Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23

TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
13 Feb 2023
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
1 sur 13

Contenu connexe

Similaire à Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23

Infrastructure 2013: Public Transport. Hvorfor trenger vi offentlig transport?Infrastructure 2013: Public Transport. Hvorfor trenger vi offentlig transport?
Infrastructure 2013: Public Transport. Hvorfor trenger vi offentlig transport?HabitatNorway
Trafikksikker fremkommelighet, Johan Grandlund Vegsikringskonferansen 2018Trafikksikker fremkommelighet, Johan Grandlund Vegsikringskonferansen 2018
Trafikksikker fremkommelighet, Johan Grandlund Vegsikringskonferansen 2018TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
Trafikksikker fremkommelighet.Trafikksikker fremkommelighet.
Trafikksikker fremkommelighet.Johan Granlund
Trafikksikkerhet og skadeomfang Vegsikringskonferansen 2021Trafikksikkerhet og skadeomfang Vegsikringskonferansen 2021
Trafikksikkerhet og skadeomfang Vegsikringskonferansen 2021TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
Konferanse om klima, teknologi og transport 2. desember 2016Konferanse om klima, teknologi og transport 2. desember 2016
Konferanse om klima, teknologi og transport 2. desember 2016insam
 Gjennomføringsplan for MC tiltak  Vegsikringskonferansen 2023 Gjennomføringsplan for MC tiltak  Vegsikringskonferansen 2023
Gjennomføringsplan for MC tiltak Vegsikringskonferansen 2023TSF - Trafikksikkerhetsforeningen

Plus de TSF - Trafikksikkerhetsforeningen

Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier ASÅpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier ASTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23
Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen

Plus de TSF - Trafikksikkerhetsforeningen(20)

Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23

Notes de l'éditeur

  1. Veg har stor verdi for samfunn og produktivitet i landet 90 prosent av transportarbeidet og 97 prosent av vareverdien fraktes på veg Vi jobber for at riksveiene skal være åpne og trygge året rundt, slik at trafikantene får en enklere reisehverdag og kommer fram i tide. I en prioriteringsplan vil det være prosjekter som skifter plass på listen. Vi skal få mer for pengene ved å redusere kostnader og øke nytten av prosjektene.
  2. Ta opp behov for mer fleksibilitet og så kan du formidle at når vi jobbet med å etablere FMO på «dødsvegen» E16 mellom Bergen og Voss i 2012-2014, så hadde vi god dialog med NLF Hordaland. NLF var også involvert da vi gjennomførte en risikoanalyse i samband med FMO i smalere tuneller.
  3. Hentet fra dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2021 Dette tilsvarer 24 % av alle dødsulykkene. De forholdene som oftest går igjen er horisontal linjeføring (8 ulykker) og sikthindringer (6 dødsulykker). I perioden 2012 – 2021 er forhold knyttet til veg og vegmiljø vurdert til å være medvirkende faktorer ved 29 % av dødsulykkene. De forholdene som oftest går igjen er vegens horisontale, sikthindringer langs vegen og mangelfull skilting og oppmerking.
  4. Hentet fra dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2021 Når vi ser på faktorer knyttet til veg og vegmiljø, er utforming av vegens sideterreng den faktoren som har den største betydningen for hvilket skadeomfang ulykkene får. Farlig sideterreng kan være fjellknauser, vann, trær, jordvoller, grøfter, skråninger og avkjørsler. Påkjørsel med bråstopp eller slag mot faste elementer i sideterrenget kan føre til at en utforkjøring får dødelig utgang, avhengig av fart, hvor kjøretøyet treffer og kjøretøyets karosseristyrke. Med faktoren «siderekkverk» menes ulykker hvor siderekkverket ikke har klart å forhindre utfallet av ulykken. Dette kan være at rekkverket er for svakt forankret, for kort eller for lavt ihht regelverket. Det innbefatter også for eksempel ulykker med MC hvor mc-fører/passasjer har omkommet ved treff av rekkverk og tunge kjøretøy hvor rekkverket ikke har holdt igjen kjøretøyet. De andre faktorene i tabell 18 er ulykker som har skjedd der det ikke er rekkverk.
  5. Ulykkestallene har gått kraftig ned de siste årene og var i 2021 på sitt laveste nivå noensinne. Nedgangen har vært særlig stor blant førere og passasjerer i personbil, der antall drepte og hardt skadde nesten er halvert på ti år. Den samme utviklingen finner vi ikke igjen blant motorsyklistene. Her har antall drepte og hardt skadde vært stabilt eller til og med svakt økende. Hvis denne utviklingen fortsetter, vil motorsyklister utgjøre en stadig større andel av alle drepte og hardt skadde i trafikken i årene som kommer.
  6. Alle våre naboland har byer med mye høyere sykkelandeler enn våre beste byer. (Bergen må bedre infrastruktur) De beste byene i Sverige og Finland har over 20 %. Og i de fleste EØS land har de beste byene over 10 % andel
  7. Som følga av svært høye ulykkestall på slutten av 60 tallet, ble føreropplæringen satt i system. Det ble stilt krav til trafikkskoler og trafikklærerkompetanse. Det ble utarbeidet felles planer for opplæringen i form av normalplaner. Den første kom i 1969, og har blitt fornyet ca. hvert 10 år. Føreropplæring har endret seg fra instruksjon i teknisk kjøretøybehandling og samhandling med andre trafikanter, til i større grad veilede elevene for å bidra til riktig holdning og motivasjon til trafikksikker adferd. Den gjeldene læreplan som ble vedtatt i 2005, ble revidert i 2017. Den tydeliggjør endringen fra mest instruksjon i tekniske og trafikale ferdigheter, til å veilede elevene til riktig holdning og motivasjon til trafikksikker adferd.