Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Prihlaska Best Project Management 2010

725 vues

Publié le

Publié dans : Business, Technologie
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Prihlaska Best Project Management 2010

  1. 1. Přihláška do soutěže Přihláška do soutěže Best Project Management 2010 Základní podmínky účasti: Do ocenění BEST PROJECT MANAGEMENT mohou být zařazeny společnosti a projekty, které splní následující podmínky: a) Společnost má sídlo (právní subjektivitu) v České republice nebo Slovenské republice b) Alespoň část projektu byla realizovaná na území České republiky a/nebo Slovenské republiky c) Projekt byl dokončen a/nebo akceptován ze strany zadavatele/sponzora mezi 1.2.2009 a 31.1.2010, tzn. že projekt je v produktivním (rutinním) provozu d) Celkové výdaje projektu přesáhly 1,0 mil CZK bez DPH nebo 39.192,63 EUR bez DPH Nominované projekty musí naplňovat základní charakteristiky vymezení projektu, tedy, že jde o dočasnou aktivitu sloužící k vytvoření unikátního produktu nebo služby, která má definovaný začátek a konec. Nominované projekty by tedy měly zejména být charakterizovány časovým ohraničením aktivit, využíváním ad-hoc sestaveného a dočasného týmu a dodáním unikátního produktu či služby. Přihlášeny mohou být projekty realizující změnové aktivity v komerčních organizacích i ve veřejné správě (příkladem jsou projekty v oblasti ICT, organizačních či procesních změn, marketingových nebo regulatorních aktivit apod.), technologické, stavební i developerské projekty. Projekty, které se zúčastnily této soutěže v minulých letech, se nemohou znovu do soutěže přihlásit. Všechny projekty budou posuzovány zejména z pohledu úrovně a kvality projektového řízení a dosažení stanovených cílů projektu. O výsledcích soutěže rozhodne odborná porota ve tříkolovém hodnocení. V prvním kole porota ověří, zda všechny přihlášené projekty splňují podmínky účasti v soutěži. Ve druhém kole přidělí porota každému projektu v každé hodnocené kategorii body v rozmezí 1 (nejhorší) – 5 (nejlepší) a rozhodne o počtu projektů, které postoupí do třetího kola (obvykle 5 projektů). Projekty, které obdrží nejvyšší počet bodů po zohlednění významu jednotlivých kategorií, postoupí do třetího kola. Ve třetím kole rozhodne porota na základě osobní prezentace finálových projektů o jejich umístění. Účast v soutěži je bezplatná, organizátoři nehradí náklady spojené s účastí ani nevrací poskytnuté materiály. Informace vyplněné ve žlutě zvýrazněných odstavcích mohou být organizátory veřejně publikovány (podle článku 7 Závazných podmínek) v článcích o soutěži, sborníku ap. - pokud s některou částí nesouhlasíte, prosíme uvěďte. V případě dotazů a nejasností při vyplňování přihlášky se prosím obraťte na Nikolu Rafaje, nikola.rafaj@tuesday.cz, tel: +420 602 503 583. 1z4
  2. 2. Přihláška do soutěže Přihláška k vyplnění Základní informace 1. Profil přihlášeného soutěžícího 1.1 Název projektu 1.2 Organizace, společnost klienta/ příjemce projektu 1.3 Projektový manažer Jméno projektového manažera Funkce v organizaci Společnost Logo společnosti1 Přiložím k přihlášce Ke stažení na www: www. Adresa Telefon E-mail www společnosti Role v projektu Dodavatel Interní dodavatel Odběratel Interní odběratel 1.4 Sponzor / Zadavatel2 Jméno sponzora Funkce v organizaci Adresa Telefon E-mail www Role v projektu Dodavatel Interní dodavatel Odběratel Interní odběratel 2. Profil hlavních zúčastněných subdodavatelů (pokud byli používáni) Název subdodavatelů Název/popis subdodávaného řešení Projektový manažer 3. Profil projektového manažera Získaná certifikace v oblasti projektového řízení Délka praxe v projektovém řízení Přehled klíčových realizovaných projektů 4. Informace o projektu (kvalitativní) (max. 50 slov na řádku) 4.1 Krátké představení projektu (důvod vzniku projektu, cíl projektu, průběh řízení a realizace projektu, jeho důležitost pro organizaci, čím byl projekt výjimečný, čím se liší od podobných projektů) 4.2 Popis výsledků projektu (funkčnost, struktura, technologické řešení, společenský přínos a možnost dalšího využití) 4.3 Popis projektového týmu/projektových týmu (popište projektové týmy na straně dodavatele a na straně odběratele a jejich složení, stabilitu a efektivitu) 1 Logo přiložte v JPG nebo obdobném formátu (v kvalitě pro web) nebo uveďte www, kde lze stáhnout. 2 Osoba, v rámci organizace, kde byl projekt realizován, která poskytuje finanční a jiné hlavní zdroje. 2z4
  3. 3. Přihláška do soutěže Klíčové informace o projektu – projektové řízení Tato část přihlášky představuje pro porotce nejdůležitější informace pro hodnocení, proto doporučujeme ji vyplnit s maximální pečlivostí. Uveďte co nejkonkrétněji cíle a přínosy projektu – jak kvantitativní, tak i kvalitativní, které vystihnou, v čem byl projekt úspěšný. Popište i důležité aspekty projektového řízení – příklady nejlepších postupů projektového řízení. 5. Cíle a přínosy 5.1 Plánované cíle (měřitelné) Dosažené cíle 5.2 Plánované přínosy (metriky) Dosažené přínosy 5.3 Posouzení originálnosti projektového řízení (reakce na neobvyklé výzvy, inovativnost a netradiční pojetí projektového řízení) 5.4 Projektové řízení a postupy (použitá metodika, nástroje, problémy v rámci projektu, efektivita, překonání problematických etap, krizové situace projektu a jejich řízení, způsob řízení změn, rychlost implementace) 5.5 Postupy vedení projektu a prostředí (Vztah vedení projektu k liniovému vedení, role sponzora, role projektové kanceláře, úloha projektového řízení v organizaci klienta/ sponzora) 3z4
  4. 4. Přihláška do soutěže Doplňující informace o projektu Tato část přihlášky představuje pro porotce doplňující informace pro hodnocení, které mohou hrát významnou roli pro rozhodnutí, zda přihlášku zařadit mezi finalisty či nikoliv. 6. Informace o projektu (kvantitativní) Kategorie Ukazatele Celková Skutečnost vs. hodnota Plán (% z plánu) 6.1 Celkový Počet projektových člověkodní rozsah plánovaných projektového Počet projektových člověkodní řízení realizovaných Podíl interních lidských zdrojů Podíl externích lidských zdrojů Počet právních subjektů v roli subdodavatelů Počet interních uživatelů Počet externích uživatelů 6.2 Rozpočet Celkový rozpočet (uveďte, které hlavní CZK dodávaného položky výdajů byly plánovány a řízeny, EUR řešení např. rozdělení materiál, práce, rezerva) 6.3 Regionální V ČR rozsah Ve SR projektu (odhad % V jiných zemích pracnosti) 6.4 Termín Datum zahájení projektu Datum ukončení projektu 7. Čestné prohlášení soutěžícího V zastoupení své organizace podávám přihlášku do soutěže „Best Project Management 2010“. Seznámil/a jsem se s podmínkami účasti a zavazuji se je dodržovat. Beru na vědomí, že může nastat situace, kdy bude nutno poskytnout další materiály a informace, jež může hodnotící komise vyžadovat. Prohlašuji, že podle mého vědomí jsou informace v této přihlášce přesné a že jsem je oprávněn/a poskytovat. Beru na vědomí a souhlasím s telefonickým ověřením uvedených údajů u zadavatele/ sponzora ze strany organizátorů. Datum Podpis (v případě tištěné přihlášky) Vyplněný formulář zašlete: 1. buď na e-mail: katerina.radlova@tuesday.cz (Kateřina Rádlová, tel +420 277 004 638) 2. anebo poštou na adresu: TUESDAY Business Network Milady Horákové 109/116 160 41 Praha 6 nejpozději do 23.4.2010. Více informací na www.bestprojectmanagement.cz 4z4

×