Thinale.examensarbete

T

Examensarbete vid uppsala Universitet

Höst	
  

Patientattityd efter behandling av egentlig depression
med metoder som ger effekt via både melatonin- och
serotoninsystemet

Thina Le
Fördjupningsprojekt-D Apotekarprogrammet 30hp HT 2009
Institutionen för Farmaceutisk Biovetenskap
Avdelningen för Farmakokinetik och Läkemedelsterapi
Farmaceutiska fakulteten Uppsala Universitet

Handledare: Docent och Överläkare Maj-Liz Persson, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
Handledare: Erik Nilsson, MD, PhD, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
Examinator: Professor Margareta Hammarlund-Udenaes, Uppsala Universitet

09	
  
Patientattityd efter behandling av egentlig depression med metoder som ger
effekt via både melatonin- och serotoninsystemet
Thina Le
Institutionen för Farmaceutisk Biovetenskap Avdelningen för Farmakokinetik och Läkemedelsterapi
Farmaceutiska Fakulteten Uppsala Universitet. Fördjupningsprojekt-D 30hp HT 2009
Handledare: Maj-Liz Persson & Erik Nilsson Examinator: Margareta Hammarlund-Udenaes.

Introduktion:	
   Depression	
   är	
   en	
   folksjukdom	
   som	
   är	
   svårdiagnostiserad	
   och	
   svårbehandlad.	
   Idag	
   finns	
  
många	
   behandlingsalternativ,	
   men	
   långt	
   ifrån	
   alla	
   patienter	
   uppnår	
   en	
   tillräcklig	
   god	
   effekt.	
   Det	
   finns	
  
därför	
   ett	
   nytt	
   läkemedel	
   Valdoxan®	
   (agomelatin)	
   som	
   dels	
   stimulerar	
   till	
   melatoninpåslag	
   och	
   dels	
  
hämmar	
  serotoninreceptorer	
  av	
  typen	
  5HT2c,	
  vilket	
  resulterar	
  i	
  en	
  indirekt	
  inducering	
  till	
  ökad	
  frisättning	
  
av	
  dopamin	
  och	
  noradrenalin	
  i	
  frontala	
  cortex.	
  
Syfte:	
   Att	
   undersöka	
   patienters	
   attityd	
   till	
   Valdoxan®	
   och	
   att	
   diskutera	
   om	
   resultatet	
   tyder	
   på	
   att	
  
agomelatin	
   kan	
   utgöra	
   ett	
   lämpligt	
   ersättningsalternativ	
   när	
   rekommenderade	
   förstahandsval	
   inte	
  
fungerar.	
   Kan	
   en	
   attitydstudie,	
   riktad	
   till	
   personer	
   med	
   säsongsbunden	
   depression	
   som	
   behandlats	
   med	
  
ljusterapi,	
  stödja	
  att	
  Valdoxans®	
  verkan	
  via	
  melatoninsystemet	
  är	
  relevant?	
  	
  
Material	
  och	
  metoder:	
  Kvalitativa	
  attitydenkäter	
  skickades	
  till	
  både	
  patienter	
  som	
  använde	
  Valdoxan®	
  
och	
  till	
  patienter	
  som	
  behandlades	
  med	
  ljusterapi.	
  
Resultat:	
   Sammanlagt	
   svarade	
   32	
   personer	
   (86.5	
   %	
   svarsfrekvens)	
   på	
   Valdoxan®-­‐enkäten	
   och	
   11	
  
personer	
  (100	
  %	
  svarsfrekvens)	
  på	
  ljusterapi.	
  Den	
  totala	
  effektupplevelsen	
  med	
  både	
  Valdoxan®	
  (63	
  %)	
  
och	
  ljusterapi	
  (82	
  %)	
  var	
  överlag	
  positiv.	
  	
  
Konklusion:	
   De	
   positiva	
   resultaten	
   styrker	
   respektive	
   behandlingsmetods	
   viktiga	
   roll	
   som	
   alternativ	
   för	
  
svårbehandlade	
  depressionsgrupper,	
  vars	
  tidigare	
  behandlingar	
  ofta	
  har	
  avbrutits	
  p.g.a.	
  biverkningar	
  eller	
  
otillräcklig	
   effekt.	
   Det	
   finns	
   idag	
   många	
   behandlingsmöjligheter,	
   såväl	
   farmakologiska	
   som	
   icke-­‐
farmakologiska,	
   vilka	
   bör	
   väljas	
   utifrån	
   individens	
   unika	
   behov	
   och	
   förutsättningar.	
   Det	
   är	
   viktigt	
   att	
   uppnå	
  
en	
   förbättrad	
   dokumentationsrutin	
   av	
   patienterna,	
   så	
   att	
   feldiagnostiseringar	
   och	
   läkemedelsrelaterade	
  
problem	
  ska	
  kunna	
  identifieras.	
  Inom	
  psykiatrin	
  bör	
  man	
  även	
  undersöka	
  hur	
  man	
  kan	
  utveckla	
  samarbetet	
  
mellan	
  vårdkategorierna	
  och	
  om	
  apotekare	
  bör	
  involveras	
  som	
  en	
  avlastande	
  och	
  kvalitetssäkrande	
  resurs.	
  

2
 

Innehållsförteckning	
  
1.	
  INTRODUKTION ..........................................................................................................................................4	
  
1.2	
  DIAGNOSTISERING	
  VID	
  EGENTLIG-­‐	
  OCH	
  SÄSONGSBUNDEN	
  DEPRESSION ...........................................................5	
  
1.3	
  ETT	
  DECENNIUM	
  AV	
  DEBATT,	
  MEN	
  OENIGHETEN	
  KVARSTÅR ..............................................................................5	
  
1.4	
  DEPRESSION	
  OCH	
  SÖMNSTÖRNINGAR ......................................................................................................................7	
  
1.5	
  BIVERKNINGSPROFIL ...................................................................................................................................................8	
  
1.6	
  	
  AGOMELATIN,	
  ETT	
  NYTT	
  TILLSKOTT	
  I	
  LÄKEMEDELSARSENALEN ......................................................................9	
  
2.	
  SYFTE........................................................................................................................................................... 10	
  
3.	
  MATERIAL	
  OCH	
  METOD ........................................................................................................................ 11	
  
3.1	
  KVALITATIV	
  ATTITYDENKÄT	
  FÖR	
  VALDOXAN®-­‐PATIENTER ........................................................................... 11	
  
3.2	
  KVALITATIV	
  ATTITYDENKÄT	
  FÖR	
  LJUSTERAPI-­‐PATIENTER .............................................................................. 11	
  
4.	
  RESULTAT.................................................................................................................................................. 12	
  
4.1	
  VALDOXAN® ............................................................................................................................................................. 12	
  
4.2	
  LJUSTERAPI ................................................................................................................................................................ 15	
  
5	
  DISKUSSION................................................................................................................................................ 17	
  
5.1	
  VALDOXAN®-­‐	
  OCH	
  LJUSTERAPIGRUPPERNAS	
  SVARSFREKVENSER ................................................................. 17	
  
5.2	
  BIVERKNINGAR	
  MED	
  VALDOXAN®	
  ELLER	
  LJUSTERAPI ..................................................................................... 18	
  
5.3	
  EFFEKTUPPLEVELSE	
  MED	
  VALDOXAN®	
  ELLER	
  LJUSTERAPI ............................................................................ 18	
  
5.4	
  MÅLSÄTTNINGEN	
  -­‐	
  EN	
  ÖPPENSINNAD	
  INDIVIDANPASSAD	
  BEHANDLING	
  MED	
  NOGGRANN	
  
DOKUMENTATION	
  OCH	
  UPPFÖLJNING ........................................................................................................................... 19	
  
5.5	
  ANGÅENDE	
  BEHANDLINGSREKOMMENDATIONERNA ......................................................................................... 21	
  
6.	
  KONKLUSION ............................................................................................................................................ 22	
  
7.	
  TACK ............................................................................................................................................................ 23	
  
8.	
  REFERENSER ............................................................................................................................................. 24	
  
APPENDIX	
  1:	
  RESULTATFIGUR	
  I,	
  TABELL	
  II,	
  FIGUR	
  VII ........................................................................................... 28	
  
APPENDIX	
  2:	
  DSM	
  IV	
  KRITERIER	
  VID	
  EGENTLIG	
  DEPRESSIONSEPISOD ................................................................ 29	
  
APPENDIX	
  3.	
  VALDOXAN®-­‐ENKÄTFORMULÄR .......................................................................................................... 30	
  
APPENDIX	
  4:	
  ENKÄTSAMMANSTÄLLNING	
  VALDOXAN®.......................................................................................... 33	
  
APPENDIX	
  5:	
  LJUSTERAPI-­‐ENKÄT ................................................................................................................................. 35	
  
APPENDIX	
  6:	
  ENKÄTSAMMANSTÄLLNING	
  LJUSTERAPI ............................................................................................. 36	
  
APPENDIX	
  7.	
  SYMPTOM	
  VID	
  SAD	
   ................................................................................................................................. 37	
  

	
  

	
  

3
1.	
  INTRODUKTION	
  	
  
Tandvårds-­‐	
   och	
   läkemedelsförmånsverket,	
   TLV,	
   skriver	
   i	
   rapporten	
   ”Genomgången	
   av	
   läkemedel	
   mot	
  
depression”	
   (dec.	
   2008)	
   att	
   4-­‐10%	
   av	
   den	
   vuxna	
   befolkningen	
   i	
   Sverige	
   uppfyller	
   kriterierna	
   för	
  
depression	
   någon	
   gång	
   i	
   livet	
   [1].	
   	
   Långt	
   ifrån	
   alla	
   söker	
   vård	
   eller	
   får	
   adekvat	
   behandling	
   för	
   sin	
  
depression	
   [2].	
   	
   Enligt	
   Statens	
   Beredning	
   för	
   medicinsk	
   Utvärdering	
   (SBU)	
   finns	
   studier	
   som	
   visar	
   att	
  
ungefär	
   hälften	
   av	
   alla	
   vårdsökande	
   med	
   depression	
   inte	
   diagnostiseras	
   rätt.	
   Ofta	
   har	
   då	
   läkaren	
   och	
  
patienten	
   fokuserat	
   på	
   den	
   upplevda	
   fysiska	
   symptombilden	
   istället	
   för	
   att	
   behandla	
   den	
   underliggande	
  
sjukdomen	
   [3].	
   En	
   patient	
   som	
   söker	
   vård	
   för	
   kronisk	
   smärta,	
   kan	
   ju	
   i	
   vissa	
   fall	
   ha	
   en	
   depression	
   som	
  
beskrivs	
   som	
   fysiska	
   symptom.	
   	
   Men	
   i	
   andra	
   fall	
   kan	
   just	
   en	
   kronisk	
   smärta	
   efter	
   hand	
   ge	
   upphov	
   till	
  
depression.	
  Komplexiteten	
  i	
  sambandet	
  mellan	
  kropp	
  och	
  själ	
  gör	
  diagnostiken	
  svår,	
  varför	
  det	
  är	
  viktigt	
  
att	
   följa	
   patienter	
   över	
   tid	
   för	
   att	
   få	
   en	
   bra	
   diagnostisk	
   kvalitet.	
   	
   Enligt	
   Lundbystudien,	
   i	
   ledning	
   av	
  
professor	
   Olle	
   Hagnell,	
   fann	
   man	
   att	
   andelen	
   personer	
   diagnostiserade	
   med	
   depression	
   i	
   befolkningen	
  
ökat	
  och	
  att	
  fler	
  kvinnor	
  än	
  män	
  diagnostiseras	
  [4].	
  En	
  stor	
  andel	
  av	
  sjukdomsupptäckterna	
  sker	
  faktiskt	
  
utanför	
   psykiatrin,	
   dvs.	
   inom	
   primärvården.	
   Det	
   är	
   också	
   där	
   de	
   flesta	
   antidepressiva	
   läkemedel	
   förskrivs	
  
[5].	
  Det	
  har	
  vid	
  upprepade	
  undersökningar	
  noterats	
  att	
  det	
  ofta	
  förekommer	
  brister	
  i	
  dokumentation	
  och	
  
journalföring,	
   inte	
   minst	
   i	
   primärvården,	
   vilket	
   begränsar	
   möjligheten	
   till	
   en	
   systematisk	
   uppföljning	
   av	
  
patientgruppen	
  [6,7].	
  	
  
	
  
I	
   två	
   studier,	
   en	
   australiensk	
   och	
   en	
   finsk,	
   kom	
   man	
   fram	
   till	
   att	
   patienter	
   som	
   uppfyller	
   kriterier	
   för	
  
lindrig	
  depression	
  inte	
  upptäcks	
  i	
  samma	
  utsträckning	
  som	
  de	
  med	
  svår/djup	
  depression.	
  Anledningen	
  till	
  
detta	
   kan	
   vara	
   att	
   man	
   inte	
   söker	
   vård	
   vid	
   en	
   lindrig	
   depression	
   och	
   man	
   anser	
   sig	
   själv	
   klara	
   av	
  
situationen	
  på	
  egen	
  hand	
  [8,9].	
  Personer	
  som	
  är	
  deprimerade	
  har	
  inte	
  sällan	
  andra	
  psykiska	
  störningar;	
  
ångesttillstånd	
   som	
   kommer	
   före	
   eller	
   under	
   depressionen,	
   missbruk	
   eller	
   personlighetsstörningar.	
  	
  
Andra	
   sjukdomar	
   som	
   leder	
   till	
   ökad	
   risk	
   för	
   depressionssjukdom	
   är	
   diabetes,	
   epilepsi,	
   stroke,	
   hjärt-­‐
kärlsjukdom,	
   reumatisk	
   artrit,	
   kroniska	
   smärttillstånd,	
   multipelskleros,	
   cancer	
   och	
   andra	
   neurologiska	
  
sjukdomstillstånd	
  [10].	
  
	
  
Världshälsoorganisationens	
   (WHO)	
   statistik	
   för	
   Sverige	
   visar	
   att	
   över	
   1000	
   människor	
   dog	
   i	
   suicid	
   år	
  
2006	
   och	
   en	
   stor	
   del	
   av	
   dödsfallen	
   var	
   depressionsrelaterade	
   [11].	
   	
   I	
   världen	
   dör	
   1	
   miljon	
   människor	
  
årligen	
  i	
  suicid.	
  Framför	
  allt	
  i	
  Europa	
  är	
  psykisk	
  ohälsa	
  en	
  vanlig	
  bidragande	
  orsak	
  till	
  suicid	
  [12].	
  Figur	
  I,	
  
appendix	
  1,	
  beskriver	
  att	
  suicidantalet	
  har	
  sjunkit	
  i	
  Sverige	
  under	
  2000-­‐talet.	
  	
  Många,	
  däribland	
  Isacsson	
  
påstod	
  att	
  det	
  är	
  en	
  följd	
  av	
  att	
  vi	
  numera	
  har	
  en	
  bättre	
  behandling	
  av	
  depressionssjukdomar	
  [13].	
  
	
  
Den	
   totala	
   samhällskostnaden	
   i	
   Sverige	
   var	
   40	
   miljarder	
   kronor	
   för	
   depressions-­‐	
   och	
   ångestpatienter	
   år	
  
2007.	
   Detta	
   inkluderar	
   kostnader	
   för	
   sjukvård,	
   läkemedel,	
   sjukskrivning,	
   förtidspensionering	
   och	
   för	
   tidig	
  
död.	
   Under	
   2007	
   använde	
   över	
   700	
   000	
   personer	
   antidepressiva	
   läkemedel	
   i	
   landet	
   och	
   kostnaden	
   för	
  
detta	
  var	
  990	
  miljoner	
  kronor,	
  varav	
  660	
  miljoner	
  subventionerades	
  inom	
  läkemedelsförmånen	
  [14].	
  	
  

4
1.2	
  Diagnostisering	
  vid	
  egentlig-­	
  och	
  säsongsbunden	
  depression	
  
Symptom	
   vid	
   depression	
   beskrivs	
   idag	
   i	
   DSM	
   IV,	
   se	
   appendix	
   2,	
   samt	
   i	
   ICD-­‐10	
   som	
   till	
   stor	
   del	
   ansluter	
   till	
  
DSM	
  avseende	
  psykiatrisk	
  diagnostik.	
  Skattningsskalor	
  och	
  intervjuinstrument	
  kan	
  hjälpa	
  kliniskt	
  aktiva	
  
läkare	
   att	
   ställa	
   diagnoser	
   som	
   är	
   i	
   enlighet	
   med	
   sjukdomsbeskrivningar	
   i	
   DSM	
   IV.	
   De	
   mest	
   använda	
  
skalorna	
   är	
   Hamilton	
   Depression	
   Rating	
   Scale	
   (HDRS)	
   och	
   Montgomery	
   Åsberg	
   Depression	
   Rating	
   Scale	
  
(MADRS)	
  och	
  en	
  av	
  de	
  vanligaste	
  självskattningsskalorna	
  är	
  Beck	
  Depression	
  Inventory	
  (BDI)	
  [15].	
  DSM	
  
IV	
   innehåller	
   också	
   kriterier	
   för	
   säsongsbunden	
   depression	
   (Seasonal	
   Affective	
   Disorder;	
   SAD),	
   och	
  
symptomen	
   (se	
   appendix	
   7)	
   skiljs	
   åt	
   från	
   de	
   vid	
   egentlig	
   depression.	
   Systematisk	
   diagnostik	
   vid	
   SAD	
   är	
  
möjlig	
  genom	
  skattningsskalor	
  som	
  Seasonal	
  Pattern	
  Assessment	
  Questionnaire	
  (SPAQ;	
  vilken	
  inkluderar	
  
självskattningsmått	
  på	
  parametrar	
  som	
  stämningsläge,	
  aptit,	
  vikt,	
  sömnlängd,	
  energi	
  och	
  social	
  funktion),	
  
och	
   SIGH-­‐SAD	
   (Structured	
   Interview	
   Guide	
   for	
   the	
   Hamilton	
   Depression	
   Rating	
   Scale,	
   Seasonal	
   Affective	
  
Disorder;	
   vilken	
   innehåller	
   liknande	
   mått	
   som	
   dem	
   i	
   SPAQ,	
   men	
   vilken	
   administreras	
   i	
   en	
   strukturerad	
  
klinisk	
  intervju)[16].	
  	
  
	
  
1.3	
  Ett	
  decennium	
  av	
  debatt,	
  men	
  oenigheten	
  kvarstår	
  	
  
Det	
  senaste	
  årets	
  debatt	
  (2009)	
  kring	
  behandling	
  av	
  depression	
  har	
  väckt	
  stor	
  uppmärksamhet,	
  speciellt	
  
efter	
  Socialstyrelsens	
  preliminära	
  nationella	
  riktlinjer	
  för	
  hur	
  depression	
  och	
  ångest	
  ska	
  behandlas	
  [17].	
  
Riktlinjerna	
   föreslår	
   kognitiv	
   beteendeterapi	
   (KBT)	
   som	
   förstahandsval	
   med	
   motiveringen	
   att	
   KBT	
   har	
  
effekt	
   på	
   symptom	
   och	
   funktionsnivå	
   hos	
   individen	
   både	
   på	
   kort	
   och	
   lång	
   sikt.	
   Dessutom	
   påtalar	
  
rapporten	
   från	
   Socialstyrelsen	
   fördelen	
   med	
   att	
   en	
   sådan	
   icke-­‐farmakologisk	
   behandling	
   saknar	
  
inrapporterade	
  biverkningar[18].	
  	
  Enligt	
  Läkemedelsverkets	
  behandlingsrekommendation	
  finns	
  det	
  idag	
  
stöd	
  (evidensstyrka	
  2	
  =	
  måttligt	
  starkt	
  vetenskapligt	
  underlag)	
  för	
  att	
  KBT	
  och	
  Interpersonell	
  psykoterapi	
  
(IPT)	
   har	
   bättre	
   effekt	
   än	
   psykodynamisk	
   terapi	
   (PDT)	
   [19].	
   Socialstyrelsens	
   preliminära	
   nationella	
  
riktlinjer	
  och	
  Läkemedelsverkets	
  behandlingsrekommendation,	
  som	
  har	
  baserats	
  på	
  SBU:s	
  utredning,	
  har	
  
ifrågasatts	
   av	
   bland	
   annat	
   professor	
   Cullberg	
   och	
   medarbetare	
   i	
   Läkartidningen	
   [20].	
   Utredningen	
   fann	
  
stöd	
   för	
   att	
   KBT	
   visar	
   god	
   effekt	
   vid	
   lindrig	
   depression,	
   men	
   att	
   det	
   inte	
   finns	
   liknande	
   bevis	
   för	
   PDT.	
  
Cullberg	
   och	
   medarbetare	
   anser	
   att	
   Socialstyrelsens	
   riktlinjer	
   kommer	
   att	
   påverka	
   den	
   sjukvård	
   som	
  
efterfrågas	
   på	
   så	
   vis	
   att	
   den	
   psykodynamiska	
   terapin	
   på	
   sikt	
   kommer	
   att	
   raderas	
   ut.	
   Det	
   råder	
   stor	
  
oenighet	
  kring	
  huruvida	
  effekten	
  av	
  PDT	
  är	
  sämre	
  än	
  KBT,	
  eftersom	
  det	
  idag	
  finns	
  studier	
  som	
  bekräftar	
  
att	
   PDT	
   fungerar	
   för	
   vissa	
   patienter	
   menar	
   Cullberg	
   [21,22].	
   Fortfarande	
   är	
   diskussionen	
   och	
  
debattinläggen	
   om	
   behandlingsmöjligheten	
   vid	
   depression	
   livliga	
   i	
   svensk	
   media.	
   Några	
   remissinstanser	
  
för	
   riktlinjerna,	
   bland	
   annat	
   från	
   Svenska	
   Psykiatriska	
   Föreningen	
   (SPF),	
   har	
   kritiserat	
   de	
   preliminära	
  
riktlinjerna	
   och	
   hävdar	
   att	
   bedömningarna	
   inte	
   grundar	
   sig	
   på	
   tillräckligt	
   vetenskaplig	
   fakta	
   [23].	
  
Socialstyrelsens	
   slutgiltiga	
   version	
   på	
   riktlinjer	
   för	
   depressionssjukdom	
   och	
   ångestsyndrom	
   kommer	
   att	
  
fördröjas,	
   eftersom	
   granskningen	
   av	
   de	
   olika	
   remissinstansernas	
   omfattande	
   synpunkter	
   måste	
   hinna	
  
bedömas	
  professionellt	
  [24].	
  	
  
	
  
	
  

5
Riktlinjerna	
   förespråkar	
   att	
   andrahandsvalet	
   för	
   depressionsbehandling,	
   efter	
   KBT,	
   är	
   farmakologisk	
  
behandling	
   med	
   läkemedel	
   av	
   SSRI-­‐typ	
   [25].	
   Hans	
   Melander,	
   senior	
   på	
   Läkemedelverket	
   har	
   dock	
   skrivit	
   i	
  
Läkartidningen	
   att	
   inget	
   antidepressivt	
   preparat	
   bör	
   rekommenderas	
   före	
   något	
   annat	
   då	
   metaanalyser	
  
inte	
  har	
  kunnat	
  påvisa	
  stora	
  effektskillnader	
  mellan	
  dem	
  [26].	
  	
  När	
  det	
  gäller	
  SSRI-­‐gruppen	
  specifikt,	
  har	
  
Schwan	
   och	
   Hallberg	
   gjort	
   en	
   översikt	
   över	
   publicerade	
   studier	
   för	
   Citalopram®	
   och	
   Escitalopram®.	
  	
  
Slutsatsen	
   blev	
   att	
   dessa	
   två	
   preparats	
   effekt	
   inte	
   skiljer	
   sig	
   åt	
   på	
   ett	
   kliniskt	
   relevant	
   sätt	
   [27].	
   I	
   ett	
   annat	
  
inlägg	
   skriver	
   Grundén	
   och	
   Hallberg	
   att	
   det	
   inte	
   finns	
   tillräckligt	
   med	
   vetenskapligt	
   stöd	
   för	
   att	
   föredra	
  
något	
  specifikt	
  läkemedel	
  inom	
  SSRI-­‐gruppen	
  när	
  det	
  gäller	
  sexuella	
  biverkningar	
  [28].	
  	
  
	
  
Redan	
   år	
   2003	
   uppstod	
   en	
   hetsig	
   debatt	
   mellan	
   olika	
   expertisgrupper	
   i	
   Läkartidningen	
   som	
   kretsade	
  
kring	
   antidepressiva	
   läkemedel	
   och	
   suicidfrekvens.	
   Tongivande	
   var	
   tre	
   personer.	
   Peter	
   Ankarberg,	
  
legitimerad	
   psykolog,	
   framhävde	
   att	
   suicidnära	
   patienter	
   bör	
   erbjudas	
   psykoterapi	
   i	
   första	
   hand,	
   vilket	
  
han	
   för	
   övrigt	
   ansåg	
   ge	
   lika	
   bra	
   effekt	
   som	
   antidepressiva	
   läkemedel.	
   Johan	
   Cullberg,	
   professor	
   i	
   psykiatri,	
  
påtalade	
   att	
   läkemedel	
   kan	
   ha	
   en	
   suicidpreventiv	
   effekt	
   med	
   rätt	
   användning,	
   men	
   att	
   man	
   alltid	
   måste	
  
göra	
   professionella	
   bedömningar	
   mellan	
   olika	
   behandlingsalternativ.	
   Han	
   påtalade	
   risken	
   med	
   att	
  
läkemedel	
   förskrivs	
   slentrianmässigt	
   och	
   konstaterade	
   att	
   rapporterna	
   om	
   deras	
   felanvändning	
   är	
  
oroväckande.	
   Göran	
   Isacsson,	
   docent	
   och	
   överläkare	
   vid	
   Karolinska	
   Universitetssjukhuset	
   i	
   Huddinge,	
  
påtalade	
  att	
  samtidigt	
  som	
  suicidfallen	
  har	
  minskat	
  har	
  även	
  förskrivningen	
  av	
  antidepressiva	
  läkemedel	
  
ökats.	
   Idag,	
   sex	
   år	
   senare,	
   skriver	
   Isacsson	
   på	
   nytt	
   i	
   Läkartidningen	
   att	
   nyligen	
   slutförda	
   studier	
   på	
  
individnivå	
   bekräftar	
   antagandet	
   att	
   behandling	
   med	
   antidepressiva	
   läkemedel	
   leder	
   till	
   minskat	
  
suicidantal	
  [29,30,31].	
  
