Podsumowanie I kwartału 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM

TIM SA
TIM SATIM SA
1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe 4. 3LP S.A 5. Kluczowe aktywności
Podsumowanie wyników
za I kwartał 2022 r.
Wrocław | 25.05.2022
2
O nas
Rynki działalności
Wyniki finansowe
AGENDA
O nas
1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe
79%
21%
Działalność dystrybucyjna
Usługi logistyczne
Grupa TIM w pigułce
• Atrakcyjna polityka dywidendowa
• Rosnące wyniki finansowe i niski poziom zadłużenia
• Lider e-commerce B2B w Polsce
• Ambitny plan rozwoju bazujący na nowej strategii rozwoju
• Silna ekspozycja na sektor e-commerce (infrastruktura wyspecjalizowana w obsłudze
logistycznej klientów z tego sektora)
• Kontynuacja strategii rozwoju niezależnie od zawieszenia IPO
• Dynamicznie rosnący gracz na rynku usług dla e-commerce
• Inwestycje w zakresie rozbudowy powierzchni 3LP skokowo zwiększające skalę biznesu
EBITDA LTM GK TIM
wg linii biznesowych:
4
1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe
5
1
2
3
4
Najlepsze roczne wyniki finansowe w historii Grupy TIM
• 410 mln zł przychodów (+49% r/r)
• 47 mln zł EBITDA (+92% r/r)
• 31 mln zł zysku netto (+132% r/r)
Przyjęta polityka dywidendowa oraz wypłata rekordowej dywidendy za 2021 rok
• Polityka zakładająca wypłaty dywidend w wysokości 1 zł na akcje (22,2 mln zł) + 50% nadwyżki zysku netto TIM powyżej kwoty 22,2 mln zł
• 53,3 mln zł - propozycja dywidendy za 2021 r.
3LP S.A.
• Budowa nowej hali 25 tys. mkw. + automatyka
• Kontynuacja strategii dalszego dynamicznego rozwoju niezależnie od zawieszenia IPO
Zakończenie prac nad nową długoterminową strategią TIM S.A.
• Dalszy rozwój platformy e-commerce B2B
• Koncentracja na elektrotechnice i klientach profesjonalnych
• Cele finansowe do 2026 r.: 3 mld zł przychodów oraz 250 mln zł EBITDA w TIM S.A.
Podsumowanie Q1 2022
Rynki działalności
1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe
Polaków korzysta z internetu*
europejskich firm działających w B2B spodziewa
się co najmniej stabilnego wzrostu sprzedaży w 2022+**
Konsumeryzacja B2B – w perspektywie 5 do 10 lat strony internetowe dedykowane dla użytkownika B2C i dla użytkownika B2B będą trudne do rozróżnienia**
* “Digital 2022. Global overview report.”, we are social, Hootsuite, 2022
** digitalcommerce360.com
7
Wartość rynku e-commerce B2B w Europie (2025 r.)**
2 bln USD
87%
76%
(e)(m)commerce B2B długoterminowym czynnikiem wzrostu
polskich konsumentów deklaruje, że co tydzień
kupuje coś online*
58,7%
pokolenia Z w USA używa telefonów komórkowych
do składania zamówień w e-commerce B2B*
80%
Prognoza obrotów e-commerce B2B w Europie (w mld USD)
1 159
1 333
1 506
1 670
1 817
2021 2022 2023 2024 2025
+12%
1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe
6,6 7,3 7,7 8,9 9,9
11,2
13,5
15,8
18,6
20,7
21,9
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zasoby powierzchni magazynowej w Polsce*
33,2%
29,5%
27,7%
21,9%
20,0%
17,2% 17,1% 16,9% 16,5% 16,1% 15,3% 14,8%
13,6% 13,2% 13,0% 12,4% 12,0%
9,9% 9,8%
5,2%
Polska w gronie liderów rynku e-commerce w Europie z jedną z najsilniejszych
prognozowanych dynamik wzrostu
Prognozowana dynamika wzrostu rynku e-commerce*
23,0**
Rozwój e-commerce kluczowym czynnikiem
wzrostu popytu na powierzchnię magazynową
oraz usługi logistyczne
Zmiana przyzwyczajeń konsumentów wspiera
dynamiczny wzrost e-commerce i szybką
digitalizację zakupów biznesowych
Szacunkowy udział e-commerce przekracza
1/3 całkowitego popytu na powierzchnię
magazynową na polskim rynku
* Euromonitor, Cushman & Wakefield
** Dane na koniec 3Q2021, prognoza
Rosnący popyt na powierzchnie magazynowe w Polsce wspierane
dynamicznie rozwijającym się e-commerce
8
mln m2
Pandemia potwierdziła, że sprawne procesy
logistyczne są fundamentem efektywnej
działalności w e-commerce
12% (do 162 mld PLN w 2026) - szacowany
CAGR wzrostu sprzedaży dóbr online w Polsce
w latach 2020-2026
40% (do ok. 637 mld PLN) - szacowana
dynamika wzrostu e-commerce B2B w Polsce
w 2021 r. r/r
CAGR 2019-2022
Wyniki finansowe
1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe
Przychody jednostkowe
3LP – logistyka
Przychody
jednostkowe TIM
10
Wybrane wyniki finansowe Grupy TIM
TIM S.A. - jednostka
dominująca wobec 3LP S.A.,
notowana na GPW
Dane jednostkowe LTM: Dane skonsolidowane GK TIM LTM:
1 450 mln zł
Przychody
ze sprzedaży:
167 mln zł
EBITDA:
110 mln zł
Zysk netto:
668 mln zł
Aktywa razem*:
* Dane na dzień bilansowy 31.03.2022 r.
