Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

เทศกาลทานานบาตะ

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 10 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

เทศกาลทานานบาตะ

  1. 1. JAPANESE STAR FESTIVAL: TANABATA Here is where your presentation begins
  2. 2. HISTORY OF TANABATA DRESS UP DURING TANABATA ACTIVITIES HELD AT THE FESTIVAL TANABATA REFERENCE 01 02 03 04 PRESENTATION TOPICS
  3. 3. HISTORY OF TANABATA 01
  4. 4. “ประวัติ” เปนเทศกาลเฉลิมฉลองตามดวงดาวของญี่ปุน มีตนกําเนิดมาจากงาน เทศกาลเจ็ดนางฟาของจีน เนื่องจากการพบกันของนางฟาโอริฮิเมะ (ดาวเวกา) และฮิโกโบชิ (ดาวอัลแทร) ผูเลี้ยงวัวบนสวรรค โดยอางอิงจาก ตํานานในอดีตวาทางชางเผือกคือแมนํ้าของดวงดาวพาดผานทองฟา ได แยกคูรักคือโอริฮิเมะและฮิโกโบชิไมใหไดอยูกินดวยกันฉันสามีภรรยา แต อนุญาตใหพบกันเพียงปละหนึ่งครั้งในวันที่เจ็ดของเดือนที่เจ็ดตามปฏิทิน สุริยจันทรคติ เทศกาลเฉลิมฉลองมีขึ้นตอนกลางคืนของวันนั้น
  5. 5. DRESS UP DURING TANABATA 02
  6. 6. การแตงตัวของเทศกาลทานาบาตะ ในเทศกาลทานาบาตะคนญี่ปุนจะเชื่อวาการนําตนไผมาปกไวใน รั้วบาน และเขียนคําอธิษฐานใสกระดาษ นําไปผูกไวที่ตนไผที่ ตัดมา แลวคําอธิษฐานอันนั้นก็อาจจะไดสมประสงคสมดังใจ ปรารถนาเหมือนๆ กับ โอริฮิเมะ (織姫 Orihime)และ ฮิโกโบชิ (彦星 Hikoboshi) ที่ไดสมหวังและไดพบกันในวันนั้นนั่นเอง กระดาษหลากสีนั้นไมใชกระดาษเปลาธรรมดาๆ แตเปนกระดาษ สําหรับขอพรที่เรียกวา "ทันซาคุ" (短冊 Tanzaku) ใหเขียนคํา อธิษฐานลงบนกระดาษเพื่อขอพรจากเทพเจาใหคําอธิษฐานเปน จริง แลวนําไปผูกไวที่กิ่งไผ สาเหตุที่ใชตนไผนี้ก็มีที่มาจาก เวลา ตนไผเติบโตจะพุงตรงสูงขึ้นไปบนฟาประหนึ่งมีพลังพิเศษแฝงอยู จึงเชื่อกันวาในตนไผจะตองเปนที่สถิตของเทพเจา
  7. 7. ACTIVITIES HELD AT THE FESTIVAL TANABATA 03
  8. 8. กิจกรรมในเทศกาล ทานาบาตะ วันที่ 7 กรกฎาคม คือวันแหงเทศกาล “ทานาบาตะ (Tanabata)” ซึ่งเปนเทศกาลตามฤดูกาลของญี่ปุน ที่มีมาแตโบราณ ในวันเทศกาลทานาบาตะ ผูคนจะ เขียนคําอธิษฐานลงบนกระดาษแผนเล็กๆ ที่เรียกวา “ทังซะกุ (Tanzaku)” แลวนําไปแขวนไวกับกิ่งไผ เพื่ออธิษฐานขอพรจากดวงดาว หากมีโอกาสก็ไม ควรพลาดไปรวมงานเทศกาลที่จัดขึ้นทั่วประเทศ ญี่ปุนเชนนี้ดูสักครั้ง
  9. 9. REFERENCE 04

×