Trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan Vegsikringskonferansen 2021

TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
TSF - TrafikksikkerhetsforeningenTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
Trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan
Hvilke mål og utfordringer i årene som
kommer har vi for å nå målene i nullvisjonen
Vegsikringskonferansen 2021
6. september 2021
Guro Ranes
Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet, Statens vegvesen
2
Målformulering i Stortingsmelding om NTP 2022-2033
3
Utvikling og ambisjon for utvikling i antall drepte og hardt skadde fram mot 2030
4
Utvikling og ambisjon for utvikling i antall drepte fram mot 2030
● Tiltak for trafikksikkerhet på vei og veiinfrastruktur
● Tiltak for trafikksikkerhet for fotgjengere og syklister i byområder
● Målrettet innsats mot høyrisikofaktorer og utsatte trafikantgrupper
● Reduksjon av ulykker med tunge kjøretøy
● Trafikksikkerhetsarbeid i private og offentlige virksomheter
● Økt sikkerhet gjennom teknologiutvikling
5
Prioriterte satsingsområder innenfor trafikksikkerhet i NTP 2022-2033
Forankring i NTP 2022-2033
● Med utgangspunkt i målene og innsatsområdene i Nasjonal transportplan, gir
Samferdselsdepartementet Statens vegvesen mandat til å lede arbeidet med
rulleringen av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei.
● Formålet med planen er å utarbeide et bredt spekter av omforente og faglig
forankrede tiltak, i tillegg til å styrke samarbeidet mellom de sentrale
trafikksikkerhetsaktørene. Tiltaksplanen framstiller hvordan aktørene skal bidra
til reduksjon i antall drepte og hardt skadde.
● Gjennom arbeidet med tiltaksplanen skal det settes mål for tilstandsutviklingen
innenfor områder av stor betydning for trafikksikkerheten, som for eksempel
overholdelse av fartsgrenser og bruk av bilbelte.
● Det skal også konkretiseres tiltak for å nå målene i Nasjonal transportplan.
6
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-2025
7
Hovedkategorier og innstatsområder i Tiltaksplan 2022-2025
Hovedkategori Innsatsområde
(A) Risikoatferd i trafikken 1. Fart
2. Rus
3. Belte i bil og buss og sikring av barn
4. Uoppmerksomhet
(B) Befolkningsgrupper 5. Barn (0-14 år)
6. Ungdom og unge førere
7. Eldre trafikanter og trafikanter med funksjonsnedsettelser
(C) Trafikantgrupper/
kjøretøygrupper
8. Gående og syklende
9. Motorsykkel og moped
10. Godstransport på veg
(D) Trafikksikre veger 11. Møteulykker og utforkjøringsulykker
12. Drift og vedlikehold
(E) Teknologi/Intelligente
transportsystemer (ITS)
13. Bruk av ny teknologi i trafikksikkerhetsarbeidet
(F) Systematisk trafikk-
sikkerhetsarbeid i
offentlig og privat sektor
14. Systematisk trafikksikkerhetsarbeid i fylkeskommuner og
kommuner
8
Innsatsområder i Tiltaksplanen 2022-2025 i forhold til omtale i NTP 2022-2033
NTP 2022 - 2033 Foreslåtte innsatsområder i tiltaksplanen
Tiltak for trafikksikkerhet på vei og
veiinfrastruktur
Møteulykker og utforkjøringsulykker (11)
Drift og vedlikehold (12)
Tiltak for trafikksikkerhet for fotgjengere og
syklister i byområder
Gående og syklende (8)
Målrettet innsats mot høyrisikogrupper og
utsatte trafikantgrupper
Fart (1)
Rus (2)
Belte i bil og buss og sikring av barn (3)
Uoppmerksomhet (4)
Barn (5)
Ungdom og unge førere (6)
Eldre trafikanter og trafikanter med
funksjonsnedsettelser (7)
Motorsykkel og moped (9)
Reduksjon av ulykker med tunge kjøretøy Godstransport på veg (10)
Trafikksikkerhet i private og offentlige
virksomheter
Systematisk trafikksikkerhetsarbeid i fylkeskommuner
og kommuner (14)
Økt sikkerhet gjennom teknologiutvikling Bruk av ny teknologi i trafikksikkerhetsarbeidet (13)
• Etablering av midtrekkverk og forsterket midtoppmerking vil fortsatt være
viktige tiltak, i tillegg til …….. (side 91)
• Dersom veiene utvides slik at det kan etableres forsterket
midtoppmerking, vil det gi betydelig trafikksikkerhetsgevinst til en lavere
kostnad enn bygging av midtrekkverk (side 91)
• Regjeringen legger gjennom investeringene prioritert for oppstart i første
seksårsperiode til rette for at 60 prosent av trafikkarbeidet på riksveier
med fartsgrense 70 km/t eller høyere vil foregå på møtefrie veier innen
2028. Pr. 1. januar 2020 var denne andelen 51,5 prosent (side 91)
• Videre er det en langsiktig ambisjon at alle riksveier med fartsgrense 70
km/t eller høyere, på sikt skal ha minstestandard for utforkjøringsulykker.
Dette innebærer at veien skal oppfylle gjeldende krav til utforming og
omfang av siderekkverk, ettergivende master, profilert kantlinje, utbedring
eller skilting av farlige kurver samt utbedring av terrenget langs veien der
det ikke er siderekkverk (side 91/92).
9
Viktige føringer fra NTP – Møteulykker og utforkjøringsulykker
• Innenfor drift er det spesielt vinterdriften, med brøyting og
strøing med salt og sand, som er de viktigste oppgavene
(side 92)
• Høyest prioritet innenfor vedlikeholdet gis til å rette opp
skader som kan føre til at veien blir akutt trafikkfarlig eller
at framkommeligheten reduseres vesentlig (side 92).
• En forutsetning for trafikksikkerhetsarbeidet er et nært
samarbeid med entreprenørbransjen, og at gjeldende
kompetansekrav og opplæringsprogram blir fulgt (side 92).
10
Viktige føringer fra NTP – Drift og vedlikehold
• Det vil ta tid før fullt automatiserte kjøretøy utfører en
betydelig del av transportarbeidet. Det er særlig utfordringer
knyttet til overgangsfasen der føreren vil måtte overta fra
automatisert kjøring (side 96).
• (Statens vegvesen) gjennomfører ulike piloter med intelligente
transportsystemer (ITS) for bedre framkommelighet, mobilitet
og trafikksikkerhet, og er involvert i forskning og utvikling innen
ITS. For best mulig regulering av automatisert transport har
Statens vegvesen behov for mer kunnskap om førerens atferd,
forutsetninger og behov i automatiserte kjøretøy
sammenliknet med vanlige kjøretøy mv., blant annet for å
vurdere behov for tilpasninger i føreropplæringen (side 96).
11
Viktige føringer fra NTP – Bruk av ny teknologi
Nullvisjonens tre pilarer
Tre områder som er gjensidig avhengig av hverandre
13
1 sur 13

