Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Thanhs - Mẫu Kế hoạch kinh doanh 2019

Hàng năm, thông thường bắt đầu từ cuối tháng 10, giám đốc Kinh doanh là người sẽ chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch kinh doanh năm tiếp theo dựa trên Định hướng Chiến lược kinh doanh dài hạn (thường là 3 năm) đã được Ban Giám đốc (Và/hoặc HĐQT phê chuẩn từ trước cùng với Chiến lược doanh nghiệp). Bản kế hoạch chiến lược kinh doanh (Business Plan) năm tiếp theo chủ yếu tập trung vào các phần:

- Phân tích hiện trạng: SWOT, Năng lực lõi, sản phẩm lõi, lợi thế cạnh tranh
- Phân tích tình thế doanh nghiệp
- Bản đồ định vị
- Định hướng kế hoạch chiến lược: Định vị, Marketing Mix, Bán hàng, Nhân sự, Tài chính,...

Sau đó, các nội dung kế hoạch chi tiết sẽ được trình bày với Ban lãnh đạo công ty, cùng với Trưởng các phòng ban, mỗi phòng ban có trách nhiệm tiếp tục xây dựng kế hoạch hành động (action plan) của phòng ban mình dựa trên Kế hoạch chiến lược. Sau khi có Bộ kế hoạch Chi tiết của các phòng ban, Ban lãnh đạo công ty có thể hiệu chỉnh lần cuối bộ văn bản Kế hoạch chiến lược rồi ban hành toàn công ty.

Nếu phòng ban nào cũng có kế hoạch chiến lược làm kim chỉ nam cho Action Plan, và được xây dựng từ cuối kỳ hàng năm, sau mỗi tháng/ quý đều có giám sát, đánh giá, hiệu chỉnh; chính là sơ sở giúp cho các chủ doanh nghiệp "giải phóng lãnh đạo".

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Thanhs - Mẫu Kế hoạch kinh doanh 2019

  1. 1. www.thanhs.vn Add: Tầng 12, 144 Đội Cấn, Toà nhà DC - Ba Đình - Hà Nội Tel: 024 66 533 007 Email: contact@thanhs.vn Hotline: 090 418 6882 Công ty Cổ phần Thương hiệu và Quản trị Thanhs Nội dung Kế hoạch Chiến lược kinh doanh 2019 Mã hồ sơ: 2.6.5 Ngày ban hành: Phòng ban Kinh doanh, Dự án, Marketing, Tài chính, Sáng tạo, Nhân sự Thời gian áp dụng: 2019 Chịu trách nhiệm BOM – Ban giám đốc công ty KẾ HOẠCH KINH DOANH 2019 A - PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ CÁC ĐỐI THỦ B - NHÓM KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU 1. Nhóm C (mua nhiều lần nhưng doanh thu ít) : 2. Nhóm B (Mua nhiều lần, Dthu nhiều): 3. Nhóm A (Mua ít lần, Dthu nhiều): 4. Chân dung nhóm khách hàng mục tiêu C- PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG 1. SWOT 1.1 S – Điểm mạnh 1.1.1 Thương hiệu cá nhân Đặng Thanh Vân – người dẫn đầu trên thị trường SME về chiến lược thương hiệu 1.1.2 Thương hiệu công ty: Có độ nhận biết tốt trong ngành Marcom và đã được nhận biết với nhiều nhóm khách hàng mục tiêu (50% khách hàng khi gặp đã biết đến thương hiệu Đặng Thanh Vân và Thanhs) 1.1.3 Mối quan hệ sâu sắc và bền vững với các chuyên gia trong ngành. 1.1.4 Quy trình làm việc, tư vấn quy chuẩn, hướng tới sự chuyên nghiệp bằng các công cụ quản trị hiện đại và đầu tư đào tạo con người. 1.1.5 Văn hoá Chia sẻ, Toàn tâm của Thanhs đã lan toả và được nhân viên, cộng đồng thừa nhận. 1.1.6 Sản phẩm tư vấn chiến lược đồng hành được khách hàng yêu thích và là lợi thế cạnh tranh của Thanhs 1.1.7 Chi phí thấp hơn so với thương hiệu đối thủ chính 1.1.8 Chiến lược "nuôi trồng, chăm sóc" của Thanhs qua nhiều năm đã phát huy tác dụng rõ rệt giúp Thanhs trở thành thương hiệu được tin cậy.
  2. 2. www.thanhs.vn Add: Tầng 12, 144 Đội Cấn, Toà nhà DC - Ba Đình - Hà Nội Tel: 024 66 533 007 Email: contact@thanhs.vn Hotline: 090 418 6882 1.2 W – Điểmyếu 1.3 O – Cơ hội 1.4 T- Nguy cơ 2. Năng lực cốt lõi -> lợi thế cạnh tranh 3. Mô hình kinh doanh D – Mục tiêu và định hướng chiến lược 2019 - 2022 1. Căn cứ đề xuất chiến lược 2. Mục tiêu chiến lược đến 2022 2.1. Vị thế: 2.2. Doanh thu: 2.3. Khách hàng mục tiêu: 2.4. Sản phẩm – thị trường: 2.4. Năng lực: 3. Định hướng chiến lược phát triển công ty 2019 – 2022 3.1. Chiến lược thâm nhập thị trường 3.2. Chiến lược phát triển thị trường 3.3. Chiến lược phát triển sản phẩm 3.4. Chiến lược cạnh tranh 3.5. Chiến lược phát triển năng lực Đánh giá hiện trạng năng lực Định hướng phát triển năng lực
  3. 3. www.thanhs.vn Add: Tầng 12, 144 Đội Cấn, Toà nhà DC - Ba Đình - Hà Nội Tel: 024 66 533 007 Email: contact@thanhs.vn Hotline: 090 418 6882 Lộ trình phát triển năng lực BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC CÔNG TY (VÍ DỤ) 4. GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC TRỌNG TÂM * Về tài chính * Về Khách hàng * Về hoạt động vận hành * Về năng lực nhân sự
  4. 4. www.thanhs.vn Add: Tầng 12, 144 Đội Cấn, Toà nhà DC - Ba Đình - Hà Nội Tel: 024 66 533 007 Email: contact@thanhs.vn Hotline: 090 418 6882 E. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 2019 1. Các chỉ tiêu TÀI CHÍNH - KHÁCH HÀNG - SẢN PHẨM năm 2019 TT Nội dung 2018 Mục tiêu 2019 % so 2018 Tỷ trọng % Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 A Doanh thu 1 Sản phẩm 1 2 Sản phẩm 2 (Nên dùng phần mềm hoặc Excel xây dựng bảng mục tiêu tài chính - khách hàng - sản phẩm). Theo dõi tiếp email từ Thanhs để nhận các biểu mẫu khác. 2. KẾ HOẠCH MARKETING 2019 2.1 Mô hình 5 lớp sản phẩm: Gói sản phẩm Vòng 5 VƯỢT TRÊN KỲ VỌNG Vòng 4 GIÁ TRỊ GIA TĂNG Vòng 3 GIÁ TRỊ ĐỀ XUẤT Vòng 2 MÔ TẢ SP Vòng 1 SP LÕI Giá cả SẢN PHẨM GÌ 2.2 Mục tiêu truyền thông 2019 2.3 Kế hoạch hành động: Nội dung công việc Diễn giải Phụ trách Thời gian 3. KẾ HOẠCH BÁN HÀNG TT Nội dung công việc Diễn giải Phụ trách Thời gian Quý 1 Quý 2
  5. 5. www.thanhs.vn Add: Tầng 12, 144 Đội Cấn, Toà nhà DC - Ba Đình - Hà Nội Tel: 024 66 533 007 Email: contact@thanhs.vn Hotline: 090 418 6882 4. TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO Nội dung công việc Diễn giải Phụ trách Thời gian 4.1 Tuyển dụng 4.2 Đào tạo

×