Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

test-broevi-do-1-000-000 (1).doc

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 2 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

test-broevi-do-1-000-000 (1).doc

  1. 1. КОНТРОЛНА ЗАДАЧА (читање и запишување броеви до 1 000 000 , разложување, определување месна вредност, децимални броеви, множење и делење со 10 или 100) НИСКО НИВО 1. Бројот осумстотини шеесет и пет илјади запиши го со цифри! ________________________2б/ запишува броеви до милион 2. Бројот 29 361 запиши го во развиена форма!______________________________________ 2б/ запишува броеви во развиена форма 3. Цифрата 5 во бројот 52 290 има вредност : ____________________________________ 1б/ определува месна вредност на дадена цифра кај броеви до милион 4. Дополни до полна единица 0,7 + ____ = 1 1б/ креира парови децимални броеви со збир 1 5. Дополни ја низата со уште три броја! 122, 124, 126, 128, _____ , _____ , ______. 2б/ продолжува бројна низа СРЕДНО НИВО 6. Запиши ја месната вредност на обележаната цифра! а) 124 609 = ___________________ б) 640 813 = __________________ 2б/ определува месна вредност на дадена цифра кај броеви до милион 7. Запиши ги броевите кои содржат ! а) 3СИ 4С 2Е ____________________ б) 5ДИ 7И 2Д ______________________ 2б/ запишува броеви според дадена позиција на цифрите 8. Запиши ги следните броеви со децимален запис! а) 7 десеттинки = ____________ б) 9 цели и 13 стотинки = ____________ 2б/ запишува броеви со децимален запис 9. Одреди ја месната вредност цифрите во децималниот број! а) на десетинките 5,67? ___________ в) на стотинките 0,42 ____________ 2б/ определува месна вредност на цифра во децимален број 10.Пресметај! а) 234 х 10 = _______ г) 54 020 : 10 = __________ б) 2 392 х 100 = ________ д) 62 100 : 100 = ____________ 2б/ множи и дели со 10 и со 100
  2. 2. ВИСОКО НИВО 11. Дополни ги бројните низи! a) ______ , _______, ______ , 143 , 132 , 121 б) – 25 , - 15 , ______ , 5 , 15 , _______ 2б/ дополнува бројна низа, броејќи во константни чекори и под нулата 12. Претвори ги дропките во децимални броеви! 2 = __________ 23 = ____________ 6 = ___________ 3б/ 10 100 100 13. Заокружи на најблискиот цел број! а) 164,3 = ________ в) 699,9 =_______ 2б/ заокружува децимален број на најблискиот цел број 14. Сара тренирала трчање. Првиот ден истрчала 1000 метри. Секој нареден ден трчала за 100 метри повеќе. Колку метри истрчала Сара седмиот ден? Р: _______________________________________________________ О:___________________________________________________________________ 2б/ решава проблемски задачи ВКУПНО БОДОВИ: 27 ОСВОЕНИ БОДОВИ: _________ Име на ученик: _________________________ Датум : __________________________ Оценка (0 - 7) 1 ( 8 - 13) 2 (14 – 18) 3 (19 – 23) 4 (24 – 27) 5 4

×