แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

Thongsawan Seeha
Thongsawan SeehaTeacher à สพป.นครพนม เขต 1

Adding more information (description, tags, category) makes it easier for others to find your content. The score increases as you add each item.

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เวลา 4 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เวลา 2 ชั่วโมง
สอนวันที่.........เดือน.......................พ.ศ. 2558 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ
ตัวชี้วัด ป.5/2 ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสาคัญทางศาสนาตามที่กาหนดและอภิปราย
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
สาระการเรียนรู้
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
1. วันวิสาขบูชา
2. วันมาฆบูชา
3. วันอาสาฬหบูชา
สาระสาคัญ
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้ทุกคนปฏิบัติตนเป็นคนดี เมื่อถึงวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อน้อมราลึกถึงพระคุณของ
พระรัตนตรัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกประวัติ และความสาคัญของวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาได้
2. อธิบายธรรมะเกี่ยวกับวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาได้
3. บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทาง พระพุทธศาสนาได้
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามรถในการคิด
2. ความสามรถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. มีความซื่อสัตย์
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. มุ่งมั่นในการทางาน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
นักเรียนทาสมุดเล่มเล็กโดยเลือกวาดภาพประกอบวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา คนละ 1 วัน
พร้อมเขียนบรรยายประกอบภาพ
การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการ
1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียน
1.2 ประเมินการนาเสนอผลงาน
1.3 ทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
2. เครื่องมือ
2.1 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน
2.2 แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
2.3 แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 การสังเกตพฤติกรรมการเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80
3.2 ประเมินการผลการนาเสนอผลงาน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80
3.3 การตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นเตรียม ( 10 นาที)
1. ครูแนะนานักเรียนว่า วันนี้เราจะเรียนเรื่องวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา คือ
วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา
2. ครูอธิบายหลักการแบ่งกลุ่มของนักเรียน กลุ่มละ 3 - 4 คน แบบคละความสามารถมี
ทั้งเพศชายและเพศหญิง ประกอบด้วยคนเก่ง 1 คน คนปานกลาง 2 คน และคนอ่อน 1 คน
3. ครูอธิบาย วิธีการ ขั้นตอนการเรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
การจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือ นักเรียนร่วมกันศึกษา บทบาทของสมาชิกในการทางานกลุ่มด้วยกลุ่ม
ร่วมมือ เช่น นักเรียนทุกคนต้องทางานร่วมกัน ช่วยเลือกซึ่งกันและกัน ผลงานกลุ่มคือผลงานของทุก
คน หลังจากเรียนรู้แล้วครูสามารถเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งของกลุ่มออกมาอธิบาย นาเสนอความรู้
และตอบคาถามได้ และการทดสอบนักเรียนจะต้องต่างคนต่างทาไม่สามารถช่วยเหลือกันได้ แต่
คะแนนของทุกคนจะนามารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่มเพื่อนาไปเทียบกับเกณฑ์
คะแนนรางวัล
ขั้นสอน (20 นาที)
1. ครูนาภาพเกี่ยวกับวันสาคัญพระพุทธศาสนา มาให้นักเรียนดู แล้วสนทนาซักถามว่า
ภาพแต่ละภาพเป็นภาพเกี่ยวกับอะไร มีความสาคัญอย่างไร
2. ครูนาภาพเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาให้นักเรียนดู ตอนพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และ
ปรินิพพาน แล้วสนทนาซักถามว่าภาพแต่ละภาพมีความสาคัญอย่างไร แล้วซักถามนักเรียนว่า
นักเรียนเคยไปวัดหรือไม่ ไปแล้วไปทาอะไร ทากิจกรรมอะไรบ้าง
2. ครูแจกแบบทดสอบก่อนเรียนให้นักเรียนทา
ขั้นทากิจกรรมกลุ่ม (60 นาที)
1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 - 4 คน โดยคละกันระหว่างนักเรียนเก่ง
ปานกลาง อ่อน ให้นักเรียนตั้งชื่อกลุ่ม เลือกประธาน เลขานุการกลุ่ม
2. ตัวแทนกลุ่มรับบทเรียนการ์ตูน เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา จากครู เท่ากับ
จานวนนักเรียนในกลุ่ม
3. แต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนการ์ตูน ในขณะที่นักเรียนศึกษาครูเดินดู นักเรียน
แต่ละกลุ่มว่าปฏิบัติกันอย่างไร พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ตอบคาถามข้อสงสัยของนักเรียนในแต่ละ
กลุ่ม นักเรียนที่เก่งหรือเข้าใจดีจะต้องช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มอธิบายจนสมาชิกเข้าใจดีทุกคน
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดภาพวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา พร้อมเขียนสรุปลงใน
กระดาษวาดภาพตามหัวข้อดังนี้
4.1 ประวัติและความสาคัญของวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา
วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา
4.2 ตรงกับวันใด
4.3 หลักธรรมที่เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา
4.4 กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
5. ส่งตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนที่หน้าชั้นเรียน
6. ครูสังเกตการนาเสนอผลงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและอธิบายเพิ่มเติม แล้วนา
ผลงานแต่ละกลุ่มจัดนิทรรศการหน้าชั้นเรียน
7. ให้นักเรียนดูวีดีทัศน์ เรื่องวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา
และวันอาสาฬหบูชา
ขั้นทดสอบ (20 นาที)
1. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ที่อยู่ท้ายเล่ม
บทเรียนการ์ตูนโดยทาเป็นรายบุคคล ในขั้นนี้ครูไม่อนุญาตให้นักเรียนช่วยเหลือกันหรือปรึกษากัน
ในการทาแบบทดสอบ
2. นักเรียนนาแบบทดสอบมารวมกับกลุ่ม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเปลี่ยนกันตรวจ โดยครู
และนักเรียนร่วมกันเฉลยคาตอบ แล้วนาคะแนนของทุกคนในกลุ่มมารวมกันหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน
ของกลุ่ม
3. ให้คาชมเชยนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด และนาผลงานของกลุ่มติดไว้ที่ป้ายนิเทศ
หน้าห้องเรียน
5. นาคะแนนของนักเรียนแต่ละคนในการทดสอบหลังเรียนมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย ไว้
เป็นคะแนนเก็บระหว่างเรียนของนักเรียนในกลุ่ม
ขั้นสรุปบทเรียน (10 นาที)
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ถึงความสาคัญของวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเห็น
ความสาคัญและประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรม และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. ให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยววันสาคัญทางพระพุทธศาสนาทางอินเตอร์เน็ต
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
1. ภาพวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา
2. ภาพกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ
3. บทเรียนการ์ตูน เรื่องวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
4. วีดีทัศน์ เกี่ยวกับ เรื่องวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
5. โทรทัศน์
6. กระดาษวาดภาพ
7. ดินสอสี
8. ห้องสมุด
9. ห้องคอมพิวเตอร์
10. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา / หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................
(นายประสิทธิ์ โคตรภู)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองญาติ
วันที่..........เดือน........................พ.ศ...........
บันทึกผลหลังสอน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................ผู้สอน
(นางทองสวรรค์ สีหา)
วันที่..........เดือน........................พ.ศ...........
ภาคผนวก
วันวิสาขบูชา
ประสูติ
ตรัสรู้
ปรินิพพาน
วันมาฆบูชา
พระพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาฏิโมกข์”
ในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่า เดือน 3
วันอาสาฬหบูชา
พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา แก่ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5
พระธรรมที่แสดง เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”
ในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่า เดือน 8
กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ
ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
แบบสังเกตประเมินพฤติกรรมกิจกรรมกลุ่ม
คาชี้แจง ให้เขียนเครื่องหมาย  (เครื่องหมายถูก) ถ้านักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการสังเกต
กลุ่มที่ ชื่อ - สกุล
รายการสังเกต
รวม15คะแนน
15
สรุป
การแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม
การรู้จักแสดงความคิดเห็น
การทางานตามขั้นตอน
ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา
สาระถูกต้องเป็นระเบียบ
และสะอาด
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ผ่าน ไม่ผ่าน
1
1.
2.
3.
4.
2
1.
2.
3.
4.
3
1.
2.
3.
4.
4
1.
2.
3.
4.
ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
ผู้ประเมิน  ตนเอง  เพื่อน  ผู้สอน
วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ......................
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมกิจกรรมกลุ่ม
รายการประเมิน 3 2 1
การแบ่งหน้าที่ภายใน
กลุ่ม
มีการแบ่งหน้าที่
ภายในกลุ่มอย่าง
ชัดเจน มีความ
รับผิดชอบงานตาม
บทบาทหน้าที่
มีการแบ่งหน้าที่ภายใน
กลุ่มชัดเจน แต่ไม่
ทางานตามบทบาท
หน้าที่ของตนเอง
มีการแบ่งหน้าที่ภายใน
กลุ่มชัดเจน แต่ไม่
ทางานตามบทบาท
หน้าที่ของตนเอง
การรู้จักแสดงความ
คิดเห็น
รู้จักแสดงความคิดเห็น
ในกลุ่มดีมาก
รู้จักแสดงความคิดเห็น
ในกลุ่ม
ไม่แสดงความคิดเห็น
ในกลุ่มเลย
การทางานตามขั้นตอน มีการทางานตาม
ขั้นตอนดีมาก
มีการทางานตาม
ขั้นตอน
ทางานไม่ตามขั้นตอน
ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา
ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลาตามกาหนด
เรียบร้อยดีมาก
ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลาตามกาหนด
ไม่เสร็จทันเวลาตามที่
กาหนด
สาระถูกต้องเป็น
ระเบียบและสะอาด
ชิ้นงานโดยภาพรวม
ตัวอักษรอ่านง่าย
สะอาดและเป็น
ระเบียบสวยงาม
ชิ้นงานโดยภาพรวม
ตัวอักษรอ่านง่าย
ชิ้นงานโดยภาพรวม
อ่านยากสกปรกมากไม่
เป็นระเบียบ
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินพฤติกรรมระหว่างร่วมกิจกรรมกลุ่ม กาหนดไว้ดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้
1 หมายถึง ปรับปรุง
คะแนน 13-15 คะแนน หมายถึง ดีมาก
คะแนน 10-12 คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน 1-9 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
แบบประเมินการนาเสนอผลงานกลุ่ม
คาชี้แจง ให้เขียนเครื่องหมาย  (เครื่องหมายถูก) ถ้านักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการสังเกต
กลุ่มที่ ชื่อ - สกุล
รายการสังเกต
รวม15คะแนน
15
สรุป
กลวิธีการนาเสนอ
การใช้ภาษา
ความคิดสร้างสรรค์
การตอบคาถาม
เวลา
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ผ่าน ไม่ผ่าน
1
1.
2.
3.
4.
2
1.
2.
3.
4.
3
1.
2.
3.
4.
4
1.
2.
3.
4.
ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
ผู้ประเมิน  ตนเอง  เพื่อน  ผู้สอน
วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ......................
เกณฑ์ประเมินการนาเสนอผลงานกลุ่ม
รายการประเมิน 3 2 1
กลวิธีการนาเสนอ มีวิธีการและรูปแบบ
การนาเสนอน่าสนใจ
แต่ผลงานที่นาเสนอ
ถูกต้อง
มีวิธีการและรูปแบบ
การนาเสนอน่าสนใจ
แต่ผลงานที่นาเสนอ
ถูกต้องบางส่วน
มีวิธีการและรูปแบบ
การนาเสนอไม่
น่าสนใจผลงานที่
นาเสนอถูกต้อง
บางส่วน
การใช้ภาษา ใช้ภาษาในการสื่อสาร
ได้ถูกต้อง เหมาะสม
ตามหลักการใช้ภาษา
ใช้ภาษาในการสื่อสาร
ได้ถูกต้อง เหมาะสม
ตามหลักการใช้ภาษา
บางส่วน
ใช้ภาษาในการสื่อสาร
ไม่ถูกต้องตามหลักการ
ใช้ภาษา แต่สื่อ
ความหมายได้พอเข้าใจ
ความคิดสร้างสรรค์ มีการแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล
และสร้างสรรค์
มีการแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล
และแต่ไม่มีความคิด
สร้างสรรค์
เหตุผลในการแสดง
ความคิดเห็นไม่ถูกต้อง
และไม่สร้างสรรค์
การตอบคาถาม ตอบคาถามได้ถูกต้อง
ตรงประเด็นทุกคาถาม
ตอบคาถามได้ถูกต้อง
และตรงประเด็น 3
คาถาม
ตอบคาถามไม่ถูกต้อง
และตรงประเด็น
คาถามตั้งแต่ 2 ข้อขึ้น
ไป
เวลา เสร็จทันเวลาที่กาหนด
ผลงานมีคุณภาพ
ใช้เวลามากหรือน้อย
กว่าที่กาหนด 5 นาที
แต่ผลงานมีคุณภาพ
ใช้เวลามากหรือน้อย
กว่าที่กาหนด 5 นาที
แต่ผลงานไม่มีคุณภาพ
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลงานของนักเรียน กาหนดไว้ดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้
1 หมายถึง ปรับปรุง
คะแนน 13-15 คะแนน หมายถึง ดีมาก
คะแนน 10-12 คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน 1-9 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง ให้เขียนเครื่องหมาย  (เครื่องหมายถูก) ถ้านักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการสังเกต
กลุ่มที่ ชื่อ - สกุล
รายการสังเกต
รวม15คะแนน
15
สรุป
รักชาติศาสน์กษัตริย์
ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ผ่าน ไม่ผ่าน
1
1.
2.
3.
4.
2
1.
2.
3.
4.
3
1.
2.
3.
4.
4
1.
2.
3.
4.
ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
ผู้ประเมิน  ตนเอง  เพื่อน  ผู้สอน
วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ......................
เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายการประเมิน 3 2 1
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ทางศาสนาที่ตนนับถือ
ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนาอย่างสม่าเสมอ
เป็นตัวอย่างที่ดีของ
ศาสนิกชน
เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ทางศาสนาที่ตนนับถือ
ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนาอย่างสม่าเสมอ
เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ทางศาสนาที่ตนนับถือ
ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนาตามโอกาส
ซื่อสัตย์สุจริต ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นจริง ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง ละอายและ
เกรงกลัวที่จะทา
ความผิด ทาตามสัญญา
ที่ตนให้กับพ่อแม่ หรือ
ผู้ปกครอง และครู เป็น
แบบอย่างที่ดีด้านความ
ซื่อสัตย์
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นจริง ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง ละอายและ
เกรงกลัวที่จะทา
ความผิด ทาตามสัญญา
ที่ตนให้กับพ่อแม่ หรือ
ผู้ปกครอง และครู
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นจริง ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้องทาตามสัญญาที่
ตนให้กับพ่อแม่ หรือ
ผู้ปกครอง และครู
มีวินัย ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน
ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ในชีวิตประจาวันและ
รับผิดชอบในการ
ทางานได้ด้วยตนเอง
ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน
ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ในชีวิตประจาวันแต่
ต้องมีการเตือนเป็น
บางครั้ง
ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน
ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ในชีวิตประจาวันแต่
ต้องมีการเตือนเป็น
ส่วนใหญ่
ใฝ่เรียนรู้ ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู้
เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ เป็นประจา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู้
เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ บ่อยครั้ง
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู้
เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ บางครั้ง
รายการประเมิน 3 2 1
มุ่งมั่นในการทางาน ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สาเร็จ มีการปรับปรุง
การทางานให้ดีขึ้นด้วย
ตนเอง
ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สาเร็จ มีการปรับปรุง
การทางานให้ดีขึ้น
ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สาเร็จ
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลงานของนักเรียน กาหนดไว้ดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้
1 หมายถึง ปรับปรุง
คะแนน 13-15 คะแนน หมายถึง ดีมาก
คะแนน 10-12 คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน 1-9 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

Recommandé

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 par
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1suchinmam
160.3K vues47 diapositives
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม3 par
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม3เอกสารประกอบการเรียนเล่ม3
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม3ชิตชัย โพธิ์ประภา
35.6K vues75 diapositives
แผนการจัดการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง ม.1 par
แผนการจัดการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง ม.1แผนการจัดการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง ม.1เซียงน้อยขี่ไก่ขาง เด้อ
140.4K vues57 diapositives
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 par
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3Ch Khankluay
5.4K vues6 diapositives
โครงงานยาเสพติด par
โครงงานยาเสพติดโครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติดพัน พัน
103.3K vues30 diapositives
ใบงานกฎหมาย par
ใบงานกฎหมายใบงานกฎหมาย
ใบงานกฎหมายพจีกานต์ หว่านพืช
17.9K vues8 diapositives

Contenu connexe

Tendances

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา par
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาThongsawan Seeha
6.5K vues41 diapositives
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา par
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาThongsawan Seeha
8.9K vues41 diapositives
หน่วยที่ 5 การวางโครงเรื่องของเรียงความ par
หน่วยที่ 5 การวางโครงเรื่องของเรียงความหน่วยที่ 5 การวางโครงเรื่องของเรียงความ
หน่วยที่ 5 การวางโครงเรื่องของเรียงความขนิษฐา ทวีศรี
66.2K vues19 diapositives
แบบประเมินต่างๆ par
แบบประเมินต่างๆแบบประเมินต่างๆ
แบบประเมินต่างๆNaphachol Aon
246.5K vues11 diapositives
แผนการจัดการเรียนรู้ที่๕ par
แผนการจัดการเรียนรู้ที่๕แผนการจัดการเรียนรู้ที่๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่๕นันทนา วงศ์สมิตกุล
27.8K vues10 diapositives
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ par
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์พัน พัน
18.7K vues17 diapositives

Tendances(20)

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา par Thongsawan Seeha
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
Thongsawan Seeha6.5K vues
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา par Thongsawan Seeha
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
Thongsawan Seeha8.9K vues
แบบประเมินต่างๆ par Naphachol Aon
แบบประเมินต่างๆแบบประเมินต่างๆ
แบบประเมินต่างๆ
Naphachol Aon246.5K vues
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ par พัน พัน
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
พัน พัน18.7K vues
โครงงานน้ำยาล้างมือ par kitkit1974
โครงงานน้ำยาล้างมือโครงงานน้ำยาล้างมือ
โครงงานน้ำยาล้างมือ
kitkit19745.6K vues
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3 par O'Orh ChatmaNee
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
O'Orh ChatmaNee92.3K vues
ใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงาน par Mypoom Poom
ใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงานใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงาน
ใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงาน
Mypoom Poom4K vues
แบบสอบถามความพึงพอใจ par Duangnapa Inyayot
แบบสอบถามความพึงพอใจแบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
Duangnapa Inyayot137.8K vues
ใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheet par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheetใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheet
ใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheet
แบบฝึกทักษะเรื่องคำสมาสสนธิ par Surapong Klamboot
แบบฝึกทักษะเรื่องคำสมาสสนธิแบบฝึกทักษะเรื่องคำสมาสสนธิ
แบบฝึกทักษะเรื่องคำสมาสสนธิ
Surapong Klamboot112.2K vues
การออมและการลงทุน ม.2 par พัน พัน
การออมและการลงทุน ม.2การออมและการลงทุน ม.2
การออมและการลงทุน ม.2
พัน พัน62.1K vues
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ gpas 5 step ภาษาไทย.docx par SophinyaDara
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ gpas 5 step ภาษาไทย.docxหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ gpas 5 step ภาษาไทย.docx
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ gpas 5 step ภาษาไทย.docx
SophinyaDara2.2K vues
เรื่องปัญหายาเสพติด par พัน พัน
เรื่องปัญหายาเสพติดเรื่องปัญหายาเสพติด
เรื่องปัญหายาเสพติด
พัน พัน75.4K vues
ข้อสอบอัตนัย par TSU
ข้อสอบอัตนัยข้อสอบอัตนัย
ข้อสอบอัตนัย
TSU37K vues

En vedette

แผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา par
แผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
แผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาPrincess Chulabhorn's College, Chiang Rai Thailand
28.7K vues25 diapositives
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 par
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2Ch Khankluay
4.8K vues5 diapositives
แผนการจัดประสบการณ์ วันลอยกระทง- กิจกรรมเคลื่อนไหวแล (1) par
แผนการจัดประสบการณ์  วันลอยกระทง-  กิจกรรมเคลื่อนไหวแล (1)แผนการจัดประสบการณ์  วันลอยกระทง-  กิจกรรมเคลื่อนไหวแล (1)
แผนการจัดประสบการณ์ วันลอยกระทง- กิจกรรมเคลื่อนไหวแล (1)krutitirut
55.8K vues16 diapositives
กำหดการจัดประสบการณ์อนุบาล1 par
กำหดการจัดประสบการณ์อนุบาล1กำหดการจัดประสบการณ์อนุบาล1
กำหดการจัดประสบการณ์อนุบาล1krutitirut
74.5K vues5 diapositives
แผนการจัดประสบการณ์ วันลอยกระทง- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5 par
แผนการจัดประสบการณ์  วันลอยกระทง- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5แผนการจัดประสบการณ์  วันลอยกระทง- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5
แผนการจัดประสบการณ์ วันลอยกระทง- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5krutitirut
91K vues18 diapositives
วันลอยกระทง12 16 par
วันลอยกระทง12 16วันลอยกระทง12 16
วันลอยกระทง12 16krutitirut
37.7K vues21 diapositives

En vedette(20)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 par Ch Khankluay
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
Ch Khankluay4.8K vues
แผนการจัดประสบการณ์ วันลอยกระทง- กิจกรรมเคลื่อนไหวแล (1) par krutitirut
แผนการจัดประสบการณ์  วันลอยกระทง-  กิจกรรมเคลื่อนไหวแล (1)แผนการจัดประสบการณ์  วันลอยกระทง-  กิจกรรมเคลื่อนไหวแล (1)
แผนการจัดประสบการณ์ วันลอยกระทง- กิจกรรมเคลื่อนไหวแล (1)
krutitirut55.8K vues
กำหดการจัดประสบการณ์อนุบาล1 par krutitirut
กำหดการจัดประสบการณ์อนุบาล1กำหดการจัดประสบการณ์อนุบาล1
กำหดการจัดประสบการณ์อนุบาล1
krutitirut74.5K vues
แผนการจัดประสบการณ์ วันลอยกระทง- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5 par krutitirut
แผนการจัดประสบการณ์  วันลอยกระทง- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5แผนการจัดประสบการณ์  วันลอยกระทง- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5
แผนการจัดประสบการณ์ วันลอยกระทง- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5
krutitirut91K vues
วันลอยกระทง12 16 par krutitirut
วันลอยกระทง12 16วันลอยกระทง12 16
วันลอยกระทง12 16
krutitirut37.7K vues
แผนการจัดประสบการณ์(ต่าง) par Slitip Pimkad
แผนการจัดประสบการณ์(ต่าง)แผนการจัดประสบการณ์(ต่าง)
แผนการจัดประสบการณ์(ต่าง)
Slitip Pimkad48.9K vues
วันวิสาขบูชา par suchinmam
วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา
suchinmam12.7K vues
สื่อใบงาน par krutitirut
สื่อใบงานสื่อใบงาน
สื่อใบงาน
krutitirut46.1K vues
แผนการจัดประสบการณ์ ฉันรักฤดูหนาว- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ par krutitirut
แผนการจัดประสบการณ์  ฉันรักฤดูหนาว- กิจกรรมเสริมประสบการณ์แผนการจัดประสบการณ์  ฉันรักฤดูหนาว- กิจกรรมเสริมประสบการณ์
แผนการจัดประสบการณ์ ฉันรักฤดูหนาว- กิจกรรมเสริมประสบการณ์
krutitirut80K vues
กำหนดการสอนอนุบาล1 par kruuni
กำหนดการสอนอนุบาล1กำหนดการสอนอนุบาล1
กำหนดการสอนอนุบาล1
kruuni102.6K vues
แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย par krutitirut
แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัยแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย
แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย
krutitirut161.1K vues
สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล par Chalita Jommoon
สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล
สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล
Chalita Jommoon1.3K vues
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4pageใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4page
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4page
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ป.1+414+dltvsocp1+54soc... par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ป.1+414+dltvsocp1+54soc...ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ป.1+414+dltvsocp1+54soc...
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ป.1+414+dltvsocp1+54soc...
แผ่นพับวันมาฆบูชา par thanaetch
แผ่นพับวันมาฆบูชาแผ่นพับวันมาฆบูชา
แผ่นพับวันมาฆบูชา
thanaetch11.9K vues
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ par niralai
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
niralai5.2K vues

Similaire à แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2 par
13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 213. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2
13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2hadradchai
544 vues14 diapositives
13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2 par
13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 213. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2
13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2hadradchai7515
1.9K vues14 diapositives
หลักสูตร51สู่ห้องเรียน par
หลักสูตร51สู่ห้องเรียนหลักสูตร51สู่ห้องเรียน
หลักสูตร51สู่ห้องเรียนPitima Boonprasit
7.7K vues56 diapositives
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย par
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยNetchanOk Maneechai
119 vues22 diapositives
บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์ par
บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์
บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์supanyasaengpet
7.2K vues14 diapositives

Similaire à แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(20)

13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2 par hadradchai
13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 213. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2
13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2
hadradchai544 vues
13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2 par hadradchai7515
13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 213. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2
13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2
hadradchai75151.9K vues
หลักสูตร51สู่ห้องเรียน par Pitima Boonprasit
หลักสูตร51สู่ห้องเรียนหลักสูตร51สู่ห้องเรียน
หลักสูตร51สู่ห้องเรียน
Pitima Boonprasit7.7K vues
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย par NetchanOk Maneechai
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์ par supanyasaengpet
บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์
บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์
supanyasaengpet7.2K vues
แผนGPAS 5 STEPส่งโรงเรียน มารยาทชาวพุทธพระพุทธม. 5 เทอม1 ปี65.pdf par ssuser6a0d4f
แผนGPAS 5 STEPส่งโรงเรียน มารยาทชาวพุทธพระพุทธม. 5 เทอม1 ปี65.pdfแผนGPAS 5 STEPส่งโรงเรียน มารยาทชาวพุทธพระพุทธม. 5 เทอม1 ปี65.pdf
แผนGPAS 5 STEPส่งโรงเรียน มารยาทชาวพุทธพระพุทธม. 5 เทอม1 ปี65.pdf
ssuser6a0d4f1.4K vues
งานวิจัยในชั้นเรียนวิตกกังวล par Wichai Likitponrak
งานวิจัยในชั้นเรียนวิตกกังวลงานวิจัยในชั้นเรียนวิตกกังวล
งานวิจัยในชั้นเรียนวิตกกังวล
Wichai Likitponrak13.4K vues
กิจกรรม สาระสังคม par kruarada
กิจกรรม สาระสังคมกิจกรรม สาระสังคม
กิจกรรม สาระสังคม
kruarada1.1K vues
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษา par tassanee chaicharoen
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษาแผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษา
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษา
แผน GPAS 5 STEP แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 วัฒนธรรมไทย PA 66 PLC.pdf par ssuser6a0d4f
แผน GPAS 5 STEP แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 วัฒนธรรมไทย PA 66 PLC.pdfแผน GPAS 5 STEP แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 วัฒนธรรมไทย PA 66 PLC.pdf
แผน GPAS 5 STEP แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 วัฒนธรรมไทย PA 66 PLC.pdf
ssuser6a0d4f419 vues
Blc 40หัวข้อเรื่องธรรมะบทเทศน์สอนใช้บ่อย par blcdhamma
Blc 40หัวข้อเรื่องธรรมะบทเทศน์สอนใช้บ่อยBlc 40หัวข้อเรื่องธรรมะบทเทศน์สอนใช้บ่อย
Blc 40หัวข้อเรื่องธรรมะบทเทศน์สอนใช้บ่อย
blcdhamma3.9K vues

Plus de Thongsawan Seeha

วันมาฆบูชา par
วันมาฆบูชาวันมาฆบูชา
วันมาฆบูชาThongsawan Seeha
12.5K vues28 diapositives
วันวิสาขบูชา par
วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชาThongsawan Seeha
7.8K vues30 diapositives
วันอาสาฬหบูชา par
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาThongsawan Seeha
5.2K vues28 diapositives
วันอาสาฬหบูชา par
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาThongsawan Seeha
927 vues28 diapositives
วันอาสาฬหบูชา par
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาThongsawan Seeha
1.8K vues28 diapositives
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา par
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาThongsawan Seeha
1.6K vues41 diapositives

Plus de Thongsawan Seeha(7)

วันอาสาฬหบูชา par Thongsawan Seeha
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา
Thongsawan Seeha5.2K vues
วันอาสาฬหบูชา par Thongsawan Seeha
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา
Thongsawan Seeha1.8K vues
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา par Thongsawan Seeha
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
Thongsawan Seeha1.6K vues
แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ par Thongsawan Seeha
แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์
Thongsawan Seeha7.7K vues

แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 • 1. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เวลา 4 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เวลา 2 ชั่วโมง สอนวันที่.........เดือน.......................พ.ศ. 2558 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษาพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ตัวชี้วัด ป.5/2 ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสาคัญทางศาสนาตามที่กาหนดและอภิปราย ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม สาระการเรียนรู้ วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา 1. วันวิสาขบูชา 2. วันมาฆบูชา 3. วันอาสาฬหบูชา สาระสาคัญ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้ทุกคนปฏิบัติตนเป็นคนดี เมื่อถึงวันสาคัญทาง พระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อน้อมราลึกถึงพระคุณของ พระรัตนตรัย จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกประวัติ และความสาคัญของวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาได้ 2. อธิบายธรรมะเกี่ยวกับวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาได้ 3. บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทาง พระพุทธศาสนาได้ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 1. ความสามรถในการคิด 2. ความสามรถในการใช้เทคโนโลยี
 • 2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. มีความซื่อสัตย์ 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. มุ่งมั่นในการทางาน ชิ้นงาน/ภาระงาน นักเรียนทาสมุดเล่มเล็กโดยเลือกวาดภาพประกอบวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา คนละ 1 วัน พร้อมเขียนบรรยายประกอบภาพ การวัดผลประเมินผล 1. วิธีการ 1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียน 1.2 ประเมินการนาเสนอผลงาน 1.3 ทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 2. เครื่องมือ 2.1 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน 2.2 แบบประเมินการนาเสนอผลงาน 2.3 แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 3. เกณฑ์การประเมิน 3.1 การสังเกตพฤติกรรมการเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 3.2 ประเมินการผลการนาเสนอผลงาน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 3.3 การตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 กระบวนการจัดการเรียนรู้ ขั้นเตรียม ( 10 นาที) 1. ครูแนะนานักเรียนว่า วันนี้เราจะเรียนเรื่องวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา 2. ครูอธิบายหลักการแบ่งกลุ่มของนักเรียน กลุ่มละ 3 - 4 คน แบบคละความสามารถมี ทั้งเพศชายและเพศหญิง ประกอบด้วยคนเก่ง 1 คน คนปานกลาง 2 คน และคนอ่อน 1 คน 3. ครูอธิบาย วิธีการ ขั้นตอนการเรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วย การจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือ นักเรียนร่วมกันศึกษา บทบาทของสมาชิกในการทางานกลุ่มด้วยกลุ่ม
 • 3. ร่วมมือ เช่น นักเรียนทุกคนต้องทางานร่วมกัน ช่วยเลือกซึ่งกันและกัน ผลงานกลุ่มคือผลงานของทุก คน หลังจากเรียนรู้แล้วครูสามารถเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งของกลุ่มออกมาอธิบาย นาเสนอความรู้ และตอบคาถามได้ และการทดสอบนักเรียนจะต้องต่างคนต่างทาไม่สามารถช่วยเหลือกันได้ แต่ คะแนนของทุกคนจะนามารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่มเพื่อนาไปเทียบกับเกณฑ์ คะแนนรางวัล ขั้นสอน (20 นาที) 1. ครูนาภาพเกี่ยวกับวันสาคัญพระพุทธศาสนา มาให้นักเรียนดู แล้วสนทนาซักถามว่า ภาพแต่ละภาพเป็นภาพเกี่ยวกับอะไร มีความสาคัญอย่างไร 2. ครูนาภาพเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาให้นักเรียนดู ตอนพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน แล้วสนทนาซักถามว่าภาพแต่ละภาพมีความสาคัญอย่างไร แล้วซักถามนักเรียนว่า นักเรียนเคยไปวัดหรือไม่ ไปแล้วไปทาอะไร ทากิจกรรมอะไรบ้าง 2. ครูแจกแบบทดสอบก่อนเรียนให้นักเรียนทา ขั้นทากิจกรรมกลุ่ม (60 นาที) 1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 - 4 คน โดยคละกันระหว่างนักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน ให้นักเรียนตั้งชื่อกลุ่ม เลือกประธาน เลขานุการกลุ่ม 2. ตัวแทนกลุ่มรับบทเรียนการ์ตูน เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา จากครู เท่ากับ จานวนนักเรียนในกลุ่ม 3. แต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนการ์ตูน ในขณะที่นักเรียนศึกษาครูเดินดู นักเรียน แต่ละกลุ่มว่าปฏิบัติกันอย่างไร พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ตอบคาถามข้อสงสัยของนักเรียนในแต่ละ กลุ่ม นักเรียนที่เก่งหรือเข้าใจดีจะต้องช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มอธิบายจนสมาชิกเข้าใจดีทุกคน 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดภาพวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา พร้อมเขียนสรุปลงใน กระดาษวาดภาพตามหัวข้อดังนี้ 4.1 ประวัติและความสาคัญของวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา 4.2 ตรงกับวันใด 4.3 หลักธรรมที่เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา 4.4 กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา 5. ส่งตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนที่หน้าชั้นเรียน 6. ครูสังเกตการนาเสนอผลงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและอธิบายเพิ่มเติม แล้วนา ผลงานแต่ละกลุ่มจัดนิทรรศการหน้าชั้นเรียน 7. ให้นักเรียนดูวีดีทัศน์ เรื่องวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา
 • 4. ขั้นทดสอบ (20 นาที) 1. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ที่อยู่ท้ายเล่ม บทเรียนการ์ตูนโดยทาเป็นรายบุคคล ในขั้นนี้ครูไม่อนุญาตให้นักเรียนช่วยเหลือกันหรือปรึกษากัน ในการทาแบบทดสอบ 2. นักเรียนนาแบบทดสอบมารวมกับกลุ่ม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเปลี่ยนกันตรวจ โดยครู และนักเรียนร่วมกันเฉลยคาตอบ แล้วนาคะแนนของทุกคนในกลุ่มมารวมกันหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน ของกลุ่ม 3. ให้คาชมเชยนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด และนาผลงานของกลุ่มติดไว้ที่ป้ายนิเทศ หน้าห้องเรียน 5. นาคะแนนของนักเรียนแต่ละคนในการทดสอบหลังเรียนมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย ไว้ เป็นคะแนนเก็บระหว่างเรียนของนักเรียนในกลุ่ม ขั้นสรุปบทเรียน (10 นาที) 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ถึงความสาคัญของวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเห็น ความสาคัญและประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรม และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน 2. ให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยววันสาคัญทางพระพุทธศาสนาทางอินเตอร์เน็ต สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 1. ภาพวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา 2. ภาพกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ 3. บทเรียนการ์ตูน เรื่องวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา 4. วีดีทัศน์ เกี่ยวกับ เรื่องวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา 5. โทรทัศน์ 6. กระดาษวาดภาพ 7. ดินสอสี 8. ห้องสมุด 9. ห้องคอมพิวเตอร์ 10. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
 • 5. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา / หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ลงชื่อ............................................................. (นายประสิทธิ์ โคตรภู) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองญาติ วันที่..........เดือน........................พ.ศ........... บันทึกผลหลังสอน ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ลงชื่อ..........................................................ผู้สอน (นางทองสวรรค์ สีหา) วันที่..........เดือน........................พ.ศ...........
 • 9. วันอาสาฬหบูชา พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา แก่ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 พระธรรมที่แสดง เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่า เดือน 8
 • 11. แบบสังเกตประเมินพฤติกรรมกิจกรรมกลุ่ม คาชี้แจง ให้เขียนเครื่องหมาย  (เครื่องหมายถูก) ถ้านักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการสังเกต กลุ่มที่ ชื่อ - สกุล รายการสังเกต รวม15คะแนน 15 สรุป การแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม การรู้จักแสดงความคิดเห็น การทางานตามขั้นตอน ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา สาระถูกต้องเป็นระเบียบ และสะอาด 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ผ่าน ไม่ผ่าน 1 1. 2. 3. 4. 2 1. 2. 3. 4. 3 1. 2. 3. 4. 4 1. 2. 3. 4. ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน (...................................................................) ผู้ประเมิน  ตนเอง  เพื่อน  ผู้สอน วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ......................
 • 12. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมกิจกรรมกลุ่ม รายการประเมิน 3 2 1 การแบ่งหน้าที่ภายใน กลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ ภายในกลุ่มอย่าง ชัดเจน มีความ รับผิดชอบงานตาม บทบาทหน้าที่ มีการแบ่งหน้าที่ภายใน กลุ่มชัดเจน แต่ไม่ ทางานตามบทบาท หน้าที่ของตนเอง มีการแบ่งหน้าที่ภายใน กลุ่มชัดเจน แต่ไม่ ทางานตามบทบาท หน้าที่ของตนเอง การรู้จักแสดงความ คิดเห็น รู้จักแสดงความคิดเห็น ในกลุ่มดีมาก รู้จักแสดงความคิดเห็น ในกลุ่ม ไม่แสดงความคิดเห็น ในกลุ่มเลย การทางานตามขั้นตอน มีการทางานตาม ขั้นตอนดีมาก มีการทางานตาม ขั้นตอน ทางานไม่ตามขั้นตอน ปฏิบัติงานเสร็จ ทันเวลา ปฏิบัติงานเสร็จ ทันเวลาตามกาหนด เรียบร้อยดีมาก ปฏิบัติงานเสร็จ ทันเวลาตามกาหนด ไม่เสร็จทันเวลาตามที่ กาหนด สาระถูกต้องเป็น ระเบียบและสะอาด ชิ้นงานโดยภาพรวม ตัวอักษรอ่านง่าย สะอาดและเป็น ระเบียบสวยงาม ชิ้นงานโดยภาพรวม ตัวอักษรอ่านง่าย ชิ้นงานโดยภาพรวม อ่านยากสกปรกมากไม่ เป็นระเบียบ เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินพฤติกรรมระหว่างร่วมกิจกรรมกลุ่ม กาหนดไว้ดังนี้ 3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง พอใช้ 1 หมายถึง ปรับปรุง คะแนน 13-15 คะแนน หมายถึง ดีมาก คะแนน 10-12 คะแนน หมายถึง ดี คะแนน 1-9 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
 • 13. แบบประเมินการนาเสนอผลงานกลุ่ม คาชี้แจง ให้เขียนเครื่องหมาย  (เครื่องหมายถูก) ถ้านักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการสังเกต กลุ่มที่ ชื่อ - สกุล รายการสังเกต รวม15คะแนน 15 สรุป กลวิธีการนาเสนอ การใช้ภาษา ความคิดสร้างสรรค์ การตอบคาถาม เวลา 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ผ่าน ไม่ผ่าน 1 1. 2. 3. 4. 2 1. 2. 3. 4. 3 1. 2. 3. 4. 4 1. 2. 3. 4. ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน (...................................................................) ผู้ประเมิน  ตนเอง  เพื่อน  ผู้สอน วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ......................
 • 14. เกณฑ์ประเมินการนาเสนอผลงานกลุ่ม รายการประเมิน 3 2 1 กลวิธีการนาเสนอ มีวิธีการและรูปแบบ การนาเสนอน่าสนใจ แต่ผลงานที่นาเสนอ ถูกต้อง มีวิธีการและรูปแบบ การนาเสนอน่าสนใจ แต่ผลงานที่นาเสนอ ถูกต้องบางส่วน มีวิธีการและรูปแบบ การนาเสนอไม่ น่าสนใจผลงานที่ นาเสนอถูกต้อง บางส่วน การใช้ภาษา ใช้ภาษาในการสื่อสาร ได้ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักการใช้ภาษา ใช้ภาษาในการสื่อสาร ได้ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักการใช้ภาษา บางส่วน ใช้ภาษาในการสื่อสาร ไม่ถูกต้องตามหลักการ ใช้ภาษา แต่สื่อ ความหมายได้พอเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ มีการแสดงความ คิดเห็นอย่างมีเหตุผล และสร้างสรรค์ มีการแสดงความ คิดเห็นอย่างมีเหตุผล และแต่ไม่มีความคิด สร้างสรรค์ เหตุผลในการแสดง ความคิดเห็นไม่ถูกต้อง และไม่สร้างสรรค์ การตอบคาถาม ตอบคาถามได้ถูกต้อง ตรงประเด็นทุกคาถาม ตอบคาถามได้ถูกต้อง และตรงประเด็น 3 คาถาม ตอบคาถามไม่ถูกต้อง และตรงประเด็น คาถามตั้งแต่ 2 ข้อขึ้น ไป เวลา เสร็จทันเวลาที่กาหนด ผลงานมีคุณภาพ ใช้เวลามากหรือน้อย กว่าที่กาหนด 5 นาที แต่ผลงานมีคุณภาพ ใช้เวลามากหรือน้อย กว่าที่กาหนด 5 นาที แต่ผลงานไม่มีคุณภาพ เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลงานของนักเรียน กาหนดไว้ดังนี้ 3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง พอใช้ 1 หมายถึง ปรับปรุง คะแนน 13-15 คะแนน หมายถึง ดีมาก คะแนน 10-12 คะแนน หมายถึง ดี คะแนน 1-9 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
 • 15. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คาชี้แจง ให้เขียนเครื่องหมาย  (เครื่องหมายถูก) ถ้านักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการสังเกต กลุ่มที่ ชื่อ - สกุล รายการสังเกต รวม15คะแนน 15 สรุป รักชาติศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ผ่าน ไม่ผ่าน 1 1. 2. 3. 4. 2 1. 2. 3. 4. 3 1. 2. 3. 4. 4 1. 2. 3. 4. ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน (...................................................................) ผู้ประเมิน  ตนเอง  เพื่อน  ผู้สอน วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ......................
 • 16. เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายการประเมิน 3 2 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรมทาง ทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ ศาสนาอย่างสม่าเสมอ เป็นตัวอย่างที่ดีของ ศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมทาง ทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ ศาสนาอย่างสม่าเสมอ เข้าร่วมกิจกรรมทาง ทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ ศาสนาตามโอกาส ซื่อสัตย์สุจริต ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ เป็นจริง ปฏิบัติในสิ่งที่ ถูกต้อง ละอายและ เกรงกลัวที่จะทา ความผิด ทาตามสัญญา ที่ตนให้กับพ่อแม่ หรือ ผู้ปกครอง และครู เป็น แบบอย่างที่ดีด้านความ ซื่อสัตย์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ เป็นจริง ปฏิบัติในสิ่งที่ ถูกต้อง ละอายและ เกรงกลัวที่จะทา ความผิด ทาตามสัญญา ที่ตนให้กับพ่อแม่ หรือ ผู้ปกครอง และครู ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ เป็นจริง ปฏิบัติในสิ่งที่ ถูกต้องทาตามสัญญาที่ ตนให้กับพ่อแม่ หรือ ผู้ปกครอง และครู มีวินัย ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ ครอบครัวและโรงเรียน ตรงต่อเวลาในการ ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวันและ รับผิดชอบในการ ทางานได้ด้วยตนเอง ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ ครอบครัวและโรงเรียน ตรงต่อเวลาในการ ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวันแต่ ต้องมีการเตือนเป็น บางครั้ง ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ ครอบครัวและโรงเรียน ตรงต่อเวลาในการ ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวันแต่ ต้องมีการเตือนเป็น ส่วนใหญ่ ใฝ่เรียนรู้ ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ และมีความเพียร พยายามในการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมการ เรียนรู้ต่างๆ เป็นประจา ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ และมีความเพียร พยายามในการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมการ เรียนรู้ต่างๆ บ่อยครั้ง ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ และมีความเพียร พยายามในการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมการ เรียนรู้ต่างๆ บางครั้ง
 • 17. รายการประเมิน 3 2 1 มุ่งมั่นในการทางาน ตั้งใจและรับผิดชอบใน การปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายให้ สาเร็จ มีการปรับปรุง การทางานให้ดีขึ้นด้วย ตนเอง ตั้งใจและรับผิดชอบใน การปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายให้ สาเร็จ มีการปรับปรุง การทางานให้ดีขึ้น ตั้งใจและรับผิดชอบใน การปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายให้ สาเร็จ เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลงานของนักเรียน กาหนดไว้ดังนี้ 3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง พอใช้ 1 หมายถึง ปรับปรุง คะแนน 13-15 คะแนน หมายถึง ดีมาก คะแนน 10-12 คะแนน หมายถึง ดี คะแนน 1-9 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง