Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitusohjelman toimeenpano

THL
THLSenior Planning officer à THL
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivä
7.11.2019 THL
Taru Koivisto, johtaja
Hyvinvointi- ja palveluosasto
Ajankohtaista hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisestä
- hallitusohjelman toimeenpano
Pääministeri Rinteen hallitusohjelma
Kestävän talouden Suomi
Hiilineutraali ja luonnon
monimuotoisuuden turvaava Suomi
Suomi kokoaan suurempi maailmalla
Turvallinen oikeusvaltio Suomi
Elinvoimainen Suomi
Luottamuksen ja tasa-arvoisten
työmarkkinoiden Suomi
Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja
mukaan ottava Suomi
Osaamisen, sivistyksen ja
innovaatioiden Suomi
Sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistaminen
Suomi 2030 on sosiaalisesti,
ekologisesti ja
taloudellisesti kestävän
kehityksen yhteiskunta.
Hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen sekä eriarvoisuuden
kaventaminen ovat
poikkileikkaavina teemoina
strategisissa tavoitteissa.
Hallitusohjelma 2019-2023
• Sote-uudistus: peruspalvelujen
kehittäminen ja rakenneuudistus
• Iäkkäiden palvelut
• Vammaisten palvelut
• Lasten ja perheiden palvelut
• Hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen
• Asiakasmaksut
• Digitalisaatio, ICT ja tiedolla
johtaminen
• Sosiaaliturvan uudistaminen
• Eläkkeet
• Perhevapaauudistus
• Kuntoutusasiat
• Mielenterveysasiat
• Lääkeasiat
• Riippuvuuksien, väkivallan ja rikosten
ehkäisy
• Tasa-arvoasiat
• Työelämäasiat
Vaikutuksia STM:n hallinnonalalla:
Miten?
• vaikutetaan kaikilla hallinnonaloilla terveyteen,
hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä niiden taustatekijöihin
• tehdään poikkihallinnollista ja monitoimijaista yhteistyötä
• kohdennetaan voimavarat suunnitelmallisesti
Mihin pyritään?
• luodaan perusta työ- ja toimintakyvylle
• kavennetaan väestöryhmien välisiä
hyvinvointi- ja terveyseroja
• edistetään ja ylläpidetään hyvinvointia,
terveyttä, turvallisuutta ja osallisuutta
• vahvistetaan mielenterveyttä
• ehkäistään sairauksia, tapaturmia,
väkivaltaa, syrjäytymistä ja osattomuutta
Työn kohdistuminen:
• ihminen
• yhteisöt
• väestö
• elinympäristöt
Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden
edistäminen
• Edistetään hyvinvointitaloutta investoimalla toimiin, joilla tuetaan
hyvinvointia ja terveyttä sekä vähennetään eri palveluiden tarvetta
• Parannetaan ihmisen mahdollisuuksia tehdä hyvinvointia tukevia valintoja
• Arvioidaan kattavasti päätösten hyvinvointi- ja terveysvaikutukset
• Lisätään matalan kynnyksen elintapaohjausta ja ennaltaehkäiseviä toimia
• Vähennetään riippuvuuksia sekä ehkäistään tapaturmia ja väkivaltaa
• Vahvistetaan hyvinvointia ja terveyttä edistävien järjestöjen toiminnan
edellytyksiä
Linjauksia hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden
edistämisestä – poimintoja hallitusohjelmasta
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitusohjelman toimeenpano
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitusohjelman toimeenpano
• Laaja-alainen tapa kehittää poliittista päätöksentekoa, jossa
hyvinvointipolitiikkaa ja talouspolitiikkaa käsitellään yhdessä
• Tavoitteena pitää yhteiskunnassa kaikki osallisina ja varmistaa yhdenvertaiset
mahdollisuudet kaikille
• lisää sekä ihmisten hyvinvointia että talouskasvua, jolloin myös
yhteiskunnan vakaus paranee
• Tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita sekä sosiaalisten oikeuksien
vahvistamista
• Hyvinvoinnin tukeminen taloudellisesti järkevä investointi myös talouden
laskusuhdanteessa
• Silti EU-maissa vain 3 % terveysbudjeteista käytetään ennaltaehkäisyyn ja
97 % hoitoon (OECD)
7.11.2019 Etunimi Sukunimi8
Hyvinvointitalous
Hyvinvointitalous haastaa tietopohjan ja
tiedolla johtamisen
Miten osoitetaan hyvinvoinnin edistymisestä ja eriarvoisuuden vähenemisestä
yhteiskunnalle koituvat hyödyt?
Tietopohjaa ja uusia menetelmiä tarvitaan esimerkiksi:
• Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden sekä niissä ilmenevän
eriarvoisuuden tunnistamiseen ja seurantaan sekä ilmiön yhteydestä
talouteen
• Päätösten vaikutusten ennakkoarviointiin (ml. taloustieto)
• Toimenpiteiden vaikutukset, vaikuttavuus ja kustannukset
• Monialaisten ja laajojen ilmiöiden sekä toimenpiteiden uudenlaiseen
tarkasteluun
• Jne.
7.11.2019 Etunimi Sukunimi9
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen
TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS -OHJELMA
• Palveluiden saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen
• Toiminnan painotuksen siirtäminen ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
• Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
• Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen
• Kustannusten nousun hillitseminen
SOTE-RAKENNEUUDISTUS
Ihmislähtöiset
sote-palvelut
uusissa
maakunnissa
MAAKUNTIEN MONIALAISUUS / Parlamentaarinen valmistelu
MAAKUNTIEN VEROTUSOIKEUS / Parlamentaarinen valmistelu
• 18 maakuntaa: sote-palvelut, pelastustoimi
• 5 yhteistoiminta-aluetta
Sote-rakenneuudistus
18 maakuntaa (itsehallintoalueet) + 5 yhteistyöaluetta
• maakuntien järjestämisvastuu: sote-palvelut ja pelastustoimi
• monialaisuus selvitetään parlamentaarisesti 2020 loppuun mennessä
• Uudenmaan sote-erillisratkaisu selvitetään 2019 loppuun mennessä
Julkiset palvelut vahvassa roolissa
• Maakunnat järjestävät sote-palvelut pääosin julkisena palveluna
• Yksityinen ja kolmas sektori täydentävät palveluja
• Kuntien rooli palvelujen tuottajana selvitetään vuoden 2019 loppuun mennessä
Rahoitusjärjestelmä
• Rahoitus maakunnille pääosin valtiolta, perustuu tarvevakioituihin kriteereihin
• Maakuntavero ja monikanavarahoituksen purkaminen selvitetään vuoden 2020 loppuun
mennessä
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma
• Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukset ovat palvelukeskuksia, joista
palvelut saa sujuvasti yksilöllisten tarpeiden mukaan
• Asiakaslähtöisyyttä parannetaan: digi- ja mobiilipalvelut, viikonloppu- ja
iltavastaanotot, matalan kynnyksen palvelupisteet
• Sote-ammattilaisten työnjakoa kehitetään, moniammatilliset tiimit
palvelevat asiakkaita. Sosiaalihuollon roolia painotetaan
• Johtamismallit ja näyttöön perustuvat menetelmät tukevat
asiakaslähtöisyyttä sekä työntekijöiden kehittymistä ja hyvinvointia
• Digitalisointi ja erityistason konsultaatiot tukevat yleislääkärin työtä
• Tutkimus- ja kehittämistoiminta on osa perustyötä
Tulevaisuuden sosiaali-
ja terveyskeskus
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitusohjelman toimeenpano
Järjestöt hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä
– poimintoja hallitusohjelmasta
Vahvistetaan sote-järjestöjen
toiminnan edellytyksiä sekä tuetaan
järjestölähtöisen työn uudistamista ja
monimuotoisuutta.
Lapsiperhestrategia. Strategian
tavoitteisiin sitoutetaan valtion ohella
myös muut julkiset toimijat, etenkin
kunnat ja kuntayhtymät, korkeakoulut
ja opetuksen järjestäjät, järjestöt,
seurakunnat sekä elinkeinoelämä.
Järjestöjen roolia hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisessä
vahvistetaan ja järjestöjen
mahdollisuus tuottaa palveluita
turvataan.
Maakuntien ja kuntien välisellä
yhteistyöllä tuetaan erityisesti
lasten ja nuorten, ikääntyneiden,
haavoittuvassa asemassa olevien
ja paljon palveluja tarvitsevien
ihmisten hyvinvointia.
Palveluiden avulla vahvistetaan
eri-ikäisten ihmisten kykyä
huolehtia omasta
hyvinvoinnistaan ja
terveydestään.
Edistetään vapaaehtoistyössä
tehdyn työpanoksen ja
osaamisen tunnistamista ja
tunnustamista. Edistetään
yhteistyötä järjestöjen ja
koulujen välillä.
Käynnistetään yhteistyöohjelma keskeisten
kaupunkiseutujen, palveluntuottajien ja järjestöjen
kanssa asunnottomuuden puolittamiseksi vuoteen
2023 mennessä ja poistamiseksi vuoteen 2027
mennessä.
Järjestöjen avustusten ja
rahoituksen riittävyyttä
seurataan muuttuvassa
toimintaympäristössä.
Päättyneen maakunta- ja sote-
uudistuksen valmistelutyön tuloksia
hyödynnetään mahdollisimman
laajasti. Valtion, maakuntien liittojen
ja kuntien sekä yksityisten
toimijoiden ja järjestöjen välisiä
yhteistyökokeiluja edistetään
vapaaehtoisuuden pohjalta ja niille
selvitetään uusia rahoitusmalleja.
Työllisyyspalveluiden
järjestäjänä toimii julkinen
sektori, joka voi tuottaa
palveluja yhteistyössä
yksityisen ja kolmannen
sektorin sekä järjestöjen
kanssa.
• Elinvoiman, kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin yhteydet ovat selvät ja ennakoitavissa
- hyvinvointitalous on vakiintunut ajattelutapa
• Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus ovat vahvasti strategisen johtamisen keskiössä
• Tiedolla johtaminen perustuu ajantasaiseen monialaiseen tietoon ja hyödyntää kehittyneitä
työkaluja
• Eriarvoisuutta aiheuttavat mekanismit tunnistetaan ennakkoon ja päätöksiä kyetään
suuntaamaan eriarvoisuutta vähentäviksi
• Yhdyspinnat on tunnistettu ja löydetty uusia joustavia tapoja yhteistyöhön ja palveluiden
toteuttamiseen
• Käytännöt perustuvat tutkittuihin ja hyviksi todettuihin toimintatapoihin
• Vuorovaikutteiset, osallisuutta vahvistavat digitaaliset palvelut tukevat hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen toimintaa
Voisiko hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden
edistäminen näyttää tältä?
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman
toteutus ja valtionavustushaku
Ohjelman organisoituminen ja THL:n rooli
• STM on asettanut sote-uudistuksen johtoryhmän, toimii kehittämisohjelman
ohjausryhmänä.
• Ohjelman operatiivisesta toimeenpanosta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos.
• THL:n tehtävänä on tukea ohjelman toimeenpanoa alueilla.
• THL muun muassa rekrytoi erityisvastuualueilta 5 koordinaattoria.
• Valmisteluvaiheessa THL:stä mukana ylilääkäri Anu Niemi ja sosiaalihuollon johtava
asiantuntija Anu Muuri.
Valtionavustukset alueiden
kehittämishankkeisiin
• Maakuntien kehittämis- ja käyttöönottohankkeiden rahoitus toteutetaan valtionavustuksina.
• Ensimmäinen valtionavustushaku pyritään avaamaan vuoden 2019 aikana. Täydentävät haut
seuraavina vuosina.
• Valtionavustushankkeiden hakijana ja hallinnoijana on jokin alueen maakuntien kuntien yhdessä
sopima kunta tai kuntayhtymä.
• Valtionavustuksen myöntämisen edellytykset, kriteerit ja rahoituksen aluekohtaiset
enimmäismäärät on kirjataan asetukseen.
• Käytettävissä olevan rahoituksen kokonaissumma on noin 70 miljoonaa euroa vuonna 2020.
Valtionavustushankkeiden aikataulu
15.10.
Valtionavustus-
asetuksen
lausuntoaika
alkaa
5.11.
Valtionavustus-
asetuksen
lausuntoaika
päättyy
16.12. (alustava)
Ohjelmasuunnitelman ja
hankeoppaan julkistus
Hankkeiden ensimmäinen
haku alkaa
28.2. (alustava)
Hankkeiden
ensimmäinen
haku päättyy
Kevät 2020
Hankkeet käyntiin
Vuonna 2020
Hankkeiden
täydentävä haku
stm.fi
@STM_Uutiset
@taru_koivisto
1 sur 21

