Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy

TechFinland
TechFinlandTechFinland
Yhteistyössä:
Yhteyshenkilöt:
Antti Karjaluoto & Kari M uranen
09/2021
F i n n i s h A d v a n c e d
M a n u f a c t u r i n g
N e t w o r k - FA M N
Idea on peräisin Teknologiateollisuuden
jäsenyrityksiltä
Valmistettu huolellisesti:
• Syksyllä 2020: Gaia Consulting Oy:n esitutkimus ja
yrityshaastattelut
• Tammikuussa 2021: TT:n jäsenkysely, avoin webinaari ja
keskustelut
• Kevään 2021 aikana TT:n perustama yritystyöryhmä laati raamit
toiminnalle
• Kesällä 2021: Ratkaisuehdotuspyyntö toimijoille FAMN
koordinoinnista.
 DIMECC Oy ja sen Intelligent Industry -ekosysteemi
valittiin FAMN-toteutuskumppaniksi elokuussa 2021.
FINNISH ADVANCED MANUFACTURING NETWORK - FAMN
• DIMECC on hallinnoinut Intelligent
Industry (II) -ekosysteemiä vuodesta 2017
lähtien. II on innovaatioekosysteemi, joka
keskittyy yhteiseen arvon luomiseen ja
yhdistää johtavat suomalaiset
laitevalmistajat ja digitaalisten ratkaisujen
tarjoajat, edistämään ja toteuttamaan
teollisen datatalouden ja digitaalisen
muutoksen mahdollisuuksia.
• Intelligent Industry ekosysteemin
temaattisia painopistealueita ovat data- ja
analytiikka, autonomiset järjestelmät,
ihmisten ja koneiden yhteistyö
tekoälyavusteisessa maailmassa sekä
arvon yhteisluominen ekosysteemissä.
• Ekosysteemin toiminta on pidetty
liiketoimintalähtöisenä ja verkosto on
avoin kaikille uusille kumppaniyrityksille.
• Käyttämällä II:ta FAMN:n perustana
voimme merkittävästi nopeuttaa FAMN:n
liikkeelle lähtöä.
Intelligent Industry ecosystem
2
© 2021 DIMECC Ltd.
Arvolupaus
”Finnish Advanced Manufacturing
Network (FAMN) -yritysverkosto
parantaa teollisuusyritysten globaalia
kilpailukykyä sekä vauhdittaa yritysten
kestävää uudistumista ja
digitalisaatiota.”
3
© 2021 DIMECC Ltd.
FAMN
lupaukset
• Yhdistämme olemassa olevat ja uudet valmistavan
teollisuuden ja ICT-alan verkostot
• Käynnistämme ja johdamme aloitteita automaation,
datan, tekoälyn ja koneoppimisen ympärillä ja perustamme
digitalisaatioprojekteja ja -ohjelmia.
• Edistämme ja luomme yhteistä kokeiluinfrastruktuuria,
joka keskittyy uusimpiin teknologioihin.
• Edistämme jäsenyritysten osaamisen kehittymistä ja
mielekästä yhteistyötä tutkimuslaitosten ja yliopistojen
kanssa.
• Autamme jäsenyrityksiä suunnittelemaan ja toteuttamaan
yhteisiä TKI-projekteja.
• Jaamme tietoa sääntelystä ja teollisista standardeista.
• Vahvistamme valmistavan teollisuuden brändiä.
• Yhdessä viemme Suomen valmistavan teollisuuden
maailmanluokan tasolle.
4
© 2021 DIMECC Ltd.
Viisi FAMN:in painopistettä
5
© 2021 DIMECC Ltd.
• FAMN edistää osaajien saatavuutta ja nostaa osaamisen laatua sekä
parantaa alan vetovoimaa ja diversiteettiä.
• Yhdessä koulutus- ja tutkimustoimijoiden kanssa, FAMN luo alueellisia
yritysyhteistyön rakenteita, joissa on sovittu työnjaosta.
• Tavoitteena on lisätä koulutus- ja tutkimustoimintaa, joka tukee yritysten
liiketoiminnan kestävää kasvua ja uudistumista.
• Maailmanluokan osaamiskeskittymät ja laatuinfrat inspiroivat suomalaisia ja
houkuttavat ulkomaalaisia.
2. Inhimilliset voimavarat
• FAMN-verkostolla on aitoa teknologista
osaamista, jonka pohjalta verkosto tukee
yritysten tutkimus- ja
innovaatiohankkeiden käynnistämistä
sekä yhteistyötä korkeakoulujen ja
tutkimuslaitosten kanssa.
3. Innovaatiorahoitus
• Verkostoon kuuluvien yritysten yhteistyön
edistäminen: FAMN auttaa yrityksiä
nopeuttamaan tuotekehitystä,
käynnistämään innovaatiotoimintaa ja
hyödyntämään digitalisaation
mahdollisuuksia.
4. Kiihdytys
• FAMN hankkii uusinta teknologiaa ja
tutkimusinfroja hyödynnettäväksi yritysten
sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden
osaamiskeskittymissä.
• Osaamiskeskittymiä muodostuu
yritysvetoisesti, ja ne voivat koostua myös
pelkästään yrityksistä.
5. TKI-infrastruktuurit
• FAMN kartoittaa yritysten, koulutus- ja
tutkimustoimijoiden ja olemassa olevien valmistavan
teollisuuden ekosysteemien ja klustereiden
tunnistetut kehittämistarpeet.
• Näiden tulosten pohjalta laaditaan valmistavan
teollisuuden innovaatioagenda, sekä tälle
toimeenpanosuunnitelma.
1. Fasilitointi
• Fasilitoinnista vastaa DIMECC Oy.
• Kaksi kokopäiväistä ekosysteemin johtajaa: Antti
Karjaluoto & Kari Muranen johtavat työtä ja verkostoa.
• FAMN-ohjausryhmä on FAMN:in ylin hallintoelin, joka
tekee tai hyväksyy perustavimmat päätökset.
Ohjausryhmä koostuu valikoiduista yritysten edustajista ja
TT:n edustajasta.
• FAMN laatii valmistavan teollisuuden innovaatioagendan,
tiekartan sekä näille toimeenpanosuunnitelmat yhdessä
jäsenten kanssa.
1. Fasilitointi
© 2021 DIMECC Ltd. 6
• FAMN edistää osaajien saatavuutta ja nostaa osaamisen
laatua sekä parantaa alan vetovoimaa ja
diversiteettiä. Tavoitteena on lisätä TKI-toimintaa, joka tukee
kestävää liiketoiminnan kasvua ja yritysten uudistumista.
• FAMN tarjoaa innovaatiovalmennuksen palveluita
jäsenyrityksille.
• FAMN rakentaa kumppanuusmalleja johtavien yliopistojen ja
koulutuspalvelujen tarjoajien kanssa, sekä järjestää ja
koordinoi vierailumatkoja ja vierailevia luentoja.
• FAMN luo yhdessä koulutus- ja tutkimustoimijoiden kanssa,
yrityksille alueellisia yhteistyörakenteita sovitulla työnjaolla.
© 2021 DIMECC Ltd. 7
2. Inhimilliset voimavarat
• FAMN-verkostolla on aitoa teknologista osaamista, jonka
pohjalta verkosto tukee yritysten tutkimus- ja
innovaatiohankkeiden käynnistämistä sekä yhteistyötä
korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.
o Projektitoimisto
o ”Matchmaking” innovaatiovalmennuksella ja muilla
asiantuntijapalveluilla
o Sopivien rahoitusvälineiden ja rahoituslaitosten löytäminen
(Suomi, EU)
o Yhteisten innovaatioprojektien rakentaminen ja
projektinhallinta
• Yhdessä FAMN-ohjausryhmän kanssa ideoidaan ja
tunnistetaan uusia yhteistyöalueita tai aloitteita.
3. Innovaatiorahoitus
© 2021 DIMECC Ltd. 8
• Verkostoon kuuluvien yritysten yhteistyön
edistäminen: FAMN auttaa yrityksiä nopeuttamaan
tuotekehitystä, käynnistämään innovaatiotoimintaa ja
hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia.
• Datakiihdyttämö on jo käynnistynyt
• Yhteistyön edistäminen jäsen- ja startup-yritysten välillä.
• Seurataan tarkasti eurooppalaista kehitystä (esim. Gaia-
X) ja suomalaisten yritysten sovittamista EU-projekteihin
• Seminaarien järjestämistä, akateemisten
tiedonjakotapahtumien järjestäminen, verkostoituminen ja
yhteistyö
4. Kiihdytys
© 2021 DIMECC Ltd. 9
• FAMN hankkii uusinta teknologiaa ja tutkimusinfroja
hyödynnettäväksi yritysten, sekä yritysten
ja tutkimusorganisaatioiden osaamiskeskittymissä.
o FAMN tekee ehdotuksia yksityisistä ja/tai yhteisistä
tutkimusinfrastruktuureista/uusista teknologioista, niiden
sijainnista ja erikoistumisista, sekä tunnistaa yritysten
investointikyvyn.
→ Osallistuvat yritykset ja julkiset tutkimusyksiköt hakevat
erillistä rahoitusta.
• Osaamiskeskittymät ovat yritysvetoisia ja voivat koostua;
o yrityksistä ja yksityisestä rahoituksesta
o yritysten ja julkisten tutkimustoimijoiden yhteistyöstä
5. TKI-infrastruktuurit
© 2021 DIMECC Ltd. 10
FAMN-teknologian painopistealueet
yrityksen tarpeiden mukaan:
11
© 2021 DIMECC Ltd.
* Tulokset TT:n jäsenyrityksille tekemästä
kyselystä 2021
Tekoäly ja koneoppiminen
Robotisaatio
Etäohjattavuus ja autonomisuus
Datan hyödyntäminen
Esineiden internet
3D-tulostus
Uudet valmistusmateriaalit
Kyberturvallisuus
Digitaaliset kaksoset
Pilvipalvelut ja edge-laskenta
Muu, mikä
5G/6G
KESTÄVÄ KEHITYS
Kestävän kehityksen ratkaisut valmistavassa teollisuudessa käsittävät tuotteiden kehittämistä,
sen koko elinkaaren huomioiden. Käsittäen valmistusprosessit ja järjestelmät, jotka minimoivat
negatiiviset ympäristövaikutukset, kuluttavat mahdollisimman vähän materiaaleja, energiaa ja
muita resursseja.
ARVON YHTEISLUOMINEN EKOSYSTEEMEISSÄ
Älykkään teollisuuden aikakaudella arvoverkot rakentuvat asiakkaiden tarpeiden ympärille ja
kilpailukyky perustuu ekosysteemien voimaan ja kykyyn kerätä ekosysteemien resurssit
räätälöityjen ratkaisujen tuottamiseksi. Tällainen arvon luominen edellyttää uusia tapoja luoda