Recommandé

Erfaringer fra tilsynssaker i 2020 og hva vegaktører kan lære fra dette Vegsi... par
Erfaringer fra tilsynssaker i 2020 og hva vegaktører kan lære fra dette Vegsi...Erfaringer fra tilsynssaker i 2020 og hva vegaktører kan lære fra dette Vegsi...
Erfaringer fra tilsynssaker i 2020 og hva vegaktører kan lære fra dette Vegsi...TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
99 vues14 diapositives
Trafikksikkerhet og samfunnsnytte - Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2021 par
Trafikksikkerhet og samfunnsnytte - Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2021Trafikksikkerhet og samfunnsnytte - Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2021
Trafikksikkerhet og samfunnsnytte - Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2021TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
122 vues12 diapositives
Vegvesenet i Nasjonal transportplan - fokus på trafikkmiljøet par
Vegvesenet i Nasjonal transportplan - fokus på trafikkmiljøetVegvesenet i Nasjonal transportplan - fokus på trafikkmiljøet
Vegvesenet i Nasjonal transportplan - fokus på trafikkmiljøetTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
108 vues14 diapositives
Trafikksikkerhetsrevisjoner og inspeksjoner - Vegsikringskonferansen 2021 par
Trafikksikkerhetsrevisjoner og inspeksjoner - Vegsikringskonferansen 2021Trafikksikkerhetsrevisjoner og inspeksjoner - Vegsikringskonferansen 2021
Trafikksikkerhetsrevisjoner og inspeksjoner - Vegsikringskonferansen 2021TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
168 vues28 diapositives
Bedre trafikksikkerhet og mer kompleks trafikkmiljo Vegsikringskonferansen 2020 par
Bedre trafikksikkerhet og mer kompleks trafikkmiljo Vegsikringskonferansen 2020Bedre trafikksikkerhet og mer kompleks trafikkmiljo Vegsikringskonferansen 2020
Bedre trafikksikkerhet og mer kompleks trafikkmiljo Vegsikringskonferansen 2020TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
78 vues24 diapositives
Effekten av ulykkesundersøkelsene par
Effekten av ulykkesundersøkelsene Effekten av ulykkesundersøkelsene
Effekten av ulykkesundersøkelsene TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
962 vues19 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan Vegsikringskonferansen 2021