Recommandé

Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä par
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestäTaru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestäTHL
146 vues26 diapositives
Hallitusohjelma ja sote-palvelujärjestelmä par
Hallitusohjelma ja sote-palvelujärjestelmäHallitusohjelma ja sote-palvelujärjestelmä
Hallitusohjelma ja sote-palvelujärjestelmäSTN IMPRO
131 vues19 diapositives
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa par
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissaPekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissaTHL
435 vues26 diapositives
Kommenttipuheenvuoro_Korhonen par
Kommenttipuheenvuoro_KorhonenKommenttipuheenvuoro_Korhonen
Kommenttipuheenvuoro_KorhonenSitra / Hyvinvointi
696 vues21 diapositives
Timo Ståhl: Kannustava elementti kuntien ja maakuntien rahoitukseen. Hyte-ker... par
Timo Ståhl: Kannustava elementti kuntien ja maakuntien rahoitukseen. Hyte-ker...Timo Ståhl: Kannustava elementti kuntien ja maakuntien rahoitukseen. Hyte-ker...
Timo Ståhl: Kannustava elementti kuntien ja maakuntien rahoitukseen. Hyte-ker...THL
145 vues21 diapositives
Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi... par
Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...
Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...THL
82 vues4 diapositives

Contenu connexe

Tendances

TamminenN_Tieto mielen hyvinvoinnista ja toimivista mielen hyvinvoinnin keino... par
TamminenN_Tieto mielen hyvinvoinnista ja toimivista mielen hyvinvoinnin keino...TamminenN_Tieto mielen hyvinvoinnista ja toimivista mielen hyvinvoinnin keino...
TamminenN_Tieto mielen hyvinvoinnista ja toimivista mielen hyvinvoinnin keino...THL
107 vues12 diapositives
Satu Kankkonen: Hyvinvointikertomusten uudenlainen laadinta par
Satu Kankkonen: Hyvinvointikertomusten uudenlainen laadintaSatu Kankkonen: Hyvinvointikertomusten uudenlainen laadinta
Satu Kankkonen: Hyvinvointikertomusten uudenlainen laadintaTHL
101 vues18 diapositives
Juurikkala Virva Hallitusohjelman toimeenpano: Sosiaali- ja terveydenhuollon ... par
Juurikkala Virva Hallitusohjelman toimeenpano: Sosiaali- ja terveydenhuollon ...Juurikkala Virva Hallitusohjelman toimeenpano: Sosiaali- ja terveydenhuollon ...
Juurikkala Virva Hallitusohjelman toimeenpano: Sosiaali- ja terveydenhuollon ...THL
1.7K vues12 diapositives
HYTE toimenpide-ehdotukset (laajempi yleisesittely) par
HYTE toimenpide-ehdotukset (laajempi yleisesittely)HYTE toimenpide-ehdotukset (laajempi yleisesittely)
HYTE toimenpide-ehdotukset (laajempi yleisesittely)THL
297 vues25 diapositives
Terveyden edistäminen Taru Koivisto 150410 par
Terveyden edistäminen Taru Koivisto 150410 Terveyden edistäminen Taru Koivisto 150410
Terveyden edistäminen Taru Koivisto 150410 Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
316 vues24 diapositives
Yksityisten sote-palveluntuottajien näkökulmia tulevaan, Jarno Talvitie, Hyvi... par
Yksityisten sote-palveluntuottajien näkökulmia tulevaan, Jarno Talvitie, Hyvi...Yksityisten sote-palveluntuottajien näkökulmia tulevaan, Jarno Talvitie, Hyvi...
Yksityisten sote-palveluntuottajien näkökulmia tulevaan, Jarno Talvitie, Hyvi...THL
176 vues9 diapositives

Tendances(20)

TamminenN_Tieto mielen hyvinvoinnista ja toimivista mielen hyvinvoinnin keino... par THL
TamminenN_Tieto mielen hyvinvoinnista ja toimivista mielen hyvinvoinnin keino...TamminenN_Tieto mielen hyvinvoinnista ja toimivista mielen hyvinvoinnin keino...
TamminenN_Tieto mielen hyvinvoinnista ja toimivista mielen hyvinvoinnin keino...
THL107 vues
Satu Kankkonen: Hyvinvointikertomusten uudenlainen laadinta par THL
Satu Kankkonen: Hyvinvointikertomusten uudenlainen laadintaSatu Kankkonen: Hyvinvointikertomusten uudenlainen laadinta
Satu Kankkonen: Hyvinvointikertomusten uudenlainen laadinta
THL101 vues
Juurikkala Virva Hallitusohjelman toimeenpano: Sosiaali- ja terveydenhuollon ... par THL
Juurikkala Virva Hallitusohjelman toimeenpano: Sosiaali- ja terveydenhuollon ...Juurikkala Virva Hallitusohjelman toimeenpano: Sosiaali- ja terveydenhuollon ...
Juurikkala Virva Hallitusohjelman toimeenpano: Sosiaali- ja terveydenhuollon ...
THL1.7K vues
HYTE toimenpide-ehdotukset (laajempi yleisesittely) par THL
HYTE toimenpide-ehdotukset (laajempi yleisesittely)HYTE toimenpide-ehdotukset (laajempi yleisesittely)
HYTE toimenpide-ehdotukset (laajempi yleisesittely)
THL297 vues
Yksityisten sote-palveluntuottajien näkökulmia tulevaan, Jarno Talvitie, Hyvi... par THL
Yksityisten sote-palveluntuottajien näkökulmia tulevaan, Jarno Talvitie, Hyvi...Yksityisten sote-palveluntuottajien näkökulmia tulevaan, Jarno Talvitie, Hyvi...
Yksityisten sote-palveluntuottajien näkökulmia tulevaan, Jarno Talvitie, Hyvi...
THL176 vues
Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa? par THL
Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa? Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa?
Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa?
THL1.3K vues
Maakuntien valmistelun tilanne - Uudenmaan maakunta, Timo Aronkytö par THL
Maakuntien valmistelun tilanne - Uudenmaan maakunta, Timo AronkytöMaakuntien valmistelun tilanne - Uudenmaan maakunta, Timo Aronkytö
Maakuntien valmistelun tilanne - Uudenmaan maakunta, Timo Aronkytö
THL280 vues
Anne Kallio STM yksityissektorin potilastietojärjestelmät 4.6.2015 par laakariliitto
Anne Kallio STM yksityissektorin potilastietojärjestelmät 4.6.2015Anne Kallio STM yksityissektorin potilastietojärjestelmät 4.6.2015
Anne Kallio STM yksityissektorin potilastietojärjestelmät 4.6.2015
laakariliitto533 vues
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteen par THL
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteenHyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteen
THL3.8K vues
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa par THL
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissaNella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
THL491 vues
Päihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna Riippi par EHYT
Päihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna RiippiPäihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna Riippi
Päihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna Riippi
EHYT 69 vues
Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 - Miten terveyseroja voidaan kave... par THL
Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 - Miten terveyseroja voidaan kave...Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 - Miten terveyseroja voidaan kave...
Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 - Miten terveyseroja voidaan kave...
THL1.3K vues
Myrskyä vai tyyntä sote-aallokossa? Sosiaalilainsäädännön sovittaminen soteen... par THL
Myrskyä vai tyyntä sote-aallokossa? Sosiaalilainsäädännön sovittaminen soteen...Myrskyä vai tyyntä sote-aallokossa? Sosiaalilainsäädännön sovittaminen soteen...
Myrskyä vai tyyntä sote-aallokossa? Sosiaalilainsäädännön sovittaminen soteen...
THL520 vues
Sinikka Mikola: Eurooppalaisen naisten ja miesten kuntien tasa-arvon peruskir... par THL
Sinikka Mikola: Eurooppalaisen naisten ja miesten kuntien tasa-arvon peruskir...Sinikka Mikola: Eurooppalaisen naisten ja miesten kuntien tasa-arvon peruskir...
Sinikka Mikola: Eurooppalaisen naisten ja miesten kuntien tasa-arvon peruskir...
THL155 vues
Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt... par THL
Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt...Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt...
Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt...
THL84 vues
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista par THL
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloistaLeimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
THL166 vues
Meri Larivaara: Tarttumattomat taudit uudessa SOTE-maailmassa – Mielenterveys par THL
Meri Larivaara: Tarttumattomat taudit uudessa SOTE-maailmassa – Mielenterveys Meri Larivaara: Tarttumattomat taudit uudessa SOTE-maailmassa – Mielenterveys
Meri Larivaara: Tarttumattomat taudit uudessa SOTE-maailmassa – Mielenterveys
THL207 vues

Similaire à Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitusohjelman toimeenpano

Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena. par
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.THL
141 vues22 diapositives
Miten laatu- ja vaikuttavuustyö sekä laaturekisterityö jatkuu par
Miten laatu- ja vaikuttavuustyö sekä laaturekisterityö jatkuuMiten laatu- ja vaikuttavuustyö sekä laaturekisterityö jatkuu
Miten laatu- ja vaikuttavuustyö sekä laaturekisterityö jatkuuTHL
247 vues12 diapositives
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko par
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 RotkoTerveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 RotkoMS SOSTE
471 vues22 diapositives
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais... par
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...THL
191 vues18 diapositives
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma - Ohjelman tarkoitus ja tavoi... par
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma - Ohjelman tarkoitus ja tavoi...Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma - Ohjelman tarkoitus ja tavoi...
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma - Ohjelman tarkoitus ja tavoi...THL
117 vues12 diapositives
Luottamuksen vuoropuhelua THL:n rooli ja tehtävät sote-tiedonhallinnan ja Kan... par
Luottamuksen vuoropuhelua THL:n rooli ja tehtävät sote-tiedonhallinnan ja Kan...Luottamuksen vuoropuhelua THL:n rooli ja tehtävät sote-tiedonhallinnan ja Kan...
Luottamuksen vuoropuhelua THL:n rooli ja tehtävät sote-tiedonhallinnan ja Kan...THL
148 vues7 diapositives

Similaire à Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitusohjelman toimeenpano(20)

Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena. par THL
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
THL141 vues
Miten laatu- ja vaikuttavuustyö sekä laaturekisterityö jatkuu par THL
Miten laatu- ja vaikuttavuustyö sekä laaturekisterityö jatkuuMiten laatu- ja vaikuttavuustyö sekä laaturekisterityö jatkuu
Miten laatu- ja vaikuttavuustyö sekä laaturekisterityö jatkuu
THL247 vues
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko par MS SOSTE
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 RotkoTerveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
MS SOSTE471 vues
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais... par THL
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
THL191 vues
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma - Ohjelman tarkoitus ja tavoi... par THL
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma - Ohjelman tarkoitus ja tavoi...Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma - Ohjelman tarkoitus ja tavoi...
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma - Ohjelman tarkoitus ja tavoi...
THL117 vues
Luottamuksen vuoropuhelua THL:n rooli ja tehtävät sote-tiedonhallinnan ja Kan... par THL
Luottamuksen vuoropuhelua THL:n rooli ja tehtävät sote-tiedonhallinnan ja Kan...Luottamuksen vuoropuhelua THL:n rooli ja tehtävät sote-tiedonhallinnan ja Kan...
Luottamuksen vuoropuhelua THL:n rooli ja tehtävät sote-tiedonhallinnan ja Kan...
THL148 vues
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio par STM DigiOpen
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatioSTM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio
STM DigiOpen192 vues
SOSTEtalk 2023_Anni Marttinen_Hyvinvointitalouden ohjelmatunti.pdf par SOSTEtalk! 2023
SOSTEtalk 2023_Anni Marttinen_Hyvinvointitalouden ohjelmatunti.pdfSOSTEtalk 2023_Anni Marttinen_Hyvinvointitalouden ohjelmatunti.pdf
SOSTEtalk 2023_Anni Marttinen_Hyvinvointitalouden ohjelmatunti.pdf
SOSTEtalk! 202329 vues
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa par THL
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissaEriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
THL472 vues
Kaupunginhallituksen merkitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä_6.10.2016 par THL
Kaupunginhallituksen merkitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä_6.10.2016Kaupunginhallituksen merkitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä_6.10.2016
Kaupunginhallituksen merkitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä_6.10.2016
THL104 vues
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU par MS SOSTE
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULUJärjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
MS SOSTE243 vues
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä par THL
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenäHyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
THL410 vues
Jukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoro par THL
Jukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoroJukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoro
Jukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoro
THL169 vues
Kansalliset laaturekisterit: Organisaatio ja rahoitus – ehdotukset par THL
Kansalliset laaturekisterit: Organisaatio ja rahoitus – ehdotuksetKansalliset laaturekisterit: Organisaatio ja rahoitus – ehdotukset
Kansalliset laaturekisterit: Organisaatio ja rahoitus – ehdotukset
THL84 vues
Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä... par THL
Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä...Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä...
Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä...
THL777 vues
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa par THL
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessaElina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
THL655 vues

Plus de THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 par
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
220 vues12 diapositives
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf par
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
64 vues6 diapositives
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf par
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
11 vues5 diapositives
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf par
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
13 vues32 diapositives
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf par
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
35 vues17 diapositives
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... par
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
24 vues15 diapositives

Plus de THL(20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 par THL
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL220 vues
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf par THL
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL64 vues
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf par THL
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL11 vues
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf par THL
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL13 vues
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf par THL
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL35 vues
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... par THL
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL24 vues
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf par THL
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL19 vues
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf par THL
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL28 vues
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022 par THL
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL272 vues
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto par THL
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL282 vues
Synthetic Opioid Preparedness in Europe par THL
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL234 vues
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 par THL
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL329 vues
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022 par THL
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL397 vues
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf par THL
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL69 vues
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer par THL
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL81 vues
Förvaring av vacciner par THL
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL147 vues
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon... par THL
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL129 vues
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu par THL
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL150 vues
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022 par THL
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL182 vues
Tietoisku eri rokotteista par THL
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL187 vues

Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitusohjelman toimeenpano

 • 1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivä 7.11.2019 THL Taru Koivisto, johtaja Hyvinvointi- ja palveluosasto Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä - hallitusohjelman toimeenpano
 • 2. Pääministeri Rinteen hallitusohjelma Kestävän talouden Suomi Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi Suomi kokoaan suurempi maailmalla Turvallinen oikeusvaltio Suomi Elinvoimainen Suomi Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Suomi 2030 on sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen yhteiskunta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä eriarvoisuuden kaventaminen ovat poikkileikkaavina teemoina strategisissa tavoitteissa.
 • 3. Hallitusohjelma 2019-2023 • Sote-uudistus: peruspalvelujen kehittäminen ja rakenneuudistus • Iäkkäiden palvelut • Vammaisten palvelut • Lasten ja perheiden palvelut • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen • Asiakasmaksut • Digitalisaatio, ICT ja tiedolla johtaminen • Sosiaaliturvan uudistaminen • Eläkkeet • Perhevapaauudistus • Kuntoutusasiat • Mielenterveysasiat • Lääkeasiat • Riippuvuuksien, väkivallan ja rikosten ehkäisy • Tasa-arvoasiat • Työelämäasiat Vaikutuksia STM:n hallinnonalalla:
 • 4. Miten? • vaikutetaan kaikilla hallinnonaloilla terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä niiden taustatekijöihin • tehdään poikkihallinnollista ja monitoimijaista yhteistyötä • kohdennetaan voimavarat suunnitelmallisesti Mihin pyritään? • luodaan perusta työ- ja toimintakyvylle • kavennetaan väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja • edistetään ja ylläpidetään hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja osallisuutta • vahvistetaan mielenterveyttä • ehkäistään sairauksia, tapaturmia, väkivaltaa, syrjäytymistä ja osattomuutta Työn kohdistuminen: • ihminen • yhteisöt • väestö • elinympäristöt Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen
 • 5. • Edistetään hyvinvointitaloutta investoimalla toimiin, joilla tuetaan hyvinvointia ja terveyttä sekä vähennetään eri palveluiden tarvetta • Parannetaan ihmisen mahdollisuuksia tehdä hyvinvointia tukevia valintoja • Arvioidaan kattavasti päätösten hyvinvointi- ja terveysvaikutukset • Lisätään matalan kynnyksen elintapaohjausta ja ennaltaehkäiseviä toimia • Vähennetään riippuvuuksia sekä ehkäistään tapaturmia ja väkivaltaa • Vahvistetaan hyvinvointia ja terveyttä edistävien järjestöjen toiminnan edellytyksiä Linjauksia hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä – poimintoja hallitusohjelmasta
 • 8. • Laaja-alainen tapa kehittää poliittista päätöksentekoa, jossa hyvinvointipolitiikkaa ja talouspolitiikkaa käsitellään yhdessä • Tavoitteena pitää yhteiskunnassa kaikki osallisina ja varmistaa yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille • lisää sekä ihmisten hyvinvointia että talouskasvua, jolloin myös yhteiskunnan vakaus paranee • Tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita sekä sosiaalisten oikeuksien vahvistamista • Hyvinvoinnin tukeminen taloudellisesti järkevä investointi myös talouden laskusuhdanteessa • Silti EU-maissa vain 3 % terveysbudjeteista käytetään ennaltaehkäisyyn ja 97 % hoitoon (OECD) 7.11.2019 Etunimi Sukunimi8 Hyvinvointitalous
 • 9. Hyvinvointitalous haastaa tietopohjan ja tiedolla johtamisen Miten osoitetaan hyvinvoinnin edistymisestä ja eriarvoisuuden vähenemisestä yhteiskunnalle koituvat hyödyt? Tietopohjaa ja uusia menetelmiä tarvitaan esimerkiksi: • Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden sekä niissä ilmenevän eriarvoisuuden tunnistamiseen ja seurantaan sekä ilmiön yhteydestä talouteen • Päätösten vaikutusten ennakkoarviointiin (ml. taloustieto) • Toimenpiteiden vaikutukset, vaikuttavuus ja kustannukset • Monialaisten ja laajojen ilmiöiden sekä toimenpiteiden uudenlaiseen tarkasteluun • Jne. 7.11.2019 Etunimi Sukunimi9
 • 10. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS -OHJELMA • Palveluiden saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen • Toiminnan painotuksen siirtäminen ehkäisevään ja ennakoivaan työhön • Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen • Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen • Kustannusten nousun hillitseminen SOTE-RAKENNEUUDISTUS Ihmislähtöiset sote-palvelut uusissa maakunnissa MAAKUNTIEN MONIALAISUUS / Parlamentaarinen valmistelu MAAKUNTIEN VEROTUSOIKEUS / Parlamentaarinen valmistelu • 18 maakuntaa: sote-palvelut, pelastustoimi • 5 yhteistoiminta-aluetta
 • 11. Sote-rakenneuudistus 18 maakuntaa (itsehallintoalueet) + 5 yhteistyöaluetta • maakuntien järjestämisvastuu: sote-palvelut ja pelastustoimi • monialaisuus selvitetään parlamentaarisesti 2020 loppuun mennessä • Uudenmaan sote-erillisratkaisu selvitetään 2019 loppuun mennessä Julkiset palvelut vahvassa roolissa • Maakunnat järjestävät sote-palvelut pääosin julkisena palveluna • Yksityinen ja kolmas sektori täydentävät palveluja • Kuntien rooli palvelujen tuottajana selvitetään vuoden 2019 loppuun mennessä Rahoitusjärjestelmä • Rahoitus maakunnille pääosin valtiolta, perustuu tarvevakioituihin kriteereihin • Maakuntavero ja monikanavarahoituksen purkaminen selvitetään vuoden 2020 loppuun mennessä
