Anette Aanesland, Nye Veier AS, Veisikringskonferansen 2017

TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
TSF - TrafikksikkerhetsforeningenTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
Nye Veier - Trafikksikre veier
Veisikringskonferansen, 23. og 24. august 2017
Anette Aanesland, Direktør teknologi og utbyggingsstrategi
Prioritering etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet
• Prioritering etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet
• I tillegg vurderes
- Netto ringvirkninger
- Trafikksikkerhet
- Samfunnssikkerhet
- Hensyn til helhetlig utbygging
Tydelig oppdrag
Helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av
trafikksikre hovedveier
- Mer veg for pengene
Nye Veier AS
• I drift fra 1. januar 2016
• Statlig selskap heleid av Samferdselsdepartementet
• Hovedkontor i Kristiansand
• Fire utbyggingsområder
E6 Trøndelag
E6 Mjøsregionen,
E18 Langangen-Grimstad,
E39 Kristiansand-Sandnes
• Juni 2017: 123 ansatte (fem midlertidig ansatte)
• 530 km (firefelt), 148 mrd, 20 års byggetid
En slank og effektiv byggherreorganisasjon
Adm dir
HMSK
Planprosesser og
samfunnskontakt
Teknologi og
utbyggingsstrategi
Kontrakt og anskaffelser
CFO
Utbyggings-
område
E6
Mjøsregionen
Utbyggings-
område
E6 Trøndelag
Utbyggings-
område
E39
Sørvestlandet
Utbyggings-
område
E18
Sørøstlandet
• Risikostyrt
• Organisert med fokus på
verdiskaping i prosjektene
• Sterk faglig
basisorganisasjon bistår
prosjektene på tvers
Standardisert prosjektgjennomføring
Nye Veiers gjennomføringsmodell
Nye Veier er byggherre Kontrakt (totalentreprise)
inngås med en entreprenør
som skal prosjektere,
bygge, drifte og
vedlikeholde veien
Drift og vedlikehold utføres av
entreprenøren og gir denne et
helhetlig driftsansvar i
20 år
Tidlig involvering av
entreprenører og rådgivere gir
mer innovasjon og
smartere løsninger.
Bransjen får utnyttet sin
kompetanse, ny teknologi og
industrialiserte løsninger til et løft
for bransjen
(produktivitetsutvikling)
Denne prosessen gir
billigere og mer
effektiv veibygging
sammenlignet med andre
måter å bygge vei på
Selskapets mål er å skape en gjennomføringsmodell som sørger for gjentakende gode prosjekter
• Helhetlig gjennomføringsmodell
• teknologi og innovasjon inn i prosjektene
• industrialisering
• entreprenøren styrer prosjektering
• tilrettelegger for mer effektiv drift over lengre
strekninger
• Redusere omfang i og omkring trasè og vei
• Gjenbruk og reduksjon av dyre elementer
(bro, tunnel)
• Prosessinnovasjon
samtidig finansiering, planlegging,
prosjektering og bygging
Nye Veiers tiltak for kostnadsreduksjoner
• Samarbeid med A-krim (Økokrim, Skattemyndigheter, Arbeidstilsynet m.fl.).
• 50 % faglært arbeidskraft
• 7 % lærlinger
• LO-koordinator
• Krav til lønns- og arbeidsvilkår
• 2 nivå på underleverandører
• Språkkrav
• Elektroniske tennsatser til sprengningen
Strenge krav til HMS, etikk og samfunnsansvar
Konkurranser etter Best Value Procurement (BVP)
• Passer til totalentreprise med funksjonskrav.
• Sikrer tidlig involvering og ansvarliggjøring av
leverandøren.
• Fokuserer på hvordan tilbyder vil kunne forebygge
byggherrens risiko
• Ser på hvorfor tilbyder velger foreslåtte tiltak.
• Velger tilbyder som best bidrar til å nå byggherrens
overordnede mål.
• Begrenser tidsbruken ift evaluering.
• Byggherren tenker totalomfanget av prosjektet–
byggherrens makspris.
Kontrakt
Eksempel på felles overordnede mål i kontrakt:
• Minimere ulemper for alle trafikantgrupper i byggeperioden
• Minimalisere behovet for vedlikehold som medfører ulemper for trafikantene
• Trafikksikkerhet skal ivaretas både ved valg av løsninger og gjennomføringen av
kontraktarbeidet.
• Realisere mål om ingen ulykker i byggeperioden
.
Tilbudet er på 6 sider
2 sider med hva de skal
gjøre for å nå målene –