	
  	
  
En	
  annan	
  uppmärksammad	
  debatt	
  om	
  behandling	
  av	
  depressionssjukdomar	
  inleddes	
  när	
  SVT:s	
  Uppdrag	
  
Granskning	
   18/11-­‐2009	
   belyste	
   patientfall	
   där	
   ECT	
   orsakat	
   långtidsminnesförlust.	
   Kritiken	
   riktades	
   till	
  
vårdgivarna	
   eftersom	
   det	
   påstods	
   att	
   patienter	
   hade	
   vilseletts	
   om	
   de	
   allvarliga	
   biverkningarna	
   och	
   att	
  
vårdgivare	
  förnekat	
  att	
  sådana	
  förekommer	
  [32].	
  	
  I	
  SBU:s	
  rapport	
  kan	
  man	
  läsa	
  att	
  ECT-­‐behandlingen	
  i	
  sig	
  
är	
  en	
  effektiv	
  och	
  säker	
  metod	
  som	
  kan	
  användas	
  om	
  läkemedel	
  inte	
  har	
  gett	
  effekt	
  eller	
  då	
  det	
  akut	
  krävs	
  
en	
  snabbare	
  effekt	
  än	
  läkemedel.	
  Så	
  mycket	
  som	
  90	
  %	
  får	
  en	
  markant	
  reduktion	
  av	
  sin	
  djupa	
  depression	
  
vid	
   behandling.	
   Risken	
   för	
   återinsjuknande	
   är	
   dock	
   stor	
   och	
   idag	
   finns	
   begränsad	
   forskning	
   kring	
   vilka	
  
läkemedel	
   som	
   är	
   effektiva	
   som	
   återfallsprevention	
   efter	
   behandling	
   med	
   ECT	
   [33].	
   Även	
   här	
   ska	
  
Socialstyrelsen	
   se	
   över	
   riktlinjerna,	
   eftersom	
   valet	
   att	
   behandla	
   med	
   ECT	
   har	
   använts	
   allt	
   mer	
   frekvent	
   de	
  
senaste	
  åren,	
  vilket	
  också	
  har	
  lett	
  till	
  fler	
  uppmärksammade	
  fall	
  av	
  långvariga	
  minnesförluster	
  [34].	
  I	
  de	
  
preliminära	
   riktlinjerna	
   rekommenderar	
   Socialstyrelsen	
   ECT	
   vid	
   mycket	
   svår	
   egentlig	
   depression	
   där	
  
suicidrisk	
  föreligger	
  och	
  snabbast	
  möjliga	
  effekt	
  krävs	
  [35].	
  
	
  
Även	
  ljusterapi	
  som	
  används	
  vid	
  säsongsbunden	
  depression	
  (SAD)	
  är	
  idag	
  omdebatterad.	
  SBU:s	
  slutsats	
  år	
  
2004	
  var	
  att	
  det	
  inte	
  fanns	
  bevis	
  på	
  att	
  effekten	
  är	
  skild	
  från	
  placebo.	
  Idag	
  finns	
  endast	
  begränsade	
  data	
  
om	
   långtidseffekt	
   av	
   ljusterapibehandling.	
   Det	
   saknas	
   även	
   rapporter	
   om	
   biverkningar	
   då	
   det	
   inte	
   finns	
  
några	
   riktigt	
   välgjorda	
   vetenskapliga	
   studier	
   [36].	
   SBU	
   genomförde	
   år	
   2007	
   en	
   systematisk	
  
litteraturöversikt	
  mellan	
  tiden	
  1984-­‐2006	
  och	
  utvärderade	
  ljusterapieffekten	
  på	
  nytt,	
  med	
  samma	
  slutsats	
  

6
som	
   tidigare.	
   Än	
   idag	
   finns	
   ingen	
   forskning	
   som	
   bekräftar	
   en	
   signifikant	
   skillnad	
   i	
   klinisk	
   effekt	
   mellan	
  
ljusterapi	
   och	
   placebo.	
   SBU:s	
   egen	
   metaanalys	
   visade	
   att	
   studier	
   med	
   ljusboxar	
   givit	
   minskad	
  
depressionsgrad	
  på	
  en	
  skattningskala	
  jämfört	
  med	
  placebo	
  under	
  de	
  första	
  veckornas	
  behandling,	
  men	
  att	
  
effekten	
   var	
   övergående.	
   Tidigare	
   studier	
   har	
   baserats	
   på	
   ljus	
   från	
   ljusboxar,	
   men	
   idag	
   används	
   hela	
  
ljusrum	
   på	
   sjukhusen.	
   SBU	
   efterfrågar	
   nu	
   fler	
   och	
   större	
   studier	
   i	
   sådana	
   rum	
   för	
   att	
   behandlingens	
   effekt	
  
ska	
  kunna	
  jämföras	
  med	
  placebo.	
  SBU	
  fastslår	
  samtidigt	
  att	
  det	
  idag	
  saknas	
  underlag	
  för	
  att	
  bedöma	
  om	
  
ljusterapi	
   har	
   effekt	
   på	
   andra	
   typer	
   av	
   depressioner	
   utöver	
   årstidsbunden	
   depression.	
   Detta	
   inkluderar	
  
både	
  ljusterapi	
  som	
  monoterapi	
  och	
  i	
  kombination	
  med	
  antidepressiva	
  läkemedel	
  [37].	
  
	
  
1.4	
  Depression	
  och	
  sömnstörningar	
  
Sambandet	
  mellan	
  depression	
  och	
  sömnproblem	
  har	
  sedan	
  länge	
  varit	
  känt	
  i	
  alla	
  åldersgrupper	
  [38,	
  39].	
  
Uppskattningsvis	
  har	
  ca	
  90	
  %	
  av	
  de	
  deprimerade	
  en	
  störd	
  dygnsrytm	
  och	
  depressionssjukdomen	
  är	
  den	
  
vanligaste	
   bakomliggande	
   orsaken	
   [40].	
   Totalt	
   sett	
   har	
   5	
   %	
   av	
   männen	
   och	
   10	
   %	
   av	
   kvinnorna	
   i	
   den	
  
svenska	
  befolkningen	
  sömnproblem	
  [41].	
  
	
  

I	
   en	
   studie	
   från	
   Zurich	
   år	
   2008	
   av	
   Buysse	
   och	
   medarbetare	
   konstaterade	
   man	
   att	
   sömnproblem	
   kan	
  
förutspå	
  depression.	
  Man	
  såg	
  där	
  att	
  50	
  %	
  av	
  patienterna	
  som	
  hade	
  sömnproblem	
  i	
  minst	
  2	
  veckor	
  hade	
  
kraftigt	
   ökad	
   risk	
   att	
   därefter	
   utveckla	
   depression.	
   Studien	
   baserades	
   på	
   en	
   patientgrupp	
   med	
   591	
  
försökspersoner	
   och	
   dessa	
   följdes	
   i	
   20	
   år	
   med	
   löpande	
   intervjuer	
   [42].	
   Buysse	
   och	
   medarbetare	
  
rekommenderar	
   att	
   man	
   ser	
   sömnproblem	
   som	
   en	
   riskfaktor	
   för	
   depression	
   och	
   inte	
   enbart	
   som	
   ett	
  
symptom	
   på	
   depression.	
   Därmed	
   bör	
   resurser	
   tidigt	
   läggas	
   för	
   att	
   optimera	
   den	
   symptomatiska	
  
behandlingen	
  vid	
  sömnstörning,	
  för	
  att	
  på	
  så	
  sätt	
  även	
  förebygga	
  depressionsdebut	
  [43].	
  	
  	
  
	
  
Pigeon	
  och	
  medarbetare,	
  studerade	
  en	
  större	
  grupp	
  på	
  1801	
  äldre	
  depressionspatienter	
  med	
  sömnbesvär	
  
och	
  såg	
  att	
  dessa	
  människor	
  svarade	
  sämre	
  på	
  en	
  antidepressiv	
  behandling.	
  Detta	
  menade	
  forsknings-­‐
gruppen	
  vara	
  ett	
  bevis	
  på	
  att	
  sömnproblem	
  förstärker	
  depressionen	
  hos	
  äldre	
  över	
  60	
  år	
  [44].	
  	
  
	
  
Det	
  kroppsegna	
  hormonet	
  melatonin	
  har	
  en	
  stor	
  betydelse	
  i	
  reglering	
  av	
  människans	
  dygnsrytm.	
  Störning	
  
av	
   dygnsrytm	
   och	
   sömnstörning	
   har	
   visat	
   sig	
   påverka	
   melatonininsöndringen.	
   Många	
   deprimerade	
  
människor,	
   även	
   sådana	
   med	
   säsongsbunden	
   depression,	
   SAD,	
   har	
   en	
   störd	
   dygnsrytm.	
   SAD-­‐patienter	
  
sover	
  för	
  mycket	
  eller	
  för	
  lite,	
  har	
  insomningsbesvär,	
  orolig	
  nattsömn	
  samt	
  frekventa	
  uppvaknanden	
  [45,	
  
46].	
   Det	
   finns	
   även	
   studier	
   som	
   visar	
   att	
   sömnstörning	
   förstärker	
   risken	
   för	
   suicid	
   vid	
   depression	
   [47].	
  
Den	
   ökade	
   kunskapen	
   om	
   dessa	
   samband	
   har	
   inneburit	
   att	
   intresset	
   för	
   melatoninsystemet	
   som	
   en	
  
angreppspunkt	
   för	
   depression	
   har	
   ökat	
   allt	
   mer	
   [48,49].	
   	
   En	
   normaliserad	
   frisättning	
   av	
   melatonin	
   ökar	
  
sömnkvaliteten	
   då	
   bland	
   annat	
   REM-­‐sömnsintervallen	
   förlängs	
   och	
   tidsintervallen	
   mellan	
   dem	
   minskas	
  
[50].	
  
	
  

7
1.5	
  Biverkningsprofil	
  
Det	
  finns	
  idag	
  många	
  godkända	
  läkemedel	
  mot	
  depression,	
  vilka	
  är	
  indelade	
  i	
  olika	
  grupper	
  beroende	
  på	
  
verkningsmekanism	
  [51].	
  SSRI-­‐läkemedel,	
  som	
  är	
  förstahandsval	
  för	
  farmakologisk	
  behandling	
   vid	
  lindrig	
  
till	
  måttlig	
  unipolär	
  depression,	
  motsvarar	
  75	
  %	
  av	
  alla	
  antidepressiva	
  läkemedel	
  som	
  förskrivs	
  idag.	
  Som	
  
exempelsubstanser	
  från	
  gruppen	
  kan	
  nämnas	
  citalopram,	
  sertralin	
  och	
  fluoxetin	
  [52,53].	
  
	
  
Tabell I: Tabell över de vanligaste förekommande biverkningarna för varje läkemedelsgrupp alternativt en specifik substans. De kryss inom
parentes visar en lägre frekvens biverkan än de utan parentes [54,55,56].

	
  
Biverkningar	
  

TCA	
  

SSRI	
  

Moklobemid	
  
(MAO-­häm.)	
  

Mirtazapin/	
  
Mianserin	
  
(Övr.	
  antidep.)	
  

Venlafaxin	
  
(SNRI)	
  

Reboxetin	
  

Valdoxan®	
  

(NRI)	
  

(Agomelatin)	
  
(Övr.	
  antidep.)	
  

Ackomodations-­‐
svårigheter	
  

X	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

X	
  

	
  

Diarré	
  

	
  

X	
  

X	
  

	
  

	
  

	
  

X	
  

Förstoppning	
  

X	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

X	
  

X	
  

(X)	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

X	
  

	
  

Huvudvärk	
  

	
  

X	
  

X	
  

	
  

X	
  

X	
  

X	
  

Illamående	
  

	
  

X	
  

X	
  

X	
  

X	
  

X	
  

X	
  

Muntorrhet	
  

X	
  

	
  

X	
  

X	
  

X	
  

X	
  

	
  

(X)	
  

X	
  

	
  

(X)	
  

X	
  

	
  

	
  

Sömnbesvär	
  

	
  

	
  

X	
  

	
  

	
  

X	
  

	
  

Trötthet/	
  

X	
  

X	
  

	
  

X	
  

	
  

	
  

X	
  

Yrsel	
  

X	
  

	
  

X	
  

X	
  

	
  

X	
  

	
  

Ångest/	
  

	
  

X	
  

	
  

	
  

X	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

X	
  

(X)	
  

(X)	
  

	
  

X	
  

(X)	
  

	
  

	
  

Ökad	
  svettning	
  

X	
  

X	
  

	
  

	
  

X	
  

X	
  

X	
  

Utsättnings-­‐
symptom	
  

X	
  

X	
  

X	
  

X	
  

X¨	
  

	
  

	
  

Överdoseringsrisk	
  

X	
  

X	
  

X	
  

X	
  

X	
  

	
  

	
  

Hjärtklappning	
  

Sexuella	
  
dysfunktioner	
  

dåsighet	
  

agitation	
  
Ångest/nervositet	
  
Ökad	
  aptit/	
  
viktökning	
  

	
  

8
Antidepressiva	
   läkemedel	
   är	
   ofta	
   förknippade	
   med	
   biverkningar,	
   både	
   klass-­‐	
   och	
   preparatspecifika	
  
biverkningar.	
   Ändå	
   finns	
   idag	
   endast	
   ett	
   begränsat	
   antal	
   direkt	
   jämförande	
   studier	
   där	
   man	
   jämför	
  
biverkningar	
   och	
   effekt	
   hos	
   olika	
   antidepressiva	
   läkemedel,	
   och	
   studieuppläggen	
   varierar	
   [57].	
   Tabell	
   I	
  
sammanställer	
   biverkningar	
   klassade	
   som	
   vanliga	
   (1/100-­‐1/10)	
   mellan	
   olika	
   grupper	
   [58,59].	
   Kryssen	
  
med	
   parentes	
   indikerar	
   en	
   lägre	
   biverkningsfrekvens	
   än	
   kryss	
   utan.	
   Där	
   kryssen	
   är	
   markerade	
   på	
   samma	
  
biverkning	
  som	
  tricykliska	
  antidepressiva	
  preparat	
  (TCA)	
  gäller	
  ofta	
  att	
  TCA	
  har	
  en	
  starkare	
  biverkning.	
  
Generellt	
   var	
   de	
   vanligaste	
   inrapporterade	
   biverkningarna	
   huvudvärk,	
   illamående,	
   diarré,	
   trötthet,	
  
svettningar,	
   yrsel,	
   sexuell	
   dysfunktion,	
   tremor,	
   viktökning	
   och	
   muntorrhet.	
   Vid	
   en	
   specifik	
  
biverkningsjämförelse	
   uppvisade	
   venlafaxin	
   en	
   högre	
   frekvens	
   av	
   illamående,	
   kräkningar	
   och	
   även	
  
behandlingsavbrott	
  än	
  SSRI-­‐gruppen.	
  När	
  det	
  gäller	
  viktuppgång	
  uppvisade	
  mirtazapin	
  högst	
  frekvens	
  vid	
  
jämförelse	
   med	
   andra	
   antidepressiva	
   läkemedel.	
   Inom	
   SSRI-­‐gruppen	
  noterades	
   även	
   skillnader	
   för	
  
biverkningen	
   viktuppgång	
   mellan	
   olika	
   preparat	
   [60].	
   Utsättningssymtom	
   förekom	
   hos	
   alla	
   preparat,	
  
oftast	
   huvudvärk,	
   yrsel	
   och	
   illamående.	
   Utsättningssymtom	
   var	
   särskilt	
   vanligt	
   förekommande	
   för	
  
paroxetin	
   och	
   venlafaxin.	
   Sexuella	
   biverkningar	
   var	
   vanligast	
   hos	
   citalopram,	
   paroxetin	
   och	
   venlafaxin,	
  
men	
  mindre	
  vanliga	
  med	
  mirtazapin	
  [61,62].	
  	
  
	
  
1.6	
  	
  Agomelatin,	
  ett	
  nytt	
  tillskott	
  i	
  läkemedelsarsenalen	
  
Läkemedelsverket	
   rekommenderar	
   av	
   tradition	
   sällan	
   nyare	
   läkemedel.	
   Rekommendationerna	
   brukar	
  
uppdateras	
  med	
  nya	
  preparat	
  först	
  när	
  de	
  har	
  använts	
  i	
  större	
  skala	
  under	
  en	
  längre	
  tidsperiod	
  utan	
  att	
  
större	
   problem	
   identifierats.	
   Denna	
   försiktighet	
   märks	
   även	
   inom	
   gruppen	
   antidepressiva	
   läkemedel	
  
(ATC-­‐koden	
   N06X)	
   och	
   därför	
   är	
   det	
   inte	
   förvånande	
   att	
   ett	
   nytt	
   läkemedel	
   som	
   Valdoxan®	
   inte	
   blir	
  
rekommenderat	
   som	
   förstahandspreparat	
   [63,64].	
   Valdoxan®	
   (agomelatin)	
   riktas	
   mot	
   klassiska	
  
neurotransmittorsystem	
   men	
   också	
   melatoninsystemet.	
   Läkemedlet	
   marknadsförs	
   under	
   namnet	
  
Valdoxan®	
  i	
  Sverige	
  men	
  även	
  Thymanax®	
  i	
  vissa	
  andra	
  länder	
  och	
  godkändes	
  i	
  den	
  centrala	
  proceduren	
  
för	
   indikationen	
   egentlig	
   depression	
   [65].	
   Agomelatin	
   har	
   en	
   annorlunda	
   verkningsmekanism	
   med	
   en	
  
agonistisk	
   verkan	
   på	
   MT1-­‐	
   och	
   MT2-­‐receptorer	
   som	
   leder	
   till	
   melatoninpåslag.	
   Substansen	
   är	
   även	
   en	
  
antagonist	
   till	
   serotoninreceptorer	
   av	
   typen	
   5HT2c,	
   vilka	
   indirekt	
   stimulerar	
   till	
   en	
   ökad	
   frisättning	
   av	
  
dopamin	
   och	
   noradrenalin	
   i	
   frontala	
   cortex.	
   Agomelatin	
   påverkar	
   inte	
   serotoninreceptorer	
   av	
   typen	
  
5HT1A,	
  vilket	
  gör	
  att	
  klassiska	
  serotonerga	
  biverkningar	
  förknippade	
  med	
  de	
  flesta	
  andra	
  antidepressiva	
  
läkemedel	
  kan	
  undvikas.	
  Extracellulära	
  nivåer	
  av	
  serotonin	
  påverkas	
  därmed	
  inte	
  [66,67,68].	
  	
  
	
  
Agomelatin	
   reglerar	
   dygnsrytmen	
   och	
   inducerar	
   en	
   generellt	
   kortare	
   insomningstid.	
   Redan	
   efter	
   en	
  
veckas	
  behandling	
  ser	
  man	
  en	
  tydlig	
  förbättring	
  i	
  såväl	
  insomningstid	
  som	
  sömnkvalitet.	
  Substansen	
  har	
  
ingen	
  rapporterad	
  negativ	
  påverkan	
  på	
  libido,	
  vilket	
  är	
  en	
  fördel	
  jämfört	
  med	
  SSRI-­‐	
  och	
  SNRI-­‐preparat.	
  I	
  
kliniska	
   studier	
   har	
   man	
   sett	
   att	
   agomelatin	
   inte	
   har	
   effekt	
   på	
   kroppsvikt,	
   hjärtfrekvens	
   och	
   blodtryck.	
  
Agomelatin	
   ger	
   sannolikt	
   inte	
   utsättningssymtom	
   vid	
   hastigt	
   avslutad	
   behandling,	
   och	
   har	
   inte	
   heller	
  
någon	
  känd	
  missbrukspotential	
  [69].	
  
	
  

9
Det	
   har	
   tidigare	
   inte	
   funnits	
   något	
   godkänt	
   läkemedel	
   mot	
   depression	
   som	
   har	
   påverkan	
   på	
  
melatoninsystemet.	
   Det	
   enda	
   melatoninläkemedlet	
   som	
   varit	
   godkänt	
   i	
   Sverige	
   är	
   Circadin®,	
   en	
  
långtidsverkande	
  melatoninberedning	
  för	
  patienter	
  över	
  55	
  år	
  med	
  sömnproblem	
  och	
  oro	
  [70].	
  För	
  barn	
  
finns	
  melatonin	
  endast	
  som	
  licenspreparat	
  för	
  att	
  reglera	
  dygnsrytmen	
  [71].	
  	
  
	
  
Runt	
   om	
   i	
   världen	
   diskuterar	
   man	
   agomelatins	
   verkningsmekanism,	
   effekt	
   och	
   plats	
   som	
  
behandlingsalternativ.	
  På	
  internet	
  sker	
  detta	
  även	
  på	
  olika	
  forum	
  och	
  bloggar,	
  ibland	
  Sverigebaserade,	
  där	
  
såväl	
   patienter	
   som	
   läkare	
   deltar	
   med	
   åsikter,	
   erfarenheter	
   och	
   kommentarer	
   [72,73,74].	
   Agomelatin	
  
började	
   marknadsföras	
   i	
   Sverige	
   under	
   juni	
   år	
   2009.	
   Det	
   blev	
   en	
   mjukstart	
   med	
   30	
   förskrivningar	
   och	
   i	
  
oktober	
   hade	
   försäljningen	
   ökat	
   ca	
   10	
   gånger.	
   Läkemedlet	
   har	
   förskrivits	
   i	
   större	
   utsträckning	
   inom	
  
öppenvården	
   och	
   används	
   av	
   betydligt	
   fler	
   kvinnor	
   än	
   män.	
   Valdoxan®	
   kan	
   förskrivas	
   till	
   alla	
   personer	
  
mellan	
   18	
   och	
   85	
   år	
   [75],	
   men	
   är	
   idag	
   inte	
   förmånsberättigat	
   [76].	
   Förskrivningen	
   har	
   varit	
   mest	
   frekvent	
  
i	
   områdena	
   Halland,	
   Stockholm,	
   Uppsala	
   och	
   Västmanland.	
   I	
   Danmark	
   är	
   förskrivningen	
   sex	
   gånger	
   högre	
  
jämfört	
   med	
   Sverige.	
   Detta	
   beror	
   till	
   stor	
   del	
   på	
   att	
   läkemedlet	
   idag	
   ingår	
   i	
   en	
   form	
   av	
   försäkring	
   som	
  
motsvarar	
  Sveriges	
  läkemedelsförmån	
  [77].	
  	
  
	
  
Agomelatins	
   effekt	
   på	
   sömnen	
   har	
   studerats	
   och	
   jämförts	
   med	
   bland	
   annat	
   venlafaxin.	
   	
   Studierna	
  
bekräftar	
   att	
   fler	
   agomelatin-­‐patienter	
   har	
   positiv	
   effekt	
   på	
   insomnandet	
   (65	
   %	
   mot	
   42	
   %	
   för	
   venlafaxin).	
  
Dessutom	
  rapporterade	
  71	
  %	
  av	
  patienterna	
  att	
  de	
  hade	
  bättre	
  sömnkvalitet,	
  jämfört	
  med	
  motsvarande	
  
resultat	
   för	
   venlafaxin	
   som	
   var	
   59	
   %.	
   Enligt	
   Läkemedelsverkets	
   utvärdering	
   av	
   agomelatin	
   så	
   är	
  
biverkningsprofilen	
   godartad,	
   med	
   biverkningar	
   jämförbara	
   med	
   placebo.	
   Läkemedelsverket	
   fastslår	
   att	
  
agomelatin	
   har	
   sämre	
   antidepressiv	
   effekt	
   på	
   gruppnivå	
   än	
   tillgängliga	
   antidepressiva	
   läkemedel,	
   men	
   att	
  
substansen	
   också	
   har	
   flera	
   fördelar	
   för	
   vissa	
   patienttyper	
   [78].	
   Ökad	
   levertransaminasnivå	
   har	
  
observerats	
   hos	
   patienter	
   som	
   intagit	
   50	
   mg	
   Valdoxan®	
   och	
   därför	
   är	
   leverfunktionstester	
   ett	
   krav	
   innan	
  
insättning	
  av	
  läkemedlet	
  samt	
  fortlöpande	
  under	
  behandlingstiden	
  [79].	
  	
  
	
  
	
  
2.	
  SYFTE	
  
Att,	
   med	
   depressionsområdets	
   komplexitet	
   och	
   aktuella	
   debatt	
   i	
   åtanke,	
   med	
   en	
   enkätstudie	
   undersöka	
  
patienters	
  attityd	
  till	
  det	
  nylanserade	
  läkemedlet	
  Valdoxan®	
  (agomelatin),	
  en	
  ny	
  typ	
  av	
  antidepressivum.	
  
Tyder	
   resultatet	
   på	
   att	
   agomelatin	
   kan	
   utgöra	
   ett	
   lämpligt	
   ersättningsalternativ	
   när	
   rekommenderade	
  
förstahandsval	
   inte	
   fungerar?	
   Kan	
   en	
   attitydstudie,	
   riktad	
   till	
   personer	
   med	
   säsongsbunden	
   depression	
  
som	
  behandlats	
  med	
  ljusterapi,	
  stödja	
  att	
  Valdoxans®	
  verkan	
  via	
  melatoninsystemet	
  är	
  relevant?	
  	
  
	
  
	
  

10
3.	
  MATERIAL	
  OCH	
  METOD	
  
3.1	
  Kvalitativ	
  attitydenkät	
  för	
  Valdoxan®-­patienter	
  	
  
En	
   pilotenkät	
   skickades	
   ut	
   till	
   15	
   personer	
   med	
   icke-­‐medicinsk	
   eller	
   farmaceutisk	
   bakgrund	
   för	
   att	
  
säkerställa	
  god	
  tydlighet	
  och	
  kvalitet.	
  	
