Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

งานชิ้นที่1 แนะนำตัว

103 vues

Publié le

นายฐานันดร จูทิม 5681124040 D1 เลขที่14

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

งานชิ้นที่1 แนะนำตัว

  1. 1.  ชื่อ... นายฐานันดร จูทิม  ชื่อเล่น... ตู๋ตี๋  รหัสประจาตัว... 5681124040  ปัจจุบันศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์  เลขที่...14  หมู่เรียน...D1
  2. 2.  มีจิตอาสาในการช่วยงานมหาวิทยาลัยควบคู่การเรียน โดยดารงตาแหน่งประธานสภานิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีการศึกษา2558 โดยการเรียนไม่เสีย  เป็นคนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  รักสนุก และเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
  3. 3.  เป็นคนอารมณ์ร้อน ฉุนเฉียวง่าย  บุคลิกภาพ การเดินหลังโกง  พูดมาก
  4. 4.  เพราะ อาจารย์เป็นคนพูดเก่ง มีความกล้าแสดงออก และเป็น ต้นแบบในการแสวงหาความรู้และสามารถให้คาปรึกษาได้ดี
  5. 5.  ความรู้เกี่ยวการใช้โปรแกรมในการผลิตสื่อ และมีความรู้ขั้นพื้นฐานในการสร้างสื่อเพื่อใช้ใน การประกอบอาชีพครู เพราะสื่อเป็นตัวแปรสาคัญที่ทาให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  อยากได้เกรดA ในรายวิชานี้ ส่วนตัวเป็นคนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยเก่ง แต่จะใช้ ความรู้ในการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้เกรดA
  6. 6.  อยากให้อาจารย์สอนแบบสนุกๆ ไม่ต้องเครียดมาก เพราะส่วนตัวชอบการเรียนรู้แบบสนุก ไม่ ค่อยชอบเคร่งเครียด  จะตั้งใจเรียนเพื่อให้ได้A ในรายวิชานี้

×