1 387 mln zł
147 mln zł
132 mln zł
EBITDA
jednostkowa TIM
35 mln zł
EBITDA
jednostkowa 3LP
– logistyka
1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe
575,9
666,2
719,2
830,3
890,0
976,4
1 314,3
-
200,0
400,0
600,0
800,0
1 000,0
1 200,0
1 400,0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
240,1
274,4
410,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0
1Q 2020 1Q 2021 1Q 2022
• Po 4 miesiącach 2022 r. (ostatnie raportowane dane) TIM SA
osiągnął ponad 509 mln zł przychodów (+40,2% r/r).
• Ponad dwukrotny wzrost obrotów w latach 2015-2021
potwierdza ambicje rozwojowe Grupy
Przychody w latach 2015-2021 (mln zł) i ich średnioroczny wzrost
Przychody ze sprzedaży (mln zł)
11
Grupa TIM - dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży
+15%
+35%
+31%
+31%
1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe
12
7,3
19,1
41,4
5,2
5,6
5,8
5,2%
9,0%
11,5%
-90,00%
-70,00%
-50,00%
-30,00%
-10,00%
10,00%
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
1Q 2020 1Q 2021 1Q 2022
EBIT Amortyzacja Rentowność
0,5
13,5
31,2
0,2%
4,9%
7,6%
-35,00%
-30,00%
-25,00%
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
1Q 2020 1Q 2021 1Q 2022
Zysk netto Rentowność
• Skokowo wyższe zyski EBITDA w raportowanych okresach.
• Dynamiczny wzrost marż wobec pierwszego kwartału 2021 roku.
• Ponad dwukrotny wzrost zysku netto oraz znacząca
poprawa rentowności za pierwszy kwartał 2022 roku wobec
tożsamego okresu z poprzedniego roku.
EBITDA (mln zł) Zysk netto (mln zł)
24,7
Grupa TIM - wzrost zysków i marż
+132%
12,5
47,2
+92%
1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe
13
Wypłaty dywidend w latach 2005-2021 (mln zł)
5,10 3,50
12,00 13,30
2,70
22,20
17,80
26,60
48,80
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
2005 2009 2010 2011 2012 2018 2019 2020 2021
115,4 mln zł
152 mln zł
• W ramach rekomendacji Zarządu Spółki, po decyzji WZA TIM wypłaci dodatkowo 1,20 zł dywidendy na akcję (łącznie 26,6 mln zł).
• Łącznie wypłacona przez TIM dywidenda za 2021 rok osiągnie 2,40 zł na akcję (53,3 mln zł)*.
• Dzień dywidendy został zarekomendowany na 27 lipca 2022 r., a dzień wypłaty - na 11 sierpnia 2022 r.
*z uwzględnieniem wypłaconej w grudniu 2021 r. zaliczki na poczet przyszłej przewidywanej dywidendy w wysokości 1,20 zł na ak cję
1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe
14
4 104
5 028
4 135
4 716
5 381
6461
5950
6605
7551
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
1Q 2Q 3Q 4Q
2020 2021 2022
Sprzedaż do nowych klientów
Liczba nowych klientów
• Istotny wzrost zainteresowania e-commerce.
• Utrzymany trend wzrostowy i duża dynamika w zakresie
pozyskiwania nowych użytkowników platformy TIM.pl.
• Z każdym kwartałem rośnie wartość sprzedaży do nowych klientów.
• Sprzedaż do nowych klientów stanowi blisko 14% całkowitej
sprzedaży zrealizowanej w 1Q 2022 roku.
TIM S.A. – systematyczna poprawa wskaźników sprzedaży
14,4
24,9
31,7
41,9
53,8
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 4Q 2021 1Q 2022
113 mln zł /
9,0%
53,8 mln zł /
13,7%
1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe
36,7%
44,9%
9,3%
8,1%
1,0%
44,6%
37,2%
8,4%
7,8%
Instalator Sprzedawca / hurtownik
Produkcja OEM Utrzymanie ruchu / konserwator
Pozostałe
Marża brutto na sprzedaży (mln zł)
37,7
50,3
83,8
5,0
25,0
45,0
65,0
85,0
105,0
125,0
145,0
1Q 2020 1Q 2021 1Q 2022
15
+67%
* Klient realizujący sprzedaż wyższą niż 1,5 tys. zł mies. w ciągu ostatnich 12 mies.
TIM S.A. - rentowność sprzedaży i segmentacja
• W 1Q 2022 r. dynamiczny wzrost nominalnej marży brutto ze
sprzedaży
• Na koniec 1Q 2022 r. liczba klientów kluczowych* wyniosła
19 550, tj. wzrosła o 29,6% r/r.
Przychody w podziale na segmenty klientów 1Q 2022 vs 1Q 2021 roku (%)
1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe
16
Liczba użytkowników i sesji
TIM S.A. - wzrosty efektywności segmentu e-commerce
użytkowników pochodzi z ruchu organicznego (SEO)
stanowi udział użytkowników z kanału Ads
54,7%
33,5%
udział przychodów z kanału SEO w całości przychodów online
30,3%
649
775
2
254
252
617
172
2
159
618
797
984
2
707
387
808
907
2
884
671
liczba użytkowników liczba sesji
1Q 2019 1Q 2020 1Q 2021 1Q 2022
Zapoznanie się z treścią niniejszej Prezentacji („Prezentacja”) lub udział w spotkaniu, na którym Prezentacja jest przedstawiana lub omawiana uznaje się za akceptację treści
poniższego zastrzeżenia prawnego.
Prezentacja została przygotowana przez TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („TIM” lub "Spółka") wyłącznie w celach informacyjnych. Ani Prezentacja, ani jakakolwiek kopia Prezentacji
nie może być́ powielana, rozpowszechniana ani przekazywana, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie w jakimkolwiek celu bez pisemnej zgody Spółki.
Niniejsza Prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej bądź informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną. Niniejsza Prezentacja nie zawiera
kompletnej ani całościowej analizy finansowej lub handlowej TIM ani Grupy Kapitałowej TIM („Grupa TIM”), jak również̇ nie przedstawia jej pozycji i perspektyw w kompletny ani
całościowy sposób. Spółka przygotowała Prezentację z należytą̨ starannością̨, jednak może ona zawierać pewne nieścisłości lub uogólnienia. Dlatego zaleca się̨, aby każda
osoba zamierzająca podjąć́ decyzję inwestycyjną odnośnie jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę lub jej spółki zależne opierała się̨ na
informacjach ujawnionych w raportach Spółki, sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty kupna lub sprzedaży
jakichkolwiek papierów wartościowych bądź́ instrumentów lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym.
Prezentacja oraz zawarte na niej obiekty graficzne, informacje, dane oraz ich opisy mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Jednakże, takie stwierdzenia nie mogą być
odbierane jako zapewnienie czy projekcje co do oczekiwanych przyszłych wyników Grupy TIM lub spółek Grupy TIM. Prezentacja nie może być rozumiana jako prognoza przyszłych
wyników TIM i Grupy TIM.
Należy zauważyć, że tego rodzaju stwierdzenia, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych, nie stanowią̨ gwarancji czy zapewnienia, że takie
zostaną̨ osiągnięte w przyszłości. Informacje przekazywane przez przedstawicieli Spółki są̨ oparte na bieżących oczekiwaniach lub poglądach przedstawicieli Spółki i są̨ zależne
od szeregu czynników, które mogą powodować, że faktyczne wyniki osiągnięte przez Spółkę będą̨ w sposób istotny różnić́ się̨ od wyników opisanych w tym dokumencie. Wiele
spośród tych czynników pozostaje poza wiedzą, świadomością i/lub kontrolą Spółki czy możliwością ich przewidzenia przez Spółkę.
TIM, spółki należące do Grupy TIM, ani członkowie jej organów, jej dyrektorzy, członkowie kierownictwa, doradcy, akcjonariusze lub przedstawiciele takich osób nie ponoszą̨ żadnej
odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającego z wykorzystania Prezentacji. Ponadto żadne informacje zawarte w Prezentacji nie stanowią̨ zobowiązania ze strony
Grupy TIM, Spółki jej przedstawicieli, akcjonariuszy, podmiotów zależnych, doradców lub przedstawicieli takich osób. Dane statystyczne lub informacje dotyczące rynku na którym
działa Spółka, Grupa TIM lub spółki należące do Grupy TIM, wykorzystane w niniejszej prezentacji zostały pozyskane ze źródeł publicznych lub wskazanych w treści Prezentacji i nie
zostały poddane dodatkowej lub niezależnej weryfikacji.
Grupa TIM i spółki należące do Grupy TIM, ani członkowie jej organów, jej dyrektorzy, członkowie kierownictwa, doradcy, akcjonariusze lub przedstawiciele takich osób
nie są zobowiązani do przekazywania odbiorcom Prezentacji bądź do wiadomości publicznej dodatkowych informacji, jak również aktualizowania jej treści.
Prezentacja podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
17
Zastrzeżenia prawne
Dziękujemy za uwagę
i zapraszamy do kontaktu
Kontakt
Tomasz Gutowski
InnerValue
Ul. Koszykowa 54
00-675 Warszawa
T.Gutowski@innervalue.pl
+48 794 444 574
Michał Kostrowicki
TIM S.A.