arvoa sekä uusia liiketoiminnan ja tulojen jakamisen malleja.
DATAN HYÖDYNTÄMINEN
• Tekoäly ja koneoppiminen
• Pilvipalvelut ja EDGE-laskenta
• Esineiden internet
• Digitaaliset kaksoset
• Inhimilliset tekijät
AUTONOMIA JA ROBOTIIKKA
• Etäohjattavuus ja autonomisuus
• Robotisaatio
• Pilvipalvelut ja EDGE-laskenta
• Kyberturvallisuus
• Inhimilliset tekijät
FAMN - Temaattiset alueet ja toimet
12
TKI
-projektit
Kiihdytys
-
Pilotit
&
kokeilut
Standardit
ja
sääntely
Osaamisen
kehittäminen
Toimialamielikuvan
edistäminen/viestintä
TKI
-infrastruktuuriyhteistyö
Tutkimuslaitosyhteistyö
Painopiste- ja toiminta-alueet viimeistellään FAMN:n perustajayritysten kanssa syksyllä 2021
Liiketoiminta-
mahdollisuus
FAMN:illa on hyvät edellytykset ajaa ja rakentaa uutta
liiketoimintaa Suomen valmistavan teollisuuden
datataloudelle.
FAMNilla on loistava tilaisuus toimia ekosysteeminä ja
rakentaa ratkaisuja, joilla on suuri vientimahdollisuus.
Yhteisluominen digitalisaatiossa vauhdittaa koko
teollisuussektoria, erityisesti pk-yrityksiä, mikä lisää
nykyistä liiketoimintaa ja/tai avaa täysin uusia
liiketoimintamahdollisuuksia.
Osana infra-aloitetta ja data kiihdytysohjelmaamme FAMN
pyrkii rakentamaan teollisen data-avaruuden ja
datamarkkinapaikan, joka edistää yhteisten tietojen
jakamisen, AI/ML:n, automaation ja robotiikkaratkaisujen
kehittämistä.
→ Liiketoimintakärki viimeistellään syksyn
2021 aikana yhdessä jäsenyritysten kanssa.
13
© 2021 DIMECC Ltd.
FAMN RAHOITUS
JA KUMPPANUUS
• FAMN perustetaan perustajajäsenten kanssa syksyllä 2021.
o FAMN on avoin verkosto ja valmis ottamaan vastaan ​​uusia
kumppaneita, jotka jakavat verkoston tavoitteet ja hyväksyvät
kumppanivelvoitteet
• Rahoitusmalli on jaettu julkisen ja kumppaniyrityksen
rahoitukseen.
o Julkista rahoitusta haetaan Business Finlandin ekosysteemin
orkestroinnin rahoitusinstrumentista
• Yksityinen kumppanirahoitus kerätään vuosimaksuna yrityksen
koosta ja kumppaniyritysten kokonaismäärästä riippuen:
14
© 2021 DIMECC Ltd.
PIENI
Liikevaihto:
< 10M€
Arvioitu jäsenmaksu:
3000 – 6000 €/vuosi
KESKIKOKOINEN
Liikevaihto:
10M€ - 100M€
Arvioitu jäsenmaksu:
8000 – 13000 €/vuosi
ISO
Liikevaihto:
> 100M€
Arvioitu jäsenmaksu:
15000 – 24000 €/vuosi
* Lopulliset jäsenmaksut vahvistetaan myöhemmin
DIMECC on yhteistyöalustayhtiö, joka edistää ja tukee
yrityksiä digitaalisessa muutoksessa. Toimimme PPP
(Private-Public-Partners) -mallilla asiakkaidemme ja
julkisten organisaatioiden kanssa. Olemme
intohimoinen ryhmä fasilitoinnin ammattilaisia, jotka
ovat omistautuneet tulevaisuuden luomiseen.
ASIAKKAIDEN EI TARVITSE OLLA DIMECC:n
OSAKKEENOMISTAJIA, JOTTA VOI HYÖTYÄ DIMECC:n
PALVELUISTA.
OSAKKEENOMISTAJAT EIVÄT TUO DIMECCILLE
AKTIVITEETTEJA TAI AIKATAULUJA, ASIAKKAAT TUOVAT.
Fasilitaattori DIMECC
• PERUSTETTU 2008
• 12 TYÖNTEKIJÄÄ
• 3 LIIKETOIMINTA EKOSYSTEEMIÄ
• 4 EU TUOTEMERKKIÄ (™)
• 300+ ASIAKASTA
• 2 000+ DIMECC:N TOIMINTAAN
OSALLISTUVAA HENKILÖÄ
• 800+ M€ FASILITOITUA HANKETTA
• 27 M€ TKI –OHJELMA PORTFOLIO 2020
• 5 MAASSA (FIN, SWE, EE, LV, LT)
• 3 TOIMISTOA SUOMESSA: HELSINKI,
TAMPERE, TURKU
• 66 OSAKKEENOMISTAJAA (43 YRITYSTÄ,
23 TUTKIMUSLAITOSTA)
11% ASIAKKAISTA ON DIMECC:N
OSAKKEENOMISTAJA
55% ASIAKKAISTA ON PK-
YRITYKSIÄ
NUMBERS:
15
© 2021 DIMECC Ltd.
@dimecc_fi www.dimecc.com
Yhteistyö-
organisaatiot ja
-verkostot
Tiivis yhteistyö eri verkostojen kanssa mahdollistaa
maailmanluokan teollisten ekosysteemien eteenpäin viemisen,
mahdollistaa yhteistekemisen, EU-hankepartnereiden
löytämisen ja vaikuttamisen suurempiin kokonaisuuksiin.
Toimimme ja teemme yhteistyötä esimerkiksi oheisten kansainvälisten
verkostojen kanssa:
16
© 2021 DIMECC Ltd.
European Advanced
Manufacturing Support
Centre
Sustainable Process
Industry through
Resource and Energy
Efficiency
Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja!
17
Antti Karjaluoto
Disruptive Renewal Officer
Email: kari.muranen@dimecc.com
Mobile: +358 40 772 5934
Kari Muranen
Senior Ecosystem Lead
Email: antti.karjaluoto@dimecc.com
Mobile: +358 40 772 5440
Yhteistyössä:
1 sur 17

