolla 24.8.2017 18Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL
 • 19. Miten hyvinvointikertomus tehdään? • Milloin: Laaja kerran valtuustokaudessa, raportointi vuosittain • Kuka: Usein hyvinvointikoordinaattori tai joku vastaava, jolle tehtävä on osoitettu kunnassa vastaa työn kokoamisesta, yhteistyössä eri sektorien kanssa • Miten: siirtyminen virkamiesten valmistelemasta strategisesta asiakirjasta kohti yhteisöllistä työskentelyä, jossa hyödynnetään laajasti koko kuntayhteisön voimavaroja? • Sähköinen hyvinvointikertomus https://www.hyvinvointikertomus.fi/#/welcome • Tilastoja ja indikaattoreita työn tueksi: – https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/johtaminen/tilastoja-ja- indikaattoreita-suunnittelun-ja-arvioinnin-tueksi – Huom. Kaikki uusin tietosisältö ATH:n sivuilta suoraan poimittavissa nyt, vielä ei Sotka.netissä eikä sitä kautta sähköisessä hv-kertomuksessa. Nyt lähikuukausina tilanne korjaantuu. – Tapaturmista: http://www.thl.fi/tilastoliite/tapaturmat/alueraportit/2015/pelastusalue/Varsinais- Suomi.pdf 24.8.2017 19Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL