Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Konstrukcija letelica.Aeroprofil i izbor geometrije.pdf

 1. Konstrukcija Letelica Aeroprofil i izbor geometrije Zlatko Petrović February 28, 2007
 2. Proces koncipiranja letelice
 3. Prošireni krug
 4. Deo I Aerodinamika Aeroprofila
 5. Terimini i definicije u aerodinamici – 1/5 Do sada bi trebalo da su jasni sledeći pojmovi: Aerodinamički centar Tačka oko koje se ne menja koeficijent momenta aeroprofila ili krila kada se menja napadni ugao strujanja. Aeroprofil Presek krila. Osnovni uticaj na uzgon i otpor krila. Centar pritiska Tačka u kojoj je moment od uzgona jednak nuli. Tu deluje sila uzgona. Položaj centra potiska se menja sa napadnim uglom. Tetiva Rastojanje od napadne do izlazne ivice aeroprofila. Cirkulacija Mera vrtložnosti strujnog polja. Za neviskozan fluid: L = Γ · V · % CFD Proračunska mehanika fluida. Skup raznih tehnika za proračun strujanja.
 6. Terimini i definicije u aerodinamici – 2/5 Gustina Masa po jedinici zapremine fluida. Za nekompresibilan model strujanja gustina je konstantna i iznosi % = 1.225 [kg/m3] pri standardnim uslovima (p = 100325 [Pa] i t = 15◦C). Otpor Sila koja se protivi kretanju. Osnovne komponente: Otpor trenja (presudna veličina površine) Otpor usled razlike pritisaka (presudan oblik) Indukovani otpor (presudni vitkost krila i koeficijent uzgona) Talasni otpor (presudna brzina leta) Interferencije komponenti letelice i interakcije sa pogonom
 7. Terimini i definicije u aerodinamici – 3/5 Koeficijent otpora Koeficijent otpora se definiše: CD ≡ Cx = D qS Dinamički pritisak Definicija: q = 1 2 %V 2 , [Pa] Uzgon Sila koja deluje upravno na pravac leta (ne vrši rad!) U horizontalnom letu ova je sila jednaka težini letelice. L = %ΓV Koeficijent uzgona Definiše se: CL ≡ Cz = L qS
 8. Terimini i definicije u aerodinamici – 4/5 Srednja aerodinamička tetiva Tetiva dvodimenzionalnog krila koje ima iste karakteristike, kao realno krilo. NACA aeroprofili Aeroprofili, koje konstruisala NACA organizacija. NACA je kasnije reorganizovana u NASA. Panel Metod Numerička tehnika kojom se singularna rešenja neviskoznog i nekompresibilnog strujanja rasporedjuju po površini letelice u cilju zadovoljavanja graničnih uslova. Zakrilce Spojeno šarnirom u blizini izlazne ivice aeroprofila. Širina se zadaje u procentima tetive aeroprofila, a odklon u stepenima. Koeficijent pritiska Bezdimenzioni izraz za pritisak, definicija: CP = p − p∞ q
 9. Terimini i definicije u aerodinamici – 5/5 Stoling (Slom uzgona) Nakon nekog napadnog ugla uzgon nije više proporcionalan napadnom uglu, već počinje sporije (brže) da opada sa porastom napadnog ugla. Ta pojava se naziva stoling. Pri poletanju se mora izbeći stoling jer bi se letelica razbila o zemlju usled nedovoljnog uzgona. Strujna linija Konture (linije) tangentne na pravac brzine strujanja. Opterećenje krila Težina letelice po jedinici referentne površine: W S = mg S Razmah krila Rastojanje izmedju najudaljenijih tačaka krila normalno na osu letelice (b). Suženje krila odnos izmedju tetiva na vrhu i u korenu krila λ = `t/`o. Vitkost krila Definicija: Λ = A= b2 S . Referentna površina Površina projekcije krila na ravan koja prolazi kroz SAT.
 10. Početni oblik letelice Pre prvog definisanja početnog oblika letelice potrebno je definisati (izabrati): Izabrati aeroprofil Geometriju krila i repa Opterećenje krila W /S Odnos (T/W ) ili (P/W ) Masu na poletanju Masu goriva Veličinu krila, repa i motora. Veličinu trupa
 11. Izbor aeroprofila Srce letelice, jer utiče na: Brzinu krstarenja Dužinu poletne i sletne staze Brzinu pri kojoj dolazi do sloma uzgona Kvalitete leta (naročito u blizini stolinga) Sveukupnu efikasnost leta letelice.
 12. Geometrija aeroprofila – 1/4
 13. Geometrija aeroprofila – 2/4
 14. Geometrija aeroprofila – 3/4
 15. Geometrija aeroprofila – 4/4 Oblik aeroprofila je diktiran namenjenom brzinom leta: Podzvučni aeroprofili imaju zaobljenu napadnu ivicu Nadzvučni imaju oštru napadnu ivicu kako bi se izbeglo odvajanje udarnog talasa Zakošavanjem krila se postiže podzvučna napadna ivica kod supersoničnih letelica, što dozvoljava upotrebu aeroprofila sa zaobljenom napadnom ivicom. Neophodno zbog poletanja!
 16. Raspodela pritiska – 1/5
 17. Raspodela pritiska – 2/5
 18. Raspodela pritiska – 3/5 Nanki aeroprofili imaju tendenciju preranog otcepljenja strujanja.
 19. Raspodela pritiska – 4/5
 20. Raspodela pritiska – 5/5
 21. Aerodinamički koeficijenti – 1/3
 22. Aerodinamički koeficijenti – 2/3 Aerodinamički koeficijenti krila: CL ≡ Cz = L qS CD ≡ Cx = D qS CM ≡ Cm = M qcS , q = 1 2 %V 2 U odnosu na krilo koeficijenti aeroprofila se sračunavaju na jediničnu dužinu beskonačno dugačkog pravougaonog krila: S = 1 · c
 23. Aerodinamički koeficijenti – 3/3
 24. Polara Laminarni vs Obični Aeroprofili – 1/2
 25. Polara Laminarni vs Obični Aeroprofili – 2/2
 26. Familije aeroprofila – 1/2
 27. Familije aeroprofila – 2/2
 28. Konstrukcija aeroprofila – 1/6 Aeroprofili se danas: Biraju na osnovu karakteristika (NACA serija) Konstruišu na osnovu definisanih brzina ili pritisaka po konturi aeroprofila (često se dobijaju nerealni oblici) Optimiziraju variranjem geometrijskih parametara (dobijaju se uvek realne konture – postupak je nešto duži) Optimizira se krilo, a aeroprofili su nuzproizvod
 29. Konstrukcija aeroprofila – 2/6
 30. Konstrukcija aeroprofila – 3/6
 31. Konstrukcija aeroprofila – 4/6
 32. Konstrukcija aeroprofila – 5/6
 33. Konstrukcija aeroprofila – 6/6
 34. Konstruktivni parametri aeroprofila – 1/19 Sledeći parametri utiču na aerofinamičke karakteristike aeroprofila: Krivina aeroprofila (ugao nultog uzgona) Nagib i oštrina izlazne ivice (gradijent krive uzgona) Idealni koeficijent uzgona ((CL/CD)max) Stoling karakteristike aeroprofila Relativna debljina aeroprofila (otpor i gradijent krive uzgona) Brzina leta (preko kompresibilnosti i Rejnoldsovog broja) Kvalitet obrade spoljne površine (otpor i trenutak tranzicije u trubulentni gr. sloj)
 35. Konstruktivni parametri aeroprofila – 2/19 Gradijent krive uzgona C`α = 1.05 β · K · (C`α )theory , β = q 1 − M2 ∞ parametar φ0 TE se izračunava: tan φ0 TE 2 = Y90 − Y99 18 gde 90 i 99 označavaju debljine aeroprofila na 90% i 99% tetive aeroprofila. Na sledećim slajdovima su dati dijagrami za odredjivanje K, (C`α )theory
 36. Konstruktivni parametri aeroprofila – 3/19
 37. Konstruktivni parametri aeroprofila – 4/19
 38. Konstruktivni parametri aeroprofila – 5/19
 39. Konstruktivni parametri aeroprofila – 6/19 Optimalni uzgon Maksimalnom odnosu L/D odgovara optimalni uzgon aeroprofila za režim krstarenja, jer se tada postiže maksimalni dolet!
 40. Konstruktivni parametri aeroprofila – 7/19 Za početak se može pretpostaviti da je uzgon krila istovetan sa uzgonom aeroprofila: W = L = CLqS ≈ C`qS Odakle sledi: C` = 1 q W S Dinamički pritisak q zavisi od visine (%) i brzine leta, dok W /S treba odabrati da letelica ima optimalne karakteristike i da zadovoljava propise kategorije, kojoj letelica pripada! Obično se idealni koeficijent bira oko CL ≈ 0.5, na osnovu iskustva i prethodno izvedenih letelica. Mora postojati rezerva u CL za manevar!