hvorfor og begrunnelse
med målbare tall.
2 sider med de viktigste
risikoene for byggherre –
og hvordan de kan bidra til å
forebygge disse
2 sider med forslag til tillegg
som ikke er inkludert i
funksjonskravene eller
kontraktskravene, og som
bidrar til å løse prosjektets
overordnede mål. Større nytte
enn kostnad.
Konkurranser etter Best Value Procurement (BVP)
Intervju av 3
nøkkelpersoner – egen
intervjuer
Evalueres opp mot de
overordnede målene
Alle må være under BMP
(byggherrens makspris)
Eksempel på evalueringskriterier - Rugtvedt-Dørdal
• Målene for trafikksikkerhet er forankret i Nasjonal transportplan.
• Hvordan man skal nå mål er forankret i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg.
• Nye Veier deltar i arbeidet med Nasjonal tiltaksplan 2018-2021.
Nye Veier bidrar til å nå nasjonale mål
Tunnelsikkerhetsforskriften
• Nye Veier er Tunnelforvalter for de
tunneler som til enhver tid ligger på den
del av riksvegnettet som Nye Veier har
ansvar for.
• Ansvaret som tunnelforvalter omfatter
alle oppgaver relatert til planlegging,
prosjektering, bygging, drift og
vedlikehold av tunneler.
Forskriftsendringer fra 1.januar 2017
Vegsikkerhetsforskriften
• NV skal sørge for at
vegsikkerhetsskriften gjennomføres i
alle vegprosjekter NV har ansvaret for.
• Formål å bedre sikkerheten i
veginfrastrukturen gjennom å sette
krav til sikkerhetsforvaltning av
vegnettet.
Normalveien – standardiserte løsninger
• Trafikksikkerhet er viktig for Nye Veier!
• Mest mulig trafikksikker veg - tidligst mulig!
• Det handler om alternativ bruk av midler.
• Bruke pengene der det gir størst TS effekt.
Erstatte
svingete to-felts veier uten midtrekkverk
med
fire-felts motorveier med midtrekkverk,
viltgjerder, trafikksikkert sideterreng og slakest mulig svinger.
Standard design og utforming av vegnettet – «Normalveien»
• Lover, forskrifter og Statens vegvesens vegnormaler
• Tidlig involvering - mer innovasjon og smartere løsninger.
• Utfordrer gjeldende standarder og etablert praksis i bransjen
=> Fravikssøknader
• Løsninger i «Normalveien» vurderes i forhold til:
Trafikksikkerhet
Fremkommelighet
Miljø
Samfunnets ønsker/krav
Livsløpsstandard
Omdømme
Andre forhold, herunder landskap / estetikk
• Vegdirektoratet er godkjenningsmyndighet for alle fravikssøknader
HMS
(Arbeidernes sikkerhet)
Ingen arbeidsrelaterte skader (H1 og H2=0)
Ingen miljøulykker
Vår HMS-avtale
Trafikksikkerhet
(Ulike trafikantgruppers sikkerhet)
Ingen skader på tredjeperson
‘Foto: Øystein K. Darbo/ Tvedestrandsposten
Styringssystem - interne prosedyrer
Prosedyrene, sammen med annet trafikksikkerhetsarbeid, skal
bidra til at NV når sitt overordnede mål om at nye veganlegg skal
fremstå uten trafikksikkerhetsmessige feil eller mangler og uten
skader på tredjeperson.
Fokusområder
• TS - en rød tråd gjennom alle faser av prosjektet – rett fokus på rett sted
• Tidlig involvering - dele vår kunnskap/erfaringen med entreprenør
• Erfaringsoverføring – videreføring – best praksis
• Regulere nok areal for sikker utførelse av jobben
• Arbeidsvarsling – omkjøringsruter – skoleveier
• Innovasjon- ny trafikksikker teknologi og produkter
Foto: Volvo Car Group og Mercedes-Benz
• «Smarte veier»
• Trådløs ladeteknologi
- ref. kollektivtrafikken i bl.a. Sør-Korea, USA, Tyskland og Belgia.
• Autonome biler
• Platooning
• Veiinfrastrukturen er avgjørende.
• Regelverk må på plass
Et paradigmeskift på vei - fremtidens mobilitet
Et paradigmeskift på vei - fremtidens mobilitet
NULLMÅL
i stedet for
NULLVISJON
Trafikksikkerhet - et felles ansvar
• Det gjøres mye godt TS arbeid av mange i Norge
og i andre land
• Nye Veier skal være en del av dette arbeidet
• Vi har alle et personlig ansvar for vår egen og
andres sikkerhet i trafikken!
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
1 sur 22

Recommandé

2017.11.07 eba hms dag par
2017.11.07 eba hms dag2017.11.07 eba hms dag
2017.11.07 eba hms dagIngrid Dahl Hovland
191 vues15 diapositives
Frokostmote 12 april 2018 Nye Veier par
Frokostmote 12 april 2018 Nye VeierFrokostmote 12 april 2018 Nye Veier
Frokostmote 12 april 2018 Nye VeierIngrid Dahl Hovland
223 vues24 diapositives
Bedre trafikksikkerhet og mer kompleks trafikkmiljo Vegsikringskonferansen 2020 par
Bedre trafikksikkerhet og mer kompleks trafikkmiljo Vegsikringskonferansen 2020Bedre trafikksikkerhet og mer kompleks trafikkmiljo Vegsikringskonferansen 2020
Bedre trafikksikkerhet og mer kompleks trafikkmiljo Vegsikringskonferansen 2020TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
78 vues24 diapositives
Betongdagen 2 - nye veier par
Betongdagen  2 - nye veierBetongdagen  2 - nye veier
Betongdagen 2 - nye veierIngrid Dahl Hovland
322 vues22 diapositives
Vegvesenet i Nasjonal transportplan - fokus på trafikkmiljøet par
Vegvesenet i Nasjonal transportplan - fokus på trafikkmiljøetVegvesenet i Nasjonal transportplan - fokus på trafikkmiljøet
Vegvesenet i Nasjonal transportplan - fokus på trafikkmiljøetTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
108 vues14 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Anette Aanesland, Nye Veier AS, Veisikringskonferansen 2017

Norges Lastebileierforbund innlegg Ingrid Dahl Hovland Nye Veier par
Norges Lastebileierforbund  innlegg Ingrid Dahl Hovland Nye VeierNorges Lastebileierforbund  innlegg Ingrid Dahl Hovland Nye Veier
Norges Lastebileierforbund innlegg Ingrid Dahl Hovland Nye VeierIngrid Dahl Hovland
230 vues14 diapositives
Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23 par
Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23
Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
13 vues13 diapositives
Revisjon av Vegnormal N301 Vegsikringskonferanse par
Revisjon av Vegnormal N301 VegsikringskonferanseRevisjon av Vegnormal N301 Vegsikringskonferanse
Revisjon av Vegnormal N301 VegsikringskonferanseTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
23 vues7 diapositives
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23 par
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
23 vues20 diapositives
Trafikksikkerhet og samfunnsnyttig Vegsikringskonferansen 2020 par
Trafikksikkerhet og samfunnsnyttig Vegsikringskonferansen 2020Trafikksikkerhet og samfunnsnyttig Vegsikringskonferansen 2020
Trafikksikkerhet og samfunnsnyttig Vegsikringskonferansen 2020TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
65 vues24 diapositives
Kundesamling 3.5.2017 par
Kundesamling 3.5.2017Kundesamling 3.5.2017
Kundesamling 3.5.2017Ingrid Dahl Hovland
156 vues14 diapositives

Similaire à Anette Aanesland, Nye Veier AS, Veisikringskonferansen 2017(20)

Norges Lastebileierforbund innlegg Ingrid Dahl Hovland Nye Veier par Ingrid Dahl Hovland
Norges Lastebileierforbund  innlegg Ingrid Dahl Hovland Nye VeierNorges Lastebileierforbund  innlegg Ingrid Dahl Hovland Nye Veier
Norges Lastebileierforbund innlegg Ingrid Dahl Hovland Nye Veier
Frode Hvattum, strategidirektør Ruter par insam
Frode Hvattum, strategidirektør RuterFrode Hvattum, strategidirektør Ruter
Frode Hvattum, strategidirektør Ruter
insam1.4K vues
Øyvind Aarvig: Hvordan blir livet i framtidens byer? par IKT-Norge
Øyvind Aarvig: Hvordan blir livet i framtidens byer?Øyvind Aarvig: Hvordan blir livet i framtidens byer?
Øyvind Aarvig: Hvordan blir livet i framtidens byer?
IKT-Norge449 vues
Havnekonferansen 2017 i Kristiansand - Innlegg Ingrid Dahl Hovland par Ingrid Dahl Hovland
Havnekonferansen 2017 i Kristiansand - Innlegg Ingrid Dahl HovlandHavnekonferansen 2017 i Kristiansand - Innlegg Ingrid Dahl Hovland
Havnekonferansen 2017 i Kristiansand - Innlegg Ingrid Dahl Hovland
Strøm 1 - Harald V. Nikolaisen - Utbygging av fremtidens jernbane par Prosjekt 2013
 Strøm 1 - Harald V. Nikolaisen - Utbygging av fremtidens jernbane Strøm 1 - Harald V. Nikolaisen - Utbygging av fremtidens jernbane
Strøm 1 - Harald V. Nikolaisen - Utbygging av fremtidens jernbane
Prosjekt 2013796 vues

Plus de TSF - Trafikksikkerhetsforeningen

Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23 par
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
25 vues13 diapositives
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS par
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier ASÅpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier ASTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
16 vues17 diapositives
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23 par
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
17 vues13 diapositives
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23 par
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
22 vues21 diapositives
Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23 par
Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23
Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
24 vues9 diapositives
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23 par
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
18 vues26 diapositives

Plus de TSF - Trafikksikkerhetsforeningen(20)