  Studiens	
  målgrupp,	
  patienter	
  som	
  använder	
  läkemedlet	
  Valdoxan®,	
  
erhöll	
  sedan	
  enkätens	
  slutgiltiga	
  version	
  mellan	
  oktober	
  och	
  december	
  år	
  2009.	
  	
  
	
  
Psykiater	
   i	
   Stockholm,	
   Uppsala,	
   Västerås	
   och	
   Halmstad	
   tillfrågades	
   om	
   de	
   kunde	
   be	
   patienter	
   på	
  
mottagningen	
  att	
  svara	
  på	
  enkäten.	
  Enkäten	
  samlades	
  sedan	
  in	
  från	
  Uppsala,	
  Stockholm	
  och	
  Västerås	
  via	
  
läkaren	
   (21	
   enkäter).	
   Till	
   mottagningen	
   i	
   Halmstad	
   skickades	
   enkäter	
   ut	
   tillsammans	
   med	
   ett	
   frankerat	
  
kuvert	
  som	
  var	
  adresserad	
  direkt	
  till	
  frågeställaren.	
  Läkarna	
  delade	
  ut	
  enkäten	
  då	
  patienten	
  kom	
  på	
  besök	
  
eller	
   skickade	
   den	
   direkt	
   hem	
   till	
   patienten.	
   Ytterligare	
   fem	
   enkäter	
   skickades	
   ut	
   via	
   internet,	
   eftersom	
  
personerna	
   identifierats	
   som	
   Valdoxan®-­‐patienter	
   via	
   blogg-­‐	
   och	
   diskussionsforum.	
   Enkäten	
   kunde	
   då	
  
laddas	
   hem	
   från	
   en	
   webbsida	
   eller	
   erhållas	
   via	
   e-­‐mail.	
   Därtill	
   besvarades	
   fem	
   enkäter	
   genom	
   intervjuer	
  
per	
  telefon	
  eller	
  på	
  läkarmottagningen.	
  Ingen	
  påminnelse	
  skickades	
  då	
  det	
  var	
  valfritt	
  för	
  patienterna	
  att	
  
svara.	
  Resultatsammanställningen	
  genomfördes	
  i	
  Microsoft	
  Excel	
  Office	
  2008,	
  Macintosh.	
  
	
  
3.2	
  Kvalitativ	
  attitydenkät	
  för	
  ljusterapi-­patienter	
  
Tre	
   enkäter	
   med	
   liknande	
   effektupplevelsefrågor	
   som	
   i	
   Valdoxan®-­‐enkäten	
   lämnades	
   ut	
   till	
  
försökspersoner	
   som	
   genomgått	
   tio	
   ljusterapibehandlingar	
   vid	
   Karolinska	
   Universitetssjukhuset	
   i	
  
Huddinge	
   och	
   åtta	
   enkäter	
   till	
   patienter	
   med	
   säsongsbunden	
   depression	
   på	
   Affektiva	
   mottagningen	
   vid	
  
samma	
  sjukhus.	
  	
  De	
  sistnämnda	
  patienterna	
  hade	
  remitterats	
  till	
  ljusterapi	
  och	
  ingick	
  alltså	
  inte	
  i	
  någon	
  
forskningsstudie.	
   Både	
   försökspersoner	
   och	
   patienter	
   genomgick	
   en	
   bedömning	
   av	
   läkare	
   för	
   att	
  
säkerställa	
  rätt	
  diagnos	
  innan	
  behandling.	
  	
  Båda	
  behandlingsgrupperna	
  disponerades	
  med	
  starkt	
  vitt	
  ljus	
  
på	
   350-­‐400	
   candela/kvadratmeter.	
   Det	
   starka	
   vita	
   ljuset	
   reflekterades	
   av	
   väggar	
   och	
   tak	
   och	
   lyste	
   inte	
  
direkt	
  i	
  ögonen.	
  	
  I	
  ljusterapirummen	
  fanns	
  åtta	
  platser	
  med	
  vitbeklädda	
  stolar	
  och	
  pallar.	
  Det	
  fanns	
  också	
  
tillgång	
  till	
  vita	
  lakan	
  att	
  svepa	
  in	
  sig	
  med.	
  Behandlingen	
  skedde	
  på	
  morgonen	
  eftersom	
  befintlig	
  forskning	
  
visat	
  på	
  bättre	
  effekt	
  vid	
  denna	
  tidpunkt	
  jämfört	
  med	
  kvällstid	
  [80].	
  Målet	
  var	
  att	
  disponera	
  personerna	
  i	
  
ljusrummet	
  en	
  timme	
  varje	
  morgon	
  under	
  två	
  veckors	
  tid,	
  dvs.	
  	
  totalt	
  tio	
  behandlingstillfällen.	
  Möjlighet	
  
till	
   regelbunden	
   kontakt	
   med	
   vårdpersonal	
   var	
   möjlig	
   under	
   behandlingstiden.	
   Resultatsamman-­‐
ställningen	
  från	
  ljusterapin	
  genomfördes	
  i	
  Microsoft	
  Excel	
  Office	
  2008,	
  Macintosh.	
  	
  
	
  

11
4.	
  RESULTAT	
  
4.1	
  Valdoxan®	
  
Totalt	
   svarade	
   32	
   personer	
   på	
   Valdoxan®-­‐enkäten,	
   varav	
   11	
   män	
   (34	
   %)	
   och	
   21	
   kvinnor	
   (66	
   %).	
  
Svarsfrekvensen	
  var	
  86.5%.	
  Endast	
  sex	
  personer	
  var	
  över	
  65	
  år	
  (19	
  %)	
  och	
  26	
  personer	
  (81	
  %)	
  var	
  mellan	
  
18-­‐65	
  år.	
  Sex	
  personer	
  (19	
  %)	
  hade	
  behandlats	
  med	
  läkemedlet	
  kortare	
  tid	
  än	
  två	
  veckor.	
  Fem	
  personer	
  
(16	
   %)	
   hade	
   behandlats	
   längre	
   tid	
   än	
   två	
   veckor	
   men	
   mindre	
   än	
   en	
   månad.	
   Tolv	
   personer	
   (36	
   %)	
   hade	
  
haft	
   behandlingen	
   i	
   minst	
   en	
   månad	
   men	
   inte	
   längre	
   tid	
   än	
   tre	
   månader.	
   Sex	
   personer	
   (19	
   %)	
   hade	
  
behandlats	
   längre	
   tid	
   än	
   tre	
   månader	
   men	
   kortare	
   tid	
   än	
   sex	
   månader.	
   Majoriteten,	
   26	
   stycken	
   av	
  
respondenterna,	
   tog	
   läkemedlet	
   innan	
   sänggåendet	
   och	
   övriga	
   sex	
   personer	
   tog	
   det	
   i	
   samband	
   med	
  
kvällsmåltiden	
  eller	
  omkring	
  klockan	
  20:00.	
  
	
  
Av	
  de	
  sex	
  personer	
  som	
  hade	
  haft	
  läkemedlet	
  i	
  två	
  veckor	
  eller	
  kortare	
  tid	
  hade	
  alla	
  provat	
  på	
  någon	
  form	
  
av	
   SSRI-­‐behandling	
   innan	
   agomelatin-­‐behandlingen,	
   men	
   det	
   var	
   endast	
   tre	
   som	
   hade	
   provat	
  
samtalsterapi.	
  Fyra	
  personer	
  tyckte	
  inte	
  att	
  läkemedlet	
  hjälpte	
  alls	
  och	
  att	
  de	
  mådde	
  oförändrat	
  alternativt	
  
sämre	
   än	
   tidigare.	
   Tre	
   av	
   dem	
   skrev	
   att	
   de	
   besvärats	
   av	
   illamående,	
   yrsel,	
   migrän,	
   huvudvärk	
   och	
  
svettningar.	
  En	
  slutade	
  med	
  behandlingen	
  pga.	
  kraftiga	
  svettningar.	
  
	
  
Av	
  de	
  fem	
  personerna	
  som	
  behandlats	
  mer	
  än	
  två	
  veckor	
  men	
  mindre	
  än	
  en	
  månad	
  var	
  det	
  bara	
  en	
  enda	
  
person	
  som	
  inte	
  genomgått	
  någon	
  annan	
  läkemedelsbehandling	
  innan	
  agomelatin	
  sattes	
  in.	
  Fyra	
  personer	
  
i	
   gruppen	
   hade	
   testat	
   SSRI-­‐substansen	
   citalopram.	
   Tre	
   av	
   dem	
   hade	
   även	
   provat	
   SNRI-­‐substansen	
  
venlafaxin.	
   Endast	
   en	
   av	
   personerna	
   hade	
   testat	
   litium	
   innan	
   agomelatin.	
   Fyra	
   av	
   dem	
   hade	
   genomgått	
  
samtalsterapi,	
   medan	
   en	
   person	
   inte	
   hade	
   testat	
   vare	
   sig	
   farmakologisk	
   eller	
   icke-­‐farmakologisk	
  
behandling.	
  Tre	
  personer	
  tyckte	
  att	
  Valdoxan®	
  hjälpte	
  och	
  två	
  angav	
  att	
  det	
  inte	
  hjälpte	
  alls.	
  De	
  vanligaste	
  
besvären	
  som	
  respondenterna	
  upplevde	
  var	
  även	
  i	
  den	
  här	
  gruppen	
  illamående,	
  migrän,	
  huvudvärk	
  och	
  
yrsel.	
   Förstoppning	
   var	
   också	
   vanligt	
   förekommande.	
   Två	
   personer	
   svarade	
   att	
   de	
   inte	
   besvärats	
   på	
   något	
  
sätt	
  under	
  behandlingstiden.	
  	
  
	
  
Av	
   de	
   tolv	
   personer	
   som	
   hade	
   behandlats	
   minst	
   tre	
   månader	
   hade	
   alla	
   fått	
   prova	
   något	
   SSRI-­‐preparat	
  
innan	
  agomelatin.	
  De	
  mest	
  vanligt	
  förekommande	
  SSRI-­‐substansen	
  var	
  även	
  här	
  citalopram.	
  Elva	
  personer	
  
hade	
   provat	
   samtalsterapi.	
   Även	
   antidepressiva	
   läkemedel	
   från	
   andra	
   läkemedelsgrupper	
   hade	
   testats	
  
före	
   agomelatin.	
   Vanliga	
   besvär	
   som	
   upplevts	
   under	
   agomelatin-­‐behandlingen	
   var	
   yrsel,	
   sömnlöshet,	
  
huvudvärk,	
  migrän,	
  buksmärta,	
  trötthet	
  och	
  mardrömmar.	
  Tio	
  personer	
  uppgav	
  att	
  agomelatin	
  hjälpte	
  på	
  
något	
  sätt.	
  Två	
  personer	
  tyckte	
  att	
  läkemedlet	
  inte	
  hjälpte	
  alls	
  och	
  en	
  hade	
  avbrutit	
  behandlingen.	
  
	
  
Sex	
   personer	
   hade	
   haft	
   en	
   behandling	
   mer	
   än	
   tre	
   månader	
   men	
   kortare	
   tid	
   än	
   6	
   månader.	
   Endast	
   en	
   av	
  
dem	
   hade	
   inte	
   provat	
   något	
   SSRI-­‐läkemedel	
   innan.	
   Tre	
   hade	
   provat	
   antidepressiva	
   läkemedel	
   ur	
   övriga	
  
antidepressiva	
  läkemedelsgrupper	
  som	
  TCA,	
  NRI	
  och	
  MAO-­‐hämmare.	
  Två	
  personer	
  hade	
  inte	
  genomgått	
  
någon	
  icke-­‐farmakologisk	
  behandling	
  och	
  resterande	
  hade	
  testat	
  samtalsterapi.	
  Två	
  hade	
  fått	
  prova	
  ECT.	
  	
  
En	
   person	
   angav	
   att	
   Valdoxan®	
   inte	
   hjälpte	
   alls	
   medan	
   resterande	
   tyckte	
   att	
   läkemedlet	
   hjälpte.	
   Tre	
  

12
personer	
   svarade	
   att	
   de	
   inte	
   hade	
   haft	
   något	
   besvär	
   alls	
   med	
   läkemedlet	
   under	
   behandlingens	
   gång.	
   De	
  
besvär	
  som	
  resterande	
  upplevde	
  var	
  bland	
  annat	
  trötthet,	
  huvudvärk	
  och	
  svettningar.	
  
	
  
Tabell II: Läkemedel som respondenterna hade haft innan Valdoxan®-behandlingen.

Läkemedel	
  

Antal	
  personer	
  

Läkemedelsgrupp	
  

Cipramil®/citalopram	
  

21	
  (66	
  %)	
  

SSRI	
  

Fontex®/fluoxetin	
  	
  

15	
  (47	
  %)	
  

SSRI	
  

Zoloft®/sertralin	
  	
  

17	
  (53	
  %)	
  

SSRI	
  

Anafranil®/klomipramin	
  	
  

6	
  (19	
  %)	
  

TCA	
  

Remeron®/mirtazapin	
  	
  

12	
  (38	
  %)	
  

Övrigt	
  antidepressivum	
  

Efexor®/venlafaxin	
  	
  

15	
  (47	
  %)	
  

SNRI	
  

Cymbalta®/duloxetin	
  	
  

11	
  (34	
  %)	
  

Övrigt	
  antidepressivum	
  

Lithionit®/litium	
  

1	
  (3	
  %)	
  

Övrigt	
  antidepressivum	
  

Annat	
  antidepressivt	
  

8	
  (25	
  %)	
  

NRI,	
  ångestdämpande,	
  TCA,	
  

läkemedel	
  

SSRI,	
  MAO-­‐hämmare,	
  
tetracykliskt	
  antidepressivum,	
  	
  

	
  
	
  
I	
   Tabell	
   II	
   visas	
   vilka	
   antidepressiva	
   läkemedel	
   som	
   har	
   använts	
   innan	
   agomelatin-­‐behandlingen.	
   SSRI-­‐
preparaten	
  och	
  SNRI-­‐preparaten	
  var	
  mest	
  använda,	
  men	
  även	
  övriga	
  läkemedelsgrupper	
  mot	
  depression	
  
var	
  vanligt	
  förekommande.	
  
	
  
Av	
  23	
  personer	
  (72	
  %)	
  som	
  hade	
  provat	
  samtalsterapi	
  hade	
  tre	
  stycken	
  också	
  genomgått	
  ECT.	
  	
  Sex	
  av	
  32	
  
personer	
   (19	
   %)	
   hade	
   testat	
   ljusterapi	
   och	
   sju	
   (22	
   %)	
   stycken	
   hade	
   inte	
   genomgått	
   någon	
   icke-­‐
farmakologisk	
  terapiform.	
  Internetdistribuerad	
  KBT	
  var	
  den	
  enda	
  i	
  enkäten	
  angivna	
  terapimetoden	
  som	
  
ingen	
  kryssade	
  för.	
  Endast	
  en	
  person	
  hade	
  deltagit	
  i	
  sömnskola,	
  se	
  appendix	
  1	
  Figur	
  VII.	
  
	
  
Tjugofyra	
   personer	
   (75	
   %)	
   behandlades	
   med	
   andra	
   läkemedel,	
   utöver	
   Valdoxan®,	
   för	
   andra	
   indikationer.	
  
Vanligast	
   förekommande	
   samtidig	
   behandling	
   utgjordes	
   av	
   hypertoniläkemedel	
   och	
   analgetika.	
   Även	
  
läkemedel	
  mot	
  sömnstörning,	
  ångest	
  och	
  oro	
  förekom.	
  Av	
  de	
  åtta	
  personer	
  som	
  saknade	
  läkemedel	
  utöver	
  
Valdoxan®	
   ansåg	
   sex	
   personer	
   att	
   läkemedlet	
   hjälpte	
   bra,	
   en	
   tyckte	
   inte	
   att	
   det	
   hjälpte	
   alls	
   och	
   en	
  
upplevde	
   oförändrad	
   effekt	
   jämfört	
   med	
   tidigare	
   behandling.	
   De	
   sex	
   som	
   tyckte	
   att	
   läkemedlet	
   hjälpte	
  
beskrev	
   en	
   förbättrad	
   sömn,	
   dagtrötthet	
   och	
   ork.	
   Fyra	
   av	
   dem	
   svarade	
   dessutom	
   att	
   den	
   sexuella	
  
funktionen	
  och	
  lusten	
  var	
  bättre.	
  
	
  
Tio	
   personer	
   (31	
   %)	
   hade	
   utöver	
   Valdoxan®	
   samtidigt	
   ett	
   annat	
   antidepressivt	
   läkemedel	
   med	
  
substanserna	
  duloxetin,	
  venlafaxin,	
  escitalopram,	
  reboxetin,	
  fluoxetin,	
  mianserin,	
  sertralin,	
  mirtazapin	
  och	
  
klomipramin.	
  Endast	
  en	
  av	
  dem	
  upplevde	
  att	
  Valdoxan®	
  som	
  tillägg	
  tillfört	
  en	
  betydande	
  förbättring.	
  Fem	
  
av	
   10	
   tyckte	
   att	
   Valdoxan®-­‐tillägget	
   hjälpt	
   lite	
   grann	
   medan	
   resterande	
   inte	
   upplevde	
   någon	
   skillnad	
  
jämfört	
  med	
  innan.	
  De	
  positiva	
  kommentarerna	
  handlade	
  främst	
  om	
  en	
  förbättrad	
  initiativkraft,	
  men	
  tre	
  

13
personer	
   tyckte	
   också	
   att	
   deras	
   sexuella	
   funktion	
   eller	
   lust	
   förbättrats.	
   Av	
   de	
   som	
   angav	
   att	
  
depressionsgraden	
   inte	
   påverkats	
   skrev	
   tre	
   personer	
   att	
   deras	
   nattsömn	
   hade	
   blivit	
   bättre	
   medan	
   tre	
  
andra	
  tyckte	
  att	
  dagtröttheten	
  och	
  humöret	
  blivit	
  sämre.	
  	
  
	
  
De	
   vanligaste	
   noterade	
   biverkningarna	
   var	
   trötthet/sömnighet,	
   huvudvärk/migrän,	
   yrsel,	
   nedstämdhet	
  
och	
   illamående.	
   I	
   Figur	
   II	
   visas	
   antal	
   respondenter	
   som	
   drabbats	
   av	
   besvären.	
   En	
   person	
   hade	
   fått	
  
hudutslag	
  och	
  två	
  personer	
  tyckte	
  att	
  de	
  hade	
  gått	
  upp	
  i	
  vikt.	
  
	
  

Figur II. Figuren visar besvär som personerna upplevde orsakade av Valdoxan®-behandlingen.	
  

	
  
Figur	
  III	
  visar	
  hur	
  många	
  som	
  upplevde	
  effekten	
  som	
  bättre,	
  sämre	
  eller	
  oförändrad.	
  Av	
  respondenterna	
  
tyckte	
   majoriteten	
   att	
   den	
   antidepressiva	
   effekten	
   förbättrats.	
   Det	
   var	
   dock	
   fler	
   personer	
   som	
   angav	
  
försämrad	
   effekt	
   än	
   antalet	
   som	
   kryssade	
   för	
   ingen	
   skillnad.	
   	
   Ett	
   betydande	
   antal,	
   enligt	
   samma	
   figur,	
  
markerade	
   specifikt	
   att	
   nattsömn,	
   initiativkraft,	
   ork,	
   dagtrötthet,	
   oro,	
   humör	
   och	
   sexuell	
   funktion	
   blev	
  
bättre.	
  Smärta	
  sticker	
  ut	
  som	
  det	
  enda	
  eventuella	
  symptom	
  där	
  betydligt	
  fler	
  svarade	
  att	
  de	
  inte	
  upplevt	
  
någon	
  skillnad.	
  
	
  

	
  
Figur III. Olika effektupplevelser med Valdoxan®-behandling i mono- eller kombinationsterapi.

	
  

14
 
4.2	
  Ljusterapi	
  
För	
   ljusterapienkäter	
   erhölls	
   totalt	
   11	
   enkäter	
   från	
   Karolinska	
   Universitetssjukhuset	
   i	
   Huddinge.	
  
Majoriteten,	
   10	
   respondenter,	
   som	
   svarade	
   på	
   enkäten	
   var	
   kvinnor.	
   Samtliga	
   besvarande	
   var	
   mellan	
   31	
  
och	
   65	
   år	
   gamla.	
   	
   En	
   person	
   hade	
   genomgått	
   3-­‐5	
   ljusterapitillfällen,	
   ytterligare	
   en	
   person	
   hade	
   fått	
   mellan	
  
9-­‐10	
  gånger	
  och	
  9	
  personer	
  över	
  10	
  gånger.	
  	
  
	
  
De	
   vanligaste	
   besvären	
   som	
   personerna	
   upplevde	
   som	
   följd	
   av	
   ljusterapibehandlingen	
   beskrivs	
   i	
   Figur	
   IV.	
  
Huvudvärk	
  och	
  torra	
  ögon	
  var	
  de	
  mest	
  frekvent	
  rapporterade	
  biverkningarna,	
  men	
  fem	
  personer	
  skrev	
  att	
  
de	
  inte	
  upplevt	
  någon	
  oönskad	
  effekt	
  under	
  behandlingsperioden.	
  	
  
	
  

	
  
Figur IV. Biverkningar som personerna upplevde under tidsperioden av ljusterapibehandling.

	
  
	
  
När	
   det	
   gäller	
   upplevd	
   effekt	
   så	
   tyckte	
   nio	
   respondenter	
   (82	
   %)	
   att	
   ljusterapin	
   hjälpte	
   mycket	
   bra,	
   en	
  
person	
   tyckte	
   att	
   terapiformen	
   inte	
   hjälpte	
   alls	
   och	
   ytterligare	
   en	
   angav	
   ingen	
   skillnad.	
  I	
   Figur	
   V.	
   sidan	
   16	
  
visar	
   ljusterapigruppens	
   effektupplevelsefördelning	
   för	
   parametrarna	
   initiativkraft,	
   nattsömn,	
   trötthet,	
  
oro,	
   humör	
   och	
   sexuell	
   funktion.	
   De	
   som	
   upplevde	
   en	
   positiv	
   totaleffekt	
   framhöll	
   framför	
   allt	
   att	
   deras	
  
initiativkraft,	
   trötthet,	
   oro	
   och	
   humör	
   förbättrats.	
   Fyra	
   av	
   11	
   skrev	
   dessutom	
   att	
   de	
   upplevt	
   en	
   positiv	
  
skillnad	
  i	
  nattsömn	
  och	
  sexuell	
  funktion/lust.	
  	
  
	
  

15
 

	
  
	
  
Figur V. Effektupplevelser från ljusterapin.

	
  
	
  
I	
   Figur	
   VI.	
   ser	
   man	
   att	
   majoriteten	
   av	
   respektive	
   behandlingsgrupp	
   var	
   positiva	
   till	
   effekten	
   av	
   sin	
  
terapiform.	
   Ljusterapi	
   erhöll	
   särskilt	
   stor	
   positiv	
   respons	
   och	
   ingen	
   i	
   ljusterapigruppen	
   tyckte	
   att	
  
symptombilden	
  blivit	
  sämre,	
  vilket	
  däremot	
  förekom	
  i	
  vissa	
  fall	
  inom	
  Valdoxan®-­‐gruppen.	
  	
  
	
  
	
  

	
  
Figur VI. Figuren visar skillnaden i effektupplevelser med Valdoxan® och ljusterapi.

	
  
	
  

16
5	
  DISKUSSION	
  
5.1	
  Valdoxan®-­	
  och	
  ljusterapigruppernas	
  svarsfrekvenser	
  
Två	
   liknande	
   kvalitativa	
   attitydenkäter	
   skickades	
   ut,	
   en	
   till	
   Valdoxan®-­‐användare	
   och	
   en	
   till	
   personer	
  
som	
  genomgick	
  ljusterapi.	
  Från	
  båda	
  grupperna	
  erhölls	
  mycket	
  höga	
  svarsfrekvenser,	
  inom	
  Valdoxan®-­‐
gruppen	
  svarade	
  32/37	
  (86,5	
  %)	
  och	
  inom	
  ljusterapigruppen	
  svarade	
  11/11	
  (100	
  %).	
  Detta	
  får	
  anses	
  som	
  
mycket	
  bra	
  och	
  även	
  om	
  studierna	
  fortfarande	
  är	
  småskaliga	
  bedöms	
  underlaget	
  som	
  tillräckligt	
  stort	
  för	
  
att	
  anses	
  relevant.	
  
	
  
Den	
   höga	
   svarsfrekvensen	
   inom	
   Valdoxan®-­‐gruppen	
   kunde	
   uppnås	
   bland	
   annat	
   genom	
   ett	
   nära	
  
samarbete	
   med	
   ansvariga	
   läkare.	
   Läkarna	
   tillfrågade	
   sina	
   patienter	
   ifall	
   de	
   kunde	
   tänka	
   sig	
   att	
   fylla	
   i	
   en	
  
enkät	
   som	
   berörde	
   deras	
   nya	
   läkemedel.	
   Läkarna	
   lämnade	
   antingen	
   ut	
   enkäten	
   då	
   patienten	
   var	
   på	
  
återbesök	
   eller	
   så	
   skickades	
   den	
   hem	
   via	
   post.	
   Patienterna	
   kunde	
   sedan	
   välja	
   mellan	
   att	
   skicka	
   tillbaka	
  
enkäten	
  med	
  post	
  eller	
  ta	
  med	
  den	
  vid	
  nästa	
  besökstillfälle.	
  Läkarna,	
  som	
  lägger	
  en	
  stor	
  vikt	
  vid	
  att	
  ha	
  en	
  
nära	
  och	
  regelbunden	
  kontakt	
  med	
  denna	
  patientgrupp,	
  passade	
  på	
  att	
  påminna	
  om	
  enkäten	
  vid	
  diverse	
  
kontakter	
   exempelvis	
   över	
   telefon.	
   Fem	
   enkäter	
   fylldes	
   dessutom	
   i	
   genom	
   telefonintervjuer	
   eller	
  
direktintervjuer	
  på	
  mottagningen,	
  genomförda	
  av	
  förskrivande	
  läkare.	
  Här	
  angavs	
  inte	
  biverkningar	
  och	
  
tidigare	
  behandlingsformer	
  i	
  samma	
  utsträckning	
  som	
  i	
  övriga	
  enkäterna	
  där	
  personerna	
  svarat	
  på	
  egen	
  
hand.	
   Direktintervjuerna	
   innebar	
   en	
   viss	
   risk	
   för	
   bias	
   genom	
   intervjuareffekt,	
   dvs.	
   att	
   respondenten	
   vill	
  
samarbeta	
  med	
  sin	
  läkare	
  så	
  gott	
  det	
  går	
  och	
  att	
  läkaren	
  ”tolkar”	
  svaren.	
  	