Ul. Jaworska 13
53-612 Wrocław
m.kostrowicki@tim.pl
+48 726 004 981
1 sur 18

Recommandé

Podsumowanie 3 kwartałów 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM par
Podsumowanie 3 kwartałów 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIMPodsumowanie 3 kwartałów 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie 3 kwartałów 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIMTIM SA
375 vues19 diapositives
Podsumowanie 3 kwartałów 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIM par
Podsumowanie 3 kwartałów 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIMPodsumowanie 3 kwartałów 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie 3 kwartałów 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIMTIM SA
360 vues26 diapositives
Podsumowanie I półrocza 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIM par
Podsumowanie I półrocza 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIMPodsumowanie I półrocza 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie I półrocza 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIMTIM SA
420 vues35 diapositives
Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2023 r. par
Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2023 r.Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2023 r.
Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2023 r.TIM SA
133 vues14 diapositives
TIM SA - podsumowanie wyników za rok 2021 par
TIM SA - podsumowanie wyników za rok 2021TIM SA - podsumowanie wyników za rok 2021
TIM SA - podsumowanie wyników za rok 2021TIM SA
628 vues34 diapositives
TIM SA - podsumowanie roku 2020 par
TIM SA - podsumowanie roku 2020TIM SA - podsumowanie roku 2020
TIM SA - podsumowanie roku 2020TIM SA
345 vues33 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Podsumowanie I kwartału 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM

Wyniki finansowe i biznesowe za 2 kwartał 2017 roku - ING Bank Śląski par
Wyniki finansowe i biznesowe za 2 kwartał 2017 roku - ING Bank ŚląskiWyniki finansowe i biznesowe za 2 kwartał 2017 roku - ING Bank Śląski
Wyniki finansowe i biznesowe za 2 kwartał 2017 roku - ING Bank ŚląskiING Bank Śląski
425 vues51 diapositives
ing_bsk_prezentacja_2q_2023_pl.pdf par
ing_bsk_prezentacja_2q_2023_pl.pdfing_bsk_prezentacja_2q_2023_pl.pdf
ing_bsk_prezentacja_2q_2023_pl.pdfŁukasz Konopko
177 vues52 diapositives
Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał 2016 par
Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał 2016 Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał 2016
Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał 2016 ING Bank Śląski
233 vues44 diapositives
Podsumowanie I kwartału 2021 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM par
Podsumowanie I kwartału 2021 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIMPodsumowanie I kwartału 2021 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie I kwartału 2021 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIMTIM SA
275 vues23 diapositives
TIM SA - podsumowanie roku 2019 par
TIM SA - podsumowanie roku 2019TIM SA - podsumowanie roku 2019
TIM SA - podsumowanie roku 2019TIM SA
1.7K vues42 diapositives
TIM SA - podsumowanie roku 2018, strategia na lata 2019-2021 par
TIM SA - podsumowanie roku 2018, strategia na lata 2019-2021TIM SA - podsumowanie roku 2018, strategia na lata 2019-2021
TIM SA - podsumowanie roku 2018, strategia na lata 2019-2021TIM SA
1.1K vues48 diapositives

Similaire à Podsumowanie I kwartału 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM(20)

Wyniki finansowe i biznesowe za 2 kwartał 2017 roku - ING Bank Śląski par ING Bank Śląski
Wyniki finansowe i biznesowe za 2 kwartał 2017 roku - ING Bank ŚląskiWyniki finansowe i biznesowe za 2 kwartał 2017 roku - ING Bank Śląski
Wyniki finansowe i biznesowe za 2 kwartał 2017 roku - ING Bank Śląski
Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał 2016 par ING Bank Śląski
Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał 2016 Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał 2016
Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał 2016
Podsumowanie I kwartału 2021 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM par TIM SA
Podsumowanie I kwartału 2021 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIMPodsumowanie I kwartału 2021 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie I kwartału 2021 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
TIM SA275 vues
TIM SA - podsumowanie roku 2019 par TIM SA
TIM SA - podsumowanie roku 2019TIM SA - podsumowanie roku 2019
TIM SA - podsumowanie roku 2019
TIM SA1.7K vues
TIM SA - podsumowanie roku 2018, strategia na lata 2019-2021 par TIM SA
TIM SA - podsumowanie roku 2018, strategia na lata 2019-2021TIM SA - podsumowanie roku 2018, strategia na lata 2019-2021
TIM SA - podsumowanie roku 2018, strategia na lata 2019-2021
TIM SA1.1K vues
Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2016 par ING Bank Śląski
Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2016Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2016
Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2016
Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2016 par ING Bank Śląski
Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2016 Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2016
Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2016
Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2017 roku - ING Bank Śląski par ING Bank Śląski
Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2017 roku - ING Bank ŚląskiWyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2017 roku - ING Bank Śląski
Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2017 roku - ING Bank Śląski
Polityka dywidendowa TIM na lata 2021-2023 oraz rekomendacja dotycząca dywide... par TIM SA
Polityka dywidendowa TIM na lata 2021-2023 oraz rekomendacja dotycząca dywide...Polityka dywidendowa TIM na lata 2021-2023 oraz rekomendacja dotycząca dywide...
Polityka dywidendowa TIM na lata 2021-2023 oraz rekomendacja dotycząca dywide...
