LEAN – Lisää arvoa ja hukkaa pois

Tekes Programmes and Campaigns
Tekes Programmes and CampaignsTekes Programmes and Campaigns
TULOSKULMA
Lean Construction muuttaa rakennusalan
rakenteita ja kulttuuria
Kiinteistö- ja rakennusalalla on valtava potentiaali parantaa tuottavuuttaan
ja asiakaslähtöisyyttään. Kiinteistö- ja rakennusalan toimintamalleihin ei
ole pystytty soveltamaan teollisia prosesseja ja ratkaisuja samaan tapaan
kuin muilla teollisuuden aloilla.
Hankkeessa on perehdytty lean-tuotantoon ja sen soveltuvuuteen
rakennusteollisuudessa. Lisäksi kehitettiin lean-toimintamalleja ja –
työkaluja kiinteistö- ja rakennushankkeiden toteuttamiseen ja alan
palveluihin. Kehitettiin myös projektitoteutusten ja palvelutoimitusten
integrointi.
Lean-periaatteita sovelletaan rakentamisessa esimerkiksi hyödyntämällä
tietomalleja ja teollisia prosesseja mahdollisimman paljon sekä
perustamalla rakennusprojektikohtainen yhteinen big room – työtila.
• Projektien läpivienti onnistuu parhaiten kokoamalla hankkeen keskeiset
osapuolet samaan pöytään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
• Rakennusprojektien tuottavuuden ja laadun parantaminen edellyttää
suunnittelun, ohjauksen, luotettavuuden ja läpiviennin parantamista
sekä toimintatapojen standardointia.
• Tuottavuuden ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen vaatii kulttuurin ja
asenteiden muuttamista ja koko toimialan rakenteellisia muutoksia.
”Tilaajat, alihankkijat ja
loppukäyttäjät tulee kaikki
päästää suunnittelu- ja
rakennusprosessiin, joka on
saatava sujuvammaksi ja
läpinäkyvämmäksi”.
www.lci.fi
LCIFIN2-hankkeen johtoryhmä
Tutkimus- ja
yritysprojekteja
TULOSKULMA
Lean Construction muuttaa rakennusalan
rakenteita ja kulttuuria
Vuosina 2013−2015 toteutettavan LCIFIN2-hankkeen keskeinen tavoite on
projektitoteutusten ja palvelutoimitusten integrointi. Hankkeesta saatujen
kokemusten perusteella projektien onnistunut toteuttaminen vaatii projektin
alkuvaiheessa keskeisten osapuolten integrointia sekä myös niiden
hallinnan, prosessien ja näitä toteuttavien tiimien integroimisen. Integrointi
puolestaan tarjoaa parhaan mahdollisen alustan lean-periaatteiden
soveltamiseen.
Lean-työkaluja on sovellettu toistaiseksi laajimmin Tampereen
Rantatunnelin rakentamisessa, jossa hankkeen kehitysvaiheessa pystyttiin
löytämään keinot tavoitekustannuksen pudottamiseksi 220 miljoonasta
eurosta 180 miljoonaan euroon.
• Valmistavan teollisuuden lean-toimintatavat soveltuvat myös
projektituotantoon.
• Lean-toimintatapojen käyttöönotto vaatii johtamista sekä kulttuurin ja
asenteiden muuttamista.
• Monimutkaisten projektien onnistunut toteuttaminen vaatii
sopimusosapuolten aikaista integrointia sekä tiedon, prosessien ja
työntekijöiden integrointia.
”Lean-filosofiaan perehtyminen
on johtanut Constissa uusien
työkalujen käyttöönottoon.
Olemme päässeet mukaan
muuttamaan koko alan yhteisiä
käytäntöjä ja toiminta-kulttuuria
parempaan suuntaan”.
Juha Salminen, kehitysjohtaja,
Consti Yhtiöt Oy
Yritysprojekti www.consti.fi
www.fira.fi
TULOSKULMA
Uusi palvelumalli linjasaneeraushankkeisiin
Putkistojen korjaustarve kasvaa merkittävästi, kun suuret rakennusmassat
tulevat korjausikään seuraavan vuosikymmenen aikana. Fira Palvelut
Oy:ssä kehitettiin uutta palvelumallia taloyhtiöille. Taloyhtiöt tarvitsevat
tukea päätöksentekoonsa, sillä korjaushankkeita ei haluta tehdä liian
aikaisin.
Kehitysprojektin päätavoite oli uuden arvoa tuottavan palvelumallin
kehittäminen vaativan käyttäjäympäristön hankkeisiin. Avainasemassa
hankkeessa oli palveluliiketoiminnan näkökulma, joka pohjautuu value co-
creation (yhteinen arvonluonti) -ajatteluun. Projektissa selvitettiin ja
kehitettiin arvonlisäystä koko linjasaneerauksen hankeketjussa
vuorovaikutteisesti olennaisten sidosryhmien kanssa.
• Projektin perusteella hankesuunnittelu on parhaimmillaan, kun kaikki
hankkeen keskeiset osapuolet kytketään heti alkuvaiheessa mukaan.
• Asunto-osakeyhtiön putkisaneeraushankkeessa asiakaslähtöisyys
voidaan saavuttaa soveltamalla kuluttajaliiketoiminnan oppeja.
• Monivaiheiseen putkisaneeraukseen on mahdollista tuoda uusia
käytäntöjä teollisesta tuotannosta. Tällöin on mahdollista myös
saavuttaa kustannushyötyjä: kustannukset voivat jopa puolittua.
”Integroiva toimintatapa, aito
asiakaslähtöisyys ja opit
teollisesta tuotannosta
