Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Destekler Sunumu

Teknoloji Bölgeleri Kanununda yapılan son değişiklikler. Gelir, Kurumlar, KDv Muafiyetleri, SSK Primi ve Damga Vergisi İstisnaları.

 • Soyez le premier à commenter

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Destekler Sunumu

 1. 1. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri www.pwc.com/tr 16.10.2014
 2. 2. 4691 Sayılı Kanun Kapsamında Teknokentlere İlişkin Vergisel Uygulamalar PwC 2
 3. 3. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliğinin sağlanması amacıyla Eylül 2014 sonu itibarıyla 59 tane teknoloji geliştirme bölgesi kurulmuştur. 52 59 60 TOPLAM TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ SAYISI PwC 3 2 5 12 16 20 22 28 31 37 39 43 45 52 0 10 20 30 40 50 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 4. 4. Teknoloji Geliştirme Bölgelerine İlişkin Mevzuat • 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 06.07.2001 tarih ve 24454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, söz konusu Kanun’a ilişkin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 19.06.2002 tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda değişiklik yapan 6170 sayılı Kanun, 12.03.2011 tarih ve 27872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. PwC 4 • 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda değişiklik yapan 6170 Sayılı Kanun’a ilişkin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 12.03.2014 tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne ilişkin yeni Uygulama Yönetmeliği 01.04.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
 5. 5. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Sağlanan Teşvikler • Kurumlar vergisi istisnası • Gelir vergisi istisnası • Sigorta primi desteği PwC • Damga vergisi istisnası • KDV istisnası 5
 6. 6. Kurumlar Vergisi İstisnası PwC 6
 7. 7. Kurumlar Vergisi İstisnası - 1 • Yazılım ve Ar-Ge Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlar • 6170 Sayılı Kanun ile 4691 Sayılı Kanun’da yapılan düzenlemelerde Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin teşviklerden yararlanma süresi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. • Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin münhasıran bu bölgelerdeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. PwC kurumlar vergisinden müstesnadır. • Münhasıran teknoloji geliştirme bölgelesinde Ar-Ge ve yazılım faaliyet gösterme şartı, • Kazancın bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlardan oluşma şartı. • Bölge Dışında Gerçekleştirilen Faaliyetler • Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerden elde ettiği kazançlar, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi istisnadan yararlanamaz. 7
 8. 8. Kurumlar Vergisi İstisnası - 2 • Ar-Ge Projelerine İlişkin Onay Prosedürü • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında, bölgede başlatılacak Ar-Ge projeleri, yönetici şirketinin belirleyeceği, konusunda uzman en az iki üyesi öğretim elemanı, bir üyesi ise öğretim elemanı veya sektör uzmanı olmak üzere proje ile ilişkisi olmayan en az üç üyeli Proje Değerlendirme Komisyonu’nca incelenir ve onaylanır. • Ar-Ge projelerinin sürelerinin uzatılması, başka bir teknoloji geliştirme bölgesinden devam eden projelerin diğer bir teknoloji geliştirme bölgesine nakledilmesi durumlarında söz konusu projeler de Proje Değerlendirme Komisyonu’nca incelenir ve onaylanır. PwC 8 projeler de Proje Değerlendirme Komisyonu’nca incelenir ve onaylanır. • Başka bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından onaylanan Ar-Ge projeleri Proje Değerlendirme Komisyon’u tarafından yeniden incelenmesine ve onaylanmasına Bölge işletme yönergesinde aksi yönde bir uygulama öngörülmedikçe gerek bulunmamaktadır. • Bölgede yürütülen Ar-Ge projelerinin sonuçlanması durumunda bölgede yer alan girişimcilerin 3 ay içerisinde yeni bir Ar-Ge projesi sunmamış olması halinde yönetici şirketi tarafından teknoloji geliştirme bölgesinden ihraç edilmesi için gerekli işlemleri yapılır, bununla birlikte tüm projeleri sonuçlanmış girişimcilerin en son Ar-Ge projesinin sonuçlanma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgili vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na yönetici şirket tarafından bildirimi yapılır.
 9. 9. Kurumlar Vergisi İstisnası - 3  Teknoloji geliştirme bölgesinde yapılan Ar-Ge ve yazılım faaliyetleri sonucu bulunan ürünün seri üretime tabi tutularak pazarlanması durumunda, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların, • Lisans • Patent gibi gayrimaddi haklara isabet eden kısmının transfer İstisna kapsamındaki faaliyetler PwC 9 gibi gayrimaddi haklara isabet eden kısmının transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılan kısımları  Uyarlama  Yerleştirme  Geliştirme  Revizyon  Ek yazılım gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler.
 10. 10. Kurumlar Vergisi İstisnası - 4 Örnek 1: Yazılım faaliyetinde bulunan şirketin ürettiği yazılımların lisans satışı veya kiralanması istisnadan yararlanacak ancak söz konusu yazılımın disk, CD veya elektronik ortamda pazarlanmasından elde edilen kazançlar (lisansa isabet eden kısmı hariç) istisnadan yararlanamayacaktır. PwC Örnek 2: Bir ilaç şirketince bölgede gerçekleştirilen Ar- Ge faaliyeti sonucu ortaya çıkan kanser ilacına ait gayrimaddi hakkın kiralanması veya devrinden elde edilecek kazançlar istisnadan yararlanacak, ilacın bizzat üretilerek satılması halinde bu faaliyetten elde edilen kazancın gayrimaddi hakka isabet eden kısmı hariç istisnadan yararlanması mümkün olmayacaktır. 10
 11. 11. Kurumlar Vergisi İstisnası - 5 Yazılım ve Ar-Ge faaliyeti sonrası verilecek;  Destek  Bakım  Uygulama Danışmanlığı İstisna kapsamında olmayan faaliyetler PwC  Uygulama Danışmanlığı istisna kapsamında değerlendirilmez. 11 faaliyetler
 12. 12. Kurumlar Vergisi İstisnası - 6 • Kazanç İstisnası; İstisna kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen hasılattan, bu faaliyetler nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunan kazanç kurumlar vergisinden istisnadır. İstisna kazanç tespit edilirken istisna kapsamında bulunan ve bulunmayan hasılat maliyet ve giderler ayrı ayrı takip edilmelidir. • Teknokent faaliyetlerinin zararla sonuçlanması durumunda; PwC 12 • Teknokent faaliyetlerinin zararla sonuçlanması durumunda; Zarar istisna kapsamında olmayan kazançlardan indirilemez. • İstisna Kapsamında Olmayan Gelirler  4691 sayılı Kanun kapsamı dışındaki ticari işlemlerden elde edilen gelirler  Olağandışı gelirler  Faiz gelirleri  Kur farkı gelirleri  Sabit kıymet satışlarından elde edilen gelirler
 13. 13. Kurumlar Vergisi İstisnası - 7 • İstisna Kapsamında Olan Gelirler  TÜBİTAK ve benzeri kurumlar tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek tutarları ile diğer kurumların bu mahiyetteki her türlü bağış ve yardımları, kurum kazancına dahil edilir ve istisnadan yararlandırılır. • Ortak Giderler  İstisna kapsamına giren faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin PwC  İstisna kapsamına giren faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde müşterek genel giderlerin, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan maliyetlerin birbirine oranı esas alınarak dağıtılması gerekmektedir.  İstisna kapsamına giren ve girmeyen faaliyetlerde müştereken kullanılan sabit kıymetlerin amortismanlarının, her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir. Hangi işlerde ne kadar süreyle kullanıldığı tespit edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin amortismanlar, müşterek genel giderlerle birlikte dağıtıma tabi tutulacaktır. 13
 14. 14. Gelir Vergisi İstisnası PwC 14
 15. 15. Gelir Vergisi İstisnası - 1 • Gelir Vergisi İstisnasında Dikkat Edilecek Hususlar • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge ve yazılım faaliyetleri kapsamındaki görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. • Mevzuatta Ar-Ge personeli ve destek personelinin tanımları aşağıdaki gibidir: Ar-Ge Personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı, yazılımcı ve teknisyenler Destek Personeli: Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel PwC yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel • İstisna kapsamındaki çalışma sürelerinin hesabında haftada kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma süreleri bu hesaplamada dikkate alınmaz. • Ar-Ge ve destek personelinin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile resmi tatil günleri gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında dikkate alınır. • Gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin yapılacak hesaplamalarda küsüratlı sayılar bir üst tamsayıya tamamlanır. • Ar-Ge ve destek personelinin bu Kanun kapsamında elde ettiği tüm gelirler (ücret, prim, ikramiye ve benzeri ödemeler) istisna kapsamına dahildir. 15
 16. 16. Gelir Vergisi İstisnası - 2 • Gelir Vergisi İstisnasında Destek Personeline İlişkin Açıklamalar • İstisna kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının %10’unu aşamaz. • Destek personeli sayısı hesaplamasında küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya tamamlanır. • Destek personeli sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısının %10’unu aşması hâlinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere istisna kapsamında dikkate alınacak destek personeli belirlenir. • Brüt ücretlerin aynı olması hâlinde, destek personeli girişimci firma tarafından belirlenir. PwC • Brüt ücretlerin aynı olması hâlinde, destek personeli girişimci firma tarafından belirlenir. • Ücretin brüte iblağ edilmesi gerektiği durumlarda, brüt ücret Kanunla sağlanan vergi teşvikleri dikkate alınmaksızın hesaplanır. 16
 17. 17. Gelir Vergisi İstisnası - 3 • Bölge Dışında Geçirilecek Sürelere İlişkin İstisna • Bölgede yer alan girişimcilerin yürüttükleri yazılım ve/veya Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar- Ge personelinin, teknoloji geliştirme bölgesinde yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayıyla, teknoloji geliştirme bölgesi dışında geçirdiği sürelere ait bu çalışmaları kapsamında elde ettikleri ücretlerinin; üniversite bünyesinde kadrolu olan öğretim elemanları için % 50’si, diğer Ar-Ge personeli için % 25’i gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu istisnanın uygulanabilmesi için; • Ar-Ge projesinin bir kısmının teknoloji geliştirme bölgesi dışında yürütülmesinin zorunlu olması gerekmektedir. PwC olması gerekmektedir. • Bu zorunluluk ile ilgili gerekçeli teklif ile çalışanların projeler itibariyle sayıları ve nitelikleri, projelerde görev aldığı süreler ve ücretlerine ilişkin bilgiler yönetici şirkete sunulmalıdır. • Gerekçeli teklif yönetici şirket tarafından incelenerek, ilgili projenin bölge dışarısında yürütülüp yürütülemeyeceğinin tespit edilmesi şartıyla yönetici şirket tarafından onaylanmalıdır. • Dışarıda geçirilen süreye isabet eden ücrete ilişkin destek ve teşviklerden faydalanabilmek için yazılım ve/veya Ar-Ge çalışması yapılan kurum ve kuruluştan alınan belge yönetici şirkete sunulmalıdır. 17
 18. 18. Gelir Vergisi İstisnası - 4 • Aylık Raporlar • Yeni Uygulama Yönetmeliği kapsamında“… tüm Ar-Ge ve destek personelini, Ar-Ge projelerindeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini gösteren aylık listenin (diğer bir ifade ile aylık istisna raporlarının) vergi dairesine her ay beyan edilmesi zorunluluğu ortadan kalkmıştır. • 3’er Aylık Raporlar • Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesinde PwC • Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesinde yer alan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin olarak üçer aylık dönemler itibariyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca istenilen formata uygun olarak hazırlanmış ve kendi serbest muhasebeci mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı bilgileri üçer aylık dönemi takip eden altmış gün içerisinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirmeleri ve aynı bilgilerin elektronik ortamda Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir. 18
 19. 19. Sigorta Primi Desteği PwC 19
 20. 20. Sigorta Primi Desteği-5746 Sayılı Kanun • 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda sigorta primleri ile ilgili destek bulunmamakla birlikte, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da 4691 sayılı kanun çerçevesinde ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısının Hazine tarafından karşılanacağı belirtilmiştir. • 6552 Sayılı Torba Kanunun 144. Maddesi ile 28.02.2008 tarihli PwC • 6552 Sayılı Torba Kanunun 144. Maddesi ile 28.02.2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “her bir çalışan için beş yıl süreyle” ibaresi 11 Eylül 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. • Ar-Ge ve destek personelinin ücretleri üzerinden yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteğinin 5746 sayılı Kanun’un geçerlilik tarihi olan 31.12.2023’e kadar devam etmesi söz konusudur. 20
 21. 21. Damga Vergisi İstisnası PwC 21
 22. 22. Damga Vergisi İstisnası • Teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen Ar-Ge ve yazılım faaliyetlerine isabet eden ücretlere ilişkin düzenlenen bordrolar damga vergisinden istisnadır. • İstisna kapsamı içindeki ve dışındaki faaliyetlerin birlikte yürütülüyor olması halinde, damga vergisi istisnasından yararlanılabilmesi için Ar-Ge ve destek personelinin istisna kapsamı içindeki ve dışındaki faaliyetlerine ilişkin ücretlerine dair PwC kapsamı içindeki ve dışındaki faaliyetlerine ilişkin ücretlerine dair ayrı ayrı bordro düzenlenmesi (çift bordro uygulaması) önem arz etmektedir. • Söz konusu istisna sadece ücretlere ilişkin düzenlenen bordrolar için geçerli olup, Ar-Ge ve yazılım faaliyetiyle ilgili düzenlenen kağıtlar için geçerli değildir. 22
 23. 23. Katma Değer Vergisi İstisnası PwC 23
 24. 24. KDV İstisnası - 1 KDV Kanunu Geçici 20.Madde  4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri › sistem yönetimi, › veri yönetimi, › iş uygulamaları, › sektörel, yazılımı şeklindeki teslim ve PwC › sektörel, › internet, › mobil › askeri komuta kontrol uygulama  01.04.2014 tarihi itibariyle KDV istisnasından yararlanabilmek için, yönetici şirketin onayı alınarak ilgili vergi dairesine başvuruda bulunulması gerekmektedir. 24 hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır. KDV Kanununun geçici 20/1 inci maddesi kapsamında yapılan teslim ve hizmetler için yüklenilen KDV'nin KDV Kanununun 30/a maddesi gereğince indirim ve iadesi mümkün olmayıp söz konusu vergi, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde işin mahiyetine göre gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınabilecektir.
 25. 25. KDV İstisnası - 2 ◦ Bölgede üretilen eğitim yazılımları ◦ “Hastane bilgi yönetim sistemleri yazılımı programı” satışı ile bu yazılıma yönelik güncelleme işi KDV istisnası kapsamında olan faaliyetler KDVK-60/2011-1 Sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri kapsamında; PwC ◦ Güncelleme dışında “Hastane bilgi yönetim sistemleri yazılımı programı” yazılımına ilişkin verilen bakım, destek (otomasyon) hizmetleri ◦ Oyun programları ve network uygulamaları ◦ Web sitesi aracılığıyla verilen reklam hizmetleri ◦ Yazılım kullanan ürün, aygıt, eşya vb. donanımlar ile bu donanımlara ilişkin hizmetler 25 KDV istisnası kapsamında olmayan faaliyetler Bölgede üretilen yazılımın farklı kişilere satılması ya da satışın CD veya elektronik ortamda yapılması istisna uygulanmasına engel değildir. Ancak, bu yazılımın bayilerce satışında istisna uygulanmayacaktır.
 26. 26. Sorularınız? İletişim bilgilerimiz: Özlem Elver Karaçetin, Vergi Hizmetleri, Direktör Tel: +90 212 326 64 56 e-posta: ozlem.elver@tr.pwc.com Ayşe Gürbüz, Vergi Hizmetleri, Kıdemli Müdür Tel: +90 212 326 63 74 © [2011] PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited’in bir üye şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade etmektedir. “PwC Türkiye”, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir. Tel: +90 212 326 63 74 e-posta: ayse.gurbuz@tr.pwc.com

×