 • 12. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma • Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukset ovat palvelukeskuksia, joista palvelut saa sujuvasti yksilöllisten tarpeiden mukaan • Asiakaslähtöisyyttä parannetaan: digi- ja mobiilipalvelut, viikonloppu- ja iltavastaanotot, matalan kynnyksen palvelupisteet • Sote-ammattilaisten työnjakoa kehitetään, moniammatilliset tiimit palvelevat asiakkaita. Sosiaalihuollon roolia painotetaan • Johtamismallit ja näyttöön perustuvat menetelmät tukevat asiakaslähtöisyyttä sekä työntekijöiden kehittymistä ja hyvinvointia • Digitalisointi ja erityistason konsultaatiot tukevat yleislääkärin työtä • Tutkimus- ja kehittämistoiminta on osa perustyötä
 • 15. Järjestöt hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä – poimintoja hallitusohjelmasta Vahvistetaan sote-järjestöjen toiminnan edellytyksiä sekä tuetaan järjestölähtöisen työn uudistamista ja monimuotoisuutta. Lapsiperhestrategia. Strategian tavoitteisiin sitoutetaan valtion ohella myös muut julkiset toimijat, etenkin kunnat ja kuntayhtymät, korkeakoulut ja opetuksen järjestäjät, järjestöt, seurakunnat sekä elinkeinoelämä. Järjestöjen roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä vahvistetaan ja järjestöjen mahdollisuus tuottaa palveluita turvataan. Maakuntien ja kuntien välisellä yhteistyöllä tuetaan erityisesti lasten ja nuorten, ikääntyneiden, haavoittuvassa asemassa olevien ja paljon palveluja tarvitsevien ihmisten hyvinvointia. Palveluiden avulla vahvistetaan eri-ikäisten ihmisten kykyä huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään. Edistetään vapaaehtoistyössä tehdyn työpanoksen ja osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Edistetään yhteistyötä järjestöjen ja koulujen välillä. Käynnistetään yhteistyöohjelma keskeisten kaupunkiseutujen, palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa asunnottomuuden puolittamiseksi vuoteen 2023 mennessä ja poistamiseksi vuoteen 2027 mennessä. Järjestöjen avustusten ja rahoituksen riittävyyttä seurataan muuttuvassa toimintaympäristössä. Päättyneen maakunta- ja sote- uudistuksen valmistelutyön tuloksia hyödynnetään mahdollisimman laajasti. Valtion, maakuntien liittojen ja kuntien sekä yksityisten toimijoiden ja järjestöjen välisiä yhteistyökokeiluja edistetään vapaaehtoisuuden pohjalta ja niille selvitetään uusia rahoitusmalleja. Työllisyyspalveluiden järjestäjänä toimii julkinen sektori, joka voi tuottaa palveluja yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin sekä järjestöjen kanssa.
 • 16. • Elinvoiman, kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin yhteydet ovat selvät ja ennakoitavissa - hyvinvointitalous on vakiintunut ajattelutapa • Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus ovat vahvasti strategisen johtamisen keskiössä • Tiedolla johtaminen perustuu ajantasaiseen monialaiseen tietoon ja hyödyntää kehittyneitä työkaluja • Eriarvoisuutta aiheuttavat mekanismit tunnistetaan ennakkoon ja päätöksiä kyetään suuntaamaan eriarvoisuutta vähentäviksi • Yhdyspinnat on tunnistettu ja löydetty uusia joustavia tapoja yhteistyöhön ja palveluiden toteuttamiseen • Käytännöt perustuvat tutkittuihin ja hyviksi todettuihin toimintatapoihin • Vuorovaikutteiset, osallisuutta vahvistavat digitaaliset palvelut tukevat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa Voisiko hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen näyttää tältä?
 • 17. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman toteutus ja valtionavustushaku
 • 18. Ohjelman organisoituminen ja THL:n rooli • STM on asettanut sote-uudistuksen johtoryhmän, toimii kehittämisohjelman ohjausryhmänä. • Ohjelman operatiivisesta toimeenpanosta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. • THL:n tehtävänä on tukea ohjelman toimeenpanoa alueilla. • THL muun muassa rekrytoi erityisvastuualueilta 5 koordinaattoria. • Valmisteluvaiheessa THL:stä mukana ylilääkäri Anu Niemi ja sosiaalihuollon johtava asiantuntija Anu Muuri.
 • 19. Valtionavustukset alueiden kehittämishankkeisiin • Maakuntien kehittämis- ja käyttöönottohankkeiden rahoitus toteutetaan valtionavustuksina. • Ensimmäinen valtionavustushaku pyritään avaamaan vuoden 2019 aikana. Täydentävät haut seuraavina vuosina. • Valtionavustushankkeiden hakijana ja hallinnoijana on jokin alueen maakuntien kuntien yhdessä sopima kunta tai kuntayhtymä. • Valtionavustuksen myöntämisen edellytykset, kriteerit ja rahoituksen aluekohtaiset enimmäismäärät on kirjataan asetukseen. • Käytettävissä olevan rahoituksen kokonaissumma on noin 70 miljoonaa euroa vuonna 2020.
 • 20. Valtionavustushankkeiden aikataulu 15.10. Valtionavustus- asetuksen lausuntoaika alkaa 5.11. Valtionavustus- asetuksen lausuntoaika päättyy 16.12. (alustava) Ohjelmasuunnitelman ja hankeoppaan julkistus Hankkeiden ensimmäinen haku alkaa 28.2. (alustava) Hankkeiden ensimmäinen haku päättyy Kevät 2020 Hankkeet käyntiin Vuonna 2020 Hankkeiden täydentävä haku