Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
การใชคอมพิวเตอรเพื่อกลยุทธทางธุรกิจ
       การจัดการธุรกิจดวยคอมพิวเตอร
      http://bizmgt.ning.com
หัวขอการบรรยาย
  หวงโซกิจกรรมขององคกรทางธุรกิจ
  การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ขององคกร
  ธุรกิจ ...
หวงโซกิจกรรมขององคกรทางธุรกิจ
ระบบการบริหารงานบุคคล, ระบบการบริหารดานบัญชีและการเงิน, ระบบการบริหารการขนสง logistic &...
การวิเคราะห SWOT Analysis

  การวิเคราะหจุดแข็งจุดออน (SWOT Analysis)
  คือ การพิจารณาทุกสวนภายในองคกรวามีประสิท...
การวิเคราะห SWOT > ความหมาย
   SWOT มาจากคําศัพททั้งหมด 4 คํา คือ
    S - Strength หมายถึง จุดแข็งของเราเมื่อเทีย...
การวิเคราะห SWOT >        ประโยชนจากการวิเคราะห SWOT
Analysis
  ทําใหทราบวา องคกรของเรามีศักยภาพมากนอยเพีย...
SWOT Analysis Example
                น้ําพริกสําเร็จรูปพรอมรับประทาน
      จุดแข็ง        ...
SWOT Analysis Example (ตอ)
               น้ําพริกสําเร็จรูปพรอมรับประทาน
  น้ําพริกเปนอาหารที่อยูคู...
การประยุกตใชกลยุทธจากการวิเคราะห SWOT

- หาพันธมิตรทางธุรกิจ (Alliance)  -เนนการสราง Brand
- Outsource (การจางผู...
TOWS METRIX
TOWS METRIX     S จุดแข็ง (ภายใน)    W จุดออน (ภายใน)O โอกาส (ภายนอก)   ใชจุดแข็งชวงชิงโอกาส...
โมเดลของธุรกิจกับกลยุทธทางดานการแขงขัน

 ธุรกิจการคาเสรีจําเปนตองพะวงและตื่นตัวอยู
 ตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะจะมีคูแ...
Five Force Model (Michael E. Porter)
ตัวอยางโมเดลแรงกดดันของ Porter กับธุรกิจคาปลีก
วิธีการหรือกลยุทธที่ประยุกตใช
กลยุทธในการดําเนินการ เพื่อใหไดเปรียบคูแขงขันและเพื่อใหองคกรสามารถดํารง
 อยูได ...
วิธีการหรือกลยุทธที่ประยุกตใช
  สรางความแตกตาง ในธุรกิจจําเปนตองสรางความเดนชัดและแตกตาง
  จากคูแขง โดยเฉพา...
วิธีการหรือกลยุทธที่ประยุกตใช
  พุงตรงเปา ในการผลิตสินคาอาจไมเฉพาะไปในเรื่องของราคาตนทุน
  หรือสรางความแตกตา...
วิธีการหรือกลยุทธที่ประยุกตใช
  จริยธรรมเชิงกลยุทธ ในการดําเนินธุรกิจปจจุบันประเด็นดานคุณธรรม
  จริยธรรมและสิ่งแ...
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยในการแขงขันและ
         สนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจ
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยในการแขงขันและ
สนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจ
    Design And Development ...
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยในการแขงขันและ
  สนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจ

  Marketing and Sales ...
E-Marketing
  Banner (ปายประกาศ electronic)
  Search engine marketing
  Social Network marketing
    Facebook
 ...
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยในการแขงขันและ
สนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจ

 Purchasing      เปนก...
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยในการ
แขงขันและสนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจ
  Production เปนกระบวนการเป...
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยในการ
แขงขันและสนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจ
  Service      เปนกิจ...
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยในการ
แขงขันและสนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจ
  Distribution เปนกระบวนการ...
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยในการ
แขงขันและสนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจ
 Control   เปนกระบวนการที่...
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยในการ
แขงขันและสนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจ
 Support   เปนกระบวนการสํ...
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยในการ
แขงขันและสนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจ
 Management    Support เป...
ปจจัยที่ตองพิจารณาในการนําคอมพิวเตอรมาใชในการดําเนิน
กลยุทธทางธุรกิจ
  ผูบริหารดานธุรกิจ (Business Manager) และ
 ...
ปจจัยที่ตองพิจารณาในการนําคอมพิวเตอรมาใชในการดําเนิน
กลยุทธทางธุรกิจ
  ตอง มีแนวคิดนวัตกรรมใหมๆในดานผลิตภัณฑและ...
ปจจัยที่ตองพิจารณาในการนําคอมพิวเตอรมาใชในการดําเนิน
กลยุทธทางธุรกิจ
  จัดลําดับความสําคัญของโครงการ IT และจัดสรร
 ...
ปจจัยที่ตองพิจารณาในการนําคอมพิวเตอรมาใชในการดําเนิน
กลยุทธทางธุรกิจ
  ตองมีการประเมินผลทางธุรกิจที่ไดจาก IT ในโค...
งานกลุม
 ใหวิเคราะห SWOT สินคาของเรา
    อยางนอย หัวขอละ 5 เรื่อง
 ใหวิเคราะห TOWS Matrix คือวางตําแหนงของ...
C:\Documents And Settings\Admin\Desktop\Chapter2 Business Strategy With Ict
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

C:\Documents And Settings\Admin\Desktop\Chapter2 Business Strategy With Ict

1 206 vues

Publié le

Business strategy with Computer

Publié dans : Formation, Business, Technologie
 • Soyez le premier à commenter

C:\Documents And Settings\Admin\Desktop\Chapter2 Business Strategy With Ict

 1. 1. การใชคอมพิวเตอรเพื่อกลยุทธทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจดวยคอมพิวเตอร http://bizmgt.ning.com
 2. 2. หัวขอการบรรยาย  หวงโซกิจกรรมขององคกรทางธุรกิจ  การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ขององคกร ธุรกิจ (SWOT Analysis)  โมเดลของธุรกิจกับกลยุทธทางดานการแขงขัน และการนํา คอมพิวเตอรมาประยุกตใช  การประยุกตใชคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือที่ชวยในการแขงขัน และสนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจ
 3. 3. หวงโซกิจกรรมขององคกรทางธุรกิจ ระบบการบริหารงานบุคคล, ระบบการบริหารดานบัญชีและการเงิน, ระบบการบริหารการขนสง logistic & supply Chain ขอมูลจากการดําเนินงาน
 4. 4. การวิเคราะห SWOT Analysis  การวิเคราะหจุดแข็งจุดออน (SWOT Analysis) คือ การพิจารณาทุกสวนภายในองคกรวามีประสิทธิภาพใน การทํางานมากนอยเพียงใด โดยการนําเอาวิธีวิเคราะหจุด แข็งจุดออนมาใช
 5. 5. การวิเคราะห SWOT > ความหมาย SWOT มาจากคําศัพททั้งหมด 4 คํา คือ  S - Strength หมายถึง จุดแข็งของเราเมื่อเทียบกับคูแขง จุดแข็งของ เรา คือ สิ่งที่เรามีแตคูแขงไมมี และสิ่งนั้นเปนที่ตองการของลูกคาดวย  W – Weakness หมายถึง จุดออนของเราเมื่อเทียบกับคูแขงขัน ภายใน โดยพิจารณาวาอะไรที่ คูแขงมีแตเราไมมี และสิ่งที่เราไมมีนั้นเปนสิ่งที่ลูกคา ตองการ  O – Opportunity หมายถึง โอกาส คือ ปจจัยภายนอกที่ควบคุม ไมได เปนสิ่งที่ทําให สินคาเราขายไดมากขึ้น ภายนอก  T- Threat หมายถึง อุปสรรค คือ ปจจัยภายนอกควบคุมไมได เปน สิ่งที่ทําใหสินคาเราขายไดนอยลง
 6. 6. การวิเคราะห SWOT > ประโยชนจากการวิเคราะห SWOT Analysis  ทําใหทราบวา องคกรของเรามีศักยภาพมากนอยเพียงใด โดย พิจารณาจากจุดแข็ง (Strength) และจุดออน (Weakness) ทั้ง 2 ตัวนี้จะแสดงใหเห็นวาองคกรมี อะไรบางที่เปนจุดแข็งที่ควรคงไว และ อะไรบางที่เปนจุดออนที่ ควรปรับปรุงใหดีขึ้น สวนภายนอกองคกร เราจะทราบไดจากการ วิเคราะหโอกาส (Opportunity) และ อุปสรรค (Threat) ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่ควบคุมไมได แตไดวิเคราะห เพื่อนําไปปรับปรุงและวางกลยุทธใหกับองคกร เพื่อใหเขากับปจจัย สิ่งแวดลอมภายนอก
 7. 7. SWOT Analysis Example น้ําพริกสําเร็จรูปพรอมรับประทาน จุดแข็ง จุดออน  ผูบริหารมีความรู และประสบการณ  ตราสินคาของกิจการยังไมเปนที่รูจักของ  มีชองทางการจัดจําหนายที่แนนอน ผูบริโภคมากนัก  ไดรับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ  กิจการมีการดําเนินการในลักษณะ ใช แรงงานคนเปนหลักทําใหการเพิ่มกําลัง สินคาจากองคกรอาหารและยา แรงงาน และกําลังการผลิตเปนไดยาก  มีตนทุนการผลิตต่ํา ทําใหสามารถตั้ง  พนักงานสวนใหญเปนพนักงานระดับ ราคาขายไดถูกกวาคูแขงระดับเดียวกัน แรงงาน ทําใหการพัฒนาทักษะฝมือตองใช ในตลาด เวลามาก  กิจการตั้งอยูใกลแหงวัตถุดิบที่จําเปน  สถานที่ผลิตสินคาอยูในเขตที่พักอาศัยของ ในการผลิตน้ําพริก ทําใหมีตนทุนใน ชุมชน ทําใหจํากัดในดานการขยายการผลิต การขนสงดานวัตถุดิบที่ต่ํา รวมทั้งไม  ขาดการนําเอาเทคโนโลยีเขามาบริหาร จําเปนตองสํารองวัตถุดิบไวมาก จัดการ
 8. 8. SWOT Analysis Example (ตอ) น้ําพริกสําเร็จรูปพรอมรับประทาน  น้ําพริกเปนอาหารที่อยูคูกับคนไทยมา  เปนอุตสาหกรรมที่ลงทุนไมมาก ทําใหมี นาน และเปนอาหารที่ไดรับความนิยม คูแขงในตลาดจํานวนมาก จากผูบริโภคมาโดยตลอด ทําใหสินคา  สินคาเลียนแบบไดงาย ตองสรางการ สามารถขายไดอยางสม่ําเสมอ รับรูในตราสินคาใหกับกับผูบริโภค  รัฐบาลมีนโยบายในการที่จะสงเสริม  สูตรและฝมือการทําน้ําพริกของผูผลิตแต ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กอยาง ละรายไมแตกตางกันมาก ทําให จริงจัง ทําใหเปนโอกาสในการขยาย ผูบริโภคแยกความแตกตางของสินคาได การผลิต ยาก  ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี  น้ําพริกเปนสินคาที่ตองพึ่งพาวัตถุดิบ คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตทําให ตามธรรมชาติเปนหลัก ดังนั้นทําใหมี สามารถเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย ความเสี่ยงในเรื่องของผลผลิตขาดตลาด ไดมากขึ้น หรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
 9. 9. การประยุกตใชกลยุทธจากการวิเคราะห SWOT - หาพันธมิตรทางธุรกิจ (Alliance) -เนนการสราง Brand - Outsource (การจางผูเชียวชาญ ผูนํานาญ) -ชะลอการผลิต/การใชจาย -Re-engineering -ลดพนักงาน -Business Process Redesign - เลิกกิจการ -Blue ocean Strategy
 10. 10. TOWS METRIX TOWS METRIX S จุดแข็ง (ภายใน) W จุดออน (ภายใน) O โอกาส (ภายนอก) ใชจุดแข็งชวงชิงโอกาส ใชโอกาสกําจัดจุดออน T อุปสรรค (ภายนอก) ใชจุดแข็งลดอุปสรรค ลดจุดออนและอุปสรรค ภายนอก
 11. 11. โมเดลของธุรกิจกับกลยุทธทางดานการแขงขัน  ธุรกิจการคาเสรีจําเปนตองพะวงและตื่นตัวอยู ตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะจะมีคูแขงขันเขามาเกี่ยวของ แขงขันดวยเสมอ การวางกลยุทธเพื่อการแขงขัน โดยเฉพาะการกาวเขาสูยุคของไอทีจําเปนตองเขาใจ โมเดลทางธุรกิจ
 12. 12. Five Force Model (Michael E. Porter)
 13. 13. ตัวอยางโมเดลแรงกดดันของ Porter กับธุรกิจคาปลีก
 14. 14. วิธีการหรือกลยุทธที่ประยุกตใช กลยุทธในการดําเนินการ เพื่อใหไดเปรียบคูแขงขันและเพื่อใหองคกรสามารถดํารง อยูได ที่สําคัญประกอบดวย  ผูนําทางดานราคา นั่นหมายถึงตองทําใหไดดวยตนทุนที่ต่ํากวา มีการบริหารจัด การเพื่อลดตนทุน การลดการเก็บสินคาคงคลัง การบริหารการผลิตที่ไมตอง สต็อกวัตถุดิบไวนานเกิน การจัดการแบบพอดีเวลาทําให ชวยลดตนทุนลง ไดมาก  ตัวอยาง เครื่องมือที่นํามาใช เชน  การตอรอง / การสรางหุนสวนทางธุรกิจ / MOU / Join Venture  Just In Time / LEAN Production / TPM  Logistic and Supply chain Management  การ Outsource (คลังสินคา, การบริการ เชน แมบาน, ยาม, การขนสง, การพัฒนา ระบบสารสนเทศ)  การ Re-engineering กระบวนการในองคกร / ลดทรัพยากร (มนุษย)
 15. 15. วิธีการหรือกลยุทธที่ประยุกตใช  สรางความแตกตาง ในธุรกิจจําเปนตองสรางความเดนชัดและแตกตาง จากคูแขง โดยเฉพาะในเรื่องของ คุณภาพ ราคา การใหบริการ หรือ แมแตความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ตลอดจนสรางจุดเดนของตนเองที่ แตกตาง สรางความมั่นใจ  ตัวอยาง เครื่องมือ/กลยุทธที่นํามาประยุกตใช เชน  นํากลยุทธ Blue Ocean Strategy มาใช  กําหนด Positioning ของผลิตภัณฑใหชัดเจน  สราง มูลคาเพิ่ม (Value Added) ใหกับสินคา เชน การออกแบบ Packaging, การเพิ่มมูลคา (อรรถประโยชน) ของผลิตภัณฑ  การใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ  Brand Images Strategy
 16. 16. วิธีการหรือกลยุทธที่ประยุกตใช  พุงตรงเปา ในการผลิตสินคาอาจไมเฉพาะไปในเรื่องของราคาตนทุน หรือสรางความแตกตางในเรื่อง คุณภาพอยางเดียว อาจจะตองพุงตรง ไปยังกลุมเปาหมายที่ใชสินคา หรือทําผลิตภัณฑที่เฉพาะมากขึ้น  ตัวอยาง เครื่องมือ/กลยุทธที่นํามาประยุกตใช เชน  นํา IT มาใชเพื่อลดตนทุน ของสายการบิน Low Cost  การนําระบบ Customer Relationship Management มาใช  การนําระบบฐานขอมูลมาจัดการผลิตภัณฑสินคาและบริการ  การนําระบบ E-Commerce / E-mail มาประยุกตใช  การนําเทคโนโลยี Social Network มาประยุกตใช (Facebook, Hi5, Ning)  การโฆษณาในระบบ Internet ผานกลุมตาง ๆ (เชน โฆษณาในเวป Pantip ใหหองกระทูตาง แตละหอง ตางกัน)
 17. 17. วิธีการหรือกลยุทธที่ประยุกตใช  จริยธรรมเชิงกลยุทธ ในการดําเนินธุรกิจปจจุบันประเด็นดานคุณธรรม จริยธรรมและสิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่สําคัญ ดังนั้น องคกรหลาย ๆ องคกรจึงได นําประเด็นดานจริยธรรมและสิ่งแวดลอมมาเปนกลยุทธหนึ่งในการดําเนินธุรกิจ และสรางภาพพจนที่ดีใหแกองคกร  ตัวอยาง เครื่องมือ/กลยุทธที่นํามาประยุกตใช เชน  รวมมือกับสถาบันการศึกษานําเทคโนโลยี Hardware และ Software มาใหในสถาบันการศึกษา  รวมมือกับองคกรที่ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับกิจการ  สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม และสรางสรรคสังคม
 18. 18. การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยในการแขงขันและ สนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจ
 19. 19. การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยในการแขงขันและ สนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจ  Design And Development เปนกระบวนการที่รวบรวมความจําเปน , ความตองการ , และความคาดหวังของลูกคา เพื่อผลิตสินคาหรือบริการตามที่ลูกคา ตองการ โดยใหมีการนําเอาระบบคอมพิวเตอรมาใชดังนี้  การจัดทําแบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอมูล  การจัดทําแบบฟอรมออนไลนเพื่อสอบถามและรวบรวมขอมูล  การจัดทําระบบฐานขอมูลลูกคา  การจัดทําระบบ Customer Relationship Management  การใชลูกคาไดมีสวนรวมในการออกแบบผลิตภัณฑสินคา  การนําเทคโนโลยี Social Network มาประยุกตใช  การใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลของลูกคาใหออกมาเปนระบบสารสนเทศที่ผูเกี่ยวของ นําไปใชงานได เปนตน
 20. 20. การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยในการแขงขันและ สนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจ  Marketing and Sales เปนกระบวนการดานโฆษณาและ กิจกรรมสงเสริมการขาย รวมทั้งการตั้งราคาสินคา, การบรรจุหีบหอ, และการ จัดทําเอกสารดวย ซึ่งสามารถนําคอมพิวเตอรมาใชในกระบวนการดังกลาวไดดังนี้  การเพิ่มชองทางการจัดจําหนายผานระบบ E-Commerce  การใชคอมพิวเตอรออกแบบโฆษณา ประชาสัมพันธสินคาและบริการ E- Advertisement (Banner,  การจัดทําและออกแบบแคตตาลอกสินคา และ E-Catalogue  การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และสรางมูลคาเพิ่มใหกับ สินคา  การวิเคราะหยอดขาย และความตองการของลูกคา
 21. 21. E-Marketing  Banner (ปายประกาศ electronic)  Search engine marketing  Social Network marketing  Facebook  Twitter  Hi5  Nig  Jaiku  Blogger
 22. 22. การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยในการแขงขันและ สนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจ  Purchasing เปนกระบวนการจัดหาวัตถุดิบเพื่อ การผลิตสินคาหรือบริการ  การใชระบบการประมูลหรือจัดซื้อจัดจาง E-auction  การใชอินเตอรเน็ตเพื่อตรวจสอบราคาสินคาและแสวงหาสินคาที่ เหมาะสมที่สุด  การตอรองกับ Supplier โดยใช E-mail  การขอดู E-Catalogue สินคา Online
 23. 23. การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยในการ แขงขันและสนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจ  Production เปนกระบวนการเปลี่ยนวัตถุดิบที่ไดจาก การจัดซื้อใหกลายเปนผลิตภัณฑสินคาเพื่อสงไปจําหนาย  การใชระบบ Manufacturing Execution System  การใชระบบ Work in process Monitoring  การใชคอมพิวเตอรควบคุมการทํางานของเครื่องจักรแบบอัตโนมัติ  การใชคอมพิวเตอรออกแบบขั้นตอนหรือกระบวนการทํางานที่ดีที่สุด  การใชคอมพิวเตอรวิเคราะหตนตุนการผลิตสินคา
 24. 24. การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยในการ แขงขันและสนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจ  Service เปนกิจกรรมหลังการขายตางๆ ที่มี วัตถุประสงคเพื่อการดูแล, ซอมแซม, ปรับแตง, และแกไข ผลิตภัณฑที่ไดขายออกไปแลว  การจัดทําฐานขอมูลลูกคา/สินคา  การใชคอมพิวเตอรในการสืบยอนคนหาสินคาและการผลิต  การใชคอมพิวเตอรบันทึกรายการสินคาที่ผลิตและจําหนาย  การใชคอมพิวเตอรรับเรื่องราวตาง ๆ ผานระบบ EDI
 25. 25. การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยในการ แขงขันและสนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจ  Distribution เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการขนสงและนํา ผลิตภัณฑสินคาไปใหถึงมือลูกคา  การใชระบบ E-Commerce  การใชระบบ Logistic and Supply Chain Management  การใชคอมพิวเตอรควบคุมสินคาคงคลังตามศูนยกระจายสินคา (Distribution Center) ตาง ๆ  การใชระบบ Warehouse Management System / Inventory Control System  การใชระบบ Barcode และ Radio Frequency Identification (RFID)
 26. 26. การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยในการ แขงขันและสนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจ  Control เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการ วางแผนยุทธศาสตร, การวางแผนธุรกิจ, และการ จัดการดานการเงิน  การใชระบบ Account Information System  การใชระบบ Financial Management System  การวางกลยุทธทางดาน ICT
 27. 27. การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยในการ แขงขันและสนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจ  Support เปนกระบวนการสําหรับสนับสนุนและ ชวยเหลือบุคลากร  การใชระบบ Human Resource Information System  การนําคอมพิวเตอรมาสนับสนุน Learning Organization  การจัดทํา Intranet สนับสนุนกระบวนการทํางานและการ แลกเปลี่ยนองคความรู (Knowledge Management)
 28. 28. การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยในการ แขงขันและสนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจ  Management Support เปนเครื่องมือใน การสนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการตาง ๆ เชน  ISO (เชน การ Document Control)  Balance Scorecard  MIS/DSS/EIS
 29. 29. ปจจัยที่ตองพิจารณาในการนําคอมพิวเตอรมาใชในการดําเนิน กลยุทธทางธุรกิจ  ผูบริหารดานธุรกิจ (Business Manager) และ ผูบริหารดาน IT (IT manager) จะตองมีความเห็นรวมกัน วาบริษัทจะกําลังไปทิศทางไหน และอะไรที่ IT สามารถชวย ได โดยการแปลงกลยุทธดานธุรกิจ (Business strategy) มาสูการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธดาน IT ที่เรียกวา “ Strategic IT requirements ” หรือกลาวไดวา ความตองการเชิงกลยุทธของฝายบริหาร (management’s strategic intentions) จะเปนตัวกําหนดเปาหมายและ เปนตัวขับเคลื่อน IT (strategic IT requirements) นั่นเอง
 30. 30. ปจจัยที่ตองพิจารณาในการนําคอมพิวเตอรมาใชในการดําเนิน กลยุทธทางธุรกิจ  ตอง มีแนวคิดนวัตกรรมใหมๆในดานผลิตภัณฑและการ ใหบริการ ซึ่งจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงกลยุทธทางธุรกิจเดิม โดย ประยุกตความสามารถของ IT และจะตองทําให IT เปน ตัว ผลักดันใหผูบริหารสามารถมองเห็นโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น และ ชวยสนับสนุนใหโอกาสเหลานี้ สามารถนําเสนอออกมาในรูปแบบ การวางแผนเชิงกลยุทธทางธุรกิจ ผลที่ไดคือ ธุรกิจสามารถแสวงหา โอกาสใหมๆ ที่มีศักยภาพทางการแขงขันที่เหนือกวาในอดีต จาก การสนับสนุนของ IT
 31. 31. ปจจัยที่ตองพิจารณาในการนําคอมพิวเตอรมาใชในการดําเนิน กลยุทธทางธุรกิจ  จัดลําดับความสําคัญของโครงการ IT และจัดสรร ทรัพยากรไปสูโครงการที่ใหผลประโยชนสูงสุด ซึ่งบริษัท ควรใชจายงบประมาณลงไปในโครงการที่มีความสัมพันธ กับเปาหมายเชิงกลยุทธ (Strategic intention) ของธุรกิจเทานั้น ผลที่ได คือ เงินจะถูกใชจายอยางถูกตอง ตรงตามเปาหมายที่ไดตั้งไว และผูบริหารดานธุรกิจและ ผูบริหารดาน IT ตองเห็นดวยกันกับการตัดสินใจนั้น
 32. 32. ปจจัยที่ตองพิจารณาในการนําคอมพิวเตอรมาใชในการดําเนิน กลยุทธทางธุรกิจ  ตองมีการประเมินผลทางธุรกิจที่ไดจาก IT ในโครงการเดิม ที่มีอยูแลว โดยผูบริหารดานธุรกิจและผูบริหารดาน IT จะตองชวยกันตัดสินใจวาโครงการ IT เดิมโครงการใดควร จะไดรับงบประมาณสนับสนุนตอไปในระดับใด ผลที่ไดคือ บริษัทจะมีเกณฑในการจายเงินใหกับโครงการที่มีอยูแลว และสามารถพิจารณาวาควรสนับสนุนตอไปหรือไม ซึ่งจะ ทําใหมีเงินเหลือพอที่จะสนับสนุนโครงการพัฒนาใหมๆ ตอไป
 33. 33. งานกลุม  ใหวิเคราะห SWOT สินคาของเรา  อยางนอย หัวขอละ 5 เรื่อง  ใหวิเคราะห TOWS Matrix คือวางตําแหนงของสินคาวาอยู ตรงไหน  วิเคราะหกลยุทธที่จะใช และวิเคราะหวาจะนําเอาคอมพิวเตอรมา ใชสวนใดบาง (เชน จําหนายผานระบบ E-commerce)

×