TIM SA1K vues
Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2017 par ING Bank Śląski
Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2017Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2017
Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2017
ING Bank Śląski1.1K vues
2017 Q3 Prezentacja wynikow KBJ par KBJ_IR
2017 Q3 Prezentacja wynikow KBJ2017 Q3 Prezentacja wynikow KBJ
2017 Q3 Prezentacja wynikow KBJ
KBJ_IR197 vues
TIM SA - podsumowanie I półrocza 2019 r. par TIM SA
TIM SA - podsumowanie I półrocza 2019 r.TIM SA - podsumowanie I półrocza 2019 r.
TIM SA - podsumowanie I półrocza 2019 r.
TIM SA294 vues
15.05.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-31.03.2019 par LokumDeweloper
15.05.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-31.03.201915.05.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-31.03.2019
15.05.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-31.03.2019
LokumDeweloper721 vues
2017 Q4 Prezentacja wynikow KBJ par KBJ_IR
2017 Q4 Prezentacja wynikow KBJ2017 Q4 Prezentacja wynikow KBJ
2017 Q4 Prezentacja wynikow KBJ
KBJ_IR26 vues
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2016 r. par TIM SA
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2016 r.TIM SA - podsumowanie I kwartału 2016 r.
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2016 r.
TIM SA282 vues
Podsumowanie wyników finansowych 1Q2022 par InterCars
Podsumowanie wyników finansowych 1Q2022Podsumowanie wyników finansowych 1Q2022
Podsumowanie wyników finansowych 1Q2022
InterCars1.7K vues

Plus de TIM SA

Results Summary for the 3rd quarter of 2023 par
Results Summary for the 3rd quarter of 2023Results Summary for the 3rd quarter of 2023
Results Summary for the 3rd quarter of 2023TIM SA
3 vues17 diapositives
Results summary for the first 6 months of 2023 par
Results summary for the first 6 months of 2023Results summary for the first 6 months of 2023
Results summary for the first 6 months of 2023TIM SA
3 vues18 diapositives
Results summary 1st quarter of 2023 par
Results summary 1st quarter of 2023Results summary 1st quarter of 2023
Results summary 1st quarter of 2023TIM SA
7 vues18 diapositives
Yearly results of the TIM Group for 2022 par
Yearly results of the TIM Group for 2022Yearly results of the TIM Group for 2022
Yearly results of the TIM Group for 2022TIM SA
55 vues32 diapositives
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital Group par
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital GroupSummary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital Group
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital GroupTIM SA
11 vues19 diapositives
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital Group par
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital GroupSummary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital Group
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital GroupTIM SA
14 vues28 diapositives

Plus de TIM SA(18)

Results Summary for the 3rd quarter of 2023 par TIM SA
Results Summary for the 3rd quarter of 2023Results Summary for the 3rd quarter of 2023
Results Summary for the 3rd quarter of 2023
TIM SA3 vues
Results summary for the first 6 months of 2023 par TIM SA
Results summary for the first 6 months of 2023Results summary for the first 6 months of 2023
Results summary for the first 6 months of 2023
TIM SA3 vues
Results summary 1st quarter of 2023 par TIM SA
Results summary 1st quarter of 2023Results summary 1st quarter of 2023
Results summary 1st quarter of 2023
TIM SA7 vues
Yearly results of the TIM Group for 2022 par TIM SA
Yearly results of the TIM Group for 2022Yearly results of the TIM Group for 2022
Yearly results of the TIM Group for 2022
TIM SA55 vues
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital Group par TIM SA
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital GroupSummary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital Group
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital Group
TIM SA11 vues
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital Group par TIM SA
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital GroupSummary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital Group
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital Group
TIM SA14 vues
TIM SA Strategy 2022 par TIM SA
TIM SA Strategy 2022TIM SA Strategy 2022
TIM SA Strategy 2022
TIM SA45 vues
Results of the TIM Group Q1 2022 par TIM SA
Results of the TIM Group Q1 2022Results of the TIM Group Q1 2022
Results of the TIM Group Q1 2022
TIM SA40 vues
Strategia TIM 2022 par TIM SA
Strategia TIM 2022Strategia TIM 2022
Strategia TIM 2022
TIM SA960 vues
Results of the TIM Group 1H 2021 par TIM SA
Results of the TIM Group 1H 2021Results of the TIM Group 1H 2021
Results of the TIM Group 1H 2021
TIM SA45 vues
Summary of results for 3rd quarter 2021 par TIM SA
Summary of results for 3rd quarter 2021Summary of results for 3rd quarter 2021
Summary of results for 3rd quarter 2021
TIM SA229 vues
TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2020 r. par TIM SA
TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2020 r.TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2020 r.
TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2020 r.
TIM SA298 vues
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2020 r. par TIM SA
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2020 r.TIM SA - podsumowanie I kwartału 2020 r.
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2020 r.
TIM SA749 vues
TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2019 r. par TIM SA
TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2019 r.TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2019 r.
TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2019 r.
TIM SA3.4K vues
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2019 r. par TIM SA
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2019 r.TIM SA - podsumowanie I kwartału 2019 r.
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2019 r.
TIM SA324 vues
TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2018 r. par TIM SA
TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2018 r.TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2018 r.
TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2018 r.
TIM SA400 vues
TIM SA - podsumowanie I półrocza 2018 r. par TIM SA
TIM SA - podsumowanie I półrocza 2018 r.TIM SA - podsumowanie I półrocza 2018 r.
TIM SA - podsumowanie I półrocza 2018 r.
TIM SA148 vues
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2018 r. par TIM SA
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2018 r.TIM SA - podsumowanie I kwartału 2018 r.
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2018 r.
TIM SA2.7K vues

Podsumowanie I kwartału 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM

 • 1. 1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe 4. 3LP S.A 5. Kluczowe aktywności Podsumowanie wyników za I kwartał 2022 r. Wrocław | 25.05.2022
 • 4. 1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe 79% 21% Działalność dystrybucyjna Usługi logistyczne Grupa TIM w pigułce • Atrakcyjna polityka dywidendowa • Rosnące wyniki finansowe i niski poziom zadłużenia • Lider e-commerce B2B w Polsce • Ambitny plan rozwoju bazujący na nowej strategii rozwoju • Silna ekspozycja na sektor e-commerce (infrastruktura wyspecjalizowana w obsłudze logistycznej klientów z tego sektora) • Kontynuacja strategii rozwoju niezależnie od zawieszenia IPO • Dynamicznie rosnący gracz na rynku usług dla e-commerce • Inwestycje w zakresie rozbudowy powierzchni 3LP skokowo zwiększające skalę biznesu EBITDA LTM GK TIM wg linii biznesowych: 4
 • 5. 1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe 5 1 2 3 4 Najlepsze roczne wyniki finansowe w historii Grupy TIM • 410 mln zł przychodów (+49% r/r) • 47 mln zł EBITDA (+92% r/r) • 31 mln zł zysku netto (+132% r/r) Przyjęta polityka dywidendowa oraz wypłata rekordowej dywidendy za 2021 rok • Polityka zakładająca wypłaty dywidend w wysokości 1 zł na akcje (22,2 mln zł) + 50% nadwyżki zysku netto TIM powyżej kwoty 22,2 mln zł • 53,3 mln zł - propozycja dywidendy za 2021 r. 3LP S.A. • Budowa nowej hali 25 tys. mkw. + automatyka • Kontynuacja strategii dalszego dynamicznego rozwoju niezależnie od zawieszenia IPO Zakończenie prac nad nową długoterminową strategią TIM S.A. • Dalszy rozwój platformy e-commerce B2B • Koncentracja na elektrotechnice i klientach profesjonalnych • Cele finansowe do 2026 r.: 3 mld zł przychodów oraz 250 mln zł EBITDA w TIM S.A. Podsumowanie Q1 2022
 • 7. 1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe Polaków korzysta z internetu* europejskich firm działających w B2B spodziewa się co najmniej stabilnego wzrostu sprzedaży w 2022+** Konsumeryzacja B2B – w perspektywie 5 do 10 lat strony internetowe dedykowane dla użytkownika B2C i dla użytkownika B2B będą trudne do rozróżnienia** * “Digital 2022. Global overview report.”, we are social, Hootsuite, 2022 ** digitalcommerce360.com 7 Wartość rynku e-commerce B2B w Europie (2025 r.)** 2 bln USD 87% 76% (e)(m)commerce B2B długoterminowym czynnikiem wzrostu polskich konsumentów deklaruje, że co tydzień kupuje coś online* 58,7% pokolenia Z w USA używa telefonów komórkowych do składania zamówień w e-commerce B2B* 80% Prognoza obrotów e-commerce B2B w Europie (w mld USD) 1 159 1 333 1 506 1 670 1 817 2021 2022 2023 2024 2025 +12%
 • 8. 1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe 6,6 7,3 7,7 8,9 9,9 11,2 13,5 15,8 18,6 20,7 21,9 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Zasoby powierzchni magazynowej w Polsce* 33,2% 29,5% 27,7% 21,9% 20,0% 17,2% 17,1% 16,9% 16,5% 16,1% 15,3% 14,8% 13,6% 13,2% 13,0% 12,4% 12,0% 9,9% 9,8% 5,2% Polska w gronie liderów rynku e-commerce w Europie z jedną z najsilniejszych prognozowanych dynamik wzrostu Prognozowana dynamika wzrostu rynku e-commerce* 23,0** Rozwój e-commerce kluczowym czynnikiem wzrostu popytu na powierzchnię magazynową oraz usługi logistyczne Zmiana przyzwyczajeń konsumentów wspiera dynamiczny wzrost e-commerce i szybką digitalizację zakupów biznesowych Szacunkowy udział e-commerce przekracza 1/3 całkowitego popytu na powierzchnię magazynową na polskim rynku * Euromonitor, Cushman & Wakefield ** Dane na koniec 3Q2021, prognoza Rosnący popyt na powierzchnie magazynowe w Polsce wspierane dynamicznie rozwijającym się e-commerce 8 mln m2 Pandemia potwierdziła, że sprawne procesy logistyczne są fundamentem efektywnej działalności w e-commerce 12% (do 162 mld PLN w 2026) - szacowany CAGR wzrostu sprzedaży dóbr online w Polsce w latach 2020-2026 40% (do ok. 637 mld PLN) - szacowana dynamika wzrostu e-commerce B2B w Polsce w 2021 r. r/r CAGR 2019-2022
 • 10. 1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe Przychody jednostkowe 3LP – logistyka Przychody jednostkowe TIM 10 Wybrane wyniki finansowe Grupy TIM TIM S.A. - jednostka dominująca wobec 3LP S.A., notowana na GPW Dane jednostkowe LTM: Dane skonsolidowane GK TIM LTM: 1 450 mln zł Przychody ze sprzedaży: 167 mln zł EBITDA: 110 mln zł Zysk netto: 668 mln zł Aktywa razem*: * Dane na dzień bilansowy 31.03.2022 r. 1 387 mln zł 147 mln zł 132 mln zł EBITDA jednostkowa TIM 35 mln zł EBITDA jednostkowa 3LP – logistyka
 • 11. 1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe 575,9 666,2 719,2 830,3 890,0 976,4 1 314,3 - 200,0 400,0 600,0 800,0 1 000,0 1 200,0 1 400,0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 240,1 274,4 410,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0 1Q 2020 1Q 2021 1Q 2022 • Po 4 miesiącach 2022 r. (ostatnie raportowane dane) TIM SA osiągnął ponad 509 mln zł przychodów (+40,2% r/r). • Ponad dwukrotny wzrost obrotów w latach 2015-2021 potwierdza ambicje rozwojowe Grupy Przychody w latach 2015-2021 (mln zł) i ich średnioroczny wzrost Przychody ze sprzedaży (mln zł) 11 Grupa TIM - dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży +15% +35% +31% +31%
 • 12. 1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe 12 7,3 19,1 41,4 5,2 5,6 5,8 5,2% 9,0% 11,5% -90,00% -70,00% -50,00% -30,00% -10,00% 10,00% - 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 1Q 2020 1Q 2021 1Q 2022 EBIT Amortyzacja Rentowność 0,5 13,5 31,2 0,2% 4,9% 7,6% -35,00% -30,00% -25,00% -20,00% -15,00% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% - 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 1Q 2020 1Q 2021 1Q 2022 Zysk netto Rentowność • Skokowo wyższe zyski EBITDA w raportowanych okresach. • Dynamiczny wzrost marż wobec pierwszego kwartału 2021 roku. • Ponad dwukrotny wzrost zysku netto oraz znacząca poprawa rentowności za pierwszy kwartał 2022 roku wobec tożsamego okresu z poprzedniego roku. EBITDA (mln zł) Zysk netto (mln zł) 24,7 Grupa TIM - wzrost zysków i marż +132% 12,5 47,2 +92%
 • 13. 1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe 13 Wypłaty dywidend w latach 2005-2021 (mln zł) 5,10 3,50 12,00 13,30 2,70 22,20 17,80 26,60 48,80 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 2005 2009 2010 2011 2012 2018 2019 2020 2021 115,4 mln zł 152 mln zł • W ramach rekomendacji Zarządu Spółki, po decyzji WZA TIM wypłaci dodatkowo 1,20 zł dywidendy na akcję (łącznie 26,6 mln zł). • Łącznie wypłacona przez TIM dywidenda za 2021 rok osiągnie 2,40 zł na akcję (53,3 mln zł)*. • Dzień dywidendy został zarekomendowany na 27 lipca 2022 r., a dzień wypłaty - na 11 sierpnia 2022 r. *z uwzględnieniem wypłaconej w grudniu 2021 r. zaliczki na poczet przyszłej przewidywanej dywidendy w wysokości 1,20 zł na ak cję
 • 14. 1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe 14 4 104 5 028 4 135 4 716 5 381 6461 5950 6605 7551 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 1Q 2Q 3Q 4Q 2020 2021 2022 Sprzedaż do nowych klientów Liczba nowych klientów • Istotny wzrost zainteresowania e-commerce. • Utrzymany trend wzrostowy i duża dynamika w zakresie pozyskiwania nowych użytkowników platformy TIM.pl. • Z każdym kwartałem rośnie wartość sprzedaży do nowych klientów. • Sprzedaż do nowych klientów stanowi blisko 14% całkowitej sprzedaży zrealizowanej w 1Q 2022 roku. TIM S.A. – systematyczna poprawa wskaźników sprzedaży 14,4 24,9 31,7 41,9 53,8 - 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 4Q 2021 1Q 2022 113 mln zł / 9,0% 53,8 mln zł / 13,7%
 • 15. 1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe 36,7% 44,9% 9,3% 8,1% 1,0% 44,6% 37,2% 8,4% 7,8% Instalator Sprzedawca / hurtownik Produkcja OEM Utrzymanie ruchu / konserwator Pozostałe Marża brutto na sprzedaży (mln zł) 37,7 50,3 83,8 5,0 25,0 45,0 65,0 85,0 105,0 125,0 145,0 1Q 2020 1Q 2021 1Q 2022 15 +67% * Klient realizujący sprzedaż wyższą niż 1,5 tys. zł mies. w ciągu ostatnich 12 mies. TIM S.A. - rentowność sprzedaży i segmentacja • W 1Q 2022 r. dynamiczny wzrost nominalnej marży brutto ze sprzedaży • Na koniec 1Q 2022 r. liczba klientów kluczowych* wyniosła 19 550, tj. wzrosła o 29,6% r/r. Przychody w podziale na segmenty klientów 1Q 2022 vs 1Q 2021 roku (%)