Recommandé

Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy par
Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyyFinnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy
Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyyTechFinland
375 vues17 diapositives
Digitalisaatioesimerkkejä teollisuudelle. Team Finland Future Watch -raportti... par
Digitalisaatioesimerkkejä teollisuudelle. Team Finland Future Watch -raportti...Digitalisaatioesimerkkejä teollisuudelle. Team Finland Future Watch -raportti...
Digitalisaatioesimerkkejä teollisuudelle. Team Finland Future Watch -raportti...Team Finland Future Watch
8.7K vues84 diapositives
Digitaalisen alustatalouden tiekartasto -esitysaineisto par
Digitaalisen alustatalouden tiekartasto -esitysaineistoDigitaalisen alustatalouden tiekartasto -esitysaineisto
Digitaalisen alustatalouden tiekartasto -esitysaineistoTekes Programmes and Campaigns
4.9K vues32 diapositives
Sykemittari par
SykemittariSykemittari
SykemittariTero Peltola
1.8K vues5 diapositives
GAIA-X – Lupauksista kohti konkretiaa par
GAIA-X – Lupauksista kohti konkretiaaGAIA-X – Lupauksista kohti konkretiaa
GAIA-X – Lupauksista kohti konkretiaaSitra / Hyvinvointi
1.1K vues28 diapositives
Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeita par
Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeitaFiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeita
Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeitaTekes Programmes and Campaigns
2.2K vues23 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Digitalisaatio Suomen yhteisellä agendalla par
Digitalisaatio Suomen yhteisellä agendallaDigitalisaatio Suomen yhteisellä agendalla
Digitalisaatio Suomen yhteisellä agendallaTieto Corporation
974 vues5 diapositives
Vidico esite par
Vidico esiteVidico esite
Vidico esiteVIDICOhanke
509 vues4 diapositives
Teollinen internet – liiketoiminnan vallankumous -ohjelman esittely par
Teollinen internet – liiketoiminnan vallankumous -ohjelman esittelyTeollinen internet – liiketoiminnan vallankumous -ohjelman esittely
Teollinen internet – liiketoiminnan vallankumous -ohjelman esittelyTekes Programmes and Campaigns
3.1K vues16 diapositives
Palveluliiketoiminnan digitalisoinnin projektiesittely par
Palveluliiketoiminnan digitalisoinnin projektiesittelyPalveluliiketoiminnan digitalisoinnin projektiesittely
Palveluliiketoiminnan digitalisoinnin projektiesittelyHarri Hautala
495 vues8 diapositives
Industryhack - Future Watch case-kuvaus par
Industryhack - Future Watch case-kuvausIndustryhack - Future Watch case-kuvaus
Industryhack - Future Watch case-kuvausHarri Lakkala
928 vues16 diapositives
Teollinen internet, IIoT -seminaari 16062014, Kaija Pöystin esitys par
Teollinen internet, IIoT -seminaari 16062014, Kaija Pöystin esitysTeollinen internet, IIoT -seminaari 16062014, Kaija Pöystin esitys
Teollinen internet, IIoT -seminaari 16062014, Kaija Pöystin esitysKimmo Haapea
945 vues28 diapositives

Tendances(14)

Palveluliiketoiminnan digitalisoinnin projektiesittely par Harri Hautala
Palveluliiketoiminnan digitalisoinnin projektiesittelyPalveluliiketoiminnan digitalisoinnin projektiesittely
Palveluliiketoiminnan digitalisoinnin projektiesittely
Harri Hautala495 vues
Industryhack - Future Watch case-kuvaus par Harri Lakkala
Industryhack - Future Watch case-kuvausIndustryhack - Future Watch case-kuvaus
Industryhack - Future Watch case-kuvaus
Harri Lakkala928 vues
Teollinen internet, IIoT -seminaari 16062014, Kaija Pöystin esitys par Kimmo Haapea
Teollinen internet, IIoT -seminaari 16062014, Kaija Pöystin esitysTeollinen internet, IIoT -seminaari 16062014, Kaija Pöystin esitys
Teollinen internet, IIoT -seminaari 16062014, Kaija Pöystin esitys
Kimmo Haapea945 vues
Opendesk ja MATOOL.com – Future Watch case-kuvaus par Harri Lakkala
Opendesk ja MATOOL.com – Future Watch case-kuvausOpendesk ja MATOOL.com – Future Watch case-kuvaus
Opendesk ja MATOOL.com – Future Watch case-kuvaus
Harri Lakkala462 vues
Guide: MEP Design in Construction Management -projects par Tero Järvinen
Guide: MEP Design in Construction Management -projectsGuide: MEP Design in Construction Management -projects
Guide: MEP Design in Construction Management -projects
Tero Järvinen390 vues
Älykkäät koneet, tuotekehitys, Digitalisaatio - Sykettä teollisuuteen par Timo Rainio
Älykkäät koneet, tuotekehitys, Digitalisaatio - Sykettä teollisuuteenÄlykkäät koneet, tuotekehitys, Digitalisaatio - Sykettä teollisuuteen
Älykkäät koneet, tuotekehitys, Digitalisaatio - Sykettä teollisuuteen
Timo Rainio707 vues
Uudet digitaaliset liiketoimintamallit par Tommi Rissanen
Uudet digitaaliset liiketoimintamallitUudet digitaaliset liiketoimintamallit
Uudet digitaaliset liiketoimintamallit
Tommi Rissanen1.6K vues
Teollinen internet, käytännön esimerkkejä ja suosituksia pk-yrityksille par Timo Rainio
Teollinen internet, käytännön esimerkkejä ja suosituksia pk-yrityksilleTeollinen internet, käytännön esimerkkejä ja suosituksia pk-yrityksille
Teollinen internet, käytännön esimerkkejä ja suosituksia pk-yrityksille
Timo Rainio1.2K vues
Ketterän omistajuuden abc_ruuskanen par Jani Ruuskanen
Ketterän omistajuuden abc_ruuskanenKetterän omistajuuden abc_ruuskanen
Ketterän omistajuuden abc_ruuskanen
Jani Ruuskanen1.1K vues
OW2con'14 - OW2 Big data initiative, SpagoBI Labs by Engineering par OW2
OW2con'14 - OW2 Big data initiative, SpagoBI Labs by EngineeringOW2con'14 - OW2 Big data initiative, SpagoBI Labs by Engineering
OW2con'14 - OW2 Big data initiative, SpagoBI Labs by Engineering
OW2374 vues