mahdollistavat
palveluvallankumouksen
putkiremonttihankkeissa”.
www.firapalvelut.fi
Sami Kokkonen, toimitusjohtaja,
Fira Palvelut Oy
Yritysprojekti
TULOSKULMA
Rakennustyön tuottavuuteen vaikuttavien
tekijöiden johtaminen
On tarve tunnistaa ja arvioida rakennustyön tuottavuuteen ja tehokkuuteen
merkittävästi vaikuttavat tekijät. Kansainvälisessä hankkeessa kehitettiin
tuotannonohjaukseen toimintamalli perustuen tuotannon teoriaan (TFV)
sekä uusimpiin kansainvälisiin näkemyksiin toiminnan johtamisesta,
tuotannonohjauksesta sekä nykyaikaisen rakennushankkeen
organisoinnista.
Tutkimuksen tuloksena on malli, joka antaa viitekehyksen rakennustyön
tuottavuuteen ja siihen vaikuttamiseen. Tutkimushankkeen tulokset ovat
suoraan hyödynnettävissä rakennusyritysten toiminnassa ja työmaiden
käytännön johtamisessa.
• Arvio rakennustyön tuottavuuden kehittymisestä vuosina 1970-2010
sekä vertailu rakennustyömaiden tuotannonsuunnitteluohjeistuksesta ja
käytännön menettelyistä.
• Yhteenveto tuotannonohjauksen ja tuottavuuden kehittymisen
ongelmista sekä luonnos tuotannonohjauksen toimintamallista.
• Konstruoidun mallin soveltamisen toimintatutkimus sekä tulokset
toimintamallin käytön vaikutuksista tuotannon hukkiin ja tuottavuuteen.
”Ihmisten kunnioittaminen ja
jatkuva kehittyminen luo
tuottavan toiminnan ympäristön,
missä tuotannon edellytykset
ovat kunnossa onnistuneen
johtamisen tuloksena”.
hankkeet.mittaviiva.fi/pmwiki/index.php?
n=TuoVa.Etusivu
Anssi Koskenvesa, tohtorikoulutettava,
Tampereen teknillinen yliopisto
Tutkimusprojekti
TuoVa
TULOSKULMA
Innovatiiviset lean-prosessit ja yhteistyö-
mallit urbaanille puurakentamiselle
Puurakentamisen arvoketjuun tarvitaan uusia innovatiivisia prosesseja.
Perimmäisenä tavoitteena on virtaviivaistaa puun käyttöön ja
arkkitehtuuriin liittyvää päätöksentekoa luomalla parempia prosesseja ja
toimivia tuotantosuunnitteluun liittyviä malleja. Hankkeessa tarkastellaan
asuinkerrostaloja ja toimistorakennuksia.
Hankkeen teoreettisena viitekehyksenä käytetään lean-tuotantofilosofiaa.
Lean-tuotantofilosofian kantavana ajatuksena on kaiken hukan
poistaminen ja hankkeeseen osallistuvien tahojen osaamisen
mahdollisimman tehokas hyödyntäminen. Hankkeessa siten tarkastellaan
yhteistoiminnalliseen tuotantosuunnitteluun liittyviä menettelyjä.
Tavoitteena on hyödyntää hankkeen toteutukseen käytettäviä resursseja
mahdollisimman tehokkaasti ja siten alentaa kustannuksia.
• Hankkeessa määriteltiin toimijoiden yhteistyömalliin perustuva lean-
menettely puurakenteisten ratkaisujen tuottamiseksi
kaupunkiympäristössä.
• Hankkeessa kehitettiin ratkaisuja kustannus- ja resurssitehokkaan
rakentamisen sekä elinkaaren hallintaan.
• Tuloksista muodostettiin suosituksia puurakentamiseen liittyvien
mielikuvien ja tuotteiden sosiaalisen hyväksynnän parantamiseksi.
”Kestävän rakentamisen
tärkeimmät päätökset tehdään
prosessin alkuvaiheessa”.
www.aalto.fi
www.vtt.fi
Yrsa Cronhjort, Arkkitehtuurin laitos,
Aalto-yliopisto
Tutkimusprojekti
leanWOOD
TULOSKULMA
PuuMera – matalaenergiarakentamisen
puukerrostalokonsepti
www.rklreponen.com
www.puumera.fi
Mika Airaksela, toimitusjohtaja,
Rakennusliike Reponen Oy
Yritysprojekti
Matalaenergiarakentamiseen tarkoitettu rakennustapa säästää sekä
asuinkustannuksia että ympäristön kuormitusta. Rakennusliike Reponen
Oy on matalaenergiarakentamiseen erikoistunut rakennusliike, jonka
tavoitteena on kehittää yhteistyökumppaneidensa kanssa puukerrostalojen
rakentamiseen soveltuva kustannustehokas PuuMera-konsepti.
Mukana tuotekehitysprojektissa ovat olleet oman alansa huiput, niin
teknologian toimittamisessa kuin säästöjen todentamisessakin.
Tuottavuutta kehitetään suunnittelun, seurannan, työmaaprosessien,
puuelementtivalmistuksen ja raportoinnin osalta. Lisäksi puurakentamisen
suunnitteluun kehitetään ja integroidaan 3D-mallintamisen työkaluja.
”Haluamme olla edelläkävijöitä
kustannustehokkaassa
puukerrostalorakentamisessa“.
• Kehitetty matalaenergiakerrostalon konsepti on energiataloudellisin
vaihtoehto kerrostalorakentamiseen ja -asumiseen.
• Puurakentamisen detaljiikkaa on yksinkertaistettu ja lähes
nollaenergiatalo voidaan rakentaa kustannustehokkaasti.
• Kattavat asukastyytyväisyysselvitykset osoittavat, että
ääneneristykseen, tärinään ja huoneilmaan liittyvät ratkaisut on
ratkaistu onnistuneesti.
1 sur 6

Recommandé

Innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla muutetaan markkinoita par
Innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla muutetaan markkinoitaInnovatiivisilla julkisilla hankinnoilla muutetaan markkinoita
Innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla muutetaan markkinoitaTekes Programmes and Campaigns
668 vues8 diapositives
Kaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenveto par
Kaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenvetoKaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenveto
Kaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenvetoTekes Programmes and Campaigns
473 vues6 diapositives
Älykäs liikkuminen muuttuu palveluksi par
Älykäs liikkuminen muuttuu palveluksiÄlykäs liikkuminen muuttuu palveluksi
Älykäs liikkuminen muuttuu palveluksiTekes Programmes and Campaigns
859 vues5 diapositives
Ratkaisuja aluekehittämiseen ja lähiöiden uudistamiseen par
Ratkaisuja aluekehittämiseen ja lähiöiden uudistamiseenRatkaisuja aluekehittämiseen ja lähiöiden uudistamiseen
Ratkaisuja aluekehittämiseen ja lähiöiden uudistamiseenTekes Programmes and Campaigns
863 vues6 diapositives
Korjausrakentamisen uusia palveluja ja toimintamalleja par
Korjausrakentamisen uusia palveluja ja toimintamallejaKorjausrakentamisen uusia palveluja ja toimintamalleja
Korjausrakentamisen uusia palveluja ja toimintamallejaTekes Programmes and Campaigns
859 vues8 diapositives
Digitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkea par
Digitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkeaDigitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkea
Digitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkeaTekes Programmes and Campaigns
1.5K vues9 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Kansainvälistyminen: uusia markkinoita ja yhteistyötä par
Kansainvälistyminen: uusia markkinoita ja yhteistyötäKansainvälistyminen: uusia markkinoita ja yhteistyötä
Kansainvälistyminen: uusia markkinoita ja yhteistyötäTekes Programmes and Campaigns
998 vues9 diapositives
Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeita par
Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeitaFiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeita
Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeitaTekes Programmes and Campaigns
2.2K vues23 diapositives
Kestävän kehityksen korjauksilla kannetaan vastuuta par
Kestävän kehityksen korjauksilla kannetaan vastuutaKestävän kehityksen korjauksilla kannetaan vastuuta
Kestävän kehityksen korjauksilla kannetaan vastuutaTekes Programmes and Campaigns
765 vues6 diapositives
FiDiPro-hankkeen valmistelu par
FiDiPro-hankkeen valmisteluFiDiPro-hankkeen valmistelu
FiDiPro-hankkeen valmisteluTekes
5.6K vues16 diapositives
SYKE mittarikartoitus par
SYKE mittarikartoitusSYKE mittarikartoitus
SYKE mittarikartoitusTero Peltola
1.2K vues23 diapositives
Digiajan liideri cmad 2015 par
Digiajan liideri cmad 2015Digiajan liideri cmad 2015
Digiajan liideri cmad 2015Timo Rainio
4.6K vues17 diapositives

Tendances(20)

FiDiPro-hankkeen valmistelu par Tekes
FiDiPro-hankkeen valmisteluFiDiPro-hankkeen valmistelu
FiDiPro-hankkeen valmistelu
Tekes5.6K vues
Digiajan liideri cmad 2015 par Timo Rainio
Digiajan liideri cmad 2015Digiajan liideri cmad 2015
Digiajan liideri cmad 2015
Timo Rainio4.6K vues
Tekesin rahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteille par Tekes
Tekesin rahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteilleTekesin rahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteille
Tekesin rahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteille
Tekes47.2K vues
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on? par Kwork Innovaatiot
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?
Digitalisaatioesimerkkejä teollisuudelle. Team Finland Future Watch -raportti... par Team Finland Future Watch
Digitalisaatioesimerkkejä teollisuudelle. Team Finland Future Watch -raportti...Digitalisaatioesimerkkejä teollisuudelle. Team Finland Future Watch -raportti...
Digitalisaatioesimerkkejä teollisuudelle. Team Finland Future Watch -raportti...
CLiC+ohjelmatoiminta touko-marraskuu 2019 par Kari Mikkelä
CLiC+ohjelmatoiminta touko-marraskuu 2019CLiC+ohjelmatoiminta touko-marraskuu 2019
CLiC+ohjelmatoiminta touko-marraskuu 2019
Kari Mikkelä48 vues
Hankintamenettelyt, Pekka Petäjäniemi, Liikennevirasto par INFRAry
Hankintamenettelyt, Pekka Petäjäniemi, LiikennevirastoHankintamenettelyt, Pekka Petäjäniemi, Liikennevirasto
Hankintamenettelyt, Pekka Petäjäniemi, Liikennevirasto
INFRAry1.9K vues
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille par Paivi Sutinen
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluilleKaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Paivi Sutinen1.2K vues
Palveluliiketoiminnan digitalisoinnin projektiesittely par Harri Hautala
Palveluliiketoiminnan digitalisoinnin projektiesittelyPalveluliiketoiminnan digitalisoinnin projektiesittely
Palveluliiketoiminnan digitalisoinnin projektiesittely
Harri Hautala495 vues
Digitalisaatiokartoitus Etela-Savossa par Kimmo Haapea
Digitalisaatiokartoitus Etela-SavossaDigitalisaatiokartoitus Etela-Savossa
Digitalisaatiokartoitus Etela-Savossa
Kimmo Haapea1.3K vues
Lean start-up -tilaisuuden materiaali par Suomen Ekonomit
Lean start-up -tilaisuuden materiaaliLean start-up -tilaisuuden materiaali
Lean start-up -tilaisuuden materiaali
Suomen Ekonomit1.5K vues
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05 par Paivi Sutinen
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Paivi Sutinen646 vues
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitys par Paivi Sutinen
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin  esitysKunnan johtamisen viitearkkitehtuurin  esitys
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitys
Paivi Sutinen633 vues

En vedette

Pekka Ylä-Anttila, Etla, esitys Arvoa palvelutuotannon mittareista -seminaari... par
Pekka Ylä-Anttila, Etla, esitys Arvoa palvelutuotannon mittareista -seminaari...Pekka Ylä-Anttila, Etla, esitys Arvoa palvelutuotannon mittareista -seminaari...
Pekka Ylä-Anttila, Etla, esitys Arvoa palvelutuotannon mittareista -seminaari...Mittaritiimi
836 vues29 diapositives
Differon kasvutarina par
Differon kasvutarinaDifferon kasvutarina
Differon kasvutarinaTanner Malla
113 vues12 diapositives
Olen rohkeampi! par
Olen rohkeampi!Olen rohkeampi!
Olen rohkeampi!Ville Järvinen
705 vues5 diapositives
Digitaalisuudesta ammatillisessa koulutuksessa par
Digitaalisuudesta ammatillisessa koulutuksessaDigitaalisuudesta ammatillisessa koulutuksessa
Digitaalisuudesta ammatillisessa koulutuksessaMäki-Ontto
317 vues25 diapositives
Vimma – kehitä bisnestä ketterästi kuin startup par
Vimma – kehitä bisnestä ketterästi kuin startupVimma – kehitä bisnestä ketterästi kuin startup
Vimma – kehitä bisnestä ketterästi kuin startupUnderhood
21.8K vues9 diapositives
Asiantuntija sosiaalisessa mediassa Karvi par
Asiantuntija sosiaalisessa mediassa KarviAsiantuntija sosiaalisessa mediassa Karvi
Asiantuntija sosiaalisessa mediassa KarviPauliina Mäkelä
1K vues133 diapositives

En vedette(9)

