Publicité

05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ

10 Sep 2011
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
Prochain SlideShare
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
Chargement dans ... 3
1 sur 2
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à 05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ(20)

Publicité

05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ

  1. บทที่ 5 สรุปผลการดาเนินงาน และข้ อเสนอแนะ การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ องอินเตอร์เน็ต นี้ สามารถสรุ ปผลการดาเนินโครงงาน และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 5.1 การดาเนินงานจัดทาโครงงาน 5.1.1 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน 5.1.1.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ องอินเตอร์เน็ต 5.1.1.2 เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่ องที่สนใจเกี่ยวกับ ความหมายของอินเตอร์เน็ต 5.1.1.3 เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนารู ปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ดวยตนเอง ้ และนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู้ของตนเองมากยิงขึ้น่ 5.1.1.4 เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผูสนใจทัวไป ้ ่ 5.2.2 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ ในการพัฒนา 5.2.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต 5.2.1.2 เว็บไซต์ที่ให้บริ การเว็บบล็อก คือ www.wordpress.com 5.2.1.3 เว็บไซต์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น www.facebook.com www.hotmail.com www.google.com 5.2.2.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรู ปภาพ เช่นAdobe Photoshop CS4 และ PhotoScape2.0 5.2 สรุปผลการดาเนินงานโครงงาน การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง อินเตอร์เน็ต นี้ ผูจดทาได้เริ่ ม ้ั ดาเนิ นงานตามขั้นตอนการดาเนินงานที่เสนอในบทที่ 3 แล้ว แล้วได้สมัครเป็ นสมาชิกเว็บบล็อกที่ ชื่อ http://www.wordpress.com จากนั้นได้นาเสนอเผยแพร่ ผลงานผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยได้นาเผยแพร่ ที่เว็บบล็อกชื่อhttp://pandadapop.wordpress.com ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับสื่อสังคมในรู ปแบบของ Social Media ประเภทเว็บไซต์ facebook ของ
  2. ผูจดทาที่ ชื่อ (http:// pandadapop.wordpress.com) ทั้งนี้เว็บบล็อกดังกล่าว สามารถจัดการและ ้ั เชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ได้เป็ นอย่างดี โดยทั้งครู ที่ปรึ กษา เพื่อนๆในห้องเรี ยนได้เข้าไปมีส่วนร่ วม ในการจัดการเรี ยนรู้ โดยแสดงความเห็นในเนื้อหาและรู ปแบบของการนาเสนออย่างหลากหลาย ซึ่ง ทาให้เกิดการเรี ยนรู้และเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ในโลกออนไลน์อย่างหลากหลายและรวดเร็ ว 5.3 ข้ อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะในส่วนนี้ไม่มีอะไรมากเพียงเราต้องศึกษาให้มากกว่านี้ แค่น้ ีงานของเราจะออกมาดี เสมอ 5.3.1 ข้ อเสนอแนะทั่วไป 5.3.1.1 เว็บไซต์ที่ให้บริ การเว็บบล็อก คือ Wordpress เป็ นเว็บบล็อกสาเร็ จรู ปที่ใช้ ทาเว็บไซต์ได้ง่าย และรวดเร็ ว แต่ถาเราใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถกต้องและไม่เหมาะสม ก็จะ ้ ู ส่งผลต่อการละเมิดลิขสิทธิ์และได้รับความรู้ที่ไม่ถกต้อง เพราะฉะนั้นผูจดทาควรเผยแพร่ สิ่งที่ดี ๆ ู ้ั ให้บุคคลที่เข้ามาเยียมหรื อศึกษาได้ความรู้และสิ่งดี ๆ นาไปเผยแพร่ ต่อให้ผอื่นมาศึกษาความรู้ ่ ู้ ที่เป็ นประโยชน์ต่อไป 5.3.1.2 ควรมีการจัดทาเนื้ อหาของโครงงานให้หลากหลายให้ครบทุกกลุ่มสาระ การเรี ยนรู้ 5.3.1.3 ควรมีการจัดทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนเพิ่มเติม 5.3.2 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนา 5.3.2.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับการทาโครงงาน และบางครั้ง อินเทอร์เน็ตมีปัญหา เข้าพร้อมกันก็จะทาให้ชา จึงทาให้การพัฒนาเว็บบล็อกเกิดความล่าช้าตามไป ้ ด้วย 5.3.2.2 เพื่อนนักเรี ยนบางคนเรี ยนรู้การพัฒนาเว็บบล็อกค่อนข้างช้า ทาให้ตอง ้ เสียเวลาในการเรี ยนรู้ เพราะครู ผสอนไม่สามารถสอนเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ู้
Publicité