Similaire à Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy

Kehittämistoiminnan rahoitus par
Kehittämistoiminnan rahoitusKehittämistoiminnan rahoitus
Kehittämistoiminnan rahoitusTimo Rainio
567 vues11 diapositives
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on? par
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?Kwork Innovaatiot
386 vues9 diapositives
Kansainvälistyminen: uusia markkinoita ja yhteistyötä par
Kansainvälistyminen: uusia markkinoita ja yhteistyötäKansainvälistyminen: uusia markkinoita ja yhteistyötä
Kansainvälistyminen: uusia markkinoita ja yhteistyötäTekes Programmes and Campaigns
998 vues9 diapositives
Älykkäät koneet klusteriohjelma 2012-2013 par
Älykkäät koneet klusteriohjelma 2012-2013Älykkäät koneet klusteriohjelma 2012-2013
Älykkäät koneet klusteriohjelma 2012-2013Timo Rainio
494 vues25 diapositives
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin? par
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Business Arena Oy
793 vues18 diapositives
Työelämä 2020 / Esittelydiasarja par
Työelämä 2020 / EsittelydiasarjaTyöelämä 2020 / Esittelydiasarja
Työelämä 2020 / EsittelydiasarjaTyoelama2020
695 vues32 diapositives

Similaire à Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy(20)

Kehittämistoiminnan rahoitus par Timo Rainio
Kehittämistoiminnan rahoitusKehittämistoiminnan rahoitus
Kehittämistoiminnan rahoitus
Timo Rainio567 vues
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on? par Kwork Innovaatiot
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?
Älykkäät koneet klusteriohjelma 2012-2013 par Timo Rainio
Älykkäät koneet klusteriohjelma 2012-2013Älykkäät koneet klusteriohjelma 2012-2013
Älykkäät koneet klusteriohjelma 2012-2013
Timo Rainio494 vues
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin? par Business Arena Oy
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Työelämä 2020 / Esittelydiasarja par Tyoelama2020
Työelämä 2020 / EsittelydiasarjaTyöelämä 2020 / Esittelydiasarja
Työelämä 2020 / Esittelydiasarja
Tyoelama2020695 vues
Älyliikenteen merkitys Tampereen seudulle - Päivi Myllykangas Tredea par Sonera
Älyliikenteen merkitys Tampereen seudulle - Päivi Myllykangas Tredea Älyliikenteen merkitys Tampereen seudulle - Päivi Myllykangas Tredea
Älyliikenteen merkitys Tampereen seudulle - Päivi Myllykangas Tredea
Sonera912 vues
Esite / tuotantotekniikan laitos 2011 par Satu Kantti
Esite / tuotantotekniikan laitos 2011Esite / tuotantotekniikan laitos 2011
Esite / tuotantotekniikan laitos 2011
Satu Kantti4 vues
DigiRobo -koulutusverkostolla Sykettä yritys-oppilaitos -yhteistyöhön par Timo Rainio
DigiRobo -koulutusverkostolla Sykettä yritys-oppilaitos -yhteistyöhönDigiRobo -koulutusverkostolla Sykettä yritys-oppilaitos -yhteistyöhön
DigiRobo -koulutusverkostolla Sykettä yritys-oppilaitos -yhteistyöhön
Timo Rainio654 vues
Hermia, UT, Tampere - Tehokasta tuotekehitysta, uusia tapoja innovoida ja oppia par Timo Rainio
Hermia, UT, Tampere - Tehokasta tuotekehitysta, uusia tapoja innovoida ja oppiaHermia, UT, Tampere - Tehokasta tuotekehitysta, uusia tapoja innovoida ja oppia
Hermia, UT, Tampere - Tehokasta tuotekehitysta, uusia tapoja innovoida ja oppia
Timo Rainio859 vues
Organisaation oppimista tuetaan digitaalisesti - Suomalaisilla asiakkailla ja... par Kari Mikkelä
Organisaation oppimista tuetaan digitaalisesti - Suomalaisilla asiakkailla ja...Organisaation oppimista tuetaan digitaalisesti - Suomalaisilla asiakkailla ja...
Organisaation oppimista tuetaan digitaalisesti - Suomalaisilla asiakkailla ja...
Kari Mikkelä44 vues
NETS-ohjelma, Mitä se oli ja mitä saatiin aikaan par Videoguy
NETS-ohjelma, Mitä se oli ja mitä saatiin aikaanNETS-ohjelma, Mitä se oli ja mitä saatiin aikaan
NETS-ohjelma, Mitä se oli ja mitä saatiin aikaan
Videoguy468 vues
Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy:n yritysesittely par Ilkka Kauppinen
Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy:n yritysesittelySähköinen Liiketoiminta Suomi Oy:n yritysesittely
Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy:n yritysesittely
Ilkka Kauppinen389 vues
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto par Timo Rainio
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkostoTekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto
Timo Rainio466 vues

Plus de TechFinland

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät par
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTechFinland
361 vues190 diapositives
Technology industry / Finnish economic outlook par
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechFinland
134 vues70 diapositives
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät par
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTechFinland
1.4K vues153 diapositives
Technology industry / Finnish economic outlook par
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechFinland
79 vues70 diapositives
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät par
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTechFinland
550 vues153 diapositives
Technology industry / Finnish economic outlook par
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechFinland
87 vues70 diapositives

Plus de TechFinland(20)

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät par TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland361 vues
Technology industry / Finnish economic outlook par TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland134 vues
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät par TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland1.4K vues
Technology industry / Finnish economic outlook par TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland79 vues
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät par TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland550 vues
Technology industry / Finnish economic outlook par TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland87 vues
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät par TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland685 vues
Technology industry / Finnish economic outlook par TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland35 vues
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät par TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland544 vues
Technology industry / Finnish economic outlook par TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland130 vues
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät par TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland1K vues
Technology industry / Finnish economic outlook par TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland87 vues
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät par TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland750 vues
Technology industry / Finnish economic outlook par TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland158 vues
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät par TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland1.5K vues
Technology industry / Finnish economic outlook par TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland188 vues
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät par TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland1.8K vues
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät par TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland843 vues
Technology industry / Finnish economic outlook par TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland231 vues
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät par TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland923 vues

Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy

 • 1. Yhteistyössä: Yhteyshenkilöt: Antti Karjaluoto & Kari M uranen 09/2021 F i n n i s h A d v a n c e d M a n u f a c t u r i n g N e t w o r k - FA M N
 • 2. Idea on peräisin Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiltä Valmistettu huolellisesti: • Syksyllä 2020: Gaia Consulting Oy:n esitutkimus ja yrityshaastattelut • Tammikuussa 2021: TT:n jäsenkysely, avoin webinaari ja keskustelut • Kevään 2021 aikana TT:n perustama yritystyöryhmä laati raamit toiminnalle • Kesällä 2021: Ratkaisuehdotuspyyntö toimijoille FAMN koordinoinnista.  DIMECC Oy ja sen Intelligent Industry -ekosysteemi valittiin FAMN-toteutuskumppaniksi elokuussa 2021. FINNISH ADVANCED MANUFACTURING NETWORK - FAMN • DIMECC on hallinnoinut Intelligent Industry (II) -ekosysteemiä vuodesta 2017 lähtien. II on innovaatioekosysteemi, joka keskittyy yhteiseen arvon luomiseen ja yhdistää johtavat suomalaiset laitevalmistajat ja digitaalisten ratkaisujen tarjoajat, edistämään ja toteuttamaan teollisen datatalouden ja digitaalisen muutoksen mahdollisuuksia. • Intelligent Industry ekosysteemin temaattisia painopistealueita ovat data- ja analytiikka, autonomiset järjestelmät, ihmisten ja koneiden yhteistyö tekoälyavusteisessa maailmassa sekä arvon yhteisluominen ekosysteemissä. • Ekosysteemin toiminta on pidetty liiketoimintalähtöisenä ja verkosto on avoin kaikille uusille kumppaniyrityksille. • Käyttämällä II:ta FAMN:n perustana voimme merkittävästi nopeuttaa FAMN:n liikkeelle lähtöä. Intelligent Industry ecosystem 2 © 2021 DIMECC Ltd.
 • 3. Arvolupaus ”Finnish Advanced Manufacturing Network (FAMN) -yritysverkosto parantaa teollisuusyritysten globaalia kilpailukykyä sekä vauhdittaa yritysten kestävää uudistumista ja digitalisaatiota.” 3 © 2021 DIMECC Ltd.
 • 4. FAMN lupaukset • Yhdistämme olemassa olevat ja uudet valmistavan teollisuuden ja ICT-alan verkostot • Käynnistämme ja johdamme aloitteita automaation, datan, tekoälyn ja koneoppimisen ympärillä ja perustamme digitalisaatioprojekteja ja -ohjelmia. • Edistämme ja luomme yhteistä kokeiluinfrastruktuuria, joka keskittyy uusimpiin teknologioihin. • Edistämme jäsenyritysten osaamisen kehittymistä ja mielekästä yhteistyötä tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. • Autamme jäsenyrityksiä suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteisiä TKI-projekteja. • Jaamme tietoa sääntelystä ja teollisista standardeista. • Vahvistamme valmistavan teollisuuden brändiä. • Yhdessä viemme Suomen valmistavan teollisuuden maailmanluokan tasolle. 4 © 2021 DIMECC Ltd.