Pekka Ylä-Anttila, Etla, esitys Arvoa palvelutuotannon mittareista -seminaari... par Mittaritiimi
Pekka Ylä-Anttila, Etla, esitys Arvoa palvelutuotannon mittareista -seminaari...Pekka Ylä-Anttila, Etla, esitys Arvoa palvelutuotannon mittareista -seminaari...
Pekka Ylä-Anttila, Etla, esitys Arvoa palvelutuotannon mittareista -seminaari...
Mittaritiimi836 vues
Digitaalisuudesta ammatillisessa koulutuksessa par Mäki-Ontto
Digitaalisuudesta ammatillisessa koulutuksessaDigitaalisuudesta ammatillisessa koulutuksessa
Digitaalisuudesta ammatillisessa koulutuksessa
Mäki-Ontto317 vues
Vimma – kehitä bisnestä ketterästi kuin startup par Underhood
Vimma – kehitä bisnestä ketterästi kuin startupVimma – kehitä bisnestä ketterästi kuin startup
Vimma – kehitä bisnestä ketterästi kuin startup
Underhood21.8K vues
WTF - Why the Future Is Up to Us - pptx version par Tim O'Reilly
WTF - Why the Future Is Up to Us - pptx versionWTF - Why the Future Is Up to Us - pptx version
WTF - Why the Future Is Up to Us - pptx version
Tim O'Reilly583.9K vues

Similaire à LEAN – Lisää arvoa ja hukkaa pois

Puu ja muotoilu lahti 23.11.2011 työpajakeskustelun tulokset par
Puu ja muotoilu lahti 23.11.2011 työpajakeskustelun tuloksetPuu ja muotoilu lahti 23.11.2011 työpajakeskustelun tulokset
Puu ja muotoilu lahti 23.11.2011 työpajakeskustelun tuloksetTekes Programmes and Campaigns
325 vues11 diapositives
Projektitoiminta 2 2011 par
Projektitoiminta 2 2011Projektitoiminta 2 2011
Projektitoiminta 2 2011KatjaWesander
54 vues56 diapositives
Hymy loppuraportti 2010 par
Hymy loppuraportti 2010Hymy loppuraportti 2010
Hymy loppuraportti 2010Satu Miettinen
3.6K vues75 diapositives
BUILD UPON: Rami Tuokko - Millaiset prosessit palvelevat parhaiten korjausrak... par
BUILD UPON: Rami Tuokko - Millaiset prosessit palvelevat parhaiten korjausrak...BUILD UPON: Rami Tuokko - Millaiset prosessit palvelevat parhaiten korjausrak...
BUILD UPON: Rami Tuokko - Millaiset prosessit palvelevat parhaiten korjausrak...GBC Finland
288 vues22 diapositives
Sairanen Liideri par
Sairanen LiideriSairanen Liideri
Sairanen LiideriMaaritVuorela
317 vues13 diapositives
K niin kuin ketterä - Kesko ketteränä organisaationa par
K niin kuin ketterä - Kesko ketteränä organisaationaK niin kuin ketterä - Kesko ketteränä organisaationa
K niin kuin ketterä - Kesko ketteränä organisaationaJussi-Pekka Erkkola
1.2K vues19 diapositives

Similaire à LEAN – Lisää arvoa ja hukkaa pois(20)

BUILD UPON: Rami Tuokko - Millaiset prosessit palvelevat parhaiten korjausrak... par GBC Finland
BUILD UPON: Rami Tuokko - Millaiset prosessit palvelevat parhaiten korjausrak...BUILD UPON: Rami Tuokko - Millaiset prosessit palvelevat parhaiten korjausrak...
BUILD UPON: Rami Tuokko - Millaiset prosessit palvelevat parhaiten korjausrak...
GBC Finland288 vues
K niin kuin ketterä - Kesko ketteränä organisaationa par Jussi-Pekka Erkkola
K niin kuin ketterä - Kesko ketteränä organisaationaK niin kuin ketterä - Kesko ketteränä organisaationa
K niin kuin ketterä - Kesko ketteränä organisaationa
Esite / tuotantotekniikan laitos 2011 par Satu Kantti
Esite / tuotantotekniikan laitos 2011Esite / tuotantotekniikan laitos 2011
Esite / tuotantotekniikan laitos 2011
Satu Kantti4 vues
Työelämä 2020 / Esittelydiasarja par Tyoelama2020
Työelämä 2020 / EsittelydiasarjaTyöelämä 2020 / Esittelydiasarja
Työelämä 2020 / Esittelydiasarja
Tyoelama2020695 vues
Tty teta palveluliiketoiminta_marras2012_mmm par anne-mari
Tty teta palveluliiketoiminta_marras2012_mmmTty teta palveluliiketoiminta_marras2012_mmm
Tty teta palveluliiketoiminta_marras2012_mmm
anne-mari419 vues
Digitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laaja par DigitalHelsinki
Digitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laajaDigitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laaja
Digitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laaja
DigitalHelsinki559 vues
Sorvaamo 2014 sek hallitus par Jaana Suksi
Sorvaamo 2014 sek hallitusSorvaamo 2014 sek hallitus
Sorvaamo 2014 sek hallitus
Jaana Suksi281 vues
Kokonaisarkkitehtuurityön menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus par Gofore Oy
Kokonaisarkkitehtuurityön menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuusKokonaisarkkitehtuurityön menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus
Kokonaisarkkitehtuurityön menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus
Gofore Oy164 vues
Pilvipalvelut ja DevOps osana digitaalista kulttuurimuutosta par Työterveyslaitos
Pilvipalvelut ja DevOps osana digitaalista kulttuurimuutostaPilvipalvelut ja DevOps osana digitaalista kulttuurimuutosta
Pilvipalvelut ja DevOps osana digitaalista kulttuurimuutosta
Innovation speeder inka projekteille par jarmomarkula
Innovation speeder  inka projekteilleInnovation speeder  inka projekteille
Innovation speeder inka projekteille
jarmomarkula227 vues
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017 par Tyoelamaverkosto
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017
Tyoelamaverkosto156 vues
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09122016_ok_j par DigitalHelsinki
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09122016_ok_jDigitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09122016_ok_j
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09122016_ok_j
DigitalHelsinki549 vues
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon par Petri Pohjala
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoonSuoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon
Petri Pohjala85 vues
Lamk kohti tulevaisuutta PHKK luottamushenkilöseminaari 2. 3.10.2013 par Outi Kallioinen
Lamk kohti tulevaisuutta PHKK luottamushenkilöseminaari 2. 3.10.2013Lamk kohti tulevaisuutta PHKK luottamushenkilöseminaari 2. 3.10.2013
Lamk kohti tulevaisuutta PHKK luottamushenkilöseminaari 2. 3.10.2013
Outi Kallioinen323 vues
Kuutoskaupunkien yhteistyöllä avoimia ja älykkäitä palveluja -2016 par Paivi Sutinen
Kuutoskaupunkien yhteistyöllä avoimia ja älykkäitä palveluja -2016Kuutoskaupunkien yhteistyöllä avoimia ja älykkäitä palveluja -2016
Kuutoskaupunkien yhteistyöllä avoimia ja älykkäitä palveluja -2016
Paivi Sutinen195 vues

Plus de Tekes Programmes and Campaigns

Finland in space par
Finland in spaceFinland in space
Finland in spaceTekes Programmes and Campaigns
2K vues19 diapositives
Suomi avaruudessa par
Suomi avaruudessaSuomi avaruudessa
Suomi avaruudessaTekes Programmes and Campaigns
1.7K vues19 diapositives
Mixed Reality 2017 report par
Mixed Reality 2017 reportMixed Reality 2017 report
Mixed Reality 2017 reportTekes Programmes and Campaigns
11.2K vues18 diapositives
VR AR Industry of Finland par
VR AR Industry of FinlandVR AR Industry of Finland
VR AR Industry of FinlandTekes Programmes and Campaigns
22.4K vues104 diapositives
Business Finland research funding services par
Business Finland research funding servicesBusiness Finland research funding services
Business Finland research funding servicesTekes Programmes and Campaigns
1.2K vues24 diapositives
Business Finland -tutkimusrahoituspalvelujen esittely asiakkaille par
Business Finland -tutkimusrahoituspalvelujen esittely asiakkailleBusiness Finland -tutkimusrahoituspalvelujen esittely asiakkaille
Business Finland -tutkimusrahoituspalvelujen esittely asiakkailleTekes Programmes and Campaigns
3.6K vues24 diapositives

Plus de Tekes Programmes and Campaigns(20)