 • 16. 1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe 16 Liczba użytkowników i sesji TIM S.A. - wzrosty efektywności segmentu e-commerce użytkowników pochodzi z ruchu organicznego (SEO) stanowi udział użytkowników z kanału Ads 54,7% 33,5% udział przychodów z kanału SEO w całości przychodów online 30,3% 649 775 2 254 252 617 172 2 159 618 797 984 2 707 387 808 907 2 884 671 liczba użytkowników liczba sesji 1Q 2019 1Q 2020 1Q 2021 1Q 2022
 • 17. Zapoznanie się z treścią niniejszej Prezentacji („Prezentacja”) lub udział w spotkaniu, na którym Prezentacja jest przedstawiana lub omawiana uznaje się za akceptację treści poniższego zastrzeżenia prawnego. Prezentacja została przygotowana przez TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („TIM” lub "Spółka") wyłącznie w celach informacyjnych. Ani Prezentacja, ani jakakolwiek kopia Prezentacji nie może być́ powielana, rozpowszechniana ani przekazywana, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie w jakimkolwiek celu bez pisemnej zgody Spółki. Niniejsza Prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej bądź informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną. Niniejsza Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej lub handlowej TIM ani Grupy Kapitałowej TIM („Grupa TIM”), jak również̇ nie przedstawia jej pozycji i perspektyw w kompletny ani całościowy sposób. Spółka przygotowała Prezentację z należytą̨ starannością̨, jednak może ona zawierać pewne nieścisłości lub uogólnienia. Dlatego zaleca się̨, aby każda osoba zamierzająca podjąć́ decyzję inwestycyjną odnośnie jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę lub jej spółki zależne opierała się̨ na informacjach ujawnionych w raportach Spółki, sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź́ instrumentów lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym. Prezentacja oraz zawarte na niej obiekty graficzne, informacje, dane oraz ich opisy mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Jednakże, takie stwierdzenia nie mogą być odbierane jako zapewnienie czy projekcje co do oczekiwanych przyszłych wyników Grupy TIM lub spółek Grupy TIM. Prezentacja nie może być rozumiana jako prognoza przyszłych wyników TIM i Grupy TIM. Należy zauważyć, że tego rodzaju stwierdzenia, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych, nie stanowią̨ gwarancji czy zapewnienia, że takie zostaną̨ osiągnięte w przyszłości. Informacje przekazywane przez przedstawicieli Spółki są̨ oparte na bieżących oczekiwaniach lub poglądach przedstawicieli Spółki i są̨ zależne od szeregu czynników, które mogą powodować, że faktyczne wyniki osiągnięte przez Spółkę będą̨ w sposób istotny różnić́ się̨ od wyników opisanych w tym dokumencie. Wiele spośród tych czynników pozostaje poza wiedzą, świadomością i/lub kontrolą Spółki czy możliwością ich przewidzenia przez Spółkę. TIM, spółki należące do Grupy TIM, ani członkowie jej organów, jej dyrektorzy, członkowie kierownictwa, doradcy, akcjonariusze lub przedstawiciele takich osób nie ponoszą̨ żadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającego z wykorzystania Prezentacji. Ponadto żadne informacje zawarte w Prezentacji nie stanowią̨ zobowiązania ze strony Grupy TIM, Spółki jej przedstawicieli, akcjonariuszy, podmiotów zależnych, doradców lub przedstawicieli takich osób. Dane statystyczne lub informacje dotyczące rynku na którym działa Spółka, Grupa TIM lub spółki należące do Grupy TIM, wykorzystane w niniejszej prezentacji zostały pozyskane ze źródeł publicznych lub wskazanych w treści Prezentacji i nie zostały poddane dodatkowej lub niezależnej weryfikacji. Grupa TIM i spółki należące do Grupy TIM, ani członkowie jej organów, jej dyrektorzy, członkowie kierownictwa, doradcy, akcjonariusze lub przedstawiciele takich osób nie są zobowiązani do przekazywania odbiorcom Prezentacji bądź do wiadomości publicznej dodatkowych informacji, jak również aktualizowania jej treści. Prezentacja podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 17 Zastrzeżenia prawne
 • 18. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kontaktu Kontakt Tomasz Gutowski InnerValue Ul. Koszykowa 54 00-675 Warszawa T.Gutowski@innervalue.pl +48 794 444 574 Michał Kostrowicki TIM S.A. Ul. Jaworska 13 53-612 Wrocław m.kostrowicki@tim.pl +48 726 004 981