Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaatteet 6.9.2017

THL
THLSenior Planning officer à THL
Pirkanmaan toimintakykykeskus ja
mieli-suunnitelman periaatteet
THL 06.09.2017
Vastaava ylilääkäri Virpi Heikkinen
Kuntoutuksen vastuuyksikkö/ TAYS
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous
6.9.2017
2OMAN ORGANISAATION NIMI
TOIKE-hanke
Toimintakykykeskus maakunnalliseen
SOTEen – osatyökykyisen polut työhön ja
työllisyyteen
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous
6.9.2017 / Virpi Heikkinen
TOIKE-hanke
• OTE-hanke: Osku-ohjelman (2013-2015) suositukset käyttöön
• tuotettiin toimivia ja käytännössä testattuja toimintamalleja osatyökykyisten työssä
jatkamisen ja työllistymisen tueksi (Kaikki keinot käyttöön, työkykykoordinaattorikoulutus).
• Hankkeen tavoitteena on, että osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät
avoimille työmarkkinoille.
• Projektissa rakennetaan toimintamalli työelämässä oleville ja työelämän ulkopuolelle
jääneille hoitoon ja kuntoutukseen ohjaamiseen sekä varhaiseen työkyvyn tukeen.
• Hankekumppaneina ovat mukana Tampereen kaupunki (TYP) ja EPSHP. Lisäksi mukana on
laajasti terveydenhuollon ja työllisyyden toimijoita sekä Kela.
• Kohderyhmä: osatyökykyiset, joilla on tuki- ja liikuntaelinsairauden vuoksi vaikeuksia
selviytyä nykyisen työnsä tai opiskelun vaatimuksista, mutta halua jatkaa työelämässä.
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous
6.9.2017 / Virpi Heikkinen
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous
6.9.2017 / Virpi Heikkinen
Osatyökykyinen
• Ei ole sama kuin osatyökyvytön.
• Henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään.
• Osatyökykyisyys
• yksilöllistä
• sidoksissa osatyökykyisyyden syyhyn, työhön ja työn vaatimuksiin
• monenlaista - esimerkiksi vammaiset, pitkäaikaissairaat, vakavasta sairaudesta
toipuvat, elämänkriisin kokeneet tai pitkäaikaistyöttömät, joiden työ- ja
toimintakyky on alentunut vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden takia
• voi olla myös tilapäistä.
• Työkyky voi vaihdella elämän eri vaiheissa.
• Jos terveys ja muut yksilölliset tekijät ovat tasapainossa työn vaatimusten kanssa, henkilö ei
ole osatyökykyinen, vaan työkykyinen
• osatyökykyiset ovat hyvin heterogeeninen ryhmä.
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous
6.9.2017 / Virpi Heikkinen
Perustelut OTE-hankkeelle
• Työikäisistä suomalaisista noin 1,9 miljoonalla (yli 50 %), on jokin pitkäaikaissairaus tai
vamma.
• 600 000 arvioi, että tämä sairaus tai vamma vaikuttaa heidän työhönsä tai
työmahdollisuuksiinsa.
• Osatyökykyisillä on muita suurempi riski jäädä työttömäksi.
• Vamma tai pitkäaikaissairaus estää liian usein työhön paluun tai kokonaan työelämään
pääsyn.
• Kun osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille,
osatyökykyisten yhdenvertaisuus lisääntyy ja heidän elämänlaatunsa paranee. Kaiken
olemassa olevan työpanoksen hyödyntäminen vähentää myös valtion kustannuksia.
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous
6.9.2017 / Virpi Heikkinen
TOIKE-hankkeen lähtökohdat
• Erikoissairaanhoito: läheteviive, pitkät tutkimusajat ja konsultaatioketjut.
• Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon asenteet ja ajattelutavat keskittyvät (liiaksi)
diagnostiseen syyn etsimiseen.
• Työterveyshuollon piirissä olevat saattavat pudota seurannasta.
• Työkyvyttömyyseläkehakemuksista iso osa tulee työttömiltä ilman edeltäviä kuntouttavia
toimenpiteitä.
• Työkyvyn tukemistavoitteen saaminen yhteiseksi asiaksi terveydenhuollossa,
kuntoutuksessa ja sosiaalivakuutuksen kentässä edellyttää verkostoitumista.
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous
6.9.2017 / Virpi Heikkinen
TOIKE-hankkeen tavoitteet
• Löytää työelämään tähtääviä ratkaisuja pitkittyvien sairauspäivärahakausien ja
työkyvyttömyyseläkkeiden vaihtoehdoksi
• Tunnistaa osatyökykyiset.
• Tuottaa segmentoituja työllisyyttä edistäviä asiakaspolkuja.
• Kehittää SOTE:en uusi toimintamalli/-käytäntö ja sitä tukeva toimintakykykeskus.
• Verkottaa perusterveydenhuolto – työterveyshuolto – erikoissairaanhoito –
työvoimatoimisto ja muut työllisyyspalvelut – työnantajat – Kela – kuntien
sosiaalitoimistot, hakea yhteistä visiota, yhteistä kieltä ja testata erilaisia
yhteistyömalleja.
• Yleistettävyys, 2 maakuntaa, ei sairaussidonnainen
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous
6.9.2017 / Virpi Heikkinen
Asiakassegmentointi
Alkuperäinen konsepti: Suuntimasegmentointi
• Lääkärin vastaanotolla
• Kehitetään edelleen
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous
6.9.2017 / Virpi Heikkinen
Työelämästatus
Työllinen
Työkykypistemäärä
0-5
6-7
8-10
Työtön
Työkykypistemäärä
0-5
6-7
8-10
Aloitusvaiheessa:
Työllinen / työtön
Työkykypistemäärä 0-5 / 6-7 / 8-10
“Avainhenkilö”, työkykykoordinaattori tai vastaava
- Hallitsee “kaikki keinot”
- Tuntee verkoston ja voi koota palvelukokonaisuuden
- Tarvittaessa hakee tukea toimintakykykeskuksesta
tai työllisyyspalveluiden TYKY-keskuksesta
Toimintakykykeskus
- Tekee asiakkaille toiminta- ja työkyvynarvioita,
antaa ohjausta ja neuvontaa ja /tai
kokonaissuunnitelman yhdessä työelämän
toimijoiden kanssa
- Toimii konsulttina ammattilaisille
Tyky-keskus
- toimii työllisyyspalveluissa työkykyä
arvioivana ja tukikeinoja etsivänä keskuksena
Osatyökykyistä tukeva alueellinen verkosto (VISIO!)
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous 6.9.2017 / Virpi Heikkinen
Kliininen toiminta =
Toimintakykykeskus
Verkostotyöskentely
Toimintamallin kehittäminen Geneerisyys
2 maakuntaa:
EPSHP, PSHP
Osatyökykyisen
tunnistaminen
Osatyökykyisen
segmentoidut
palvelupolut
Osatyökykyisen
verkosto
Asiakastyöhön liittyvä
yhteistyö verkostossa,
asennemuutoksen tuki
Asiakastyössä kertyvä
tieto tarvittavista
palvelukokonaisuuksista
Segmentointityövälineet
Asiakastyössä erilaisten
yhteistyömallien kokeilu
Työpajoissa ja
yhteisneuvotteluissa
erilaisten yhteistyömallien
etsiminen ja kokemusten
jakaminen
Työpajoissa
palvelupolkujen
kehittäminen verkoston
kanssa
Infotilaisuudet eri
toimijoille, viestintä,
asennemuutoksen tuki
Palvelumuotoilu
Kehittäjäasiakkaat
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous 6.9.2017 / Virpi Heikkinen
TE-tsto
TTH
PTH
Työllisyyspalvelut
ESH
Kela
Palvelu-
polku 1
Palvelu-
polku 2
Palvelu-
polku 3
Palvelu-
polku 4
Työkykykoordinaattori-
koulutus
Työvälineet,
esim. Kykyviisari
Keinovalikoima
Palvelu, jossa
osatyökykyisyys
tunnistetaan
Toimintakykykeskus
• 2 ensilinjan työntekijää
• 2 työterveyslääkäriä
• 0,5 psykologi
Palvelupolut
Hoito ja kuntoutus
Reitti työelämään
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous 6.9.2017 / Virpi Heikkinen
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri13 10.9.2017
Yhteiset keskeiset periaatteet
TOIKE-hankkeessa ja mieli- suunnitelmassa
• Asiakkaan aseman vahvistaminen ja palvelujen kehittämisen asiakaslähtöisyys
• Yhdenvertaisuus
• Varhainen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy
• Työkyvyn tuki
• Palvelujen koordinaatio
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous 6.9.2017 / Virpi Heikkinen
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri14 10.9.2017
Asiakkaan aseman vahvistaminen ja asiakaslähtöisyys
TOIKE:
• matalan kynnyksen palvelu: saavutettavuus, uusi tarjontaa monipuolistava palvelu
• yhdenvertaisuus: työelämästatus ei ole kriteerinä, palvelujen profilointi asiakkaan kykyjen
mukaan
• palvelun kehittämisessä asiakkaat otetaan mukaan
• työkyvyn tuki ja työkykyarvion toteuttaminen kuntoutusmahdollisuuksia arvioivana on keskeistä
MIELI:
• Palveluja kehitetään monipuolisiksi, saavutettaviksi ja saatavuudeltaan riittäviksi.
• Palvelujen käyttäjien valinnanvapauden lisääntyessä otetaan käyttöön yhdenvertaisuutta
lisääviä keinoja niiden henkilöiden tueksi, joiden oma kyky, halu tai mahdollisuus valita on
heikko.
• Kokemusasiantuntijuus ja omaisten ja läheisten huomioonottaminen otetaan pysyväksi
käytännöksi palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
• Kuntoutumista tukevia ja työhön pääsyä tukevia toimenpiteitä otetaan käyttöön. Lisätään
kuntoutukseen hakeutumisen kannustavuutta muun muassa sosiaaliturvaa uudistamalla.
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous 6.9.2017 / Virpi Heikkinen
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri15 10.9.2017
Mielenterveyttä ja päihteettömyyttä edistävä ja
ongelmia ehkäisevä työ
TOIKE
• Palvelupolkuihin (palvelukokonaisuuksiin) linkitetään mielenterveys- ja päihdepalveluja,
erityisesti kolmannen sektorin ja matalan kynnyksen palveluja
• Kykyviisari-työvälineellä kartoitetaan mahdollisia työkykyyn vaikuttavia toimintakykyvajeita
ja riskejä eri elämänalueilla
MIELI
• Mielenterveyttä vahvistavaa ja ongelmia ehkäisevää työtä lisätään.
• Peruspalveluissa otetaan kattavasti käyttöön vaikuttavat edistävän työn, ehkäisyn
sekä varhaisen tunnistamisen ja hoidon menetelmät.
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous 6.9.2017 / Virpi Heikkinen
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri16 10.9.2017
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestäminen
TOIKE
• Palvelupolkuihin (palvelukokonaisuuksiin) linkitetään mielenterveys- ja päihdepalveluja,
erityisesti kolmannen sektorin ja matalan kynnyksen palveluja
• Kiinnitetään huomiota erityisesti kipu-masennus-unihäiriö –triadiin ja monisairaisiin
MIELI
• Palvelut järjestetään mielenterveys- ja päihdeongelmaisten erityisten tarpeiden mukaisesti.
Erityisesti huomioon otettavia näkökohtia ovat haavoittuvimpien ryhmien palvelut,
somaattisen hoidon integroiminen mielenterveys- ja päihdetyöhön, eri hallinnonalojen
yhteistyö, asiakkaiden kieli- ja kulttuuritaustan huomioon ottavien palvelujen kehittäminen ja
asumispalvelujen kehittäminen.
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous 6.9.2017 / Virpi Heikkinen
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri17 10.9.2017
Toimintakykykeskusta kehitetään geneeriseksi malliksi
• Työkyvyn tuen keinot eivät ole sairauskohtaisia eivätkä sidottuja diagnoosiin.
• Toimintakykylähtöisyys tukee geneerisyyttä.
• Asiakkaan kokemus työkyvystä tai arjessa pärjääminen (kyky käyttää palveluja) sopivat
hyvin myös mielenterveysasiakkaan palvelupolun profilointiin.
• Erityisesti pitkäaikaistyöttömät ovat jääneet päihde- ja mielenterveyspalvelujen katveeseen
– varhaista tunnistamista tarvitaan kaikilla palvelusektoreilla
Kiitos!
virpi.heikkinen@pshp.fi
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous 6.9.2017 / Virpi Heikkinen
1 sur 17

Recommandé

Liisa maria voipio-pulkki sote-uudistuksen eteneminen 6.9.2017 par
Liisa maria voipio-pulkki sote-uudistuksen eteneminen 6.9.2017Liisa maria voipio-pulkki sote-uudistuksen eteneminen 6.9.2017
Liisa maria voipio-pulkki sote-uudistuksen eteneminen 6.9.2017THL
245 vues26 diapositives
Matti kaivosoja mielenterveys ja päihdeongelmaisten somaattinen hoito 6.9.17 par
Matti kaivosoja mielenterveys ja päihdeongelmaisten somaattinen hoito 6.9.17Matti kaivosoja mielenterveys ja päihdeongelmaisten somaattinen hoito 6.9.17
Matti kaivosoja mielenterveys ja päihdeongelmaisten somaattinen hoito 6.9.17THL
321 vues18 diapositives
Lotta hämeen anttila-mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen 6.9.2017 par
Lotta hämeen anttila-mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen 6.9.2017Lotta hämeen anttila-mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen 6.9.2017
Lotta hämeen anttila-mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen 6.9.2017THL
345 vues34 diapositives
Marina erhola miten thl asemoituu sotessa erityisesti mielenterveys ja päihd... par
Marina erhola miten thl asemoituu sotessa erityisesti mielenterveys ja päihd...Marina erhola miten thl asemoituu sotessa erityisesti mielenterveys ja päihd...
Marina erhola miten thl asemoituu sotessa erityisesti mielenterveys ja päihd...THL
157 vues22 diapositives
Tarja seuri toiminnalliset muutokset pakon käytön vähentämiseksi kssh pssä 6.... par
Tarja seuri toiminnalliset muutokset pakon käytön vähentämiseksi kssh pssä 6....Tarja seuri toiminnalliset muutokset pakon käytön vähentämiseksi kssh pssä 6....
Tarja seuri toiminnalliset muutokset pakon käytön vähentämiseksi kssh pssä 6....THL
246 vues23 diapositives
Lotta Hämeen-Anttila; Mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen par
Lotta Hämeen-Anttila; Mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminenLotta Hämeen-Anttila; Mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen
Lotta Hämeen-Anttila; Mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminenTHL
1.4K vues39 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi... par
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...THL
187 vues24 diapositives
Tiiles-Trikkonen Tanja & Nykky Tiina: Näin meillä on puhallettu ehkäisevä pä... par
Tiiles-Trikkonen Tanja & Nykky Tiina: Näin meillä on puhallettu ehkäisevä pä...Tiiles-Trikkonen Tanja & Nykky Tiina: Näin meillä on puhallettu ehkäisevä pä...
Tiiles-Trikkonen Tanja & Nykky Tiina: Näin meillä on puhallettu ehkäisevä pä...THL
197 vues13 diapositives
Matti Holi; Hoidon saatavuus ja yhtenäiset hoidon kriteerit - Ensisijaisen ho... par
Matti Holi; Hoidon saatavuus ja yhtenäiset hoidon kriteerit - Ensisijaisen ho...Matti Holi; Hoidon saatavuus ja yhtenäiset hoidon kriteerit - Ensisijaisen ho...
Matti Holi; Hoidon saatavuus ja yhtenäiset hoidon kriteerit - Ensisijaisen ho...THL
331 vues25 diapositives
Pekka Rajala: Hyvinvointijohtaminen Limingan kunnassa par
Pekka Rajala: Hyvinvointijohtaminen Limingan kunnassaPekka Rajala: Hyvinvointijohtaminen Limingan kunnassa
Pekka Rajala: Hyvinvointijohtaminen Limingan kunnassaTHL
796 vues24 diapositives
Leena Turpeinen: Miten Helsingissä on integroitu mielenterveys-, päihde- ja s... par
Leena Turpeinen: Miten Helsingissä on integroitu mielenterveys-, päihde- ja s...Leena Turpeinen: Miten Helsingissä on integroitu mielenterveys-, päihde- ja s...
Leena Turpeinen: Miten Helsingissä on integroitu mielenterveys-, päihde- ja s...THL
1.4K vues31 diapositives
Terveyden edistäminen - kainuun sote ja kunnat 2016 par
Terveyden edistäminen - kainuun sote ja kunnat 2016Terveyden edistäminen - kainuun sote ja kunnat 2016
Terveyden edistäminen - kainuun sote ja kunnat 2016THL
496 vues15 diapositives

Tendances(20)

Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi... par THL
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
THL187 vues
Tiiles-Trikkonen Tanja & Nykky Tiina: Näin meillä on puhallettu ehkäisevä pä... par THL
Tiiles-Trikkonen Tanja & Nykky Tiina: Näin meillä on puhallettu ehkäisevä pä...Tiiles-Trikkonen Tanja & Nykky Tiina: Näin meillä on puhallettu ehkäisevä pä...
Tiiles-Trikkonen Tanja & Nykky Tiina: Näin meillä on puhallettu ehkäisevä pä...
THL197 vues
Matti Holi; Hoidon saatavuus ja yhtenäiset hoidon kriteerit - Ensisijaisen ho... par THL
Matti Holi; Hoidon saatavuus ja yhtenäiset hoidon kriteerit - Ensisijaisen ho...Matti Holi; Hoidon saatavuus ja yhtenäiset hoidon kriteerit - Ensisijaisen ho...
Matti Holi; Hoidon saatavuus ja yhtenäiset hoidon kriteerit - Ensisijaisen ho...
THL331 vues
Pekka Rajala: Hyvinvointijohtaminen Limingan kunnassa par THL
Pekka Rajala: Hyvinvointijohtaminen Limingan kunnassaPekka Rajala: Hyvinvointijohtaminen Limingan kunnassa
Pekka Rajala: Hyvinvointijohtaminen Limingan kunnassa
THL796 vues
Leena Turpeinen: Miten Helsingissä on integroitu mielenterveys-, päihde- ja s... par THL
Leena Turpeinen: Miten Helsingissä on integroitu mielenterveys-, päihde- ja s...Leena Turpeinen: Miten Helsingissä on integroitu mielenterveys-, päihde- ja s...
Leena Turpeinen: Miten Helsingissä on integroitu mielenterveys-, päihde- ja s...
THL1.4K vues
Terveyden edistäminen - kainuun sote ja kunnat 2016 par THL
Terveyden edistäminen - kainuun sote ja kunnat 2016Terveyden edistäminen - kainuun sote ja kunnat 2016
Terveyden edistäminen - kainuun sote ja kunnat 2016
THL496 vues
Risto Raivio ja Satu Väihkönen: Yhteistyö alueellisen järjestämissuunnitelman... par Työterveyslaitos
Risto Raivio ja Satu Väihkönen: Yhteistyö alueellisen järjestämissuunnitelman...Risto Raivio ja Satu Väihkönen: Yhteistyö alueellisen järjestämissuunnitelman...
Risto Raivio ja Satu Väihkönen: Yhteistyö alueellisen järjestämissuunnitelman...
Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ... par THL
Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ...Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ...
Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ...
THL737 vues
Vanhuspalvelujen tila 2016 par THL
Vanhuspalvelujen tila 2016Vanhuspalvelujen tila 2016
Vanhuspalvelujen tila 2016
THL5.3K vues
Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa? par THL
Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa? Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa?
Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa?
THL1.3K vues
Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen ... par THL
Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen ...Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen ...
Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen ...
THL6.6K vues
Kotihoidon, tavallisen palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon toiminta... par THL
Kotihoidon, tavallisen palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon toiminta...Kotihoidon, tavallisen palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon toiminta...
Kotihoidon, tavallisen palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon toiminta...
THL3K vues
Räinä Riitta: Meidän Iin hyvinvointimalli. Kunnan hyvinvointisuunnitelma osak... par THL
Räinä Riitta: Meidän Iin hyvinvointimalli. Kunnan hyvinvointisuunnitelma osak...Räinä Riitta: Meidän Iin hyvinvointimalli. Kunnan hyvinvointisuunnitelma osak...
Räinä Riitta: Meidän Iin hyvinvointimalli. Kunnan hyvinvointisuunnitelma osak...
THL213 vues
Aino Mattila; Transtutkittavien määrä kasvaa eksponentiaalisesti - Mikä neuvo... par THL
Aino Mattila; Transtutkittavien määrä kasvaa eksponentiaalisesti - Mikä neuvo...Aino Mattila; Transtutkittavien määrä kasvaa eksponentiaalisesti - Mikä neuvo...
Aino Mattila; Transtutkittavien määrä kasvaa eksponentiaalisesti - Mikä neuvo...
THL3K vues
Teija Hammar: Iäkkään henkilön voimavarat elämän loppuvaiheessa ja RAI-tieto par THL
Teija Hammar: Iäkkään henkilön voimavarat elämän loppuvaiheessa ja RAI-tietoTeija Hammar: Iäkkään henkilön voimavarat elämän loppuvaiheessa ja RAI-tieto
Teija Hammar: Iäkkään henkilön voimavarat elämän loppuvaiheessa ja RAI-tieto
THL277 vues
Markkula Jaana , Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa I) – kunnan hyvin... par THL
Markkula Jaana , Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa I) – kunnan hyvin...Markkula Jaana , Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa I) – kunnan hyvin...
Markkula Jaana , Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa I) – kunnan hyvin...
THL129 vues
Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä... par THL
Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä...Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä...
Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä...
THL777 vues
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa par THL
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissaNella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
THL491 vues
Penttilä Maija: Esimerkkejä kuntien hyvinvointikertomus prosesseista: Ehkäise... par THL
Penttilä Maija: Esimerkkejä kuntien hyvinvointikertomus prosesseista: Ehkäise...Penttilä Maija: Esimerkkejä kuntien hyvinvointikertomus prosesseista: Ehkäise...
Penttilä Maija: Esimerkkejä kuntien hyvinvointikertomus prosesseista: Ehkäise...
THL105 vues
Mutanen Susanna: Ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen hanke par THL
Mutanen Susanna: Ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen hankeMutanen Susanna: Ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen hanke
Mutanen Susanna: Ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen hanke
THL178 vues

Similaire à Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaatteet 6.9.2017

Jussi Suojasalmi: Polkuja työelämään par
Jussi Suojasalmi: Polkuja työelämäänJussi Suojasalmi: Polkuja työelämään
Jussi Suojasalmi: Polkuja työelämäänTHL
205 vues10 diapositives
Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja... par
Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja...Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja...
Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja...THL
557 vues26 diapositives
24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko par
24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko
24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutkoTyöterveyslaitos
71 vues21 diapositives
Mielenterveyden tuki työpaikalla par
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaTyöterveyslaitos
70 vues54 diapositives
13.2.2017 Työkykyjohtaminen par
13.2.2017 Työkykyjohtaminen13.2.2017 Työkykyjohtaminen
13.2.2017 TyökykyjohtaminenTyöterveyslaitos
775 vues24 diapositives
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai... par
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...THL
518 vues11 diapositives

Similaire à Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaatteet 6.9.2017(20)

Jussi Suojasalmi: Polkuja työelämään par THL
Jussi Suojasalmi: Polkuja työelämäänJussi Suojasalmi: Polkuja työelämään
Jussi Suojasalmi: Polkuja työelämään
THL205 vues
Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja... par THL
Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja...Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja...
Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja...
THL557 vues
24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko par Työterveyslaitos
24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko
24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai... par THL
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...
THL518 vues
Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää par THL
Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää
Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää
THL251 vues
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella par THL
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueellaHaasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella
THL600 vues
Kuntoutuksen uusia tuulia. Sijoita ja valmenna -malli par THL
Kuntoutuksen uusia tuulia. Sijoita ja valmenna -malliKuntoutuksen uusia tuulia. Sijoita ja valmenna -malli
Kuntoutuksen uusia tuulia. Sijoita ja valmenna -malli
THL696 vues
31.5.2016 Pohjois-Savon verkostotapaaminen par Työterveyslaitos
31.5.2016 Pohjois-Savon verkostotapaaminen 31.5.2016 Pohjois-Savon verkostotapaaminen
31.5.2016 Pohjois-Savon verkostotapaaminen
Teija Eskola: Rai vanhustyönjohtajan työkaluna par THL
Teija Eskola: Rai vanhustyönjohtajan työkalunaTeija Eskola: Rai vanhustyönjohtajan työkaluna
Teija Eskola: Rai vanhustyönjohtajan työkaluna
THL266 vues
Työelämän muutos haastaa työterveyshuoltoa par Pauli Forma
Työelämän muutos haastaa työterveyshuoltoaTyöelämän muutos haastaa työterveyshuoltoa
Työelämän muutos haastaa työterveyshuoltoa
Pauli Forma110 vues
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi par Työterveyslaitos
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k... par Työterveyslaitos
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...
7 leino timo_toimintakyvyn arviointi työterveyshuollossa_icf_seminaari_leino_... par THL
7 leino timo_toimintakyvyn arviointi työterveyshuollossa_icf_seminaari_leino_...7 leino timo_toimintakyvyn arviointi työterveyshuollossa_icf_seminaari_leino_...
7 leino timo_toimintakyvyn arviointi työterveyshuollossa_icf_seminaari_leino_...
THL441 vues
Olisiko verkkovälitteisyys työterveyshuollon keino vastata pienyrittäjien tar... par Työterveyslaitos
Olisiko verkkovälitteisyys työterveyshuollon keino vastata pienyrittäjien tar...Olisiko verkkovälitteisyys työterveyshuollon keino vastata pienyrittäjien tar...
Olisiko verkkovälitteisyys työterveyshuollon keino vastata pienyrittäjien tar...
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista par Työterveyslaitos
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeistaTyönantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työterveyslaitos1.4K vues
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta par Työterveyslaitos
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotestaTyöterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta

Plus de THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 par
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
220 vues12 diapositives
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf par
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
64 vues6 diapositives
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf par
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
11 vues5 diapositives
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf par
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
13 vues32 diapositives
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf par
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
35 vues17 diapositives
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... par
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
24 vues15 diapositives

Plus de THL(20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 par THL
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL220 vues
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf par THL
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL64 vues
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf par THL
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL11 vues
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf par THL
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL13 vues
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf par THL
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL35 vues
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... par THL
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL24 vues
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf par THL
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL19 vues
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf par THL
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL28 vues
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022 par THL
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL272 vues
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto par THL
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL282 vues
Synthetic Opioid Preparedness in Europe par THL
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL234 vues
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 par THL
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL329 vues
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022 par THL
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL396 vues
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf par THL
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL69 vues
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer par THL
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL81 vues
Förvaring av vacciner par THL
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL145 vues
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon... par THL
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL129 vues
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu par THL
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL150 vues
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022 par THL
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL182 vues
Tietoisku eri rokotteista par THL
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL187 vues

Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaatteet 6.9.2017

 • 1. Pirkanmaan toimintakykykeskus ja mieli-suunnitelman periaatteet THL 06.09.2017 Vastaava ylilääkäri Virpi Heikkinen Kuntoutuksen vastuuyksikkö/ TAYS Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous 6.9.2017
 • 2. 2OMAN ORGANISAATION NIMI TOIKE-hanke Toimintakykykeskus maakunnalliseen SOTEen – osatyökykyisen polut työhön ja työllisyyteen Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous 6.9.2017 / Virpi Heikkinen
 • 3. TOIKE-hanke • OTE-hanke: Osku-ohjelman (2013-2015) suositukset käyttöön • tuotettiin toimivia ja käytännössä testattuja toimintamalleja osatyökykyisten työssä jatkamisen ja työllistymisen tueksi (Kaikki keinot käyttöön, työkykykoordinaattorikoulutus). • Hankkeen tavoitteena on, että osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille. • Projektissa rakennetaan toimintamalli työelämässä oleville ja työelämän ulkopuolelle jääneille hoitoon ja kuntoutukseen ohjaamiseen sekä varhaiseen työkyvyn tukeen. • Hankekumppaneina ovat mukana Tampereen kaupunki (TYP) ja EPSHP. Lisäksi mukana on laajasti terveydenhuollon ja työllisyyden toimijoita sekä Kela. • Kohderyhmä: osatyökykyiset, joilla on tuki- ja liikuntaelinsairauden vuoksi vaikeuksia selviytyä nykyisen työnsä tai opiskelun vaatimuksista, mutta halua jatkaa työelämässä. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous 6.9.2017 / Virpi Heikkinen
 • 4. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous 6.9.2017 / Virpi Heikkinen
 • 5. Osatyökykyinen • Ei ole sama kuin osatyökyvytön. • Henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään. • Osatyökykyisyys • yksilöllistä • sidoksissa osatyökykyisyyden syyhyn, työhön ja työn vaatimuksiin • monenlaista - esimerkiksi vammaiset, pitkäaikaissairaat, vakavasta sairaudesta toipuvat, elämänkriisin kokeneet tai pitkäaikaistyöttömät, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden takia • voi olla myös tilapäistä. • Työkyky voi vaihdella elämän eri vaiheissa. • Jos terveys ja muut yksilölliset tekijät ovat tasapainossa työn vaatimusten kanssa, henkilö ei ole osatyökykyinen, vaan työkykyinen • osatyökykyiset ovat hyvin heterogeeninen ryhmä. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous 6.9.2017 / Virpi Heikkinen
 • 6. Perustelut OTE-hankkeelle • Työikäisistä suomalaisista noin 1,9 miljoonalla (yli 50 %), on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. • 600 000 arvioi, että tämä sairaus tai vamma vaikuttaa heidän työhönsä tai työmahdollisuuksiinsa. • Osatyökykyisillä on muita suurempi riski jäädä työttömäksi. • Vamma tai pitkäaikaissairaus estää liian usein työhön paluun tai kokonaan työelämään pääsyn. • Kun osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille, osatyökykyisten yhdenvertaisuus lisääntyy ja heidän elämänlaatunsa paranee. Kaiken olemassa olevan työpanoksen hyödyntäminen vähentää myös valtion kustannuksia. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous 6.9.2017 / Virpi Heikkinen
 • 7. TOIKE-hankkeen lähtökohdat • Erikoissairaanhoito: läheteviive, pitkät tutkimusajat ja konsultaatioketjut. • Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon asenteet ja ajattelutavat keskittyvät (liiaksi) diagnostiseen syyn etsimiseen. • Työterveyshuollon piirissä olevat saattavat pudota seurannasta. • Työkyvyttömyyseläkehakemuksista iso osa tulee työttömiltä ilman edeltäviä kuntouttavia toimenpiteitä. • Työkyvyn tukemistavoitteen saaminen yhteiseksi asiaksi terveydenhuollossa, kuntoutuksessa ja sosiaalivakuutuksen kentässä edellyttää verkostoitumista. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous 6.9.2017 / Virpi Heikkinen
 • 8. TOIKE-hankkeen tavoitteet • Löytää työelämään tähtääviä ratkaisuja pitkittyvien sairauspäivärahakausien ja työkyvyttömyyseläkkeiden vaihtoehdoksi • Tunnistaa osatyökykyiset. • Tuottaa segmentoituja työllisyyttä edistäviä asiakaspolkuja. • Kehittää SOTE:en uusi toimintamalli/-käytäntö ja sitä tukeva toimintakykykeskus. • Verkottaa perusterveydenhuolto – työterveyshuolto – erikoissairaanhoito – työvoimatoimisto ja muut työllisyyspalvelut – työnantajat – Kela – kuntien sosiaalitoimistot, hakea yhteistä visiota, yhteistä kieltä ja testata erilaisia yhteistyömalleja. • Yleistettävyys, 2 maakuntaa, ei sairaussidonnainen Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous 6.9.2017 / Virpi Heikkinen
 • 9. Asiakassegmentointi Alkuperäinen konsepti: Suuntimasegmentointi • Lääkärin vastaanotolla • Kehitetään edelleen Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous 6.9.2017 / Virpi Heikkinen Työelämästatus Työllinen Työkykypistemäärä 0-5 6-7 8-10 Työtön Työkykypistemäärä 0-5 6-7 8-10 Aloitusvaiheessa: Työllinen / työtön Työkykypistemäärä 0-5 / 6-7 / 8-10
 • 10. “Avainhenkilö”, työkykykoordinaattori tai vastaava - Hallitsee “kaikki keinot” - Tuntee verkoston ja voi koota palvelukokonaisuuden - Tarvittaessa hakee tukea toimintakykykeskuksesta tai työllisyyspalveluiden TYKY-keskuksesta Toimintakykykeskus - Tekee asiakkaille toiminta- ja työkyvynarvioita, antaa ohjausta ja neuvontaa ja /tai kokonaissuunnitelman yhdessä työelämän toimijoiden kanssa - Toimii konsulttina ammattilaisille Tyky-keskus - toimii työllisyyspalveluissa työkykyä arvioivana ja tukikeinoja etsivänä keskuksena Osatyökykyistä tukeva alueellinen verkosto (VISIO!) Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous 6.9.2017 / Virpi Heikkinen
 • 11. Kliininen toiminta = Toimintakykykeskus Verkostotyöskentely Toimintamallin kehittäminen Geneerisyys 2 maakuntaa: EPSHP, PSHP Osatyökykyisen tunnistaminen Osatyökykyisen segmentoidut palvelupolut Osatyökykyisen verkosto Asiakastyöhön liittyvä yhteistyö verkostossa, asennemuutoksen tuki Asiakastyössä kertyvä tieto tarvittavista palvelukokonaisuuksista Segmentointityövälineet Asiakastyössä erilaisten yhteistyömallien kokeilu Työpajoissa ja yhteisneuvotteluissa erilaisten yhteistyömallien etsiminen ja kokemusten jakaminen Työpajoissa palvelupolkujen kehittäminen verkoston kanssa Infotilaisuudet eri toimijoille, viestintä, asennemuutoksen tuki Palvelumuotoilu Kehittäjäasiakkaat Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous 6.9.2017 / Virpi Heikkinen
 • 12. TE-tsto TTH PTH Työllisyyspalvelut ESH Kela Palvelu- polku 1 Palvelu- polku 2 Palvelu- polku 3 Palvelu- polku 4 Työkykykoordinaattori- koulutus Työvälineet, esim. Kykyviisari Keinovalikoima Palvelu, jossa osatyökykyisyys tunnistetaan Toimintakykykeskus • 2 ensilinjan työntekijää • 2 työterveyslääkäriä • 0,5 psykologi Palvelupolut Hoito ja kuntoutus Reitti työelämään Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous 6.9.2017 / Virpi Heikkinen
 • 13. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri13 10.9.2017 Yhteiset keskeiset periaatteet TOIKE-hankkeessa ja mieli- suunnitelmassa • Asiakkaan aseman vahvistaminen ja palvelujen kehittämisen asiakaslähtöisyys • Yhdenvertaisuus • Varhainen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy • Työkyvyn tuki • Palvelujen koordinaatio Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous 6.9.2017 / Virpi Heikkinen
 • 14. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri14 10.9.2017 Asiakkaan aseman vahvistaminen ja asiakaslähtöisyys TOIKE: • matalan kynnyksen palvelu: saavutettavuus, uusi tarjontaa monipuolistava palvelu • yhdenvertaisuus: työelämästatus ei ole kriteerinä, palvelujen profilointi asiakkaan kykyjen mukaan • palvelun kehittämisessä asiakkaat otetaan mukaan • työkyvyn tuki ja työkykyarvion toteuttaminen kuntoutusmahdollisuuksia arvioivana on keskeistä MIELI: • Palveluja kehitetään monipuolisiksi, saavutettaviksi ja saatavuudeltaan riittäviksi. • Palvelujen käyttäjien valinnanvapauden lisääntyessä otetaan käyttöön yhdenvertaisuutta lisääviä keinoja niiden henkilöiden tueksi, joiden oma kyky, halu tai mahdollisuus valita on heikko. • Kokemusasiantuntijuus ja omaisten ja läheisten huomioonottaminen otetaan pysyväksi käytännöksi palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. • Kuntoutumista tukevia ja työhön pääsyä tukevia toimenpiteitä otetaan käyttöön. Lisätään kuntoutukseen hakeutumisen kannustavuutta muun muassa sosiaaliturvaa uudistamalla. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous 6.9.2017 / Virpi Heikkinen
 • 15. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri15 10.9.2017 Mielenterveyttä ja päihteettömyyttä edistävä ja ongelmia ehkäisevä työ TOIKE • Palvelupolkuihin (palvelukokonaisuuksiin) linkitetään mielenterveys- ja päihdepalveluja, erityisesti kolmannen sektorin ja matalan kynnyksen palveluja • Kykyviisari-työvälineellä kartoitetaan mahdollisia työkykyyn vaikuttavia toimintakykyvajeita ja riskejä eri elämänalueilla MIELI • Mielenterveyttä vahvistavaa ja ongelmia ehkäisevää työtä lisätään. • Peruspalveluissa otetaan kattavasti käyttöön vaikuttavat edistävän työn, ehkäisyn sekä varhaisen tunnistamisen ja hoidon menetelmät. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous 6.9.2017 / Virpi Heikkinen
 • 16. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri16 10.9.2017 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestäminen TOIKE • Palvelupolkuihin (palvelukokonaisuuksiin) linkitetään mielenterveys- ja päihdepalveluja, erityisesti kolmannen sektorin ja matalan kynnyksen palveluja • Kiinnitetään huomiota erityisesti kipu-masennus-unihäiriö –triadiin ja monisairaisiin MIELI • Palvelut järjestetään mielenterveys- ja päihdeongelmaisten erityisten tarpeiden mukaisesti. Erityisesti huomioon otettavia näkökohtia ovat haavoittuvimpien ryhmien palvelut, somaattisen hoidon integroiminen mielenterveys- ja päihdetyöhön, eri hallinnonalojen yhteistyö, asiakkaiden kieli- ja kulttuuritaustan huomioon ottavien palvelujen kehittäminen ja asumispalvelujen kehittäminen. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous 6.9.2017 / Virpi Heikkinen
 • 17. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri17 10.9.2017 Toimintakykykeskusta kehitetään geneeriseksi malliksi • Työkyvyn tuen keinot eivät ole sairauskohtaisia eivätkä sidottuja diagnoosiin. • Toimintakykylähtöisyys tukee geneerisyyttä. • Asiakkaan kokemus työkyvystä tai arjessa pärjääminen (kyky käyttää palveluja) sopivat hyvin myös mielenterveysasiakkaan palvelupolun profilointiin. • Erityisesti pitkäaikaistyöttömät ovat jääneet päihde- ja mielenterveyspalvelujen katveeseen – varhaista tunnistamista tarvitaan kaikilla palvelusektoreilla Kiitos! virpi.heikkinen@pshp.fi Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous 6.9.2017 / Virpi Heikkinen