Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

แสงกระจาย

177 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

แสงกระจาย

  1. 1. เทคนิคการทํา Effects แนวลําแสงกระจายเมื่อ วันพฤหัสบดี 01 พฤษภาคม 2003 @ 10:02:53หัวขอ: Photoshop Groupซึ่งเปนการนํามาประยุกตระหวางอุปกณกับการใช Filter และการใหระดับแสงใน Layerซึ่งจะทําใหได Effects ที่สมจริงดูสวาง มีมิติ เหมาะสําหรับใชทําฉากหลังประกอบตัวอักษร จะทําใหตัวอักษรเดนยิ่งขึ้น ขั้นตอนการทําไมมีอะไรซับซอนมากนักเปนการใชอุปกรณพื้นฐานโดยทั่วไป งายตอการศึกษาและสามารถนํามาประยุกตใชงานไดเลย เอาหละเราลองมาดูวิธีการทํากันเลยนะ ขอรับขั้นตอนที1. ่เริ่มจากการสรางไฟลขึ้นมาโดยมาที่คําสั่ง file ---> New กําหนดขนาดตามที่ตองการ โดยใหพื้นหลังเปนสีดําขั้นตอนที2. ่หลังจากนั้นใหทําการสราง Layer ใหมขึ้นมาโดยคลิกไอคอนรูปกระดาษตรงที่ Layer
  2. 2. ขั้นตอนที3. ่หลังจากนั้นใหทําการเลือกอุปกรณ Paintbrrush แลวทําการ Show Brush โดยมาที่Window ---> Show Brushes จากนั้นใหเลือกหัว Brush 100 แลวเลือกสี โทนสีForeground ที่เขมที่สุดจากนั้นให Paint ตามแนวขวาง ในพื้นที่การทํางานดังภาพตัวอยาง.ขั้นตอนที4. ่จากนั้นทําการสราง Layer ใหม แลวทําการเลือกสีโทนจางออกมานิดหนึ่งแลวเลือกหัวBrush 45 แลวทําการ Paint ตามแนวขวางตําแหนงตรงกาลาง ซอน Layer1 จะไดดังภาพ.
  3. 3. ขั้นตอนที5. ่จากนั้นทําการสราง Layer ใหม แลวจากนั้นใหทําการเลือกโทนสีขาว แลวทําการเลือกหัว Brush 35 แลวทําการ Paint ตามแนวขวางแกนกลางของ Layer2 ก็จะไดดังภาพ.ขั้นตอนที6.่ใหทําการสราง Layer ใหมแลวทําการสราง Selection โดยใชอุปกรณ Marquee Tool ใหเปนรูปสีเหลี่ยมผืนผา จากนั้นใหทําการ Fill สีดําลงไป (Edit --- > Fill use= Black) ก็จะไดดงภาพ. ัขั้นตอนที7. ่หลังจากนั้นใหทําการใส Effects Lens Flare เขาไปโดยมาที่คําสั่ง Filter ---> Render ---> Lens Flare แลวปรับใหอยูตรงกลางปรับคาตางๆ ดังภาพ.
  4. 4. ขั้นตอนที8. ่จากนั้นใหทําการยกเลิกเสน Selection (Select --> Deselect) แลวทําการใหระดับแสงLayer เปนแบบ Color Dodge ลักษณะ Effects ที่เกิดจะเปนลําแสงกระจาย ตรงกลางจะเขมสวางที่สด จะไดผลสําเร็จดังภาพ. ุ
  5. 5. เปนไงขอรับ คงไมยากจนเกินไปนะขอรับ แต Efffects ที่ไดสมจริงมากเลยสวางจาเลยทีเดียว ใชสรางความเดดนใหกับตาอักษรไดเปนอยางดีเลยดังตัวอยางในการนํามาใช

×