Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23

TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
13 Feb 2023
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
1 sur 21

Contenu connexe

Similaire à Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23

Shortsea Nordvest 2010 Bring Linehaul Arild OterhalsShortsea Nordvest 2010 Bring Linehaul Arild Oterhals
Shortsea Nordvest 2010 Bring Linehaul Arild OterhalsShortsea Promotion Centre Norway
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
StatnettStatnett
StatnettJanni Frederiksen Kalafatis
Øyvind Solberg Thorsen, direktør OFV, Veisikringskonferansen 2017Øyvind Solberg Thorsen, direktør OFV, Veisikringskonferansen 2017
Øyvind Solberg Thorsen, direktør OFV, Veisikringskonferansen 2017TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
Session 49 Hans SilbornSession 49 Hans Silborn
Session 49 Hans SilbornTransportforum (VTI)
Reiselivets samferdselsløft 110210Reiselivets samferdselsløft 110210
Reiselivets samferdselsløft 110210Color Line

Similaire à Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23(20)

Plus de TSF - Trafikksikkerhetsforeningen

Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier ASÅpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier ASTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23
Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen
EPD-Norge Klimamål VegsikringskonferansenTSF - Trafikksikkerhetsforeningen

Plus de TSF - Trafikksikkerhetsforeningen(20)

Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23

Notes de l'éditeur

 1. Riksveger og fylkesveger er så mangt, både ift tilstand, kapasitet, alder, hastighet og risiko for trafikantene. Det har vært investert – og investeres fremdeles – store summer i nye riksveger. Men vi må ha to tanker i hodet og utbedre gamle, underdimensjonerte og rasfarlige veger, ikke bare klippe snorer på nye. Fylkesvegene er et sorgens kapittel, som jeg kommer tilbake til senere.
 2. Det står et spørsmålstegn på det siste utsagnet. Norske offentlige bygg og infrastruktur har en verdi som tilsvarer over 60% av oljefondet. Forvalter vi begge disse fysiske verdiene like langsiktig og profesjonelt som pengene i Norges Bank? Det er stor risiko på børsene, men det er også en stor risiko for å miste verdier på infrastruktur - som ikke er klimatilpasset.
 3. Karakter 1-5, samme som i SotN for tilstand. Er sektoren omtalt, i hvilken grad og hvor konkret, og hvor mye vil man satse på sektoren? Ingen partier har spesielt høyt focus på VA. Det påvirker vegene også, fordi denne sektoren inkluderer overvannshåndtering – dvs risiko for flom – som er viktig for vegnettet spesielt I bystrøk.
 4. RIFs tall for funksjonelt oppgraderingsbehov omfatte derfor både vedlikehold av infrastruktur som ikke trenger vesentlig oppgradering eller nybygging, og et estimert investeringsbehov for å få et tilfredsstillende funksjonsnivå på infrastruktur som ikke er hensiktsmessig bygget i dag.
 5. Tilstanden på dagens riksveinett er vurdert til karakteren 3. Dette er den samme tilstandskarakteren som ble vurdert for norske riksveier i State of the Nation 2015. Selv om de årlige bevilgningene til drift og vedlikehold på riksveinettet er økt, og nærmer seg et nivå som hindrer videre oppbygging av etterslep, så er det fortsatt store etterslep etter mange år med for lave rammer. Etterslepene må derfor tas igjen gjennom investeringstiltak. Estimert kostnad for å få riksveinettet til nivå 4 er estimert til 1000-1100 milliarder kroner. Tallet baseres på det estimerte oppgraderingsbehovet i State of the Nation 2015, på 800-1000 milliarder, samt Statens vegvesens estimeringer av investeringsbehov fra 2015 på 1000-1100 mrd. Det antas at kostnaden vil ligge på 1000-1100 milliarder kroner pr 2019. Det følger av at behovene har økt i takt med trafikkøkning og prisnivået har økt siden 2015. Det er samtidig usikkerhet i estimatet, som spennet på 100 mrd. norske kroner er et uttrykk for. Fremtidsutsikten mot 2030 har blitt vurdert med en grønn pil. I Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033 er de samlede rammene til veiformål på ca. 42 mrd. kroner per år i gjennomsnitt. Av dette utgjør omkring 37 mrd. kroner til investeringer i riksveinettet hvert år i gjennomsnittsnitt i neste NTP-periode. Dette er omtrent i samme størrelsesorden som inneværende periode, som representerer et høyt nivå sammenlignet med årene før. Til tross for dette, er ikke de planlagte investeringene nok til å realisere investeringsbehovet i løpet av inneværende transportplanperiode. Nasjonal transportplan signaliserer også at det høye investeringsnivået vil vedvare. Selv om de årlige bevilgningene til drift og vedlikehold på riksveinettet har økt, er det likevel store behov for oppgradering for å bedre standarden og møte transportpolitiske mål om framkommelighet, samt sikker og miljøvennlig transport. Det er derfor viktig at investeringstakten opprettholdes i tråd med gjeldende NTP. Det er også viktig at nye veier har en bærekraftig teknisk kvalitet, som ivaretar klimaendringer, og at dette tas hensyn til ved langsiktig planlegging. For hovedveier som forventes å ligge uforandret i generasjoner, bør det planlegges med en levetid på 100 år, slik at gjøres for større brukonstruksjoner.
 6. Store deler av riksveinettet har en standard som ikke tilfredsstiller veinormalenes krav til utforming. Det er store behov for oppgradering for å bedre standarden og for å møte transportpolitiske mål om framkommelighet samt sikker og miljøvennlig transport. Ca. 66 prosent av riksveinettet har veibredde under 8,5 meter, som er minste veibredde for nye riksveier. Ca. 16 prosent av riksveinettet er så smalt at det mangler gul midtstripe, dvs. <7,5 meter. Ca. 24 prosent av riksveinettet har fartsgrense lavere enn 80 km/t 20 punkter på riksveinettet har lavere fri høyde enn 4,2 meter Det er registrert ca. 400 kjente skredpunkter Det er behov for om lag 1100 km nye gang- og sykkelveier I mange år har rammene til drift og vedlikehold for riksveier ligget under det som skal til for å opprettholde den tekniske tilstanden på veinettet. Dette har ført til en gradvis økning av etterslepet Statens vegvesen har som del av utredningsfasen til (NTP) 2018–2027 gjennomført en oppdatert kartlegging av det tekniske forfallet, altså det tekniske vedlikeholdsetterslepet for riks- og fylkesveier. Etterslepet for riksveinettet er beregnet til ca. 33 mrd. med et usikkerhetsspenn fra 28-46 mrd. Etterslepet = kostnadene for å bringe veinettet opp til en standard som da veinettet ble bygget, kombinert med ivaretakelse av lover og forskrifter. Det siste er primært knyttet til tunneler. Kostnadene omfatter ikke oppgradering til en standard i henhold til veinormalene, for å ivareta dagens krav til trafikksikkerhet og framkommelighet. Det funksjonelle behovet antas dermed å være større!
 7. Skaffe seg enda bedre oversikt over tilstand og tiltak NTP-finansiering for oppgradering Effektivisering gjennom leverandørdialog, anskaffelser som premierer kompetanse og innovasjon, digitalisering som gir effekter Prioritering av ulike mål, se neste sider
 8. Tekniske råd og prioriteringer
 9. https://www.forskningsradet.no/indikatorrapporten/indikatorrapporten-dokument/bevilgninger-og-virkemidler/nasjonale-bevilgninger/ BAE sektoren får 3-4% av samlede forskningsmidler men utgjør 15-20% av verdiskapingen i Norge.