Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Hotblok - instrukcja jak budować

 1. Instrukcja obsługi ,czyli Jak budować zewnętrzne ściany jednowarstwowe w Systemie HOTBLOK o współczynniku U=0,15 W/m²K
 2. Dane techniczne: Absorpcja wody – poniżej 20% Wytrzymałość na ściskanie – 1,5 Mpa Współczynnik izolacyjności – 0,15 W/m²K Odporność na zamrażanie/rozmrażanie spełniona, ubytek masy poniżej 5% Materiał ognioodporny
 3. Wznoszenie ścian w Systemie HOTBLOK, jest najprostszym z możliwych sposobów wykonawstwa ustrojów budowlanych, ponieważ murowanie nie wymaga specjalistycznej ekipy murarskiej. Osoby mające podstawowe wiadomości z zakresu sztuki murarskiej, są w stanie wybudować dom w Systemie HOTBLOK, bez żadnych problemów. Do wymurowania 1 m² ściany potrzebne jest tylko 6,9 elementów. Bloczki posiadają wygodne uchwyty, umożliwiające łatwe przenoszenie i układanie elementów na wznoszonej ścianie. System „pióro-wpust”, eliminuje konieczność używania zaprawy w spoinie pionowej. Zamki zastępujące spoiny pionowe są szczelne. Spoinę poziomą tworzy zaprawa termoizolacyjna. System HOTBLOK
 4. Przed rozpoczęciem prac murarskich należy koniecznie sprawdzić poziomy we wszystkich narożnikach wznoszonego obiektu. W tym celu zaleca się rozmieszczenie łat, które pozwalają na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych poziomów, oraz zadbać o należytą izolację przeciwwilgociową – zgodnie ze sztuką budowlaną. Podłoże pod pierwszą warstwę bloczków musi być czyste, równe i aby uniknąć odchyleń podczas murowania i zwiększonego zużycie zaprawy ciepłochronnej trzeba je wypoziomować przy pomocy poziomicy wężowej lub niwelatora. System HOTBLOK
 5. Przy wznoszeniu jednowarstwowych ścian w Systemie HOTBLOK, podobnie jak w innych technologiach, obowiązują ścisłe zalecenia montażowe, których przestrzeganie daje możliwość wykorzystania wszystkich atutów Systemu. Podstawową informacją, na którą koniecznie trzeba zwrócić uwagę jest konstrukcja ścianek wewnętrznych każdego elementu. Wszystkie ścianki elementów systemu, posiadają grubość 3 cm, oprócz jednej o grubości 5cm, która zawsze powinna być montowana tak, aby znalazła się po wewnętrznej stronie ściany – wewnątrz obiektu. System HOTBLOK
 6. Do murowania zewnętrznych ścian jednowarstwowych w Systemie HOTBLOK, zalecane jest użycie gotowej zaprawy ciepłochronnej. Można ją przygotować w betoniarce lub za pomocą ręcznego wolnoobrotowego mieszadła, pamiętając o stosowaniu się do zaleceń producenta podanych na opakowaniu, dotyczących sposobu jej przygotowania. Ważne jest, aby zaprawa miała odpowiednią konsystencję, co ułatwia jej nakładanie i umieszczanie bloczków HOTBLOK na wznoszonej ścianie. Pierwsza warstwa zaprawy, tzw. warstwa wyrównawcza, ma na celu zniwelowanie ewentualnych niedoskonałości, różnic w poziomach między wyznaczonymi punktami kontrolnymi i jej grubość może być nieznacznie większa, natomiast grubość kolejnych warstw zaprawy nie powinna przekraczać 8-10mm. Zaprawa powinna być równomiernie rozłożona na całej szerokości bloczka HOTBLOK. Nieprawidłowym jest nanoszenie zaprawy w postaci tzw. „placków”. System HOTBLOK
 7. Murowanie ścian zewnętrznych rozpoczynamy od ustawienia bloczków narożnych, dbając o ułożenie właściwego w danym narożniku /zewnętrzny, wewnętrzny/ i sprawdzając jego ułożenie względem naniesionych wcześniej punktów – poziomów. Ułożenie pierwszych bloczków jest szczególnie ważne ze względu na konsekwencje w dalszym etapie wznoszenia ściany. Bloczki w narożnikach muszą być ułożone naprzemiennie. System HOTBLOK
 8. Pamiętać należy, że każdy element Systemu HOTBLOK, łączący się ze sobą na zasadach ”pióro-wpust”, dlatego po ułożeniu na murze, w miejscu docelowym, konieczne jest dokładne skontrolowanie każdego elementu odpowiednim narzędziami /poziomicą/, pionu i poziomu. Nie stosowanie tej ważnej zasady, może skutkować trudnościami z dopasowaniem kolejnych bloczków, w kolejnych warstwach muru. System HOTBLOK Należy zadbać o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw bloczków we wszystkich narożnikach. Kontrolę poziomego ułożenia bloczków pomiędzy narożnikami umożliwi rozciągnięcie sznurka murarskiego. Wznoszenie kolejnych warstw ściany zawsze rozpoczyna się od ustawienia narożników.
 9. Boczne powierzchnie elementów Systemu są tak skonstruowane, że połączenie ich zapewnia odpowiednią szczelność i wytrzymałość muru, zapewniając utrzymanie deklarowanego przez producenta Systemu, współczynnika izolacyjności termicznej, eliminując możliwość powstania mostka termicznego. Aby uniknąć rolowania się rozłożonej na murze zaprawy, bloczki należy wsuwać od góry w „zamki” już ustawionych elementów i dopiero później dociskać do zaprawy. System HOTBLOK
 10. Elementy Systemu Hotblok, można dopasowywać, docinać w zależności od potrzeb dostępnymi narzędziami, wykorzystując do tego celu specjalne bloczki HOTBLOK Styrobeton, a w miejsca łączeń dociętych elementów zastosować piankę poliuretanową. Docięte elementy Systemu układa się w sposób zapewniający prawidłowe ich przewiązanie, zgodnie ze sztuką murowania. O ile jest to możliwe, zaleca się wykonanie przewiązania poprzez przesunięcie wynoszące pół bloczka w dwóch sąsiadujących warstwach muru. Bloczki docinane należy wmurowywać w środkowej części ściany, a nie przy jej krawędziach. System HOTBLOK
 11. Dostępne w ofercie elementy Systemu HOTBLOK, pozwalają na dowolne kształtowanie ścian zewnętrznych, również budowę tzw. wykuszy, które podkreślają indywidualny charakter obiektu i ich walory użytkowe. System HOTBLOK
 12. Łączenie ścian nośnych wewnętrznych ze ścianami zewnętrznymi wznoszonymi w Systemie HOTBLOK, odbywać się może poprzez wykonanie „strzępi”, zastosowanie metalowych łączników/kotw dostępnych na rynku, lub przez umieszczenie w spoinie specjalnych elementów z włókna szklanego. System HOTBLOK
 13. Zastosowanie bloczków węgarkowych eliminuje powstawanie mostów cieplnych w okolicach otworów okiennych i drzwiowych. Ich konstrukcja wewnętrzna, kształt komór izolacyjnych, pozwala na utrzymanie jednolitego współczynnika izolacyjności termicznej identycznego, jak w pozostałych fragmentach ścian. Węgarki, wraz z pozostałymi elementami Systemu Hotblok, /naproża, podokienniki, węgarki/, zapewniają kontakt zewnętrznych części ościeżnic okiennych i drzwiowych z warstwą izolacyjną z ich każdej strony, co wyklucza powstanie mostków termicznych. Prawidłowe i precyzyjne wykonanie otworów w ścianach zewnętrznych, stosując odpowiednie elementy Systemu , zapewnia łatwy i szybki montaż okien i drzwi w przygotowanych otworach. System HOTBLOK
 14. Budowanie ścian w Systemie HOTBLOK, pozwala na montaż okien już na etapie wznoszenia ścian. Stosując gotowe nadproża Systemu, na które składa się dwa stosunkowo lekkie elementy, /nadproże nośne i izolacja nadproża/, można zamknąć otwór okienny lub drzwiowy bez konieczności stosowania przerw technologicznych. Nadproża są dostępne w trzech długościach, ale istnieje możliwość wykonania innych długości nadproży wraz z izolacją, indywidualnie dla potrzeb projektu. System HOTBLOK
 15. Zamontowane nadproża Systemowe, po oparciu na murze od razu pełnią funkcję nośną i w prosty sposób zapewniają ciągłość warstwy ściany, ponieważ wysokość całego elementu jest równa wysokości bloczków podstawowych, a grubość nadproży dokładnie dopasowana i tworzy jednorodne, równe podłoże pod tynk. Po wypełnieniu betonem, można przystąpić do nadmurowania nadproży, bez konieczności stosowania przerw technologicznych System HOTBLOK
 16. Budowanie w Systemie HOTBLOK, odbywa się zdecydowanie szybciej niż w innych technologiach dzięki dużym wymiarom bloczków, oraz precyzyjnym ich połączeniom na „pióro – wpust”. 1 m² muru, to zaledwie 6,9 szt. bloczków. Wznoszenie ścian usprawnia również niewielka, jak na ten wymiar waga pojedynczego elementu, oraz wygodne do przenoszenia na placu budowy uchwyty, umieszczone po obydwu stronach każdego elementu. System HOTBLOK