Anette Aanesland, Nye Veier AS, Veisikringskonferansen 2017

 • 1. Nye Veier - Trafikksikre veier Veisikringskonferansen, 23. og 24. august 2017 Anette Aanesland, Direktør teknologi og utbyggingsstrategi
 • 2. Prioritering etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet • Prioritering etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet • I tillegg vurderes - Netto ringvirkninger - Trafikksikkerhet - Samfunnssikkerhet - Hensyn til helhetlig utbygging Tydelig oppdrag Helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier - Mer veg for pengene
 • 3. Nye Veier AS • I drift fra 1. januar 2016 • Statlig selskap heleid av Samferdselsdepartementet • Hovedkontor i Kristiansand • Fire utbyggingsområder E6 Trøndelag E6 Mjøsregionen, E18 Langangen-Grimstad, E39 Kristiansand-Sandnes • Juni 2017: 123 ansatte (fem midlertidig ansatte) • 530 km (firefelt), 148 mrd, 20 års byggetid
 • 4. En slank og effektiv byggherreorganisasjon Adm dir HMSK Planprosesser og samfunnskontakt Teknologi og utbyggingsstrategi Kontrakt og anskaffelser CFO Utbyggings- område E6 Mjøsregionen Utbyggings- område E6 Trøndelag Utbyggings- område E39 Sørvestlandet Utbyggings- område E18 Sørøstlandet • Risikostyrt • Organisert med fokus på verdiskaping i prosjektene • Sterk faglig basisorganisasjon bistår prosjektene på tvers Standardisert prosjektgjennomføring
 • 5. Nye Veiers gjennomføringsmodell Nye Veier er byggherre Kontrakt (totalentreprise) inngås med en entreprenør som skal prosjektere, bygge, drifte og vedlikeholde veien Drift og vedlikehold utføres av entreprenøren og gir denne et helhetlig driftsansvar i 20 år Tidlig involvering av entreprenører og rådgivere gir mer innovasjon og smartere løsninger. Bransjen får utnyttet sin kompetanse, ny teknologi og industrialiserte løsninger til et løft for bransjen (produktivitetsutvikling) Denne prosessen gir billigere og mer effektiv veibygging sammenlignet med andre måter å bygge vei på Selskapets mål er å skape en gjennomføringsmodell som sørger for gjentakende gode prosjekter
 • 6. • Helhetlig gjennomføringsmodell • teknologi og innovasjon inn i prosjektene • industrialisering • entreprenøren styrer prosjektering • tilrettelegger for mer effektiv drift over lengre strekninger • Redusere omfang i og omkring trasè og vei • Gjenbruk og reduksjon av dyre elementer (bro, tunnel) • Prosessinnovasjon samtidig finansiering, planlegging, prosjektering og bygging Nye Veiers tiltak for kostnadsreduksjoner
 • 7. • Samarbeid med A-krim (Økokrim, Skattemyndigheter, Arbeidstilsynet m.fl.). • 50 % faglært arbeidskraft • 7 % lærlinger • LO-koordinator • Krav til lønns- og arbeidsvilkår • 2 nivå på underleverandører • Språkkrav • Elektroniske tennsatser til sprengningen Strenge krav til HMS, etikk og samfunnsansvar
 • 8. Konkurranser etter Best Value Procurement (BVP) • Passer til totalentreprise med funksjonskrav. • Sikrer tidlig involvering og ansvarliggjøring av leverandøren. • Fokuserer på hvordan tilbyder vil kunne forebygge byggherrens risiko • Ser på hvorfor tilbyder velger foreslåtte tiltak. • Velger tilbyder som best bidrar til å nå byggherrens overordnede mål. • Begrenser tidsbruken ift evaluering. • Byggherren tenker totalomfanget av prosjektet– byggherrens makspris.
 • 9. Kontrakt Eksempel på felles overordnede mål i kontrakt: • Minimere ulemper for alle trafikantgrupper i byggeperioden • Minimalisere behovet for vedlikehold som medfører ulemper for trafikantene • Trafikksikkerhet skal ivaretas både ved valg av løsninger og gjennomføringen av kontraktarbeidet. • Realisere mål om ingen ulykker i byggeperioden .
 • 10. Tilbudet er på 6 sider 2 sider med hva de skal gjøre for å nå målene – hvorfor og begrunnelse med målbare tall. 2 sider med de viktigste risikoene for byggherre – og hvordan de kan bidra til å forebygge disse 2 sider med forslag til tillegg som ikke er inkludert i funksjonskravene eller kontraktskravene, og som bidrar til å løse prosjektets overordnede mål. Større nytte enn kostnad.
 • 11. Konkurranser etter Best Value Procurement (BVP) Intervju av 3 nøkkelpersoner – egen intervjuer Evalueres opp mot de overordnede målene Alle må være under BMP (byggherrens makspris) Eksempel på evalueringskriterier - Rugtvedt-Dørdal
 • 12. • Målene for trafikksikkerhet er forankret i Nasjonal transportplan. • Hvordan man skal nå mål er forankret i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg. • Nye Veier deltar i arbeidet med Nasjonal tiltaksplan 2018-2021. Nye Veier bidrar til å nå nasjonale mål
 • 13. Tunnelsikkerhetsforskriften • Nye Veier er Tunnelforvalter for de tunneler som til enhver tid ligger på den del av riksvegnettet som Nye Veier har ansvar for. • Ansvaret som tunnelforvalter omfatter alle oppgaver relatert til planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av tunneler. Forskriftsendringer fra 1.januar 2017 Vegsikkerhetsforskriften • NV skal sørge for at vegsikkerhetsskriften gjennomføres i alle vegprosjekter NV har ansvaret for. • Formål å bedre sikkerheten i veginfrastrukturen gjennom å sette krav til sikkerhetsforvaltning av vegnettet.
 • 14. Normalveien – standardiserte løsninger • Trafikksikkerhet er viktig for Nye Veier! • Mest mulig trafikksikker veg - tidligst mulig! • Det handler om alternativ bruk av midler. • Bruke pengene der det gir størst TS effekt. Erstatte svingete to-felts veier uten midtrekkverk med fire-felts motorveier med midtrekkverk, viltgjerder, trafikksikkert sideterreng og slakest mulig svinger.
 • 15. Standard design og utforming av vegnettet – «Normalveien» • Lover, forskrifter og Statens vegvesens vegnormaler • Tidlig involvering - mer innovasjon og smartere løsninger. • Utfordrer gjeldende standarder og etablert praksis i bransjen => Fravikssøknader • Løsninger i «Normalveien» vurderes i forhold til: Trafikksikkerhet Fremkommelighet Miljø Samfunnets ønsker/krav Livsløpsstandard Omdømme Andre forhold, herunder landskap / estetikk • Vegdirektoratet er godkjenningsmyndighet for alle fravikssøknader
 • 16. HMS (Arbeidernes sikkerhet) Ingen arbeidsrelaterte skader (H1 og H2=0) Ingen miljøulykker Vår HMS-avtale Trafikksikkerhet (Ulike trafikantgruppers sikkerhet) Ingen skader på tredjeperson ‘Foto: Øystein K. Darbo/ Tvedestrandsposten
 • 17. Styringssystem - interne prosedyrer Prosedyrene, sammen med annet trafikksikkerhetsarbeid, skal bidra til at NV når sitt overordnede mål om at nye veganlegg skal fremstå uten trafikksikkerhetsmessige feil eller mangler og uten skader på tredjeperson.
 • 18. Fokusområder • TS - en rød tråd gjennom alle faser av prosjektet – rett fokus på rett sted • Tidlig involvering - dele vår kunnskap/erfaringen med entreprenør • Erfaringsoverføring – videreføring – best praksis • Regulere nok areal for sikker utførelse av jobben • Arbeidsvarsling – omkjøringsruter – skoleveier • Innovasjon- ny trafikksikker teknologi og produkter Foto: Volvo Car Group og Mercedes-Benz
 • 19. • «Smarte veier» • Trådløs ladeteknologi - ref. kollektivtrafikken i bl.a. Sør-Korea, USA, Tyskland og Belgia. • Autonome biler • Platooning • Veiinfrastrukturen er avgjørende. • Regelverk må på plass Et paradigmeskift på vei - fremtidens mobilitet
 • 20. Et paradigmeskift på vei - fremtidens mobilitet NULLMÅL i stedet for NULLVISJON
 • 21. Trafikksikkerhet - et felles ansvar • Det gjøres mye godt TS arbeid av mange i Norge og i andre land • Nye Veier skal være en del av dette arbeidet • Vi har alle et personlig ansvar for vår egen og andres sikkerhet i trafikken!

Notes de l'éditeur

 1. Eksempel på felles overordnede mål i kontrakt: Minimere ulemper for alle trafikantgrupper i byggeperioden Minimalisere behovet for vedlikehold som medfører ulemper for trafikantene Trafikksikkerhet skal ivaretas både ved valg av løsninger og gjennomføringen av kontraktarbeidet. Realisere mål om ingen ulykker i byggeperioden
 2.  Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for trafikksikkerheten i Norge - MÅL 350 drepte hardt skadde i 2030- NV skal bidra til å nå målet Arbeidet med trafikksikkerhet er forankret i: Nasjonal transportplan Redusere antall drepte og hardt skadde i veitrafikken til maksimalt 350 innen 2030 Hvordan man skal nå mål er forankret i nasjonal tiltaksplan Risikoatferd: rus, fart, distraksjon Arbeid i gang med ny tiltaksplan for 2018-2021. Noen satsningsområder: Ny kjøretøyteknologi Møteulykker og utforkjøringsulykker Risikoatferd Transport med tunge kjøretøy
 3. Vi forplikter oss hver eneste dag på våre og eneste akseptable mål Ingen arbeidsrelaterte skader (H1 og H2=0) Ingen skader på tredjeperson Ingen miljøulykker Dette gjør vi ved: alltid å prioritere sikkerhet før andre aktiviteter at alle tar ansvar for egen og sine kollegers sikkerhet og helse å alltid respektere og følge alle lovpålagte krav, relevante prosedyrer og standarder at vi alltid stopper farlige arbeidsoperasjonen at vi aldri går forbi avvik, men alltid adresserer, korrigerer og eliminerer farlige forhold, farlige handlinger og miljøavvik Sikkerhet for personer og miljø er et lederansvar!
 4. Prosedyren har som formål å definere hvordan Nye Veier (NV) skal følge opp sin rolle som statlig utbyggingsselskap og sørge for at vegsikkerhetsforskriften med retningslinjer blir implementert i alle faser av prosjekter. Prosedyren definerer også ansvarsforhold for ulike trinn i prosessene. Prosedyren, sammen med annet trafikksikkerhetsarbeid, skal bidra til at NV når sitt overordnede mål om at nye veganlegg skal fremstå uten trafikksikkerhetsmessige feil eller mangler og uten skader på tredjeperson.