  
	
  
Fem	
   av	
   Valdoxan®-­‐enkäterna	
   erhölls	
   genom	
   direktkontakter	
   inom	
   specifika	
   Valdoxan®-­‐forum	
   på	
  
Internet	
   [81,82,83].	
   Dessa	
   forum	
   kännetecknas	
   av	
   ett	
   högt	
   deltagande	
   av	
   svårbehandlade	
   deprimerade	
  
som	
  ofta	
  har	
  multidiagnoser	
  och	
  som	
  använder	
  erfarenheterna	
  inom	
  forumet	
  för	
  att	
  finna	
  stöd	
  och	
  hitta	
  
alternativa	
   eller	
   bättre	
   behandlingsmetoder.	
   Svaren	
   i	
   enkäterna	
   från	
   denna	
   grupp	
   var	
   skrivna	
   med	
  
gedigna	
  redogörelser	
  med	
  motiveringar	
  för	
  varför	
  man	
  känt	
  sig	
  på	
  ett	
  visst	
  sätt.	
  Detta	
  gjordes	
  genom	
  att	
  
enkäten	
  skickades	
  till	
  deras	
  e-­‐post	
  eller	
  så	
  laddade	
  de	
  ned	
  dokumentet	
  via	
  en	
  webbsidalänk.	
  En	
  nackdel	
  
med	
   denna	
   metod	
   var	
   att	
   respondenten	
   eventuellt	
   inte	
   kände	
   sig	
   helt	
   anonym	
   eftersom	
   namn	
   och	
   e-­‐
postadress	
  visas	
  i	
  mejlet.	
  	
  	
  
	
  
Den	
   höga	
   svarsfrekvensen	
   inom	
   ljusterapigruppen	
   erhölls	
   eftersom	
   enkäten,	
   genom	
   ett	
   samarbete	
   med	
  
Affektiva	
   mottagningen	
   på	
   Karolinska	
   Universitetssjukhuset	
   i	
   Huddinge,	
   placerades	
   lättlillgängligt	
   i	
  
mottagningens	
  ljusterapirum	
  och	
  att	
  patienterna	
  tillfrågades	
  om	
  de	
  kunde	
  fylla	
  i	
  den.	
  Eftersom	
  ljusterapin	
  
tog	
  ca	
  en	
  timme	
  hade	
  patienterna	
  gott	
  om	
  tid	
  att	
  fylla	
  i	
  enkäten.	
  
	
  

17
5.2	
  Biverkningar	
  med	
  Valdoxan®	
  eller	
  ljusterapi	
  
För	
  läkemedel	
  är	
  biverkningar	
  generellt	
  mer	
  vanliga	
  i	
  början	
  av	
  behandlingstiden.	
  De	
  flesta	
  brukar	
  dock	
  
vara	
  tillfälliga	
  och	
  försvinner	
  efter	
  en	
  tid.	
  För	
  antidepressiva	
  preparat	
  sker	
  detta	
  ofta	
  i	
  samband	
  med	
  att	
  
effekten	
   sätter	
   in,	
   vilket	
   brukar	
   ta	
   mellan	
   2-­‐4	
   veckor	
   [84].	
   Broterapier	
   brukar	
   därför	
   vara	
  
rekommenderade	
   när	
   man	
   övergår	
   från	
   ett	
   preparat	
   till	
   ett	
   annat.	
   Valdoxan®	
   har	
   enligt	
   Fass.se	
   en	
  
generell	
   insättningstid	
   på	
   ungefär	
   tre	
   veckor	
   för	
   att	
   uppnå	
   effekt.	
   Det	
   förklarar	
   varför	
   personerna	
   som	
  
hade	
  använt	
  läkemedlet	
  kortare	
  tid	
  än	
  två	
  veckor	
  upplevde	
  att	
  läkemedlet	
  inte	
  givit	
  någon	
  effekt.	
  I	
  denna	
  
grupp	
   upplevdes	
   biverkningar	
   i	
   form	
   av	
   svettningar,	
   smärta	
   i	
   buken	
   och	
   yrsel	
   som	
   väldigt	
   obehagliga,	
  
symptom	
  som	
  är	
  vanliga	
  vid	
  insättning	
  av	
  många	
  antidepressiva	
  läkemedel.	
  Ju	
  längre	
  tid	
  som	
  Valdoxan®	
  
hade	
  använts	
  desto	
  mer	
  positiva	
  blev	
  respondenterna	
  till	
  effekten.	
  	
  	
  
	
  
Eftersom	
  24	
  personer	
  samtidigt	
  behandlades	
  med	
  andra	
  läkemedel,	
  varav	
  en	
  del	
  av	
  antidepressiv	
  natur,	
  
är	
   det	
   inte	
   självklart	
   att	
   de	
   upplevda	
   biverkningarna	
   orsakades	
   av	
   Valdoxan®.	
   Det	
   är	
   dock	
   rimligt	
   att	
  
antaga	
   att	
   så	
   var	
   fallet	
   för	
   merparten	
   eftersom	
   övriga	
   läkemedel	
   troligtvis	
   använts	
   en	
   längre	
   tid	
   än	
  
Valdoxan®	
   och	
   de	
   upplevda	
   biverkningarna	
   var	
   nyuppkomna.	
   En	
   del	
   ”biverkningar”	
   kan	
   även	
   bero	
   på	
  
läkemedelskombinationer	
  som	
  givit	
  upphov	
  till	
  interaktioner	
  eller	
  farmakoterapeutisk	
  dubblering.	
  
	
  
Biverkningar	
  är	
  naturligtvis	
  en	
  viktig	
  anledning	
  till	
  att	
  många	
  depressionsbehandlingar	
  får	
  avbrytas	
  eller	
  
varför	
   doser	
   måste	
   begränsas	
   mer	
   än	
   önskat	
   i	
   vissa	
   fall.	
   Många	
   antidepressiva	
   läkemedel,	
   inte	
   minst	
   inom	
  
de	
  vanligast	
  använda	
  SSRI-­‐	
  och	
  SNRI-­‐grupperna	
  förknippas	
  med	
  serotonerga	
  biverkningar.	
  Biverkningar	
  
som	
   med	
   avseende	
   på	
   Valdoxans®	
   verkningsmekanism	
   och	
   Fass-­‐text	
   kan	
   undvikas.	
   Eftersom	
  
biverkningsmönstren	
   tenderar	
   att	
   vara	
   så	
   pass	
   lika,	
   pga.	
   liknande	
   verkningsmekanismer,	
   är	
   det	
   mycket	
  
välkommet	
  med	
  nya	
  alternativ	
  med	
  andra	
  angreppspunkter	
  som	
  kan	
  användas	
  för	
  patienter	
  som	
  upplevt	
  
sådana	
  problem.	
  	
  
	
  
Att	
   ljusterapigruppen	
   rapporterade	
   fall	
   av	
   huvudvärk	
   och	
   torra	
   ögon	
   var	
   förväntat,	
   på	
   samma	
   sätt	
   som	
  
symptomen	
  kan	
  uppstå	
  när	
  man	
  sitter	
  framför	
  en	
  dator.	
  
	
  
5.3	
  Effektupplevelse	
  med	
  Valdoxan®	
  eller	
  ljusterapi	
  
Inom	
  Valdoxan®-­‐gruppen	
  hade	
  inte	
  bara	
  SSRI-­‐preparat	
  eller	
  KBT	
  använts	
  av	
  många	
  före	
  Valdoxan®,	
  utan	
  
även	
   en	
   rad	
   andra	
   icke-­‐farmakologiska	
   och	
   farmakologiska	
   behandlingsalternativ.	
   Slutsatsen	
   blir	
   därför	
  
att	
  gruppen	
  rimligtvis	
  inte	
  har	
  svarat	
  tillräckligt	
  väl	
  på	
  tidigare	
  behandlingar	
  som	
  monoterapi,	
  alternativt	
  
fått	
   avbryta	
   pga.	
   uppkomna	
   biverkningar.	
   	
   Detta	
   innebär	
   även	
   att	
   gruppen	
   kan	
   anses	
   som	
   mer	
  
svårbehandlad	
  än	
  en	
  genomsnittlig	
  depressionsgrupp	
  och	
  att	
  de	
  just	
  därför	
  etablerat	
  specialistkontakter.	
  
Detta	
  är	
  viktigt	
  att	
  ha	
  i	
  åtanke	
  när	
  Valdoxan®-­‐patienternas	
  respons	
  bedöms	
  och	
  med	
  bakgrund	
  av	
  detta	
  
får	
  över	
  60	
  %	
  effektpositiva	
  anses	
  som	
  ett	
  mycket	
  bra	
  attitydresultat.	
  Svaren	
  från	
  denna	
  småskaliga	
  studie	
  
motsäger	
   inte	
   att	
   Valdoxan®	
   kan	
   utgöra	
   ett	
   rekommenderat	
   alternativ	
   för	
   gruppen	
   som	
   inte	
   svarat	
   på	
  
SSRI-­‐,	
  SNRI-­‐	
  eller	
  KBT.	
  En	
  grupp	
  vars	
  storlek	
  inte	
  är	
  obetydlig.	
  

18
 
Att	
   ca	
   82	
   %	
   (9/11)	
   av	
   ljusterapirespondenterna	
   tyckte	
   att	
   de	
   hade	
   fått	
   en	
   mycket	
   bra	
   effekt	
   av	
  
behandlingen	
  är	
  högt,	
  trots	
  att	
  hänsyn	
  får	
  tas	
  till	
  att	
  respondentgruppen	
  var	
  liten.	
  	
  Attityden	
  i	
  enkätsvaren	
  
stödjer	
   teorin	
   att	
   melatoninsystemet	
   kan	
   vara	
   centralt	
   för	
   behandling	
   av	
   depressionspatienter,	
  
åtminstone	
   av	
   säsongsbunden	
   natur.	
   Det	
   ger	
   ytterligare	
   ett	
   underlag	
   för	
   relevansen	
   av	
   att	
   delvis	
   rikta	
  
Valdoxans®	
   farmakologiska	
   verkan	
   till	
   samma	
   dygnsrytmreglerande	
   målsystem.	
   Det	
   väcker	
   även	
   en	
  
tanke	
   om	
   att	
   det	
   skulle	
   vara	
   intressant	
   att	
   undersöka	
   Valdoxan®	
   som	
   broterapi-­‐	
   eller	
  
kombinationsbehandling	
  för	
  SAD-­‐patienter	
  för	
  att	
  uppnå	
  ett	
  ännu	
  bättre	
  behandlingsresultat.	
  	
  
	
  
Sömn	
  är	
  en	
  viktig	
  parameter	
  för	
  att	
  må	
  bra.	
  Alla	
  har	
  vi	
  erfarenheter	
  om	
  hur	
  man	
  känner	
  sig	
  efter	
  en	
  tid	
  
med	
  mindre-­‐/sämre	
  sömn.	
  För	
  en	
  person	
  med	
  underliggande	
  depressionssjukdom	
  kan	
  sömnproblem	
  vara	
  
mycket	
   jobbigt	
   och	
   förstärka	
   depressionssymptomen.	
   Sömnstörningen	
   kan	
   i	
   sin	
   tur	
   även	
   orsakas	
   av	
  
sjukdomen.	
   Det	
   riskerar	
   att	
   bli	
   en	
   ond	
   cirkel.	
   Inte	
   minst	
   hos	
   äldre	
   depressionspatienter	
   har	
   detta	
   visat	
   sig	
  
vara	
  ett	
  problem,	
  i	
  enlighet	
  med	
  Pigeon	
  och	
  medarbetare	
  [85].	
  	
  Det	
  skulle	
  därför	
  vara	
  önskvärt	
  med	
  fler	
  
studier	
   där	
   Valdoxan®	
   riktas	
   till	
   dessa	
   patientgrupper.	
   Samtidigt	
   är	
   agomelatin	
   kontraindicerat	
   vid	
  
nedsatt	
  leverfunktion,	
  vilket	
  sannolikt	
  kan	
  vara	
  mycket	
  begränsande	
  för	
  bland	
  annat	
  äldre	
  med	
  försämrad	
  
leverfunktion	
   som	
   målgrupp.	
   Om	
   beredningsformer	
   på	
   sikt	
   kan	
   framställas	
   som	
   gör	
   att	
   leverpåverkan	
  
kringgås,	
  kan	
  agomelatin	
  bli	
  verkligt	
  intressant	
  även	
  för	
  denna	
  patientgrupp.	
  
	
  
Vid	
  granskningen	
  av	
  ljusterapienkäterna	
  bör	
  det	
  ändå	
  kritiskt	
  ställas	
  frågan	
  om	
  det	
  i	
  själva	
  verket	
  enbart	
  
är	
   ljuset,	
   rutinen	
   och	
   det	
   sociala	
   sammanhanget	
   som	
   har	
   genererat	
   den	
   angivna	
   positiva	
  
effektupplevelsen?	
   Då	
   ljusterapi	
   ges	
   tidigt	
   på	
   morgonen	
   utgör	
   detta	
   en	
   extra	
   motivation	
   att	
   komma	
   in	
   i	
   en	
  
rutin	
   med	
   att	
   stiga	
   upp	
   tidigt,	
   vilket	
   annars	
   ofta	
   kan	
   vara	
   svårt	
   för	
   en	
   patient	
   med	
   säsongsbunden	
  
depression.	
   Bara	
   att	
   ingå	
   i	
   behandlingsrutinen	
   kräver	
   en	
   viss	
   initiativkraft	
   vilket	
   är	
   positivt	
   ur	
  
terapisynpunkt.	
   I	
   ljusrummen	
   träffar	
   man	
   sedan	
   på	
   andra	
   likasinnade	
   med	
   vilka	
   man	
   sitter	
   ned	
   och	
  
samtalar	
  och	
  utbyter	
  stöd.	
  	
  Eftersom	
  olika	
  personer	
  kommit	
  olika	
  långt	
  i	
  behandlingen	
  blir	
  det	
  naturligt	
  
att	
  de	
  som	
  har	
  haft	
  längst	
  behandlingstid	
  stöttar	
  de	
  nya	
  och	
  på	
  så	
  vis	
  byggs	
  en	
  gemenskap	
  upp.	
  Detta	
  är	
  
inte	
  en	
  obetydlig	
  parameter	
  när	
  man	
  diskuterar	
  bakgrunden	
  till	
  behandlingsresultatet.	
  Att	
  en	
  stor	
  del	
  av	
  
dem	
   som	
   erhöll	
   ljusterapi	
   hade	
   ett	
   arbete	
   att	
   gå	
   till	
   efter	
   behandlingen	
   var	
   sannolikt	
   något	
   som	
   bidrog	
   till	
  
deras	
  positivt	
  färgade	
  enkätsvar.	
  	
  
	
  
5.4	
   Målsättningen	
   -­	
   en	
   öppensinnad	
   individanpassad	
   behandling	
   med	
   noggrann	
   dokumentation	
  
och	
  uppföljning	
  
För	
  att	
  i	
  så	
  stor	
  utsträckning	
  som	
  möjligt	
  öka	
  livskvalitet	
  och	
  hälsa	
  hos	
  depressionspatienter	
  och	
  samtidigt	
  
optimera	
   samhällsresurser,	
   så	
   fyller	
   behandlingsrekommendationer/riktlinjer	
   och	
   beslut	
   om	
  
inkludering/exkludering	
   i	
   läkemedelsförmånen	
   en	
   viktig	
   roll.	
   	
   Det	
   är	
   mycket	
   rimligt	
   att	
   man	
   gör	
  
bedömningar	
   om	
   vad	
   som	
   bör	
   vara	
   generella	
   första-­‐	
   och	
   andrahandsrekommendationer	
   för	
   specifika	
  
indikationer,	
   för	
   att	
   nå	
   bästa	
   möjliga	
   effektivitet	
   per	
   krona	
   på	
   samhällsnivå.	
   Lika	
   rimligt	
   är	
   det	
   att	
   man	
  
följer	
  upp	
  förskrivna	
  behandlingar,	
  med	
  bakgrundskunskapen	
  om	
  varje	
  patients	
  unikhet	
  och	
  individuella	
  

19
behov,	
   givet	
   att	
   samma	
   behandlingar	
   inte	
   fungerar	
   optimalt	
   för	
   alla	
   patienter.	
   Socialstyrelsen	
   påtalar	
  
också	
   att	
   patientens	
   kliniska	
   bild	
   är	
   avgörande	
   för	
   vilken	
   behandling	
   som	
   bedöms	
   lämpligast	
   för	
  
patienten.	
   Individanpassning	
   och	
   professionell	
   uppföljning	
   är	
   nyckelord	
   för	
   att	
   nå	
   bästa	
   möjliga	
  
behandlingsresultat.	
  
	
  
Att	
   individanpassa	
   en	
   depressionsbehandling	
   kräver	
   nära	
   samarbete	
   mellan	
   olika	
   yrkeskategorier	
   som	
  
har	
  psykiatrisk	
  anknytning.	
  En	
  grundförutsättning	
  för	
  att	
  nå	
  ett	
  bra	
  resultat	
  med	
  rätt	
  typ	
  av	
  behandling,	
  är	
  
att	
   fokus	
   kan	
   läggas	
   på	
   att	
   ställa	
   rätt	
   diagnos	
   redan	
   vid	
   första	
   vårdkontakten.	
   På	
   grund	
   av	
  
depressionsområdets	
  komplexitet	
  och	
  sjukvårdens	
  begränsade	
  resurser	
  är	
  det	
  inte	
  rimligt	
  att	
  tro	
  att	
  alla	
  
initiala	
  felbedömningar	
  kan	
  undvikas.	
  Därför	
  är	
  det	
  extremt	
  viktigt,	
  inte	
  minst	
  inom	
  primärvården,	
  att	
  en	
  
gedigen	
  dokumentation	
  genomförs	
  rutinmässigt	
  och	
  bör	
  prioriteras	
  än	
  mer.	
  På	
  så	
  sätt	
  blir	
  det	
  lättare	
  att	
  
följa	
  upp	
  och	
  identifiera	
  och	
  justera	
  för	
  problem	
  vid	
  senare	
  vårdkontakter.	
  Både	
  Läkemedelsverkets	
  och	
  
Socialstyrelsens	
  

rekommendationer	
  

förespråkar	
  

individualisering	
  

vid	
  

behandling	
  

av	
  

depressionssjukdomar,	
   men	
   det	
   framgår	
   idag	
   inte	
   hur	
   detta	
   skall	
   göras	
   på	
   ett	
   konkret	
   och	
   rutinmässigt	
  
sätt.	
   Det	
   bör	
   införas	
   en	
   tydlighet	
   i	
   alternativa	
   utföranden	
   om	
   hur	
   en	
   behandling	
   kan	
   individanpassas.	
   Idag	
  
förekommer	
   ofta	
   individualiserade	
   behandlingar	
   inom	
   den	
   psykiatriska	
   vården,	
   men	
   pga.	
   bristfälliga	
  
rutiner	
  för	
  dokumentation	
  begränsas	
  uppföljningsmöjligheten.	
  
	
  
Alla	
   vårdprofessioner	
   inom	
   psykiatrin	
   försöker	
   att	
   jobba	
   nära	
   patienten	
   utifrån	
   respektive	
  
förutsättningar.	
  För	
  att	
  nå	
  resultatmålet	
  för	
  behandlingarna	
  måste	
  dessa	
  vårdkategorier	
  integreras	
  än	
  mer	
  
med	
   varandra	
   så	
   att	
   ett	
   sammansvetsat	
   vårdteam	
   bildas.	
   Här	
   bör	
   man	
   även	
   fundera	
   på	
   om	
   ytterligare	
  
kompetenser	
   behövs.	
   Tidigare	
   inom	
   psykiatrivården	
   har	
   apotekarna	
   inte	
   synts	
   till.	
   Men	
   eftersom	
  
psykiatriska	
   sjukdomar	
   är	
   ett	
   komplext	
   behandlingsområde	
   med	
   risk	
   för	
   felbedömningar,	
   biverkningar,	
  
olämpliga	
  läkemedelskombinationer,	
  olika	
  involverade	
  läkare	
  samt	
  svårigheter	
  för	
  vissa	
  patienter	
  att	
  själv	
  
lyfta	
   fram	
   problem,	
   så	
   är	
   en	
   ingående	
   läkemedelsuppföljning	
   särskilt	
   viktig.	
   Apotekarna,	
   våra	
  
läkemedelsexperter,	
   har	
   här	
   en	
   viktig	
   roll	
   att	
   fylla.	
   Vid	
   förfrågan	
   till	
   nuvarande	
   ordföranden	
   i	
   Svenska	
  
Psykiatriska	
   föreningen,	
   Lise-­‐Lotte	
   Risö	
   Bergerlin	
   ställde	
   hon	
   sig	
   positiv	
   till	
   apotekarsatsningar	
   inom	
  
psykiatrin,	
  men	
  att	
  det	
  som	
  vanligt	
  är	
  resurserna	
  som	
  begränsar.	
  	
  	
  
	
  
Det	
  är	
  viktigt	
  att	
  läkaren	
  får	
  tillräckligt	
  med	
  tid	
  på	
  sig	
  att	
  säkerställa	
  diagnos	
  och	
  lämplig	
  behandling,	
  samt	
  
att	
  dokumentera	
  arbetet	
  och	
  planera	
  in	
  patientuppföljning.	
  Den	
  höga	
  arbetsbelastningen	
  och	
  begränsade	
  
resurser	
  gör	
  att	
  det	
  här	
  kan	
  vara	
  svårt	
  att	
  åstadkomma	
  en	
  genomtänkt	
  vårdplan	
  fullt	
  ut.	
  Apotekarna	
  kan,	
  
om	
   de	
   involveras	
   i	
   psykiatrivården	
   på	
   rätt	
   sätt,	
   fungera	
   som	
   läkarens	
   förlängda	
   arm.	
   De	
   kan	
   förenkla	
  
arbetet	
  för	
  övriga	
  vårdkategorier	
  och	
  samtidigt	
  förbättra	
  kvalitetssäkringen	
  för	
  patienten.	
  	
  En	
  apotekare	
  
besitter	
  inte	
  bara	
  kunskaper	
  inom	
  läkemedelsområdet	
  utan	
  även	
  om	
  sjukdomslära,	
  kroppens	
  anatomi	
  och	
  
funktion.	
   Medicinsk	
   terminologi	
   faller	
   även	
   naturligt	
   för	
   en	
   apotekare,	
   varför	
   de	
   utgör	
   en	
   bra	
   länk	
   i	
  
kommunikationen	
   mellan	
   olika	
   vårdgrenar.	
   De	
   har	
   även	
   specialkunskaper	
   i	
   att	
   sedan	
   förmedla	
  
läkemedelsrelaterad	
   information	
   till	
   patienten	
   på	
   ett	
   förenklat	
   sätt.	
   	
   Apotekaren	
   är	
   utbildad	
   för	
  
rådgivning,	
   läkemedelsuppföljning	
   och	
   för	
   att	
   identifiera	
   läkemedelsorsakade	
   problem,	
   exempelvis	
  
interaktioner.	
  	
  Detta	
  skulle	
  kunna	
  tillvaratas	
  än	
  mer	
  inom	
  psykiatrin!	
  

20
 
5.5	
  Angående	
  behandlingsrekommendationerna	
  
Utifrån	
   enkätsvaren	
   verkar	
   de	
   farmakologiska	
   behandlingsrekommendationerna	
   följas	
   av	
   specialist-­‐
läkarna.	
  Alla	
  utom	
  en	
  hade	
  provat	
  ett	
  SSRI-­‐preparat	
  innan	
  Valdoxan®	
  sattes	
  in	
  vilket	
  var	
  väntat	
  [86].	
  Att	
  
sju	
   stycken	
   inte	
   provat	
   någon	
   form	
   av	
   samtalsterapi	
   kan	
   tyckas	
   högt	
   om	
   man	
   utgår	
   ifrån	
   den	
   aktuella	
  
debatten,	
   då	
   2009	
   års	
   föreslagna	
   riktlinjer	
   förespråkar	
   KBT	
   som	
   förstahandsval	
   före	
   farmakologisk	
  
behandling	
  vid	
  lindrig	
  depression.	
  Man	
  måste	
  då	
  ha	
  i	
  åtanke	
  att	
  remissvaren	
  fortfarande	
  behandlas.	
  Det	
  är	
  
heller	
   inte	
   rimligt	
   att	
   alltid	
   övergå	
   från	
   läkemedel	
   till	
   KBT	
   för	
   patienter	
   som	
   har	
   fungerande	
   behandlingar	
  
eller	
  behandlats	
  farmakologiskt	
  i	
  många	
  års	
  tid.	
  Socialstyrelsens	
  riktlinjer	
  kommer	
  däremot	
  naturligt	
  till	
  
användning	
  för	
  nydiagnostiserade	
  patienter	
  med	
  lindrig	
  depression.	
  Patienterna	
  inom	
  denna	
  studie,	
  som	
  
nått	
   ända	
   till	
   specialistläkare,	
   har	
   oftast	
   en	
   allvarligare	
   depressionsgrad	
   [87].	
   Det	
   är	
   också	
   viktigt	
   att	
  
alternativ	
   finns	
   för	
   dem	
   som	
   inte	
   svarar	
   väl	
   på	
   rekommenderade	
   första-­‐	
   och	
   andrahandsval	
   och	
   om	
  
Valdoxan®	
  efter	
  fördjupade	
  studier	
  visar	
  sig	
  vara	
  särskilt	
  lämpligt	
  för	
  mer	
  svårbehandlade	
  grupper	
  bör	
  
det	
  övervägas	
  att	
  inkludera	
  den	
  i	
  läkemedelsförmånen	
  i	
  fall	
  när	
  SSRI	
  och	
  KBT	
  redan	
  testats.	
  Möjligheten	
  
bör	
  kunna	
  finnas,	
  om	
  kostnadseffektiviteten	
  bedöms	
  av	
  TLV	
  som	
  försvarbar,	
  på	
  samma	
  sätt	
  som	
  det	
  anges	
  
för	
   betablockeraren	
   Tenormin®	
   (atenolol):	
   ”Vid	
   nyinsättning	
   för	
   behandling	
   av	
   högt	
   blodtryck	
  
subventioneras	
   läkemedlet	
   Tenormin®	
   endast	
   för	
   patienter	
   som	
   först	
   provat	
   andra	
   läkemedelsklasser”	
  
[88].	
   I	
   kostnadseffektivitetsbedömningen	
   görs	
   naturligtvis	
   jämförelser	
   mot	
   de	
   alternativa	
   kostnader	
   och	
  
lidande	
  som	
  otillräckligt	
  behandlad	
  depression	
  genererar.	
  
	
  
När	
   det	
   gäller	
   ljusterapi	
   är	
   det,	
   precis	
   som	
   för	
   andra	
   terapiformer,	
   SBU:s	
   uppgift	
   att	
   ta	
   fram	
   ett	
  
vetenskapligt	
  beslutsunderlag	
  för	
  vilket	
  det	
  behövs	
  fler	
  ljusterapistudier.	
  Det	
  är	
  sedan	
  upp	
  till	
  landstingen,	
  
verksamhetschefer	
  och	
  vårdgivarna	
  om	
  terapimetoden	
  kommer	
  att	
  vara	
  tillgängligt	
  eller	
  inte.	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

21
6.	
  KONKLUSION	
  
Depressionssjukdomen	
   är	
   en	
   komplex	
   folksjukdom	
   som	
   är	
   svårdiagnostiserad	
   och	
   svårbehandlad.	
   En	
  
betydande	
  andel	
  patienter	
  uppnår	
  inte	
  tillräcklig	
  effekt	
  med	
  nuvarande	
  första-­‐	
  och	
  andrahandsalternativ.	
  
Eftersom	
   dessa	
   läkemedel	
   till	
   stor	
   del	
   involverar	
   samma	
   målsystem/receptorer	
   med	
   liknande	
  
verkningsmekanismer	
   uppstår	
   ofta	
   samma	
   behandlingsproblem,	
   exempelvis	
   serotonerga	
   biverkningar.	
  	
  
Det	
  finns	
  därför	
  ett	
  behov	
  av	
  att	
  finna	
  effektiva	
  alternativa	
  behandlingsformer	
  med	
  andra	
  verkningsätt.	
  	
  	
  
	
  
Valdoxan®	
   är	
   ett	
   nytt	
   antidepressivt	
   läkemedel	
   som	
   stimulerar	
   en	
   ökad	
   frisättning	
   av	
   noradrenalin	
   och	
  
dopamin,	
  samt	
  ökar	
  insöndringen	
  av	
  melatonin	
  inom	
  det	
  dygnsrytmreglerande	
  systemet,	
  vilket	
  är	
  unikt.	
  
För	
   att	
   undersöka	
   om	
   läkemedlet	
   kan	
   vara	
   ett	
   bra	
   komplement	
   som	
   rekommendation	
   för	
   svårbehandlade	
  
patientgrupper	
  genomfördes	
  en	
  kvalitativ	
  attitydstudie	
  i	
  enkätform.	
  Slutsatsen,	
  baserad	
  på	
  63	
  %	
  positiva	
  
svar	
   om	
   effektupplevelsen,	
   blev	
   att	
   så	
   var	
   fallet.	
   Detta	
   bör	
   undersökas	
   med	
   större	
   underlagsbas.	
   Fler	
  
studier	
   efterfrågas	
   även	
   för	
   depressionsgrupper	
   med	
   tydlig	
   sömnproblematik,	
   då	
   resultatet	
   i	
  
ljusterapigruppen	
  stödjer	
  att	
  Valdoxan®	
  kan	
  ha	
  en	
  viktig	
  roll	
  att	
  fylla	
  för	
  att	
  förbättra	
  ett	
  nyckelsymptom	
  i	
  
depressionssjukdomen.	
  Vid	
  ljusterapin,	
  som	
  ju	
  också	
  stimulerar	
  melatoninsystemet	
  erhölls	
  82	
  %	
  positiva	
  
svar	
  beträffande	
  effektupplevelse	
  från	
  personer	
  med	
  säsongsbunden	
  depression,	
  SAD.	
  Resultaten	
  styrker	
  
också	
  respektive	
  behandlingsmetods	
  viktiga	
  roll	
  som	
  alternativ	
  för	
  svårbehandlade	
  depressionsgrupper.	
  	
  
	
  
Socialstyrelsens	
   riktlinjer	
   är	
   viktiga,	
   och	
   bidrar	
   till	
   att	
   uppnå	
   kostnadseffektivitet	
   på	
   samhällsnivå.	
  
Åsikterna	
   om	
   vad	
   som	
   är	
   lämpligast	
   som	
   förstahandsrekommendation,	
   KBT	
   eller	
   SSRI,	
   kan	
   diskuteras.	
  
Men	
   på	
   grund	
   av	
   depressionsområdets	
   komplexitet	
   är	
   det	
   viktigt	
   att	
   förskrivningar	
   inte	
   blir	
  
slentrianmässiga.	
   Det	
   finns	
   idag	
   många	
   behandlingsmöjligheter,	
   såväl	
   farmakologiska	
   som	
   icke-­‐
farmakologiska,	
   vilka	
   bör	
   väljas	
   utifrån	
   individens	
   unika	
   behov	
   och	
   förutsättningar.	
   Det	
   är	
   nu	
   viktigt	
   att	
  
uppnå	
   en	
   förbättrad	
   dokumentationsrutin	
   av	
   patienterna,	
   så	
   att	
   feldiagnostiseringar	
   och	
  
läkemedelsrelaterade	
  problem	
  ska	
  kunna	
  identifieras.	
  Inom	
  psykiatrin	
  bör	
  man	
  även	
  undersöka	
  hur	
  man	
  
kan	
  utveckla	
  samarbetet	
  mellan	
  vårdkategorierna	
  än	
  mer,	
  och	
  om	
  apotekarna	
  här	
  bör	
  involveras	
  som	
  en	
  
avlastande	
  och	
  kvalitetssäkrande	
  resurs.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

22
7.	
  TACK	
  
Maj-­Liz	
  Persson,	
  docent	
  och	
  överläkare	
  i	
  allmänpsykiatri,	
  Karolinska	
  Universitetssjukhuset	
  i	
  Huddinge.	
  
Tack	
  för	
  handledarskap	
  i	
  Valdoxan®-­‐delen	
  och	
  stöd	
  under	
  terminen	
  med	
  bl.a.	
  alla	
  läkarkontakter,	
  
enkätutskick	
  och	
  rapportskrivning.	
  
	
  
Erik	
  Nilsson	
  ST-­‐läkare	
  vid	
  Psykiatri	
  Sydväst,	
  Karolinska	
  Universitetssjukhuset	
  i	
  Huddinge.	
  
Tack	
  för	
  handledarskap	
  i	
  ljusterapi-­‐delen	
  och	
  stöd	
  under	
  terminen	
  med	
  bl.a.	
  rapportskrivning,	
  kontakter	
  
och	
  enkätutskick.	
  	
  	
  
	
  
Margareta	
  Hammarlund-­Udenaes,	
  Prof.	
  i	
  Farmakokinetik	
  med	
  Farmakodynamik.	
  Institutionen	
  för	
  
Farmaceutisk	
  Biovetenskap	
  vid	
  Uppsala	
  Universitet.	
  
Examinator.	
  Uppmuntran	
  på	
  introduktionsdagar,	
  mitterminsträff	
  och	
  redovisningar.	
  	
  Alltid	
  en	
  positiv	
  
inställning	
  till	
  studenternas	
  idéer.	
  	
  
	
  
Sofia	
  Kälvemark	
  Sporrong,	
  PhD	
  Studierektor,	
  samhällsfarmaci	
  Inst.	
  för	
  farmaci	
  Uppsala	
  Universitet.	
  Tack	
  
för	
  hjälpen	
  med	
  enkätkonstruktion	
  och	
  feedback.	
  	
  
	
  
Alla	
  specialistläkare	
  på	
  psykiatrimottagningarna.	
  Utan	
  er	
  hade	
  det	
  varit	
  svårt	
  att	
  genomföra	
  arbetet.	
  
Tusen	
  Tack	
  till:	
  
	
  
Dr.	
  Kurt	
  Wahlstedt	
  	
  
Dr.	
  Inga	
  Lena	
  Hannerz	
  	
  
Dr.	
  Lars	
  Häggström	
  	
  
Dr.	
  Carita	
  Hedenstedt	
  	
  
Dr.	
  Osman	
  Fathi	
  	
  
Dr.	
  Lennart	
  Runeson	
  	
  
Dr.	
  Göran	
  Isacsson	
  
	
  
Patrik	
  Friberg	
  Leg.	
  Apotekare.	
  Product	
  Manager	
  Servier,	
  Sweden.	
  
Tack	
  för	
  statistiken	
  kring	
  Valdoxan®	
  och	
  material	
  till	
  bland	
  annat	
  redovisningen	
  och	
  rapporten.	
  Även	
  ett	
  
stort	
  tack	
  för	
  att	
  jag	
  fick	
  delta	
  på	
  marknadsföringsdagen	
  i	
  Uppsala	
  	
  
	
  
Johan	
  Olofsson,	
  Leg.	
  Apotekare,	
  Läkemedelsindustriföreningen,	
  LIF.	
  	
  
Tack	
  för	
  hjälpen	
  med	
  läkemedelsinformationen	
  samt	
  stöd	
  under	
  terminen.	
  
	
  
Karin	
  Carlqvist,	
  Forskningssjuksköterska	
  Psykiatri	
  Sydväst,	
  Karolinska	
  Universitetssjukhuset	
  i	
  Huddinge.	
  
Tack	
  för	
  de	
  dagarna	
  jag	
  fick	
  vara	
  med	
  dig	
  under	
  terminen.	
  	
  
	
  
Anneli	
  Isoniemi,	
  1:e	
  Mentalskötare,	
  Affektiva	
  Mottagningen	
  M59,	
  Karolinska	
  Universitetssjukhuset	
  i	
  
Huddinge.	
  Tack	
  för	
  hjälpen	
  med	
  utlämning	
  och	
  insamling	
  av	
  enkät.	
  
	
  
Gojka	
  Mandic	
  Sjuksköterska,	
  Affektiva	
  Mottagningen	
  M59	
  Karolinska	
  Universitetssjukhuset	
  Huddinge.	
  	
  
Tack	
  för	
  redogörelse	
  kring	
  dina	
  kliniska	
  erfarenheter	
  i	
  ljusterapi.	
  
	
  
Ett	
  stort	
  tack	
  till	
  er	
  Alla	
  som	
  fyllde	
  i	
  enkäten	
  och	
  för	
  att	
  ni	
  har	
  haft	
  en	
  positiv	
  inställning	
  till	
  mitt	
  
fördjupningsprojekt.	
  
	
  
Sist	
  men	
  inte	
  minst	
  Familjen	
  Le,	
  Familjen	
  Olofsson	
  och	
  alla	
  vänner.	
  
Tack	
  för	
  stöd	
  och	
  omtanke.	
  
	
  
	
  

Thina Le
Thina	
  Le	
  
Email:	
  thina.t.le@gmail.com	
  
Mobil:	
  0725174010	
  

23
8.	
  REFERENSER	
  
[1]	
  Wessling	
  A.,	
  &	
  Ramsberg	
  J.,	
  TLV,	
  Tandvårds-­‐	
  och	
  Läkemedelsförmånsverket	
  ”genomgången	
  av	
  läkemedel	
  mot	
  depression”.	
  	
  1:a	
  
upplagan,	
  Första	
  tryckningen	
  december	
  2008.	
  	
  
	
  
[2]	
  Mojtabai	
  R.,	
  Olfson	
  M.,	
  Mechanic	
  D.,	
  Perceived	
  need	
  and	
  help-­‐seeking	
  in	
  adults	
  with	
  mood,	
  anxiety,	
  or	
  substance	
  use	
  disorders.	
  
Arch	
  Gen	
  Psychiatry.	
  59:77-­‐84(2002).	
  
	
  
[3]SBU-­‐statens	
  beredning	
  för	
  medicinsk	
  utvärdering,	
  Behandling	
  av	
  depressionssjukdomar	
  en	
  systemisk	
  litteratur	
  översikt,	
  volym	
  1	
  
och	
  2,	
  Maj	
  2004.	
  	
  
	
  
[4]	
  Hagnell	
  O.,	
  Essen-­‐Möller	
  E.,	
  Lanke	
  J.,	
  Öjesjö	
  L.,	
  Rorsman	
  B.,	
  The	
  incidence	
  of	
  mental	
  illness	
  over	
  a	
  quarter	
  of	
  a	
  century.	
  Stockholm:	
  
Almqvist	
  och	
  Wiksell;	
  1990.	
  
	
  
[5]	
  SBU-­‐statens	
  beredning	
  för	
  medicinsk	
  utvärdering,	
  Behandling	
  av	
  depressionssjukdomar	
  en	
  systemisk	
  litteratur	
  översikt,	
  volym	
  1	
  
och	
  2,	
  Maj	
  2004.	
  	
  
	
  
[6]	
  SBU-­‐statens	
  beredning	
  för	
  medicinsk	
  utvärdering,	
  Behandling	
  av	
  depressionssjukdomar	
  en	
  systemisk	
  litteratur	
  översikt,	
  volym	
  1	
  
och	
  2,	
  Maj	
  2004.	
  	
  
	
  
[7]	
  Socialstyrelsens	
  ”Vård	
  av	
  patienter	
  med	
  depression	
  och	
  ångest,	
  en	
  nulägesrapport”	
  
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-­‐9-­‐9	
  [2009-­‐12-­‐01].	
  
	
  
[8]	
  Isometsä	
  E.,	
  Aro	
  S.,	
  Aro	
  H.,	
  Depression	
  in	
  Finland:	
  a	
  computer	
  assisted	
  telephone	
  interview	
  study.	
  Acta	
  Psychiatr	
  Scand.	
  96:122-­‐8	
  
(1997)	
  (originalartikel	
  ej	
  läst,	
  författaren	
  har	
  tagit	
  del	
  av	
  sammanfattning	
  i	
  referens	
  5)	
  
	
  
[9]	
  SBU-­‐statens	
  beredning	
  för	
  medicinsk	
  utvärdering,	
  Behandling	
  av	
  depressionssjukdomar	
  en	
  systemisk	
  litteratur	
  översikt,	
  volym	
  1	
  
och	
  2,	
  Maj	
  2004	
  
	
  
[10]	
  SBU-­‐statens	
  beredning	
  för	
  medicinsk	
  utvärdering,	
  Behandling	
  av	
  depressionssjukdomar	
  en	
  systemisk	
  litteratur	
  översikt,	
  volym	
  
1	
  och	
  2,	
  Maj	
  2004.	
  
	
  
[11]	
  WHO,	
  World	
  Health	
  Organisation	
  
http://www.who.int/mental_health/media/swed.pdf	
  [2009-­‐12-­‐01].	
  
	
  
[12]	
  WHO,	
  World	
  Health	
  Organisation	
  
	
  http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/	
  [2009-­‐12-­‐01].	
  
	
  
[13]	
  Isacsson	
  G.,	
  Bergman	
  U.,	
  Rich	
  CL.,	
  Epidemiological	
  data	
  suggest	
  antidepressants	
  reduce	
  suicide	
  risk	
  among	
  depressives.	
  Journal	
  
of	
  Affective	
  Disorders.	
  4;41(1):1-­‐8	
  (1996).	
  
	
  
[14]	
  Wessling	
  A.,	
  &	
  Ramsberg	
  J.,	
  TLV,	
  Tandvårds-­‐	
  och	
  Läkemedelsförmånsverket	
  ”genomgången	
  av	
  läkemedel	
  mot	
  depression”.	
  	
  1:a	
  
upplagan,	
  Första	
  tryckningen	
  december	
  2008.	
  	
  
	
  
[15]	
  American	
  Psychiatric	
  Association.	
  Diagnostic	
  and	
  statistical	
  manual	
  of	
  mental	
  disorders.	
  4th	
  ed.	
  Washington:	
  APA	
  (1994).	
  
	
  
[16]	
  Partonen	
  T.,	
  Magnusson	
  A.,	
  Seasonal	
  affective	
  disorder	
  practice	
  and	
  research,	
  Oxford	
  University	
  Press	
  2001,Antony	
  Rowe	
  Ltd.,	
  
Eastbuorne	
  pp	
  11-­‐17	
  (2004).	
  
	
  
[17]	
  Läkemedelsvärlden	
  
http://www.lakemedelsvarlden.se/zino.aspx?articleID=12736	
  [2009-­‐12-­‐01].	
  
	
  
[18]	
  Socialstyrelsens	
  Nationella	
  riktlinjer	
  för	
  depressionssjukdom	
  och	
  ångestsyndrom-­‐beslutsstöd	
  för	
  prioriteringar	
  
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-­‐126-­‐85	
  [2009-­‐12-­‐01].	
  
	
  
[19]	
  Läkemedelsverkets	
  Behandlingsrekommendation,	
  Farmakoterapi	
  vid	
  unipolär	
  depression	
  hos	
  vuxna	
  och	
  äldre.	
  
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso-­‐-­‐-­‐sjukvard/Behandlings-­‐-­‐rekommendationer/Behandlingsrekommendation-­‐-­‐-­‐
listan/Depression-­‐hos-­‐vuxna-­‐och-­‐aldre/	
  [2009-­‐12-­‐01].	
  
	
  
[20]	
  Cullberg	
  J,	
  Sandell	
  R,	
  Schubert	
  J,	
  Werbart	
  A.	
  Nya	
  riktlinjer	
  raderar	
  ut	
  den	
  dynamiska	
  psykoterapin.	
  Läkartidningen	
  106:1024-­‐6	
  
(2009).	
  
	
  
[21]	
  Cullberg	
  J,	
  Sandell	
  R,	
  Schubert	
  J,	
  Werbart	
  A.	
  Nya	
  riktlinjer	
  raderar	
  ut	
  den	
  dynamiska	
  psykoterapin.	
  Läkartidningen	
  106:1024-­‐6	
  
(2009).	
  
	
  
[22]	
  Läkemedelsvärlden	
  Debatt	
  
	
  http://www.lakemedelsvarlden.se/zino.aspx?articleID=12941	
  [2009-­‐11-­‐20].	
  
	
  
[23]	
  Svenska	
  psykiatriska	
  föreningen,	
  arbetsgrupp,	
  ledare	
  Hans	
  Ågren	
  arbetsgruppen	
  träffade	
  Socialstryrelsens	
  författargrupp	
  april	
  
17	
  för	
  en	
  diskussion,	
  
http://www.svenskpsykiatri.se/remisser.html	
  [2009-­‐12-­‐01].	
  
	
  

24
Thinale.examensarbete
Thinale.examensarbete
Thinale.examensarbete
Thinale.examensarbete
Thinale.examensarbete
Thinale.examensarbete
Thinale.examensarbete
Thinale.examensarbete
Thinale.examensarbete
Thinale.examensarbete
Thinale.examensarbete
Thinale.examensarbete
Thinale.examensarbete

Recommandé

Topor Schizophrenic par
Topor SchizophrenicTopor Schizophrenic
Topor Schizophrenicguest499423
2.2K vues28 diapositives
HjäLpande%20relationer par
HjäLpande%20relationerHjäLpande%20relationer
HjäLpande%20relationerguest499423
3.5K vues40 diapositives
Sidor från aha[2] lm genomgångar par
Sidor från aha[2] lm genomgångarSidor från aha[2] lm genomgångar
Sidor från aha[2] lm genomgångarMalena Palmquist
429 vues4 diapositives
Session 22 catarina lundberg par
Session 22 catarina lundbergSession 22 catarina lundberg
Session 22 catarina lundbergBjornPeters
469 vues14 diapositives
d-uppsats gupea_2077_22765_1 par
d-uppsats gupea_2077_22765_1d-uppsats gupea_2077_22765_1
d-uppsats gupea_2077_22765_1Annika Leidenhed
1.9K vues33 diapositives
Information från Läkemedelsverket #2 2012 par
Information från Läkemedelsverket #2 2012Information från Läkemedelsverket #2 2012
Information från Läkemedelsverket #2 2012Läkemedelsverket (Medical Products Agency, Sweden)
3.4K vues80 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Thinale.examensarbete

Information från Läkemedelsverket nr 1, 2011 par
Information från Läkemedelsverket nr 1, 2011Information från Läkemedelsverket nr 1, 2011
Information från Läkemedelsverket nr 1, 2011Läkemedelsverket (Medical Products Agency, Sweden)
2.3K vues64 diapositives
Information från Läkemedelsverket #5 2013 par
Information från Läkemedelsverket #5 2013Information från Läkemedelsverket #5 2013
Information från Läkemedelsverket #5 2013Läkemedelsverket (Medical Products Agency, Sweden)
4.6K vues88 diapositives
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016 par
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Läkemedelsverket (Medical Products Agency, Sweden)
206 vues80 diapositives
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016 par
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Läkemedelsverket (Medical Products Agency, Sweden)
315 vues80 diapositives
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016 par
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Läkemedelsverket (Medical Products Agency, Sweden)
492 vues80 diapositives
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016 par
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Läkemedelsverket (Medical Products Agency, Sweden)
721 vues80 diapositives

Similaire à Thinale.examensarbete(20)

Patientcentrering i svensk halso- och sjukvard par Mer Organdonation
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvardPatientcentrering i svensk halso- och sjukvard
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvard
Mer Organdonation4.4K vues

Thinale.examensarbete

 • 1. Höst   Patientattityd efter behandling av egentlig depression med metoder som ger effekt via både melatonin- och serotoninsystemet Thina Le Fördjupningsprojekt-D Apotekarprogrammet 30hp HT 2009 Institutionen för Farmaceutisk Biovetenskap Avdelningen för Farmakokinetik och Läkemedelsterapi Farmaceutiska fakulteten Uppsala Universitet Handledare: Docent och Överläkare Maj-Liz Persson, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Handledare: Erik Nilsson, MD, PhD, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Examinator: Professor Margareta Hammarlund-Udenaes, Uppsala Universitet 09  
 • 2. Patientattityd efter behandling av egentlig depression med metoder som ger effekt via både melatonin- och serotoninsystemet Thina Le Institutionen för Farmaceutisk Biovetenskap Avdelningen för Farmakokinetik och Läkemedelsterapi Farmaceutiska Fakulteten Uppsala Universitet. Fördjupningsprojekt-D 30hp HT 2009 Handledare: Maj-Liz Persson & Erik Nilsson Examinator: Margareta Hammarlund-Udenaes. Introduktion:   Depression   är   en   folksjukdom   som   är   svårdiagnostiserad   och   svårbehandlad.   Idag   finns   många   behandlingsalternativ,   men   långt   ifrån   alla   patienter   uppnår   en   tillräcklig   god   effekt.   Det   finns   därför   ett   nytt   läkemedel   Valdoxan®   (agomelatin)   som   dels   stimulerar   till   melatoninpåslag   och   dels   hämmar  serotoninreceptorer  av  typen  5HT2c,  vilket  resulterar  i  en  indirekt  inducering  till  ökad  frisättning   av  dopamin  och  noradrenalin  i  frontala  cortex.   Syfte:   Att   undersöka   patienters   attityd   till   Valdoxan®   och   att   diskutera   om   resultatet   tyder   på   att   agomelatin   kan   utgöra   ett   lämpligt   ersättningsalternativ   när   rekommenderade   förstahandsval   inte   fungerar.   Kan   en   attitydstudie,   riktad   till   personer   med   säsongsbunden   depression   som   behandlats   med   ljusterapi,  stödja  att  Valdoxans®  verkan  via  melatoninsystemet  är  relevant?     Material  och  metoder:  Kvalitativa  attitydenkäter  skickades  till  både  patienter  som  använde  Valdoxan®   och  till  patienter  som  behandlades  med  ljusterapi.   Resultat:   Sammanlagt   svarade   32   personer   (86.5   %   svarsfrekvens)   på   Valdoxan®-­‐enkäten   och   11   personer  (100  %  svarsfrekvens)  på  ljusterapi.  Den  totala  effektupplevelsen  med  både  Valdoxan®  (63  %)   och  ljusterapi  (82  %)  var  överlag  positiv.     Konklusion:   De   positiva   resultaten   styrker   respektive   behandlingsmetods   viktiga   roll   som   alternativ   för   svårbehandlade  depressionsgrupper,  vars  tidigare  behandlingar  ofta  har  avbrutits  p.g.a.  biverkningar  eller   otillräcklig   effekt.   Det   finns   idag   många   behandlingsmöjligheter,   såväl   farmakologiska   som   icke-­‐ farmakologiska,   vilka   bör   väljas   utifrån   individens   unika   behov   och   förutsättningar.   Det   är   viktigt   att   uppnå   en   förbättrad   dokumentationsrutin   av   patienterna,   så   att   feldiagnostiseringar   och   läkemedelsrelaterade   problem  ska  kunna  identifieras.  Inom  psykiatrin  bör  man  även  undersöka  hur  man  kan  utveckla  samarbetet   mellan  vårdkategorierna  och  om  apotekare  bör  involveras  som  en  avlastande  och  kvalitetssäkrande  resurs.   2
 • 3.   Innehållsförteckning   1.  INTRODUKTION ..........................................................................................................................................4   1.2  DIAGNOSTISERING  VID  EGENTLIG-­‐  OCH  SÄSONGSBUNDEN  DEPRESSION ...........................................................5   1.3  ETT  DECENNIUM  AV  DEBATT,  MEN  OENIGHETEN  KVARSTÅR ..............................................................................5   1.4  DEPRESSION  OCH  SÖMNSTÖRNINGAR ......................................................................................................................7   1.5  BIVERKNINGSPROFIL ...................................................................................................................................................8   1.6    AGOMELATIN,  ETT  NYTT  TILLSKOTT  I  LÄKEMEDELSARSENALEN ......................................................................9   2.  SYFTE........................................................................................................................................................... 10   3.  MATERIAL  OCH  METOD ........................................................................................................................ 11   3.1  KVALITATIV  ATTITYDENKÄT  FÖR  VALDOXAN®-­‐PATIENTER ........................................................................... 11   3.2  KVALITATIV  ATTITYDENKÄT  FÖR  LJUSTERAPI-­‐PATIENTER .............................................................................. 11   4.  RESULTAT.................................................................................................................................................. 12   4.1  VALDOXAN® ............................................................................................................................................................. 12   4.2  LJUSTERAPI ................................................................................................................................................................ 15   5  DISKUSSION................................................................................................................................................ 17   5.1  VALDOXAN®-­‐  OCH  LJUSTERAPIGRUPPERNAS  SVARSFREKVENSER ................................................................. 17   5.2  BIVERKNINGAR  MED  VALDOXAN®  ELLER  LJUSTERAPI ..................................................................................... 18   5.3  EFFEKTUPPLEVELSE  MED  VALDOXAN®  ELLER  LJUSTERAPI ............................................................................ 18   5.4  MÅLSÄTTNINGEN  -­‐  EN  ÖPPENSINNAD  INDIVIDANPASSAD  BEHANDLING  MED  NOGGRANN   DOKUMENTATION  OCH  UPPFÖLJNING ........................................................................................................................... 19   5.5  ANGÅENDE  BEHANDLINGSREKOMMENDATIONERNA ......................................................................................... 21   6.  KONKLUSION ............................................................................................................................................ 22   7.  TACK ............................................................................................................................................................ 23   8.  REFERENSER ............................................................................................................................................. 24   APPENDIX  1:  RESULTATFIGUR  I,  TABELL  II,  FIGUR  VII ........................................................................................... 28   APPENDIX  2:  DSM  IV  KRITERIER  VID  EGENTLIG  DEPRESSIONSEPISOD ................................................................ 29   APPENDIX  3.  VALDOXAN®-­‐ENKÄTFORMULÄR .......................................................................................................... 30   APPENDIX  4:  ENKÄTSAMMANSTÄLLNING  VALDOXAN®.......................................................................................... 33   APPENDIX  5:  LJUSTERAPI-­‐ENKÄT ................................................................................................................................. 35   APPENDIX  6:  ENKÄTSAMMANSTÄLLNING  LJUSTERAPI ............................................................................................. 36   APPENDIX  7.  SYMPTOM  VID  SAD   ................................................................................................................................. 37       3
 • 4. 1.  INTRODUKTION     Tandvårds-­‐   och   läkemedelsförmånsverket,   TLV,   skriver   i   rapporten   ”Genomgången   av   läkemedel   mot   depression”   (dec.   2008)   att   4-­‐10%   av   den   vuxna   befolkningen   i   Sverige   uppfyller   kriterierna   för   depression   någon   gång   i   livet   [1].     Långt   ifrån   alla   söker   vård   eller   får   adekvat   behandling   för   sin   depression   [2].     Enligt   Statens   Beredning   för   medicinsk   Utvärdering   (SBU)   finns   studier   som   visar   att   ungefär   hälften   av   alla   vårdsökande   med   depression   inte   diagnostiseras   rätt.   Ofta   har   då   läkaren   och   patienten   fokuserat   på   den   upplevda   fysiska   symptombilden   istället   för   att   behandla   den   underliggande   sjukdomen   [3].   En   patient   som   söker   vård   för   kronisk   smärta,   kan   ju   i   vissa   fall   ha   en   depression   som   beskrivs   som   fysiska   symptom.     Men   i   andra   fall   kan   just   en   kronisk   smärta   efter   hand   ge   upphov   till   depression.  Komplexiteten  i  sambandet  mellan  kropp  och  själ  gör  diagnostiken  svår,  varför  det  är  viktigt   att   följa   patienter   över   tid   för   att   få   en   bra   diagnostisk   kvalitet.     Enligt   Lundbystudien,   i   ledning   av   professor   Olle   Hagnell,   fann   man   att   andelen   personer   diagnostiserade   med   depression   i   befolkningen   ökat  och  att  fler  kvinnor  än  män  diagnostiseras  [4].  En  stor  andel  av  sjukdomsupptäckterna  sker  faktiskt   utanför   psykiatrin,   dvs.   inom   primärvården.   Det   är   också   där   de   flesta   antidepressiva   läkemedel   förskrivs   [5].  Det  har  vid  upprepade  undersökningar  noterats  att  det  ofta  förekommer  brister  i  dokumentation  och   journalföring,   inte   minst   i   primärvården,   vilket   begränsar   möjligheten   till   en   systematisk   uppföljning   av   patientgruppen  [6,7].       I   två   studier,   en   australiensk   och   en   finsk,   kom   man   fram   till   att   patienter   som   uppfyller   kriterier   för   lindrig  depression  inte  upptäcks  i  samma  utsträckning  som  de  med  svår/djup  depression.  Anledningen  till   detta   kan   vara   att   man   inte   söker   vård   vid   en   lindrig   depression   och   man   anser   sig   själv   klara   av   situationen  på  egen  hand  [8,9].  Personer  som  är  deprimerade  har  inte  sällan  andra  psykiska  störningar;   ångesttillstånd   som   kommer   före   eller   under   depressionen,   missbruk   eller   personlighetsstörningar.     Andra   sjukdomar   som   leder   till   ökad   risk   för   depressionssjukdom   är   diabetes,   epilepsi,   stroke,   hjärt-­‐ kärlsjukdom,   reumatisk   artrit,   kroniska   smärttillstånd,   multipelskleros,   cancer   och   andra   neurologiska   sjukdomstillstånd  [10].     Världshälsoorganisationens   (WHO)   statistik   för   Sverige   visar   att   över   1000   människor   dog   i   suicid   år   2006   och   en   stor   del   av   dödsfallen   var   depressionsrelaterade   [11].     I   världen   dör   1   miljon   människor   årligen  i  suicid.  Framför  allt  i  Europa  är  psykisk  ohälsa  en  vanlig  bidragande  orsak  till  suicid  [12].  Figur  I,   appendix  1,  beskriver  att  suicidantalet  har  sjunkit  i  Sverige  under  2000-­‐talet.    Många,  däribland  Isacsson   påstod  att  det  är  en  följd  av  att  vi  numera  har  en  bättre  behandling  av  depressionssjukdomar  [13].     Den   totala   samhällskostnaden   i   Sverige   var   40   miljarder   kronor   för   depressions-­‐   och   ångestpatienter   år   2007.   Detta   inkluderar   kostnader   för   sjukvård,   läkemedel,   sjukskrivning,   förtidspensionering   och   för   tidig   död.   Under   2007   använde   över   700   000   personer   antidepressiva   läkemedel   i   landet   och   kostnaden   för   detta  var  990  miljoner  kronor,  varav  660  miljoner  subventionerades  inom  läkemedelsförmånen  [14].     4
 • 5. 1.2  Diagnostisering  vid  egentlig-­  och  säsongsbunden  depression   Symptom   vid   depression   beskrivs   idag   i   DSM   IV,   se   appendix   2,   samt   i   ICD-­‐10   som   till   stor   del   ansluter   till   DSM  avseende  psykiatrisk  diagnostik.  Skattningsskalor  och  intervjuinstrument  kan  hjälpa  kliniskt  aktiva   läkare   att   ställa   diagnoser   som   är   i   enlighet   med   sjukdomsbeskrivningar   i   DSM   IV.   De   mest   använda   skalorna   är   Hamilton   Depression   Rating   Scale   (HDRS)   och   Montgomery   Åsberg   Depression   Rating   Scale   (MADRS)  och  en  av  de  vanligaste  självskattningsskalorna  är  Beck  Depression  Inventory  (BDI)  [15].  DSM   IV   innehåller   också   kriterier   för   säsongsbunden   depression   (Seasonal   Affective   Disorder;   SAD),   och   symptomen   (se   appendix   7)   skiljs   åt   från   de   vid   egentlig   depression.   Systematisk   diagnostik   vid   SAD   är   möjlig  genom  skattningsskalor  som  Seasonal  Pattern  Assessment  Questionnaire  (SPAQ;  vilken  inkluderar   självskattningsmått  på  parametrar  som  stämningsläge,  aptit,  vikt,  sömnlängd,  energi  och  social  funktion),   och   SIGH-­‐SAD   (Structured   Interview   Guide   for   the   Hamilton   Depression   Rating   Scale,   Seasonal   Affective   Disorder;   vilken   innehåller   liknande   mått   som   dem   i   SPAQ,   men   vilken   administreras   i   en   strukturerad   klinisk  intervju)[16].       1.3  Ett  decennium  av  debatt,  men  oenigheten  kvarstår     Det  senaste  årets  debatt  (2009)  kring  behandling  av  depression  har  väckt  stor  uppmärksamhet,  speciellt   efter  Socialstyrelsens  preliminära  nationella  riktlinjer  för  hur  depression  och  ångest  ska  behandlas  [17].   Riktlinjerna   föreslår   kognitiv   beteendeterapi   (KBT)   som   förstahandsval   med   motiveringen   att   KBT   har   effekt   på   symptom   och   funktionsnivå   hos   individen   både   på   kort   och   lång   sikt.   Dessutom   påtalar   rapporten   från   Socialstyrelsen   fördelen   med   att   en   sådan   icke-­‐farmakologisk   behandling   saknar   inrapporterade  biverkningar[18].    Enligt  Läkemedelsverkets  behandlingsrekommendation  finns  det  idag   stöd  (evidensstyrka  2  =  måttligt  starkt  vetenskapligt  underlag)  för  att  KBT  och  Interpersonell  psykoterapi   (IPT)   har   bättre   effekt   än   psykodynamisk   terapi   (PDT)   [19].   Socialstyrelsens   preliminära   nationella   riktlinjer  och  Läkemedelsverkets  behandlingsrekommendation,  som  har  baserats  på  SBU:s  utredning,  har   ifrågasatts   av   bland   annat   professor   Cullberg   och   medarbetare   i   Läkartidningen   [20].   Utredningen   fann   stöd   för   att   KBT   visar   god   effekt   vid   lindrig   depression,   men   att   det   inte   finns   liknande   bevis   för   PDT.   Cullberg   och   medarbetare   anser   att   Socialstyrelsens   riktlinjer   kommer   att   påverka   den   sjukvård   som   efterfrågas   på   så   vis   att   den   psykodynamiska   terapin   på   sikt   kommer   att   raderas   ut.   Det   råder   stor   oenighet  kring  huruvida  effekten  av  PDT  är  sämre  än  KBT,  eftersom  det  idag  finns  studier  som  bekräftar   att   PDT   fungerar   för   vissa   patienter   menar   Cullberg   [21,22].   Fortfarande   är   diskussionen   och   debattinläggen   om   behandlingsmöjligheten   vid   depression   livliga   i   svensk   media.   Några   remissinstanser   för   riktlinjerna,   bland   annat   från   Svenska   Psykiatriska   Föreningen   (SPF),   har   kritiserat   de   preliminära   riktlinjerna   och   hävdar   att   bedömningarna   inte   grundar   sig   på   tillräckligt   vetenskaplig   fakta   [23].   Socialstyrelsens   slutgiltiga   version   på   riktlinjer   för   depressionssjukdom   och   ångestsyndrom   kommer   att   fördröjas,   eftersom   granskningen   av   de   olika   remissinstansernas   omfattande   synpunkter   måste   hinna   bedömas  professionellt  [24].         5
 • 6. Riktlinjerna   förespråkar   att   andrahandsvalet   för   depressionsbehandling,   efter   KBT,   är   farmakologisk   behandling   med   läkemedel   av   SSRI-­‐typ   [25].   Hans   Melander,   senior   på   Läkemedelverket   har   dock   skrivit   i   Läkartidningen   att   inget   antidepressivt   preparat   bör   rekommenderas   före   något   annat   då   metaanalyser   inte  har  kunnat  påvisa  stora  effektskillnader  mellan  dem  [26].    När  det  gäller  SSRI-­‐gruppen  specifikt,  har   Schwan   och   Hallberg   gjort   en   översikt   över   publicerade   studier   för   Citalopram®   och   Escitalopram®.     Slutsatsen   blev   att   dessa   två   preparats   effekt   inte   skiljer   sig   åt   på   ett   kliniskt   relevant   sätt   [27].   I   ett   annat   inlägg   skriver   Grundén   och   Hallberg   att   det   inte   finns   tillräckligt   med   vetenskapligt   stöd   för   att   föredra   något  specifikt  läkemedel  inom  SSRI-­‐gruppen  när  det  gäller  sexuella  biverkningar  [28].       Redan   år   2003   uppstod   en   hetsig   debatt   mellan   olika   expertisgrupper   i   Läkartidningen   som   kretsade   kring   antidepressiva   läkemedel   och   suicidfrekvens.   Tongivande   var   tre   personer.   Peter   Ankarberg,   legitimerad   psykolog,   framhävde   att   suicidnära   patienter   bör   erbjudas   psykoterapi   i   första   hand,   vilket   han   för   övrigt   ansåg   ge   lika   bra   effekt   som   antidepressiva   läkemedel.   Johan   Cullberg,   professor   i   psykiatri,   påtalade   att   läkemedel   kan   ha   en   suicidpreventiv   effekt   med   rätt   användning,   men   att   man   alltid   måste   göra   professionella   bedömningar   mellan   olika   behandlingsalternativ.   Han   påtalade   risken   med   att   läkemedel   förskrivs   slentrianmässigt   och   konstaterade   att   rapporterna   om   deras   felanvändning   är   oroväckande.   Göran   Isacsson,   docent   och   överläkare   vid   Karolinska   Universitetssjukhuset   i   Huddinge,   påtalade  att  samtidigt  som  suicidfallen  har  minskat  har  även  förskrivningen  av  antidepressiva  läkemedel   ökats.   Idag,   sex   år   senare,   skriver   Isacsson   på   nytt   i   Läkartidningen   att   nyligen   slutförda   studier   på   individnivå   bekräftar   antagandet   att   behandling   med   antidepressiva   läkemedel   leder   till   minskat   suicidantal  [29,30,31].       En  annan  uppmärksammad  debatt  om  behandling  av  depressionssjukdomar  inleddes  när  SVT:s  Uppdrag   Granskning   18/11-­‐2009   belyste   patientfall   där   ECT   orsakat   långtidsminnesförlust.   Kritiken   riktades   till   vårdgivarna   eftersom   det   påstods   att   patienter   hade   vilseletts   om   de   allvarliga   biverkningarna   och   att   vårdgivare  förnekat  att  sådana  förekommer  [32].    I  SBU:s  rapport  kan  man  läsa  att  ECT-­‐behandlingen  i  sig   är  en  effektiv  och  säker  metod  som  kan  användas  om  läkemedel  inte  har  gett  effekt  eller  då  det  akut  krävs   en  snabbare  effekt  än  läkemedel.  Så  mycket  som  90  %  får  en  markant  reduktion  av  sin  djupa  depression   vid   behandling.   Risken   för   återinsjuknande   är   dock   stor   och   idag   finns   begränsad   forskning   kring   vilka   läkemedel   som   är   effektiva   som   återfallsprevention   efter   behandling   med   ECT   [33].   Även   här   ska   Socialstyrelsen   se   över   riktlinjerna,   eftersom   valet   att   behandla   med   ECT   har   använts   allt   mer   frekvent   de   senaste  åren,  vilket  också  har  lett  till  fler  uppmärksammade  fall  av  långvariga  minnesförluster  [34].  I  de   preliminära   riktlinjerna   rekommenderar   Socialstyrelsen   ECT   vid   mycket   svår   egentlig   depression   där   suicidrisk  föreligger  och  snabbast  möjliga  effekt  krävs  [35].     Även  ljusterapi  som  används  vid  säsongsbunden  depression  (SAD)  är  idag  omdebatterad.  SBU:s  slutsats  år   2004  var  att  det  inte  fanns  bevis  på  att  effekten  är  skild  från  placebo.  Idag  finns  endast  begränsade  data   om   långtidseffekt   av   ljusterapibehandling.   Det   saknas   även   rapporter   om   biverkningar   då   det   inte   finns   några   riktigt   välgjorda   vetenskapliga   studier   [36].   SBU   genomförde   år   2007   en   systematisk   litteraturöversikt  mellan  tiden  1984-­‐2006  och  utvärderade  ljusterapieffekten  på  nytt,  med  samma  slutsats   6
 • 7. som   tidigare.   Än   idag   finns   ingen   forskning   som   bekräftar   en   signifikant   skillnad   i   klinisk   effekt   mellan   ljusterapi   och   placebo.   SBU:s   egen   metaanalys   visade   att   studier   med   ljusboxar   givit   minskad   depressionsgrad  på  en  skattningskala  jämfört  med  placebo  under  de  första  veckornas  behandling,  men  att   effekten   var   övergående.   Tidigare   studier   har   baserats   på   ljus   från   ljusboxar,   men   idag   används   hela   ljusrum   på   sjukhusen.   SBU   efterfrågar   nu   fler   och   större   studier   i   sådana   rum   för   att   behandlingens   effekt   ska  kunna  jämföras  med  placebo.  SBU  fastslår  samtidigt  att  det  idag  saknas  underlag  för  att  bedöma  om   ljusterapi   har   effekt   på   andra   typer   av   depressioner   utöver   årstidsbunden   depression.   Detta   inkluderar   både  ljusterapi  som  monoterapi  och  i  kombination  med  antidepressiva  läkemedel  [37].     1.4  Depression  och  sömnstörningar   Sambandet  mellan  depression  och  sömnproblem  har  sedan  länge  varit  känt  i  alla  åldersgrupper  [38,  39].   Uppskattningsvis  har  ca  90  %  av  de  deprimerade  en  störd  dygnsrytm  och  depressionssjukdomen  är  den   vanligaste   bakomliggande   orsaken   [40].   Totalt   sett   har   5   %   av   männen   och   10   %   av   kvinnorna   i   den   svenska  befolkningen  sömnproblem  [41].     I   en   studie   från   Zurich   år   2008   av   Buysse   och   medarbetare   konstaterade   man   att   sömnproblem   kan   förutspå  depression.  Man  såg  där  att  50  %  av  patienterna  som  hade  sömnproblem  i  minst  2  veckor  hade   kraftigt   ökad   risk   att   därefter   utveckla   depression.   Studien   baserades   på   en   patientgrupp   med   591   försökspersoner   och   dessa   följdes   i   20   år   med   löpande   intervjuer   [42].   Buysse   och   medarbetare   rekommenderar   att   man   ser   sömnproblem   som   en   riskfaktor   för   depression   och   inte   enbart   som   ett   symptom   på   depression.   Därmed   bör   resurser   tidigt   läggas   för   att   optimera   den   symptomatiska   behandlingen  vid  sömnstörning,  för  att  på  så  sätt  även  förebygga  depressionsdebut  [43].         Pigeon  och  medarbetare,  studerade  en  större  grupp  på  1801  äldre  depressionspatienter  med  sömnbesvär   och  såg  att  dessa  människor  svarade  sämre  på  en  antidepressiv  behandling.  Detta  menade  forsknings-­‐ gruppen  vara  ett  bevis  på  att  sömnproblem  förstärker  depressionen  hos  äldre  över  60  år  [44].       Det  kroppsegna  hormonet  melatonin  har  en  stor  betydelse  i  reglering  av  människans  dygnsrytm.  Störning   av   dygnsrytm   och   sömnstörning   har   visat   sig   påverka   melatonininsöndringen.   Många   deprimerade   människor,   även   sådana   med   säsongsbunden   depression,   SAD,   har   en   störd   dygnsrytm.   SAD-­‐patienter   sover  för  mycket  eller  för  lite,  har  insomningsbesvär,  orolig  nattsömn  samt  frekventa  uppvaknanden  [45,   46].   Det   finns   även   studier   som   visar   att   sömnstörning   förstärker   risken   för   suicid   vid   depression   [47].   Den   ökade   kunskapen   om   dessa   samband   har   inneburit   att   intresset   för   melatoninsystemet   som   en   angreppspunkt   för   depression   har   ökat   allt   mer   [48,49].     En   normaliserad   frisättning   av   melatonin   ökar   sömnkvaliteten   då   bland   annat   REM-­‐sömnsintervallen   förlängs   och   tidsintervallen   mellan   dem   minskas   [50].     7
 • 8. 1.5  Biverkningsprofil   Det  finns  idag  många  godkända  läkemedel  mot  depression,  vilka  är  indelade  i  olika  grupper  beroende  på   verkningsmekanism  [51].  SSRI-­‐läkemedel,  som  är  förstahandsval  för  farmakologisk  behandling   vid  lindrig   till  måttlig  unipolär  depression,  motsvarar  75  %  av  alla  antidepressiva  läkemedel  som  förskrivs  idag.  Som   exempelsubstanser  från  gruppen  kan  nämnas  citalopram,  sertralin  och  fluoxetin  [52,53].     Tabell I: Tabell över de vanligaste förekommande biverkningarna för varje läkemedelsgrupp alternativt en specifik substans. De kryss inom parentes visar en lägre frekvens biverkan än de utan parentes [54,55,56].   Biverkningar   TCA   SSRI   Moklobemid   (MAO-­häm.)   Mirtazapin/   Mianserin   (Övr.  antidep.)   Venlafaxin   (SNRI)   Reboxetin   Valdoxan®   (NRI)   (Agomelatin)   (Övr.  antidep.)   Ackomodations-­‐ svårigheter   X           X     Diarré     X   X         X   Förstoppning   X           X   X   (X)           X     Huvudvärk     X   X     X   X   X   Illamående     X   X   X   X   X   X   Muntorrhet   X     X   X   X   X     (X)   X     (X)   X       Sömnbesvär       X       X     Trötthet/   X   X     X       X   Yrsel   X     X   X     X     Ångest/     X       X                   X   (X)   (X)     X   (X)       Ökad  svettning   X   X       X   X   X   Utsättnings-­‐ symptom   X   X   X   X   X¨       Överdoseringsrisk   X   X   X   X   X       Hjärtklappning   Sexuella   dysfunktioner   dåsighet   agitation   Ångest/nervositet   Ökad  aptit/   viktökning     8
 • 9. Antidepressiva   läkemedel   är   ofta   förknippade   med   biverkningar,   både   klass-­‐   och   preparatspecifika   biverkningar.   Ändå   finns   idag   endast   ett   begränsat   antal   direkt   jämförande   studier   där   man   jämför   biverkningar   och   effekt   hos   olika   antidepressiva   läkemedel,   och   studieuppläggen   varierar   [57].   Tabell   I   sammanställer   biverkningar   klassade   som   vanliga   (1/100-­‐1/10)   mellan   olika   grupper   [58,59].   Kryssen   med   parentes   indikerar   en   lägre   biverkningsfrekvens   än   kryss   utan.   Där   kryssen   är   markerade   på   samma   biverkning  som  tricykliska  antidepressiva  preparat  (TCA)  gäller  ofta  att  TCA  har  en  starkare  biverkning.   Generellt   var   de   vanligaste   inrapporterade   biverkningarna   huvudvärk,   illamående,   diarré,   trötthet,   svettningar,   yrsel,   sexuell   dysfunktion,   tremor,   viktökning   och   muntorrhet.   Vid   en   specifik   biverkningsjämförelse   uppvisade   venlafaxin   en   högre   frekvens   av   illamående,   kräkningar   och   även   behandlingsavbrott  än  SSRI-­‐gruppen.  När  det  gäller  viktuppgång  uppvisade  mirtazapin  högst  frekvens  vid   jämförelse   med   andra   antidepressiva   läkemedel.   Inom   SSRI-­‐gruppen  noterades   även   skillnader   för   biverkningen   viktuppgång   mellan   olika   preparat   [60].   Utsättningssymtom   förekom   hos   alla   preparat,   oftast   huvudvärk,   yrsel   och   illamående.   Utsättningssymtom   var   särskilt   vanligt   förekommande   för   paroxetin   och   venlafaxin.   Sexuella   biverkningar   var   vanligast   hos   citalopram,   paroxetin   och   venlafaxin,   men  mindre  vanliga  med  mirtazapin  [61,62].       1.6    Agomelatin,  ett  nytt  tillskott  i  läkemedelsarsenalen   Läkemedelsverket   rekommenderar   av   tradition   sällan   nyare   läkemedel.   Rekommendationerna   brukar   uppdateras  med  nya  preparat  först  när  de  har  använts  i  större  skala  under  en  längre  tidsperiod  utan  att   större   problem   identifierats.   Denna   försiktighet   märks   även   inom   gruppen   antidepressiva   läkemedel   (ATC-­‐koden   N06X)   och   därför   är   det   inte   förvånande   att   ett   nytt   läkemedel   som   Valdoxan®   inte   blir   rekommenderat   som   förstahandspreparat   [63,64].   Valdoxan®   (agomelatin)   riktas   mot   klassiska   neurotransmittorsystem   men   också   melatoninsystemet.   Läkemedlet   marknadsförs   under   namnet   Valdoxan®  i  Sverige  men  även  Thymanax®  i  vissa  andra  länder  och  godkändes  i  den  centrala  proceduren   för   indikationen   egentlig   depression   [65].   Agomelatin   har   en   annorlunda   verkningsmekanism   med   en   agonistisk   verkan   på   MT1-­‐   och   MT2-­‐receptorer   som   leder   till   melatoninpåslag.   Substansen   är   även   en   antagonist   till   serotoninreceptorer   av   typen   5HT2c,   vilka   indirekt   stimulerar   till   en   ökad   frisättning   av   dopamin   och   noradrenalin   i   frontala   cortex.   Agomelatin   påverkar   inte   serotoninreceptorer   av   typen   5HT1A,  vilket  gör  att  klassiska  serotonerga  biverkningar  förknippade  med  de  flesta  andra  antidepressiva   läkemedel  kan  undvikas.  Extracellulära  nivåer  av  serotonin  påverkas  därmed  inte  [66,67,68].       Agomelatin   reglerar   dygnsrytmen   och   inducerar   en   generellt   kortare   insomningstid.   Redan   efter   en   veckas  behandling  ser  man  en  tydlig  förbättring  i  såväl  insomningstid  som  sömnkvalitet.  Substansen  har   ingen  rapporterad  negativ  påverkan  på  libido,  vilket  är  en  fördel  jämfört  med  SSRI-­‐  och  SNRI-­‐preparat.  I   kliniska   studier   har   man   sett   att   agomelatin   inte   har   effekt   på   kroppsvikt,   hjärtfrekvens   och   blodtryck.   Agomelatin   ger   sannolikt   inte   utsättningssymtom   vid   hastigt   avslutad   behandling,   och   har   inte   heller   någon  känd  missbrukspotential  [69].     9
 • 10. Det   har   tidigare   inte   funnits   något   godkänt   läkemedel   mot   depression   som   har   påverkan   på   melatoninsystemet.   Det   enda   melatoninläkemedlet   som   varit   godkänt   i   Sverige   är   Circadin®,   en   långtidsverkande  melatoninberedning  för  patienter  över  55  år  med  sömnproblem  och  oro  [70].  För  barn   finns  melatonin  endast  som  licenspreparat  för  att  reglera  dygnsrytmen  [71].       Runt   om   i   världen   diskuterar   man   agomelatins   verkningsmekanism,   effekt   och   plats   som   behandlingsalternativ.  På  internet  sker  detta  även  på  olika  forum  och  bloggar,  ibland  Sverigebaserade,  där   såväl   patienter   som   läkare   deltar   med   åsikter,   erfarenheter   och   kommentarer   [72,73,74].   Agomelatin   började   marknadsföras   i   Sverige   under   juni   år   2009.   Det   blev   en   mjukstart   med   30   förskrivningar   och   i   oktober   hade   försäljningen   ökat   ca   10   gånger.   Läkemedlet   har   förskrivits   i   större   utsträckning   inom   öppenvården   och   används   av   betydligt   fler   kvinnor   än   män.   Valdoxan®   kan   förskrivas   till   alla   personer   mellan   18   och   85   år   [75],   men   är   idag   inte   förmånsberättigat   [76].   Förskrivningen   har   varit   mest   frekvent   i   områdena   Halland,   Stockholm,   Uppsala   och   Västmanland.   I   Danmark   är   förskrivningen   sex   gånger   högre   jämfört   med   Sverige.   Detta   beror   till   stor   del   på   att   läkemedlet   idag   ingår   i   en   form   av   försäkring   som   motsvarar  Sveriges  läkemedelsförmån  [77].       Agomelatins   effekt   på   sömnen   har   studerats   och   jämförts   med   bland   annat   venlafaxin.     Studierna   bekräftar   att   fler   agomelatin-­‐patienter   har   positiv   effekt   på   insomnandet   (65   %   mot   42   %   för   venlafaxin).   Dessutom  rapporterade  71  %  av  patienterna  att  de  hade  bättre  sömnkvalitet,  jämfört  med  motsvarande   resultat   för   venlafaxin   som   var   59   %.   Enligt   Läkemedelsverkets   utvärdering   av   agomelatin   så   är   biverkningsprofilen   godartad,   med   biverkningar   jämförbara   med   placebo.   Läkemedelsverket   fastslår   att   agomelatin   har   sämre   antidepressiv   effekt   på   gruppnivå   än   tillgängliga   antidepressiva   läkemedel,   men   att   substansen   också   har   flera   fördelar   för   vissa   patienttyper   [78].   Ökad   levertransaminasnivå   har   observerats   hos   patienter   som   intagit   50   mg   Valdoxan®   och   därför   är   leverfunktionstester   ett   krav   innan   insättning  av  läkemedlet  samt  fortlöpande  under  behandlingstiden  [79].         2.  SYFTE   Att,   med   depressionsområdets   komplexitet   och   aktuella   debatt   i   åtanke,   med   en   enkätstudie   undersöka   patienters  attityd  till  det  nylanserade  läkemedlet  Valdoxan®  (agomelatin),  en  ny  typ  av  antidepressivum.   Tyder   resultatet   på   att   agomelatin   kan   utgöra   ett   lämpligt   ersättningsalternativ   när   rekommenderade   förstahandsval   inte   fungerar?   Kan   en   attitydstudie,   riktad   till   personer   med   säsongsbunden   depression   som  behandlats  med  ljusterapi,  stödja  att  Valdoxans®  verkan  via  melatoninsystemet  är  relevant?         10
 • 11. 3.  MATERIAL  OCH  METOD   3.1  Kvalitativ  attitydenkät  för  Valdoxan®-­patienter     En   pilotenkät   skickades   ut   till   15   personer   med   icke-­‐medicinsk   eller   farmaceutisk   bakgrund   för   att   säkerställa  god  tydlighet  och  kvalitet.    Studiens  målgrupp,  patienter  som  använder  läkemedlet  Valdoxan®,   erhöll  sedan  enkätens  slutgiltiga  version  mellan  oktober  och  december  år  2009.       Psykiater   i   Stockholm,   Uppsala,   Västerås   och   Halmstad   tillfrågades   om   de   kunde   be   patienter   på   mottagningen  att  svara  på  enkäten.  Enkäten  samlades  sedan  in  från  Uppsala,  Stockholm  och  Västerås  via   läkaren   (21   enkäter).   Till   mottagningen   i   Halmstad   skickades   enkäter   ut   tillsammans   med   ett   frankerat   kuvert  som  var  adresserad  direkt  till  frågeställaren.  Läkarna  delade  ut  enkäten  då  patienten  kom  på  besök   eller   skickade   den   direkt   hem   till   patienten.   Ytterligare   fem   enkäter   skickades   ut   via   internet,   eftersom   personerna   identifierats   som   Valdoxan®-­‐patienter   via   blogg-­‐   och   diskussionsforum.   Enkäten   kunde   då   laddas   hem   från   en   webbsida   eller   erhållas   via   e-­‐mail.   Därtill   besvarades   fem   enkäter   genom   intervjuer   per  telefon  eller  på  läkarmottagningen.  Ingen  påminnelse  skickades  då  det  var  valfritt  för  patienterna  att   svara.  Resultatsammanställningen  genomfördes  i  Microsoft  Excel  Office  2008,  Macintosh.     3.2  Kvalitativ  attitydenkät  för  ljusterapi-­patienter   Tre   enkäter   med   liknande   effektupplevelsefrågor   som   i   Valdoxan®-­‐enkäten   lämnades   ut   till   försökspersoner   som   genomgått   tio   ljusterapibehandlingar   vid   Karolinska   Universitetssjukhuset   i   Huddinge   och   åtta   enkäter   till   patienter   med   säsongsbunden   depression   på   Affektiva   mottagningen   vid   samma  sjukhus.    De  sistnämnda  patienterna  hade  remitterats  till  ljusterapi  och  ingick  alltså  inte  i  någon   forskningsstudie.   Både   försökspersoner   och   patienter   genomgick   en   bedömning   av   läkare   för   att   säkerställa  rätt  diagnos  innan  behandling.    Båda  behandlingsgrupperna  disponerades  med  starkt  vitt  ljus   på   350-­‐400   candela/kvadratmeter.   Det   starka   vita   ljuset   reflekterades   av   väggar   och   tak   och   lyste   inte   direkt  i  ögonen.    I  ljusterapirummen  fanns  åtta  platser  med  vitbeklädda  stolar  och  pallar.  Det  fanns  också   tillgång  till  vita  lakan  att  svepa  in  sig  med.  Behandlingen  skedde  på  morgonen  eftersom  befintlig  forskning   visat  på  bättre  effekt  vid  denna  tidpunkt  jämfört  med  kvällstid  [80].  Målet  var  att  disponera  personerna  i   ljusrummet  en  timme  varje  morgon  under  två  veckors  tid,  dvs.    totalt  tio  behandlingstillfällen.  Möjlighet   till   regelbunden   kontakt   med   vårdpersonal   var   möjlig   under   behandlingstiden.   Resultatsamman-­‐ ställningen  från  ljusterapin  genomfördes  i  Microsoft  Excel  Office  2008,  Macintosh.       11
 • 12. 4.  RESULTAT   4.1  Valdoxan®   Totalt   svarade   32   personer   på   Valdoxan®-­‐enkäten,   varav   11   män   (34   %)   och   21   kvinnor   (66   %).   Svarsfrekvensen  var  86.5%.  Endast  sex  personer  var  över  65  år  (19  %)  och  26  personer  (81  %)  var  mellan   18-­‐65  år.  Sex  personer  (19  %)  hade  behandlats  med  läkemedlet  kortare  tid  än  två  veckor.  Fem  personer   (16   %)   hade   behandlats   längre   tid   än   två   veckor   men   mindre   än   en   månad.   Tolv   personer   (36   %)   hade   haft   behandlingen   i   minst   en   månad   men   inte   längre   tid   än   tre   månader.   Sex   personer   (19   %)   hade   behandlats   längre   tid   än   tre   månader   men   kortare   tid   än   sex   månader.   Majoriteten,   26   stycken   av   respondenterna,   tog   läkemedlet   innan   sänggåendet   och   övriga   sex   personer   tog   det   i   samband   med   kvällsmåltiden  eller  omkring  klockan  20:00.     Av  de  sex  personer  som  hade  haft  läkemedlet  i  två  veckor  eller  kortare  tid  hade  alla  provat  på  någon  form   av   SSRI-­‐behandling   innan   agomelatin-­‐behandlingen,   men   det   var   endast   tre   som   hade   provat   samtalsterapi.  Fyra  personer  tyckte  inte  att  läkemedlet  hjälpte  alls  och  att  de  mådde  oförändrat  alternativt   sämre   än   tidigare.   Tre   av   dem   skrev   att   de   besvärats   av   illamående,   yrsel,   migrän,   huvudvärk   och   svettningar.  En  slutade  med  behandlingen  pga.  kraftiga  svettningar.     Av  de  fem  personerna  som  behandlats  mer  än  två  veckor  men  mindre  än  en  månad  var  det  bara  en  enda   person  som  inte  genomgått  någon  annan  läkemedelsbehandling  innan  agomelatin  sattes  in.  Fyra  personer   i   gruppen   hade   testat   SSRI-­‐substansen   citalopram.   Tre   av   dem   hade   även   provat   SNRI-­‐substansen   venlafaxin.   Endast   en   av   personerna   hade   testat   litium   innan   agomelatin.   Fyra   av   dem   hade   genomgått   samtalsterapi,   medan   en   person   inte   hade   testat   vare   sig   farmakologisk   eller   icke-­‐farmakologisk   behandling.  Tre  personer  tyckte  att  Valdoxan®  hjälpte  och  två  angav  att  det  inte  hjälpte  alls.  De  vanligaste   besvären  som  respondenterna  upplevde  var  även  i  den  här  gruppen  illamående,  migrän,  huvudvärk  och   yrsel.   Förstoppning   var   också   vanligt   förekommande.   Två   personer   svarade   att   de   inte   besvärats   på   något   sätt  under  behandlingstiden.       Av   de   tolv   personer   som   hade   behandlats   minst   tre   månader   hade   alla   fått   prova   något   SSRI-­‐preparat   innan  agomelatin.  De  mest  vanligt  förekommande  SSRI-­‐substansen  var  även  här  citalopram.  Elva  personer   hade   provat   samtalsterapi.   Även   antidepressiva   läkemedel   från   andra   läkemedelsgrupper   hade   testats   före   agomelatin.   Vanliga   besvär   som   upplevts   under   agomelatin-­‐behandlingen   var   yrsel,   sömnlöshet,   huvudvärk,  migrän,  buksmärta,  trötthet  och  mardrömmar.  Tio  personer  uppgav  att  agomelatin  hjälpte  på   något  sätt.  Två  personer  tyckte  att  läkemedlet  inte  hjälpte  alls  och  en  hade  avbrutit  behandlingen.     Sex   personer   hade   haft   en   behandling   mer   än   tre   månader   men   kortare   tid   än   6   månader.   Endast   en   av   dem   hade   inte   provat   något   SSRI-­‐läkemedel   innan.   Tre   hade   provat   antidepressiva   läkemedel   ur   övriga   antidepressiva  läkemedelsgrupper  som  TCA,  NRI  och  MAO-­‐hämmare.  Två  personer  hade  inte  genomgått   någon  icke-­‐farmakologisk  behandling  och  resterande  hade  testat  samtalsterapi.  Två  hade  fått  prova  ECT.     En   person   angav   att   Valdoxan®   inte   hjälpte   alls   medan   resterande   tyckte   att   läkemedlet   hjälpte.   Tre   12
 • 13. personer   svarade   att   de   inte   hade   haft   något   besvär   alls   med   läkemedlet   under   behandlingens   gång.   De   besvär  som  resterande  upplevde  var  bland  annat  trötthet,  huvudvärk  och  svettningar.     Tabell II: Läkemedel som respondenterna hade haft innan Valdoxan®-behandlingen. Läkemedel   Antal  personer   Läkemedelsgrupp   Cipramil®/citalopram   21  (66  %)   SSRI   Fontex®/fluoxetin     15  (47  %)   SSRI   Zoloft®/sertralin     17  (53  %)   SSRI   Anafranil®/klomipramin     6  (19  %)   TCA   Remeron®/mirtazapin     12  (38  %)   Övrigt  antidepressivum   Efexor®/venlafaxin     15  (47  %)   SNRI   Cymbalta®/duloxetin     11  (34  %)   Övrigt  antidepressivum   Lithionit®/litium   1  (3  %)   Övrigt  antidepressivum   Annat  antidepressivt   8  (25  %)   NRI,  ångestdämpande,  TCA,   läkemedel   SSRI,  MAO-­‐hämmare,   tetracykliskt  antidepressivum,         I   Tabell   II   visas   vilka   antidepressiva   läkemedel   som   har   använts   innan   agomelatin-­‐behandlingen.   SSRI-­‐ preparaten  och  SNRI-­‐preparaten  var  mest  använda,  men  även  övriga  läkemedelsgrupper  mot  depression   var  vanligt  förekommande.     Av  23  personer  (72  %)  som  hade  provat  samtalsterapi  hade  tre  stycken  också  genomgått  ECT.    Sex  av  32   personer   (19   %)   hade   testat   ljusterapi   och   sju   (22   %)   stycken   hade   inte   genomgått   någon   icke-­‐ farmakologisk  terapiform.  Internetdistribuerad  KBT  var  den  enda  i  enkäten  angivna  terapimetoden  som   ingen  kryssade  för.  Endast  en  person  hade  deltagit  i  sömnskola,  se  appendix  1  Figur  VII.     Tjugofyra   personer   (75   %)   behandlades   med   andra   läkemedel,   utöver   Valdoxan®,   för   andra   indikationer.   Vanligast   förekommande   samtidig   behandling   utgjordes   av   hypertoniläkemedel   och   analgetika.   Även   läkemedel  mot  sömnstörning,  ångest  och  oro  förekom.  Av  de  åtta  personer  som  saknade  läkemedel  utöver   Valdoxan®   ansåg   sex   personer   att   läkemedlet   hjälpte   bra,   en   tyckte   inte   att   det   hjälpte   alls   och   en   upplevde   oförändrad   effekt   jämfört   med   tidigare   behandling.   De   sex   som   tyckte   att   läkemedlet   hjälpte   beskrev   en   förbättrad   sömn,   dagtrötthet   och   ork.   Fyra   av   dem   svarade   dessutom   att   den   sexuella   funktionen  och  lusten  var  bättre.     Tio   personer   (31   %)   hade   utöver   Valdoxan®   samtidigt   ett   annat   antidepressivt   läkemedel   med   substanserna  duloxetin,  venlafaxin,  escitalopram,  reboxetin,  fluoxetin,  mianserin,  sertralin,  mirtazapin  och   klomipramin.  Endast  en  av  dem  upplevde  att  Valdoxan®  som  tillägg  tillfört  en  betydande  förbättring.  Fem   av   10   tyckte   att   Valdoxan®-­‐tillägget   hjälpt   lite   grann   medan   resterande   inte   upplevde   någon   skillnad   jämfört  med  innan.  De  positiva  kommentarerna  handlade  främst  om  en  förbättrad  initiativkraft,  men  tre   13
 • 14. personer   tyckte   också   att   deras   sexuella   funktion   eller   lust   förbättrats.   Av   de   som   angav   att   depressionsgraden   inte   påverkats   skrev   tre   personer   att   deras   nattsömn   hade   blivit   bättre   medan   tre   andra  tyckte  att  dagtröttheten  och  humöret  blivit  sämre.       De   vanligaste   noterade   biverkningarna   var   trötthet/sömnighet,   huvudvärk/migrän,   yrsel,   nedstämdhet   och   illamående.   I   Figur   II   visas   antal   respondenter   som   drabbats   av   besvären.   En   person   hade   fått   hudutslag  och  två  personer  tyckte  att  de  hade  gått  upp  i  vikt.     Figur II. Figuren visar besvär som personerna upplevde orsakade av Valdoxan®-behandlingen.     Figur  III  visar  hur  många  som  upplevde  effekten  som  bättre,  sämre  eller  oförändrad.  Av  respondenterna   tyckte   majoriteten   att   den   antidepressiva   effekten   förbättrats.   Det   var   dock   fler   personer   som   angav   försämrad   effekt   än   antalet   som   kryssade   för   ingen   skillnad.     Ett   betydande   antal,   enligt   samma   figur,   markerade   specifikt   att   nattsömn,   initiativkraft,   ork,   dagtrötthet,   oro,   humör   och   sexuell   funktion   blev   bättre.  Smärta  sticker  ut  som  det  enda  eventuella  symptom  där  betydligt  fler  svarade  att  de  inte  upplevt   någon  skillnad.       Figur III. Olika effektupplevelser med Valdoxan®-behandling i mono- eller kombinationsterapi.   14
 • 15.   4.2  Ljusterapi   För   ljusterapienkäter   erhölls   totalt   11   enkäter   från   Karolinska   Universitetssjukhuset   i   Huddinge.   Majoriteten,   10   respondenter,   som   svarade   på   enkäten   var   kvinnor.   Samtliga   besvarande   var   mellan   31   och   65   år   gamla.     En   person   hade   genomgått   3-­‐5   ljusterapitillfällen,   ytterligare   en   person   hade   fått   mellan   9-­‐10  gånger  och  9  personer  över  10  gånger.       De   vanligaste   besvären   som   personerna   upplevde   som   följd   av   ljusterapibehandlingen   beskrivs   i   Figur   IV.   Huvudvärk  och  torra  ögon  var  de  mest  frekvent  rapporterade  biverkningarna,  men  fem  personer  skrev  att   de  inte  upplevt  någon  oönskad  effekt  under  behandlingsperioden.         Figur IV. Biverkningar som personerna upplevde under tidsperioden av ljusterapibehandling.     När   det   gäller   upplevd   effekt   så   tyckte   nio   respondenter   (82   %)   att   ljusterapin   hjälpte   mycket   bra,   en   person   tyckte   att   terapiformen   inte   hjälpte   alls   och   ytterligare   en   angav   ingen   skillnad.  I   Figur   V.   sidan   16   visar   ljusterapigruppens   effektupplevelsefördelning   för   parametrarna   initiativkraft,   nattsömn,   trötthet,   oro,   humör   och   sexuell   funktion.   De   som   upplevde   en   positiv   totaleffekt   framhöll   framför   allt   att   deras   initiativkraft,   trötthet,   oro   och   humör   förbättrats.   Fyra   av   11   skrev   dessutom   att   de   upplevt   en   positiv   skillnad  i  nattsömn  och  sexuell  funktion/lust.       15
 • 16.       Figur V. Effektupplevelser från ljusterapin.     I   Figur   VI.   ser   man   att   majoriteten   av   respektive   behandlingsgrupp   var   positiva   till   effekten   av   sin   terapiform.   Ljusterapi   erhöll   särskilt   stor   positiv   respons   och   ingen   i   ljusterapigruppen   tyckte   att   symptombilden  blivit  sämre,  vilket  däremot  förekom  i  vissa  fall  inom  Valdoxan®-­‐gruppen.           Figur VI. Figuren visar skillnaden i effektupplevelser med Valdoxan® och ljusterapi.     16
 • 17. 5  DISKUSSION   5.1  Valdoxan®-­  och  ljusterapigruppernas  svarsfrekvenser   Två   liknande   kvalitativa   attitydenkäter   skickades   ut,   en   till   Valdoxan®-­‐användare   och   en   till   personer   som  genomgick  ljusterapi.  Från  båda  grupperna  erhölls  mycket  höga  svarsfrekvenser,  inom  Valdoxan®-­‐ gruppen  svarade  32/37  (86,5  %)  och  inom  ljusterapigruppen  svarade  11/11  (100  %).  Detta  får  anses  som   mycket  bra  och  även  om  studierna  fortfarande  är  småskaliga  bedöms  underlaget  som  tillräckligt  stort  för   att  anses  relevant.     Den   höga   svarsfrekvensen   inom   Valdoxan®-­‐gruppen   kunde   uppnås   bland   annat   genom   ett   nära   samarbete   med   ansvariga   läkare.   Läkarna   tillfrågade   sina   patienter   ifall   de   kunde   tänka   sig   att   fylla   i   en   enkät   som   berörde   deras   nya   läkemedel.   Läkarna   lämnade   antingen   ut   enkäten   då   patienten   var   på   återbesök   eller   så   skickades   den   hem   via   post.   Patienterna   kunde   sedan   välja   mellan   att   skicka   tillbaka   enkäten  med  post  eller  ta  med  den  vid  nästa  besökstillfälle.  Läkarna,  som  lägger  en  stor  vikt  vid  att  ha  en   nära  och  regelbunden  kontakt  med  denna  patientgrupp,  passade  på  att  påminna  om  enkäten  vid  diverse   kontakter   exempelvis   över   telefon.   Fem   enkäter   fylldes   dessutom   i   genom   telefonintervjuer   eller   direktintervjuer  på  mottagningen,  genomförda  av  förskrivande  läkare.  Här  angavs  inte  biverkningar  och   tidigare  behandlingsformer  i  samma  utsträckning  som  i  övriga  enkäterna  där  personerna  svarat  på  egen   hand.   Direktintervjuerna   innebar   en   viss   risk   för   bias   genom   intervjuareffekt,   dvs.   att   respondenten   vill   samarbeta  med  sin  läkare  så  gott  det  går  och  att  läkaren  ”tolkar”  svaren.       Fem   av   Valdoxan®-­‐enkäterna   erhölls   genom   direktkontakter   inom   specifika   Valdoxan®-­‐forum   på   Internet   [81,82,83].   Dessa   forum   kännetecknas   av   ett   högt   deltagande   av   svårbehandlade   deprimerade   som  ofta  har  multidiagnoser  och  som  använder  erfarenheterna  inom  forumet  för  att  finna  stöd  och  hitta   alternativa   eller   bättre   behandlingsmetoder.   Svaren   i   enkäterna   från   denna   grupp   var   skrivna   med   gedigna  redogörelser  med  motiveringar  för  varför  man  känt  sig  på  ett  visst  sätt.  Detta  gjordes  genom  att   enkäten  skickades  till  deras  e-­‐post  eller  så  laddade  de  ned  dokumentet  via  en  webbsidalänk.  En  nackdel   med   denna   metod   var   att   respondenten   eventuellt   inte   kände   sig   helt   anonym   eftersom   namn   och   e-­‐ postadress  visas  i  mejlet.         Den   höga   svarsfrekvensen   inom   ljusterapigruppen   erhölls   eftersom   enkäten,   genom   ett   samarbete   med   Affektiva   mottagningen   på   Karolinska   Universitetssjukhuset   i   Huddinge,   placerades   lättlillgängligt   i   mottagningens  ljusterapirum  och  att  patienterna  tillfrågades  om  de  kunde  fylla  i  den.  Eftersom  ljusterapin   tog  ca  en  timme  hade  patienterna  gott  om  tid  att  fylla  i  enkäten.     17
 • 18. 5.2  Biverkningar  med  Valdoxan®  eller  ljusterapi   För  läkemedel  är  biverkningar  generellt  mer  vanliga  i  början  av  behandlingstiden.  De  flesta  brukar  dock   vara  tillfälliga  och  försvinner  efter  en  tid.  För  antidepressiva  preparat  sker  detta  ofta  i  samband  med  att   effekten   sätter   in,   vilket   brukar   ta   mellan   2-­‐4   veckor   [84].   Broterapier   brukar   därför   vara   rekommenderade   när   man   övergår   från   ett   preparat   till   ett   annat.   Valdoxan®   har   enligt   Fass.se   en   generell   insättningstid   på   ungefär   tre   veckor   för   att   uppnå   effekt.   Det   förklarar   varför   personerna   som   hade  använt  läkemedlet  kortare  tid  än  två  veckor  upplevde  att  läkemedlet  inte  givit  någon  effekt.  I  denna   grupp   upplevdes   biverkningar   i   form   av   svettningar,   smärta   i   buken   och   yrsel   som   väldigt   obehagliga,   symptom  som  är  vanliga  vid  insättning  av  många  antidepressiva  läkemedel.  Ju  längre  tid  som  Valdoxan®   hade  använts  desto  mer  positiva  blev  respondenterna  till  effekten.         Eftersom  24  personer  samtidigt  behandlades  med  andra  läkemedel,  varav  en  del  av  antidepressiv  natur,   är   det   inte   självklart   att   de   upplevda   biverkningarna   orsakades   av   Valdoxan®.   Det   är   dock   rimligt   att   antaga   att   så   var   fallet   för   merparten   eftersom   övriga   läkemedel   troligtvis   använts   en   längre   tid   än   Valdoxan®   och   de   upplevda   biverkningarna   var   nyuppkomna.   En   del   ”biverkningar”   kan   även   bero   på   läkemedelskombinationer  som  givit  upphov  till  interaktioner  eller  farmakoterapeutisk  dubblering.     Biverkningar  är  naturligtvis  en  viktig  anledning  till  att  många  depressionsbehandlingar  får  avbrytas  eller   varför   doser   måste   begränsas   mer   än   önskat   i   vissa   fall.   Många   antidepressiva   läkemedel,   inte   minst   inom   de  vanligast  använda  SSRI-­‐  och  SNRI-­‐grupperna  förknippas  med  serotonerga  biverkningar.  Biverkningar   som   med   avseende   på   Valdoxans®   verkningsmekanism   och   Fass-­‐text   kan   undvikas.   Eftersom   biverkningsmönstren   tenderar   att   vara   så   pass   lika,   pga.   liknande   verkningsmekanismer,   är   det   mycket   välkommet  med  nya  alternativ  med  andra  angreppspunkter  som  kan  användas  för  patienter  som  upplevt   sådana  problem.       Att   ljusterapigruppen   rapporterade   fall   av   huvudvärk   och   torra   ögon   var   förväntat,   på   samma   sätt   som   symptomen  kan  uppstå  när  man  sitter  framför  en  dator.     5.3  Effektupplevelse  med  Valdoxan®  eller  ljusterapi   Inom  Valdoxan®-­‐gruppen  hade  inte  bara  SSRI-­‐preparat  eller  KBT  använts  av  många  före  Valdoxan®,  utan   även   en   rad   andra   icke-­‐farmakologiska   och   farmakologiska   behandlingsalternativ.   Slutsatsen   blir   därför   att  gruppen  rimligtvis  inte  har  svarat  tillräckligt  väl  på  tidigare  behandlingar  som  monoterapi,  alternativt   fått   avbryta   pga.   uppkomna   biverkningar.     Detta   innebär   även   att   gruppen   kan   anses   som   mer   svårbehandlad  än  en  genomsnittlig  depressionsgrupp  och  att  de  just  därför  etablerat  specialistkontakter.   Detta  är  viktigt  att  ha  i  åtanke  när  Valdoxan®-­‐patienternas  respons  bedöms  och  med  bakgrund  av  detta   får  över  60  %  effektpositiva  anses  som  ett  mycket  bra  attitydresultat.  Svaren  från  denna  småskaliga  studie   motsäger   inte   att   Valdoxan®   kan   utgöra   ett   rekommenderat   alternativ   för   gruppen   som   inte   svarat   på   SSRI-­‐,  SNRI-­‐  eller  KBT.  En  grupp  vars  storlek  inte  är  obetydlig.   18
 • 19.   Att   ca   82   %   (9/11)   av   ljusterapirespondenterna   tyckte   att   de   hade   fått   en   mycket   bra   effekt   av   behandlingen  är  högt,  trots  att  hänsyn  får  tas  till  att  respondentgruppen  var  liten.    Attityden  i  enkätsvaren   stödjer   teorin   att   melatoninsystemet   kan   vara   centralt   för   behandling   av   depressionspatienter,   åtminstone   av   säsongsbunden   natur.   Det   ger   ytterligare   ett   underlag   för   relevansen   av   att   delvis   rikta   Valdoxans®   farmakologiska   verkan   till   samma   dygnsrytmreglerande   målsystem.   Det   väcker   även   en   tanke   om   att   det   skulle   vara   intressant   att   undersöka   Valdoxan®   som   broterapi-­‐   eller   kombinationsbehandling  för  SAD-­‐patienter  för  att  uppnå  ett  ännu  bättre  behandlingsresultat.       Sömn  är  en  viktig  parameter  för  att  må  bra.  Alla  har  vi  erfarenheter  om  hur  man  känner  sig  efter  en  tid   med  mindre-­‐/sämre  sömn.  För  en  person  med  underliggande  depressionssjukdom  kan  sömnproblem  vara   mycket   jobbigt   och   förstärka   depressionssymptomen.   Sömnstörningen   kan   i   sin   tur   även   orsakas   av   sjukdomen.   Det   riskerar   att   bli   en   ond   cirkel.   Inte   minst   hos   äldre   depressionspatienter   har   detta   visat   sig   vara  ett  problem,  i  enlighet  med  Pigeon  och  medarbetare  [85].    Det  skulle  därför  vara  önskvärt  med  fler   studier   där   Valdoxan®   riktas   till   dessa   patientgrupper.   Samtidigt   är   agomelatin   kontraindicerat   vid   nedsatt  leverfunktion,  vilket  sannolikt  kan  vara  mycket  begränsande  för  bland  annat  äldre  med  försämrad   leverfunktion   som   målgrupp.   Om   beredningsformer   på   sikt   kan   framställas   som   gör   att   leverpåverkan   kringgås,  kan  agomelatin  bli  verkligt  intressant  även  för  denna  patientgrupp.     Vid  granskningen  av  ljusterapienkäterna  bör  det  ändå  kritiskt  ställas  frågan  om  det  i  själva  verket  enbart   är   ljuset,   rutinen   och   det   sociala   sammanhanget   som   har   genererat   den   angivna   positiva   effektupplevelsen?   Då   ljusterapi   ges   tidigt   på   morgonen   utgör   detta   en   extra   motivation   att   komma   in   i   en   rutin   med   att   stiga   upp   tidigt,   vilket   annars   ofta   kan   vara   svårt   för   en   patient   med   säsongsbunden   depression.   Bara   att   ingå   i   behandlingsrutinen   kräver   en   viss   initiativkraft   vilket   är   positivt   ur   terapisynpunkt.   I   ljusrummen   träffar   man   sedan   på   andra   likasinnade   med   vilka   man   sitter   ned   och   samtalar  och  utbyter  stöd.    Eftersom  olika  personer  kommit  olika  långt  i  behandlingen  blir  det  naturligt   att  de  som  har  haft  längst  behandlingstid  stöttar  de  nya  och  på  så  vis  byggs  en  gemenskap  upp.  Detta  är   inte  en  obetydlig  parameter  när  man  diskuterar  bakgrunden  till  behandlingsresultatet.  Att  en  stor  del  av   dem   som   erhöll   ljusterapi   hade   ett   arbete   att   gå   till   efter   behandlingen   var   sannolikt   något   som   bidrog   till   deras  positivt  färgade  enkätsvar.       5.4   Målsättningen   -­   en   öppensinnad   individanpassad   behandling   med   noggrann   dokumentation   och  uppföljning   För  att  i  så  stor  utsträckning  som  möjligt  öka  livskvalitet  och  hälsa  hos  depressionspatienter  och  samtidigt   optimera   samhällsresurser,   så   fyller   behandlingsrekommendationer/riktlinjer   och   beslut   om   inkludering/exkludering   i   läkemedelsförmånen   en   viktig   roll.     Det   är   mycket   rimligt   att   man   gör   bedömningar   om   vad   som   bör   vara   generella   första-­‐   och   andrahandsrekommendationer   för   specifika   indikationer,   för   att   nå   bästa   möjliga   effektivitet   per   krona   på   samhällsnivå.   Lika   rimligt   är   det   att   man   följer  upp  förskrivna  behandlingar,  med  bakgrundskunskapen  om  varje  patients  unikhet  och  individuella   19
 • 20. behov,   givet   att   samma   behandlingar   inte   fungerar   optimalt   för   alla   patienter.   Socialstyrelsen   påtalar   också   att   patientens   kliniska   bild   är   avgörande   för   vilken   behandling   som   bedöms   lämpligast   för   patienten.   Individanpassning   och   professionell   uppföljning   är   nyckelord   för   att   nå   bästa   möjliga   behandlingsresultat.     Att   individanpassa   en   depressionsbehandling   kräver   nära   samarbete   mellan   olika   yrkeskategorier   som   har  psykiatrisk  anknytning.  En  grundförutsättning  för  att  nå  ett  bra  resultat  med  rätt  typ  av  behandling,  är   att   fokus   kan   läggas   på   att   ställa   rätt   diagnos   redan   vid   första   vårdkontakten.   På   grund   av   depressionsområdets  komplexitet  och  sjukvårdens  begränsade  resurser  är  det  inte  rimligt  att  tro  att  alla   initiala  felbedömningar  kan  undvikas.  Därför  är  det  extremt  viktigt,  inte  minst  inom  primärvården,  att  en   gedigen  dokumentation  genomförs  rutinmässigt  och  bör  prioriteras  än  mer.  På  så  sätt  blir  det  lättare  att   följa  upp  och  identifiera  och  justera  för  problem  vid  senare  vårdkontakter.  Både  Läkemedelsverkets  och   Socialstyrelsens   rekommendationer   förespråkar   individualisering   vid   behandling   av   depressionssjukdomar,   men   det   framgår   idag   inte   hur   detta   skall   göras   på   ett   konkret   och   rutinmässigt   sätt.   Det   bör   införas   en   tydlighet   i   alternativa   utföranden   om   hur   en   behandling   kan   individanpassas.   Idag   förekommer   ofta   individualiserade   behandlingar   inom   den   psykiatriska   vården,   men   pga.   bristfälliga   rutiner  för  dokumentation  begränsas  uppföljningsmöjligheten.     Alla   vårdprofessioner   inom   psykiatrin   försöker   att   jobba   nära   patienten   utifrån   respektive   förutsättningar.  För  att  nå  resultatmålet  för  behandlingarna  måste  dessa  vårdkategorier  integreras  än  mer   med   varandra   så   att   ett   sammansvetsat   vårdteam   bildas.   Här   bör   man   även   fundera   på   om   ytterligare   kompetenser   behövs.   Tidigare   inom   psykiatrivården   har   apotekarna   inte   synts   till.   Men   eftersom   psykiatriska   sjukdomar   är   ett   komplext   behandlingsområde   med   risk   för   felbedömningar,   biverkningar,   olämpliga  läkemedelskombinationer,  olika  involverade  läkare  samt  svårigheter  för  vissa  patienter  att  själv   lyfta   fram   problem,   så   är   en   ingående   läkemedelsuppföljning   särskilt   viktig.   Apotekarna,   våra   läkemedelsexperter,   har   här   en   viktig   roll   att   fylla.   Vid   förfrågan   till   nuvarande   ordföranden   i   Svenska   Psykiatriska   föreningen,   Lise-­‐Lotte   Risö   Bergerlin   ställde   hon   sig   positiv   till   apotekarsatsningar   inom   psykiatrin,  men  att  det  som  vanligt  är  resurserna  som  begränsar.         Det  är  viktigt  att  läkaren  får  tillräckligt  med  tid  på  sig  att  säkerställa  diagnos  och  lämplig  behandling,  samt   att  dokumentera  arbetet  och  planera  in  patientuppföljning.  Den  höga  arbetsbelastningen  och  begränsade   resurser  gör  att  det  här  kan  vara  svårt  att  åstadkomma  en  genomtänkt  vårdplan  fullt  ut.  Apotekarna  kan,   om   de   involveras   i   psykiatrivården   på   rätt   sätt,   fungera   som   läkarens   förlängda   arm.   De   kan   förenkla   arbetet  för  övriga  vårdkategorier  och  samtidigt  förbättra  kvalitetssäkringen  för  patienten.    En  apotekare   besitter  inte  bara  kunskaper  inom  läkemedelsområdet  utan  även  om  sjukdomslära,  kroppens  anatomi  och   funktion.   Medicinsk   terminologi   faller   även   naturligt   för   en   apotekare,   varför   de   utgör   en   bra   länk   i   kommunikationen   mellan   olika   vårdgrenar.   De   har   även   specialkunskaper   i   att   sedan   förmedla   läkemedelsrelaterad   information   till   patienten   på   ett   förenklat   sätt.     Apotekaren   är   utbildad   för   rådgivning,   läkemedelsuppföljning   och   för   att   identifiera   läkemedelsorsakade   problem,   exempelvis   interaktioner.    Detta  skulle  kunna  tillvaratas  än  mer  inom  psykiatrin!   20
 • 21.   5.5  Angående  behandlingsrekommendationerna   Utifrån   enkätsvaren   verkar   de   farmakologiska   behandlingsrekommendationerna   följas   av   specialist-­‐ läkarna.  Alla  utom  en  hade  provat  ett  SSRI-­‐preparat  innan  Valdoxan®  sattes  in  vilket  var  väntat  [86].  Att   sju   stycken   inte   provat   någon   form   av   samtalsterapi   kan   tyckas   högt   om   man   utgår   ifrån   den   aktuella   debatten,   då   2009   års   föreslagna   riktlinjer   förespråkar   KBT   som   förstahandsval   före   farmakologisk   behandling  vid  lindrig  depression.  Man  måste  då  ha  i  åtanke  att  remissvaren  fortfarande  behandlas.  Det  är   heller   inte   rimligt   att   alltid   övergå   från   läkemedel   till   KBT   för   patienter   som   har   fungerande   behandlingar   eller  behandlats  farmakologiskt  i  många  års  tid.  Socialstyrelsens  riktlinjer  kommer  däremot  naturligt  till   användning  för  nydiagnostiserade  patienter  med  lindrig  depression.  Patienterna  inom  denna  studie,  som   nått   ända   till   specialistläkare,   har   oftast   en   allvarligare   depressionsgrad   [87].   Det   är   också   viktigt   att   alternativ   finns   för   dem   som   inte   svarar   väl   på   rekommenderade   första-­‐   och   andrahandsval   och   om   Valdoxan®  efter  fördjupade  studier  visar  sig  vara  särskilt  lämpligt  för  mer  svårbehandlade  grupper  bör   det  övervägas  att  inkludera  den  i  läkemedelsförmånen  i  fall  när  SSRI  och  KBT  redan  testats.  Möjligheten   bör  kunna  finnas,  om  kostnadseffektiviteten  bedöms  av  TLV  som  försvarbar,  på  samma  sätt  som  det  anges   för   betablockeraren   Tenormin®   (atenolol):   ”Vid   nyinsättning   för   behandling   av   högt   blodtryck   subventioneras   läkemedlet   Tenormin®   endast   för   patienter   som   först   provat   andra   läkemedelsklasser”   [88].   I   kostnadseffektivitetsbedömningen   görs   naturligtvis   jämförelser   mot   de   alternativa   kostnader   och   lidande  som  otillräckligt  behandlad  depression  genererar.     När   det   gäller   ljusterapi   är   det,   precis   som   för   andra   terapiformer,   SBU:s   uppgift   att   ta   fram   ett   vetenskapligt  beslutsunderlag  för  vilket  det  behövs  fler  ljusterapistudier.  Det  är  sedan  upp  till  landstingen,   verksamhetschefer  och  vårdgivarna  om  terapimetoden  kommer  att  vara  tillgängligt  eller  inte.               21
 • 22. 6.  KONKLUSION   Depressionssjukdomen   är   en   komplex   folksjukdom   som   är   svårdiagnostiserad   och   svårbehandlad.   En   betydande  andel  patienter  uppnår  inte  tillräcklig  effekt  med  nuvarande  första-­‐  och  andrahandsalternativ.   Eftersom   dessa   läkemedel   till   stor   del   involverar   samma   målsystem/receptorer   med   liknande   verkningsmekanismer   uppstår   ofta   samma   behandlingsproblem,   exempelvis   serotonerga   biverkningar.     Det  finns  därför  ett  behov  av  att  finna  effektiva  alternativa  behandlingsformer  med  andra  verkningsätt.         Valdoxan®   är   ett   nytt   antidepressivt   läkemedel   som   stimulerar   en   ökad   frisättning   av   noradrenalin   och   dopamin,  samt  ökar  insöndringen  av  melatonin  inom  det  dygnsrytmreglerande  systemet,  vilket  är  unikt.   För   att   undersöka   om   läkemedlet   kan   vara   ett   bra   komplement   som   rekommendation   för   svårbehandlade   patientgrupper  genomfördes  en  kvalitativ  attitydstudie  i  enkätform.  Slutsatsen,  baserad  på  63  %  positiva   svar   om   effektupplevelsen,   blev   att   så   var   fallet.   Detta   bör   undersökas   med   större   underlagsbas.   Fler   studier   efterfrågas   även   för   depressionsgrupper   med   tydlig   sömnproblematik,   då   resultatet   i   ljusterapigruppen  stödjer  att  Valdoxan®  kan  ha  en  viktig  roll  att  fylla  för  att  förbättra  ett  nyckelsymptom  i   depressionssjukdomen.  Vid  ljusterapin,  som  ju  också  stimulerar  melatoninsystemet  erhölls  82  %  positiva   svar  beträffande  effektupplevelse  från  personer  med  säsongsbunden  depression,  SAD.  Resultaten  styrker   också  respektive  behandlingsmetods  viktiga  roll  som  alternativ  för  svårbehandlade  depressionsgrupper.       Socialstyrelsens   riktlinjer   är   viktiga,   och   bidrar   till   att   uppnå   kostnadseffektivitet   på   samhällsnivå.   Åsikterna   om   vad   som   är   lämpligast   som   förstahandsrekommendation,   KBT   eller   SSRI,   kan   diskuteras.   Men   på   grund   av   depressionsområdets   komplexitet   är   det   viktigt   att   förskrivningar   inte   blir   slentrianmässiga.   Det   finns   idag   många   behandlingsmöjligheter,   såväl   farmakologiska   som   icke-­‐ farmakologiska,   vilka   bör   väljas   utifrån   individens   unika   behov   och   förutsättningar.   Det   är   nu   viktigt   att   uppnå   en   förbättrad   dokumentationsrutin   av   patienterna,   så   att   feldiagnostiseringar   och   läkemedelsrelaterade  problem  ska  kunna  identifieras.  Inom  psykiatrin  bör  man  även  undersöka  hur  man   kan  utveckla  samarbetet  mellan  vårdkategorierna  än  mer,  och  om  apotekarna  här  bör  involveras  som  en   avlastande  och  kvalitetssäkrande  resurs.                                 22
 • 23. 7.  TACK   Maj-­Liz  Persson,  docent  och  överläkare  i  allmänpsykiatri,  Karolinska  Universitetssjukhuset  i  Huddinge.   Tack  för  handledarskap  i  Valdoxan®-­‐delen  och  stöd  under  terminen  med  bl.a.  alla  läkarkontakter,   enkätutskick  och  rapportskrivning.     Erik  Nilsson  ST-­‐läkare  vid  Psykiatri  Sydväst,  Karolinska  Universitetssjukhuset  i  Huddinge.   Tack  för  handledarskap  i  ljusterapi-­‐delen  och  stöd  under  terminen  med  bl.a.  rapportskrivning,  kontakter   och  enkätutskick.         Margareta  Hammarlund-­Udenaes,  Prof.  i  Farmakokinetik  med  Farmakodynamik.  Institutionen  för   Farmaceutisk  Biovetenskap  vid  Uppsala  Universitet.   Examinator.  Uppmuntran  på  introduktionsdagar,  mitterminsträff  och  redovisningar.    Alltid  en  positiv   inställning  till  studenternas  idéer.       Sofia  Kälvemark  Sporrong,  PhD  Studierektor,  samhällsfarmaci  Inst.  för  farmaci  Uppsala  Universitet.  Tack   för  hjälpen  med  enkätkonstruktion  och  feedback.       Alla  specialistläkare  på  psykiatrimottagningarna.  Utan  er  hade  det  varit  svårt  att  genomföra  arbetet.   Tusen  Tack  till:     Dr.  Kurt  Wahlstedt     Dr.  Inga  Lena  Hannerz     Dr.  Lars  Häggström     Dr.  Carita  Hedenstedt     Dr.  Osman  Fathi     Dr.  Lennart  Runeson     Dr.  Göran  Isacsson     Patrik  Friberg  Leg.  Apotekare.  Product  Manager  Servier,  Sweden.   Tack  för  statistiken  kring  Valdoxan®  och  material  till  bland  annat  redovisningen  och  rapporten.  Även  ett   stort  tack  för  att  jag  fick  delta  på  marknadsföringsdagen  i  Uppsala       Johan  Olofsson,  Leg.  Apotekare,  Läkemedelsindustriföreningen,  LIF.     Tack  för  hjälpen  med  läkemedelsinformationen  samt  stöd  under  terminen.     Karin  Carlqvist,  Forskningssjuksköterska  Psykiatri  Sydväst,  Karolinska  Universitetssjukhuset  i  Huddinge.   Tack  för  de  dagarna  jag  fick  vara  med  dig  under  terminen.       Anneli  Isoniemi,  1:e  Mentalskötare,  Affektiva  Mottagningen  M59,  Karolinska  Universitetssjukhuset  i   Huddinge.  Tack  för  hjälpen  med  utlämning  och  insamling  av  enkät.     Gojka  Mandic  Sjuksköterska,  Affektiva  Mottagningen  M59  Karolinska  Universitetssjukhuset  Huddinge.     Tack  för  redogörelse  kring  dina  kliniska  erfarenheter  i  ljusterapi.     Ett  stort  tack  till  er  Alla  som  fyllde  i  enkäten  och  för  att  ni  har  haft  en  positiv  inställning  till  mitt   fördjupningsprojekt.     Sist  men  inte  minst  Familjen  Le,  Familjen  Olofsson  och  alla  vänner.   Tack  för  stöd  och  omtanke.       Thina Le Thina  Le   Email:  thina.t.le@gmail.com   Mobil:  0725174010   23
 • 24. 8.  REFERENSER   [1]  Wessling  A.,  &  Ramsberg  J.,  TLV,  Tandvårds-­‐  och  Läkemedelsförmånsverket  ”genomgången  av  läkemedel  mot  depression”.    1:a   upplagan,  Första  tryckningen  december  2008.       [2]  Mojtabai  R.,  Olfson  M.,  Mechanic  D.,  Perceived  need  and  help-­‐seeking  in  adults  with  mood,  anxiety,  or  substance  use  disorders.   Arch  Gen  Psychiatry.  59:77-­‐84(2002).     [3]SBU-­‐statens  beredning  för  medicinsk  utvärdering,  Behandling  av  depressionssjukdomar  en  systemisk  litteratur  översikt,  volym  1   och  2,  Maj  2004.       [4]  Hagnell  O.,  Essen-­‐Möller  E.,  Lanke  J.,  Öjesjö  L.,  Rorsman  B.,  The  incidence  of  mental  illness  over  a  quarter  of  a  century.  Stockholm:   Almqvist  och  Wiksell;  1990.     [5]  SBU-­‐statens  beredning  för  medicinsk  utvärdering,  Behandling  av  depressionssjukdomar  en  systemisk  litteratur  översikt,  volym  1   och  2,  Maj  2004.       [6]  SBU-­‐statens  beredning  för  medicinsk  utvärdering,  Behandling  av  depressionssjukdomar  en  systemisk  litteratur  översikt,  volym  1   och  2,  Maj  2004.       [7]  Socialstyrelsens  ”Vård  av  patienter  med  depression  och  ångest,  en  nulägesrapport”   http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-­‐9-­‐9  [2009-­‐12-­‐01].     [8]  Isometsä  E.,  Aro  S.,  Aro  H.,  Depression  in  Finland:  a  computer  assisted  telephone  interview  study.  Acta  Psychiatr  Scand.  96:122-­‐8   (1997)  (originalartikel  ej  läst,  författaren  har  tagit  del  av  sammanfattning  i  referens  5)     [9]  SBU-­‐statens  beredning  för  medicinsk  utvärdering,  Behandling  av  depressionssjukdomar  en  systemisk  litteratur  översikt,  volym  1   och  2,  Maj  2004     [10]  SBU-­‐statens  beredning  för  medicinsk  utvärdering,  Behandling  av  depressionssjukdomar  en  systemisk  litteratur  översikt,  volym   1  och  2,  Maj  2004.     [11]  WHO,  World  Health  Organisation   http://www.who.int/mental_health/media/swed.pdf  [2009-­‐12-­‐01].     [12]  WHO,  World  Health  Organisation    http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/  [2009-­‐12-­‐01].     [13]  Isacsson  G.,  Bergman  U.,  Rich  CL.,  Epidemiological  data  suggest  antidepressants  reduce  suicide  risk  among  depressives.  Journal   of  Affective  Disorders.  4;41(1):1-­‐8  (1996).     [14]  Wessling  A.,  &  Ramsberg  J.,  TLV,  Tandvårds-­‐  och  Läkemedelsförmånsverket  ”genomgången  av  läkemedel  mot  depression”.    1:a   upplagan,  Första  tryckningen  december  2008.       [15]  American  Psychiatric  Association.  Diagnostic  and  statistical  manual  of  mental  disorders.  4th  ed.  Washington:  APA  (1994).     [16]  Partonen  T.,  Magnusson  A.,  Seasonal  affective  disorder  practice  and  research,  Oxford  University  Press  2001,Antony  Rowe  Ltd.,   Eastbuorne  pp  11-­‐17  (2004).     [17]  Läkemedelsvärlden   http://www.lakemedelsvarlden.se/zino.aspx?articleID=12736  [2009-­‐12-­‐01].     [18]  Socialstyrelsens  Nationella  riktlinjer  för  depressionssjukdom  och  ångestsyndrom-­‐beslutsstöd  för  prioriteringar   http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-­‐126-­‐85  [2009-­‐12-­‐01].     [19]  Läkemedelsverkets  Behandlingsrekommendation,  Farmakoterapi  vid  unipolär  depression  hos  vuxna  och  äldre.   http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso-­‐-­‐-­‐sjukvard/Behandlings-­‐-­‐rekommendationer/Behandlingsrekommendation-­‐-­‐-­‐ listan/Depression-­‐hos-­‐vuxna-­‐och-­‐aldre/  [2009-­‐12-­‐01].     [20]  Cullberg  J,  Sandell  R,  Schubert  J,  Werbart  A.  Nya  riktlinjer  raderar  ut  den  dynamiska  psykoterapin.  Läkartidningen  106:1024-­‐6   (2009).     [21]  Cullberg  J,  Sandell  R,  Schubert  J,  Werbart  A.  Nya  riktlinjer  raderar  ut  den  dynamiska  psykoterapin.  Läkartidningen  106:1024-­‐6   (2009).     [22]  Läkemedelsvärlden  Debatt    http://www.lakemedelsvarlden.se/zino.aspx?articleID=12941  [2009-­‐11-­‐20].     [23]  Svenska  psykiatriska  föreningen,  arbetsgrupp,  ledare  Hans  Ågren  arbetsgruppen  träffade  Socialstryrelsens  författargrupp  april   17  för  en  diskussion,   http://www.svenskpsykiatri.se/remisser.html  [2009-­‐12-­‐01].     24