 41. Konstruktivni parametri aeroprofila – 8/19 Stoling karakteristike
 42. Konstruktivni parametri aeroprofila – 9/19 Uticaj relativne debljine
 43. Konstruktivni parametri aeroprofila – 10/19 Relativna debljina ima direktan uticaj na: Otpor krila Maksimalni koeficijent uzgona Karakteristike stolinga Težinu krila
 44. Konstruktivni parametri aeroprofila – 11/19
 45. Konstruktivni parametri aeroprofila – 12/19
 46. Konstruktivni parametri aeroprofila – 13/19
 47. Konstruktivni parametri aeroprofila – 14/19
 48. Konstruktivni parametri aeroprofila – 15/19 Slika: Uticaj Rejnoldsovog broja na gradijent krive uzgona (dCL/dα) za nekoliko aeroprofila
 49. Konstruktivni parametri aeroprofila – 16/19
 50. Konstruktivni parametri aeroprofila – 17/19
 51. Konstruktivni parametri aeroprofila – 18/19
 52. Konstruktivni parametri aeroprofila – 19/19
 53. Uredjaji za povećanje uzgona
 54. Maksimalni koeficijent uzgona po tipovima letelica
 55. Deo II Geometrijske karakteristike krila
 56. Osnovni parametri – 1/2
 57. Osnovni parametri – 2/2 Referentna površina: S = b · cr + cT 2 Suženje λ = ct cr Vitkost krila A= A = Λ = b2 S Osnovne veze: S = W /(W /S), b = √ A· S, ct = λcr cr = 2S b(1 + λ)
 58. Strela krila tan ΛLE = tan ΛC/4 + 1 − λ A(1 + λ)
 59. Karakteristične površi
 60. Geometriske karaktistike referentne površine
 61. Površina krila Bira se na osnovu: Otpora pri krstarenju Brzine stolinga, odnosno dužine poletno-sletne staze Težine krila Zapremine goriva Najbolji koeficijent uzgona za krilo nije istovremeno i najbolji koeficijent uzgona za letelicu
 62. Srednja aerodinamička tetiva c̄ = 2 3 · cr · 1 + λ + λ2 1 + λ , Ȳ = b 6 · 1 + 2λ 1 + λ Tpičan položaj aerodinamičkog centra je na c̄/4 za podzvučno strujanje i 0.4c̄ za nadzvučno!
 63. Razmah Jedna od osnovnih odluka o obliku krila Povećanjem razmaha smanjuje se indukovani otpor, ali raste težina krila. Povećanjem razmaha povećava se ugib krila, utiče na stabilnost i aeroelastične karakteristike (flater). Raste cena krila sa povećanjem razmaha. Smanjuje se prostor za gorivo sa povećanjem razmaha. Otežano se smešta stajni trap Smanjuje se Rejnoldsov broj, (raste parazitni otpor, smanjuje se maksimalni koeficijent uzgona)
 64. Debljina krila Povećanjem relativne debljine olakšava se krilo – veći moment inercije. Do 12% debljine raste CL sa porastom relativne debljine aeroprofila. Raste krutost i zapremina krila sa porastom t/c. Rast t/c blago povećava otpor krila. Maksimalna brzina opada sa porastom t/c zbog efekata compresibilnosti.
 65. Indukovani otpor Dodatna potrošnja energije na vrtloženje u ravni normalnoj na pravac leta!
 66. Uticaj vitkosti – 1/2
 67. Uticaj vitkosti – 2/2
 68. Vitkost pouke Povećavanjem vitkosti smanjuje se udeo krila na koji vrtlog sa vrha krila ima snažan uticaj. Maksimalna finesa za podzvučno strujanje, (L/D)max, raste približno sa korenom od vitkosti krila (Swet/Sref =const). Težina krila raste sa porastom vitkosti proporcionalno korenu vitkosti krila (const· √ A). Povećanjem vitkosti smanjuje se ugao stolinga, razlog zašto repne površi imaju manju vitkost, a kanari veću od krila. Za jedrilice se vitkost odredjuje prema željenom uglu klizanja koji je jednak L/D. U sledećoj tabeli su dati trendovi za izbor vitkosti krila.
 69. Trendovi za izbor vitkosti – 1/2 Tabela: Vitkost krila preko ekvivalentne vitkosti krila Vrsta letelice Ekvivalentna vitkost Jedrilice 0.19(L/D)1.3 max Elisni pogon Kućna izrada 6 Opšte vazd. 1 motor 7.6 Opšte vazd. 2 motora 7.8 Poljoprivredni avion 7.5 Turboelisni 2 motora 9.2 Hidroavioni 8.0 Evivalentna vitkost se dobija kada se kvadrat razmaha b2 podeli sa Sref + Skp, gde je Skp površina repa i kanara.
 70. Trendovi za izbor vitkosti – 2/2 Tabela: Vitkost krila preko ekvivalentne vitkosti krila Tip mlaznog aviona a C Školski 4.737 -0.979 Lovački 5.416 -0.622 Borbeni 4.110 -0.622 Kargo, bombarder 5.570 -1.075 Transportni 7.500 0 Aeq = aMC max
 71. Trendovi za izbor strele krila
 72. Strela pouke Koristi se za umanjenje negativnih efekata kompresibiliteta, veći CL, deblje krilo Teorijski formiranje udarnog talasa zavisi od brzine normalne na napadnu ivicu krila, a ne od brzine leta letelice Gubitak uzgona usled supersonočnog strujanja se može kompenzovati zakretanje krila za ugao strele koji obezbedjuje smštanje krila iza mahovog konusa θ = π/2 − arcsin 1/M Za M 2.5 strela je prevelika dovodi do strukturnih problema pa se manji ugao strele kompenzuje zaoštrenim aeroprofilima (krila i repne površine raketa). Teoretski nema razlike izmedju prednje i zadnje strele (razlike su strukturne prirode – aeroelastični efekti) Strelom se može podešavati položaj centra potiska zbog stabilnosti. Teško se smešta stajni trap. Strela kod vertikalaca povećava efikasnost zbog povećanog rastojanja od težišta. Opterećenje na kraju krila. Suženje i strela utiču na tendenciju propinjanja, sledeći slajd, destabiliše letelicu
 73. Propinjanje
 74. Eliptičko krilo
 75. Raspodela uzgona
 76. Strela i suženje
 77. Suženje
 78. Suženje pouke Idealan oblik je eliptičko krilo – skupo za proizvodnju? Pravougaono krilo ima 7% veći otpor od eliptičnog. Trapezno krilo sa λ = 0.45 ima približno jednak indukovani otpor kao i eliptičko krilo (razlika je manja od 1%). Kada se u razmatranje uzme i težina najpovoljnije je suženje od λ = 0.4 ako krilo nema strelu. Za krila sa strelom najoptimalnije kombinacije su prikazane dijagramom sa prethodnog slajda. Pravougaono krilo ima raspodelu opterećenja kao eliptičko krilo ako ima prednju strelu od ΛLE ≈ −22◦ Veće suženje – manja težina krila, manje suženje više mesta za gorivo. Kada je korena tetiva veća lakše se smešta stajni trap. Mala tetiva - mali Rejnoldsov broj, CLmax ?
 79. Parametri krila i Mcr Slika: Uticaj parametrara krila na kritični Mahov broj (Mcr )!
 80. Uticaj parametara krila na težinu i prostor za smeštaj goriva Slika: Uticaj strele krila, t/c i A na težinu i količinu goriva.
 81. Vitoperenje Slika: optimalno vitoperenje nije linearno!
 82. Vitoperenje – pokue Koristi se za uspostavljanje preraspodele opterećenja duž razmaha Može biti geometrijsko ili aerodinamičko Raspodela opterećenja je idealna samo za jedan napadni ugao Zakon vitoperenja je nelinearan Izbegava se vitoperenje veće od 5◦ (obično 3◦). Koristi se za odlaganje stolinga na krajevima krila kako bi se zadržala efikasnost krilaca. Vrši se tako da su krajevi krila pod manjim napadnim uglom u odnosu na ravan simetrije. Smanjuje torzioni moment – lakše krilo. Kod strelastih krila raste moment propinjanja letelice – smanjuje se otpor usled trimovanja.
 83. Ugao ugradnje krila Predstavlja ugao izmedju ose trupa i tetive referentnog preseka. Bira se da minimizira otpor pri nekom režimu leta (obično pri krstarenju). Obično se tru postavi pod nekoliko stepeni da doprinese totalnom uzgonu. Kod većih letelica naklon može praviti problem za vidljivost. Otpočet sa 2◦ za generalnu avijaciju i homebuilt kategoriju, 1◦ za transportnu avijaciju i 0◦ za borbene avione.
 84. Ugao dijedra – 1/3 Predstavlja ugao izmedju horizontalne površine i ravni krila. Povećava stabilnost po uzdužnoj osi Visokokrilac pokazuje efekat dijedra nasuprot niskokrilcu. Visokokrilci često imaju negativni dijedar da bi kompenzovali povećanje napadnog ugla usled prisustva trupa (sledeći slajd). U tabeli koja sledi su date preporuke za veličinu ugla dijedra.
 85. Ugao dijedra – 2/3
 86. Ugao dijedra – 3/3
 87. Položaj krila po visini – 1/5 Osobine visokokrilca: Kraći stajni trap Niža utovarna visina Dovoljni klirens za motore Lak servis motora (mala visina) Veliki falpsovi se mogu upotrebiti za STOL Veća težina trupa jer je odvojeno opterećen krilom i stajnim trapom. Trup je zaravnjen pri dnu – veća masa, veće strukturno opterećenje. Blokira vidljivost u zaokretu. Može blokirati vidljivost pri penjanju (neophodna prozirnost u kabini)
 88. Položaj krila po visini – 2/5 Osobine srednjekrilaca: Najmanji otpor za kružni trup (slika sledeći slajd) Još uvek dovoljno prostora do tla Dobra vidljivost unazad (borbeni avioni) Najbolje manevarske karakteristike Problem u prenosu opterećenja izmedju krila i trupa Ne može se provlačiti ramenjača kod putničkih i borbenih aviona.
 89. Položaj krila po visini – 3/5
 90. Položaj krila po visini – 4/5 Osobine niskokrilaca: Glavna prednost je da se stajni trap može uvući u krilo, koje je ionako jako. Stajni trap je viši kako bi obezbedio klirens za motore i trup. Neometan prostor za putnike Potrebna posebna oprema za utovar i istovar (stepenice) Može se upotrebiti jednodelni flaps (redukuje se kompleksnost konstrukcije) Dijedar može biti veći od neophodnog zbog potrebe klirensa. Viši položaj ose propelera povećava otpore i potrošnju goriva.
 91. Položaj krila po visini – 5/5
 92. Krajevi krila – 1/2
 93. Krajevi krila – 2/2 Malo utiču na okvašenu površinu letelice Veliki uticaj na lateralni položaj slobodnog vrtloga Oštar završetak krila otežava prostrujavanje za razliku od zaobljenog kraja. Najčešće primenjivani oblik je Hornerov oblik. Spušten ili izdignut kraj se ponaš slično Hornerovom završetku. Zabačena izlazna ivica smanjuje indukovani otpor, ali povećava torzioni moment. Zasečeni krajevi se koriste kod supersoničnih letelica. Ploče i vingleti smanjuju prostrujavanje, a vingleti mogu da iskoriste vrtložno strujanje za dodatni uzgon.
 94. Repne površine – 1/4 Važi za njih ono što je rečeno za krilo Osnovna namena im je stabilizacija i promena položaja letelice u odnosu na pravac leta. Obično se postavlja pod negativan ugao – uravnotežava moment krila oko težišta letelice. Vertikalni rep u normalnim okolnostima se postavlja pod nultim napadnim uglom. Propeler generiše dodatne momente i nesimetričnosti koje treba uravnotežavati. Vertikalni rep kod letelica sa više motora mora biti u stanju da uravnoteži moment koji nastaje usled izostanka rada motora na jednoj strani. Površina mora biti dovoljna da upravlja letom letelice.
 95. Repne površine – 2/4
 96. Repne površine – 3/4 70% letelica ima konvencionalni raspored postoje razlozi za alternative T-raspored. Teži od prtehodne varijante. Van uticaja krila. Efikasnije vadjenje iz kovita. Vertikalac sa pločom na kraju. Krstasta kombinacija je kompromis izmedju prethodne dve varijante. Izvlačenje vertikalca van zone zasenčenja. Teži je od konvencionalnog, ali horizontalac može biti manji. Skriva vreo izduv. Smanjuje visinu letelice zbog hangara. V-raspored. Zbog povećanog razmaha ne pruža uštedu u okvašenoj površini. Manji interferentni otpor. Kompleksnije upravljanje. Kod skretanja generiše i moment valjanja. Obrnuto V generiše moment valjanja u pravom smeru, može se javiti problem sa klirensom. Y-raspored. Prvenstveno se koristi da se uklone horizontalne repne površi van zasenčenja od krila pri velikim napadnim uglovima.
 97. Repne površine – 4/4 Dvostruki rep se uglavnom koristi kod lovaca. Smanjuje se potrebna visina. Teži su od jednog repa. Dvorepac omogućuje stavljanje propelera u sredinu ili težeg mlaznog motora. Repne grede mogu ali i ne moraju biti povezane. Može se koristiti invertovani V raspored ili kanar. Prstenasto krilo se nije pokazalo kao praktično rešenje Repne površine moraju biti van zone zasenčenja od krila, inače se može desiti gubitak kontrole i propinjanje pri velikim napadnim uglovima. Sledeća skica ukazuje na pogodne položaje za horizontalne repne površine.
 98. Položaj repnih površina
 99. Ostale repne konfiguracije – 1/5
 100. Ostale repne konfiguracije – 2/5 Kanari: Dve vrste kanara uzgonski i kontrolni, kontrolni se montira oko nultog napadnog ugla, problem stabilnost. Uzgonski kanar je vitkiji kako bi se smanjio indukovani otpor, prvi pada u stoling i automatski smanjuje napadni ugao. Repne površi smanjuju ukupnu nosivost leteilice, dok kanari povećavaju. Pomeranje krila unazad rezultuje povećanim momentima od flapsova. Kompenzacija flapsova zahteva snažno povećanje uzgona kanara. Kanari su bliži težištu od repnih površina pa je neophodna veća površina. Osnovni dobitak kod kanara je bezbednost, letelica se ne može naterati u stoling. Sa kanarima se ne može ostvariti propinjanje.
 101. Ostale repne konfiguracije – 3/5 Tandem krila: Teoretski indukovani otpor je manji za 50% jer svako krilo nosi po pola, a indukovani otpor po krilu je četvrtina otpora za jedno krilo. U praksi se to ne pokazuje kao i kod biplana zbog interferencije. Težište je pomereno jako napred. Maksimalna efikasnost se postiže povećanjem razmaka (horizontalno i vertikalno) medju krilima. Uredjaji za promenu uzgona se montiraju na prednje krilo.
 102. Ostale repne konfiguracije – 4/5 Tri površine: Teorijski ima najmanji trim otpor. Nema problema sa flapsovima, lako ih kompenzuje rep. Zbog podele uzgona manji je indukovani otpor. Ušteda u indukovanom otporu je zanemarljiva zabog interferencije. Sistem za upravljanje je kompleksan. Povećava se težina letelice.
 103. Ostale repne konfiguracije – 5/5 After Strake: Spečava nekontrolisano propinjanje. Kontrola propinjanja (napadnog ugla) Bezrepac: Najmanja težina i otpor Stabilna varijanta ima mali uzgon (potrebna velika površina krila) Veoma osetljiv na položaj težišta. Gorivo mora biti smešteno tačno u težište! Veoma kompleksan sistem upravljanja i stabilizacije. Upravljanje se može vršiti vingletima ili krajevima krila.
 104. Vadjenje iz kovita
 105. Dimenzionisanje repnih površina – 1/2 Repne površine direktno zavise od površine krila i ne mogu se definisati pre nego što se definiše samo krilo. Početna veličina repnih površina se odredjuje na osnovu volumetriskih koeficijenata. Vitkost i suženje repa malo variraju za različite konfiguracije letelica.
 106. Dimenzionisanje repnih površina – 2/2 Neki horizontalci se prave pravougaono zbog redukcije proizvodne cene. Zakošenje horizontalnih površina je za oko 5◦ veće od krila, zbog manje osetljivosti na udarne talase i očuvanja mogućnosti za upravljanjem. Zakošenje vertikalca je izmedju 35◦–55◦. Kod podzvučnih letelica estetski razlozi odlučuju da zakošenje bude veće od 20◦. Kritični Mahov broj za vertikalac mora biti veći od kritičnog Mahovog broja za krilo. Tačno definisanje repnih površina nije kritično za izradu koncepta letelice. Repne površi se doteruju aerotunelskim ispitivanjima i detaljnijim proračunima kasnije! Za podzvučne letelice relativna debljina repa je slična relativnoj debljini krila, za nadzvučne 10% manja.
Publicité