วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

Thongsawan Seeha
Thongsawan SeehaTeacher à สพป.นครพนม เขต 1
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จัดทาโดย นางทองสวรรค์ สีหา
โรงเรียนบ้านหนองญาติ อาเภอเมืองนครพนม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ก
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้ทุกคนปฏิบัติ
ตนเป็นคนดี เมื่อถึงวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อน้อมราลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย
ข
1. บอกประวัติ และความสาคัญของวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนาได้
2. อธิบายธรรมะเกี่ยวกับวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาได้
3. บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
ทาง พระพุทธศาสนาได้
สาระสาคัญ ก
จุดประสงค์การเรียนรู้ ข
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา 1
วันวิสาขบูชา 2
วันมาฆบูชา 4
วันอาสาฬหบูชา 8
คาศัพท์ใหม่ 11
ฝึกสมองลองปัญญา 19
แบบทดสอบหลังเรียน 25
หนังสืออ้างอิง 35
ประวัติผู้จัดทา 36
ค
1
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สาคัญ
ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ได้แก่
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา
วันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนควร
ปฏิบัติตนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อน้อมราลึกถึงพระคุณของ
พระรัตนตรัย
2
วันวิสาขบูชา ความหมาย ของ
คาว่า “วิสาขบูชา” หมายถึง การ
บูชาในวันเพ็ญเดือน 6 วิสาขบูชา
ย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา”
แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือน
วิสาขะ” ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ
มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็น
กลางเดือน 7
3
วันวิสาขบูชา เป็นวันสาคัญ
เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยตรง
ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์ เกิดขึ้นใน
วันเพ็ญขึ้น 15 ค่า เดือน 6 คือ
ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
นับว่าเป็นวัน พระพุทธ
4
วันมาฆบูชา คาว่า “มาฆะ”
นั้นเป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมา
จาก คาว่า “มาฆบุรณมี”
หมายถึง การบูชาพระในวัน
เพ็ญกลางเดือนมาฆะ เดือน 3
5
วันมาฆบูชา เป็นวันที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดง
พระธรรมแก่พระสงฆ์
เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้
มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน
ธรรมะ ที่แสดงเรียกว่า
“โอวาทปาติโมกข์”
6
“โอวาทปาติโมกข์” ที่พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงแก่เหล่าพระสงฆ์ ถือเป็น
หัวใจสาคัญของพระพุทธศาสนา
สรุปใจความสาคัญ ดังนี้
“ทาความดี ละเว้นความชั่ว
ทาจิตใจให้บริสุทธิ์”
7
วันมาฆบูชา จึงนับว่า เป็นวัน
พระธรรม
8
วันอาสาฬหบูชา คือวันที่
พระพุทธเจ้าได้ประกาศ
พระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก
หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน
โดยแสดงปฐมเทศนาโปรด
ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5
9
พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง
เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”
โกณฑัญญะ เกิดดวงตาเห็นธรรม
สาเร็จเป็นพระโสดาบันจึงขอ
อุปสมบทเป็นพระภิกษุ นับว่าเป็น
พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา
10
วันอาสาฬหบูชา จึงนับว่า
เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบ
องค์ประกอบ 3 ประการ
คือ พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ และยังนับว่าเป็น
วัน พระสงฆ์
11
พระพุทธ อ่านว่า
พระ-พุด
12
พระธรรม อ่านว่า
พระ-ทา
13
พระสงฆ์ อ่านว่า
พระ-สง
14
วิสาขบูชา อ่านว่า
วิ-สา-ขะ-บู-ชา
15
อาสาฬหบูชา อ่านว่า
อา-สาน-หะ-บู-ชา หรือ
อา-สา-ละ-หะ-บู-ชา
16
มาฆบูชา อ่านว่า
มา-คะ-บู-ชา
17
โอวาทปาติโมกข์ อ่านว่า
โอ-วา-ทะ-ปา-ติ-โมก
18
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อ่านว่า
ทา-มะ-จัก-กับ-ปะ-วัด-ตะ-นะ-สูด
19
ภาพใดเป็นภาพเกี่ยวกับ
วันวิสาขบูชา
20
ภาพใดเป็นภาพที่เกี่ยวกับ
วันมาฆบูชา
21
ภาพใดเป็นภาพเกี่ยวกับ
วันอาสาฬหบูชา
22
ภาพนี้เกี่ยวข้องกับวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนาคือข้อใด
23
วันใดที่นับว่ามีพระสงฆ์เกิดขึ้น
เป็นรูปแรกในพระพุทธศาสนา
24
เมื่อถึงวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติอย่างไร
25
1. วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด
ที่ชาวพุทธทั่วโลกถือว่าสาคัญที่สุด
ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอาสาฬหบูชา
ง. วันอัฏฐมีบูชา
26
2. วันวิสาขบูชา มีเหตุการณ์สาคัญใดเกิดขึ้น
ก. พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
ข. พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
ค. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ง. เป็นวันที่มีพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้น
27
3. ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่
พระสงฆ์ในวันมาฆบูชา คืออะไร
ก. ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร
ข. พระเวสสันดรชาดก
ค. โอวาทปาฏิโมกข์
ง. ทศชาติ
28
4. ธรรมะที่แสดงในวันมาฆบูชามีใจความสาคัญอย่างไร
ก. การทาความดี ละเว้นความชั่ว ทาจิตใจให้บริสุทธิ์
ข. การอดทน อดกลั้นต่อความทุกข์ยาก
ค. การรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน
ง. การรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
29
5. วันที่พระรัตนตรัยมีครบองค์ประกอบ 3
ประการ เรียกว่าวันอะไร
ก. วันวิสาขบูชา
ข. วันมาฆบูชา
ค. วันอัฏฐมีบูชา
ง. วันอาสาฬหบูชา
30
6. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ใคร
ก. สุภัททะ
ข. ปัญจวัคคีย์
ค. ราหุล
ง. นางสุชาดา
31
7. ปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงใน
วันอาสาฬหบูชามีใจความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องใด
ก. อริยสัจ 4
ข. โอวาท 3
ค. พรหมวิหาร 4
ง. ขันธ์ 5
32
8. นักเรียนควรปฏิบัติตัวอย่างไรใน
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ก. ชวนพ่อแม่ไปทาบุญที่วัด
ข. ชวนเพื่อนไปเที่ยวสวนสัตว์
ค. ชวนเพื่อนไปจับปลา
ง. ชวนเพื่อนไปวิ่งเล่น
33
9. กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติร่วมกัน
ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา คือข้อใด
ก. ทาบุญตักบาตร
ข. ฟังธรรม รักษาศีล
ค. เวียนเทียน
ง. ถูกทุกข้อ
34
10. ประโยชน์สูงสุดในการเข้าร่วมกิจกรรม
ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา คือข้อใด
ก. ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า
ข. ได้ถวายอาหารพระสงฆ์
ค. ได้ปฏิบัติตนเป็นคนดี
ง. ได้พูดคุยกับเพื่อน
35
36
37
1 sur 41

Recommandé

แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา par
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาThongsawan Seeha
28.1K vues17 diapositives
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู par
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูเตชะชิน เก้าเดือนยี่
2.1K vues134 diapositives
วันมาฆบูชา par
วันมาฆบูชาวันมาฆบูชา
วันมาฆบูชาThongsawan Seeha
12.5K vues28 diapositives
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา par
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาThongsawan Seeha
6.5K vues41 diapositives
ศาสนาซิกข์ par
ศาสนาซิกข์ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์Padvee Academy
36.3K vues34 diapositives
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3 par
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3O'Orh ChatmaNee
92.3K vues276 diapositives

Contenu connexe

Tendances

เอกสารประกอบการเรียนเล่ม1 par
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม1เอกสารประกอบการเรียนเล่ม1
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม1ชิตชัย โพธิ์ประภา
73.8K vues53 diapositives
พระรัตนตรัย par
พระรัตนตรัยพระรัตนตรัย
พระรัตนตรัยThanawut Rattanadon
15.4K vues15 diapositives
ศาสนาเปรียบเทียบ par
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบthnaporn999
54.5K vues5 diapositives
หน่วยที่ 2 ค่านิยมเรื่องเพศตามวัฒนธรรม par
หน่วยที่ 2 ค่านิยมเรื่องเพศตามวัฒนธรรม หน่วยที่ 2 ค่านิยมเรื่องเพศตามวัฒนธรรม
หน่วยที่ 2 ค่านิยมเรื่องเพศตามวัฒนธรรม Terapong Piriyapan
17.1K vues18 diapositives
Ptt อาณาจักรสูโขทัย par
Ptt อาณาจักรสูโขทัยPtt อาณาจักรสูโขทัย
Ptt อาณาจักรสูโขทัยYim Wiphawan
15.4K vues143 diapositives
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม3 par
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม3เอกสารประกอบการเรียนเล่ม3
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม3ชิตชัย โพธิ์ประภา
35.6K vues75 diapositives

Tendances(20)

ศาสนาเปรียบเทียบ par thnaporn999
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบ
thnaporn99954.5K vues
หน่วยที่ 2 ค่านิยมเรื่องเพศตามวัฒนธรรม par Terapong Piriyapan
หน่วยที่ 2 ค่านิยมเรื่องเพศตามวัฒนธรรม หน่วยที่ 2 ค่านิยมเรื่องเพศตามวัฒนธรรม
หน่วยที่ 2 ค่านิยมเรื่องเพศตามวัฒนธรรม
Terapong Piriyapan17.1K vues
Ptt อาณาจักรสูโขทัย par Yim Wiphawan
Ptt อาณาจักรสูโขทัยPtt อาณาจักรสูโขทัย
Ptt อาณาจักรสูโขทัย
Yim Wiphawan15.4K vues
หลักฐานทางประวัติศาสตร์1 par montira
หลักฐานทางประวัติศาสตร์1หลักฐานทางประวัติศาสตร์1
หลักฐานทางประวัติศาสตร์1
montira48.6K vues
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 par Ch Khankluay
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
Ch Khankluay5.4K vues
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 par suchinmam
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
suchinmam160.3K vues
พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6 par Thanawut Rattanadon
พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6
พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6
Thanawut Rattanadon21.3K vues
พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี par พัน พัน
พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรีพัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี
พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี
พัน พัน14.5K vues
พุทธประวัติ ส16101 ป.6 par Thanawut Rattanadon
พุทธประวัติ ส16101 ป.6พุทธประวัติ ส16101 ป.6
พุทธประวัติ ส16101 ป.6
Thanawut Rattanadon12.8K vues
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ par พัน พัน
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
พัน พัน18.6K vues
เล่มที่ 5 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) par Choengchai Rattanachai
เล่มที่ 5 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)เล่มที่ 5 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)
เล่มที่ 5 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)
ศาสนาเปรียบเทียบ par thnaporn999
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบ
thnaporn99916.3K vues
คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย par พัน พัน
คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
พัน พัน73.9K vues

En vedette

วันอาสาฬหบูชา par
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาutumporn charoensuk
5.3K vues40 diapositives
วันวิสาขบูชา par
วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชาThongsawan Seeha
7.8K vues30 diapositives
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา par
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาKrusangworn
1.7K vues9 diapositives
เรื่อง ค่านิยม 12 ประการ par
เรื่อง ค่านิยม 12 ประการเรื่อง ค่านิยม 12 ประการ
เรื่อง ค่านิยม 12 ประการnooknnik
14K vues6 diapositives
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา par
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาBongkot Inprom
2.2K vues15 diapositives

En vedette(20)

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา par Krusangworn
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
Krusangworn1.7K vues
เรื่อง ค่านิยม 12 ประการ par nooknnik
เรื่อง ค่านิยม 12 ประการเรื่อง ค่านิยม 12 ประการ
เรื่อง ค่านิยม 12 ประการ
nooknnik14K vues
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา par Bongkot Inprom
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
Bongkot Inprom2.2K vues
The 12 Thai values ค่านิยม 12 ประการ par Nooknic Parichart
The 12 Thai values ค่านิยม 12 ประการThe 12 Thai values ค่านิยม 12 ประการ
The 12 Thai values ค่านิยม 12 ประการ
Nooknic Parichart6.2K vues
วันวิสาขบูชา par suchinmam
วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา
suchinmam12.7K vues
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา par linda471129101
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
linda4711291015.5K vues
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ par Penny Lighter
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
Penny Lighter10.3K vues
ใบงาน par tonsocial
ใบงานใบงาน
ใบงาน
tonsocial32.6K vues
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ par nasomyon13
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
nasomyon1334.7K vues
ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ par Kruorawan Kongpila
ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
Kruorawan Kongpila100.9K vues
ใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheet par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheetใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheet
ใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheet
ใบงานหน่วยที่ 4 สหกรณ์ par Pazalulla Ing Chelsea
ใบงานหน่วยที่ 4 สหกรณ์ใบงานหน่วยที่ 4 สหกรณ์
ใบงานหน่วยที่ 4 สหกรณ์
โครงงานเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง par Preeyaporn Wannamanee
โครงงานเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงโครงงานเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

Similaire à วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา par
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาThongsawan Seeha
1.6K vues41 diapositives
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12 par
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12niralai
444 vues17 diapositives
พุทธประวัติ 56540117 par
พุทธประวัติ 56540117พุทธประวัติ 56540117
พุทธประวัติ 56540117Cake Kingkan
481 vues10 diapositives
ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213 par
ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213
ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213Jintananicha
697 vues10 diapositives
วันสำคัญทางศาสนา par
วันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาprimpatcha
1.6K vues9 diapositives

Similaire à วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(20)

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา par Thongsawan Seeha
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
Thongsawan Seeha1.6K vues
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12 par niralai
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
niralai444 vues
พุทธประวัติ 56540117 par Cake Kingkan
พุทธประวัติ 56540117พุทธประวัติ 56540117
พุทธประวัติ 56540117
Cake Kingkan481 vues
ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213 par Jintananicha
ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213
ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213
Jintananicha697 vues
วันสำคัญทางศาสนา par primpatcha
วันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนา
primpatcha1.6K vues
วันสำคัญทางศาสนา par primpatcha
วันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนา
primpatcha427 vues
วันสำคัญทางศาสนา par primpatcha
วันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนา
primpatcha559 vues
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ... par Prachoom Rangkasikorn
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ... par Prachoom Rangkasikorn
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
หน้าที่ชาวพุทธ.docx par pinglada1
หน้าที่ชาวพุทธ.docxหน้าที่ชาวพุทธ.docx
หน้าที่ชาวพุทธ.docx
pinglada16 vues
บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง par pentanino
บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็งบทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
pentanino2.1K vues
กิจกรรม สาระสังคม par kruarada
กิจกรรม สาระสังคมกิจกรรม สาระสังคม
กิจกรรม สาระสังคม
kruarada1.1K vues
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4pageใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1pageใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1page
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ส16101 สังคม ป.6 par Thanawut Rattanadon
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ส16101 สังคม ป.6พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ส16101 สังคม ป.6
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ส16101 สังคม ป.6
Thanawut Rattanadon12.7K vues

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา