Publicité

BO CHK N.ppt

Teacher at CDN TN à CDN TN
9 Feb 2023
Publicité

Contenu connexe

Dernier(20)

Publicité

BO CHK N.ppt

  1. BOÄ CHEÁ HOØA KHÍ KIEÅU N NGUYEÃN TAÁN LOÄC
  2. 1. CÔ CAÁU THÖÙ CAÁP.
  3. 2. CÔ CAÁU CHAËN BÖÔÙM GA THÖÙ CAÁP.
  4. 3. BÔM TAÊNG TOÁC KIEÅU MAØNG.
  5. 4. MAÏCH TAÊNG TOÁC THÖÙ CAÁP.
  6. 5. CÔ CAÁU CB
  7. 6. TRAØN XAÊNG – ÑOÙNG BAÊNG.
Publicité