Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23

TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
13 Feb 2023
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
1 sur 13

Contenu connexe

Plus de TSF - Trafikksikkerhetsforeningen

Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23
Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23
Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen
EPD-Norge Klimamål VegsikringskonferansenTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
Kommunale veger og bruer VegsikringskonferansenKommunale veger og bruer Vegsikringskonferansen
Kommunale veger og bruer VegsikringskonferansenTSF - Trafikksikkerhetsforeningen

Plus de TSF - Trafikksikkerhetsforeningen(20)

Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23

Notes de l'éditeur

  1. Mesta er Norges ledende aktør innen drift og vedlikehold av vei i Norge. Vi er vant til å måle krefter med naturen og den jobben vi gjør hver dag er avgjørende for å holde veinettet åpent året rundt. Mesta har i dag 59 drift- og vedlikeholdskontrakter i Norge og er med den største aktøren på drift og vedlikehold av vei. Våre folk er ute på de norske veiene og de forteller oss at det er et stort etterslepet på drift og vedlikehold, over hele landet. Her er noen av det de ser:
  2. Vi deler nullvisjonen til SSV Hvis man tar på seg samfunnshatten, hva er det vi ønsker å oppnå Det er bred politisk enighet om at vi skal ha spredt bosetning og næringsliv i Norge Det fordrer en infrastruktur som er og trygg å ferdes på Samtidig skal vi sammen levere på nullvisjon også for klima og vi skal ivareta naturen vår
  3. I Nasjonal Transportplan oppgis møteulykker som den største utfordringen på riksveinettet, mens på fylkesveiene er det utforkjøringer som fører til de mest alvorlige ulykkene En tredjedel av riksveinettet og en femtedel av de øvrige hovedveiene og fylkesveiene er for smale På over 10 000 kilometer vei mangler det midtlinje, noe som tilsvarer fire ganger distansen fra Nordkapp til Lindesnes ~ NAF
  4. Vi er ikke alene om å tilstandene på norske veier. Her er noen utklipp fra norske medier.
  5. Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har regnet ut av man tilsammen har et etterslep på infrastruktur i Norge på 3200 milliarder. Mange vedlikehold fører til lavere kvalitet på veiene våre og funksjonene til veien blir ikke som tiltenkt. For deg som bilist innebærer det at du kjører på en vei som er mindre trygg, mindre oversiktlig og faren for uønskede hendelser øker. Det tar lenger tid å komme deg fra A til B. Samfunnet opplever lavere effektivitet og i ytterste konsekvens kan tilstanden på fylkesveiene være enn trussel for velstanden i samfunnet og fremtidig vekst. God vei er en forutsetning for mange næringer i Norge, bla. fiskeindustrien på Vestlandet og i Nord-Norge. Det enorme vedlikeholdsetterslepet vi har (RIF har uttalt seg om dette i kroner og ører), hva det gjør med veiene våre og hvor kritisk dette er for samferdsel i Norge.’ Vedlikeholdsetterslepet blir bare større og større fordi vi må regne inn klimatilpasning også.
  6. Klimatilpasning handler om både å forstå konsekvensene av hva et endret klima vil bety for oss, samt å iverksette tiltak for å redusere skadene som kommer med det endrede klimaet.
  7. Å sikre veiene økt levetid er bra for miljøet – og gir oss mer for pengene! Det koster å ta vare på det vi har, men det koster også å la være. To hovedutfordringer: Enorme etterslep på både fylkes og riksveier som bare blir større og større Behovet for Klimatilpasning av veiene bare øker og øker Mesta som en stor norsk entreprenør er avhengig av økt midler, forutsigbare kontrakter som gir gode rammer for å jobbe med innovasjon og bærekraft. D&V av vei må bli mer innovativt. Det norske veinettet trenger norske entreprenører som jobber innovativt og fremtidsrettet For hver krone som brukes på drift og vedlikehold så brukes det 4 kroner på nybygg: https://nye.naf.no/politikk-og-samfunn/samferdsel/mer-til-veivedlikehold Endringer i klima og nedbør vil føre til at det raser oftere og på nye steder i årene fremover. Hver gang en vei stenges på grunn av ras, rammer det ikke bare fremkommelighet og næringsliv, det gjør folks hverdag utrygg. Bjørn Laksforsmo i SVV: «Vi sparer penger og miljø ved å ta vare på det vi har»
  8. Undersøkelser fra Statens vegvesen viser at om lag 30 prosent av de alvorlige ulykkene skyldes forhold ved veien: effektive forhold for å utbedre dette er: Midtdelere (rekkverk) Rydding av sideterreng Oppmerking Trafikksikkerheten vil øke med økt bruk av D&V Hvorfor trygge trafikkmiljø er så viktig for å nå målene i nullvisjonen. "Hvordan kan vi ta vare på veiene vi har - redusere vedlikeholdsetterslepet og ruste det eksisterende veinettet for fremtiden?"
  9. Hva er viktig for oss Voldsomt behov for bevillinger, hva kan redusere kosten Innovasjon Forutsigbarhet Bedre avtaler Samferdsel er dyrt og vi må stadig jobbe smartere og mer innovativt, både for å ta ned kost – men også for å øke sikkerheten Innovasjon og utvikling skjer først og fremst på næringslivets hånd, for at man skal innovere må man vite at det vil lønne seg. Dvs., markedet må være forutsigbart. Det stiller krav til bevillinger, innkjøpssystematikk hos byggherre. Bevissthet rundt å ivareta de største entreprenørene