Revisjon av Vegnormal N301 Arbeid på og langs veg Vegsikringskonferansen mari... par
Revisjon av Vegnormal N301 Arbeid på og langs veg Vegsikringskonferansen mari...Revisjon av Vegnormal N301 Arbeid på og langs veg Vegsikringskonferansen mari...
Revisjon av Vegnormal N301 Arbeid på og langs veg Vegsikringskonferansen mari...TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
17 vues26 diapositives
Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23 par
Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23
Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
13 vues13 diapositives
Frode Hvattum, strategidirektør Ruter par
Frode Hvattum, strategidirektør RuterFrode Hvattum, strategidirektør Ruter
Frode Hvattum, strategidirektør Ruterinsam
1.4K vues16 diapositives
ITS på veg - hva er å se i horisonten - 29.09.14 par
ITS på veg - hva er å se i horisonten - 29.09.14ITS på veg - hva er å se i horisonten - 29.09.14
ITS på veg - hva er å se i horisonten - 29.09.14Bymiljoetaten
230 vues38 diapositives
Revisjon av Vegnormal N301 Vegsikringskonferanse par
Revisjon av Vegnormal N301 VegsikringskonferanseRevisjon av Vegnormal N301 Vegsikringskonferanse
Revisjon av Vegnormal N301 VegsikringskonferanseTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
23 vues7 diapositives
Prosjektet METR – Elektroniske Trafikkreguleringer Vegsikringskonferansen 202... par
Prosjektet METR – Elektroniske Trafikkreguleringer Vegsikringskonferansen 202...Prosjektet METR – Elektroniske Trafikkreguleringer Vegsikringskonferansen 202...
Prosjektet METR – Elektroniske Trafikkreguleringer Vegsikringskonferansen 202...TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
11 vues11 diapositives

Similaire à Trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan Vegsikringskonferansen 2021(20)

Frode Hvattum, strategidirektør Ruter par insam
Frode Hvattum, strategidirektør RuterFrode Hvattum, strategidirektør Ruter
Frode Hvattum, strategidirektør Ruter
insam1.4K vues
ITS på veg - hva er å se i horisonten - 29.09.14 par Bymiljoetaten
ITS på veg - hva er å se i horisonten - 29.09.14ITS på veg - hva er å se i horisonten - 29.09.14
ITS på veg - hva er å se i horisonten - 29.09.14
Bymiljoetaten230 vues
Plansatsing og parkering - parkering som sentralt virkemiddel i byutviklingen... par Bymiljoetaten
Plansatsing og parkering - parkering som sentralt virkemiddel i byutviklingen...Plansatsing og parkering - parkering som sentralt virkemiddel i byutviklingen...
Plansatsing og parkering - parkering som sentralt virkemiddel i byutviklingen...
Bymiljoetaten155 vues
Unni Larsen - Smart City Bærum par insam
Unni Larsen - Smart City BærumUnni Larsen - Smart City Bærum
Unni Larsen - Smart City Bærum
insam1.1K vues
Konferanse om klima, teknologi og transport 2. desember 2016 par insam
Konferanse om klima, teknologi og transport 2. desember 2016Konferanse om klima, teknologi og transport 2. desember 2016
Konferanse om klima, teknologi og transport 2. desember 2016
insam544 vues
17.00 Det gode norske samarbeidet om MC-strategien, Karsten Nikolaisen, Morte... par MHF Tylösandsseminariet
17.00 Det gode norske samarbeidet om MC-strategien, Karsten Nikolaisen, Morte...17.00 Det gode norske samarbeidet om MC-strategien, Karsten Nikolaisen, Morte...
17.00 Det gode norske samarbeidet om MC-strategien, Karsten Nikolaisen, Morte...
Norges Lastebileierforbund innlegg Ingrid Dahl Hovland Nye Veier par Ingrid Dahl Hovland
Norges Lastebileierforbund  innlegg Ingrid Dahl Hovland Nye VeierNorges Lastebileierforbund  innlegg Ingrid Dahl Hovland Nye Veier
Norges Lastebileierforbund innlegg Ingrid Dahl Hovland Nye Veier

Plus de TSF - Trafikksikkerhetsforeningen

Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23 par
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
25 vues13 diapositives
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS par
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier ASÅpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier ASTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
16 vues17 diapositives
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23 par
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
17 vues13 diapositives
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23 par
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
22 vues21 diapositives
Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23 par
Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23
Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
24 vues9 diapositives
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23 par
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
18 vues26 diapositives

Plus de TSF - Trafikksikkerhetsforeningen(20)

Trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan Vegsikringskonferansen 2021

 • 1. Trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan Hvilke mål og utfordringer i årene som kommer har vi for å nå målene i nullvisjonen Vegsikringskonferansen 2021 6. september 2021 Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet, Statens vegvesen
 • 3. 3 Utvikling og ambisjon for utvikling i antall drepte og hardt skadde fram mot 2030
 • 4. 4 Utvikling og ambisjon for utvikling i antall drepte fram mot 2030
 • 5. ● Tiltak for trafikksikkerhet på vei og veiinfrastruktur ● Tiltak for trafikksikkerhet for fotgjengere og syklister i byområder ● Målrettet innsats mot høyrisikofaktorer og utsatte trafikantgrupper ● Reduksjon av ulykker med tunge kjøretøy ● Trafikksikkerhetsarbeid i private og offentlige virksomheter ● Økt sikkerhet gjennom teknologiutvikling 5 Prioriterte satsingsområder innenfor trafikksikkerhet i NTP 2022-2033
 • 6. Forankring i NTP 2022-2033 ● Med utgangspunkt i målene og innsatsområdene i Nasjonal transportplan, gir Samferdselsdepartementet Statens vegvesen mandat til å lede arbeidet med rulleringen av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei. ● Formålet med planen er å utarbeide et bredt spekter av omforente og faglig forankrede tiltak, i tillegg til å styrke samarbeidet mellom de sentrale trafikksikkerhetsaktørene. Tiltaksplanen framstiller hvordan aktørene skal bidra til reduksjon i antall drepte og hardt skadde. ● Gjennom arbeidet med tiltaksplanen skal det settes mål for tilstandsutviklingen innenfor områder av stor betydning for trafikksikkerheten, som for eksempel overholdelse av fartsgrenser og bruk av bilbelte. ● Det skal også konkretiseres tiltak for å nå målene i Nasjonal transportplan. 6 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-2025
 • 7. 7 Hovedkategorier og innstatsområder i Tiltaksplan 2022-2025 Hovedkategori Innsatsområde (A) Risikoatferd i trafikken 1. Fart 2. Rus 3. Belte i bil og buss og sikring av barn 4. Uoppmerksomhet (B) Befolkningsgrupper 5. Barn (0-14 år) 6. Ungdom og unge førere 7. Eldre trafikanter og trafikanter med funksjonsnedsettelser (C) Trafikantgrupper/ kjøretøygrupper 8. Gående og syklende 9. Motorsykkel og moped 10. Godstransport på veg (D) Trafikksikre veger 11. Møteulykker og utforkjøringsulykker 12. Drift og vedlikehold (E) Teknologi/Intelligente transportsystemer (ITS) 13. Bruk av ny teknologi i trafikksikkerhetsarbeidet (F) Systematisk trafikk- sikkerhetsarbeid i offentlig og privat sektor 14. Systematisk trafikksikkerhetsarbeid i fylkeskommuner og kommuner
 • 8. 8 Innsatsområder i Tiltaksplanen 2022-2025 i forhold til omtale i NTP 2022-2033 NTP 2022 - 2033 Foreslåtte innsatsområder i tiltaksplanen Tiltak for trafikksikkerhet på vei og veiinfrastruktur Møteulykker og utforkjøringsulykker (11) Drift og vedlikehold (12) Tiltak for trafikksikkerhet for fotgjengere og syklister i byområder Gående og syklende (8) Målrettet innsats mot høyrisikogrupper og utsatte trafikantgrupper Fart (1) Rus (2) Belte i bil og buss og sikring av barn (3) Uoppmerksomhet (4) Barn (5) Ungdom og unge førere (6) Eldre trafikanter og trafikanter med funksjonsnedsettelser (7) Motorsykkel og moped (9) Reduksjon av ulykker med tunge kjøretøy Godstransport på veg (10) Trafikksikkerhet i private og offentlige virksomheter Systematisk trafikksikkerhetsarbeid i fylkeskommuner og kommuner (14) Økt sikkerhet gjennom teknologiutvikling Bruk av ny teknologi i trafikksikkerhetsarbeidet (13)
 • 9. • Etablering av midtrekkverk og forsterket midtoppmerking vil fortsatt være viktige tiltak, i tillegg til …….. (side 91) • Dersom veiene utvides slik at det kan etableres forsterket midtoppmerking, vil det gi betydelig trafikksikkerhetsgevinst til en lavere kostnad enn bygging av midtrekkverk (side 91) • Regjeringen legger gjennom investeringene prioritert for oppstart i første seksårsperiode til rette for at 60 prosent av trafikkarbeidet på riksveier med fartsgrense 70 km/t eller høyere vil foregå på møtefrie veier innen 2028. Pr. 1. januar 2020 var denne andelen 51,5 prosent (side 91) • Videre er det en langsiktig ambisjon at alle riksveier med fartsgrense 70 km/t eller høyere, på sikt skal ha minstestandard for utforkjøringsulykker. Dette innebærer at veien skal oppfylle gjeldende krav til utforming og omfang av siderekkverk, ettergivende master, profilert kantlinje, utbedring eller skilting av farlige kurver samt utbedring av terrenget langs veien der det ikke er siderekkverk (side 91/92). 9 Viktige føringer fra NTP – Møteulykker og utforkjøringsulykker
 • 10. • Innenfor drift er det spesielt vinterdriften, med brøyting og strøing med salt og sand, som er de viktigste oppgavene (side 92) • Høyest prioritet innenfor vedlikeholdet gis til å rette opp skader som kan føre til at veien blir akutt trafikkfarlig eller at framkommeligheten reduseres vesentlig (side 92). • En forutsetning for trafikksikkerhetsarbeidet er et nært samarbeid med entreprenørbransjen, og at gjeldende kompetansekrav og opplæringsprogram blir fulgt (side 92). 10 Viktige føringer fra NTP – Drift og vedlikehold
 • 11. • Det vil ta tid før fullt automatiserte kjøretøy utfører en betydelig del av transportarbeidet. Det er særlig utfordringer knyttet til overgangsfasen der føreren vil måtte overta fra automatisert kjøring (side 96). • (Statens vegvesen) gjennomfører ulike piloter med intelligente transportsystemer (ITS) for bedre framkommelighet, mobilitet og trafikksikkerhet, og er involvert i forskning og utvikling innen ITS. For best mulig regulering av automatisert transport har Statens vegvesen behov for mer kunnskap om førerens atferd, forutsetninger og behov i automatiserte kjøretøy sammenliknet med vanlige kjøretøy mv., blant annet for å vurdere behov for tilpasninger i føreropplæringen (side 96). 11 Viktige føringer fra NTP – Bruk av ny teknologi
 • 12. Nullvisjonens tre pilarer Tre områder som er gjensidig avhengig av hverandre
 • 13. 13