 17. Na ścianie wzniesionej w Systemie HOTBLOK, można stosować każdy rodzaj stropu zgodnie ze sztuką murarską i instrukcją montażu stropu. Dla ułatwienia prac związanych z montażem stropu, System HOTBLOK został wzbogacony o dodatkowe elementy: listwę ryglową i izolację wieńca. Zastosowanie tych elementów w znacznym stopniu przyspiesza i ułatwia montaż każdego stropu. System HOTBLOK
 18. Elementy izolacji można docinać, dopasowując do kształtu ściany. W narożnikach docina się izolację pod kątem 45˚, wykorzystując w tym celu standardowe narzędzia. Układa się je identycznie jak pozostałe elementy, na zaprawie ciepłochronnej, a w miejsca łączeń docinanych elementów, pozbawionych oryginalnych połączeń, należy zastosować piankę poliuretanową, która nie pozwoli na powstanie w tych miejscach mostków cieplnych System HOTBLOK Listwę ryglową montuje się po wewnętrznej stronie muru, na całym jego obwodzie, wykorzystując w tym celu zwykłą zaprawę murarską lub klejową. Listwę można docinać dopasowując do kształtu i długości ścian. Tak zamontowana listwa ryglowa pozwala na odpowiednie zakotwiczenie każdego stropu, bez konieczności deskowania.
 19. W zależności od zaprojektowanego kształtu obiektu, jego architektury, ostatecznie całość wybudowanego obiektu zamykamy wieńcem zbrojeniowym, kolankowym. W tym celu na skonstruowanej ściance kolankowej, od zewnętrznej strony muru montujemy w sposób wcześniej opisany, na zaprawie ciepłochronnej, izolację wieńca. Natomiast od strony wewnętrznej ściany obiektu, montujemy element Systemu – Elkę kolankową. Elka kolankowa biegnąca wokół całego budynku, spina całą konstrukcję podobnie do stabilnej ramy /pierścienia/, usztywniając ją. Elka kolankowa posłuży również do zamontowania murłaty, na której będą się opierały elementy konstrukcyjne więźby dachowej. W miejscach przechodzenia krokwi przez izolację wieńca, należy wykonać bruzdy i uszczelnić pianką poliuretanową. System HOTBLOK
 20. Elastyczność produkcyjna i systemowe opracowanie różnych rozwiązań, zapewniających utrzymanie ciągłości izolacyjnej muru U=0,15, pozwala na przygotowanie specjalnych elementów Systemu do wymagań projektowych. System HOTBLOK
 21. W wybudowanym obiekcie w Systemie HOTBLOK, wykonywanie bruzd i wiercenie otworów wykonuje się identycznie jak w obiektach wybudowanych w innych technologiach. Elementy Systemu wykonane są z keramzytu, granulatu, który powstaje z wyselekcjonowanej jakości gliny, wypalonej w wysokiej temperaturze - ponad 1.100˚C, więc ich obróbkę można porównać do prac z innymi materiałami wykonanymi z elementów ceramicznych. System HOTBLOK
 22. Ściany zewnętrzne wybudowane w Systemie HOTBLOK, pod względem estetycznym można wykańczać produktami nie wpływającymi negatywnie na doskonałe właściwości Systemu HOTBLOK. Najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie warstwy zbrojnej z siatki z włókna szklanego i nałożenie tynku tradycyjnego, wapienno-cementowego, oraz aplikacja farby zewnętrznej silikatowej lub silikonowej w jednym z wielu dostępnych na rynku kolorów. System HOTBLOK
 23. W maju 2011 System HOTBLOK otrzymał certyfikat z Passivhaus Institut Darmstadt – systemowe rozwiązanie dla budownictwa pasywnego i energooszczędnego.
 24. Dom jednorodzinny – Wrocław. WYBRANE REALIZACJE
 25. Dom jednorodzinny – okolice Lublina. WYBRANE REALIZACJE
 26. Budowa domu jednorodzinnego w Cork Irlandia. WYBRANE REALIZACJE
 27. Dom jednorodzinny – okolice Wrocławia. WYBRANE REALIZACJE
 28. Pasywny obiekt biurowy – okolice Torunia WYBRANE REALIZACJE
 29. Przykładowe Świadectwo Charakterystyki Energetycznej obiektu wybudowanego w Systemie HOTBLOK
Publicité