LEAN – Lisää arvoa ja hukkaa pois

  • 1. TULOSKULMA Lean Construction muuttaa rakennusalan rakenteita ja kulttuuria Kiinteistö- ja rakennusalalla on valtava potentiaali parantaa tuottavuuttaan ja asiakaslähtöisyyttään. Kiinteistö- ja rakennusalan toimintamalleihin ei ole pystytty soveltamaan teollisia prosesseja ja ratkaisuja samaan tapaan kuin muilla teollisuuden aloilla. Hankkeessa on perehdytty lean-tuotantoon ja sen soveltuvuuteen rakennusteollisuudessa. Lisäksi kehitettiin lean-toimintamalleja ja – työkaluja kiinteistö- ja rakennushankkeiden toteuttamiseen ja alan palveluihin. Kehitettiin myös projektitoteutusten ja palvelutoimitusten integrointi. Lean-periaatteita sovelletaan rakentamisessa esimerkiksi hyödyntämällä tietomalleja ja teollisia prosesseja mahdollisimman paljon sekä perustamalla rakennusprojektikohtainen yhteinen big room – työtila. • Projektien läpivienti onnistuu parhaiten kokoamalla hankkeen keskeiset osapuolet samaan pöytään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. • Rakennusprojektien tuottavuuden ja laadun parantaminen edellyttää suunnittelun, ohjauksen, luotettavuuden ja läpiviennin parantamista sekä toimintatapojen standardointia. • Tuottavuuden ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen vaatii kulttuurin ja asenteiden muuttamista ja koko toimialan rakenteellisia muutoksia. ”Tilaajat, alihankkijat ja loppukäyttäjät tulee kaikki päästää suunnittelu- ja rakennusprosessiin, joka on saatava sujuvammaksi ja läpinäkyvämmäksi”. www.lci.fi LCIFIN2-hankkeen johtoryhmä Tutkimus- ja yritysprojekteja
  • 2. TULOSKULMA Lean Construction muuttaa rakennusalan rakenteita ja kulttuuria Vuosina 2013−2015 toteutettavan LCIFIN2-hankkeen keskeinen tavoite on projektitoteutusten ja palvelutoimitusten integrointi. Hankkeesta saatujen kokemusten perusteella projektien onnistunut toteuttaminen vaatii projektin alkuvaiheessa keskeisten osapuolten integrointia sekä myös niiden hallinnan, prosessien ja näitä toteuttavien tiimien integroimisen. Integrointi puolestaan tarjoaa parhaan mahdollisen alustan lean-periaatteiden soveltamiseen. Lean-työkaluja on sovellettu toistaiseksi laajimmin Tampereen Rantatunnelin rakentamisessa, jossa hankkeen kehitysvaiheessa pystyttiin löytämään keinot tavoitekustannuksen pudottamiseksi 220 miljoonasta eurosta 180 miljoonaan euroon. • Valmistavan teollisuuden lean-toimintatavat soveltuvat myös projektituotantoon. • Lean-toimintatapojen käyttöönotto vaatii johtamista sekä kulttuurin ja asenteiden muuttamista. • Monimutkaisten projektien onnistunut toteuttaminen vaatii sopimusosapuolten aikaista integrointia sekä tiedon, prosessien ja työntekijöiden integrointia. ”Lean-filosofiaan perehtyminen on johtanut Constissa uusien työkalujen käyttöönottoon. Olemme päässeet mukaan muuttamaan koko alan yhteisiä käytäntöjä ja toiminta-kulttuuria parempaan suuntaan”. Juha Salminen, kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Oy Yritysprojekti www.consti.fi www.fira.fi
  • 3. TULOSKULMA Uusi palvelumalli linjasaneeraushankkeisiin Putkistojen korjaustarve kasvaa merkittävästi, kun suuret rakennusmassat tulevat korjausikään seuraavan vuosikymmenen aikana. Fira Palvelut Oy:ssä kehitettiin uutta palvelumallia taloyhtiöille. Taloyhtiöt tarvitsevat tukea päätöksentekoonsa, sillä korjaushankkeita ei haluta tehdä liian aikaisin. Kehitysprojektin päätavoite oli uuden arvoa tuottavan palvelumallin kehittäminen vaativan käyttäjäympäristön hankkeisiin. Avainasemassa hankkeessa oli palveluliiketoiminnan näkökulma, joka pohjautuu value co- creation (yhteinen arvonluonti) -ajatteluun. Projektissa selvitettiin ja kehitettiin arvonlisäystä koko linjasaneerauksen hankeketjussa vuorovaikutteisesti olennaisten sidosryhmien kanssa. • Projektin perusteella hankesuunnittelu on parhaimmillaan, kun kaikki hankkeen keskeiset osapuolet kytketään heti alkuvaiheessa mukaan. • Asunto-osakeyhtiön putkisaneeraushankkeessa asiakaslähtöisyys voidaan saavuttaa soveltamalla kuluttajaliiketoiminnan oppeja. • Monivaiheiseen putkisaneeraukseen on mahdollista tuoda uusia käytäntöjä teollisesta tuotannosta. Tällöin on mahdollista myös saavuttaa kustannushyötyjä: kustannukset voivat jopa puolittua. ”Integroiva toimintatapa, aito asiakaslähtöisyys ja opit teollisesta tuotannosta mahdollistavat palveluvallankumouksen putkiremonttihankkeissa”. www.firapalvelut.fi Sami Kokkonen, toimitusjohtaja, Fira Palvelut Oy Yritysprojekti
  • 4. TULOSKULMA Rakennustyön tuottavuuteen vaikuttavien tekijöiden johtaminen On tarve tunnistaa ja arvioida rakennustyön tuottavuuteen ja tehokkuuteen merkittävästi vaikuttavat tekijät. Kansainvälisessä hankkeessa kehitettiin tuotannonohjaukseen toimintamalli perustuen tuotannon teoriaan (TFV) sekä uusimpiin kansainvälisiin näkemyksiin toiminnan johtamisesta, tuotannonohjauksesta sekä nykyaikaisen rakennushankkeen organisoinnista. Tutkimuksen tuloksena on malli, joka antaa viitekehyksen rakennustyön tuottavuuteen ja siihen vaikuttamiseen. Tutkimushankkeen tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä rakennusyritysten toiminnassa ja työmaiden käytännön johtamisessa. • Arvio rakennustyön tuottavuuden kehittymisestä vuosina 1970-2010 sekä vertailu rakennustyömaiden tuotannonsuunnitteluohjeistuksesta ja käytännön menettelyistä. • Yhteenveto tuotannonohjauksen ja tuottavuuden kehittymisen ongelmista sekä luonnos tuotannonohjauksen toimintamallista. • Konstruoidun mallin soveltamisen toimintatutkimus sekä tulokset toimintamallin käytön vaikutuksista tuotannon hukkiin ja tuottavuuteen. ”Ihmisten kunnioittaminen ja jatkuva kehittyminen luo tuottavan toiminnan ympäristön, missä tuotannon edellytykset ovat kunnossa onnistuneen johtamisen tuloksena”. hankkeet.mittaviiva.fi/pmwiki/index.php? n=TuoVa.Etusivu Anssi Koskenvesa, tohtorikoulutettava, Tampereen teknillinen yliopisto Tutkimusprojekti TuoVa
  • 5. TULOSKULMA Innovatiiviset lean-prosessit ja yhteistyö- mallit urbaanille puurakentamiselle Puurakentamisen arvoketjuun tarvitaan uusia innovatiivisia prosesseja. Perimmäisenä tavoitteena on virtaviivaistaa puun käyttöön ja arkkitehtuuriin liittyvää päätöksentekoa luomalla parempia prosesseja ja toimivia tuotantosuunnitteluun liittyviä malleja. Hankkeessa tarkastellaan asuinkerrostaloja ja toimistorakennuksia. Hankkeen teoreettisena viitekehyksenä käytetään lean-tuotantofilosofiaa. Lean-tuotantofilosofian kantavana ajatuksena on kaiken hukan poistaminen ja hankkeeseen osallistuvien tahojen osaamisen mahdollisimman tehokas hyödyntäminen. Hankkeessa siten tarkastellaan yhteistoiminnalliseen tuotantosuunnitteluun liittyviä menettelyjä. Tavoitteena on hyödyntää hankkeen toteutukseen käytettäviä resursseja mahdollisimman tehokkaasti ja siten alentaa kustannuksia. • Hankkeessa määriteltiin toimijoiden yhteistyömalliin perustuva lean- menettely puurakenteisten ratkaisujen tuottamiseksi kaupunkiympäristössä. • Hankkeessa kehitettiin ratkaisuja kustannus- ja resurssitehokkaan rakentamisen sekä elinkaaren hallintaan. • Tuloksista muodostettiin suosituksia puurakentamiseen liittyvien mielikuvien ja tuotteiden sosiaalisen hyväksynnän parantamiseksi. ”Kestävän rakentamisen tärkeimmät päätökset tehdään prosessin alkuvaiheessa”. www.aalto.fi www.vtt.fi Yrsa Cronhjort, Arkkitehtuurin laitos, Aalto-yliopisto Tutkimusprojekti leanWOOD
  • 6. TULOSKULMA PuuMera – matalaenergiarakentamisen puukerrostalokonsepti www.rklreponen.com www.puumera.fi Mika Airaksela, toimitusjohtaja, Rakennusliike Reponen Oy Yritysprojekti Matalaenergiarakentamiseen tarkoitettu rakennustapa säästää sekä asuinkustannuksia että ympäristön kuormitusta. Rakennusliike Reponen Oy on matalaenergiarakentamiseen erikoistunut rakennusliike, jonka tavoitteena on kehittää yhteistyökumppaneidensa kanssa puukerrostalojen rakentamiseen soveltuva kustannustehokas PuuMera-konsepti. Mukana tuotekehitysprojektissa ovat olleet oman alansa huiput, niin teknologian toimittamisessa kuin säästöjen todentamisessakin. Tuottavuutta kehitetään suunnittelun, seurannan, työmaaprosessien, puuelementtivalmistuksen ja raportoinnin osalta. Lisäksi puurakentamisen suunnitteluun kehitetään ja integroidaan 3D-mallintamisen työkaluja. ”Haluamme olla edelläkävijöitä kustannustehokkaassa puukerrostalorakentamisessa“. • Kehitetty matalaenergiakerrostalon konsepti on energiataloudellisin vaihtoehto kerrostalorakentamiseen ja -asumiseen. • Puurakentamisen detaljiikkaa on yksinkertaistettu ja lähes nollaenergiatalo voidaan rakentaa kustannustehokkaasti. • Kattavat asukastyytyväisyysselvitykset osoittavat, että ääneneristykseen, tärinään ja huoneilmaan liittyvät ratkaisut on ratkaistu onnistuneesti.