 • 5. Viisi FAMN:in painopistettä 5 © 2021 DIMECC Ltd. • FAMN edistää osaajien saatavuutta ja nostaa osaamisen laatua sekä parantaa alan vetovoimaa ja diversiteettiä. • Yhdessä koulutus- ja tutkimustoimijoiden kanssa, FAMN luo alueellisia yritysyhteistyön rakenteita, joissa on sovittu työnjaosta. • Tavoitteena on lisätä koulutus- ja tutkimustoimintaa, joka tukee yritysten liiketoiminnan kestävää kasvua ja uudistumista. • Maailmanluokan osaamiskeskittymät ja laatuinfrat inspiroivat suomalaisia ja houkuttavat ulkomaalaisia. 2. Inhimilliset voimavarat • FAMN-verkostolla on aitoa teknologista osaamista, jonka pohjalta verkosto tukee yritysten tutkimus- ja innovaatiohankkeiden käynnistämistä sekä yhteistyötä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. 3. Innovaatiorahoitus • Verkostoon kuuluvien yritysten yhteistyön edistäminen: FAMN auttaa yrityksiä nopeuttamaan tuotekehitystä, käynnistämään innovaatiotoimintaa ja hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia. 4. Kiihdytys • FAMN hankkii uusinta teknologiaa ja tutkimusinfroja hyödynnettäväksi yritysten sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden osaamiskeskittymissä. • Osaamiskeskittymiä muodostuu yritysvetoisesti, ja ne voivat koostua myös pelkästään yrityksistä. 5. TKI-infrastruktuurit • FAMN kartoittaa yritysten, koulutus- ja tutkimustoimijoiden ja olemassa olevien valmistavan teollisuuden ekosysteemien ja klustereiden tunnistetut kehittämistarpeet. • Näiden tulosten pohjalta laaditaan valmistavan teollisuuden innovaatioagenda, sekä tälle toimeenpanosuunnitelma. 1. Fasilitointi
 • 6. • Fasilitoinnista vastaa DIMECC Oy. • Kaksi kokopäiväistä ekosysteemin johtajaa: Antti Karjaluoto & Kari Muranen johtavat työtä ja verkostoa. • FAMN-ohjausryhmä on FAMN:in ylin hallintoelin, joka tekee tai hyväksyy perustavimmat päätökset. Ohjausryhmä koostuu valikoiduista yritysten edustajista ja TT:n edustajasta. • FAMN laatii valmistavan teollisuuden innovaatioagendan, tiekartan sekä näille toimeenpanosuunnitelmat yhdessä jäsenten kanssa. 1. Fasilitointi © 2021 DIMECC Ltd. 6
 • 7. • FAMN edistää osaajien saatavuutta ja nostaa osaamisen laatua sekä parantaa alan vetovoimaa ja diversiteettiä. Tavoitteena on lisätä TKI-toimintaa, joka tukee kestävää liiketoiminnan kasvua ja yritysten uudistumista. • FAMN tarjoaa innovaatiovalmennuksen palveluita jäsenyrityksille. • FAMN rakentaa kumppanuusmalleja johtavien yliopistojen ja koulutuspalvelujen tarjoajien kanssa, sekä järjestää ja koordinoi vierailumatkoja ja vierailevia luentoja. • FAMN luo yhdessä koulutus- ja tutkimustoimijoiden kanssa, yrityksille alueellisia yhteistyörakenteita sovitulla työnjaolla. © 2021 DIMECC Ltd. 7 2. Inhimilliset voimavarat
 • 8. • FAMN-verkostolla on aitoa teknologista osaamista, jonka pohjalta verkosto tukee yritysten tutkimus- ja innovaatiohankkeiden käynnistämistä sekä yhteistyötä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. o Projektitoimisto o ”Matchmaking” innovaatiovalmennuksella ja muilla asiantuntijapalveluilla o Sopivien rahoitusvälineiden ja rahoituslaitosten löytäminen (Suomi, EU) o Yhteisten innovaatioprojektien rakentaminen ja projektinhallinta • Yhdessä FAMN-ohjausryhmän kanssa ideoidaan ja tunnistetaan uusia yhteistyöalueita tai aloitteita. 3. Innovaatiorahoitus © 2021 DIMECC Ltd. 8
 • 9. • Verkostoon kuuluvien yritysten yhteistyön edistäminen: FAMN auttaa yrityksiä nopeuttamaan tuotekehitystä, käynnistämään innovaatiotoimintaa ja hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia. • Datakiihdyttämö on jo käynnistynyt • Yhteistyön edistäminen jäsen- ja startup-yritysten välillä. • Seurataan tarkasti eurooppalaista kehitystä (esim. Gaia- X) ja suomalaisten yritysten sovittamista EU-projekteihin • Seminaarien järjestämistä, akateemisten tiedonjakotapahtumien järjestäminen, verkostoituminen ja yhteistyö 4. Kiihdytys © 2021 DIMECC Ltd. 9
 • 10. • FAMN hankkii uusinta teknologiaa ja tutkimusinfroja hyödynnettäväksi yritysten, sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden osaamiskeskittymissä. o FAMN tekee ehdotuksia yksityisistä ja/tai yhteisistä tutkimusinfrastruktuureista/uusista teknologioista, niiden sijainnista ja erikoistumisista, sekä tunnistaa yritysten investointikyvyn. → Osallistuvat yritykset ja julkiset tutkimusyksiköt hakevat erillistä rahoitusta. • Osaamiskeskittymät ovat yritysvetoisia ja voivat koostua; o yrityksistä ja yksityisestä rahoituksesta o yritysten ja julkisten tutkimustoimijoiden yhteistyöstä 5. TKI-infrastruktuurit © 2021 DIMECC Ltd. 10
 • 11. FAMN-teknologian painopistealueet yrityksen tarpeiden mukaan: 11 © 2021 DIMECC Ltd. * Tulokset TT:n jäsenyrityksille tekemästä kyselystä 2021 Tekoäly ja koneoppiminen Robotisaatio Etäohjattavuus ja autonomisuus Datan hyödyntäminen Esineiden internet 3D-tulostus Uudet valmistusmateriaalit Kyberturvallisuus Digitaaliset kaksoset Pilvipalvelut ja edge-laskenta Muu, mikä 5G/6G
 • 12. KESTÄVÄ KEHITYS Kestävän kehityksen ratkaisut valmistavassa teollisuudessa käsittävät tuotteiden kehittämistä, sen koko elinkaaren huomioiden. Käsittäen valmistusprosessit ja järjestelmät, jotka minimoivat negatiiviset ympäristövaikutukset, kuluttavat mahdollisimman vähän materiaaleja, energiaa ja muita resursseja. ARVON YHTEISLUOMINEN EKOSYSTEEMEISSÄ Älykkään teollisuuden aikakaudella arvoverkot rakentuvat asiakkaiden tarpeiden ympärille ja kilpailukyky perustuu ekosysteemien voimaan ja kykyyn kerätä ekosysteemien resurssit räätälöityjen ratkaisujen tuottamiseksi. Tällainen arvon luominen edellyttää uusia tapoja luoda arvoa sekä uusia liiketoiminnan ja tulojen jakamisen malleja. DATAN HYÖDYNTÄMINEN • Tekoäly ja koneoppiminen • Pilvipalvelut ja EDGE-laskenta • Esineiden internet • Digitaaliset kaksoset • Inhimilliset tekijät AUTONOMIA JA ROBOTIIKKA • Etäohjattavuus ja autonomisuus • Robotisaatio • Pilvipalvelut ja EDGE-laskenta • Kyberturvallisuus • Inhimilliset tekijät FAMN - Temaattiset alueet ja toimet 12 TKI -projektit Kiihdytys - Pilotit & kokeilut Standardit ja sääntely Osaamisen kehittäminen Toimialamielikuvan edistäminen/viestintä TKI -infrastruktuuriyhteistyö Tutkimuslaitosyhteistyö Painopiste- ja toiminta-alueet viimeistellään FAMN:n perustajayritysten kanssa syksyllä 2021
 • 13. Liiketoiminta- mahdollisuus FAMN:illa on hyvät edellytykset ajaa ja rakentaa uutta liiketoimintaa Suomen valmistavan teollisuuden datataloudelle. FAMNilla on loistava tilaisuus toimia ekosysteeminä ja rakentaa ratkaisuja, joilla on suuri vientimahdollisuus. Yhteisluominen digitalisaatiossa vauhdittaa koko teollisuussektoria, erityisesti pk-yrityksiä, mikä lisää nykyistä liiketoimintaa ja/tai avaa täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Osana infra-aloitetta ja data kiihdytysohjelmaamme FAMN pyrkii rakentamaan teollisen data-avaruuden ja datamarkkinapaikan, joka edistää yhteisten tietojen jakamisen, AI/ML:n, automaation ja robotiikkaratkaisujen kehittämistä. → Liiketoimintakärki viimeistellään syksyn 2021 aikana yhdessä jäsenyritysten kanssa. 13 © 2021 DIMECC Ltd.
 • 14. FAMN RAHOITUS JA KUMPPANUUS • FAMN perustetaan perustajajäsenten kanssa syksyllä 2021. o FAMN on avoin verkosto ja valmis ottamaan vastaan ​​uusia kumppaneita, jotka jakavat verkoston tavoitteet ja hyväksyvät kumppanivelvoitteet • Rahoitusmalli on jaettu julkisen ja kumppaniyrityksen rahoitukseen. o Julkista rahoitusta haetaan Business Finlandin ekosysteemin orkestroinnin rahoitusinstrumentista • Yksityinen kumppanirahoitus kerätään vuosimaksuna yrityksen koosta ja kumppaniyritysten kokonaismäärästä riippuen: 14 © 2021 DIMECC Ltd. PIENI Liikevaihto: < 10M€ Arvioitu jäsenmaksu: 3000 – 6000 €/vuosi KESKIKOKOINEN Liikevaihto: 10M€ - 100M€ Arvioitu jäsenmaksu: 8000 – 13000 €/vuosi ISO Liikevaihto: > 100M€ Arvioitu jäsenmaksu: 15000 – 24000 €/vuosi * Lopulliset jäsenmaksut vahvistetaan myöhemmin
 • 15. DIMECC on yhteistyöalustayhtiö, joka edistää ja tukee yrityksiä digitaalisessa muutoksessa. Toimimme PPP (Private-Public-Partners) -mallilla asiakkaidemme ja julkisten organisaatioiden kanssa. Olemme intohimoinen ryhmä fasilitoinnin ammattilaisia, jotka ovat omistautuneet tulevaisuuden luomiseen. ASIAKKAIDEN EI TARVITSE OLLA DIMECC:n OSAKKEENOMISTAJIA, JOTTA VOI HYÖTYÄ DIMECC:n PALVELUISTA. OSAKKEENOMISTAJAT EIVÄT TUO DIMECCILLE AKTIVITEETTEJA TAI AIKATAULUJA, ASIAKKAAT TUOVAT. Fasilitaattori DIMECC • PERUSTETTU 2008 • 12 TYÖNTEKIJÄÄ • 3 LIIKETOIMINTA EKOSYSTEEMIÄ • 4 EU TUOTEMERKKIÄ (™) • 300+ ASIAKASTA • 2 000+ DIMECC:N TOIMINTAAN OSALLISTUVAA HENKILÖÄ • 800+ M€ FASILITOITUA HANKETTA • 27 M€ TKI –OHJELMA PORTFOLIO 2020 • 5 MAASSA (FIN, SWE, EE, LV, LT) • 3 TOIMISTOA SUOMESSA: HELSINKI, TAMPERE, TURKU • 66 OSAKKEENOMISTAJAA (43 YRITYSTÄ, 23 TUTKIMUSLAITOSTA) 11% ASIAKKAISTA ON DIMECC:N OSAKKEENOMISTAJA 55% ASIAKKAISTA ON PK- YRITYKSIÄ NUMBERS: 15 © 2021 DIMECC Ltd. @dimecc_fi www.dimecc.com
 • 16. Yhteistyö- organisaatiot ja -verkostot Tiivis yhteistyö eri verkostojen kanssa mahdollistaa maailmanluokan teollisten ekosysteemien eteenpäin viemisen, mahdollistaa yhteistekemisen, EU-hankepartnereiden löytämisen ja vaikuttamisen suurempiin kokonaisuuksiin. Toimimme ja teemme yhteistyötä esimerkiksi oheisten kansainvälisten verkostojen kanssa: 16 © 2021 DIMECC Ltd. European Advanced Manufacturing Support Centre Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency
 • 17. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja! 17 Antti Karjaluoto Disruptive Renewal Officer Email: kari.muranen@dimecc.com Mobile: +358 40 772 5934 Kari Muranen Senior Ecosystem Lead Email: antti.karjaluoto@dimecc.com Mobile: +358 40 772 5440 Yhteistyössä: